Œuvres de Descartes/Édition Adam et Tannery/Tome 5/Texte entier

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche

René Descartes : Œuvres de Descartes, éd. Adam et Tannery, Tome 5

OEUVRES

��DE

��DESCARTES

��CORRESPONDANCE

��Mai 1647 — FtivRiER i65o

�� � M. Darboux, de l'Acadéinic des Sciences, doyen de la Faculté des Sciences de l'Unirersité de Paris, et M. Boutroux, de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, professeur d'histoire de la philosophie moderne à la Sorbonne, ont suivi l'impression de cette publication en qualité de commissaires responsables.

�� �


ŒUVRES
DE
DESCARTES

PUBLIÉES
PAR
Charles ADAM & Paul TANNERY
SOUS LES AUSPICES
DU MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

—————

CORRESPONDANCE
V
Mai 1647 — Février 1650


PARIS
LÉOPOLD CERF, IMPRIMEUR-ÉDITEUR
12, RUE SAINTE-ANNE, 12

1903
CORRESPONDANCE
CORRESPONDANCE

��CDLXXVII.

Descartes aux Curateurs de l'Université de Leyde.

Egmond, 4 mai 1647.

CapiE MS., Leyde, Archives de l'Université.

On lit dans Baillet, Yie de Mons. Des-Caites, /. Il, p. 3 16.: >< // « se contenta d'écrire une longue lettre aux Curateurs de l'Université » et aux Consuls de la ville {de Lej(de), pour leur demander justice » des calomnies des deux Théologiens (Revins et Triglandius). La » lettre étoit datée du 4 du mois de May à Egmond j et quoiqu'elle » fût trés-digne d'être conservée, nous la contons maintenant parmi » les pièces perdues, si elle ne se trouve dans les archives de l'Uni- n versité de Leyde ou dans le cabinet de quelque particulier. Il écrivit » en même tèms au Secrétaire de l'Université et de la Ville, nommé » le sieur Jean de Wevelichoven, pour luy recommander cette af- » faire. » — Des recherches aux Archives de l'Université de Leyde, faites sur cette indication de Baillet, ont amené la découverte de la lettre aux Curateurs et aux Consuls, p. xxii-xxxi du Registre inti- tulé : Resolutien van de HH" Curateuren en Burgermecstercn, n" 4 (S nov. 1 646-1 r nov. i653). — L'autre lettre, au Secrétaire Weve- lichoven, n'a pas été retrouvée. — La première était adressée non seu- lement aux Curateurs de l'Université, mais aux Consuls de la ville de Lej'de. Les Curateurs, au nottibre de trois, étaient les mêmes que nous avons vus déjà en décembre 164S (t. IV, p. 33g, note a). Les Consuls, au nombre de quatre, étaient : i" Jan Ripperts^ van Groe- nendijck; 2° Symon van Baersdorp; 3° Pieter Joostensi Warmonî ; éf Paulus van Swanenburch.

Correspondance. V. 1

�� � 2 Correspondance.

Nobililîimis atque Amplilïimis Dominis

Illurtris AcademicT Liigdimo-Batauce

Curatoribus.

Nobililîimi c^ Amplinimi Domini,

Si meà diintaxat intereflet, vtea quai fcripturus fum 5 intelligatis, minus libère vos hifee literis interpella- rem; fed cùm etiam referre arbitrer ad exillimationem & famam eius Academiae cuius curam geritis, eas vobis gratas fore confido.

Gaudebam nuper, cùm mihi diceretur Thefes quaf- lo dam Theologicas fuilTe Lugduni ventilalas, in quibus aliquid ex meis fcriptis impugnabatur, & ego nomi- natim defignabar; exiflimabam enim me hoc pado ad honeftum ingeniorum certamen inuitari, atque etiamfi de eius qui Thefes iftas défendit eruditione nihil antea 1 5 audiuiffem, quia tamen primariae harum Prouinciarum Académies primarius Profefl'or ' elfe dicebatur, non indignum fortafle aduerfarium fore arbitrabar. Sed, cùm ipfas Thefes vidi, fateor me l^ indignatum fuiife & doluilTe : indignatum quidem, quôd non opiniones 20 vllae meae refutarentur, fed ego ipfe odiofiffimi c^ le- gibus quàm maxime puniendi criminis, blafphemicc fcilicet, infimularer; doluilTe vero, quia, cùm putarem officij mei efle, tantam iniuriam, tam publiée mihi illatam, publico aliquo fcripto repellere, non videbam 25 me id polTe, primariumque Theologum tam aperta; atque inexcufabilis calumnise coràm toto terrarum orbe reum facere, quia inde magnum dedecus redun-

a. Jacobus Triglandius.

�� � CDLXXVII. — 4 Mai 1647. j

daret in veftram Academiam, cuius honori, quantum in me eft, confultum velim, & in quâ multi funl Pro- feffores viri eximij, quos vt amiciffimos colo*. Atque idcirco, vt quàm mitiffimas vias fequar, nolo quicquam 5 taie fufcipere, quin prius omnem rem vobis expofue- rim, conatufque fim ab humanitate & prudentiâ veftra obtinere vt de iniurijs, quas narrabo, curetis mihi, vt par eft, fatisfieri, prouideatifque ne noua deinceps exurgant, vel certe, li alias poftea exiftimationis mese

10 tuendee vias inire cogar, id sequi bonique coniulatis. Cùm maximam iniuriam mihi fadam effe viderem ab hominibus quibus nunquam, ne per fomnium qui- dem, nocueram, putaui alias forte iftius mali effe ra- diées, & de ijs omnibus quse contra me apud vos ada

i5 fuerant inquirenti nuntiatum eft, trimeftre fere effe ex quo Regens Collegij veftri Theologici "^ difputa- tiones quafdam inftituere cœpit, fub titulo Analedo- rum Theologicorum, de cognitione Dei, & de Deo vl ejî ens a Je, in quibus Meditationes meas tanquam ex

20 profeffo impugnat, atque in ipfo difputandi adu, re- iedis ac poft terga repofitis Biblijs, Iblummodo labo- ratum fuiffe in contradidionibus Metaphylicae Carte- fianse ventilandis, atque hoc fuiffe adum impetu fatis vehementi. Fuiffe vero qui Prsefidem [^.ôTa€'av£'.v ziç,

25 allô yivoç docuerint, quôd de re Philofophicâ fub titulo difputationis Theologicse ageret. Sed hoc leue eft; alios enim non prseflorare, fed deflorare caftita- tem mearum Meditationum (Difp. 21, Th. 2) often- diffe, dum rationum nexum non comprehendens in

a. Golius, Schooten, Heereboord, etc.

b. Jacobus Revius (Jacques de Rêves, ou de Rives).

�� � 4 Correspondance.

periodos quafdam & claufulas argumentatur ftrenue. Denique non neminem ignorantiae aut malje fidei con- uiciiîe ex Th. i3 Difp. 23, vbi verba citauit ex pag. ) ^ Meditationum mearum, quse non habentur& quorum fenfus plane eft alius; cùm enim Pelagianifmum eli- 5 cuilTet ex verbis pag. cit. : Sola eft voluntas Jiue arbi- trij libertas,quam tantam in me experior vt nullius maio- j-is idearn apprehendam, — hoc modo, û nullius maioris rei ideam apprehendo, ergo nequidem idea Dei erit maior ideâmeeelibertatiSjConfequenterliberummeum lo arbitrium erit maius Deo; — rogatus fuit reuerenter ab opponente vt antecedentia & confequentia legeret, & grammatice conftrueret adiediuum nullius maioris cum fuo fubftantiuo, quod deprehendit non efle rei, fed facultatis vel libertatis, vnde opponens eum ex de- i5 fedu vel fcientise vel charitatis, quod peius eft, iftîc loci argumentari probauit. Hœc ada effe dicuntur dif- putationibus quatuor, quarum Thefes his literis ad- iungo ^ vt, fi ipfas infpicere dignemini, meafque etiam Meditationes forte aliquando legeritis, euiden- 20 ter videatis quàm verafint qu^eabipfis ftudiofis de illo Régente animaduerfa funt. eique publiée interdifpu- tandum exprobrata.

Sed & longe plura, fi operse eft vt notas meas iftis Thefibus in lucem editis adiungam, facile demonf- 25 trabo, ex quibus quàm malae fidei & quàm futilis ver- borum meorum interpres vbique fuerit, agnofcetur. Videtur autem ille per gradus ad calumniam afcen- dere voluifte : in tribus enim primis Thefium libellis nomen meum non expreffit, atque in primo conatus io

a. Nous ii'avuiis pu retrouver encore le texte de ces Thèses.

�� � CDLXXVII. — 4 Mai 1647. 5

efl duntaxat perluadere me mihi ipfi contradicere, in 2° me falfum teflimonium dixilTe, in j" me effe plus quàm Pelagianum, & demùm in 4" nomen meum ex- preffit.

5 Quibus prseludijs in Collegio peradis, atrociffima omnium calumniarum in ipfà Academiâ fequuta efl ; quippe Thefes alise editae funt fub praefidio primarij Theologi defendendse, in quibus hsec verba pro 7 Co- roUario refpondentis continentur : Internum S. Spiri-

10 tûs tejiimonium de certitudine falutis ad tevipus negarefub quocumque prœtextu non licet; multo minus ipfum Sp{ir'- tum) Sanélum [feu ipfum Deum, vt maie Carthefius) pro impoftore ac deceptore habere feu fingere, quod plane blafphemum efl.

i5 Atque hae Thefes ad diem 27 Martij paratse erani ', fed audio ad 6 Aprilis earum difputationem fuiffe dilatam, cuius rei caufam quserenti nuntiatum eil: Dominum Heereboord, Profefforem Philofophiae, & eius qui quater antea contra me difputauerat in regi-

20 mine Collegij Theologici Collegam,cùm forte vidiffet iftud CoroUarium, monuiffe primo refpondentem vt caueret ab illo defendendo, ratione cuius a me poflet in ius vocari, & ei oftendifle loca mearum Meditatio- num, in quibus plane contrarium eius quod ibi mihi

25 affingitur, expreffiffimis verbis affirmo; fimulque (vt debuit, nempe in eodem Collegio habitantem, &fuae curae commifTum) obiurgafle quôd tam contra inten- tionem & conclufionem meam mihi homini Chrifliano plane contrariam mentem affingeret; ad hsec autem

3o illum refpondifle, non ifta fibi pr<euifa aut prcemedi-

a. Voir ci-avant, i. IV, p. oj], 1. 14.

�� � 6 Correspondance.

tata eiïe, fed fe gratias agere quod monuilTet, & fe hoc adurum ne defenderetur taie Corollàrium ; authori- bus Régente Collegij & Difputationis Prsefide hoc fuilîe aduni.

Mihi etiam nuntiatum eil D. Heereboord paulo pofl 5 adijfle difputationis Praifidem, vt cum ipfo eâdem de re loqueretur ; & cùm Praefes inter csetera diceret, fe maiorem Corollarij pofuiffe, neinpe eum e/fe blaf- phemtim, qui Deuni pro deceptore habet, non autem mi- norem, vt maie Cartejius, profîtereturque fe meas lo Meditationes nunquam legiiïe : regeffit D. Heere- boord (faltem vt mihi nuntiatum efi; ; vos an hsec omnia vera fint, ad ipfum poteflis inquirere), illum tam teneri ad minorem quàm ad maiorem, quia minor expreffis verbis habetur, & quamuis diceretur eiïe i5 Corollàrium refpondentis, non Praefidis, illum tamen praefidium fuum non minus commodare Corollarijs quàm Thefibus, ac praeterea refpondentem fibi fignifi- cafTe illud Corollàrium', authore Prgefide, pofitum effe. Denique, pofl: varia colloquia, Prsefes rogauit 20 D, Heereboord vt diceret refpondenti, quandoquidem Thefes nondum effent diflributse, vt deleret Corollà- rium, quia nollet defendere.

Sed nihilominus pofl paucos dies, mutatâ iterum fententià, Thefes cum Corollario défendit, & in totâ 25 illà difputatione de nullâ aliâ re eil adum, quàm de illius Corollarij minore, nempe an Cartejius effet blaf-' p/iemus, atque an ad illius Prsefidis tribunal pertineret eius rei cognitio. Vbi cùm ex vnâ parte Refpondens, hiftrionice vibratis brachijs, in me ac meas Médita- 3o tiones inueheretur, & Praefes cum multis vociferatio-

�� � CDXXLVII. _ 4 Mai 1647. 7

nibus liorrendam, impiam, blafphemam meam Meta- phyficam elle pronuntiaret, ex aliâ parte duo primum dodiffimi iuuenes fuis argumentis, ac deinde etiam D. Heereboord (oui fane maximas ob id faftum gra- 5 tias debeo) feriâ & graui admonitione veritatis & in- nocentiae patrocinium fufceperunt.

At quamuis egregios habuerim defenfores, quam- uis caufa mea per fe fuerit manifefta, an, qusefo, sequum fuit me abfentem, nunquam monitum, & eo-

10 rum quae fiebant plane ignarum, ad tribunal inquifi- torium primarij veflri Theologi fie trahi, vt me cri- minis quàm maxime execrandi conuidum elfe fingeret, atque horrendum, impium, blafphemum altiffimâ voce damnaret ? Caufabitur fortaiïe Academiarum liberta-

i5 tem, quôdque ibi non de perfonis, fed de opinionibus duntaxat vnufquifque iudicet pro captu fuo, non vt quemquam offendat, vel ea quse dicit, tanquam fi a legitimis iudicibus décréta effent, velit rata elTe. Quse excufatio in aliâ regione, atque in calumniâ minus

20 euidenti, minus fceleratâ, & ad ipfam Academiarum libertatem extinguendam non paratâ, facile aliquem inueniret locum; fed calumniâ tam euidens, tam prae- meditata, tam atrox, nuUibi gentium, in his autem Prouincijs nulla quantumuis exigua, quse ab ifto ge-

25 nere hominum venit, eft ferenda.

Vt autem quanta iila calumniâ fuerit appareat, hîc adhuc dicam mihi nuntiatum efle, cùm inter difpu- tandum opponens Praefidem & refpondentem interro- garet ex quo loco fcriptorum meorum poiTent probare,

3o me Deum pro deceptore habere, primum locum quem citauerunt (& ad quem referuntur alia omnia quae pro

�� � 8 Correspondance.

hac re attulerunt) hune fuifle, in Med. p. 13' : Sup- ponam igitur non optimum Deum fontem rcrimtix, fed genium aliquem malignum, eumdemque fumme potentem & callidum, omnem fuam indujîriam in eo pofuijfe vt me fallerel, &c. Vbi cùm opponens oftenderet me exprefle 5 ibi diflinxifle inter optimum Deum fontem veritatis, & malignum genium, atque negaffet me velle, imô etiam me pofle (addidi enim fontem eiïe veritatis, vt oilen- derem iflud eius attributum cum deceptione pugnare) illum optimum Deum pro deceptore, non dicam ha- 10 bere (quâ de re nulla ibi quccftio erat), ied fupponere, atque iftam fuppofitionem in malum genium tranf- tuliiîe ; refponderunt me vocare illum deceptorem fumme potentem, talem autem nuUum elTe nifi verum Deum . Cuius refponfionis occafione poffem exclamare 1 5 illos hoc pado omnia deemonia, omnia idola, omnia Gentilium numina pro vero Deo vel veris dijs habere, quia nulla fint in quorum defcriptione aliquod attri- butum, foli Deo in rei veritate conueniens, non con- tineatur. Merito etiam adderem hoc effe horrendiim, 20 impium, blafphemum, prsefertim quia non fupponitur duntaxatjfed affirmatur& peffimo exemplo in publico auditorio iuuentus docetur, & quidem ad calumniam inftruendam. Sed dicam tantùm me, cùmfcirem bonum effe in intégra caufâ, malum autem ex quouis defeéîu, & 25 locus exigeret vt potentiffimum aliquem deceptorem fupponerem, ibi diftinguendo inter bonum Deum & malum genium, docuifle, fi per impoffibile talis po- tentiffimus deceptor daretur, illum tamen non fore bonum Deum, quoniam in eo effet defedus quem de- 3o

à. Secunda editio etc. (Amstelodami, apud Lud. Elzevirium, 1642.)

�� � CDLXXVII. — 4 Mai 1647. 9

ceptio inuoluit, fed tantummodo habendum fore pro maligno aliquo genio. Nec dici potefl, ad impugnan- dam luppolitionem, quâ ibi vfus fum, jîoh ejfe fa- cienda mala vt eiieniant bona ; talis enim fuppofitio

5 nullam in fe habet malitiam vel bonitatem moralem, nifi ratione finis ad quem refertur, quia eft adio intel- ledûs, non voluntatis, magifque oftendit nos nec cre- dere vel credi velle Finis autem meus optimus fuit, quia non vfus fum iftâ fuppofitione, nifi vt melius

10 euerterem Scepticifmum atque Atheifmum, proba- remque Deum non effe deceptorem, atque hoc ipfum pro omnis humanae certitudinis fundamento ftatuerem : adeo vt aufim gloriari-, neminem elfe mortalium, de quo minus iufte minufque probabi-

i5 liter fingi poffit illum habere Deum pro deceptore, quàm de me, quia nemo ante me (faltem cuius fcripta habeamus) tam exprefle, tam ferio & tam diligenter verum Deum deceptorem non efle de- monftrauit.

20 Mirarerque profedo iflud genus calumnicC tam im- pudens, & nullum eius exemplum vifum fuiffe arbi- trarer, nifi recentiffimum hdberem in alijs eiufdem farinée, qui me Atheifmi accufarunt, non alio id pro- bantes argumento quàm quôd fcripûifem contra

2 5 Atheos. Cùmque confidero multa alia efle in meis fcriptis, qu3e meliori iure reprehendere potuiffent, vel vbi calumnia minus apparuilTet, rationefque examine cur ifta potiffimum elegerint, duas tantùm poffum reperire : vna eft, quôd hoc pado duo crimina quàm

3o maxima & legibus quàm maxime punienda, blafphe- miam & Atheifmum, obiecerint; altéra, quôd videan-

CORRESPONDANCE. V. *

�� � lo Correspondance.

tur velle oftendcre fc non curare vt probabilia fini ea quœ affirmant, quia nuUam habent fpem in fuis ratio- nibus, fed folis clamoribus, authoritate. fupercilio, prpeiudicijs fuperiores fe fore confidunt. Sic accufa- tionum fuarum acerbitate volunt alios perterrefacere, 5 vt Academiarum ingeniorumque libertatem plane tol- lant ; nam Tane, Il ius. fi aequitas. li rationis euiden- tia contra inconditas iftorum hominum vociferationes nihil prodefi:, quid opus eft Academijs ad naturale lumen ing^enij excolendum ? Et quid fupereil, nifi vt, lo reiedo omni ratiocinio, id efl: ipfâ humanitate exutâ, claufis oculis, quicquid homines ifti diclabunt am- plectamur, impotentibufque eorum aftectibus inho- nefliffime feruiamus ?

Nunc vero, quod in his Prouincijs potilTimùm hoc 45 genus maledicendi per difputationes & Thefes quàm maxime fit periculofum, non opus eft vt probem ; vos ift.a melius me cognofcitis. Sed omittere non debeo. cur mihi potius quam plerifque alijfque, cùm iftâ ra- tlone perftringor. tacere non conducat. Nempe para- 20 tum habeo accufatorem G. Voetium, primarium alte- rius Academic'e Theologum(quod in Ordinisinfamiam diclum nolim, alios enim etiam noui doclos, probos, honeftos, moderatos) ; mihi autem tam infenfus eft, vt Schoockius in legitimo iudicio Groningpe decla- 25 rauerit fe ab illo & a Dematio fuifte folicitatum, vt falfum teftimonium fcriberet, quo Voetius in alio iudicio contra me vteretur". Hocque illis euidentif- fime probauit varijs adis a Voetio & Dematio fcriptis, quorum prœcipua pars ipforum iudicum authoritate 3o

a. Voir ci-avant, i. IV. p. 199.

�� � CDLXXVJl. — 4 Mai 1647. u

in Bonœ fidei facro-' typis excripia ell, adeo vt iam du- bitare non debeam, quin ille idem qui tam follicite falfa teflimonia qiu^fiuii, quibiis me eonaretur euer- tere, publica ifla Difputationum ae Tiiefium in qui- 5 bus Tplus quam Pelagianus & blafphcmus dieor, auidil- lime fit arrepturus, nifi mature ipla refutem. Non dubitandum etiam quin, vt illorum teftimoniorum authoritatem augeat, eum multis amplificationibus didurus lit, illum. qui me blalphemum iudieauit, eiï'e

10 primarium Academiae veftrcX Theologum ; alium au- tem, qui me plus quàm Pelagianum voeauit, effe Re- gentem veftri Collegij Theologici, atque etiam vnum fuilïe ex delegatis ad verfionem Bibliorum; dicatque neminem debere dubitare, quin valde lideliter & pe-

i5 rite verba mea lit interpretatus, vel putare illum elle maledicum, cuius curae eommilla efl omnis iuuentus, qu3e a vobis in eam fpem educatur vt coneionatores fiant, 0^ non modo eruditione, led etiam prcecipue charitate, integritate, alijfque virtutibus fuis hafce

20 Prouincias informent.

Intérim fcripta mea in hominum manibus verfan- tur, & ex ijs folis, quamuis tacerem, quamuis oppri- merer, sequitas eaufai meœ omni tempore in multis partibus orbis terrarum cognofcetur ; quae vtrum in

25 laudem Academiiie veftrse eeffura fint, veftrum eft seflimare. Sed enixiffime vos rogo, & quanto poffum eum affedu obtellor, vt, dum illi confulitis, mihi etiam a duobus veftris. Régente Collegij & ProfelTore Theologiœ primario, curetis ita fatisfieri, vt deinceps

a. Opuscule de MAni:sirs (Desmarijtsi sur le procès de Descartes et de Schoock à Groningue.

�� � 1 2 Correspondance.

vereri non debeam, ne illorum malediclis in praeiu- dicium contra me inimici mei vti poffint. Id agentes fummo beneficio afficietis,

Nobiliffimi & Ampliffimi Domini, Veflri- obferuantiffimum

DESCARTES.

Egmundae, 4 Mai] 1647.

Cette longue requête de Descanes, que nous publions ici pour la pre- mière fois, était connue par un résumé de Heereboord, dans une Epitrc aux Curateurs de l'Université de Leyde, datée du 12 février 164S, et pu- bliée aussitôt. La même Epitre se retrouve en tète des Meletemata plii- losophica de ce professeur, en i65o d'abord. Nous donnerons le passage d'après la dernière édition, i665, p. 17. déjà citée au t. IV, p. 78-79 :

« Nostis ipsi, Nobiliss. et Ampliss. Domin.,quam série vobis pritteriio » anno per litteras conquestus sit D. Des Cartes de impacto sibi lemere » Pelagianismo a Coll. Theol. Régente D. .lacobo Revio. in Disp. 23. » Anal. Theol. th. i3. ex verbis Med. meta. 4. p. 5 5 : sola est voluntas i> sive arbitra libertas, quam tantam in vie experjor. ut mtllius majoris » ideam apprehenditm, et maie citatis et maie explicatis. quorum alterum i> inscitiae est, alierum pertidiœ. >•

P. 17 : « Nostis quam idem iisdem litteris querelam instituerit de im- » putatà sibi a primario nunc professore Theologo, D. Jacobo Triglandio, » Blasphemici, in coroU. 7. ad 6. Aprilis defenso : Intermim Spiritus •1 Sancti testimonium de certitudine salutis ad tempus negare 'ub quo- » Clinique prœtextu non licet. multo minus ipsum Spiritum Sanctiim [seii r> ipsum Deitm. ut maie Cartesius), pro impostore ac dcceptnre habere seu « jmgere, quod plane blasphemum. Non referam, quam tideliter et Res- » pondentem, et Rev. D. Prœsidem Collegam monuerim. ut, si paci et " honori suo consultum vellet. ab illo corollario et crimine personali de- » fensitando abstineret, qui se majorem coroUarii posuisse, eiim esse » blaspliemum. qui Deum pro deceptorc habet non autem minorem, ut » maie Cartesius, ac Meditationes ejus nunquam se tum legisse professus » est, et indicari a me petiit Rcspondenti. ut deleretur : ncc dicam, quo- » modo sententiam mutaverit ac disputaverit, ac turbx ingentes sint » exortiV. »

D autre part, Revius ne laissa point passer sans protestation cette attaque de Heereboord. lorsque TEprtre de celui-ci, suppri"iée en 1648 par ordre des Curateurs, reparut en iti5o. Il publia cette même année un petit in-12.

�� � CDLXXVII. — 4 Mai 1647. ij

de 326 pages, intitulé Statera Philosophie Cartesian-e, ^j/a Principiorum ejus falsitas et dogmatum impuritas expenditur ac castigatur, et ad viruientam Epistolam, prœfixam selectarum Disputationum Adriani Hee- reboortii voliimini primo, respondetur. Auctore Jacobo Revio SS. Theol. Doct. et Collegii Theol. III. Ordd. Hollandiœ ac Westfrisiœ Prœfeclo. (Lugduni Batavorum, ex officina Petri Leffen.) Sans date, mais l'Epître dédicatoire à Jacobus Triglandius, alors recteur, est datée du 27 septembre i65o [V Kal. Oc/oè.). Voici le passage, p. 215-217 •

« ... Pro me ut respondeam ratio exigit, quem insectatur (Heereboor- » tius) hac contumeliosissima apud AA. DD. Curatores accusatione : » Nostis ipsi. . . alteriimperfidiœ. Immane crimen, et cujus unius causa « operae pretium fuit hanc Epistolam examinari. Excutiamus ergo sin- >< gula. Nosse ait Nobb. et AA. DD. Curatores quid Des Cartes de me per i> litteras conquestus sit. Quidni hoc nossent, cum Epistola ad eos fuerit >. mis«a? Nec soli illi hoc noverunt, sed novit adversarius, norunt omnes I) Cartesiani, quorum manus et oculos illa Epistola, etiam in Belgicum, » ut audio, sermonem versa diu lassavit. Multis ergo illa innotuit; at » mihi, cujus maxime intererat, non innotuit, nec in hune quidem diem. » Intérim non stetit per inimicos hosce homines, quominus extrema in » me, illius nunquam mihi, ut dixi, visae Epistolae ratione statuerentur. » Verum liberavit me hactenus Deus à laqueo hoc aucupantis, et à peste » hac in caligine pervadente. Beat autem nos- Heereboortius, dum illius » argumentum Epistolae nobis apperire dignatur. Id autem erat querimo- " nia super Disputatione quadam adversus Cartesium habita. Si hîc ves- » tigia adversarii premerc in animo haberem, facili négocie elaherer. Is » enim,cum in Disputationibus sibi omnia licere velit,et nihil tam falsum » sit quod in illis non sumat defendendum, ea tantum ratione, quod id » faciat exercitii causa, id ipsum et mihi hic subvenire œquum esset. Si >' enim illi licet exercitii causa, falsum dicere de Deo, cur non et mihi de » Cartesio? Verum absit, ut quam in illo culpam non fcro, eam in me >' admittam. Crimen ergo ipsum consideremus : Pelagianismi, inquit, I) Cartesium insimulavi, et in loco qiio id probarem bis erravi. Novum » vero crimen, et ante hune diem inauditum, hominem Jesuitam Pelagia- » num appellare! Quis tam illius sectae fautor inepte est, ut hoc fateatur? » Consideremus vero locum in que injuriam eum à me passum quirita- » tur; quod peccatum profecto et candide fatebor, et supplex deprecabor, » nisi in eo ipso loco eum omnem Pelagianismum exuperasse demons- » travero. »

Suit une longue discussion de polémique, et de polémique posthume, où Revius s'évertue à prouver, à grand renfort de textes, que l'accusation contre Descartes n'est que trop bien fondée, p. 217-231.

a. Revius reproduit tout le premier alinéa de Heereboord, p. 12 ci- avant

�� � 14 CORFiESHONDANCE.

Revius répond ensuite au second alinéa de Heereboord, relaiil' à l'ac- cusation de blasphème contre Descartes (ci-avant, p. i2j :

«... Pergit Heereboortius : Nostis quant idem, . . ingentes xint exortce. » Hœc Heereboortius. »

« II bi I. Iterum nos beat, quod alieram Partem Epistolas criniinosœ » nobis indicat, quae nec ipsa unquam ad manus Clar.Triglandii pervenit, » unde nihil miri si, quod poterat, se super eo negotio adversus Carie- n sium non defenderit. »

a 2. Rem falsissimam hic supponit, nempe contineri illo coroUario » crimen personale, quum de solo dogmate dicatur, quod plané blasphe- » mum, de persona autem nihil aliud, quam, ut maie Cartesius, in quo » nulla criminalis accusatio est. Si hanc ex illa sequi arbitretur, imperitè )' judicat. Audiat quod non ita pridem circa aliud argumentum monui : » De dogmate quod asserui (addo nunc et quod hic asseruit Triglandius), » licet forte duriuscula phrasi, in Personalkm inivrum non débet mtitari. I) Qui inter pontificios Thomcv Aquinati, quem pro Sancto colunt, dog- f matafalsa. atque etiam hœretica attribuunt, nolunt tamen id in contu- » meliam tanti, ut ipsis quidem videlur, divi redundare. Vide tractatum » Thfiologorum Parisiensium, contra errores Johann, de Montesono, I) subnexum Magistro sententiarum. Neque qui durius quid dicunt de » anabaptismo [quod omnes jam faciunt], injurii esse censentur in S. Cy- )) prianum qui illum imprudenter asseruit. (V. cœtera de usu capillitii 1) p.. 5o, 5i.) Non ergo Triglandius hic crimen personale intendit Carte- » sio, eo quod ejus sententiam qualis rêvera est proposuerit, et in audi- « torio Theologico ventilari permiserit. Sed Cartesius crimen personale n intendit Triglandio, dum eum non argumentis contutat, sed querelam 1) de eo defert ad AA. DD. Curatores. »

« 3. Quod monuerit Triglandium Heereboortius, ut à corollario illo » defendendo ahstineret, id alium quemvis magis quàm illum decuisset. » Quum enim ipse sibi liberum velit esse quaelibet Respondentium suorum » ÈTtias-rpa publiée tueri, qua fronte id ausus carpere in Triglandio? Num >i se solum liberum arbitratur,reliquos autem serves? Tyrannis hœc esset, » non libertas.ï

u 4. Quod Triglandius professas fuerit, se hactenus Cartesiana non » legisse, ideoque à positione Respondentis sui abstinere statuerit, sed 1) postea sententiam mutaverit, id aliquid ex vero habere potest. Ita enim » surdis passibus grassabatur haec lues, ut Theologiae professores omnes » (nec hoc negarent, si viverent) ad tempus latuerit, donec moniti, et re !> intellecta, periculum Academiae et viderunt omnes, et ei invenienda re- 1 média censuerunt. Id ergo et ipsum accidil Triglandio, unde eum dis- » tulisse disputationem illam ad duas, si recte memini, hebdomaïas, pru- » dentia proculdubio fuit; .eo enim tempore locis Cartesii ostensis et » inspectis, verum esse id quod ei tribuebatur deprehendit. Et corolla- » rium de quo agebatur, adversus omnes Cartesianos, et te quoque qui

�� � 1,6.^-64. CDLXXVIII..— lo Mai 1647. i ^'

.1 copias illorum attiictas instaurare nonnihil nitebaris, ita dexteie, iia » solide ac nervose protrivit. ut omnes et magni senis proimitudinem » admirarentur, et vestram miserarentur ariditatem. Neque ullae in hac « disputatione (quod videris persuasum vellej turbae sunt exortœ, sed » omnia summa cum tranquillitate et attentione peracta fuermit. » [Sta- tera Philosophiœ Cartesianœ, etc., Auctore Jacobo Revio, Lugduni Bata- Yorum, p. 234-237.)

��CDLXXVIII.

Descartes a Elisabeth.

[Egmond, 10 mai 1647.]

Texte de Clerselier, tome 1, lettre lo, p. 63-66.

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. >^, sans date. Mais la date est donnée par la réponse d'Elisabeth, lettre CDLXXXVII ci-après. Descartes répond ici à la lettre CDLXXIII ci-avant, du Il avril, t. IV, p. 628.

Encore que ie pourray trouuer des occalions qui me conuieront à demeurer en France, lors que i'y feray, il n'y en | aura toutesfois aucune qui ait la force de m'empefcher que ie ne reuienne auant l'hyuer, pouruû

5 que la vie & la fanté me demeurent, puis que la lettre que i'ay eu l'honneur de receuoir de vollre Alteffe me fait efperer que vous retournerez à la Haye vers la fin de Telle ^ Mais ie puis dire que c'eft la principale rai- fon qui me fait préférer la demeure de ce pais à celle

10 des autres ; car, pour le repos que i'y eftois cy-deuant venu chercher, ie preuoy que d'orefnauant ie ne l'y pourray auoir fi entier que ie defirerois, à caufe que,

a. Voir t. IV, p. 629, 1. 8.

�� � i6 Correspondance. 1,64.

n'ayant pas encore tiré toute la fatisfadion que ie de- uois auoir des iniures que i'ay receuës à Vtrech, ie voy qu'elles en attirent d'autres, & qu'il y a vne troupe de Théologiens, gens d'école, qui femblent auoir fait vne ligue enfemble pour tafcher à m'oprimer par ca- 5 lomnies ; en forte que, pendant qu'ils machinent tout ce qu'ils peuuent pour tafcher de me nuire, fi ie ne veillois auffi pour me défendre, il leur feroit ayfé de me faire quelques affronts.

