Page:Descartes - Œuvres, éd. Adam et Tannery, VII.djvu/605

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


Epistola ad p. Dinet. 575

indigno, imminere adver|tebam; hsec caufa fuit cur leo nomen meum iftis Speciminibus prœfigi noluerim, non, ut quibufdam forte vifum ell, quôd rationibus in iis contentis non fiderem, vel eorum me puderet; 5 h?ecque etiam fuit caufa, cur declararim cxpreffis ver- bis, in Diflertatione de Methodo, pag. 66, mihi non in animo effe ut, dum vivercm, Philofophia mea vulga- retur. Quo in inftituto adhuc manerem, fi, ut fpera- bam & ratio poflulabat, hoc me, faltem aliquà ex

10 parte, invidiâ liberafTet. At plane fecus accidit. Ea enim eft fortuna Speciminum meorum, ut, quamvis non a multis intelligi potuerint, quia tamen a non- nullis, iifque maxime ingeniofis & dodis, qui ea di- gnati funt examinare curiofiùs, multas veritates, non-

i5 dum antca vulgatas, continere compcrta funt, hsec fama tranfierit ad multos, qui ftatim ideo fibi perjfua- lei ferunt me aliquid in Philofophia ccrti e^ nullis con- troverfiis obnoxii poffe cxplicare. Unde fcquutum cfl, ut maxima quidcm pars, ncmpe non tantùm ii qui

20 extra fcholas libère philofophantur, fed ploerique etiam ex iis qui docent, priefertim juniores, & qui magis ingenio quàm immeritâ doclrinae famâ nitun- tur, ac verbo omnes qui amant veritatem, integram a me Philofophiam in lucem edi optarint. Sed aliapars,

25 ii fcilicet qui dodi videri malunt quàm eiïe, jamque aliquod nomen inter eruditos ex eo fe habere putant, quôd de fchol?e controverfiis acriter difputare didice- rint, timentes ne, detedâ veritate, controverfiae iilae abrogentur, ac fimul eorum dodrina omnis abeat in

3o contemptum, mea;que Philofophi?e editione veritatem detedum iri cxiftimantes, non aufi quidem funt j aperte I62

�� �