Page:Francois-Raymond Duval - Proclamation aux citoyens de la Belgique contre l'Autriche, 1793.djvu/7

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page a été validée par deux contributeurs.


Inwoonders der Steden en van het Plat Land, legt neder, het is tyd alle ongetrouwighyd en allen geest van verdeelinge ; dat een ider sig vervoegt aen de oorsaeke van alle, aen die van het algemyn aengelegen, de eenigste die kan en die moet segenpraelen. Derft u als vry volk houden gyliede zyt het ; de mede werkers van Oostenryck, hebben schoon te verwagten, op eene eerste nederlaege, de wederkomste van de slavernye, gyliede zult altyd sien, gelyk heden, hunne hope bedrogen, en hunne hoofden vernedert door onse Victorien. Twee groote Rivieren de Maese en den Rhyn, en alle de landen leggende in hunnen omloop, naerderen eyndelyk aen eene geheele en onvergangelyke Vryhyd.

Dat de sekerhyd onderhoud de overvloedighyd in de steden, en dat zy voorstaet den vryen omloop der levens-middelen op het Plat-Land, dat die sekerhyd diepgrondig en algemeyn zy, dat een ider helpt om de selve te versekeren en te verspryden. Geenen Borger en sal gestoord worden, allen eygensinnigen maetregel is verboden. Vreedsaemige Koplieden, konstenaer, Land-Bouwers, levert uliede sonder vreeze, aen uwe bemerkingen, gen, aen uwe uytvindingen, aen uwen arbeyd ; uwe regten syn bekent sy zullen voorgestaen worden, de Fransche Republieke, aen de welke gyliede verbonden zyt door eene wedersydsche vereeninge, heeft de zelve gesteld onder haere bescherminge, en ik sal geduerig alle de magt die my toebetrouwt is in het werkstellen, om te onderhouden die plegtige Declaratie. Gyliede hebt voor borge eene onverbrekelyke getrouwighyd, en de verheve aengelegendhyd van de Vryhyd.

Tot Brussel dezen 17 Meert 1793, het tweede jaer van de Republieke.

Den Generael van de Divisie, Bevelhebber in het Henegaw en in Braband.
DUVAL.