La preuue de cecy eft que, depuis trois ou quatre 10 mois, vn certain Régent du Collège des Théologiens de Leyde, nommé Reuius, a fait difputer quatre di- uerfes Thefes contre moy, pour peruertir le fens de mes Méditations, & faire croire que i'y ay mis des chofes fort abfurdes, & contraires à la gloire de Dieu : 1 5 comme, qu'il faut douter qu'il y ait vn Dieu ; & mefme, que ie veux qu'on nie abfolument pour quelque temps qu'il y en ait vn, & chofes femblables^ Mais, pource que cet homme n'eft pas habile, & que mefme la pluf- part de fes écoliers fe mocquoient de fes médifances, 20 les amis que i'ay à Leyde ne daignoient pas feule- ment m'auertir de ce qu'il faifoit, iufques à ce que d'autres Thefes ont auffi eflé faites par Triglandius, leur premier profelfeur en Théologie, où il a mis ces mots i*i*"|*- Sur quoy mes amis ont iugé, mefme ceux 25 qui font auffi Théologiens, que l'intention de ces gens-là, en m'accufant d'vn û grand crime comme eft

a. Voir ci-avant, p. ?.

b. Tkigl. [Clers.).

c. Eiini esse blasphemum, qui Deiim pro deceptorejiabet, ut maie Car- tesius. (Voir ci-avant, p. 6, 1. i! : cf. p. 5, 1. 1 1-14.)

�� � I.64-C5. CDLXXVIII. — 10 Mai 1647. ^7

le blalpheme, neftoit pas moindre que de talcher à faire condamner mes opinions comme tres-perni- cieules, premièrement, par quelque Synode où ils feroient les plus forts, & enfuite, de talcher auffi à me 5 faire faire des affronts par les Magirtrats, qui croyent en eux ; & que, pour obuier à cela, il efloit befoin que ie m opofalfe à leurs delfeins : ce qui eft caufe que, depuis huit iours, iay écrit vne longue lettre aux Cu- rateurs de r Académie de Leyde% pour demander iuf-

10 tice contre les calomnies de ces deux Théologiens, le ne fçay point encore la réponfe que i'en auray ; mais, félon que ie connois l'humeur des perlonnes de ce pais, & combien ils reuerent, non pas la probité &. la vertu, mais la barbe, la voix & le fourcil des Theolo-

i5 giens, en forte que ceux qui font les plus elfrontez, &. qui fçauent crier le plus haut, ont icy le plus de pou- • uoir (comme ordinairement en tous les états popu- laires), encore qu'ils ayent le moins de raifon, ie n'en attens que quelques emplaftres, qui, n'oflant point la

20 caufe du mal, ne feruiront qu'à le rendre plus long & plus importun; au lieu que, de mon coflé, ie penfe eftre obligé de faire mon mieux, pour tirer vne entière fatisfaclion de ces iniures, & aulîi, par mefme occafion de celles d'Vtrecht ; l^ en cas que ie ne puilfe obtenir

25 iurtice, (comme ie preuov qu'il fera très mal-ayfé que ie l'obtienne), de me retirer tout à fait de ces Pro- uinces. Mais, pource que toutes chofes le font icy fort lentement, ie m'alfure qu'il fe palTera plus d'vn an, auantque cela arriue.

3o le ne prendrois pas la liberté d'entretenir voflre

a. Lettre précédente, p. i.

3

CORRESCONDANCE. \' ,

�� � ib COREESPONDANCE. I, rô-6f..

Alteffe de ces petites chofes, fi la faneur qu'elle me fait de vouloir lire les liures de Monfieur Hoguelande & de Regius% à caule de ce qu'ils ont mis qui me regarde, ne me faifoit croire que vous n'aurez pas des-agreable de fçauoir de mov-mefme ce qui me tou- 5 che; outre que robeïiTance & le refpect, que ie vous dois, m'oblige à vous rendre conte de mes adions.

le loue Dieu de ce que ce Dodeur, à qui voftre Al- tefl'e a prefté le liure de mes Principes"", a elle long- temps fans vous retourner voir, puis que c'eft vne lo marque qu'il n'y a point du tout de malades à la cour de Madame l'Eledrice^ & il femble qu'on a vn degré de fanté plus parfait, quand elle efl générale au lieu où Ton demeure, que lors qu'on eft enuironné de ma- lades. Ce médecin aura eu d'autant plus de loifir de i5 lire le liure qu'il a plù à voftre Alteire de luy preiler, & vous en aura pu mieux dire depuis fon iugement.

Pendant que i'écris cecy, ie reçois des lettres de la Hâve ^^ de Leyde^', qui m'aprennent que l'aiîem- blée des Curateurs a eflé différée , en forte qu'on 20 ne leur a point encore donné mes lettres; & ie voy qu'on fait d'vne broûillerie vne grande affaire. On dit que les Théologiens en veulent eftre iuges, c'eft à dire me mettre icy en vne inquifition plus feuere que ne fut iamais celle d'Efpagne, & me rendre l'aduer- 25 faire de leur Religion. Sur quoy on voudroit que i'em-

a. Voir ci-avant, t. IV, p. 63o, 1. 5 et 1. i5.

b. Weiss. Voir t. IV. p. 63o, 1. 18-20.

c. L'électrice douairière de Brandebourg. Voir /è., p. 620, note a.

d. Lettres perdues. Celles de La Haye venaient sans doute de Huygens, ou de \\'ilhem, ou de Brasset; celles de Leyde, de Heereboord ou de Hooghelande.

�� � I. 6d. CDLXXIX. — Il Mai 1647. ic)

ployalîe le crédit de Moniîeur rAmballadeiir de France. c^ l'autonté de Monfieur le Prince d'Orange, non pas pour obtenir iuftice. mais pour intercéder ^^ empel- cher que mes ennemis ne paffent outre. le crov pour- 5 tant que ie ne luiuray point cet auis-' : ie demanderav feulement iuftice ; & fi ie ne la puis obtenir, il me femble que le meilleur fera que ie me prépare tout doucement à la retraite. Mais, quov que ie penfe ou que ie falîe, e<: en quelque lieu du monde que iaille. 10 il n'y aura iamais rien qui me foit plus cher que d'obei'r à vos commandemens, c^- de témoigner auec combien de zèle ie fuis, ^^c.

��CDLXXIX. Chanut a Descartes.

j Stockholm, 1 1 mai i(>47.

[A. Baillf.t . L.j T7c' de Monsieur Des-Cjrtes. t. H, p. 3iû-3i3.

Réponse à la Dissertation envoyée le i^ février n^j ,'lettre CDLXVIIl, t. IV, p. 600). Descartes y répondra par la lettre du 6 juin ci-après.

« Elle fut achei'ée [cette Dissertation sur /'Amour, le i de Février 164- , et envoyée incontinent à M. Chanut, qui prit du tems à l'écart de Jés affaires four s' al tacher fans interruption à cette lechire. En marge : Lettr. .MS. de Chanut du 11 May 164-.'^. Il avoit l'cjprit plein des notions qu'il en avoit reçues, lorfque le Médecin de la Reine de Suéde. M. du Ryer, François de nation, homme de fçauoir & de probité, vint luv rendre vif te. Il ne put pas lur cacher le plaifir qu'il refenloit.de fa Icclure, nj-fe défendre de liij- faire part de fa iàve, en

a. Descanes le suivit pourtant. Voir ci-après, p. 24, lettre CDIAXXI. du I :: mai. à Scrvicn.

�� � 20 Correspondance.

luj" communiquant cette leâure. M. du Ryer ne put néanmoins obte- nir la copie de la Dijfertation ; mais il en parla à la Reine d'une ma- nière fi avantageufe, quelle obligea M. Clianut de la lur faire voir. Il ne fut point fâché que la Princejfe eut cette curioftté, dans l'efpé- rance que la leâure de cette feule pièce lur ferait juger que tout ce qu'il luj- aroit dit de M. Defcartes éioit encore au deffous de la vérité. Il ne fut pas trompé. La Reine demeura fi fatisfaite de la leclure qu'il luy en fit dans un téms libre & defoccupé d'affaires, qu'elle ne pouvoit enfuite fe laffer de donner des louanges à V Auteur de cet écrit, & de s'enquérir de toutes les particularité^ de fa perfonne £• de fa vie. Après que AI. Chanut luy eût déclaré ce qu'il en fçavoit, & qu'elle eut pcnfé, pendant quelques ntomens, à ce qu'elle avoit à ré- pondre, elle dit >n marge : Lettr. MS. de Chanut ut supr.j :

Monjieur Defcartes, autant que je le puis voir par cet écrit & par la peinture que vous m en faites, efl le plus heureux de tous les hommes; & fa condition nie femble digne d'envie. Vous me fere\^ plaifir de Vaffurer de la grande eflime que je fais de luy.

» L'attenliou que la Reine apporta à la leclure de cet écrit ft qu'elle arrêta fouvent M. Chanut, pour confirmer par fon raifonnement & fes réjlé.xions ce qu'elle entendoit lire, et cet habile leâeur ne fut pas moins étonné de la facilité qu'elle avoit à pénétrer dans les fentimens de M. Defcartes, qu'il avoit été furpris de leur profondeur à la pre- mière leclure qu'il en avoit faite en particulier. La Reine apporta une forte application à la première quejlion, oii M. Defcartes expli- quoit en général la nature de /'Amour. Mais elle ne voulut pas s'at- tacher à en examiner la docli-ine,

parce que, difoit-elle, n'ayant pas rejfenti cette paj/ion, elle ne pouvoit pas bien juger d'une peinture dont elle ne connoiffoit point l'original.

» Il fe pouvait faire qu'elle ne connût point l'Amour comme une pajjion; mais rien ne devait l'empêcher d'examiner ce que M. Def- cartes difoit de /'Amour intelleduel, qui regarde un bien pur £• féparé des chofes fenfibles, parce qu'elle pouvoit au moins fentir en elle l'Amour de la vertu. La Reine donna fon confenlement à tout, hormis à un mot, qui faifoit voir en pajjanl que M. Defcartes n'étoit

�� � CDLXXIX. — II Mai 1647. 21

pas de l'opinion de ceux qui veulent que le Monde ibit fini. Elle témoigna douter qu'on put admettre l'hypothéfe du Monde infini fans blefferla Religion chrétienne. Elle en dit fuccintement fes raij'ons à M. Chanut, qui ne manqua point de les faire Jcavoir à M. Defcartes par une lettre datée du XI May 1647, ajoutant que la Reine aurait irés-agréable l'éclaircijjément qu'il donnerait à fa penfee pour lever fesfcrupules. Il Joignit à la difficulté de la Reine une autre quef ion qu'il prapofa à M. Defcartes de fan propre mouvement, & dont il lur demandait lafolution en même tèms. »

La quejlion étoit de fçavoir clairement quelle eji cette impuljîon fecréte qui nous porte dans l'amitié d'une per- fonne plutôt que d'une autre, avant même que d'en con- noître le mérite ?

« Et parce que M. Chanut étoit accoutumé à réduire toutes fes con- noiffances à la conduite de fa vie pour en devenir meilleur, il de- manda encore à M. Defcartes, comme il aurait fait à fan directeur,

5 fi un homme de bien, dans le choix de fes amitié^, peut fuivre les mouvemens cache-^ de fon cœur & de/on efprit, qui n 'ont aucune rai/on apparente ; et s'il ne commet point une injufiice de difiribuer fes inclinations par une autre régie que celle du mérite.

» Celte queflion l'avoit déjà exercé autrefois, en ce que, féparant l'amitié d'avec deux chofes que l'on confond fouvent avec elle, dont l'une efl l'e/iime de la vertu, l'autre eft cet échange, d'ofjïces mutuels entre les honnêtes gens, qui n'efl en effet qu'un commerce de bienfaits,, cette amitié refîe comme une Jiniple liaifon & un ciment qui affemble tous les hommes en un feul corps, & qui doit être d'égale force entre toutes les parties. Autrement il efl impoflible qu'il ne furvienne de la divifion, contre l'équité naturelle, & que, nous attachant trop forte- ment à quelques perfonnes, nous ne forons infenftblementfépare\ des autres. 3/. Chanut ne croyait pas qu'on put refufer le nom de J'age à celur qui, mettant pour fondement en fon cœur un amour égal pour tous les hommes,/ ajoûteroit feulement la diflinâion des mérites dif- ferens, & celle obligation de reconnoijfance dans le trafic des bons offices. El quoj- qu'alors l'eflime de la vertu <S- la rétribution des bien-faits fiffent qu'en apparence cefageparoitroii en aimer l'un plus

�� � 2 2 • Correspondance.

que l'autre, parce que ces trois affeâions fe mêlent très-facilement & femblent ne produire qu'un feul mouvement : il ferait vray néanmoins qu'il n'auroit pour lors qu'une amitié très-égale. » (Baillet, II, 3io-3i2.)

«... Il fallut pareillement expliquer le fentiment de l'Eglife que

la Reine avait allégué [en marge : Lettr. MS. de Chanut à Delc. du

I I May 164.-^], fçavair, que l'homme étant la fn de la création,^ c'e/ï-

à-dire le plus parfait des ouvrages, & pour lequel tous tes autres ont

été faits, comme il parait manifejlement par l'alliance de Dieu avec

l'Homme dans l'incarnation du Verbe, & par tant de miracles opére\

pour marquer que la nature humaine ejl la mattrejfe de toutes les

autres qui compofent ce grand corps que nous voyons, ilfemble que,

fi nous canceuons le monde dans' cette vajle étendue que luy donne le

terme d'indéfni, il efl difficile que l'homme fe conferue dans un rang

fi honorable, ne fe confidéranl plus que dans un petit recoin avec toute

la terre qu'il habite. » (Baillet, II, 3i3.)

��CDLXXX.

Descartes aux Cprateurs de l Université de Levde.

Egmond, mai 1647. Copie MS., Leyde, Archives de l'Unifersilc.

Cette nouvelle requête (Resoluticn van de H H" Curateurcu en Burgermeesteren, n" 4, nov. 1646 à nov. i6S3,p. xxix verso et p. .y.y.v recto) fait suite immédiatement à la longue épitre du 4 mai 164^, lettre CDLXXVII, p. 1 ci-avant; mais elle n'est point datée. On est d'abord tenté de la prendre pour un post-scriptum de cette épitre, avec laquelle elle aurait été envoyée. iMais dans la lettre du 10 mai à Elisabeth, Descartes exprime la crainte que son affaire ne soit déférée à un tribunal ecclésiastique {p. 18, l. 23 ci-avant), et on peut croire que ce fut pour prévenir ce changement de Juridiction, et sachant d'ailleurs que les Curateurs ne s'étaient pas encore prononcés, qu'il leur adressa cette nouvelle requête. Elle aurait donc ète écrite après le lu mai, sans doute avant le 20, qui est le jour oit les Curateurs rendirent leur arrêi, et à coup sur avant le 27, Jour oit Descartes en eut connaissance, comme on le verra ci-après.

�� � CDLXXX. - Mai 1647. ^)

Nobiliffimi ^^ Amplilîimi Domini,

Sinite, quœlb. vt hic adhiic exprellias vos rogem. ne caufam hanc meam ad vllum veili'omm Theologo- riim iiidicium remittatis : primo, quia ego, eà Ipe hic

5 viuens quôd fmi poflim libertate religionis, illorum arbitrijs fubijci non debeo ; deinde, quia nulliim vcl minimum verbum continetur in meis l'criptis, quod ad controuerfias religionum fpedat ; denique. quia non de bhifphemià vel Pelagianifmo vel vllà alià re

10 ad dôclrinam pertinente quaeftio efl, fed an non lint atroces &. plane inexcufabiles calumni?e : prima, quod vefter primarius Theologife Profellor affirmet me Deum pro impoftore ac deceptore habere. cùm e con- tra illud ipfum, nempe Deum eiïe deceptorem, ac

i5 etiam fingi polfe deceptorem. in omnibus meis fcrip- tis ncgcm magis exprclTe quam nIIus vnquam alius fcriptor negauerit ; altéra, quod Regens veÛri CoUe- gij Theologici tingat in fuà Difp. ij Th. 1 5 me fcrip- lilTe in Meditationum mearum pagina ^ y nos liberi

20 nortri arbitrij ideam habere formaliter ac praecile ma- iorem quàm fit imago Dei, cuius impia? ablurditaiis nullum vel minimum veftigium in pagina citatà. nec in vlloalio meorum Icriptorum loco repcritur. Hiefuni tantùm qua;ll:iones facli. in his folis omnis caul'a ver-

2^ latur. bas rogo vos etiam atque etiam vi examinarc di- gnemini. Ov; pro tam grauibus iniurijs laiisticri curètis.

Nobiliffimi ^^ Ampliffimi Domini.

Veltri obferuantillimo

DESCARTES.

�� � 24 Correspondance.

CDLXXXI. Descartes a Servien.

Egmond, 12 mai 1Ô47. [A. Baili.et), La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II. p. 3i8-3iO.

Baillet iie donne point la date de cette lettre : « Lettr. lo MS. de Descartes », dit-il en marge. Mais la date se trouve dans la lettre suivante, de Brasset à Descaries, du i5 mai 164"]. Le jo mai. Descartes avait bien écrit à la princesse Elisabeth qu'on lui conseillait de s'adresser à l'ambassadeur de France {p. ig, l. /), et il ajou- tait qu'il ne pensait pas devoir suivre cet avis (/. 5). Mais, se ravi- sant presque aussitôt, il rédigea la présente requête.

La Thuillerie, ambassadeur ordinaire, était absent : revenu en Hollandeau tnois d'avril 1646 {il débarqua à Amsterdam le i S avril), après une mission de deux ans dans les Etats du Nord, il avait obtenu un congé ^^n d'août et était retourné en France au commence- ment de septembre 1646. Le 2g décembre, Servien était parti de Munster avec une tnission spéciale : empêcher les Provinces-Unies, alliées de la France, défaire la paix séparément avec l'Espagne. Il arriva à La Haye le 8 janvier 164'; et y demeura jusqu'en été; il revint à Munster le 7 août. La Thuillerie avait repris son poste le II juillet 164-/. Ajoutons qu'en mai Servien était au plus fort de ses négociations avec les Etats Généraux, envorant mémoires sur mémoires, et qu'il n'eut sans doute guère le temps de s'occuper de Descartes. Les relations diplomatiques étaient asse:{ tendues, surtout depuis la mort du prince d'Orange, Frédéric-Henri, le 14 mars 1647.

Deux Théologiens de Leyde'* m'ayant calomnié par diuerfes théfes, où ils m'accufent d'auoir mis des impiétez & des blafphémes dans mes écrits, j'ay été

a. Revins et Tiiglandius. Voir la lettre CDLXXVII, p. 1 ci-avant, et Védaircisseiiient.

�� � CDLXXXl. — 12 Mai 1647. 25

averty que, nonobllant la fauireté puérile de leurs ac- culations, je ne deuois pas les négli^^er, parce que leur delVein éloit de te leruir de lautorité de ces theles, pour me mettre à rinquilition, 0<c me faire con- 5 damner comme blafphémateur par quelqu'un de leurs Synodes. Surquoy j"ay écrit à Meilleurs les Curateurs, pour leur demander réparation des injures que jay reçues par ces théies. Mais je prévois que cela ne luffira pas, parce qu'ils n'entreprendront pas de

10 condamner deux Régens Théologiens, s'ils n'y font poulfez par quelque relVort plus puilTant. Jay peur, d'ailleurs, qu'ils ne renvoyent la caufe à leur Faculté de Théologie ^ c'ert à dire qu'ils n'établilfent pour juges les perfonnes même dont je me plains.

i5 C'efl ce qui m'oblige à vous fupplier d'intercéder pour moy auprès de M. le Prince d'Orange ^\ à ce qu'il luy plaife, comme chef de l'Univerlité de Levde^ auffi-bien que des armées de ce Pais, d'ordonner que Meif. les Curateurs me falTent avoir la fatisfaclion du

20 palfé, L^ empêchent que leurs Théologiens n'entre- prennent de fe rendre mes juges à l'avenir Car je fuis alfuré qu'ils n'approuveront pas qu'après tant de fang que les François ont répandu pour les aider à chalfer d'icy llnquifition d'Efpagne, un François, qui

25 a aufli porté autrefois les armes pour la même caufe,

a. Voir lettre CDLXXX, p. 23, 1. 3. ci-avant.

b. Le prince Guillaume, successeur de son père, Frédéric-Henri, mort le 14 mars 1647.

c. Le prince d'Orange nommait le recteur de l'Université de Levde, sur une liste de trois candidats présentés par les professeurs. Cette nomi- nation se faisait, chaque année, dans les premiers jours de février, du 5 au 8.

Correspondance. V. 4

�� � luit aujourdhuy fournis à l'Inquisition des Ministres de Hollande.

Jaurois droit de demander d’autres juges queux, quand même j’aurois quelque tort d ailleurs ; mais ils pourroient auffi avoir- droit de dire qu’ils ne condamnent que mes opinions : au lieu que, maintenant, je prétens qu’ils n’ont aucun droit d’examiner ce que j’ay écrit, dans leurs Affemblées Eccléfiaftiques. c efl; adiré, dans les Facultez de Théologie, les Confiftoires, les Clalî’es & les Synodes. Ma raifon efl qu’on ne peut lo trouver, dans tous mes écrits, aucune chofe qui touche les controvcrfes de Religion qui font entre eux cl nous. Et pour ce qui regarde la Religion Chrétienne en général, comme efl l’exiftence de Dieu, dont j’av traité, la liberté qu’ils nous doivent en ce pais, puifque 1 5 le Rov leur en donne une femblable en France, les oblige à en lailTer le jugement aux Supérieurs de nôtre Eglifc. Celuv de mes livres auquel ils s’atta- quent •’, efl adrelfé à Mell. les Docteurs de la Faculté de Théologie de Paris, cl il a été plus d’un an manuf- 20 crit entre leurs mains pour être examiné auant que je lave fait imprimer. De forte qu’il ne peut être foup- çonné de contenir aucune chofe contre la Religion Chrétienne en général, nv contre les mœurs : il. par conféquent, il ne doit pas, fous ce prétexte, être fou- 2^ mis au jugement des Théologiens de ce pais.

Baillct. ce texte donne, ajoute le renseignement qui suit :

" M. Descartes, embarrassé des préparatifs de son voyage de France. fit présenter cette lettre par un de ses anciens amis, qui, bien que Hollandais de nation, et de la Religion reformée, ne laissoit pas d’être se-

a. Meditaliones de prima Philosophia. CDLXXXII. — i^ Mai 1647. 27

» crctaire de l'anibassadeiir de P'rance, et qui outre cela éioit savant .1 homme de lettres, ayant t'ait présent à M. Descartes depuis deux jours » d"un }-»€tit lik're de sa composition intitule Euphrasia. n [En mar^e : lettre ti MS. de Desc] (Baillet, II, 319-320.)

Les indications de Baillet dans ce passage sont impossibles à concilier. Le petit livre indiqué est un poème de Constantin Huygens : Eukrasia. Ooghen- troost, aen Parthenine, bejaerde maeghd : over de verdiiyste- riiigli vait haer een ooghe (Tôt Leyden, ter druckerije van de Elseviers. Anno 1647, in-8.); et il ne serait pas étonnant que Descartes eût fait re- mettre à Servien sa requête par son ami Huygens. Mais Huvgens n'était pas -. Cette désignation con- viendrait à Brasset ; mais Brasset n'était ni « hollandois de nation ». ni « de la religion réformée », ni l'auteur de VEufrasia. Huygens, en re- vanche, était « secrétaire » du prince d'Orange, de Guillaume aussi bien que do Frédéric-Henri, et nous verrons, dans la lettre suivante, que Des- canes lui écrivit en etl'et. Cette mémo lettre nous donnera le nom du se- crétaire dont a voulu parler Baillet : Heilersicg.

��CDLXXXII,

Brasset a DE.st:AF<Tr:s.

jLa Haxej, i? mai 1Ô47. MiMTE, Bibl. Niit., fr. 17899, p. :ij.

Eu tête de l'autographe : « A M. Des Cartes, du rS May 164-. »

Monjieur,

Comme i'allois ce matin informer M. Van Bergh de

ce qui s'eji pajfé, pour faire ioiier ce que vous appelé? le

grand rejfort, il m'a donné celle qu'il vous a pieu m'ef-

5 crire le 12^, & mi^ en mes mains ce qui ejloit pour M. le

Comte de Seruien^ & M. de Zullechem. L'vn'& l'autre

a. Lettre perdue.

b. Lettre précédente, p. 24

c. Lettre perdue.

�� � 28 Correspondance.

aura deiiiain ce qui luy appartient, afin qu'ils recon- noijfent, l'vn le recours que vous aue:^ en fa proteéïion, l'autre la confiance que vous prene-^ en fon amitié. Du refie, V affaire efl en tel eflat, par Venir emife de M. Eyl- lerfieg^, qui a fort a propos référé a S. A. tout ce que 5 ie luy auois reprefenté, que ie veux efperer qu'elle fe paffera a voflre contentement. Il ne fault pas laiffer de l'appuyer toufiours. C'efl pourquoy i'eflime a propos de fuiure voflre lettre. Mais ie vous en demande vne a M. Ey- lerfeg'^, pour le remercier du prompt & fauorable office \o qu'il vous a rendu. Car, oultre le refpeél de M. le Comte de Seruien, au nom de qui il a parlé a fon Alt[efJ'e), il Va accompagné d'vne fort franche difpofition a vousferuir, félon Vefîime qu'il a pour voflre perfonne & pour voflre mérite. le ne viendray point au détail de ce quis'eft paffé, i5 en ayant entretenu M Van Bergh qui vous en dira le tout,, & vous confirmeray feulement que ie fuis plus qu'homme du monde ...

a. Nom propre peu lisible. Mais on le retrouve ailleurs, dans les mi- nutes de Brasset, écrit plus lisiblement, /r. lygoo, ff. 4gi, 499, ^99' 61 5, 6u5, 64g : Eylersiq, Heilersieg, Heillersieg, Heilesieq, etc. On voit, /. 6i5 verso, que c'était un proche voisin de Brasset à La Haye, et ailleurs,/. 4g i verso, que Brasset lui confiait, pour être répétées au prince d'Orange, des choses qu'il ne disait pas même à Wilhem. Enfin, //•. ijgoi, f. 5j5 verso, Brasset lui donne ses titres en tête d'une lettre : « A M. Heyllersieg (ou Heyllersicq), Conseiller et Secrétaire de son » Altesse. » — Dans la 2' édit. des Momenta desultoria de Huygens, i653, p. 41 des Rescripta, etc. (non paginé), on trouve le même nom ainsi im- primé : loh. Heilersieg. — Si c'est lui que Baillet a voulu désigner, II, ?i ig-?'2o, [voir éclaircissement de la lettre précédente, p. 26-27 ci-avant), il n'était pas, en tout cas, secrétaire de l'ambassadeur de France, et ce n'est pas auprès de cet ambassadeur, mais auprès du prince d'Orange qu'il intervint.

�� � Il, ,4S. CDLXXXIII. — 20 Mai 1647. 29

CDLXXXIII.

Les Curateurs de l'Université de Leyde a Descartes.

Leyde, 20 mai 1647. Copie MS., Leyde, Archives de l'Université.

Cette copie se trouve p. xxxii verso et p. xxxiii recto du Registre déjà cité [p. I, prolégom'ene), Resolutien, etc. Le texte a été im- primé daus lédition latine des Lettres de Descartes, t. II, epist. ig, p. gj-gS, et Clerselier en avait donné une traduction française, t. II, lettre ig,p. 148. C'est la réponse à la lettre CDLXXVII ci-avant, p. I, du 4 mai 164-. — Variantes de l'édition latine.

Nobilijfime DoâiJ/îmeque Vir,

Simul ac liîeras, qiias ad no.'i, quarto huius menfis Egmondce dederas, accepimus, Magnificiim Academiœ Reélorem, & Facultatis Theologicœ ac Philofophicœ Pro-

5 fejjores^ vt & Collegij Theologici Rcâores", nobis Jîi-

timus, eofque omnes & Jingulos tui vel opinionis tuœ in

fuis leclionibus, difputationibus, aut alijs id genus exefci-

tijs Academicis in pojlerum mentionem vel minimam fa-

cere ferio vetuimus ac monuimiis, altumque ijs eâ de re

10 Jilenlium impofuimus. Quâ in re ciivi nos defideriuvi tuuvi e.xpleuijfe intelliges, nulli dubitamus quin voto quoque nojîro abunde refponfurus fis : eâ igitiir, quâ par efî, con-

4 ac &. — 5 vt omis. — 10 hoc ajouté avant tuum.

a. Fridericus Spanhemius (Spanheim), recteur du 8 février 1647 au 8 février 1648.

b. Les professeurs de Théologie étaient Trigland, Spanheim et Cons- tantin l'Empereur; ceux de Philosophie, Heerehoord et .A.dam Stuart.

c. Revius cl Heereboord.

�� � jo Correspondance. ii, ms.

tentione a te pelimus, ne ab opinione, quant a Profejjo- ribus Académies & Régente Collegij inipugnatam retu- lijli, vl tenus ventilandâ vrgendâue abjîinere graueris, ob ea quœ nobis & vobis l'nde timernus incommoda, quibu.s obuiam ire e republicâ ac nojirarum partium cjje arbitra- mur. Deum denique rogamus vt te Spiritu fuo regere & incolumem prœjiare velit. Dabantur Lugduni Batauorum, XIII Kalendas lunias CID 10 C XL VII.

A Cura ter ibus Academiœ & Confulibu.s Vrbis Leyden- Jis, ex eorumdem mandato,

lOHANNES A WeVELICHOVEN.

Nobilijfimo DocliJJimoque Viro

Domino Carlcjio,

Mathematico cximio,

Egmundani.

Revius. dans son petit V\\TC,Stalera Philos. Cartes, qui est une réponse à Heereboord (voir p. i? ci-avani;, dunne tout au long le décret rendu alors par les Curateurs :

" Pergit Heereboonius : Hœc cnim nmnia Ampl. Consesstii vcstro siint » c.vposita, et ab En decrclum i3 Kal. lunias elapsi aiuti, ne à Profes- » soribiis Tlieologis ac Philosophis et Collegii Theologici Regentibus in » postcriun Cartesii, vel ejits opinionis, minima mentio fieret. « 

« Hic noiinihil subsisramus, et Decretum AA. DD. Curatorum, prout » in eorum A'cta relatum est, ipsorum, non Heereboortii verbis, propona- » mus. Ita autem habei, è Belgico versum :

H Excerptiim è Décret is Nobb. et Imnoratoriim DD. Curatorum Vni- !) versitatis, et Coss. civit. Lej-d. sancitum in OrJinario eorundem con- » vcntu. habita in dicta civilate, XX Mai] CID 13 C XLVII. ..

(' Postquam dicti Regens et Subregens secesserant, habita deliberatione, .) placuit et decretum fuit vigore prœsentium, cosdem Régentent et Subre' » gentem denuo esse introtnittcndos, iisque dicendûm, prout etfactum est^ » visum esse liuic Consessui, injungcndum Professoribus ac Regentibus,

■1 & Thcologii ajouté après Collegij. — i2-i5 Nohilinimo. . . Eomundam uinis.

�� � CDLXXXIII his. — 20 Mai 1647. 31

■> ut abslineaiU dcinceps à iiomiiie Cartesii typographi opéra inserendo .) thesibus siio prcesidio defendendis, neve eodem nomiiie et opinione vivd ■1 voce in disputationibiis suis utantur. sed de eosileaiit. Vtque Subregois, ■> juxta prœcedanea décréta ac insinuationes ipsi factas, sese imposto uni n contiiieat limitibus Philosopliiœ Aristotelicœ, in liac Acadeniià receptœ; .) quod si aliter se gesserit. hitjus Consessus fore adversus id ipsuin quod » jus erit staluendi. Vtrumque porro Regentem monendum ut mutuam » aiiiicitiam et correspondentiam deinceps calant.

« Eodem die : Prœterea decretum fuit vigore prœsentium, dictœ Epis- » tolœ Cartesii respondendum. ac responso inserenduin : Hune ca-tuiii, 1) Rectorem, ac Professores Theologiœ et Philosophiœ hujus Vniversil^t- •> tis, nec non Régentes Coliegii ad se vocasse, monuisseque, atque etiam » prospexisse, ne deinceps in Disputationibus, lectionibus, aliisque publicis » Actibtis, aut Acadeinicis exercitiis (hoc ultimum, perspicuitatis giatia •) additum, reperi in articulo hoc, prout latine D. Steuano fuit traditus) B nominis ejus aut Philosophiœ ullaf.at vient io nec pro nec contra etc. » (Statera Philos. Cartes, etc., p. 237-239.)

Revius ajoute les réflexions suivantes :

u Hic primo obscrvet Icctor, non absolutè prohibitum fuisse, ne Car- » tesii aut ejus opinionis vel niinima mentio fieret (ut Heereboortius credi » vult), sed limitatum id fuisse ad Disputationes, lectiones aliosque publi- 11 cos actus et Academica exercitia. 2" Subregentem nominatim intra can- » cellos Philosophiœ Aristotelicœ. et illo, et praecedentibus aliquot decretis » ac insinuationibus, fuisse compulsum, non sine tacita exprobratione » inobedientiae.etcomminatione, nisi imposterum pareret. » (/ii/'i/., p. 239.)

