Page:Descartes - Œuvres, éd. Adam et Tannery, VII.djvu/461

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


477-478. Sext^e Responsiones. 4^1

oculis. Tanquam fi vellet ibi Propheta monere, illos qui nimis affidui funt in ftudiis, non aptos efle ad affe- quendam veritatem; hocque profedo non facile ii, quibus fum notus, de me didum effe exiftimabunt,

5 Sed prsecipue attendendum eft ad haec verba : qiiœ

Jiuntfub \fole. Sœpius enim repetuntur in illo libro, &

femper defignant res naturales, ad exclufionem earum

fubordinationis ad Deum, quia nempe, cùm Deus fit

fupra omnia, non continetur inter ea quse funt fub

10 foie. Adeo ut loci citati verus fenfus fit, hominem non pofiTe res naturales recle fcire, quandiu Deum non ' co- gnofcit, ut ego etiam affirmavi. Denique in cap. ^-, verf. 19, manifeftum cft non dici eumdem ejje intcritiim hoviinis & jumentoruin, neque etiam hominem niliil am~

i5 plius habere jumento, nifi tantùm ratione corporis : nam ibi fit tantùm mentio eorum qu3e pertinent ad corpus; t^ ftatim poftca fubjungitur feorfim de anima : Quis novit fi fpirilus filiorum Adam afcendat furfum, & fi fpirilus jumentoruin defcendat deorfum ? Hoc eft, an

20 humanse animae bcatitudine cœlefti fruiturae fint, quis hoc nouitper humanas rationes, lI^ quandiu ad Deum fe non convertit ? Certe humanam animam non elfe corpoream naturali ratione probare conatus fum ; fed an furfum fit afcenfura, folâ fide cognofci pofife

25 concedo.

6. Quantum ad arbitrii libertatem", longe alia ejus ratio eft in Deo, quàm in nobis. Répugnât enim Dei voluntatem non fuilTe ab aeterno indiiferentem ad

3 profedo] ideo (/" édit.). — 6 repetuntur] repemur (ibid.). — 7 uefignant] Jelignat (ibid.).

a. Page 416, 1. 24.

��580

�� �