Revius donne ensuite deux exemples de la façon dont Heereboord aurait obéi, c'est-à-dire suivant lui désobéi, au décret des Curateurs. Il s'agit tou- jours de thèses à soutenir, les unes le 1" juin, les autres le 28 décembre 1647.

��CDLXXXIII bis.

Wevelichoven a Descartes.

Leyde, 20 mai 1647. Texte de l'éJition latine, tome II, epist. 20, p. c.S.

Clerselier ne donne qu'une traduction française, t. II, lettre 20, p. 14g. C'est la réponse à une lettre perdue de Descartes, du 4 mai 164'j [voir prolégomène p. i).

�� � p Correspondance. h, >49.

NobiliJJ. DocliJJiineque Vir,

Cùm eâdem opéra, quâ caufœ tuœ mérita NobiliJJimis Academiœ Curatoribiis amplijfimifque Vrbis Leydenfis Confulibus expofuijli, ad me quoque fcripferis, nihil ex- peclatione tua indignum me faclurum putaui, fi literis 5 publicis priuatas meas adiungerem. Hanc vero oficij inei partent eo libentius expleui, qiio maiorem te cotnmenda- tioni.s meœ Jîduciam habere cognoui ; -non qiiod operam meam hac in re tibi vel tantilhim vtileîn fuijfe glorier, (tibi enim ipfi & œquitati Dominorum Curatorum & Con- 'o fuliim tribuendum ejî, quod ex humanitate quoque mihi debere roluera.s), fed quod fpem inde mihi fieri videam, vbi nata fuerit occafio, commodis & vtilitati tuœ infer- uieiidi. Quo fretus Deutii precor, vt te diutij/ime incolu- mem conferuet. Lugduni quod e/î in Batauis, i3 Kal. i5 I uni as Anni 164J .

T. N. addiclifimu.s

lOHANNES A WeVELICHOVEN.

��CDLXXXIV.

Descartes a Wilhem.

Egmond, 24 mai 1647. Autographe. Londres, Biiiiili Muséum. MS. Add. 21514, /■ '4.

if ne feuille, petit format, pUée en deux : la lettre est écrite sur le recto du premier feuillet [20 lignes, sans l'en-tète), et sur le recto du second ' 1 3 ligues]. Un au-liet de cire rouge, avec les initiales R et C entrelacées.

�� � CDLXXXIV. — 24 Mai 1647. jj

Monfieur,

le penfe vous auoir cy deuant parlé des calomnies de Triglandus de Leyde, & du deffein que i'auois d'en demander iuftice, a caufe que i'eftois auerti qu'elles 5 tiroient a plus de confequence; mais ie ne penfe point vous auoir dit que fes deux collègues, qui compofent aueqluy toute la faculté theologique de Leyde, efloient fes coadiuteurs en cet affaire. Car ie ne I'auois pas encore ouy, lorfque i'eftois a la Haye, &. i'ay de la

10 peine a le croyre, pource que ie les eftime l'vn & l'autre trop honneftes gens pour cela. Outre que M' Spanheim a, des le commencement, déclaré vouloir eftre neutre; & pour M' l'Empereur, ie ne me fouuiens point d'auoir iamais parlé a luy qu'vne feule fois, qui fut au logis

i5 de M' Vorftius, ou nous difnions enfemble; mais il parloit alors fi auantageufement tl" auec tant de fran- chife, pour la liberté de philofopher & contre la ma- lignité des pedans, que ie ne me puis imaginer qu'il ait tant changé depuis. Qyoy qu'il en foit,a caufe que

20 ie fçay que vous auez amitié & ie croy auffi alliance de fang auec luy, i'ay penfé vous deuoir efcrire ce que i'ay appris, affin de vous prier d'employer voftre adreffe, en cas que l'occafion s'en prefente, pour em- pefcher qu'il ne s'engage en vn parti, qui ne peut man-

25 quer de tourner enfin au deshonneur de tous ceux qui le voudront maintenir; car il eftqueftion de calomnies fi entièrement inexcufables & fi claires, que tous les gens de bien ont intereft a defirer qu'elles foient pu- nies, l'efpere aller dans 8 iours a la Haye, ou i'auray

3o l'honneur de vous en entretenir plus au long. Cepen-

CORRESPONUANCE. V. 5

�� � j4 Correspondance.

dant ie vous prie de me continuer la faueur de voftre amitié, & me croyre,

Monfieur,

Voftre très obeiffant & très afFeélionné 5

feruiteur, descartes.

D'Egmond, le 24 May 1647.

Adresse :

A Monfieur Monfieur de Wilhelm 10

Confeiller de fon Altelîe 1.^ du Confeil de Brabant.

��La Faculté de Théologie de l'Université de Leyde se composait de trois professeurs : Trigland, Spanheim et Constantin l'Empereur. Revius. dans sa Statera Philosophice Cartesianœ, en i6?o. nous renseigne ainsi sur leurs sentiments et ceux de leurs collègues. Il reproche à Heereboord de les avoir attaques.

« Non parcitur Synedrio ecclesiastico, non Senatui academico, non illis V qiii sceptra Leydce sacra Miisarum gerunt, Rectoribus, inquam. Magni- » ticis. E Theologicâ facultate TruGLANoits et Spanhemu.s, fc Juridicâ » ScoTANUs, e Medicà Heurmls, e Philosophicà Steuartls, in ordinem « coguntur... Mira vero t'œlicitas masimi viri Constantini l'Empereur, •' qui et vivus et mortuus, hactenus quidem, ejus dentés evasit. Quem " tamen et nohis constat, et clariss. ejus collega Triglandius in Oratione )> sua funebri testatur, alienissimum fuisse '\<:xhs^ t]\is s\.\\\\ a nova qua- ■• dam Philosophia, qua de omnibus dubitandum esse statuitur, omuiaque .. ex animo eliminanda prœjudicia. qua proinde subvertitur argumentum " ab Apostolo ad convincendos gentiles usurpatum in Epistolœ ad Rom. .) cap. I, adeoque via sternilur ad Atheismum. Quii' et ipse defunctus - noster (a.ddh) aliquoties mihi testatus fuit, se novisse juvenem queudam. " qui per philosophiain istam, aut illius principia, in plénum planumque •■ Atheismum iuciderit. » l'Statera. etc., p. 4.)

�� � 11. .49-30. CDLXXXV. — 27 Mai 1647. 55

CDLXXXV.

Descartes aux Curateurs de l'Université de Leyde.

Egmond, 27 mai 1647. Copie MS., Leyde, Archives de l'Université.

Cette copie se troiwe p. .v.v.v/a-.v;.// du Registre déjà cité (p. i, prolégomène), Resolutlen etc. Le même texte, sauf quelques variantes, a été publié dans l'édition latine des Lettres de Descartes, t. II, epist. 21, p. gg-ioi, sans date. Clerselier ne donne qu'une tra- duction française, tome II, lettre 21 , p. i4g-i53, avec ce litre : (( A Messieurs les Curateurs de l'Académie et de la Ville de Le3-de », sans date. C'est la réponse de Descartes à la lettre CDLXXXIII ci-avant, p. 2ç.

Nobiliffimis, Ampliiïimis, Spedatiffimis

DD. Curatoribus Academise

& Confulibiis Vrbis Lugduno-BataucC,

Lugdunum.

, 5 Nobiliffimi & Ampliflimi Domini,

Vt mihi maximo honori duco, quod|literarum mea- rum habere rationem ac perhumaniter ad illas refpon- dere dignati fitis, ita etiara fummopere admiror,quod \el fenfum veftrum non percipiam, vel certe, quse a 10 vobis petieram, fatis clare exponere non potuerim, vt a vobis perciperentur. Petitis enim vt ego ab eâ opi- nione, quam a duobus veflris Theologis impugnatam retuli, vlterius ventilandâ vrgendàue abftineam. At

1-4 Nobiliffimis... Lugdunum omis. — 7 illas^ eas. — 11 ego omis.

�� � j6 Correspondance. u, i?o-i3i.

ego non retuli vUam meam opinionem ab illis impu- gnatam, vUamue quam vnquam ventilarim aut vrle- rim; fed conqueftus fum, quod per atrocem & plane inexcufabilem calumniam ex praemeditato confilio ea in Thefibus fuis mihi affinxerint. quîe nunquam fcripfi, 5 nec cogitaui. Nempe fcripii Deum eiïe quàm maxi- mum,!.^, abfque comparatione maiorem omnibus crea- turis; contra autem Regens verter^ finxit me fcripfilTe ideam noftri liberi arbitrij effe maiorem quàm fit idea Dei, fiue liberum noflrum arbitrium elle maius Deo, lo ex quà puerili maledicentià mihi plus quàm Pelagia- nifmum affinxit. Praeterea fcripfi Deum non elle de- ceptorem,imo etiam repugnare vt polïït effe deceptor: primarius autem vefter Theologus*" affirmât me Deum pro impoftore ac deceptore habere atque ideo blal- i5 phemum elTe pronunciat.

De his vero conqueftus fum, non quod nolim meas opiniones a veftris Profeïîbribus alijfue quibuflibet examinari ; quinimo, dum illas publici iuris feci, ro- gaui omnes eruditos ne ipfas examinare grauarentur, 20 vt vel errores meos me doceant, vel certe, fi vera fcripfi, non inuideant, Cùm autem viderem veftros illos Theologos. non opiniones vllas meas impugnare, fed eas, a quibusquàm maxime fum aiienus, mihi affin- gere, iudicaui quidemjme iure pofle publico fcripto 25 illis refpondere, ficque ipforum crimen omnibus no- tum facere. Nec enim eo fuperbi?e ipfos proceffifTe

q maiorem elle. — 2? duos ajouté après illos. — 24-25 affingere mihi.

a. Rcvius, directeur du Collése ihéologique de Leyde.

b. Triglandius. premier professeur de théologie à l'Université.

�� � II, IS...5.. CDLXXXV. — 27 Mai 1647. jj

mihi perfuadeo, vt fibi velint licere, aut faltem licuiffe, publicis fcriptis nos aggredi fummifque iniurijs affi- cere, nobis autem miferis ne mutire quidem liceat ad iuftam & legitimam honoris noflri defenfionem. Hoc 5 effet contra omne ius gentium; hoc nullis in feculis, nullâ vnquam in gente (faltem quse liberam fe iaclet) eil auditum, vt vni poffint publiée calumniari, alijs autem eos publiée calumniae aecufare non liceat. Verum, quia tam ineptos calumniatores négligera

10 potuiffem, nifi ijs muneribus apud vos fungerentur, quce illis dantaliquid authoritatis, atque ideo, û quid fcriberem, non propria eorum nomina (quœ per me nunquam fient celebriora, ne forte alios amore pœnae ad fimilem maledicentiam inuitem), fed ea, qufe dant

i5 ipfis aliquam authoritatem, in fcriptis meis effent defi- gnanda,credidi hoc Academiae veftrîe honorificum effe non poffe, atque ideo malui vos prœmonere, non meà caufâ, quippe cui femper facillimce ac iurtiffinice viae funt ad taies iniurias vlcifcendas, fed vt de vobis bene

20 mererer, atque oftenderem, pofi: tam graues iniurias, me etiam mediocrifatisfadione fore contentura,modo tantum talis daretur, vt honore faluo id polTem.

Nunc autem (quod cum pace veftrà dictum fit) nul- lam fatisfaclionis vmbram ex literis veftrispoiTum de-

25 prehendere; nam fcribitis vos ferio vetuilTe, omnes & fingulos vellros Profeffores mei vel opinionis mese in exercitijs fuis in pofterum mentionem vel minimam facere. At nonlita me de vobis meritum effeputaui: non opinionem vllam meam adeo abominandam. &•.

I aut] vel. — !^ quidem mu- i i ■ 1 2 li... fcriberem vinis. — tire. — 6 poitit de yareiitlii'se. — 17 ideoque. — 26 vellros omis

�� � ^8 Correspondance. 11,152.

quod vltimum eft, adeo infandam effe fufpicatus fum, vel ab alijs pro talihabitam fuiffe vnquam audiui,vtde ipfâ loqui non liceret. Soli funt omnium fceleftilîimi, qui nefarij vel nefandi appellantur, de quibus ne tari quidem licet. An ergo me pro tali deinceps a Profef- 5 foribus veftris habendum elle iudicatis.^ Non polTum adhuc animum inducere, vt id credam; fed literarum veftrarum fenfum a me non percipi, mihi potius per- fuadeo.

Ita etiam,cùm petitis vt ab ea opinione, quam dici- 10 lis a veflris impugnatam, vlterius ventilandà vrgen- daue abftineam, capere non polTum. An ergo nolitis me habere Deum pro maiore quàm fint omnes crea- turrc, & qui nullo modo fit deceptor? Haec enim fuit femper mea opinio, hanc folam eà de re ventilaui vel i5 vrfi hadenus. An vero nolitis me ventilare, vel vrgere illa opinionum portenta, quse mihi ab iftis veftris fue- runt affida? Cùm autem ab ijs femper fuerim quàm maxime alienus, peti non poteft, ne vlterius illas ven- tilem, vel vrgeam. 20

Rogo itaque vos, cum quanta polfum obferuantia, vt, fi literarum veftrarum fenfum non percipio, beni- gnitate veftrâ tarditati mese fubueniatis; fi vero peti- tionem meam non fatis antea explicui, eam nunc in- telligere ne grauemini; & ne ex hoc ipfo quod de 2 5 iniurijs mihi illatis apud vos conqueftus fum, nouas & grauiores iniurias me pati sequum iudicetis. Petitio autem mea non alia eft, quàm vt duo illi veftri Theo-

■z ab omis. — 4 après quibus] allatis. — 20-27 grauiores nouas fcilicct ajouté. — i(> hadenus (sic). avant ventilaui i 5. — 26 illatis]

�� � ri, ,52-153. CDLXXXV. — 27 Mai 1647. 59

logi cogantur ad palinodiam fiue recantatioiiem atro- cium & plane inexcufabilium calumniarum, quas no- taui^ atque ita de illis mihi, vt par eft, fatisfaciant. Et notate, qusefo, non hîc elle quaeflionem vllam de | doc-

5 trinâ, fed de fado duntaxat : an fcilicet ea, quse fin- gunt a me fcripta effe, in meis fcriptis habeantur, necne? Qiiâ de re quilibet, qui linguam latinam intel- ligit, poteft iudicare. Notate etiam me non curare, fi meî deinceps in Academiâ veftrâ mentio fiât, aut non

10 fiât; opiniones autem meas (cùm nullas nifi verifTimas. habere ftudeam, omnemque cognitam veritatem nu- merem inter meas opiniones) non putare ab vllo loco polTe exulare, nifi ex quo veritas etiam exulabit; & non pofTe prohiberi, ne qui de homine aliquo bene

i5 fentiunt, bene de illo loquantur, nifi ab ijs qui ho- minem iflum pfo nefario habent, & fummâ eum iniu- riâ fummâque ignominiâ volunt afRcere. Denique, quia non ita me de vobis meritum efTe certo fcio, aliam, û placet, literarum veftrarum interpretationem

20 a veflrâ humanitate, aliamque iniuriarum fatisfaclio- nem ab aduerfarijs exfpedabo, & ero femper,

Nobiliflimi & Ampliffimi Domini, Veftrî obferuantiffimus

DESCARTES.

25 Egmondœ, 6 Kal. lunias 1647.

1 liue recantationem o;«/s. — màque iniurià. — 17 après De-

10-12 point de parenthèse. — nique] & ajouté. — 20 avant

12 opiniones meas. — i5 bene iniuriarum] acceptarum ajouté.

de illo^ de eodem bene. — 16&] — 22 Nobiliffimi . . . Domini,

vel. — 16-17 iniuria. .. afficere. omis. — 24-2D DKSCAicrr:^, . .

volunt afficere ignominiâ fum- 1647' &.c.

�� � 40 Correspondance. » 153-154.,

CDLXXXV bis.

Descartes a Wevelichoven.

[Egmond, 27 mai 1647.] Texte de l'édition latine, tome H, epist. 22, p. loi.

Sans date. La traduction française, que Clerselier donne seule, tome II, lettre 22, p. i53-i54, n'est pas datée non plus. Mais Descartes aura écrit au Secrétaire Wevelichoven [voir lettre CDLXXXIII bis ci-avant, p. 3i), en même temps qu'il repondait aux Curateurs et aux Consuls [lettre précédente, p. 3S).

Ampliffime & prseclariffime Domine,

Humanitari tuae multum debeo, quod litteris DD. Curatorum etiam tuas adiungere volueris; quod vero etiam officia tua otFeras, û denuo nafcatur occafio vt indigeam, fummo beneficio me afficis. Atque ne diu- 5 tius expeclem, iam illa le otfert occafio, in quâ mihi plurimum potes gratificari; videbis enim ex meâ ad DD. Curatores refponûone, me fenfum illorum non percipere, quia non poffum fufpicari, pro eà quà funt humanitate, sequitate &. prudentiâ, id eos voluille, vt lo propterea quod de iniurijs mihi illatis, quas alià via perfacile ac iufliffime vlcifci potuiirem,apud illos con- queflus fum, alias multo grauiores reciperem. Peto itaque ab illis, vt mihi mentem fuam apertius velint fignificare; & quoniam eâ vales prudentiâ, & apud i5 DD. Coniules aucloritate,vtnon dubitem quin eorum, quse décernent, magna pars tua fit futura, quicquid inde mihi accidet grati, magnâ ex parte humanitati tuae debebitur a tibi addidiffimo.

�� � 11.537. CDLXXXVI. — 27 Mai 1647. 4i

CDLXXXVI.

Descartes a [Wilhem ?].

[Egmond, 27 mai 1647. 1 Texte de Clerselier, tome II, lettre 114, p. 537-530.

« A Monsieur *"' », dit Clerselier, sans donner de nom ni de date. Mais la date est certaine : c'est le même jour oit Descartes écrivit les deux lettres qui précèdent, c'est-à-dire le 2' mai 164-} (voir p. 42, l. 2-3]. Quant au nom du destinataire, on peut le conjecturer ainsi. La lettre se trouve imprimée par Clerselier entre deux autres, 1 13 et 1 15, adressées toutes deux à Huygens [ci-avant, t. IV, p. 5 15, et t. III, p. 6i']]\ elle pourrait donc être également adressée à Huy- gens. Mais celui-ci avait quitté La Haye: « 25 Maij. Cum Principe Gulielmo Hagà discedo » (Dagboetc) ; et Descartes savait au moins que ce départ était proche, puisque, le 24 mai, il s'était adressé pour le même objet (son affaire de Lej-de), non pas à Huygens, mais à son beau-frère Wilhem [lettre CDLXXXIV, p. 32, ci-avant). On peut croire que la présente lettre est encore pour Wilhem, d'autant plus que Descartes dit : « i'aj' derechef recowr^ à vous.» [plus bas, l. 6). Et il n'est pas surprenant, d'autre part, que des minutes de lettres à Huygens et à Wilhem se soient trouvées dans la même liasse, ce qui explique que Clerselier les ait imprimées ensemble. — On pourrait aussi, comme destinataire, mais avec moins de vraisemblance, songer soit à Van Bergh [ci-avant j p. 2y, l. 2), soit à Heilersieg (p. 28, note a).

Monfieur,

La generolité, la franchife, Famour de la vérité & de la iuftice, que i'ay éprouuées eilre en vous, & que i'y eflime d'autant plus, que ie voy que ce font^ des 5 qualitez inconnues à plufieurs autres, font caufe que i'ay derechef recours à vous, à Toccafion d'vne lettre que i'ay receuë ce matin de Meffieurs les Curateurs

a. Clers. : ce foii.

Correspondance. V. 6

�� � 42 Correspondance. h. sr-ô^s.

de rVniuerfité de Leyde^ Vous en trouuerez icy la copie, auec celle de la réponfe que l'y ay faite à l'heure mefme; par où vous verrez de quelle façon ie fuis traitté, & comment, après auoir eflé calomnié par leurs Théologiens, & leur en auoir demandé iuftice, 5 au lieu de me la faire, ils me mettent au nombre des Heroftrates'^ & des plus infâmes qui ayent iamais efté au monde, en deffendant qu'on ne parle de moy ny en bien ny en mal. le n'auois pas attendu d'eux vne telle réponfe, & l'affaire efl maintenant en tel point, qu'il lo eft neceifaire qu'on me faffe raifon, ou bien qu'on dé- clare publiquement que Meffieurs vos Théologiens ont droit de mentir & de calomnier, fans que les per- fonnes de ma forte en puiffent aucunement auoir iuf- tice en ce pais. Et ie vous prie de remarquer ces mots i5 en la lettre de Meffieurs les Curateurs : ab opinione, quam à Profejforihus Academiœ & Régente Collegij Theologis impugnatam retulijli'^; car le mot opinio, mis en telle forte, femble fignifier quelque herefie, t^ en parlant en pluriel de Profejforihus Theologis, bien que 20 ie ne me fuffe plaint que d vn feul qui foit Profeffeur^ ils femblent infmuer que toute la Faculté Théologique de Levde a foufcrit aux calomnies dont ie me fuis plaint. Si cela eft, & que la chofe demeure en ce point, c'eft principalement m'auertir que i'ay vos Théologiens en corps pour ennemis, & ainfi que ie dois dorefna-

a. Lettre GDLXXXIII ci-avant, p. 29.

b. Lettre CDLXXXV, p. 35.

c. Lire Erostrates.

d. Page 3o, L 1-2. Theologis, qui manque dans la Copie MS., mais que donne l'édition latine (en ajoutante? auparavant), serait donc à rétablir.

e. Triglandius.

��2D

�� � u,3ss. CDLXXXVl. — 27 Mai 1647. 4^

uant eftudier les controuerfes, c<: faire trois pas en ar- rière, afin de me mettre en mefure pour me défendre. C'efl à quoy ie ferois tres-marry d'eftre contraint, bien qu'il me feroit peut-eflre plus auantageux que la 5 complaifance dont i'ay vfé iufqu'à prefent.

Au refle, ce n'eft point que ie defire qu'on parle de moy en leur Académie ; ie voudrois qu'il n'y euft aucun pédant en toute la terre, qui fceurt mon nom; & fi entre leurs Profeileurs il fe trouue des chahùans, qui

10 n'en puifTent fuporter la lumière, ie veux bien que, pour fauorifer leur foiblelle, ils mettent ordre, en par- ticulier, que ceux qui iugent bien de moy, ne le té- moignent point en public par des louanges exceffiues. le n'en ay iamais recherché ny defîré de telles; au

i5 contraire, ie les ay toufiours éuitées ou empefchées, autant qu'il a eflé en mon pouuoir. Mais de deffendre publiquement qu'on ne parle de moy, ny en bien ny en m'ai, & qui plus eft, de m'écrire qu'on a fait cette de- fenfe, & vouloir que ie cefTe de maintenir les opinions

20 que i'ay, comme fi elles auoient efté bien & légitime- ment impugnées par leurs ProfeiTeurs, c'efl: vouloir que ie me retrade après auoir écrit la vérité, au lieu que i'attendois qu'on fit retrader ceux qui ont menti en me calomniant; & au lieu de me rendre la iuftice

25 que i'ay demandée, ordonner contre moy tout le pis qui puiiTe élire imaginé.

'Voila, M., les fentimens que i'ay touchant la lettre qu'on m'a enuoyée, & ie les déclare icy en confidence, à caufe que ie fçay que vous m'aimez, & que vous

?o aimez auffi la raifon & la iuflice. l'adioufle que ie vous demande confeil & affiftance, comme ayant toufiours

�� � 44 Correspondance. ii, 538-539.

éprouué voftre fecours tres-prompt, tres-vtile & tres- efficace. Le chemin que i'eftime le plus court, pour fortir, que bien que mal, de cette affaire, fi tant eft que Meffieurs les Curateurs ayent tant foit peu d'en- uie de ne me pas entièrement defobliger, c'eft que, fur 5 ce I que ie leur manday que ie n'entens pas le fens de leur lettre, ils pourroient répondre que leur intention n'efl point de condamner mes opinions, ny de bannir mon nom de leur Académie, mais que, pour mainte- nir la paix & l'amitié entre leurs Profeffeurs, ils ont 10 trouué bon de leur deffendre de difputerdorefnauant, dans leurs Thefes ou autres exercices, touchant ce qui efl ou qui n'eft pas en mes écrits, afin qu'ils s'occupent feulement à examiner ce qui efl ou qui n'efl pas vray, plûtofl que ce qu'vn tel a dit ou n'a pas dit; & que, i5 pour les deux Théologiens dont ie me fuis plaint, ils ont eu tort de m'attrihuer des opinions direélement contraires à celles que i'ay écrites, & qu'ils leur en ont fait vne telle réprimande, qu'ils iugent que l'en dois eftre content. C'efl, félon mon auis, toute la 20 moindre fatisfadion que ie doiue auoir d'eux pour y pouuoir acquiefcer, & s'ils m'en veulent donner vn grain de moins, i'aime mieux n'en receuoir point du tout : car ma caufe fera d'autant meilleure, que le tort qu'on m'aura fait fera plus grand. 2 5

Si donc vous approuuez en cela mon opinion, ie vous prie de vouloir prendre la peine de communi- quer le tout à M. BrafTet*, auquel ie n'auray loyfir d'écrire que trois lignes, & d'agir auec luy enuers Meffieurs les Curateurs ou autres, afin que les chofes îo

a. Lettre perdue.

�� � 11,539. CDLXXXVI. — 27 Mai 1647. 45

aillent comme elles doiuent. le n'adioufte point icy de compliment; car ie n'en fçay point, qui ne foient fort au deflbus de ce que ie vous dois, & ie fuis defia, plus que ie ne puis exprimer,

Monfieur,

Voftre tres-humble & tres-obeïflant feruiteur, descartes.

Page 44, I. 28. — Baillet, Vie de Mons. Des-Cartes, II, Sij-SiS, par- lant de cette communication à Brasset, ajoute :

'1 M. Brasset jugea à propos d'en parler à M. Spanheim, Recteur de » rUniversité, pour le sonder sur cette affaire. M. Spanlieim, qui sçavoit )> que son collègue Triglandius et Revius cabaloient secrètement avec les » autres Professeurs qu'ils sçavoient n'être point Cartésiens, comme Sco- » tanus Professeur en Droit, Heurnius Professeur en Médecine, et Stuart » ou Stevart Ecossois Professeur en Philosophie [en marge : Statera » Phil. Cart. per Rev.], répondit à M. Brasset d'une manière qui luy fit » juger qu'il y auroit à craindre pour l'événement, s'il n'aimoit mieux ■» souffrir et se taire [en marge : Lettr. 12 MS. de Desc.]. Il parut néan- )) moins avoir assez bonne intention pour arrêter les progrez de leurs » mauvaises pratiques durant le téms de son Rectorat^ [en marge : i> Lettr. 1 3 MS de Desc.]; et il entreprit dés ce moment de relire tout de » bon les ouvrages de M. Descartes, pour se persuader encore mieux de la » justice de ses plaintes. Mais sur l'avis que M. Spanheim avoit fait " donnera M. Descartes [e;i marge : Lettr. 12 MS.], que, s'il se remuoit, » l'affaire ne manqueroit pas d'en venir aux Classes et aux Synodes, où » les parties auroient tout le crédit nécessaire pour le faire condamner » comme Pélagien, non pas tant pour ce qu'ils luy imputoient sur le libre » arbitre, que parce qu'ils le croyoient Jésuite déguisé [en marge : Revii » Statera pag. 2/7]" : il prit le parti d'employer l'autorité du Prince " d'Orange, comme il avoit t'ait pour l'affaire d'Utrecht. « (Baillet, II, 317-3.8.)

Baillet donne ensuite le long extrait de la requête à Servien, que nous avons publié lettre CDLXXXl, p. 24 ci-avant. Seulement Baillet se trompe en donnant cet extrait (avec la rubrique : Lettr. 10 MS. de Descai'tes, en margei après les lettres 12 et i5 [ou i3?) postérieures l'une et l'autre au 27 mai 1647. Vraisemblablement, la requête à Servien 'du 12 mai) est antérieure.

a. Spanheim fut recteur du 8 février 1647 au 8 février 1648.

b. Voir le passage cité ci-avani, p. i3, éclaircissement.

�� � 46 Correspondance.

CDLXXXVII.

Elisabeth a Descartes.

Crossen, mai 1647.^ Copie MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, n" .2-j, p. i25-i32.

Publiée par Faucher de Careil,p. i26-i3o, Descartes et la Prin- cesse Elisabeth [Paris, Germer-Bailli'ere, iS-y). Sans date. Mais c'est la réponse à la lettre CDLXXVIII ci-avant, p. i5, du 10 mai iG4~. Il n'est pas sûr cependant que Descartes l'eût déjà reçue, lorsqu'il écrivit à Elisabeth le 6 juin [lettre CDLXXXIX ci-apr'es,. Toutefois celle-ci parait être de la fin de mai 16 4-.

Monfieur De/cartes,

Il y a trois femaines qu on m'a enuoyé le corollaire un- pertinent du profejfeur Triglandiu.r\ y aioutanî que ceux qui ont difputé pour vous ne furent point vaincus par rai- jfon, mais contraints de fe taire par le tumulte qui s'excita 5 en l'Académie, & que le profejjeur Stuard (homme de grande leclure, mais d'vn ingénient fort médiocre j'*'^faifoit dejfein de réfuter vos Méditations Metaphyfiques. le croyois bien que cela vous donneroit la même peine qu'a fait la calomnie de l'écolier de Voeiius^, mais non pas la 10 refolution de quitter l'Hollande, comme vous le témoigne-^ en vojlre lettre du 10""^ de ce mois, puifquil efl indigne de vous de céder la place a vos ennemis, & que cela paroi- troit comme vne efpece de banni ffement, qui vous apporle- roit plus de preiudicc que tout ce que Mefjieurs les tlieo- i5

a. Voir ci-avam p. 5. 1. 9.

b. Schoockius. Voir ci-a\am t. IV. p. 196.

�� � CDLXXXVII. — Mai 1647. 47

logiens peuuenî faire contre vous-, puifque la calomnie n'ejî point confiderablc en m lieu ou ceux qui gouuernent ne s'en peuuent exemter cux-mejnies, ni punir ceux qui les font. Le peuple y paie cette grande contribution pour la 5 feule liberté de la langue, & celle des théologiens eflant prniilegiée partout ne fauroit receuoir de la re/lreinte en vn ejlat populaire. C'e/l pourquoi il me femble que vous aue^ raifon d'eflre content, fi vous obtene:'^ ce que vos amis en Holande vous confe illent de demander, encore que vous

10 ne deuiei point fuiure leur auis en la demande, la refolu- tion que vous y aue^ prife eflant mieux feante à vn homme libre & affeuré de fon fait. Mais,fi vous continue?^ celle de quitter le pays, ie relafcherois aufji celle que i'auois prife d'y retourner, fi les intérêts de ma mai fon ne m'y

i5 rappellent, & attendray plutofl icy que l'iffue des traités de Munfer ou quelque autre conionclure me ramené en ma pairie.

Le douaire de Madame l'Eleclrice'^ ejî en vne fituation qui ne renient pas mal à ma coinplexion, de deux degrer

20 plus proche du foleil que Berlin, entowé de la riuiere de l'Oder. & la terre y efl extrêmement fertile. Le peuple s'y ejl defia mieux remis de la guerre que celui-cy, encore que les armées y ayent efé plus longtemps & fait plus de dom- mage par le feu. Il y a maintenant en quelques villages

25 vne fi grande quantité de ces mouches qu'on nomme cou- fins, que plu fleurs hommes & animaux en font étoujfés ou deuenus fourds & aueugles. Ils y viennent en forme de nue & s en vont de mefne. Les habitants croient que cela pro-

18 douaire' domaine (F. de C). — en" dans [Id.]. a. Croisen. Voir ci-avant p. 18, 1. 12.

�� � 48 Correspondance.

nient de fortilege; iiiai.s ie l'attribue au débordement ex- traordinaire de la riuiere de l'Oder, qui a ejlé cette année iufquà la fin d'auril, & il y faifoit defia grand chaud.

l'ay receu, pajfé deux iour.s, les Hures de M. Hogeland & de Roy^; mais les depefches m'ont empefché d'y lire 5 autre chofe que le cornmencement du premier, oii ïejli- me'rois fort les preuues de lexijlence de Dieu, fi vous ne m'auier^ accoutumée de les demander des principes de nojlre connoijfance. Mais les comparaifons, par lefquelles il montre comment lame ejî vnic au corps & contrainte de 'o s'accommoder à fa forme, d'auoir part au bien & au mal qui luy arriue, ne me fat is font pas encore ; puifque la ma- tière fubtile, qu'il fuppofe ejlre enueloppée en vne plus grojfjiere par la chaleur du feu ou de la fermentation, eji néanmoins corporelle & reçoit fa prejjion ou fan mouue- '5 ment par la quantité & la fuperficie de fes petites parties, ce que lame, qui cf. immatérielle, ne faur oit faire.

Mon frère Philippe^, qui m'a fait tenir les dits Hures, me mande qu'il y en a deux autres en chemin; & puifque ie n'en ay point fait venir, ie crois que ce feront vos Médita- 20 tions & vos Principes de philofophie en françois '^. l'ay principalement de l'impatience pour le dernier, puifque vous y aue^ aiouté quelque chofe qui n'ejî point au latin, ce que ie penfefera au 4'"^ Hure, puifque les trois autres me paroiffent auffi clairs qu'il efl pojfible de les rendre. 2^

23 au] en (F. de C).

a. Voir ci-avant p. i8, 1. 2-3.

b. Ce prince se trouvait sans doute à Hambourg. Voir t. IV, p. 672 et p. 674.

c. Les Méditations parurent au commencement de 1647: mais les Prin- cipes n'étaient pas encore aclievés d'imprimer. Voir ci-après lettres CDLXXXIX^! et CDXC.

�� � CDLXXXVII. — Mai 1647. 49

Le médecin dont ie vous ay parlé autrefois^, m'a dit qu'il auoit quelques obieélions touchant les minéraux, mais qu'il noferoit vous les enuoyer,auant qu'auoir encore vne fois examiné vos principes. Mais la pratique Vempefche 5 beaucoup. Le peuple d'icy a vne croyance extraordinaii'e enfaprofejfion; & nejloit la grande faleté de la commune & de la noblejfe, le crois qu'il en auroit moins befoin que peuple du monde, puifque l'air y eji fort pur. l'y ay aujjî plus de fanté que ie n'auois en Hollande. Mais ie ne vou- 10 drois pas y auoir toujiours ejié, puifqu'il n'y a rien que mes Hures pour m'empefcher de deuenir Jîupide au dernier point. l'y aurais vne fatisfaélion entière, Jî ie pouuois vous témoigner Vejlime que ie fais de la bonté que vous conti- nue^ d' auoir pour

i5 Voflre très ajfeélinnnée amie à vous feruir,

ELISABETH,

Monfîeur Defcartes.

Page 46, 1. 7. — Sorbière, dans une Lettre à Monsieur Petit, Conseiller du Roy et Intendant de ses Fortifications, datée de Paris, 20 février 1657, parle ainsi de Stuârt :

a . . .Depuis cette brouilierie de Regius avec Monsieur Descartes, ie vis » venir à Leyden vn ieune homme, estudiant en Médecine, nommé Raëi, » qui fit quelques leçons priuées enuiron l'an quarante sept pour expliquer » les nouuelles opinions, ausquelles s'attacha aussi Heereboord, pour » contrarier vn peu le bon homme Stuart, professeur Escossois, son » Collègue, qui ne sçauoit que la vieille game en Philosophie, et qui ne » seruoit qu'à irriter quelques fois les honnestes gens chez M. de Sau- » maise dans nos conuersations. Heereboord, homme sçauant et labo- » rieux, fut fauorisé du Théologien Heydanus, grand Cartésien, de Bor- » nius. de Hoghelande, Zylchom, et de quantité d'autres gens de sçauoir n et de qualité, qui le soustindrent contre Reuius, Régent du Collège en

I dont] que (F. de C). — 6 en] de.

a. Ci-avant p. 18, 1. 8.

CoRRESPONbANCE. V. 7

�� � ^o Correspondance. i, "g

» Théologie, et qui a escrit plusieurs liurets peu solidement contre Mon- » sieur Descartes. Et ainsi ce Philosophe est en quelque façon venu à » bout de ses souhaits, quand il a fait de son viuant tant de bruit en » France et aux Pays Bas, où il a commencé vne secte, qui trouuera sans « doute de l'appuy en tous ceux qui se plaisent à la Métaphysique et aux » Mathématiques, ou qui reuerent ces deux sciences sans les examiner. » {Lettres et Discours de M. de Sorbiere, Paris, F. Clousier, 1660, p. 687-688.)

��CDLXXXVIII. Desgartes a Chanut.

La Haye, f) juin 1647, Texte de Clerselier, tome I, lettre 36, p. 119-12G.

Réponse à la lettre CDLXXIX ci-avant, p. ig.

Monfieur,

Comme ie paffois par icy pour aller en France, i'ay appris de Monfieur Braffet qu'il m'auoit enuoyé de vos lettres à Egmond*. & bien que mon voyage foit affez prelTé, ie me propofois de les attendre; mais, ayant 5 elle receuës en mon logis trois heures après que i'en eftois party, on me les a incontinent renuoyées. le les ay leuës auec auidité. l'y ay trouué de grandes prennes de voftre amitié & de voftre adrefle. I'ay eu peur, en lifant les premières pages, où vous m'aprenez que lo Monfieur du Rier auoit parlé à la Reine d'vne de mes lettres, & qu'elle demandoit de la voir. Par après, ie me fuis rafTuré eftant à l'endroit où vous écriuez qu'elle en a oûy la ledurc auec quelque fatisfaélion; & ie doute fi i'ay efté touché de plus d'admiration, de i5

�� � I, n9.,.o. CDLXXXVIII. — 6 Juin 1647. )i

ce qu'elle a fi facilement entendu des choies que les plus doéles eftiment tres-obfcures, ou de ioye, de ce qu'elles ne luy ont pas déplu. Mais mon admiration s'eft redoublée, lors que i'ay veu la force & le poids

5 des obiedions | que fa Maieflé a remarquées, touchant la grandeur que i'ay attribuée à l'Vniucrs. Et ie tou- haiterois que voftre lettre m'euft trouué en mon feiour ordinaire, pource qu'y pouuant mieux recueillir mon efprit que dans la chambre d'vne hoflcllerie, i'aurois

10 peut-eftre pu me demeller vn peu mieux d'vne quellion fi difficile, c^ fi iudicieufement propofée. le ne pretens pas toutesfois que cela me férue d'excufe ; & pourueu qu'il me foit permis de penfer que c'efl à vous feu! que l'écris, afin que la vénération & le refped ne rendent

i5 point mon imagination trop confufe, ie m'efforceray icy de mettre tout ce que ie puis dire touchant cette matière.

En premier lieu, ie me fouuiens que le Cardinal de Cufa & plufieurs autres Dodeurs ont fuppofé le monde

20 infiny, fans qu'ils ayent iamais efté repris de TEglife pour ce fuiet; au contraire, on croit que c'elT; honorer Dieu, que de faire conccuoir fes œuures fort grands. Et mon opinion eft moins difficile à receuoir que la leur; pource que ie ne dis pas que le monde foit in-

25 Jhiy, mais indejîny feulement. En quoy il y a vnc diffé- rence alTez remarquable : car, pour dire qu'vnc chofe efl infinie, on doit auoir quelque raifon qui la faffe connoiflre telle, ce qu'on ne peut auoir que de Dieu feul ; mais pour dire qu'elle eft indéfinie, il fiiffit de

3o n'auoir point de raifon par laquelle on puilTe prouuer qu'elle ait des bornes, Ainfi il mefemble qu'on ne peut

�� � 5 2 Correspondance. i. no-121.

prouuer, ny mefme conceuoir, qu'il y ait des bornes en la matière dont le monde eu compofé. Car, en examinant la nature de cette matière, ie trouue qu'elle ne confîfte en autre chofe qu'en ce qu'elle a de l'é- tendue en longueur, largeur & profondeur, de façon 5 que tout ce qui a ces trois dimenfions eft vne partie de cette matière; & il ne peut y auoir aucun efpace entièrement vuide, c'eft à dire qui ne contienne au- cune matière, à caufe que nous ne fçaurions conceuoir vn tel efpace, que nous ne conceuions en luy ces trois 10 dimenfions, &, par confequent, de la matière. Or, en fuppofant le monde finy, on imagine au delà | de fes bornes quelques efpaces qui ont leur trois dimen- fions, & ainfi qui ne font pas purement imaginaires, comme les Philofophes les nomment, mais qui con- i5 tiennent en foy de la matière, laquelle, ne pouuant eftre ailleurs que dans le monde, fait voir que le monde s'étend au delà des bornes qu'on auoit voulu luy at- tribuer. N'ayant donc aucune raifon pour prouuer, & mefme ne pouuant conceuoir que le monde ait des 20 bornes, ie le nomme indejîny. Mais ie ne puis nier pour cela qu'il n'en ait peut-eftre quelques-vnes qui font connues de Dieu, bien qu'elles me foient incom- prehenfibles : c'eft pourquoy ie ne dis pas abfolument qu'il eft infiny. 2 5

Lors que fon étendue eft conûderée en cette forte, fi on la compare auec fa durée, il me femble qu'elle donne feulement ocafion de penfer qu'il n'y a point de temps imaginable, auant la création du monde, au- quel Dieu n'euft pu le créer, s'il euft voulu; & qu'on 3o n'a point fuiet pour cela de conclure qu'il l'a verita-

�� � I. .-- = ... CDLXXXVJIl. - 6 Juin 1647. V?

blement créé aiiaiu vn temps iiidelinv, à caul'c que 1 exiftencc aduclle ou véritable que le monde a eiie depuis cinq ou iix mil ans, n'e(l pas necefiairement iointe auec rexiftence poffible ou imaginaire qu'il a 5 pu auoir auparauant; ainli que rexillence aâ:uelle des efpaces qu'on conçoit autour d'vn globe (c'ell à dire du monde fuppofé comme //;/j) e(l iointe auec l'exif- tence aduelle de ce mefme globe. Outre cela, û de l'étendue indéfinie du monde on pouuoit inférer Te-

10 ternité de fa durée au regard du temps paffé, on la pourroit encore mieux inférer de l'éternité de la durée qu'il doit auoir à l'auenir. Car la foy nous enfeigne que, bien que la terre c*^ les cieux périront, c'ed à dire changeront de face, toutesfois le monde,

i5 c'eft à dire la matière dont ils font compofez, ne périra iamais; comme il paroifl; de ce qu'elle promet vne vie éternelle à nos corps après la refurredion, & par confequent auffi au monde dans lequel ils feront. Mais, de cette durée infinie que le monde

20 doit auoir à l'auenir, on n'infère point qu'il ait eûé cy-deuant | de toute éternité, à caufe que tous les momens de fa durée font independans les vns des autres.

Pour les prerogatiues que la Religion attribue à

2 5 l'homme, & qui femblent difficiles à croire, fi l'étendue de rVniuers efl fupofée indéfinie, elles méritent quelque explication. Car, bien que nous puifîions dire que toutes les chofes créées font faites pour nous, en tant que nous en pouuons tirer quelque vfage, ie ne

3o fçache point neantmoins que nous fovons obligez de croire que l'homme foit la fin de la Création. Mais il

�� � )4 Correspondance. i, 1:212?.

<e(t> dit* que omnia proptcr ipfum (Deum) faclafunt. que c'cft Dieu feul qui eft la eaufe finale, auffi bien que la eaule etlieiente de TVniuers; (^ pour les créatures, d'autant qti'elles feruent réciproquement les vnes aux autres, chacune le peut attribuer cet auantage, que 5 toutes celles qui lùy feruent font faites pour elle. 11 elt vray que les fix iours de la Création font tellement décrits en la Genefe, qu'il femble que l'homme en foit le principal fuiet; mais on peut dire que cette hilloire de la Genefe ayant elle écrite pour l'homme, ce font 10 principalement les chofes qui le regardent que le S. Efprit V a voulu fpecifier, tS: qu'il n'y ell parlé d'au- cunes, qu'en tant qu'elles fe raportent à l'homme. Et à caufe que les Prédicateurs, ayant foin de nous inciter à l'amour de Dieu^ ont coutume de nous reprefenter i5 les diuers vfagcs que nous tirons des autres créatures, l\; difent que Dieu les a faites pour nous, & qu'ils ne nous font point conllderer les autres fins pour lef- quelles on peut auffi dire qu'il les a faites, à caufe que cela ne fert point à leur fuiet, nous fommes fort en- 20 clins à croire qu'il ne les a faites que pour nous. Mais les Prédicateurs paiTent plus outre : car ils difent que chaque homme en particulier ell: redeuable à lefus- Chrift de tout le fang qu'il a répandu en la Croix, tout de mefme que s'il n'efloit mort que pour vn feul. En 2 5 quoy ils difent bien la vérité; mais, comme cela n'em- pefche pas qu'il n'ait racheté de ce mefme fang vn très- grand nombre d'autres hommes, ainfi ie ne voy point que le myftere | de l'Incarnation, & tous les autres auantages que Dieu a faits à l'homme, empefchent 3o

a. « Mais il est dit, au contraire, que. . . » (Inst.)

�� � i,,a3. CDLXXXVIII. — 6 Juin 1647. ^5

qu'il n'en puiffe auoir fait vne infinité d'autres très- grands à vne infinité d'autres créatures. Et bien que ie n'infère point pour cela qu'il y ait des créatures in- telligentes dans les étoiles ou ailleurs, ie ne voy pas

5 aulTi qu'il y ait aucune raifon, par laquelle on puiffe prouuer qu'il n'y en a point; mais ie laiffe toufiours indecifes les queflions qui font de cette forte, plutofl que d'en rien nier ou afTurer. Il me femble qu'il ne refle plus icy autre difficulté, finon qu'après auoir crû

10 long-temps que l'homme a de grands auantages par deffus les autres créatures, il femble qu'on les perde tous, lors qu'on vient à changer d'opinion. Mais ie diftingue entre ceux de nos biens qui peuuent deue- nir moindres, de ce que d'autres en pofTedent de fem-

i5 blables, & ceux que cela ne peut rendre moindres. Ainfi vn homme qui n'a que mille pifloles feroit fort riche, s'il n'y auoit point d'autres perfonnes au monde qui en euffent tant; & le mefme feroit fort pauure, s'il n'v auoit perfonne qui n'en euft beaucoup dauantage.

20 Et ainfi toutes les qualitez louables donnent d'autant plus de gloire à ceux qui les ont, qu'elles fe ren- contrent en moins de perfonnes ; c'eft pourquoy on a coutume de porter enuie à la gloire & aux richeiTes d'autruy. Mais la vertu, la fcience, la fanté, & gene-

2 5 ralement tous les autres biens, eflant confiderez en eux mefmes, fans eflre raportez à la gloire, ne font aucunement moindres en nous, de ce qu'ils fetrouuent auffi en beaucoup d'autres; c'eft pourquoy nous n'a- uons aucun fuiet d'eflre fafchez qu'ils foient en plu-

3o fleurs. Or les biens qui peuuent eflre en toutes les créatures intelligentes d'vn monde indefiny font de ce

�� � nombre ; ils ne rendent point moindres ceux que nous polîedons. Au contraire, lors que nous aimons Dieu, & que par luy nous nous ioignons de volonté auec toutes les chofes qu'il a créées, d'autant que nous les coiiceuons plus grandes, plus nobles, plus parfaites, 5 d'autant nous eftimons nous aulîi dauantage, à caufe I que nous fommes des parties d'vn tout plus accom- ply; & d'autant auons nous plus de fuiet de louer Dieu, à caufe de l'immenfité de fes œuures. Lors que l'Ecriture fainte parle en diuers endroits de la multi- 10 tude innombrable des Anges, elle confirme entière- ment cette opinion : car nous iugeons que les moindres Anges font incomparablement plus parfaits que les hommes. Et les Aflronomes, qui, en mefurant la gran- deur des étoiles, les trouuent beaucoup plus grandes i5 que la terre, la confirment aufiTi : car fi, de l'étendue indéfinie du monde, on infère qu'il doit y auoir des habitans ailleurs qu'en la terre, on le peut inférer aufi!t de l'étendue que tous les Aftronomes luy attribuent ; à caufe qu'il n'y en a aucun qui ne iuge que la terre 20 ei\ plus petite au regard de tout le Ciel, que n'eft vu grain de fable au regard d'vne montagne.


Ie paſſe maintenant à voſtre queſtion, touchant les cauſes qui nous incitent ſouuent à aimer une perſonne plutoſt qu'une autre, auant que nous en connoiſſions le mérite ;& i'en remarque deux, qui ſont, l'vne dans l'eſprit, & l'autre dans le corps. Mais pour celle qui n'eſt que dans l'eſprit, elle preſuppoſe tant de choſes touchant la nature de nos âmes, que ie n'oſerais entreprendre de les déduire dans vne lettre. Ie parleray ſeulement de celle du corps. Elle conſiſte dans la diſpo- ſition des parties de noſtre cerueau, ſoit que cette diſpoſition ait eſte miſe en luy par les obiets des ſens, ſoit par quelqu’autre cauſe. Car les obiets qui touchent nos ſens meuuent par l’entremiſe des nerfs quelques parties de noſtre cerueau, & y ſont comme certains plis, qui ſe défont lors que l’obiet ceſſe d’agir ; mais la partie où ils ont eſté faits demeure par après diſpoſée à eſtre pliée derechef en la meſme façon par vn autre obiet qui reſſemble en quelque choſe au précèdent, encore qu’il ne luy reſſemble pas en tout. Par exemple, lors que i’eſtois enfant, i’aimois vne fille de mon âge, qui eſtoit vn peu louche ; au moyen de quoy, l’impreſſion qui ſe faiſoit par la veuë en mon cerueau, quand ie regardois | ſes yeux égarez, ſe ioignoit tellement à celle qui s’y faiſoit auſſi pour émouuoir en moy la paſſion de l’amour, que long-temps après, en voyant des perſonnes louches, ic me ſentois plus enclin à les aimer qu’à en aimer d’autres, pour cela ſeul qu’elles auoient ce défaut ; & ie ne ſçauois pas neantmoins que ce fuſt pour cela. Au contraire, depuis que i’y ay fait reflexion, & que i’ay reconnu que c’eſtoit vn défaut, ie n’en ay plus eſté émeu. Ainſi, lors que nous ſommes portez à aimer quelqu’vn, ſans que nous en ſçachions la cauſe, nous pouuons croire que cela vient de ce qu’il y a quelque choſe en luy de ſemblable à ce qui a eſté dans vn autre obiet que nous auons aimé auparauant, encore que nous ne ſçachions pas ce que ceſt. Et bien que ce ſoit plus ordinairement vne perfection qu’vn défaut, qui nous attire ainſi à l’amour ; toutesfois, à cauſe que ce peut eſtre quelquefois vn défaut, comme en l’exemple que i’ay apporté, vn homme ſage ne ſe doit pas laiſſer entièrement aller à cette paſſion, auant que d'auoir conſideré le mérite de la perſonne pour laquelle nous nous ſentons émeus. Mais, à cauſe que nous ne pouuons pas aimer également tous ceux en qui nous remarquons des mérites égaux, ie croy que nous ſommes ſeulement obligez de les eſtimer également; & que, le principal bien de la vie eſtant d'auoir de l'amitié pour quelques-vns, nous auons raiſon de préférer ceux à qui nos inclinations ſecrettes nous ioignent, pouruû que nous remarquions auſſi en eux du mérite. Outre que, lors que ces inclinations ſecrettes ont leur cauſe en l'eſprit, & non dans le corps, ie croy qu'elles doiuent touſiours eſtre ſuiuies; & la marque principale qui les fait connoiſtre, eſt que celles qui viennent de l'eſprit ſont réciproques, ce qui n'arriue pas ſouuent aux autres. Mais les preuues que i'ay de voſtre affection m'aſſurent ſi fort que l'inclination que i'ay pour vous eſt réciproque, qu'il faudroit que ie fuſſe entièrement ingrat, & que ie manquaſſe à toutes les règles que ie croy deuoir eſtre obſeruées en l'amitié, ſi ie n'eſtois pas auec beaucoup de zèle, &c.


A la Haye, le 6 luin 1647.


Page 50,1.4.— Brasset écrivit de la Haye, à M. Chanut, le 7 juin 1647 :

« .. .I'ay receu l'honneur de vostre dernière du 11 de l'autre nioys, et » la responce cy ioincte de M. Descanes vous iusiifiera comme celle qui » estoit pour luy a eu la seure adresse que vous me recommandiez. 11 s'en » va ce soir chercher son embarquement pour Paris. . . » [Bibl. Nat., MS. fr. n^99^V- 2.^0-)

�� � 1,66-67. CDLXXXIX. — 6 Juin 1647. 59

CDLXXXIX.

Desgartes a Elisabeth.

[La Ha3e, 6 juin i<')47.] Texte de Clcrselier, tome I, lettre 20, p. 6'")-68.

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc., » sans date. Mais Descartcs partit de La Haye le 7 juin {voir /'éclaircissement, p. 5<S). D'autre part, il avait reçu depuis deux jours [p. Sg, l. y-S) la lettre de Clianut, à laquelle il répondit le 6 juin [lettre précé- dente, p. 5o]. La présente lettre semble donc avoir été écrite éixale- ment le 6. Elle n'est pas une réponse, point par point, à la lettre d'Elisabeth, CDLXXXVII', p. 46, ci-avant, que sans doute Des- caries n'avait pas encore reçue.

Madame, Paflant par la Haye pour aller en France, puis que ie I ne puis y auoir l'honneur de receuoir vos comman- demens, & vous faire la reuerence, il me femble que

5 ie fuis obligé de tracer ces lignes, afin d'alTurer voftre Altefî'e que mon zèle & ma deuotion ne changeront point, encore que ie change de terre, fay receu depuis deux iours vne lettre de Suéde de Monfieur le Refident de France qui eit là, où il me propofe vne queftion

10 de la part de la Reyne, à laquelle il m'a fait connoiftre en luy montrant ma réponfe à vne autre lettre qu'il m'auoit cy-deuant enuoyée. Et la façon dont il décrit cette Reyne, auec les difcours qu'il raporte d'elle, me la font tellement eflimer, qu'il me femble que vous

i5 feriez dignes de la conuerfation l'vne de l'autre; & qu'il y en a û peu au relie du monde qui en foient

�� � 6o Correspondance. i, (^t^^-

dignes, qu'il ne feroit pas mal-aifé à vollre Alteffe de lier vne fort étroite amitié auec elle, &qu outre le con- tentement d'efprit que vous en auriez, cela pourroit eftre à defirer pour diuerfes confiderations. Fauois écrit cy-deuant à ce mien amy Refident en Suéde, en 5 répondant à vne lettre où il parloit d'elle, que ie ne trouuois pas incroyable ce qu'il m'en difoit, à caufe que l'honneur que i'auois de connoiftre voftre AltefTe, m'auoit appris combien les perfonnes de grande naif- fance pouuoient furpalTer les autres, &c/' Mais ie ne me lo fouuiens pas fi c'eft en la lettre qu'il lui a fait voir, ou bien en vne autre précédente ; & pour ce qu'il eft vray- femblable qu'il luy fera voir dorefnauant les lettres qu'il receura de moy, ie tafcheray toufiours d'y mettre quelque chofe qui luy donne fuiet de fouhaitter l'amitié 1 5 de voftre AltefTe, fi ce n'efl que vous me le deffendiez.

On a fait taire les Théologiens qui me vouloient nuire '\ mais en les flatant, & en fe gardant de les oftenfer le plus qu'on a pu, ce qu'on attribue main- tenant au tems; mais i'ay peur que ce tems durera 20 toufiours, & qu'on leur lairra prendre tant de pouuoir, qu'ils feront infupportables*.

On acheue l'impreffion de mes Principes en Fran- çois; & pource que c'eft TEpiftre qu'on imprimera la dernière, i'en enuoye icy la copie à voftre Altefl'e,|afin 25 que, s'il y a quelque chofe qui ne lui agrée pas, & qu'elle iuge deuoir eftre mis autrement, il luy plaife me faire la faueur d'en auertir celuy qui fera toute fa vie, O^c.

a. Voir ci-avant, t. IV, p. 5?6, 1. 3-q.

b. Lettre CDLXXXIII, p. 29 ci-avant.

�� � CDLXXXIX. — 6 Juin 1647. 61

Page 60, 1. 22. — Voici, par contre, la l'açon dont Hccrcboord en use à leur égard, presque au lendemain de l'arrêt du 20 mai, le i" juin 1647. L'histoire est racontée par Revius, en répo.nse à son adversaire, t|ui sViait vanté de son obéissance à l'arrêt des Curateurs.

« Addit jam adversarius : Ego quidem ab eo tcinpore. vestro dccrclo » morem gessi, et sediilo operam dedi, ne Disputationem ullatn pro aul iy^ contra Cartesium instituerem, aut sut mco prœsidio disputandam per- » milterem, uti quidem an te à me ad ingenii exerciliiim /lierai factiim. i> Ha;c ille. Quibus adjicere eum oportuisset, nihil quoque se ab Arisio- » telica Philosophia alienum défendisse ; utrumquc enim ci in decreio » prohibetur. »

« Quam autem omni ex parte falsa sit hu;c ejus i^loriaiio, è siibjeciis » spcciminibus apparebii. »

« Primum spécimen obedientiit Hcereboortianic nobis erit Dispuiaiio n quam Aprili mense tueri tuerat prohibitus. Ejus tiiuluin in niliilo niu- » tatum Acadcmiae valvis affixit, Kal. Jun. ventilandx. PositicMies i|is;e » licet muhum immutatx essent, tamen et in Aristoteleni arietabai vij^e- » sima sexta, et Cartesio veliticabaïur sexia super irigesimani. Annexa » auiem erant qux scquuntur : »

« Re/ormatio Religionis inîtium duxit à re/ormatione Philosophia'. » Qtiod ex variis magiti Luther i ad Johannem Langum, Georgium Spa- rt latinum, Jodocitm hennaccnscni aliosquc, dalis littcris, annis i.^ih, » i5i/, i5i(S', liquet ; ac prœsatim in quadam ad Isennacenseni lîpis- » tola, ex monasterio Er/urdensi data, in qua liœc habenlur verba : Ego » ximpticiter credo, quod impoi^tibilc xil Ecclesiain reformari posxc, nisi .» laiNDiTUS Canoncs, Dccrclales, Scholaslica Thcologia Pnn.osorniA, /(/ » niinc habenlur, et i:KAi)ici:NrvK, et alia studia inslituanlur. •>

« Scquentes Thèses, à Martino Luthero prœside in inclyla IJcj'dcl- » bcrga apud Augustinianvs, lâiS, li. Kal. Maij disputatas, de/endcndas » suscipimis. »

« CottOLLARIA :

« ;. Qui sine periculo vult in Aristotele philosophari, necesse est, ut n anle bene stuUiJicetur in Chrislo. »

'( a. Postquam receptum est, lot es.s-e J'ornias substantialcs quot corn- » posita, necessario et tôt esse matcrias Jiieral recipiendum. « 

« 3. Ex nulla re miindi aliquid fit necessario. Ex materia tamen ne- » cessariofit. quicquid fit naturaliter. »

« 4. Aristoteles maie rcprehcndii ac ridet Platonicarum idcarum me- u liorcm sua Philosophiam. Haetenus Corollaria. »

« In quibus non inquiram, quo sensu prima ista dixerii I.uiIktus; sed » quid sibi per ea voluerii iiomo Cartesianaruni partium, non est ubscu- n rum : nempe, non posse reformari Ecclcsiam, nisi Philosophia qua' in » scholis vigct eradicclur, et Cartesiana substilualur. (^uod si veruni est,

�� � 02 Correspondance.

» scquitiir luillani nos Iiabcre Ecclesiain vcrc rcformatani, quum Cartc- » siana illa rcformaiio Philosophi;e in nullani adhuc Acadeniiam aui » Scholam sit introclucta. Videt lector, quàm secure religio reformata ab » iis qui ci nomen dederunt, homini Papisiœ, ne quid pejus dicam, deri- » dcnda propinciur. Qiialis aiiteni Rcligionis rcformatio è scriptis Cartc- » sian'is insiitui possit, ex liiscc reformatoribus intelligere velim. Sane iis » qui ea Icgunt, et qu;e ad ca passini observamus cxpcndunt, mira et » [jLi.iûà futura illa rcformaiio videtur. n

« 2. Sliiltificandos nos in Christo, ut sine periculo in Aristotele verse- » mur, non pessinic dicitur. Ncquc quisquam est qui eum sequendum I) arbitretur in iis qu;c, ut in iiominc eihnico, Gliristianx fidci répugnant. » Rcliqua autem omnia ideo cxibilare vellc, insipientia est. Audi multo .1 quàni te candidius de eo judicantcm .ludxum Majcmonidcm. Is More n Nevocliim, part. 2, c. 22 : Quicqiiid, inquit, Aristatelcs dixit vcl scrip- » sit de i.slis Entibiis, quœ sunt sub sphcera lima' iisqiie ad centrum » terra', verissimum est ; neqnc disccdet ab eo, nisi forte is qui rem non » intcllii^il, aut qui jam alias scntcntias imbibit, quas propugnare vult et .1 defcndcrc, qua-quc illimi eo usque trahunt, ut illas etiam rcs neparc » ausit quœ oculis ipsis apparent (nota hoc). Quod vero attinet ca, quœ » xcripsit de iis, quœ sunt inde à sphœra lunœ sursum versus, illa sunt )) probabilia aliquo modo et vero similia, exceptis quibusdam ; prœcipue 1) vero mis, quœ scripsit de ordine Intelligcntiarum, et quibusdam sen- )) tentiis Deum spectcintibus, quas ipse eredit ; in quibus gravissimœ sunt c absurditates, eorruptionesque manifesta' et évidentes, quarumquc nullam « omnino demonstrationem aff'erre polesl. Si hic non placct, non potes 11 coiiicmncrc .lo. Ciirysost. Magnenum, l)cinocritic;e Philosophie' (quie » niultis in rébus Caricsianie gciiiclla est, si non eadcni) nupcruni instau- 1) ralorcni; is enim Dcinocrii. Rcviv. pag. 47, de variis philosophantium n scxtis locutus : Pro juventutis, inquil, instilutione, satius est Aristote- » lem prd'legere, quod ejiis mcthodus et sensa omni sint execptione ma- » jora, tiim etiam quia meliori pliilosopho caremus, absumtis vcterum » libris, Plaloneque. qui soins eum Aristotele supervixit, in scientia natu- I) rali viilde pareo. née ordinato. Unde pravissimo omnium pêne populo- )) mm eonsensu sane la et inviolabilis est in Academiis peripateticorum y prineipis majeslas. ut majori dilipeiilia illi studeat juventus, quem à I) veleranix quibusque vident serupulosissimc' eoli. Modeste omnino et » judiciose, nec )iro gcnio scciX' Cancsiana'. »

Il ji. (Jiii cl in eu hic se prodii, quod Philonicas ideas contra Arislo* » icleni sibi propugnandas suniit, ac illius hîc meliorem quàm hujus n philosopiiiam esse ait. (^)uasi vero vcl minimum in hac controversia )i Arisioiclis pjiilosopiïia pericliietur. ()ui siquid hic erraverit (ut multi » puiant), cjiis crror in eo lanium cssc dicitur, quod mcntem Platonis » minus sit assecuius. Nam idcas eo sensu quo ab Aristotele impu- » gnantur, recie impugnari omnes fateniur. Quid ergo mentis fuisse » corolhuii auctori dicendum est. nisi ut quocunque modo ,\risiotclem

�� � CDXC. — 8 Juin 1647. ^}

» suggillaret, atqiie ita decretum DD. Curatorum se vilipcndere osten- » deret ? »

« Hiscc Thesibus cxcusis, at'rîxis, qiiaquaversus dispersis, cum jam » omnes tam generosit dispuiationi inhiarent, repente velut in a'ium (nec » lamen aliiim) hominem mutatus, valvis Académie hoc programma )) aftigit : »

« Uti Nobb. DD. Curatoribus visiim fuit ne disputatio hœc superiori » thesium facic haberctur, ita, >ie sitb hac posteriori ab oruatiss. Res- » pondente immiitata habeatitr, placet D. Prœsidi. »

« Atque ita seciinda vice in spongiam inciibuit hic Ajax, Heereboortius » autem primum suœ erga DD. Curatores obedientiae spécimen, saiis ut » ipse quidem arbitratur, luculentum edidit. » (Revu Statera Pliil. Car- tesianœ, i65o, p. 239-244.)

��CDXC.

Descartes a l'Abbé Picot.

Rotterdam, 8 juin 1647. [A. Baii.let], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 323-324.

« M De/cartes partit de la Haye le 7 de Juin pour Rotterdam, d'oii il écrivit le lendemain à l'Abbé Picot [en marge : Lettr. MS. du S Juin 1647 à M. PicotJ/wr le point de pajfer à Middelbourg pour s'embarquer le jour fuir ant à FleJJmsçues, dans l'efpérance d'arriver au bout de quinze jours à Paris, oit il fut reçu & logé par cet amy, qui depuis le premier voyage de M. Defcartes en France avoit quité la rue desEcouffes pour celle de Géoffroy-l'ânier [en marge : Entre la Seine et la ruf Saint-Antoine], oii il avoit pris une maifon conjoin- tement avec Madame Scarron de Nandiné. Son dejfein étoit de pajfer en Bretagne dés le commencement de Juillet [en marge : Lettr. MS. &\x 26 Avril à M. Picot]", pour régler les affaires qui fervoient de prétexte àfon voyage. Mais l'édition françoij'e de [es Principes, qui s'achevoit entre les mains de leur traduâeur fon hôte, luy donna* occafion de différer de quelques jours, tant poury faire une préface^,

« 

a. Voir lettre CDLXXVII, t. IV, p. 640.

b. Cette Préface distincte de VEpistre à la Serenissime Princesse Eli- sabeth, est intitulée : Lettre de l'Autheur à celiiy qui a traduit le Liure (c'est-à-dire à l'abbé Picot), laquelle peut icy seruir de Préface.

�� � que pour voir entièrement débarrajfé de cette occupation un homme qui devait être de fa compagnie dans fon voyage. Il ne vid perfonne alors que le P. Mersenne, M . Mydorge [en marge : Relation de l’Abbé Mydorge fon fils], qu’il ne devait plus revoir de fa vie, & M. Clerfelier, à qui il fit part de tout ce qui s’étoit pajje entre la Reine de Suéde, M. Chamit & luj depuis un an. Il y avoit environ quatre mois que cet amy, après être relevé d’une longue et fâcheufe maladie [en marge : Leur. MSS. de Defc. à Clerfelier & à Picot]’, caufée pendant f automne dernier par une fièvre maligne, par les douleurs de la goûte, & par un accès d’èpilep/ie, avoit procuré la publication des Méditations en français, tant de la traduélion de M. le Duc de Lujnies, que de la fienne. »

(Baillet, II, 323-324.)

CDXCI.

Descartes a Elisabeth.

[Paris, juillet • 1647.] Texte de Clerselier, tome I, lettre 21, p. 68-69.

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais on voit, dans /’éclaircissement ci-joint, que Descartes était à Rennes le 26 juillet ; et il écrivit cette lettre à la veille de son départ pour le Poitou et la Bretagne [p. 66, l. lo-J i); elle est donc du mois de juillet. Descartes répond à une lettre d’Elisabeth qui est perdue ; car il fait allusion à des détails qu’on ne trouve pas dans la lettre CDLXXXVII,p. 46 ci-avant.

Madame,

. Mon voyage ne pouuoit eftre accompagné d’aucun malheur, puis que i’ay efté fi heureux, en le faifant, que d’eftre en la fouuenance de voftre Alteffe; la tres- fauorable lettre, qui m en donne des marques, eft la

a. Cf. lettre du 23 nov. 1646, t. IV, p. 565. 1,68-69. CDXCI. — Juillet 1647, ^')

chofe la plus precieufe queiepûffereceuoir encepaïs. Elle m'auroit entièrement rendu heureux, Il elle ne m'auoit appris que la maladie qu'auoit vollre AlteiVe, auparauant que ie partilfe de la Haye, luy a encore 5 laiiïe quelques reftes d'iridifpofition en reflomac. Les remèdes qu'elle a choifis, à fçauoir la diète & l'exer- cice, font, à mon auis, les meilleurs de tous, après toutesfois ceux de l'ame, qui a fans doute beaucoup de force fur le corps, ainfi que montrent les grands

10 changemens que la colère, la crainte & les autres paffions excitent en luy. Mais ce n'eftpas diredement par fa volonté qu'elle conduit les efprits dans les lieux où ils peuuent eflre vtiles ou nuifibles; c'eft feule- ment en voulant ou penfant à quelqu'autre chofe.

i5 Car la conflrudion de noftre corps efl telle, que cer- tains mouuemens fuiuent en luy naturellement de cer- taines penfées : comme on voit que la rougeur du vifage fuit de la honte, les larmes de la compallion, & le ris de la ioye. Et ie ne fçache point de penfée plus

20 propre pour la conferuation de la fanté, |que celle qui conûfte en vne forte perfuafion & ferme créance, que l'architedure de nos corps eft fi bonne que, lors qu'on efl vne fois fain, on ne peut pas aifement tomber ma- lade, fi ce n'eft qu'on faffe quelque excez notable, ou

25 bien que l'air ou les autres caufes extérieures nous nuifent; & qu'ayant vne maladie, on peut aifement fe remettre par la feule force de la nature, principale- ment lors qu'on efl encore ieune. Cette perfuafion e(l fans doute beaucoup plus vraye & plus raifonnable,

3o que celle de certaines gens, qui, fur ' le raport d'vn

a. Clers. : fuit.

CoRRESPONnANCC. V. O

�� � 66 Correspondance. i, 59.

Aftrologue ou d'vn Médecin, fe font acroire qu'ils doiuent mourir en certain temps, & par cela feul de- uiennent malades, & mefme en meurent affez fouuent, ainfi que i'ay vu arriuer à diuerfes perfonnes. Mais ie ne pourrois manquer d'eflre extrêmement trille, li ie 5 penfois que Findifpofition de voftre AltelTe durait en- core; i'ayme mieux efperer quelle eft toute paffée; & toutefois le defir d'en eftre certain me fait auoir des paffions extrêmes de retourner en Holande.

le me propofe de partir d'icy, dans quatre ou cinq 10 iours, pour palTer en Poidou & en Bretagne, où font les affaires qui m'ont amené; mais fi-tofl que ie les auray pu mettre vn peu en ordre, ie ne fouhaite rien tant que de retourner vers les lieux où i'ay efté fi heureux que d'auoir l'honneur de parler quelquefois i5 à voftre AlteiTe. Car, bien qu'il y ait icy beaucoup de perfonnes que i'honore & eftime, ie n'y ay toutesfois encore rien vu qui me puiffe arreller. Et ie fuis, au delà de tout ce que ie puis dire, &c.

Voici, diaprés Baillet, Vie de Mons. Des-Cartes, quelques détails sur le séjour du philosophe en France, Tété de 1647 :

« La dernière feuille des Principes tirée, ils partirent ensemble, » M. Picot et îuy, pour le voyage de Bretagne. Ses affaires furent réglées » à Rennes avec ses parens le xxvi Juillet, où l'Abbé Picot voulut en leur n présence Iuy passer une déclaration par laquelle il reconnoissoit que » les rentes de trois contrats de constitution [en marge : i Sur le sieur » de Tremandan Malescot, etc. 2 Sur le sieur de Beaumanoir. 3 Sur le » Sénéchal de Comburg], montant à la somme de i t ,400 liv. en principal, » apparienoient à M. Descartes du Perron, qui les Iuy avoit transportez )> pendant qu'ils étoient à Paris [en marge : Voye^ les pièces de l'Inven- » taire]. Ils passèrent ensuite en Poictou, où ils firent un séjour assez Il court. En revenant par la Touraine, ils furent arrêtez par M. de Cre- « nan, gentil-homme d'un grand mérite, qui les retint dans sa belle

a. Voir ci-avant t. III, p. i5, 1. 3.

�� � CDXCI. — Juillet 1647. 6-]

» maison le plus long-tèms qu'il pût, à les diveiiir et à leur procurer les )■ visites des honnêtes gens de son voisinage. Mais M. Descartes, selon » sa coutume, n'y étoit presque visible que l'aprés midy, et il prenoit » bien des momens sur ce qu'il devoit aux- compagnies pour aller seul se » promener dans le parc, tandis que l'Abbé Picot soutenoit la conver- » sation \en marge : Lettr. AIS. d'AJr. Aii^{(mf}, de Rome, du 8 Août

)> Ih8<)]. n

« Ils retournèrent ensemble à Paris vers le ct)mmencenient de sep- » tenibre ; mais, à leur arrivée, ils trouvèrent bien du désordre dtins les » amitiez de M. Descartes. Le Père Mersenne éi<iit tombé malade sur la » tin du mois d'Août, et son état étoit devenu encore pire par la nialad- » dresse du Chirurgien qui luy avoit coupé l'artère en le saignant \cn » marge : Tarn. I des lettr. MSS. à Mers., lettr. de Gabriel Thibaut » Minime]. Mais M. Descartes fut encore plus consterné à la nouvelle » qu'il eut de la mort de Monsieur Mydorge, arrivée depuis environ » quinze jours dans la chambre où l'on prétend qu'éioit mort auirctois le » lloy Henri II, qui étoit un reste de l'ancien ]"'alais des Tounielles, prés » de la Place royale. M. Mydorge n'avoit alors que soixante et deux ans ; » mais il les avoit passez dans la réputation d'une grande intégrité de vie. » Il étoit d'une vertu si égale qu'en ne pouvoii dire aisément à quoy » ses inclinations le faisoient pancher plus volontiers, si on met à part » l'amour qu'il avoit pour la connoissance des Mathématiques, où l'on » peut dire qu'il ne gardoit presque point de mesure. C'est le seul poini » où sa conduite n'ait peut-être pas été entièrement irréprochable, au » jugement de sa parenté, qui voyoit avec quelque peine qu'il eût con- 1) sumé prés de cent mille écus de son bien à la fabrique des verres de « lunettes et de miroirs ardens, aux expériences et à divers autres usages » de Mathématiques, dont il n'étoit pas possible que sa famille ne fût pas n incommodée. De toutes les occupations des hommes, il n'en connois- » soit point de comparable à l'étude de ces connoissanccs, et il avoit fait » tout son possible pour mettre dans cette persuasion son cousin ger- » main. Monsieur de Lamoignon, qui fut depuis premier Président au » Parlement de Paris. Ce jeune Magistrat l'avoit crû pendant quelques » mois, et les charmes de ces hautes et profondes connoissanccs l'avoient 1) déjà tellement enchanté, que, si l'obligation de travailler aux affaires » publiques et les avis de M. l'Avocat général Bignon ne fussent surve- » nus à propos pour le dégager de ces filets dans le têms qu'il en avoit » une provision suffisante pour le commerce d'un homme de Lettres, il » seroit demeuré enfoncé dans ces occupations décevantes, sans se soucier » de sortir des obscuritez d'une vie privée. M. Mydorge avoii laissé peu « d'écrits en mourant, parce que la plus grande partie de son téms comme » de son bien se trouvoii employée en expériences. Le principal de ces » écrits étoit la continuation de ses Coniques, comprenant encore quatre » livres, dont on croid que le manuscrit fut transporté en Angleterre par

Mvlord Candische ou Cavendish et Mylord Southampton, qui étoient

�� � 68 Correspondance.

i> souvent chez luy, et qui avoient même taché de Kattirer avec sa famille » il Londres par des promesses magnitiques d'un établissement considé- ». rable, qu'ils luy avoicnl faites de la part de leur Roy Charles I. Ses » autres écrits furent négligez ou dissipez durant les troubles des guerres n de Paris. J'en ay vu quelques restes dans le cabinet de M. l'Abbé My- » dorgc son fils, Chanoine du Sain.t Sépulcre à Paris, et ils consistent en » trois petits traitez : i de la Lumière; 2 de VOmbre; 3 de la Sciotérique. » (Baillet, II, 325-326.)

« ...Cependant M. Descartes avoit d'autres amis à la Cour, qui son- » geoient à luy sans qu'il s'avisât de songer à eux, et qui, voulant lui » rendre son voyage plus utile qu'il n'avoit prétendu, travaillèrent effica- » cément auprès du Cardinal Ministre, à son insçu, pour luy procurer » une pension du Roy, qui luy fut accordée en considération de ses >: grands mérites, et de l'utilité que sa Philosophie et les recherches de » ses longues études procuraient au genre humain; comme aussi pour » l'aider à continuer ses belles expériences qui requeroient de la dé- « pense, etc. [en marge : Voye^ l'inventaire de M. Descartes, p. 8.] » Il fut surpris de voir l'expédition de ses lettres avant que d'avoir ouy » parler des démarches que des personnes si affectionnées et si dili- » gentes faisoient pour luy. Ces lettres patentes du Roy étoient du VI I) jour de septembre 1647, scellées du grand sceau et vérifiées à la » Chambre, portant le don d'une pension de trois mille livres de rente. » La pension courut dès l'année présente; et les troubles qui survinrent » dans le Royaume n'empêchèrent pas [en marge : Lettr. MS. à Picot r> du i3 Nov. 1G4S'] qu'il ne la touchât encore les deux années suivantes » jusqu'à son voyage de Suéde, par les soins de Monsieur le Grand Maître » \en marge : Le Maréchal de la Meilleraye], à qui il avoit coutume d'eii » écrire. »

« Apres l'expédition de ces lettres, M. Descartes sembloit n'avoir rien n de plus pressé nue son retour en Hollande ; et il se mit en état de partir » incessamment avec son hôte et son amy l'Abbé Picot, qu'il menoit à » Egmond, sans se donner le loisir de rendre aucune visite ou d'en rece- » voir. Il fut pourtant rencontré par M. Pascal le jeune, qui, se trouvant » pour lors à Paris, fut touché du désir de le voir; et il eut la satisfac- I) tion de l'entretenir aux Minimes, où il avoit eu avis qu'il pourroit le 1 joindre. M. Descaries eut du plaisir à l'entendre sur les expériences du >) Vuide qu'il avoit faites à Roiien, et dont il faisoit actuellement im- " primer le récit, dont il luy envoya un exemplaire en Hollande quelque » téms après son retour '. » (Baillet, II, 227-228.)

Le Frère Gabriel Thibaut, Minime de la Province de Lyon, dont il est parlé, p. 67 ci-avant, écrivit, de 1646 à 1648, quatorze lettres à Mersenne, de Chaumont en Auvergne [Bibl. Nat., MS.fr. n. a. 6-204,

a. Voir ci-après la lettre à Mersenne, du i3 décembre 1647.

�� � CDXCl. — Juillet 1647. 69

f. 5y-Sb, p. io(j-i6^). Dans quelques-unes de ces leure^, il esi quesiion ^ de Descarics.

Le i"^' avril 1647, '^^ leiour d'un voyagea Lyon, Thibaut écrivait :

« le cerchay chés tous les libraires la philosophie de mous' des Cartes; » mais ie ne pus la trouuer. Bien trouuay-ie un liuret, intitulé Mcthodus >' philosophiœ cartesianœ^, composé, si ie ne me trompe, par un alleman, w dans lequel ie ne vis que des paroUes ^t iniures contre Cartesius et sa « méthode, sans aucunement reietter ses fondemens, ce qui fut cause que » ie ne l'acheptay pas. A la tin ie rencontray un honneste homme, qui me « fit la taueur de me prester les œuures de mons' des Cartes en iatin, im- » primées a Amsteldam; mais ie n'eus qu'un iour pour le lire. Le dict au- ■> theur taict de belles suppositions; mais il ne les preuue pas, non plus " que la plus part de ses opinions; aussi ne les propose il que pour pures » et simples hypothèses, lesquelles seroint receuables, si par icelles on » pouuoit résoudre les anciennes ditticuliés, sans en faire de nouuelles » beaucoup plus grandes. Ce que i'y treuuc de plus beau, est sa Dioptriquc » et ses Metheorcs, lesquels ie ne pus voir qu'a la hasie. Son traicté de » cœlo est asses aggreable et curieu.x. 11 y a neantmoins beaucoup a redire » dans ses Principes de philosophie, dans ses Méditations et Méthode. »

« Dans la page 35 et 37 , il dict : quantitatem non distingui a substau- » tia corporea. et naturam corporis de prœdicamento substantiœ eonsislere « in extensione. «Les nominaus et quelques autres tiennent quelque chose )' de semblable. Ils sont pourtant plus tolerables que Cartesius, en ce qu'ils i> disent : quantitatem non distingui a re quanta: quantitatem substantiœ » non distingui a subslantia, albedinis ab albedine. En quoy ils saunent » beaucoup mieux le mystère de l'Eucharistie; car si la quantité n'est pas M différente de la substance corporelle, puisqu'apres la conuersion du I) pain et du vin on voit une quantité, quelle sera ceste substance: »

" Dans la page 4r et 4?, il dict qu'il ne se peut absolument donner i> aucun vuide, ce qui n'est pas beaucoup difficile a reietter. Pag. 44 : » hune mundiim siite substantiœ eorporeœ uniuersitatem nullos exten- >i sionis suœ terminas habere. Pag. 45 : plures mundos esse non passe. Ce 1) qu'il ne sçauroit preuuer; car, bien que Dieu ait pu faire tout le monde » cent millions de fois plus grand qu'il n'est, si ne s'ensuit il pas qu'il l'ait » faici tel, et nous n'auons aucunes authorités ni raisons qui nous le per- » suadent. le .sçais bien qu'on ne peut sçauoir la grandeur du scmidia- » mètre du lirniamcnt, puis qu'il n'y a point de parallaxes d'aucune partie ). d'icelluy, par le moyen desquelles nous puissions le cognoistre. Et ie » m'imagine bien qu'il peut estre plus grand que de 14000 semidiametres " terrestres; mais d'asseurer qu'il soit tel ou plus grand, c'est deuiner ou >; auancer une proposition qu'on ne s^■auroit preuuer. Pour ce qui est de

a. C'est le pamphlet de Voei et de Schoock, en 1643.

b. Ces pages, ainsi que les suivantes, sont celles des Principia Philoso- phice, édition latine, Elzevier, 1644.

�� � 70 Correspondance.

» la répugnance de plusieurs mondes, Alliacensis et i-juclques autres l'ont » tenue, fondés sur d'autres principes. Pour l'infinité du monde, Vostre » Reuerence l'a doctement et au long reiettée dans le 2 tome de l'impiété " des déistes. . . »

« Il dict beaucoup d'autres choses de loco et motu, fondées sur ses propres » principes, lesquels estans niés il seroit bien en peine de preuuer ses » conclusions, comme en la pag. 52 : in motu locali unius corporis fieri " diuisionem materiœ in partes indefinitas. Pag. 49 : id omne qiiod reale » est et positiuum in corporibiis quœ mouentur, propter quod moueri di- » cuntur, reperiri quoqiie in aliis ipsorum contiguis, quœ ut quiescentia » spectantur. Dans la pag. 6 1 , il dict : si corpus quiescens c esset accura- » tissimé œquale corpori b uersus illud moto, partim ab ipso impelleretur » et partim ipsum in contrariam partem repelleret. Ce qui est taux, » comme on peut expérimenter au ieu de billard. Car,* lors qu'on iette » une boule contre une autre, e.g., b contre c, la boule b poussera la " boule c et demeurera immobile. Nous expérimentons le mesme, quand M nous ioiions aus grandes dames sur les tables du refectoir; car bien » souuent une dame, poussée contre une autre, demeure immobile au » mesme lieu ou elle la touche. Il deuoit donc distinguer de globo in alium » œqualem et quiescenlem obliqué impacto, non per lineam motus, ambo- » rum globorum centra connectentem, ainsi que le distingue Mon Mous- » nier médecin, disciple du Père Fabri, de motu locali, appreuué par » Vostre Reuerence, et c'est la première difficulté dont^'attens la resolu- » tion de Vostre Reuerence : pourquoy est ce que ceste boule demeure » immobile, quand elle est poussée directement contre une autre? Si ie » pouuois auoir les œuures de Cartesius, i'aurois plus de loisir pour « examiaer ses opinions et les obiections qu'on faict contre... » [Bibl. Nat., MS. fr. n. a. 6204, f. 61, p. 118.)

« Il y a 2 ans que je demeurois à Brioudeou j'enseignois la philosophie et les mathématiques. » {P. 1 1 g.)

Le 22 juin 1647, autre lettre du frère Gabriel Thibaut à Mersenne, qui lui avait envoyé ses Livres harmoniques . On y trouve dix-sept objections, dont la dernière regarde Descartes :

« 17. Touchant les opinions de Mons' des Cartes, i'aduoiie que le phi- » sicien ne peut rien prouuer que par le mouuement sensible. C'est mon » opinion, et ie tiens que l'obiect ou suhiet de la phisique est ens mobile, )' c'est a dire qui a en soy les principes du mouuement. Mais il ne s'ensuit » pas qu'il n'y ait rien autre chose que ce qui est sensible, bien que les )> sens ne cognoissent rien que les qu'alités sensibles; autrement il ne fau- » droit point distinguer l'entendement des sens. Il ne sçauroit aussi expli- » quer toutes les qualités et les mouuements par lesquels elles s'acquièrent » et s'introduisent dans les suiets, par le seul mouuement local. le vou- » drais bien sçauoir aussi, quand il dict que la quantité est un corps, s'il » entend d'un corps mathématique ou phisique, de prœdicamento subs-

�� � CDXCI. — Juillet 1647. 71

��» lantia- vcl de pra'dicawcnto qiiantitalis. S'il ne reçoit point d'autre ma- » tiere ni d'autre forme que la quantité, que deuiendra l'ame raisonnable ? » Et puis cette quantité ou ce corps, sera il composé ou simple? Sera il n différent d'espèce, et sera il le principe d'opérations si différentes? le n voudrois bien sçauoir aussi si la matière subtile, qu'il a inuentée pour 1) expliquer et résoudre plusieurs difficultés, n'est pas capable de rarefac- I) tion aussi bien que les autres corps? Si Dieu a esté contrainct de pro- » duire ce qu'il a produict? Notamment cet espace infini qu'il introduict, » Dieu ne l'a il pas pu faire moindre? ou ne rien produire tout a faict? ou 1) produire seulement une bouteille, ou un chaudron, ou un pot de terre, » sans le remplir de la matière subtile de Cartcsius, d'air ou de quelque » ^utre corps? le ne crois pas qu'il veuille soustenir le contraire. En ce » cias la, n'y auroit il pas du vuide? Mons des Cartes a creu pouuoir » euiter les difficultés qui se treuuent dans les autres opinions; mais il se » plonge dans des plus grandes. La vraye méthode de bieji philosopher, » c'est d'establir et soustenir des opinions par lesquelles on puisse résoudre » les anciennes difficultés, sans en produire et susciter des nouuelles et » plus grandes. De vouloir les résoudre, en niant tous les principes qui » sont receus uniuersellement et sont comme naturels, c'est vouloir n couper le nœud gordien sans prendre la peine de le deffaire et desnoiier. » Il nous sera beaucoup plus facile de reietter ses principes; nous sommes » en possession des nostres, qui tenet, tenet ; possessio valet, le seray tous- » iours prest de quitter mes opinions, quand on me faira voir par bonnes » raisons qu'elles sont erronées et non soustenables; mais de demander » qu'on se despouille de son jugement et qu'on captiue son entendement » in obsequiiim fidei cartesianœ, sans apporter des bonnes raisons pour » faire receuoir des propositions nouuelles et contraires a la raison et aus » sens, Mons des Cartes nous excusera, s'il luy plaist; il n'a pas faict » encore des miracles pour authoriser par iceus sa doctrine despourueiie » de bonnes raisons, quoy qu'elle ne soit pas surnaturelle. l'admire pour- » tant ce qu'il a faict touchant la Dioptrique, ses Metheores, et ce qu'il » dict des cicus. le ne fairois pas difficulté de tenir ses opinions en cela, )j et tiens comme probable ce qu'il dict des matières liquides, et du mou- » uement des corps solides dans icelles. le n'ay pas veu sa Géométrie, et » ne sçais pas s'il a faict d'autres œuures. . . i

« De Chaumont, ce 22 .luin 1647. »

« Fr. Gabr. Thibaut. » [Ibid., p. 123-124.)

Enfin voici l'épisode le plus intéressant peut-être de ce séjour de Des- cartes à Paris en 1647 : deux entrevues du philosophe et de Pascal le 23 et le 24 septembre. Elles sont rapportées dans une lettre de la sœur ca- dette de Pascal, Jacqueline, à sa sicur aînée. Madame Périer ou Gilberte Pascal. Cette lettre a été publiée par P. Faugère, Lettres, Opuscules et Mémoires de Madame Périer et de Jacqueline, sœurs de Pascal, etc..

�� � 72 Correspondance.

Paris, Vaton, 1845, p. 3o9-3 1 2, d'après une copie MS. de la Bibliothèque Nationale, que nous n'avons pas retrouvée. En revanche, deux autres copies manuscrites de la même lettre existent aussi à la Bibliothèque na- tionale : Recueil de M"^ Perier, fr. lagS'S, t. I, p. 7, et Mémoires sur la vie de M. Pascal, fr. i52Si, p. 6 verso. Elles donnent un texte identique, tout semblable également à celui qu'a publié Faugcre, sauf la date, l'en- tête, la signature et l'adresse, qui manquent dans nos deux copies.

« Lettre de M" Pascal a Mad' Perier sa sœur, ou il est parlé d'une « entreveuê de M' Pascal avec M" Descartes. « 

[« A Paris, ce mercredi 25 septembre 1647. >>]

« J'ay ditl'eré a t'écrire, ma très chère sœur, parce que je voulois te " mander tout au long l'entreveué de M^ Descartes et de mon frère, et je u n'eus le loisir <; hier> de te dire, que dimanche au soir, M Habert » vint icy accompagné de^M'^de Montigny de Bretagne, qui me venoit ') dire, au deffaut de mon frère, qui étoit a l'Eglise, que M. Descartes, » son compatriote et intime amy, avoit fort témoigné avoir envie de voir » mon frère, a cause de la grande estime qu'il avoit oui faire de M. mon » père et de lui, et que, pour cet effet, il l'avoit prié de venir voir s'il n'in- » commoderoit pas mon frère, parce qu'il savoit qu'il étoit malade, en » venant céans le lendemain a 9 heures du matin. Quand M' de Monti- » gny me proposa cela, je fus assez empêchée de répandre, a cause que je u savois qu'il a peine a se contraindre et a parler, particulièrement le » matin; néanmoins, je ne crûs pas a propos de le refuser, si bien que » nous arrêtâmes qu'il viendroit a 10 heures et demie le lendemain; ce » qu'il fit avec M Habert, M de Moniigny, un jeune homme de soutane » que je ne connois pas, le fils de M de Montigny, et 2 ou 3 autres petits » garçons. M' de Roberval, que mon frère en avoit averti, s'y trouva; et » là, après quelques civilités, il fut parlé de l'instrument-', qui fut fort » admiré, tandis que M. de Roberval le montroit. Ensuite on se mit sur le » vuide, et M' Descartes avec vn grand sérieux, comme on lui comptoit » vne expérience et qu'on lui demanda ce qu'il croyoit qui fut entré dans )< la seringue, dit que c'étoit de la matière subtile ; sur quoy mon frère lui ■) répondit ce qu'il put, et M de Roberval, croyant que mon frère auroit >) peine a parler, entreprit avec vn peu de chaleur M Descartes, avec civi- » lité pourtant, qui lui répondit, avec un peu d'aigreur, qu'il parleroit a » mon frère tant que l'on voudroit, parce qu'il parloit avec raison, mais » non pas avec lui, qui parloit avec préoccupation ; et la dessus, voyant a » sa montre qu'il étoit midy, il se leva, parce qu'il étoit prié de diner au » fauxbourg Saint Germain, et M' de Roberval aussi, si bien que M Des- » caries l'emmena dans vn carosse ou ils étoient tous deux seuls, et la ils » se chantèrent goguette, mais vn peu plus fort qu'icy", a ce que nous

a. C'est-à-dire la machine arithmétique que Pascal avait inventée.

b. Faugère Imprime (avec raison ?) que jeu, au lieu de qu'icy.

�� � CDXCI. — Juillet 1647. jj

» dit M de RobervaL qui revint icy ["après dinée. ou il trouva M. Da- » libray. »

'I J'avois oublié a te dire que M' Descartes, fâché d'avoir été si peu » céans, promit a mon t'rere de le venir revoir le lendemain a 8 heures. » M'" Dalibray, a qui on Tavoit dit le soir, s'y voulut trouver, et fit ce » qu'il put pour y mener M le Pailleur, que mon t'rere avoit prié d'aver- i> tir de sa part ; mais il fut trop paresseux pour y venir; et ils dévoient » diner, M'" Dalibray et lui, assez proche dicy. M Descartes venoit icy " en partie pour consulter le mal de mon frère, sur quov il ne lui dit » pourtant pas grand chose ; seulement il lui conseilla de se tenir tout le ■> jour au lit, jusqu'à ce qu'il fût las d'y être, et de prendre force bouil- ij Ions. Ils parlèrent de bien d'autres choses, car il y fut jusqu'à 1 1 heures ; » mais je ne saurois qu'en dire, car pour hier je n'y étois pas; et je ne le pus savoir, car nous fûmes embarrassés toute la journée a lui faire » prendre son premier bain. Il trouva que cela lui faisoit vn peu mal a ') la tète, mais c'est qu'il lé prit trop chaud: et je crois que la saignée au .' pied de dimanche au soir lui fit du bien, car luildy il parla fort toute la •; journée, le matin a M"" Descartes, et l'aprés-dinée a M' de Roberval, " contre qui il disputa longtems sur beaucoup de choses qui appartiennent ■> autant a la Théologie qu'a la Physique; et cependant il n'en eut point » d'autre mal que de suer beaucoup la nuit, et de fort peu dormir ; mais )i il n'en eut p(jint les maux de tête que j'attendois après cet elfort. »

« Dit a M' Ausoult que. selon sa lettre, mon frère écrivit au P. Mar- » ccne ' lauirc jour, pour savoir de lui quelles raisons M Descartes ap- » ponoit contre la cûlomnc d'air, lequel rit la réponse assez mal écrite, a ') cause qu'il a eu lanere du bras droit coupé ■< en le saignant >-, dont il >; sera peut être esîri">pié. .le lus pourtant que ce n'étoit pas M Descartes : » car. au contraire, il la croit furi, mais par une raison que mon freri.- » n'approuve pas. mais M de Roberval, qui étoit contre. Et la aussi il lui ». tcmoignoit l'envie que M Descaries avoii de le voir, et l'instrument u aussi: mais nous prenions tout cela pour civilitez. etc. En marge: » Copié sur l'original.] :>

'< .1. Pascal. V

■< A Mademoiselle Perier. au logis de M. Pascal, conseiller du roi en » ses conseils, derrière les murs S' Ouen. a Ruuen. »]

L'année précédente, en octobre 1646, à Rouen, Petit, intendant des fortifications, avait initié le jeune Pascal aux expériences sur le vide, que celui-ci continua de lui-même, les mois qui suivirent. En sept. 1647. il était à la veille d'en publier un Abrégé. Voir Yéclaircisseinent de la lettre D ci-après, du i3 décembre. Voir aussi Revue Philosophique, déc. 1SS7 et janv. 1888 : Pascal et Descartes, les expériences du vide (1646-1651), par Ch. Adam.

a. Sic pour Mersenne.

Correspondance. V. 10

�� � 74 Correspondance.

��CDXCII.

Descartes a [Mersenne]. [Paris, septembre 1647?]

Autographe, Berlin, Collection D' L. Darmstaedter.

En haut et à droite de l'autographe : {jo), numéro du classement de dom Poirier. Ce serait aussi le numéro jo de la collection La Hire, j'oir notre Introduction, /. I,p. lviii etux. — La date manque, ainsi que l'adresse. Mais une lettre de Le Tenneur à Mersenne, datée du 21 oct. 164J, montre que le Minime avait déjà reçu la présente note de Descartes et en avail aussitôt informé son correspondant . Or Descartes rentra en Hollande dans le courant d'octobre [il passa à La Haye peu de jours avant le 14 de ce mois). Ce fut donc à Paris même, et avant son départ, qu'il écrivit pour Mersenne cette note, probablement sur la fin de septembre. Voir /'éclaircissement.

Mon Reu" Père,

l'ay vu ce que Galilée a efcrit en la page 1 14 de fon Hure des mouuemens,& auffy ce que Monf. le Tenneur vous en a mandé ; mais, pour ce que vous y trouuez encore de la difficulté, ie diray icy en quelle forte il me femble que la penfée de Galilée fe peut expliquer. Premièrement, au lieu dVn leuier ordinaire, qui j eft tout droit, i'cn confidere vn

comme E B G dont le foutien

eft au point B & les deux bras

"c font E B & B G qui font vn

angle droit, & ie voy que fa

��B

��

force eft femblable a celle du leuier droit en ce que la puifl'ance qui eft en C doit eftre a celle qui eft en E

�� � CDXCll. — Septembre 1647. 7^

comme la ligne EB a la ligne BC, affin que ces deux puiflances foient égales ; & cela ell très facile a prou- uer. Apres cela, ie compare auec les deux bras de ce leuier les deux lignes EB & BC du cheuron AC qui ell 5 ioint a la muraille HG'*, fuppofant que le point E eft le milieu de la ligne AB. Pour calculer plus facilement la force dont ce cheuron ell ioint a cette muraille, ie fup- pofe que, par exemple, elle confilte en ce qu'il y a de petites chordes qui fortent detouslespoins de la ligne

'o A B, & paflent au trauers de cette muraille H G, comme font A,, F,, E3, D^, B5, & qu'au bout de toutes ces chordes il pend des poids égaux, par exemple, qu'au bout de chafcune il pend vn poids de 4 liures, & ainfy que tous ces poids reticncnt tous les poins du che-

'5 Liron AB également ioins a la muraille HG. En fuite de quoy, ie voy que, fi BC eil, par exemple, qua- druple de A B, la puiiTance en C ne doit eflre que dVne Hure pour égaler celle des deux poids i à'^ qui pefent enfemble 8 liures, pour ce que le poids ^, ne retenant

20 que le point B ou eft le foutien, n'y peut auoir aucune force, le voy auffy que, les poins F & D eftant égale- ment diftans du milieu E, les poids, de 4 liures chaf- cun, qui les retienent ne refiftent ny plus ny moins a la puiflancc qui eft en C que font les poids qui retienent

25 les deux poins A & B; car, fi BF eft, par exemple, -de la toute AB, il faudra en C vn poids de trois quarterons pour foutenir celuy de 4 liures qui eft en F. & alors BD ne fera qu'vn quart d'AB. C'eft pourquoy vn quarteron en C foutiendra le poids de

a. En marge: Voyez la ligurc en l'autre feuillet.

�� � 4 liures qui eft en D; & ce quarteron, ioint aux autres trois quarterons, fait vne liure, laquelle foutient les 8 liures des poids 2 l^ 4. On peut prouuer le mefme de tous les autres poins de la ligne AB, confiderez deux a deux, également diflans du milieu E. D’où il 5 fuit que les refiftances de tous les poins de la ligne AB ont enfemble mefme effet, au regard de la puifTance qui eft en C, que fi elles eftoient toutes affemblées au point E qui fuft le bout d’vn leuier dont le moindre bras fuft EB, & BC le plus grand; & que, par confe- 10 quent, la force mife en C eft a la refiftance de toute la ligne AB comme EB eft a BC, ainfy qu’a efcrit Galilée a la fin de fa 1 14 page.

Mais on voit ayfement de cecy qu’il n’a pas bien ex- pliqué fon intention, & aufty que Monf’ le Tenneur y i5 a laifte de l’obfcurité, en ce qu’il a feparé le foutien d’auec ce qu’il nomme le point de balancement, & met l’vn au point B, l’autre au point E"", bien que ces deux poins foyent ioins dans le leuier.

On peut aulfy voir icy, euidemment, que toute cete 20 propofition de Galilée eft très fauffe,a caufe que, pour la rendre vraye, il faudroit que le point B de la mu- raille euft tout feul autant ou plus de force a refifter que tous les autres de la ligne A B ioins enfemble, & que toutes les parties du cheuron qui font vers B en 25 l’angle ABC fuffent fi dures qu’elles ne le peuflent rompre ni s’enfoncer dans la muraille en aucune fa- çon, pendant que le point A & en fuite la ligne ou

a. Descaiies a d’abord ticrit celuy, puis a barré luy.

b. En marge : en fa lettre du 28 May 1647.

�� � CDXCII. — Septembre 1647. 77

fiiperficie A B du cheuron feroit feparée de la muraille par la force qui eft en C,au lieu que la raifon veut que le cheuron, fe rompant vers A, fe rompe aulTy vers B,

��H

���& que fa partie B s'approche quelque peu de la mu- 5 raille, lorfque fa partie A s'en éloigne; au moyen de quoy, la force mife en C ne doit pas eftre fi grande qu'a dit Galilée.

La Bibliothèque de Vienne possède quatre lettres de Le Tenncur à Mersenne, dont les deux dernières seulement, du 21 octobre 1647 et du 16 janvier 1648, menticjnnent cette question (une lettre, du K) ou 20 dé- cembre, manque entre les deux). Quant aux premières, du 21 mai et du I ;^ sept. 1617, elles n'en parlent pas; la question avait donc été posée dans une autre lettre, qui serait perdue, probablement dans la lettre du 28 mai. à laquelle renvoie Descaries.

Le l'enneur écrivit, en effet, à Mersenne, 21 octobre 1(147 .'

« Vous dites bien que M' Descartes a veu ce que je vous ay escrii du » soliueau sellé dans le mur, et vous en a donné son avis et le sens de » tjalilée; mais vous ne me mandés point s'il a aprouvé ou improuué mes » sentiments. Nous sauroivs cela quelque jour. . . »

V()ici d'autres documents curieux, tirés de cette correspondance :

Lettre précédente de Le Tenneurà Mersenne, i3 sept. 1647 :

« La vostre du 2" m'a jiresque lait naitre une gangrené a l'esprit, pour •• raison de celle que vous aprehendez pour votre bras; au moins m'a-

�� � 78

��Correspondance.

��» t-elle estrangement mortifié, pour le malheureux accident qui vous est » arrivé*. L'exemple de M' Lescuyer vous fait peur; néanmoins il ne faut » pas s'alarmer si prontement, puisqu'on sait bien que la gangrené ne suit » pas toujours une piqueure d'artère, et qu'on est souvent quite pour une n enrteure de bras ou quelque autre semblable incommodité, qui dure 1) quelques jours sans aucune suite. Pour moy, je veux espérer que Dieu » ne privera pas le public d'une main qui lui est si utile que la vostre, et » qui luy rend tous les jours de si grans services par les excellents ouvrages » que vous produises continuellement. . »

Et le 21 octobre suivant :

« Je vous diray, avant toutes choses, que votre dernière m'a extreme- » ment resjouy, m'aprenant que votre bras estoit hors de danger. Aussi » m'estois-je bien promis, pour la raison que je vous ay escrit, qu'il n'en » arriveroit pas le mal qui s'en pouvoit craindre. »

Dans une autre lettre de Le Tenneur à Mersenne, datée de Tours, i6 janvier 1648, on lit :

« Il est vray que je ne vous ay rien escrit sur ce que M. Descartes a dit " de la fracture du soliueau contre Galilée et ma démonstration, pource » que, lors que je receus la copie de sa lettre, j'avois bien d'autres choses )i dans l'esprit que des spéculations phisiques; ce qui fut cause que je ne » la leus qu'une fois, et vous diray que j'y remarquay une chose a mon » avis entièrement fausse, qui est la suposition qu'il fait du levier dont les » bras sont a angles droits; qu'il y en avoit d'autres, que je n'entendois » pas, et qu'au reste, il ne repond point a ma démonstration. C'est toute » la remarque que j'en fis lors; maintenant, pour y faire une plus ample » considération, il faudroit l'avoir, et peut estre la recevray je un de ces >- jours avec d'autres papiers, ayant a passer icy l'hiver; et lors je pouray " vous en dire mon avis, mais ce sera a la charge, si je vous escris contre » luy, que vous ne luy en dires mot; car je ne veux point parestre luy » contredire, et veux sembler acquiescer a tous ses raisonnements en 1) toutes choses, pour le moins au commencement, afin de gagner sa bien- >> veillance; car on dit qu'il faut se comporter d'abord avec luy de cette )) façon, pour pouvoir conférer avec luy et avoir l'intelligence de ses » escrits, qui est une chose que je souhajte passionement, lorsqu'il sera en » France, ou on m'a dit qu'il revient et qu'on luy donne 3ooo livres de pen- » sion. .le vous avoue que je n'ay que de l'admiration pour ses ouvrages, » et que je les lis maintenant avec une très grande avidité; car c'est » presque le seul livre que j'aye toujours eu avec moy depuis mon départ >i d'Auvergne; quoy que je vous avoué y avoir beaucoup de difficulté, je » ne laisse pas d'y prendre grand goût et d'espérer de venir a bout de » tout avec le tenis. .l'en ay trouvé icy une traduction françoise (je pense

a. Voir ci-avant p. 73.

�� � CDXCIII. — 2 1 Septembre 1647. 79

que c"est de M' de Luines ou de M' Clercclier), laquelle ne me plaisi pas moins que le latin, si elle ne m'agrée encores plus. Vous m'obligerés bien de me dire qui esi celuy dont il parle dans son epitre au traducteur, lequel il dit n'avoir pas suivy ses sentiments dans le livre intitulé Fiindamenta physicce, et qu'il est contraint de le désavouer". » « 'Voila a peu près ce que j'ay a respondre a vostre dernière. Si vous n'avés pas çn etîet receu la mienne du 19 décembre, comme je le dois croire, puisque vous n'en parlés point, je vous rescriray une autre fois ce qu'elle contenoit, au cas que vous me tcsmoigniés le désirer, pource qu'outre quelques fautes observées dans votre i^ préface, il y avoir en- cores d'autres choses, que je seray bien ayse que vous sachiés. Je vous rcns grâces de vos nouvelles expériences, et suis toujours,

» Mon Révérend Père,

» Votre très humble et très affectionné serviteur,

» !.. T. V.

" A Tours, le 16 de <^ janvier > 1648. »

' « Au Révérend Père,

11 Le R. P. M. Marsanne (5/f)

Il a Paris. »

��CDXCIII.

Chanut a Descat^tes.

[Stockholm, 21 septembre 1647.]

Le 17 septembre 1647, la reine de Suède, Christine, entendit, à Upsal, Freinsheim, professeur de politique et d'éloquence à l'Université, pro- noncer une harangue sur le Souverain Bien, de Vero Boiio (harangue im- primée parmi les Œuvres de Freinsheim, Oralio XVI, p. ^^o). Aussitôt elle pria Chanut de demander à Descartes son opinion sur cette même matière.

La lettre de Chanut n'a pas été retrouvée; mais Descartes l'a résumée dans une lettre qu'il écrivit le 20 novembre à Elisabeth, lettre CDXCVIJ ci-après (Clers., I, yy). Descartes ajoute que la Reine avait fait promettre à Chanut qu'il en écrirait en Hollande « au prochain ordinaire ». Oi- nous connaissons les dates des lettres de Chanut, 21 et 28 sept., 5 oct., par les réponses de Brasset, 18 et 25 oct., i" nov. [Bibl. Nat., fr. i-]Si)y,

a. Henry de Roy, ou Regiiis.

�� � /. 34-] V., 35 1 V., 35Sv.). Il en résulte que, si Chanut écrivit le 21 sept., Brasset avait sa lettre le 18 oct,; si le 28 sept., il l’avait le 25 oct. Il dut la transmettre aussitôt à Descartes; mais les communications n’étaient pas toujours rapides entre La Haye et Egmond; Descartes ne reçut donc la lettre de Chanut que fin d’octobre ou commencement de novembre. Il n’y répondit que le 20 nov., lettres CDXCV et CDXCVI ci-après. La Reine s’impatientait sans doute; car elle fit écrire de nouveau par Chanut le 9 novembre, preuve que la première lettre de celui-ci était bien du 21 sept., la réponse n’étant pas arrivée, comme il l’attendait, aux premiers courriers de novembre.

Ajoutons que Descartes rentra à Egmond vers la mi-octobre. Le 14 de ce mois, Brasset écrivait de La Haye à M. de Brisacier :

«... l’aitendz des nouuelles de l’infirme (M. du Laurens, à Alkmaar, » comme nous le verrons, lettre DI ci-après, du ij décembre) par le moyen de M. des Cartes, qui est repassé en ces quartiers là pour y exercer sa Philosophie cet hiuer. C’est vn esprit plus digne de la France que de la Hollande. » [Bibl. Nat.,/r. ijSgr),/. 342 verso.)


CDXCIV.

Chanut a Descartes.

Stockholm, 9 novembre 1647.

[A. Baillet], La Vie de Monsieur Des-Caries, t. II, p. 331.

« M. Descartes, incontinent après avoir reçu les lettres patentes de sa pension, partit pour la Hollande, où il arriva sur la fin du mois de septembre avec l’abbé Picot, qui luy tint compagnie dans son aimable solitude d’Egmond jusqu’au milieu du mois de janvier de l’an 1648. Ils passèrent les trois derniers mois de l’année à jouir l’un de l’autre dans les douceurs d’une tranquillité, pour ne pas dire d’une oisiveté tout à fait philosophique, loin des bruits et des agitations du monde, vivans sans contrainte dans une sympathie merveilleuse d’humeurs, sans distraction du coté des fâcheux, et exécutant la promesse qu’ils s’étoient faite l’année précédente de se passer de toute autre compagnie et de tout autre entretien que du leur, alter alteri satis magnum theatrum sumiis. [En marge : Lettr. MS. du 4 May 1646 à Picot et du 3o Novembre 1648.] »

« Leur indolence ne fut interrompue que par une lettre du neuvième de Novembre, que M. Descartes reçût de M. Chanut, qui le prioit, de la I, ». CDXCV. — 20 Novembre 1647. 81

» part de la Reyne de Suéde, de luy expliquer son sentiment touchant le D Souverain Bien. » (Baillet, II, 33o-33i.)

Pas plus que la lettre précédente du 21 septembre, ci-avant p. 79, cette lettre de Chanut, du 9 nov. , n'a été retrouvée. Mais Descartes l'a aussi résumée dans la lettre DIII ci-après, du 3i janvier 1648, à la princesse Elisabeth (Clers., I, 79). Brasset la transmit, aussitôt reçue, à Descartes, le 4 décembre 1647, voir lettre CDXCVIII. C'était, nous l'avons vu p. 80, une seconde invitation, de la part de la reine de Suède, d'avoir à donner son avis sur le Souverain Bien, le philosophe n'ayant pas encore répondu à la première lettre du 21 septembre.

��CDXCV.

Descartes a Christine de Suède.

Egmond, 20 novembre 1647. Texte de Clerselier, tome I, lettre i, p. i-.S.

La Bibliothèque de l'Université de Leyde possède une copie M5. de celte lettre : Codex Perizonianus, in-quarto, n° 5, p. gi . Le même manuscrit donne aussi des copies de deux lettres à Elisabeth, du 21 mai et du 28 juin 1643 [ci-avant t. III, p. 663 et p. 6 go). Mais la copie de la lettre à la reine de Suède est moins complète que le texte publié par Clerselier : il y manque d'abord tout le commencement, p. 81, l. là p. 82 l. 6; plus loin tantôt une ligne, tantôt deux on trois lignes sont passées. Or la minute de Descartes, pour la première lettre qu'il écrivait à la reine de Suède, devait être particulièrement soignée ; c'est pourquoi nous suivrons de préférence Clerselier qui l'a reproduite.

Madame,

l'ay apris de Monfieur Chanut^ qu'il plaifl à voftre Maiefté que i'aye l'honneur de luy expofer l'opinion que i'ay touchant le Souuerain Bien, confideré au

a. Lettre CDXCIII, p. 79 ci-avant.

Correspondance. V. 1 1

��I59G05

�� � 82 Correspondance. i, i-».

fens que les Philofophes anciens en ont parlé ; et îe tiens ce commandement pour vne fi grande faneur, que le defir que i'ay d'y obeïr me détourne de toute autre penfée, & fait que, fans excufer mon infuffi- fance, ie mettray icy, en peu de mots, tout ce que ie 5 pourray fçauoir fur cette matière.

On peut confiderer la bonté de chaque chofe en elle-mefme, fans la rapporter à autruy, auquel fens il eft euident que c'eft Dieu qui eft le fouuerain bien, pource qu'il eft incomparablement plus parfait que lo les créatures ; mais on peut auffi la rapporter à nous, & en ce I fens, ie ne voy rien que nous dénions eftimer bien, finon ce qui nous appartient en quelque façon, & qui eft tel, que c'eft perfedion pour nous de l'auoir. Ainfi les Philofophes anciens, qui, n'eftant point i5 éclairez de la lumière de la Foy, ne fçauoient rien de la béatitude furnaturelle, ne confideroient que les biens que nous pouuons pofleder en cette vie ; & c'eftoit entre ceux-là qu'ils cherchoient lequel eftoit le fouuerain, c'eft à dire le principal & le plus grand. 20

Mais, afin que ie le puiffe déterminer, ie confidere que nous ne deuons eftimer biens, à noftre égard, que ceux que nous pofledons, ou bien que nous auons pouuoir d'acquérir. Et cela pofé, il me femble que le fouuerain bien de tous les hommes enfemble eft vn zS amas ou vn aflemblage de tous les biens, tant de l'ame que du corps & de la fortune, qui peuuent eftre en quelques hommes ; mais que celuy d'vn chacun en particulier eft toute autre chofe, & qu'il ne confifte qu'en vne ferme volonté de bien faire, & au conten- 3o tement qu'elle produit. Dont la raifon eft que ie ne

�� � I, ï-3. CDXCV. — 20 Novembre 1647. 83

remarque aucun autre bien qui me femble û grand, ny qui foit entièrement au pouuoir dVn chacun. Car, pour les biens du corps & de la fortune, ils ne dépen- dent point abfolument de nous ; & ceux de l'ame fe

5 raportent tous à deux chefs, qui font, l'vn de con- noiflre, & Fautre de vouloir ce qui eft bon; mais la connoilTance eft fouuent au delà de nos forces; c'eft pourquoy il ne refte que noftre volonté, dont nous puiffions abfolument difpofer. Et ie ne voy point qu'il

10 foit poffible d'en difpofer mieux, que fi Ton a toufiours vne ferme &. conftante refolution de faire exadement toutes les chofes que l'on iugera eftre les meilleures, & d'employer toutes les forces de fon efprit à les bien connoiftre. C'eft en celafeul que confiftent toutes les

1 5 vertus ; c'eft cela feul qui , à proprement parler, mérite de la louange & de la gloire; enfin c'eft de cela feul que refaite toufiours le plus grand & le plus folide contentement de la vie. Ainfi i'eftime que c'eft en [cela que confifte le fouuerain bien.

20 Et par ce moyen ie penfe accorder les deux plus contraires & plus célèbres opinions des anciens, à fçauoir celle de Zenon, qui l'a mis en la vertu ou en l'honneur, & celle d'Epicure, qui l'a mis au conten- tement, auquel il a donné le nom de volupté. Car,

25 comme tous les vices ne viennent que de l'incertitude & de la foibleife qui fuit l'ignorance. & qui fait naiftre les repentirs ; ainfi la vertu ne confifte qu'en la refo- lution & la vigueur auec laquelle on fe porte à faire les chofes qu'on croit eftre bonnes, pouruû que cette

3o vigueur ne vienne pas d'opiniaftreté, mais de ce qu'on fçait les auoir autant examinées, qu'on en a morale-

�� � 84 Correspondance. i, 3-4-

ment de pouuoir. Et bien que ce qu'on fait alors puilTe eftre mauuais, on eft alTuré neantmoins qu'on fait fon deuoir; au lieu que, û on exécute quelque adion de vertu, & que cependant on penfe mal faire, ou bien qu'on néglige de fçauoir ce qui en eft, on n'agit pas 5 en homme vertueux. Pour ce qui eft de l'honneur & de la louange, on les attribue fouuent aux autres biens de la fortune ; mais, pource que ie m'aflure que voftre Maiefté fait plus d'eftat de fa vertu que de fa cou- ronne, ie ne craindray point icy de dire qu'il ne me 10 femble pas qu'il y ait rien que cette vertu qu'on ait iufte raifon de louer. Tous les autres biens méritent feulement d'eftre eftimez, & non point d'eftre honorez ou louez, fi ce n'eft en tant qu'on prefuppofe qu'ils font acquis ou obtenus de Dieu par le bon vfage du i5 libre arbitre. Car l'honneur & la louange eft vne ef- pece de recompenfe, & il n'y a rien que ce qui dépend de la volonté, qu'on ait fuiet de recompenfer ou de punir.

Il me refte encore icy à prouuer que c'eft de ce bon jo vfage du libre arbitre, que vient le plus grand & le plus folide contentement de la vie; ce qui me femble n'eftre pas difficile, pource que, confiderant auec foin en quoy confifte la volupté ou le plaifir, & géné- ralement toutes les fortes de contentemens qu'on j5 peut auoir, ie remarque, en premier lieu, qu'il n'y en a aucun qui ne foit | entièrement en l'ame, bien que plufieurs dépendent du corps ; de mefme que c'eft auffi l'ame qui voit, bien que ce foit par l'entremife des yeux. Puis ie remarque qu'il n'y a rien qui puiffe 3o donner du contentement à lame, linon l'opinion

�� � 1,4- CDXCV. — 20 Novembre 1647. 85

qu'elle a de poffeder quelque bien, & que fouuent cette opinion n'eft en elle qu'vne reprefentation fort confufe, & mefme que fon vnion auec le corps efl caufe qu'elle fe reprefente ordinairement certains biens in- 5 comparablement plus grands qu'ils ne font; mais que, fi elle connoilToit diftindement leur iufle valeur, fon contentement feroit toufiours proportionné à la gran- deur du bien dont il procederoit. le remarque aufli que la grandeur d'vn bien, à noflre égard, ne doit pas

10 feulement eftre mefurée par la valeur de la chofe en quoy il confille, mais principalement auffi parla façon dont il fe raporte à nous ; & qu'outre que le libre arbitre efl de foy la chofe la plus noble qui puifle eftre en nous, d'autant qu'il nous rend en quelque

i5 façon pareils à Dieu & femble nous exemter de luy eftre fuiets, & que, par confequent, fon bon vfage eft le plus grand de tous nos biens, il eft auffi celuy qui eft le plus proprement noftre & qui nous importe le plus, d'où il fuit que ce n'eft que de luy que nos plus

20 grands contentemens peuuent procéder. Auffi voit-on, par exemple, que le repos d'efprit & la fatisfadion intérieure que fentent en eux-mefmes ceux qui fçauent qu'ils ne manquent iamais à faire leur mieux, tant pour connoiftre le bien que pour l'acquérir, eft vn

2 5 plaifir fans comparaifon plus doux, plus durable & plus folide que tous ceux qui viennent d'ailleurs.

l'obmets encore icy beaucoup d'autres chofes, pource que, me reprefentant le nombre des aff"aires qui fe rencontrent en la conduitte d'vn grand

3o Rovaume, & dont voftre Maiefté prend elle-mefme les foins, ie n'ofe luy demander plus longue audience.

�� � 86 Correspondance. i, 4-5.

Mais i'enuoyc u M. Chanut quelques éerits% où i'ay mis mes fentimens plus au long touchant la mefme matière, afin que, s'il plaifl à voftre Maiefté de les voir, il m oblige I de les luy prefenter, & que cela aydc à témoigner puec combien de zèle & de deuo- 5 lion, ie fuis,

Madame,

De V(oftrej Maieilé

Le tres-humble & tres-obeïiïant

feruiteur, descartes. 10

D'Egmond, ce 20 Nouembre 1647'

��CDXCVI. Descartes a Chanut.

Egmond, 20 novembre 1647. Texte de Clerselier, tome I, lettre 2, p. 5-7.

Réponse à la lettre CDXCIII, du 21 septembre, p. jg ci-amiit.

Monfieur,

Il efl vray que i'ay coutume de refufer d'écrire mes penfées touchant la Morale, & cela pour deux rai-

a. Traité des Passions de l'âme, et six lettres à Elisabeth, comme on le verra dans la lettre suivante, p. 87, note b.

b. Cette lettre et la suivante, à cause du volumineux envoi qui les ac- compagnait, subirent un retard de plus de trois semaines à La Haye, d'où Brasset ne les fit partir pour Stockholm que le 20 décembre. Voir ci-après lettre DI_/î«.

�� � 1,5-6. CDXCVI. — 20 Novembre 1647. 87

fons : l'vne, qu'il n'v a point de matière d'où les ma- lins puiflentplus ayfement tirer des prétextes pour ca- lomnier ; l'autre, que ie croy qu'il n'appartient qu'aux Souuerains, ou à ceux qui font authorifez par eux, 5 de fe mêler de régler les mœurs des autres. Mais ces deux raifons ceffent en l'occafion que vous m'auez fait l'honneur de me donner, en m'écriuant, de la part de l'incomparable Revne auprès de laquelle vous efles, qu'il luy plaid que ie luy écriue mon opinion touchant

10 le fouuerain bien ; car ce commandement m'autorife affez, & i'efpere que ce que l'écris ne fera vu que d'elle & de vous. C'efl pourquoy ie fouhaite auec tant de paffion de luy obeïr, que, tant s'en faut que ie me re férue, ie voudrois pouuoir entaffer en vne lettre

i5 tout ce que i'ay iamais penfé fur ce fuiet. En effet, i'ay voulu mettre tant de chofes en celle que ie me fuis hazardé de luy écrire", que i'ay peur de n'y auoir rien affez expliqué. Mais, pour fuppléer à ce défaut, ie vous enuoye vn | recueil de quelques autres lettres ^, où i'ay

20 déduit plus au long les mefmes chofes. Et i'y ay ioint vn petit traittédes Paffions, qui n'en eft pas la moindre partie ; car ce font principalement elles qu'il faut tafcher de connoiftre, pour obtenir le fouuerain bien que i'ay décrit. Si i'auois auffi ofé y ioindre les ré-

2 5 ponfes que i'ay eu l'honneur de receuoir de la Prin- ceffe à qui ces lettres font adreffées% ce recueil auroit

a. Lettre précédente, p. 8 1 .

b. Lettres CCCXC'I, CCCXCVH, CCCXCIX, CDI, CDIH, et la moitié de CDVH, t. IV, pp. 25i, 263, 271, 380, 290 et 304, et aussi p. 666-667. Voir la lettre CDXC\1I ci-après, p. 90, 1. 25 à p. 91, 1. 3.

c. Réponses d'Elisabeth, c'est-à-dire lettres CCCXCVIII, CD, CDU, CDVI et.CDIX. t. IV, pp. 268, 278, 287, 3oi et 320.

�� � 88 Correspondance. i, 6.

efté plus accomplv. & ïen euffe encore pu adjoûter deux ou trois des miennes, qui ne font pas intelli- gibles fans cela; mais i'aurois dû luy en demander permiffion, & elle eft maintenant bien loin d'icy.

Au refte, ie ne vous prie point de prefenter d'abord 5 ce recueil à la Reyne ; car i'aurois peur de ne pas garder affez le refpecl & la vénération que ie dois à fa Maiellé, û ie luy enuoyois des lettres que i'ay faites pour vne autre perfonne, pluftoft que de luy écrire à elle-mefme ce que ie pourray iuger luy eftre agréable ; lo mais, fi vous trouuez bon de luy en parler difant que c'eft à vous que ie les ay enuoyées, & qu'après cela elle délire de les voir, ie feray libre de ce fcriipule. Et ie me fuis perfuadé qu'il luy fera peut-ellre plus agréable, de voir ce que i'ay ainfi écrit à vne autre, »5 que s'il luy auoit efté adrefle ; pource qu'elle pourra s'alfurer dauantage que ie n'ay rien changé ou dé- guifé en fa confideration. Mais ie vous prie que ces écrits ne tombent point, s'il eft poiTible, en d'autres mains, & de vous affurer que ie fuis, autant que ie 20 puis eftre,

Monfieur,

Voftre tres-humble & tres-obligé feruiteur, descartes.

D'Egmond, ce 20 Nouembre 1647. 25

�� � 1,97 CDXCVII. — 20 Novembre 1647. 89

CDXCVII.

Descartes a Elisabeth.

^Egmond, 20 novembre 1647.I Texte de Clerselier, tome I, lettre 3i, p. 97-99.

« A Madame Elizabeth, Princesse Ptilatine, etc. », sans date. Mais cette lettre a été écrite le même Jour que les deux précédentes : « i'enuoie à Monsieur Chanut... », dit Descartes (p. go, l. 25). Elle est donc aussi du 20 novembre 164-/.

Madame,

Puifque i ay déia pris la liberté d'auertir voftre Alteife de la correfpondance que i ay commencé d a- uoir en Suéde, ie penfe eftre obligé de continuer, &

5 de luy dire que i'ay receu depuis peu des lettres de l'amy que i'ay en ce païs-là,par lefquelles il m aprend que, la Reine ayant efté à Vpfale, où eft TAcademie du pais, elle auoit voulu entendre vne harangue du Profeffeur en l'éloquence, qu'il eftime pour le plus

10 habile & le plus raifonnable de cette Académie, & qu'elle luy auoit donné pour fon fuiet à difcourir du Souuerain Bien de cette vie; mais qu'après auoir ouy cette harangue, elle auoit dit que ces gens-là ne fai- foient qu'efleurer les matières, ^ qu'il en faudroit fça-

i5 uoir mon opinion. A quoy il luy auoit répondu qu'il fçauoit que i'eftois fort retenu à écrire de telles ma- tières; mais que, s'il plaifoit à fa Maiefté qu'il me la demandafl de fa part, il ne croyoit pas que ie man-

CoRRESPONnANCE. V. >*

�� � t)o Correspondance. i, 97-9»-

quaffe à tafcher de luy fatisfaire. Sur quoy elle luy auoit tres-expreflement donné charge de me la de- mander, & luy auoit fait promettre qu'il m'en écriroit au prochain ordinaire; en forte qu'il me confeille d'y répondre, & d'adreffer ma lettre à la Reyne, à laquelle 5 il la prefentera,& dit qu'il efl caution qu'elle fera bien receuë^.

l'ay crû ne deuoii pas négliger cette occafion, & confiderant que, lors qu'il m'a écrit cela, il ne pouuoit encore auoir receu la lettre "^ où | ie parlois de celles 10 que i'ay eu l'honneur d'écrire à voftre Alteffe touchant la mefme matière, i'ay penfé que le deflein que i auois eu en cela efloit failly, & qu'il le falloit prendre d'vn autre biais; c'efl pourquoy i'ay écrit vne lettre à la Reyne, oîi, après auoir mis briéuement mon opinion, i5 i'adioutc que i'obmets beaucoup de chofes, parce que, me reprefentant le nombre des affaires qui fe ren- contrent en la conduite d'vn grand Royaume, & dont fa Maieflé prend elle-mefme les foins, ie n'ofe luy de- mander plus longue audiance; mais que i'enuoye à 20 Monfieur Chanut quelques écrits, où i'ay mis mes fentimens plus au long touchant la mefme matière, afin que, s'il luy plaifl de les voir, il puiffe les luy prefenter^

Ces écrits que i'enuoye à Monfieur Chanut, font les jS lettres que i'ay eu l'honneur d'écrire à voftre Alteffe touchant le liure de Seneque de vita beata, iufques à

a. Tout ce début résume notre lettre CDXCIII de Chanut, du 21 sep- tembre, p. 79 ci-avant.

b. Lettre perdue. Descartes avait dû l'écrire en France, au mois de septembre, avant son retour en Hollande.

c. Voir ci-avant, p. 85, 1. 27, à p. 86, 1. 4.

�� � 1, 98-99- CDXCVII. — • 20 Novembre 1647. 91

la moitié de la fixiéme, où, après auoir definy levS Paf- fions en gênerai, ie mets que ie trouue de la difficulté à les dénombrer ^ En fuite dequoy, ie luy enuoye auffi le petit Traitté des Paffions, lequel i'ay eu affez de

5 peine à faire tranfcrire fur vn brouillon fort confus que l'en auois gardé; & ie luy mande que ie ne le prie point de prefenter d'abord ces écrits à la Reyne, pource que i'aurois peur de ne pas garder alTez le ref- ped; que ie dois à fa Maiefté, li ie luy enuoyois des

10 lettres que i'ay faites pour vne autre, plutofl que de luy écrire à elle-mefme ce que ie pourray iuger luy eftre agréable; mais que, s'il trouue bon de luy en parler, difant que c'eft à luy que ie les ay enuoyées, & qu'après cela elle defire de les voir, iefqray libre de ce

i5 fcrupule; & que ie me fuis perfuadé qu'il luy fera peut-ellre plus agréable de voir ce qui a efté ainfi écrit à vne autre, que s'il luy eftoit adreffé, pource qu'elle pourra s'affurer dauantage que ie n'ay rien changé ou déguifé en fa confideration.

20 le n'ay pas iugé à propos d'y mettre rien de plus de voftre Alteffe, ny mefme d'en exprimer le nom, lequel toutesfois il ne pourra ignorer à caufe de mes lettres precedenjtes. Mais confiderant que, nonobftant qu'il foit homme très -vertueux & grand eflimateur des

25 perfonnes de mérite, en forte que ie ne doute point qu'il n'honore voftre Alteffe autant qu'il doit, il ne m'en a toutesfois parlé que rarement en fes lettres,

a. Ci-avant t. IV, p. 3i?, 1. 17, lettre du 6 oct. 1643. Cette lettre étant « la sixième », dit Desaartes, la première est bien la lettre CCCXCII, du 21 juillet. Voir note b, p. 87 ci-avant.

b. Page 88,1. 5, à 1. j8.

�� � bien que ie luy en ave écrit quelque chofe en toutes les miennes, i’ay penfé qu’il faifoit peut-eflre fcrupule d’en parler à la Reyne,pource qu’il ne fçait pas fi cela plairoit ou déplairoit à ceux qui l’ont enuoyé. Mais, li i’ay dorefnauant occalion de luy écrire à elle-mefme, 5 ic n’auray pas befoin d’interprète; & le but que i’ay eu cette fois, en luy enuoyant ces écrits, eft de tafcher à faire qu’elle s’occupe dauantage à ces penfées, & que, û elles luy plaifent, ainfi qu’on me fait efperer, elle ait occafion d’en conférer auec voftre AltelTe. De ’o laquelle ic feray toute ma vie, &c.

CDXCVIII.

Brasset a Descartes.

La Haye, 4 décembre 1647.

Minute, Bibl. Nat., MS. fr, 17S90, p. 394 verso.

En lele du MS. : « .4 M. Des Caries, du 4 D" 164-. •>

Monsieur, le ne prclcnd.s pas troubler beaucoup les agreeinens de voflre folilude : il nejl quejlion que de Vadrejje d’vne lettre ev ioinele de M. Chanut ■’. 5’/7 vous dicl qu’il faiel i5 froid en Suéde, vous pourre?^ luy rendre le change par ce que nous ressentons en Hollande. le voudrois bien que ce fujl la plus grande incommodité de M. de la Thuillerie;

a. Lettre CDXCIV du 9 ni)v., p. 8u ci-avani. En effet, le 6 décembre, Brasset répondait à des lettres de Cliaiuii du 9 nov., qu’il venait de recevoir [Hibl. .Va/., .’\/.V.//-. i:Sgy,f. ^ij7 v. et f. 3gS.] CDXCVIII. — 4 Décembre 1647. çj

le viens de le laijjer tout altéré dedans les hauf^ c?'i\ d'vne reprise de goutte, qui luy ejîropie la 7iiain droicle. Il eji a plaindre dans ces violentes & fréquentes recidiues. Vous ne doubtere^ pas qu'il ne fouhaide ardaviment d'ejîre 5 dans vn climat plus tempéré, & que, pour cette raifon, il n attende auec impatience l'arriuee de/on congé auec celle de M. fonfil':^.

Vous ejles trop bon françois pour ne vous pas inquietter de la maladie du Roy. le vous faicl part des bonnes efpe-

10 rances que Von nous donne d'apprendre bientojl la fuiéle

du bon effeéî d'vne Jïgnee^ qui auoit faid fortir la petite

verolle & lafiebure tout enfemble. Mon Dieu, que cette

fale villaine a ejîé hardie d'attaquer ce corps Angélique!

Mais quoy? les accidens de la nature humaine font au-

1 5 tant pour les Roys que pour les moindres de leurs fuiecl^*.

ïefçay bien que vous ne nous dire:^pas ce qu'efl deuenu

celuy d'Angleterre, puifque ceux qui ont vn intcrejl plus

proche, n'y connoiffent rien eux mefmes. C'efl vne hijloire

dont il fault que le lems donne lumière, & quand iefonge

20 a celle des frères de la Ro:^e-croix, ie m'imagine qu'il

doibt auoir eu part en leur confrairie. Car de s'efuanûyr

d'vne chambre fei'mee & au milieu d'vne garde renforcée

d'infanterie & de caualerie,c'ejl vn cas affe-:^ merucilleux*.

Enfin la couronne de Naples fe va transformant en

2 5 Republique. Les dominations de cette efpece ne doibuent pas en eflre marries, puifque c'efl vne multiplication de conformité?^. Il y a icy des gens qui fpcculent fur tout, & ne trouuent pas a leur goujl que la proteéîion de France y foit réclamée. C'efl neantmoins vn coup de la iuflice de

3o Dieu, qui nous donne de nouueaux moyens pour mettre les

a. Sic pour saignée.

�� � 94 Correspondance.

Efpagnol-^ a la raifon, îandi'^ qu'il:^ trauaillent afuborner no7^ anciens ami^, pour les faire tomber en defeéluojité* . EJîant, comme ie fuis, accoufiumé a efcrire des ga'^ettes, il fault que vous pardonnie:^ a ma demangeaifon. le vous remercie du foin que vous aue-^ eu de veoyr nofire infirme d'Alkmar^. le crains qu'oultre le mal, il y ayt auffy de Vhumeur qu'entre vous & moy i'appelleray caprice. Vous m'obligere-^de me dire confidemment ce que vous en iuge:^, &, par deffu'^ tout, de me croyre au poinél que ie fuis *. . .

Page 93, 1. 1 3. — Le 2 décembre, Brasset écrivait à un de ses correspon- dants, M. de Brisacier : « La maladie du Roy nous mect dans vne peine )> extresme, quoy que Mg' le Conte de Brienne ayt adiousté par post datte » en sa dernière. Dieu veuille conseruer a la France vne personne si » chère. Il n'y a personne icy qui n'augure mal de tant de saignées dans » vne petite vérole; mon médecin m'en redoubla hier mes appréhensions.» [Bibl. Nat., fr. i'S<i(j, f. 3()i .) — Louis XIV, âgé de neuf ans, était tombé malade le 10 novembre. Deux jours après, la petite vérole se déclara et suivit régulièrement son cours jusqu'au 2 1 . Mais, ce jour-là, le Roi eut une syncope qui dura trois quarts d'heure, et l'inquiétude des médecins fut grande. Le mal empira jusqu'au dimanche 24 novembre, où on crut que c'était la fin. Depuis le 21, la petite vérole était rentrée, et quatre saignées qu'on avait fafies à l'enfant n'avaient point diminué sa fièvre. Mais le dimanche soir, vers minuit, la fièvre diminua, et la petite vérole sortit de nouveau. Le lundi et le mardi, 25 et 26 nov., on le purgea; et, dès lors, la maladie commença à diminuer jusqu'à la guérison entière. {Mémoires de Madame de MottevUle, année \():^j, fin.)

Page 93, 1. 23. — Dans une lettre du même jour (4 déc. 1647) ^^ mar- quis de Fontenay, à Rome, Brasset disait déjà : « L'euasion du Roy d'An- » glettaire, du lieu ou les Parlementaires luy auoient redoublé ses gardes, )) est vne autre pièce de considération. Mais ie crains que la closture des » ports sur cette rencontre ne nous laisse long tems sans sçauoir le détail, )■ les piotifz et la suicte de cette iiistoire. « (Bibl. Nat. , fr. ij8gg,f.3()4.) — Le roi d'Angleterre, Charles V', après avoir été livré par les Ecossais aux commissaires du Parlement anglais qui l'emmenèrent de Newcastle le i() février 1647, avait été enlevé ensuite de Holmby par l'armée, le 1!^ juin, et retenu prisonnier à Hampton-court. De là, le 21 novembre, irt)nipani toute surveillance, il s'éiaii enfui à l'Ile de Wight, où il demeura

a. M. du Laurens. Voir ci-après lettre DF du 17 décembre,

�� � CDXCVIII. — 4 Décembre 1647. 95

jusqu'à la fin de 1648. Le to décembre 1648, il sera enlevé de nouveau par l'armée et emmené d'abord à Hurst-Castle, puis transféré àWindsor, le 2 janvier 1649, et entin à Londres, le 29 janvier. Une Haute-Cour de justice, instituée par les Communes, lui fit son procès : la sentence de mort, prononcée contre lui le 6 février, fut exécutée le 9. — L'évasion du 21 novembre 1647, dont Brasset parle en termes si mystérieux, avait été entourée de circonstances bizarres. « On lui raconta (à Charles !«) qu'un » prophète allemand s'était présenté au conseil des agitateurs, s'annonçant » comme chargé de révéler les volontés du ciel, mais qu'au seul mot de » réconciliation avec le roi, ils avaient refusé de l'écouter... Un astro- » logue, William Lilly, était alors fameux à Londres, enclin au parti po- n pulaire, mais ne refusant à personne ses prédictions et ses avis. Le roi y> chargea une femme, mistress Whorewood, de le consulter en son nom » sur le lieu où il lui convenait de fuir; et de mille livres sterl. que venait » de lui envoyer l'alderman Adams, royaliste dévoué, mistress Whore- » wood en reçut cinq cents pour sa mission. Les astres solennellement » interrogés, Lilly répondit que le roi devait se retirer vers l'est, dans le » comté d'Essex, à vingt milles de Londres, et mistress Whorewood se >) hâta de porter à Hampton-court sa réponse. Mais Charles ne l'avait pas » attendue... » (Guizot, Histoire de la Révolution d'Angleterre, t. II, p. 269, etc., ?^ édit. 1841.)

Page 74, 1. 2. — Naples s'était révolté contre la dominatioti espa- gnole. Le 7 juillet 1647, un pêcheur, Masaniello, se mit à la tête des re- belles. Mais son triomphe fut court : le 16, il périt, assassiné par des émissaires du duc d'Arcos, vice-roi. La révolte ne s'apaisa point, et la république fut proclamée, le 24 octobre. Un Français, le duc de Guise, qui se trouvait alors à Rome, en fut un moment le chef. Il pensait jouer le même rôle que jouait le prince d'Orange en Hollande, et le i5 novembre il fit son entrée à Naples. La flotte française parut même devant la ville, le 19 décembre. Mais Mazarin, quoique favorable à l'insurrection, en haine des Espagnols, ne soutint pas le duc de Guise. Celui-ci tomba bientôt entre les mains des ennemis, le 6 avril 1648, et fut emmené en Espagne; il, y resta cinq ans prisonnier. Mazarin apprit la fin de cette aventure. le 3o avril 1648, et Mersenne la manda, le i" mai, à Huygens père. — A la fin de l'alinéa, Brasset fait allusion aux tentatives des Espagnols pour détacher la Hollande de l'alliance française et l'amener à traiter séparément avec eux; ils y réussiront d'ailleurs, et une paix particulière sera signée. — Brasset avait écrit cette note dans son journal en novembre 1647 : « Le » 22 arriuent lettres de Rome portans que les Napolitains ont priz resolu- )) tion de se mettre en forme de Republique soubz la protection de » France. » (Bibl. Nat.,fr. iy8gg,f. 58i verso.)

Page 94, 1. 9. — Quelques jours plus tard, dans une lettre du i5 dé- cembre 1647 à Rivet, Brasset écrira cette phrase :

« le ne sçay comment M. Des Cartes digérera dans sa solitude les

�� � 96 Correspondance.

■< aiteintcs que M. Riuiiis liiy a données. A eux le débat. » [Bibl. A'at., MS.fr. iji<g(), p. 4o() verso.)

Il s'agit de Taflaire de Leyde, qui recommençait et qui fit surtout grand bruit à la fin du mois, le 23 et le 28 décembre, comme nous le verrons par une lettre de Heereboord aux Curateurs de l'I'niversitc le 18 février 1648, éclaircissement de la lettre DVIII ci-après.

��CDXCIX.

Elisabeth a Descartes.

[Berlin], b décembre [1647].

Copie MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt.

Publiée par Faucher de Careil, p. Sp-6i, Descartes et la Prin- cesse Elisabeth {Paris, Germer-Bailli'ere, iSj(j). Descartes repon- dra, lettre DI II ci-après, 3 1 janvier 1648.

Monjieur De/cartes,

Puifque i'ay receu, il y a quelques ïours, la traduclion françoife de vos Méditations Metaphyfiques, que vous Tiiauer^ enuoyé, le fuis oblige de vous en rendre grâce par ces lignes, encore que ie ne /aurais exprimer mon/en- 5 timcnt de reconnoijfance de vos bontés, fans en demander vne nouuelle pour excufer l'incommodité que le vous donne a lire & répondre mes lettres qui vous détournent Ji fouuent de méditations vtiles, pour des fuiets qui, fans la partialité d'amy, ne vous fauroient ejlre confîderables ; lo mais i'ay receu tant de prennes de celle que vous aue?^ pour moi, que i'y prefume affe?^ pour ne faire difficulté de vous dire aiiec quelle fatisfaùlion i'ay leu la traduclion fufdite, puifqu'elle rend vos penfées d'autant plus miennes

�� � CDXCIX. — ^ Décembre 1647. 9-

que ie les vois bien exprimées en vne langue dont ie me fers ordinairement, encore que ie crois les auoir corn- prifes auparauant .

Mon admiration s'augmente toutes les fois que ie relis 5 les obieéîions qu'on vous a fait, comment il efl pojfihle que des perfonnes, qui ont employé tant d'années à la mé- ditation & à l'étude, ne fauroient comprendre des chofes fï fïmples & fî claires, que la plufpart, en difputant du vray & du faux, femblent ne pas connoître comment il 10 les faut difcerner, & que le fieur Qafendus, qui efl en la plus grande réputation pour fon fauoir, a fait, après l'Anglois^, des obieéîions moins raifonnables que tous les autres.

Cela vous montre combien le monde a befoin du Traité

'5 de l'Erudition, que vous aue-^ autrefois voulu faire. le

fay que vous efles trop charitable pour refufer vne chofe

fi vtile au public, & que, pour cela, ie n'ay pas befoin

de vous faire fouuenir de la parole que vous en aue:^

donnée à

20 Vofîre tres-affeéîionnée amye à vous feruir,

ELISABETH.

Cef.defbreK

Monfeur Defcartes.

a. Thomas Hobbes, auteur des 3*^ objections.

b. C'est-à-dire « ce 5 de décembre» [nouveau stylé), ou « 25 de no- vembre » [ancien style).

��Correspondance. V. ■ |3

�� � p8 Correspondance.

D.

Descartes a Mersenne. Egmond, i3 décembre 1647.

Abbé Emekv, Pensées de Descartes sur la religion el la marale. p. 1 i. (Paris, Le Clerc, 181 1, in-8].

L'abbé Emery a pu copier celte lettre sur l'autographe qui se Irou- Pait encore dans les Archives de l'Acadéviie des Sciences en iiSii {voir notre Introduction, t. I, p. uv). C'était le numéro {61) du clas- sement de dam Poirier (ib.. p. i.vm). Elle appartenait déjà à la collec- tion La Hire, et Balllel, qui en eut connaissance, l'a citée à plusieurs reprises, comme une lettre à Mersenne, Vie de Mons. Dcs-Caites, /. II, p. 33o et p. 332-333. — L'abbé Emerj ne s'est pas cru obligé de respecter l'orthographe du manuscrit el a imprimé cette lettre à la moderne; nous avons rétabli les façons d'écrire qui sont absolument sûres d'après tous les manuscrits de Descartes.

[Mon Reiierend Père],

Il y a defia quelque tems que M. de Zuylichem m'a enuoyé l'imprimé de M. Pafcal*, de quoy ie remercie l'auteur, puifque c'eft de fà part qu'il m'eil enuoyé. 11 femble y vouloir combattre ma matière fubtile, & ie 5 lui en fais fort bon gré; mais ie le fupplie de n'oublier pas a mettre toutes fes meilleures raifons fur ce fuiet, & de ne pas trouuer mauuais, fi en temps & lieu i'ex- plique tout ce que ie croiray eftre a propos, pour me défendre. 'o

Vous me demandez vn efcrit touchant les expé- riences du vif-argent, & néanmoins vous différez de me les apprendre*, comme fi ie deuois les deuiner;

�� � D. — i^ Dkcf.mrrk 1647. 99

mais ie ne dois pas me mettre en hafard de cela, pource que, û. ie rencontrois la vérité, on pourroit iuger que i'en aurois fait icy Fexperience, & û ie man- quois, on en auroit moins bonne opinion de moy;

5 mais, s'il vous plaifl me faire part ingenuement de tout ce que vous auez obferué, ie vous en auray obliga- tion; & en cas qu'il arriue que ie m'en férue, ie n'ou- blieray pas de faire fçauoir de qui ie les tiens.

l'auois auerti M. Pafcal d'expérimenter fi le vif-àr-

• o gent montoit aufli haut, lorfqu'on eft au-deffus d'vne montagne, que lorfqu'on eft tout au bas; ie ne fçay s'il l'aura fait*. Mais, afin que nouspuiffions auffy fçauoir fi le changement des tems & des lieux n'y fait rien, ie vous enuoie vne mefure de papier de deux pieds &

i5 demi, ou le troifiefme & le quatriefme pouce, au-delà des deux pieds, font diuifés en lignes, & i'en retiens icy vne autre toute femblable, afin que nous puiflions voir fi nos obferuations s'accorderont. le vous prie donc de vouloir obferuer en tems froid & en tems

20 chaud, & lorfque le vent du fud & du nord fouffleront, iufqu'a quel endroit de cette mefure le vif-argent mon- tera; & afin que vous fçachiez qu'il s'y trouuera de la différence, & que cela vous engage a m'efcrire auffy tout franchement vos obferuations, ie vous diray que,

25 lundi dernier-', la hauteur du vif-argent eftoit iufle- ment de deux pieds trois pouces, félon cette mefure, & qu'hier, qui eftoit ieudi, elle eftoit vn peu au-delà de deux pieds & quatre pouces; mais auiourd'huy elle a rabaiffé de trois ou quatre lignes. lay vn tuyau qui

a. Le 9 décembre 1647. h. Le 12 décembre.

�� � loo Correspondance.

demeure attaché iour & nuit en mefmc lieu, pour faire ces obferuations, lefquelles ie crois qu'il n'efl pas be- foin de diuulguer fitoft, & qu'il vaut mieux attendre que le liure de M. Pafcal foit publié.

le voudrois auffy que vous elTayafliez d'allumer du 5 feu dans voftre vuide, & que vous obferuafliez fi la fumée ira en haut ou en bas, & de quelle figure fera la flamme. On peut faire cette expérience*, en faifant pendre vn peu de foufre ou de camphre au bout d'vn filet dans le vuide, & en y mettant le feu au trauers 'o du verre auec vn miroir ou verre bruflant. le ne puis faire cela icy, pource que le foleil n'efl pas afTez chaud, & ie n'ay peu encore auoir le tuyau aiufté auec la bouteille.

le m'eftonne de ce que vous auez gardé quatre ans* i5 cette expérience, ainfi que le dit M. Pafcal, fans que vous m'en ayez iamais rien mandé, ny que vous ayez commencé a la faire auantcet efté; car, fîtoil que vous m'en parlaftes,ie iugeay qu'elle eftoit de confequence, & qu'elle pourroit grandement feruir a vérifier ce que 20 i'ay efcrit de phyfique. le fuis, &c.

D'Egmond, ij Décembre 1647.

Page 98, 1. 3. — L'imprimû dont il s'agit avait pour titre : Expe- » riences nouvelles touchant le vide, dédié à M. Pascal, Conseiller du Roy » en ses Conseils d'Etat et privé, par le sieur B. P. son fils (Paris, 1647). Permis d'imprimer, du 8 octobre 1647.

Pascal commence ainsi : « Mon cher lecteur, Quelques considérations )' m'empêchant de donner à présent un Traité entier, où j'ai rapporte » quantité d'expériences nouvelles que j'ai faites touchant le vide, et les » conséquences que j'en ai tirées, j'ai voulu faire un récit des principales » dans cet abrégé, où vous verrez par avance le dessein de tout l'ouvrage...

Descartes était donc fondé à attendre un Traité entier où Pascal met- trait « ses meilleures raisons » sur ce sujet de la matière subtile. D'ailleurs,

�� � D. — ij Décembre 1647. loi

le Traité de Pascal ne devait jamais paraître et ne fut même pas achevé.

11 n'en reste que le fragment intitulé : Préface sur le Traité du vide, qui parait être aussi de 1647. ^our le reste, nous avons trois rédactions par- tielles : 1° Expériences nouvelles, publiées en 1647, qui ne sont qu'un abrégé ; 2° Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs, pro- jetée par le sieur B. Pascal, pour l'accomplissement du Traité qu'il a promis dans son Abrégé touchant le vide, et faite parle sieur Perier, publié en 1648; 3» Traités de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air, publiés seulement en i663, après la mort de Pascal, bien qu'ils fussent « tout prêts à imprimer depuis plus de douze ans », lit-on dans la préface. [Opuscules philosophiques de Pascal, édition Ch. Adam, Paris, Hachette, 1887, p. i-j.)

Page 98, 1. i3. — D'après l'imprimé d'octobre 1647, Descartes s'atten- dait à « quantité d'expériences nouvelles », Pascal ne donnant que « les principales ». Il n'avait donc pas encore reçu quelques autres publications qui suivirent de près cet opuscule. En voici au moins deux :

1° Demonstratio ocularis loci sine locato, corporis successive moti in vacuo, par le P. Valkiuanijs Magni s, avec ces deux indications : Appro- batio, Varsavia-, die i(i julij 1O4-. — Hœc scribebam anno 1047, '^'e

1 2 sept.

2° Observation touchant le vide faite pour la première fois en France, contenue en une lettre écrite à M. Chanut Résident pour Sa Majesté en Sitede, par M. Pktit, Intendant des fortifications, à Paris, le kj no- vembre 164C), avec le discours qui a été imprimé en Pologne sur le même sujet en juillet 1647 (Paris, 1647, in-4). Le privilège est du 12 nov. 1647. Même pagination pour les deux pièces : lettre de Petit, p. i-25,et discours du P. Magni, p. 25-68.

L'annonce de cette publication du P. Magni, sitôt qu'elle fut connue en France, détermina Pascal et Petit à ne point tarder davantage. Pascal fut prêt le premier, son permis d'imprimer étant du 8 octobre 1647; Petit n'eut de privilège pour l'impression que le 12 novembre suivant. D'autres publications vinrent ensuite, notamment une du P. Noël, dont Descartes eut aussi connaissance. Voir ci-après, lettre à Mersenne. du 7 février 1648.

Page 99, 1. \2. — Notons que, dans ce passage. Descartes ne parle pas du Puy-de-Dome, qui fut la montagne choisie naturellement par Pascal, puisqu'il la connaissait bien, étant de Clermont en Auvergne, et qu'il avait dans cette ville son beau-frère. Florin Périer. Notons aussi que l'avis fut sans doute donné à Pascal par Descartes, au cours des deux entretiens qu'ils eurent ensemble à Paris, le 23 et le 24 sept, (ci-avant p. 72-73), bien que Jacqueline Pascal, qui rapporte ces entretiens (il est vrai qu'elle n'assista pas au second), ne di&e rien d'un avis pareil. Notons enfin que Pascal, averti par Descartes, aurait attendu près de deux mois avant d'en- voyer ses instructions pour la grande expérience du Puy-de-Dome : la lettre qu'il écrivit à son beau-frère Périer, et qui fut publiée avec le récit

�� � I02 COKRKSPONDANCK.

de celle cxpcriciicc en Hi^H, est du i5 novembie 1G47. Kl il paruii, p;ir une Ictirc de Le 'l'enneur à Mersennc, que nous cilcrons plus has, cciile de Clermont, le 21 ociobre, qu'à celle dale Périer ne savail rien de plus que les expériences qui venaicni d'éire publiées par Pascal.

D'autre pan, le P. Mersennc ne paraît pas non plus avoir lait grande attention tout d'abord à cet avis donné par Descaries à Pascal en sep- tembre, tandis que, le 4 janvier 1C48, puis le H janvier, c'est-à-dire évidem- ment au rc^u de la lettre de Descartes du i3 décembre i()47, il parle aus- sitôt de cette expérience décisive ;i Huy^ens d'abord, puis à Le 'l'enneur. H invite même ce dernier à la tenter sur le Puy-de-Dôme; et pourtant il savait, au dire de Pascal, que des instructions dans ce sens avaient été données déjà par celui-ci à Périer.

Voici, d'ailleurs, quelques documeiUs inédits ou peu ccjnnus à ce sujet : 1° Lettres de Le 'l'enneur à Mersennc. [Bibl. I. et R. de Vienne.) [-e i'} septembre 1647, en post-scriptum : " M Périer n'est pas encorcs » arivé (en Auvergne); mais jesay qu'on l'aicnd impatiemment a Gergovie, » ou je me rcndray bienujsi pour conférer avec luy. »

l^e 21 oct. : « Nous avons maintenant M Perler a Clermont, et il y » a aujourd'luiy huit jours, qu'il nous lit voir chés luy l'expérience du » vuide en présence des plus curieux de la ville. Parmy ceux qui s'y irou- » verent, 3 ou 4 personnes seulement demeurèrent d'acord que (c')estoit » un vray vuide, entre lesquels je vous avoue que j'en suis un, ne me » pouvant contenter de ce qui fut dit au contraire par quelques opiniâtres » Peripateticiens, entre lesquels deux médecins tirent bien du bruit pour » défendre leur maitre, alcgani a peu près la mesme chose que ce que » vous dites avoir esté alcgué par d'autres a Paris, savoir qu'il reste de » l'air dans la partie du tuyau qui semble vuide, lequel estant au commen- » cernent mesié avec le mercure s'en sépare pour remplir cet espace, le » mercure estant toujours plein de parties aériennes et ayant une grande » affinité avec l'air; et autres semblables balivernes, qui ne sont que des » paroles et n'ont aucune aparcncc. D'autres aleguerent ce que je vous ay » desja escrit. Il y en eut un, qui confessa qu'il se irouveroit fort esbranlé » a croire que cet espace est un vray vuide, si, y ayant fait un trou, les » 2 1/4 pieds de mercure descendoient. .le m'offris aussitost a gager i) 100 contre i , que cela arrlveroit infailliblement, ce qui fut confirmé par » M. Périer; mais l'espreuve ne s'en pùi pas faire alors, et le jcudy sui- » vant(/7 oct.) je partis de Clermont et n'ay point ouy parler de rien M depuis. . . »

A la fin de la même lettre : >< Comment vous pourrois-je rendre raison » de l'expérience que vous avés fait voir à M' Descartes, du grave qui » devroit tomber plus de 20 pies en une seconde et n'en tombe que 12, si » luy mesme n'en sait que dire ? Certainement je n'en suis pas moins » empesche que luy. . . »

2" Le I 5 nov. 1 647, dans sa lettre à Périer, Pascal dit entre autres choses : « ...Et sur celte assurance (que vous m'accorderez la grâce de vouloir

�� � D. — Jj Décembre 1647. 103

» faire vous-mcme cette expérience), je l'ai fait espérer à tous nos curieux » de Paris, et entre autres au R. P. Mersenne, qui s'est déjà engagé, » par les lettres qu'il en a écrites en Italie, en Pologne, en Suéde, en » Hollande, etc., d'en faire pan au,x amis qu'il s'y est acquis par son » mérite. . . »

?" Lettres de Mersenne, postérieures à celle de Descaries du i 3 dé- cembre 1647.

Le 4 janvier 1648, il écrivait à Huygens à la Haye : «. . .Si nous aujons » icy une telle montagne {il vient de parle/- du Pic « Tanarife >>), i"y mon- » terois auec du vif argent et de^ tuyaux, pour voir si le vuide s'y leroit » plus grand ou plus petit qu'icy. Ce qui nous feroit décider necessaire- » ment pour sçauoir la raison de ce vuide, comme vous verrez dans mon » livre d'ohseruations ...» (Œuvres complètes de Cliristiaan Huygens, t. I, p. 77, La Haye, 1888.)

Le 8 janvier 1648, autre lettre (perdue) à Le Tenneur, qu'il croyait toujours à Clermont, et qui envoie de Tours, le 16 janvier, la réponse suivante :

« Mon Révérend Père, »

« Il y avoit desja quelques jours que je commençors a m'estonner de » ce que je ne recevois point des vostres, lorsque celle du 8 de cette » année mcfut rendue. J'y ay d'abord apris la raison pourquoi vous ne » faisiés point et mesmes n'avés point fait aucune réponse a la mienne du » 19 ou 20* Décembre, reconnoissant clairement, par votre discours, que » vous ne l'avés point receuë, puisque vous parlés comme a une per- » sonne que vous croyés encore en Auvergne, encore» qu'il y ayt plus de » 3 mois que j'en suis party [le ij octobre). Vous jugerés par là, que je » ne suis pas maintenant en estât de faire l'expérience du vuide sur la » montagne du Puy-de-Domme. D'ailleurs je vous diray que je pense, » avec Roberval, que cela seroit entièrement inutile et que la mesme » chose se trouveroit en haut qu'en bas. Il est vrai que j'en parle sans sa- » voir ce que je dis; car je vous avoue que je n'ay jamais compris ce que n vous dites du cylindre d'air dans vos Reflexions, ny ce que veulent dire » ceux qui soutiennent que c'est ce qui empêche le mercure de descendre » plus bas qu'a 2 1/4 pieds de la superficie dé l'autre mercure. Il me » semble vous l'avoir desjà escrit cet esté, et je vous confessois encores » franchement ma stupidité la dessus, quoy que j'aye leu et releu ce » que vous en dites, pag. 104 et puis au dernier chapitre, avec le plus » d'atention que j'ay peu : car je vous prie, ou est ce cylindre d'air ima- » ginaire, et comme quoy disent ils qu'il agit au travers d'un tuyau vuide » jj'air? »

« Outre cela, croyés vous qu'il soit fort facile de porter un tuyau de » verre et 20 livres de mercure au haut d'une montagne pareille a celle la? » Certarnement je crains fort de ne pas venir a bout de cette expérience, » lors que je seray dans le pays. Mais, puisque vous avés un Prince a

�� � I04 CORRESPONDANCK.

��» l'aris [le piiiicc de Caitli?), c.|ui iDiiniii ;i rapniiucnicni, donnes Iiiy avis ■) de faire faire f'e.\perieiice a ses tiespens sur ijnelque liaiile nioiiiagnc en » donnant cette commission a queii|irini i|ui en soit proclie. (^ar, pour la " grande Dame (jiron vous a dit m'iioiiorer si fort, je ne say qui vous » peut avf)ir tionné celle belle nouvelle ; mais je vous puis asseurer, » i.|ue c'est une vrayc niesjisance, et i|u'il n'y en a aucune dans tout le )) pays, qui songe plus a nioy qu'a un autre. Si est de la bonne et espaisse 1) Marquise d'MUiat iiu'on a entendu pailer, a cause peut estre que je la » visitois quelquefois a C^lermont ei ailleurs, je vous proteste que c'est avec » bien peu de raison qu'on vous en a parlé de la stirte ; car la bonne Oamc « n'aime et ne fait estai que en ceux qui despenseni pour elle et qui ont )) soin de la faire danser et jalller [?j ; car ce sont choses cjui luy plaisent » fort et a quoy elle ne craini personne. Mais de despenser un double » pour ravancenienl des sciences, croycs nioy qu'elle ne se cognoisl point )' a cela, cl qu'il ne le faut point atendre d'elle, u

« Venons maintenant au fait du vuide. J£si-il possible que je ne vous » ayc point encores dit nia pensée la dessus : Il me semble m'en estre expliqué l'esté dernier, et vous avoir dit que je croyois absolument que » le haut du canal estoit vuide pour le moins de tous les cors qui nous » sont connus. Car, qu'il n'y en ait aucun, je ne le puis croire, et me » rens a la raison que M Descartes alcgue pour prouver l'impossibilité » du vuide, que vous pouvés voir en la II part, de ses princip. art. i6; " et jusqucs a ce qu'on y ayt rcspondu comme il faut, je seray absolu- » ment de cette opinion. Mais je vous avoué que je n'ay encores pu rien » trouver d'assés puissant pour me contenter la dessus. »

'( Qu'en dit Robcrval, luy qui admet le vuide absolu ? Je seray ccrtai- » nemcnt de son party, quand il aura satisfait a l'objection de M Des- » cartes contre le vuide, et diray, comme j'ay desja fait au commcncc- » ment, qu'il est vray que la nature abhorre le vuide, mais qu'elle n'a » qu'une puissance finie et terminée pour l'empccher, qui ne s'cstend, n pour le regard du vif argent, qu'a Teslevcr jusques a 2 1/4 pieds ou » environ, et ainsi des autres liqueurs, a proportion de leur pesenteur. » Car tout ce que disent les Peripateticicns pour prouver qu'il y a de » l'air dans le haut du canal, tout cela, dis-je, sont chansons et railleries, » et en un mot, de signalés moyens pour faire voir la futilité de leur reso- » nement. Quant a la raréfaction, ne leur en desplaisc, les bonnes gens » ne seurcnt jamais ce que c'est; et on peut dire que M. Descartes et Il Gassendc sont les premiers qui en ont parlé comme il faut, au moins » de ceux qui sont venus a ma cognoissance ; j'entens, depuis que la Phi- » losopbie d'Aristote est en crédit, car il est certain que beaucoup d'an- » ciens, entre autres Lucrèce, ont eu des pensées la dessus assés scm- I) blables aux leurs, et peut estre que ces Messieurs les ont prises d'eux. « Mon opinion est donc qu'il n'y a point d'air dans le haut du tuyau, •> veu mes'mes que si, comme disent los Peripateticicns, si un peu d'air ■> estoit capable de se raréfier a de si grans espaces, il ne devroit rien

�� � » rester dans le tuyau, et que l’air s’y pouroit raréfier dans toute son estendue, sans qu’il y demeurât de mercure. Il faut donc maintenant rechercher quelle sorte de corps il y peut avoir. Or en cela il est vray que je ne puis résoudre, angustiœ sunl iindique. » ~

« La matière subtile de M. Descartes ne me contente pas. Que-ce soit » celle qui estoit meslée avec le mercure, qui s"en soit séparée, il me » semble que cela ne se peut, pource qu’elle occuperoit toute seule autant » de place qu’avec le mercure, ce qui ne peut estre sans raréfaction. Mais » la raréfaction ne se fait, selon luy, que par l’introduction de la mesme ’) matière subtile dans les pores du corps raréfié; il faudroit donc une » autre matière plus subtile dans les pores de cette première, qui seroit » aler a 1 infiny, outre que cela ne se pouroit encores concevoir sans rare- » faction de cette seconde. Si cette matière subtile se raréfie sans intro- » duction d’une autre matière subtile, elle aura une infinité de petits » vuides, qui est une chose qui destruit la Philosophie Descartique, par- » ticulierement les raisonements de la 3 Partie, an. 89 et ailleurs. Il faut » donc que cette matière subtile vienne de dehors ; mais si cela est, pour- » quoy demeure-t-il aucun mercure dans le tuyau, et que ne se remplit-il » tout de cette matière? D’ailleurs, pourquoi l’eau s’esleve-t-elle dans les » pompes, et pourquoy y auroit il jamais aucun péril de vuide en la na- » ture ? Si la matière subtile est toujours capable de passer par tout et de !) s’introduire dans touts les corps, que n’entre-t-elle dans les pompes, » dans les ventouses et par tout ailleurs, sans faire monter les corps pa- rt sants contre leur nature ? Ce que vous me dites des couleurs et du son » et des espèces, je croy vous l’avoir cscrit dés l’Auvergne; car il s’est » trouvé des Peripateticiens qui m’ont fait cette objection. Mais quoique » je demeure d’acord avec M« Gassende, que toutes ces choses sont des 11 corps, je dis qu’il faut qu’il y en ait encores un autre que cela, et qu’en- i> cores que ce soit des cors, ils sont trop subtils et ne peuvent contenter » le désir de la nature touchant la repletion et la continuité qu’elle affecte, » pour ce que, si cela estoit, jamais il ne devroit rien plus y avoir de » crainte de vuide, et l’eau ne devroit point monter, contre sa nature, » dans un tuyau de verre, lorsqu’on attireroit l’air par en haut, puisque » la lumière et les espèces y entreroient toujours, qui seroit un moyen » plus facile pour empescher le vuide que l’eslevation de l’eau. Ces corps » ne sont donc pas capables de contenter la nature; partant il faut qu’il » y en ait un autre dans le tuyau, mais pourtant qu’il n’y entre ou ne s’y » trouve, de quelque façon que ce soit, qu’après avoir eslevé ou retenu » eslevé le corps qui sy rencontre, autant qu’elle peut, c’est a dire le » mercure de la hauteur de deux pieds trois pouces ou environ, 1) l’eau de 32 pies, etc. Or, de savoir quel est ce corps et d’où il vient, » hoc opus, hic labor, c’est ce que je n’ay pu encores deviner. Et pour moy, après avoir considéré tout cecy, je ne songe plus a faire confesser aux Aristotéliciens que le haut de notre tuyau soit un vray vuide, mais seulement qu’il n’y a aucun des corps connus ou ordiio6 Correspondance.

» naircs, soit air ou autre chose. Voila tout ce que j'ay a vous dire du « vuidc. . . >) (liibl. I. et R. de Vienne.)

Nous avons donné la suite de cette lettre jusqu'à la tin, ci-avant p. yS.

4» Enfin dans la Vie de Mons. Des-Cartes, en 1691, Baillet donne en marge (t. II, p. 33o), à propos de l'expérience en haut d'une montagne, l'indication suivante, qu'il avait trouvée sans doute dans une lettre d'Au- zout, écrite de Rome, le 8 août i68<j (t II, p. 342) : « M. Auzout prétend » avoir donné le même avis à M. Pascal dans le même téms. »

Voici sur Auzout un autre témoignage de Gassend :

« Non haereo item, quin obscruatio [l'expérience du Puy-de-Dôme) » tentata perfcctaquc fucrit auspiciis illius eximij seu incomparabiiis " potiùs adolescentis Paschalij, cuius mentionem factam habes in ea Dis- » sertatiuncula, quœ est inscripta de nupero circa Inane experimento; » nempe eruditus Auzotius, cuius memini in ea quoque, narrauit, cùm » adhuc Parisiis versarer, dédisse illum operam, ut id negotij in Auernia, » vbi montes prœalti sunt,exsequutioni demandaretur. » (Gassendi Opéra, t. I, p. 211, col. 2, Lyon, i658.) D'ailleurs, il est question d'Auzout lors des entretiens de Descaries et de Pascal, 23 et 24 sept, (voir ci-avant p. j3).

Page 100, 1. 8. — Descartes reviendra dans la lettre ci-après du 3i jan- vier 1648, sur cette expérience qu'il conseille à Mersenne. Celui-ci d'ail- leurs avait eu déjà l'idée d'autres expériences à faire aussi dans le vide apparent du baromètre :

« . . .Quatenus, si pisciculos intra phialam vitream aquà plenam cons- titueris, ij vivcre quidem etiam in annum possint, si orificium apertum maneat; verum illico emoriantur, vbi obstructum fuerit. Vnde et conij- cere penè licet, quid sit indefesso Merscnno pneclaroque Roberuallio euenturum, circa animalcula, quas', praeter caetera, intra illam capacita- lem exploranda concludere cogitant, nisi ipsius tubi angustiis, at saltem cucurbituLis fundi vice tubo coaptatis. » [Gassendi Opéra, t. I, p. 206, Lyon, i658.)

Page 100, 1. i5. — Mersenne n'avait donc point dit lui-même à Des- cartes, lorsqu'ils se virent à Paris en juin et en septembre 1647, qu'il con- naissait cette expérience depuis « quatre ans », puisque Descartes déclare ici qu'il n'a appris ce détail que par l'imprimé de Pascal. Ce silence de Mersenne est assez singulier, et ferait croire qu'il ne s'est aperçu lui- même de tout l'intérêt et de toute la portée de l'expérience qu'après la pu- blication de Pascal en octobre 1647, lorsque Descartes était déjà de retour en Hollande. Pourtant il fut beaucoup parlé des expériences de Rouen à Paris l'hiver de 1646-1647, et Mersenne les avait lui-même essayées, sans y réussir, avec Chanut, l'été de 1646, avant le départ de celui-ci pour la Suède. Et Chanut vit Descartes à Amsterdam en octobre 1646, et ne lui en aurait point parlé ?

�� � DI. — 17 Décembre 1647. 107

DI.

Descartes a Brasset. Egmond, [17?! décembre 1647.

Minutes de Brasset, Bibl. Nat., fr. 17899, ff. 417 et 421.

Dans les lettres de Brasset à divers correspondants, en particulier M. de Brisacier et M. Collaye, à partir de 1647, il est assez souvent question d'un M. du Laurens, jeune Français venu en Hollande on ne sait trop pourquoi, studieux d'ailleurs, mais de pauvre santé, et qui préférait de beau- coup l'étude à un emploi actif; son père, d'ailleurs, lui envoyait très peu d'argent. En octobre 1647, Brasset, profitant du passage de Descartes à La Haye, lui avait recommandé leur jeune compatriote, alors en conva- lescence, ce semble, à Alkmaar (ci-avant p. 80, fin de V éclaircissement). Il lui en avait reparlé dans sa lettre du 4 décembre (p. 94, 1. 5). Descartes lui répondit vers le 17.

Brasset à M. de Brisacier, 21 janvier 1647 : « Monsieur, le tiendray avec » M. du Laurens la règle que vous me prescriuez, et le seruiray du reste » en tout ce que ie pourray, vous touchant du degré qu'il faict. l'enuoyay » l'autre iour a M. Coullaye vne pièce de lettre d'Amsterdem, laquelle » porte bon tesmoignage de sa conduitte... » {Bibl. Nat., fr. ij8gy, f. 25.)

Au même, 1 1 février 1647 : «... le croy auec vous qu'il est timide; ie » n'improuuepas son application aux estudes, ie voudrois aussy que, dans » les contentemens de l'esprit, il songeast vn peu a la subsistance du » corps. . . « [Ib.ff. 63 verso.)

Au même, 22 avril 1647 :«■... l'estime qu'il reussiroit dans l'employ » que vous luy destinez; car, a ce que i'en puis connoistre, il a le sens et » la main bonne; mais il s'applique a vne estude qui est charmante pour M ceux qui l'ayment, a sçauoir les Mathématiques. S'il y auoit icy de quoy » assez pour l'occuper, ie lui offrirois de bon cœur, en vostre considera- » tion, tout ce qui dependroit de moy. . . » {Ib., f. iy3.]

Au même, 14 octobre 1647 : « . . . le luy mande aussy (a M. Collaye) la » nécessité ou se trouue le pauure M. du Laurens, accablé de fiebure a » Alkemar. le veoy par vne lettre du bon homme de père qu'il est vn peu » serré ...» [Ib.,f. 842 verso) Suit le mot sur Descartes cité ci-avant, p. 80.

.\u même, 4 nov. 1647 • " • • • ^^ fault tascher de le retirer (M. du Lau- » rens) de ses estudes, et luy faire employer son talent a quelque chose » qui soit vtile a ses nécessitez. Il m'a escrit du i" de ce moys comme vn

�� � io8 Correspondance.

» homme qui se porte bien, a vn mal de dentz pies... » (Ib., f. 36o verso.)

A M. du Laurens lui-même, Brasset écrivit, le 5 nov., à Alkmaar : « Mon- » sieur, l'estois bien en peine de voz nouuelles, quand vostre lettre du » dernière {sic} du passé m'a esté rendue. M. des Cartes m'auoit promis I) de m'en demander {sic pro mander), ce qu'il n'a pas faict, ie ne sçay » pourquoy; il est neantmoins soigneux et officieux... Croyez moy, re- » laschez vn peu de la vie contemplatiue, et passez dans l'actiue; vous » estes en aage d'y penser. . . >> {Ib.,f. 36o verso et f. 36 1.)

A M. du Laurens encore, 21 nov. : « Monsieur, Vostre lettre du i? me » fut seulement hier rendue. l'ay esté bien ayse d'y apprendre Testât de » vostre meilleure santé et la resolution ou vous estes de quitter ce mau- » uais quartier. le lotie aussy celle de vouloir songer a profitter des con- » noissances qui vous sont acquises, pour faire quelque chose dans le » monde qui vous soit honorable et vtile. . . « {Ib., f. 3S4 verso.)

A M. de Brisacier, 25 nov. 1647 : « ... l'attendz tousiours M. de Lau- !) rens qui s'est enfourné dans vn malheureux trou, lequel bien qu'a dix » ou douze lieues de la Haye, il y a autant de peine a auoir de ses lettres » que de Constantinople. En voicy vne pour vous. Monsieur, qui à esté » prez de huict iours de la icy. S'il se peut porter a estre des nostres » quelque lems, ie tascheray de pénétrer ses inclinations; si elles plyent » du costé de la plume, ie croy que ce sera le meilleur et le plus présent « pour sa fortune. Il a la main et le sens bon; reste de bien appliquer l'vn » et l'autre, et se desveloper vn peu de ces estudes qui peuuent estre >) agréables a ceux qui ont les moyens de spéculer. » {Ib.,f. 388 verso.)

A M. de Brisacier, 23 déc. 1647 : « Voicy la responce de M. Laurans M que ie veoy résolu de continuer sa demeure en ce malheureux trou » d'Alkemar. Il me mande, par la sienne du 17, qu'il le faict a raison de » quelques habitudes qu'il y a pour (s')exercer aux langues qu'il sçayt. » Voicy l'extraict de ce que m'a escrit M. Descartes a son suiect. La ma- » ladie dont il parle est fascheuse, en ce que c'est vn effect de corruption » de sang, laquelle de plus est communicatiue. le tascheray de luy en- » uoyer quelques remeddes, s'il en veut vser en attendant le changement » d'ayr qui est le plus operatif. . . » {Ib.,f. 41 j.)

A M. CoUaye, commis de M. de Brisacier, 23 déc. 1647 : « l'enuoye a » M. de Montriche {autre nom de Brisacier) l'extraict d'vne lettre que j'ay » receûe de M. Des Cartes au suiect de M. du Laurans, ou il marque son X humeur studieuse et son incommodité, qui n'est pas petite, ce mal estant » fort fâcheux et contagieux, ce qui m'empeschera de le retirer parmy » vne famille a la santé de laquelle i'ay interest. En toutes autres choses » ie le seruiray de tout mon foyble pouuoir. le suis. . . » {Ib.,f. 42 t .)

A M. de Brisacier, du 3o déc. 1647 : « ... Vous ne deuez pas douter, » M., que ie ne face tout ce que ie pourray pour M. du Laurens ; ayant « conneu par icy qu'il a vne humeur libre, ce seroit destruire, au lieu » d'édifier, en le gehennant. le vous ay mandé de ses nouuelles il y a » huict iours. . . » {Ib.,f. 424.)

�� � I, 43:>. DU. — Décembkk 1647. 109

Dix jours plus tost, le 20 décembre 1647, Brassct terminait ainsi une lettre d'aftaires. à Chanut : « ... Et c'est tout ce que vous aurez de moy, » vous remectant a la cy ioincte pour vn entretien plus spirituel. » {Ib., f. 4i5 verso.) La ci-joincte doit être la lettre de Descartes du 20 novembre (p. 86 ci-avant), avec les divers écrits pour la reine Christine. Brasset écrivit à Chanut le 22 nov., le 0, le i3 et le 20 déc. 11 ne put faire partir l'envoi le 22 nov., ne l'ayant pas encore rei;u à cette date; et il ne l'ex- pédia pas non plus le 6 ni le 1 3 décembre. De là les retards dont parlera Descartes lettres DIII et DIX ci-après.

��DU.

Descartes a [Hogei.ande ?]

[Egmond, décembre 1647.] Texte de Clerselier, tome I, lettre 99, p. 433-434.

« A Monsieur *** », dit Clerselier, sans donner de nom. Cette lettre accompairnail une réponse latine de Descartes à un placart flamand de Regius, et celte réponse est ainsi datée : « Ha'c scripta sunt » Egmondic in Hollandia, circa fiticm Decembris, Anno 1647. » Une note de l'exemplaire de l'Institut propose même la date précise du « l'O décembre 164'j ». L'opuscule de Descartes ayant été imprimé aussitôt à Lej-de, imprimerie Fr. Hackius, [bien qu'il porte l'indi- cation : Amsterdam, Louis Elzevier), le destinataire de cette lettre était un Hollandais, ami de Descdrtes, peut-être Huygens, peut-être Pollot, mais plutôt Heidanus, ou bien Hogelande, ses bons amis de Lej-de.

Monfieur,

Sans vfer auiourd'huy de l'authorité que vous auez fur moy, qui feroit capable (fi vous me le comman- diez) de me faire fuprimer des chofes que i'aurois eftimées les plus iufles & les plus raifonnables, ie vous prie de ne faire interuenir que vollre raifon au iuge- ment que ic vous demande fur la réponfe que i'ay faite

�� � I lO CORIŒSPONDANCE. l,4S3-4-^i.

à Vil certain Placart, qui contient vne vintaine d'affcr- tions touchant ÏAmc rai/onnablc. Mon écrit, que ie vous enuoye, vous fera connoiftre les raifons qui m'ont porté à y faire réponfc; & quoy que leur Autheur ait fuprimé fon nom, ic ne doute | point que vous ne le reconnoilïïez par le flile, ou mefme que vous ne l'a- preniez du bruit commun, ainfi que ie l'ay apris c<r reconnu moy-mefme; mais, puirqu'il a tâché de fc mettre à couuert, ie ne vous ledeceleray point. Seu- lement ie vous demande vn peu de patience pour cette leélure, & beaucoup d'attention; car i'attens voftre iugement pour me déterminer il ie le dois donner au public. Et pour cela, ie vous l'enuôye tel que ie me propofe de le faire paroiftre, fi vous ne l'improuuez point.

Le dcsiinauiirc de celle letirc fit aussiiùt iinjiriiner ie niaïuisciit de Des- cartes (voir lettre suivante, Jïn), sous ce titre : Rknati ni;s ('.Aitrivs Nota- in pro{(ramma qiwddam, sub finem anni i(t4~^ '" Belgio editiim, ciim hoc tittilo : Explicalio mentis humana-, sivc anima' rationalis, ubi cxplicatitr qiiid sit, et quid esse passif. (Ainsielodami, ex ollicina Ludovic) Klzcvirii, i()48, petit in-i2.) Clerselier publia une version (rançaise de cet opuscule comme suite de la lettre y<j, t. I, p. 434-462. Cette version est mènie la seule de tout le premier volume. Clerselier le dit, en r(i57,dans sa Préface (non pai^inée, p. 6), parlant des lautcs de Ret^ius : « lu pource i]ue l'vne » des plus considérables oii il soit tombé, est celle qui regarde la Nature i> de nos Ames, pour faire voir i]ue ce n'a point esté sans grande raison » i]uc Monsieur Descartes l'a des-auoiiée, i'ay voulu mettre icy la version ■> i.|ue l'ay faite autrefois de la réponse de MonsieiM" Descaries à vn cer- 1' tain l'Iacart de Monsieur le Hoy, i]ui contient en lorme de 'thèses ses >> principales assertions, ou erreurs, touchant la Nature de nos Ames, afin ■) de rendre tout le monde capable d'en iuj^er. » — Nous donnerons ail- leurs les Nota' de Descartes, dans le volunte des opuscules imprimés de son vivant, d'autant plus que l'édition princeps de Louis Kl/.evier est ex- trêmement rare, et que nous n'avons pu encore nous la jirocurer. (Voir Les El'^evier, par Alphonse Willems, Bruxelles, 1880, p. 2611-270.)

Dans une lettre de Hrasset à Rivet, écrite de La Haye, 1 5 janv. 1648, on

�� � lit : « M. Des Cartes a releué du doigt seulement le docteur Regius, et ne tient pas Riuius digne de sa colere. Il passa hier icy sans se laisser veoyr, au retour de Rotterdam où il auoit conduict M. Picot repassant en France. » (Bibl. Nat., MS. fr. 17900, f. 22.) Brasset avait déjà fait allusion à l’affaire de Revius, p. 95–96 ci-avant. Voir tout le détail, lettre DVIII ci-après, éclaircissement.


DIII.

Descartes a Elisabeth.

[Egmond, 31 janvier 1648.]

Texte de Clerselier, tome I, lettre 25, p. 78–80.

« A Madame Elisabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais c’est la réponse à deux lettres, du 23 décembre (lettre perdue) et du 5 décembre 1647 (lettre CDXCIX ci-avant, p. 96). Elle est donc de janvier 1648, peut-être du 31 janvier, Baillet donnant en marge, p. 338, t. II de sa Vie de Descartes, en regard d’une citation textuelle de cette lettre à Elisabeth, l’indication suivante : « Lettr. à Picot MS. du 31 de Janvier » ; on peut supposer que deux lettres, où se trouvait exactement la même phrase, ont été écrites le même jour.


Madame,
I’ay receu les lettres de vostre Altesse du 23 Dé-
cembre presque aussi-tost que les précédentes, & i’a-
uoùe que ie suis en peine touchant ce que ie dois
5répondre à ces précédentes, à cause que vostre Altesse
y témoigne vouloir que i’écriue le Traité de l’Erudi-
tion, dont i’ay eu autrefois l’honneur de luy parler[1].
Et il n’y a rien que ie souhaite auec plus de zèle, que
d’obéir à vos commandemens; mais ie diray icy les
10raisons qui sont cause que i’auois laissé le dessein de

ce Traité, & si elles ne satisfont à vostre Altesse, ie ne
manqueray pas de le reprendre.

La première est que ie n’y sçaurois mettre toutes
les veritez qui y deuroient estre, sans animer trop
contre moy les gens de l’Escole, & que ie ne me trouue5
point en telle condition que ie puisse entièrement
mépriser leur haine[2]. La seconde est que i’ay déjà
touché quelque chose de ce que i’auois enuie d’y mettre,
dans vne Préface qui est au-deuant de la traduction
Françoise de mes Principes, laquelle ie pense que10
vostre Altesse a maintenant receuë. La troisiéme est
que i’ay maintenant vn autre écrit entre les mains,
que i’espere pouuoir estre plus agréable à vostre Al-
tesse : c’est la description des fonctions de l’animal &
de l’homme. Car ce que i’en auois brouillé, il y a douze15
ou treize ans, qui a esté vû par vostre Altesse, estant
venu entre les mains de plusieurs qui l’ont mal trans-
crit[3], i’ay crû estre obligé de le mettre plus au net,
c’est à dire, de le refaire. Et mesme ie me suis auan-
turé (mais depuis huit ou dix iours seulement) d’y20
vouloir expliquer la façon dont se forme l’animal dés
le commencement de son origine. Ie dis l’animal en
gêneral ; car, pour l’homme en particulier, ie ne l’ose-
rois entreprendre, faute d’auoir assez d’expérience
pour cet effet[4].25

Au reste, ie considere ce qui me reste de cet hyuer,
comme le temps le plus tranquille que i’auray peut-estre

de ma vie; ce qui est cause que i’ayme mieux l’em-
ployer à cette étude, qu’à vne autre qui ne requert pas
tant d’attention. La raison qui me fait craindre d’a-
uoir cy-apres moins de loisir, est que ie suis obligé de
5retourner en France l’esté prochain, & d’y passer l’hy-
uer qui vient; mes affaires domestiques & plusieurs
raisons m’y contraignent. On m’y a fait aussi l’hon-
neur de m’y offrir pension de la part du Roy, sans que
ie l’aye demandée; ce qui ne sera point capable de
10m’attacher, mais il peut arriuer en vn an beaucoup
de choses. Il ne sçauroit toutesfois rien arriuer qui
puisse m’empescher de préférer le bon-heur de viure
au lieu où seroit vostre Altesse, à l’occasion s’en pre-
sentoit, à celuy d’estre en ma propre patrie, ou en
15quelque autre lieu que ce puisse estre.

Ie n’atens encore de long-temps réponse à la lettre
touchant le Souuerain Bien, pour ce quelle a demeuré
prés d’vn mois à Amsterdam, par la faute de celuy à
qui ie l’auois enuoyée pour l’adresser[5] ; mais, si-tost
20que i’en auray quelques nouuelies, ie ne manqueray
pas de le faire sçauoir à vostre Altesse. Elle ne conte-
noit aucune chose de nouueau qui meritast de vous
estre enuoyée. I’ay receu, depuis, quelques lettres de ce
pays-la[6], par lesquelles on me mande que les miennes

sont attenduës, & selon[7] qu’on m’écrit de cette Prin-
cesse, elle doit estre extrêmement portée à la vertu, &
capable de bien iuger des choses. On me mande
qu’on luy presentera la version de mes Principes, &
on[8] m’assure qu’elle en lira la première partie auec sa-5
tisfaction, & qu’elle seroit bien capable du reste, si les
affaires ne luy en ostoient le loisir.

I’enuoye auec cette lettre vn liuret de peu d’im-
portance[9], & ie ne l’enferme pas en mesme paquet, à
cause qu’il ne vaut pas le port; ce font les insultes de10
Monsieur Reg(ius) qui m’ont contraint de l’écrire, &
il a esté plutost imprimé que ie ne l’ay sceu ; mesme
on y a ioint des vers & vne Préface que ie desaprouue,
quoy que les vers soient de Monsieur Hey(danus), mais
qui n’a osé y mettre son nom, comme aussi ne le deuoit-il15
pas. Ie suis, &c.

DIV.

Descartes a Mersenne.

Egmond, 31 janvier 1648.

Autographe, Nantes, Bibliothèque de la Ville.

La 62e du classement de dom Poirier. Cette lettre, que ne donne pas Clerselier, se trouve citée par Baillet, Vie de Mons. Des-Cartes, DIV. — ^i Janvier 1648. n^

/. II,pp.33o, 333 et 363.— L'autographe est sur une demi-feuille pliée en deux et comprend trois pages; en travers la quatrième, l'adresse avec traces d'un cachet brisé en deux.

Mon Reuerend Père,

le vous affure que ie n auois pas manqué de vous efcrire & de faire refponfe a Monf"". de Martigny^ des le mefme voyafge que i'ailois receu fa letre ; mais les

5 pacquets font d'ordinaire auffi longtems a venir de Leyde icy que de Paris a Leyde.

le fuis bien ayfe de ce que vous obferuez la hauteur du vif argent dans vn tuyau fixe. Il y demeure bien quelquefois 10 ou 12 iours fans hauffer ny baiffer;

10 mais ie l'ay vu a ^ diuerfes fois hauffer, en 2 ou 3 iours, de plus d'vn pouce. Et ie m'affure qu'il auroit hauffé beaucoup dauantage, fi l'hyuer auoit elle fort froid; mais il a efté le plus doux cete année, en ce pais, que ie l'y aye iamais vu. Tous ces iours, le vifargent n'a

i5 eflé qu'a 2 pieds & ^ pouces, quelque peu plus, & ie m'eflonne de ce qu'il eft notablement plus haut a Paris.

Pour l'expérience d'allumer du feu"", vous ne deuez aucunement craindre que la bouteille fe caffe, pouruû

20 que ce ne foit pas de la poudre a canon, dont le feu paffe trop vide, mais vne alumette auec du fouffre, ou quelque autre corps qui brufle allez lentement, que vous allumiez, & que vous preniez garde, en l'allu- mant, que le point brullant du miroir ou verre, dont

a. Lettre perdue, relative, sans doute, à la pension de Descartes (voir ci-avant, p. ii3, i. 8). La lettre à Mersenne manque également; elle était distincte de celle du i 3 décembre 1 647, que Mersenne avait reçue (p. 1 o3).

b. Voir ci-avant, p. 100, 1.5.

�� � ii6 Correspondance.

vous vous feruirez,refponde au milieu de la bouteille, & non pas vers fa fuperficie. Nous pourrons peuteftre mieux faire cete expérience la cet efté enfemble, lorfque ie feray a Paris, fi vous ne Tauez faite plutoft.

le fuis bien ayfe de ce que les protefteurs du vuide* 5 font fçauoir leur opinion en plufieurs lieux, & qu'ils s'échauffent fur cete matière; car cela pourra tourner a leur confufion, fi la vérité fe decouure.

Pour l'expérience de Monf"". des Argues, qui dit qu'il s'eftamallé de l'eau dans vn verre figillé hermétique- lo ment, ie l'eflime fort pofTible; car i'ay bien plus d'in- clination a croyre qu'outre les deux matières du pre- mier & 2 élément, que i'ay décrits, il y en a encore plufieurs autres, plus fubtiles que l'air, qui peuuent paiTer par les pores du verre, que non pas que, pour- i5 ce que l'air n'y paffe point, il n'y ait aucun autre corps qui puiffe y paffer.

le ne fçay pas comme vos chercheurs de vuide veulent faire leur expérience en vne chambre, ou tout foit fi bien fermé, que l'air de dehors n'y ait aucune 20 communication. Cell de quoy ils ne viendront pas ay- fement a bout; mais, s'ils en vienent a bout, ie vous afTure que le vifargent n'y defcendra en aucune façon hors du tuyau ; non pas qu'il foit alors moins pefant, ny que la colomne d'air luy refifle dauantage, mais zS pource qu'il n'y aura point de place en la chambre ou il fe puiiTe placer, a caufe qu'elle fera toute plaine d'air.

l'en eftois icy, lorfque i'ay receu vos" dernières du 12 & 14 de ce mois, qui me font apportées vn iour plufloft que de couflume, & cela eft caufe que i'y puis 3o

a. DescarifS avait écrit voii< au lieu de vo5, par inadvertance.

�� � DIV. — )i Janvier 1648. 117

refpondre 8 iours pluftoft; dequoy ie fuis bien ayfe, a caufe que i'efcriray des ce foir a Monf'. de Martigny", crainte qu'il ne m'accufe encore de négligence, le ferois auffy refponfe a Monf . de Neucaftel; mais il me 5 propofe des queftions, aufquelles ie ne puis refpondre en moins dVne grande feuille de papier, & il eft tard; c'eft pourquoy ie difFereray iufques a la femaine pro- chaine*, le fuis,

Mon Reu. Père, «o Voilre très humble &

très obeilTant feruiteur,

DESCARTES.

D'Egmond, le ji lan. 1648. Adresse :

i5 Au Reuerend Père

le Reu"*. Père Mercenne Religieux Minime

a Paris.

Page 1 16, 1. 5. — Voir ci-avant, p. loo, éclaircissement. En outre, les opuscules de Pascal, de Magni, de Petit avaient été l'occasion d'autres publications. Citons, en particulier, une dissertation latine d'un docteur en médecine et professeur de philosophie au collège de Rouen : Jacob PiERUJS, Ad experientiam nuperam circa vacuum, R. P. Valeriani Magni demonstrationem.ocularem, et Mathematicorum qitontmdam nuva cogi- tata (Responsio ex peripateticat Philosophia: principiis desumpia), 1648; et une réponse en français de Pierre Guiffart, aussi docteur en médecine et agrégé au collège de Rouen : Discours du vuide sur les expériences de Monsieur Paschal et le traicté de M. Pierius (Rouen, 1647). Ajoutons que, sitôt que Pascal eut publié ses Nouvelles expériences, au commence- ment d'octobre, le P. Noël, recteur du collège de Ckrmont à Paris, lui fit quelques objections par écrit; Pascal lui répondit par une lettre du 29 oc-

a. Lettre perdue comme la précédente (p. 1 15, note a).

�� � ii8 Correspondance,

tobre 1647, que Baillet eut sous les yeux (Vie de Mons. Des-Cartes, II, 285). Le P. Noël répliqua. Pascal fit une première riposte, dans une lettre à un ami de son père. Le Pailleur, et son père lui-même, Etienne Pascal, écrivit de Rouen lîne épitre virulente au P. Noël. Ces pièces furent im- primées longtemps après par Bossut, Œuvres de Biaise Pascal, t. IV, pp. 69, 76,91, 108, 147 et 177, (A la Haye, chez Detune, 1779). Le P. Noël, outre ses deux lettres manuscrites, publia, en 1648, jusqu'à trois opuscules sur le vide, que nous retrouverons, ci-après, p. 120.

Page 117, 1. 8. — Descartes parait avoir différé davantage. Car, lors- qu'il écrivit à Mersenne par le prochain courrier, le 7 février (lettre DV ci-dessous), il ne lit pas la moindre mention d'une lettre à M. de Neucastel. Il attendit, sans doute, d'avoir reçu le brevet de sa pension, à laqtfelle parait s'être intéressé le marquis- de Newcastle La lettre 124, t. III, de Clerselier, sans nom de destinataire, et qui répond à des ques- tions importantes, parait adressée à ce correspondant. NouS la donnerons plus loin, lettre DXI. Les biographies anglaises de "William Cavendish, marquis de Newcastle, donnent sur ce personnage le renseignement sui- vant : " I hâve heard M' Edmund Waller say that W. Lord Marquis of » Newcastle was a great patron to D' Gassendi and M. Des Cartes, as well » as to M' Hobbes, and that he had dined with them ail thrce at the Mar- » quis's table at Paris. » 'Aubrey's Letters, II, 602.) Ce diner de philo- sophes ne put avoir lieu qu'en 1647 ou en 1648, à l'un d<;s deu.\ derniers voyages de Descartes en France.

��DV.

Descartes a Mersenne.

Egmond, 7 février 1648. Autographe, Paris, Bibliothèque Victor (Cousin, n" g.

Non publiée par Clerselier, mais citée par Baillet, Vie de Mons. Des-Cartes, /. Il, p. 33 et 333. Numéro [63] du classement de dom Poirier.

Mon Reu"*^ Père,

le n ay pas grand chofe a vous efcrire a ce voyafge; car, pour l'expérience du tuyau areflé en vn lieu", il

a. Voir ci-avant, p. Ii5, 1. 8.

�� � DV. — 7 Février 1648. 119

y a deux mois que ie la fais, & ie ne doute nullement de la vérité, qui efl; que ie Tay vu monter, en ce tems la, de plus de i ^ lignes; & néanmoins il n'a pas fait beaucoup de froid cet hyuer. Mais ie ne puis bien 5 m'aifurer fur ce que vous rii'auez efcrit : car, cy de- uant, vous me mandiez que la hauteur du vifargent efloit de 2 pieds & près de 4 pouces"; maintenant vous mettez qu'elle approche de 2 pieds &- de pouce; il fault que ce foit vne erreur de plume, ie vous prie

10 d'y prendre garde.

le ne m'eflonne pas qu'vn tuyau de verre, figillé hermétiquement, ait efté trouué plus pefant, eflant froid, que fort chaut. Et cela ne vient pas de ce que l'air y efl entré; car, encore que le verre foit folide, ie

i5 croy qu'il doit eflre plus léger, eflant chaut, que froid.

l'efpere voir le liure du P. Noël*, lorfque ie feray

a Paris ; & ie remets aulTy a ce tems la, de vous faire

voir ce que i'auois efcrit en faueur de Boelfet, & a

vous dire mon opinion de la demonflration de Steuin,

20 de laquelle ie ne puis rien dire icy, pource que c'efl: vn liure que ie n'ay pointa le me refiouis de ce que M"" de Carcaui a vn employ qui l'accommode; il y aura loyfir d'efludier*. le fuis.

Mon Reu" Père, 2 5 'Voflre très humble &

très fidelle feruiteur,

DESCARTES.

Egmond, le 7 Feu. 1648.

a. Voir ci-avant, p. i i5, I. i6.

b. On ne sait eu que c'était que cet écrit, ni ce qu'il est devenu.

c. Voir pourtant ci-avant, t.- II, p. 247, I. i5.

�� � I20 Correspondance.

Page 119, 1. 1 6. — Le P. Noël publia, cette année 1648, jusqu'à trois opuscules sur le vide : — i" Stephani Natalis, Societ. Lesu Presbyteri, Gravitas comparata, seu Comparatio Gravitatis Aëris cum Hydargyri gravitate (Parisiis, apud Sebastianum Cramoisy et Gabrielem Cramoisy, M DCXLVIII, 8», pp. 94); — 2» Plénum experimentis novis confirmatum (Parisiis, ib., M DCXLVIII, pp. 117, dédié au Prince de Conti); — 30 Le Plein du Vuide ou le corps dont le vuide apparent des expériences nouvelles est remply, trouvé par d'autres expériences, confirmé par les mesmes et démontré par raisons physiques, par le P. Estienne Noël, de la Compagnie de Jésus (Paris, J. du Bray, 1648, in-8, pp. 67). — Il s'agit sans doute ici du premier de ces trois opuscules, celui que Mersenne en- verra à Christiaan Huygens, le 2 mai 1648, en ces termes : a . . . ie désire » que vous ne perdiez pas l'occasion de pouuoir lire ce Liure nouueau B latin du vuide, que vient de faire le Recteur du Collège des lesuites » d'icy, qu'il enuoye a M' des Cartes, et qu'il receura, s'il vous plaist, de » vostre part, après que vous l'aurez lu, et dont vous me donnerez, s'il » vous plaist, vostre iugement, dont ie fais très grand estât. . . » (Œuvres complètes de Christiaan Huygens, t. I, p. 91, La Haye, Nijhofî, 1888.)

Page 119, 1. 23. — Le Tenneur écrivait à Mersenne, le 21 mai 1647, au sujet de Carcavy :

« Je m'estonne extrêmement de ce que vous m'escrivistes, il y a quelque » tems, qu'il s'en va estre Résident a Raguse. 11 me semble que cette » commission la ne luy est pas fort honorable, après toutes les personnes » qu'on y a envoyés jusques icy, qui sont tous gents qui avoient abligurié » leur patrimoine et estoient mal en leurs affaires, savoir le Marquis de » Vilenes Bourdin [Nicolas Bourdin, Sieur de Vilaines], Poulaillon et » Gellée, qui ont eu successivement cet employ par commisération et » pour les remettre quelque peu. Aussi cette belle et non nécessaire Resi- » dence ne fut-elle créée qu'en faveur du pauvre M. Bourdin, que les » beaux yeu.x de sa femme avoient réduit en mauvais termes; et les deux » autres n'estoient gueres mieux non plus, lors qu'on les y envoya. De » sorte que je souhaiterois quelque chose de plus avantageux a M Car- u cauy. Car il n'y a point de doute que tous ceux qui sauront ce que c'est, i> demanderont aussi tost s'il est incommodé en ses atîaires, puisque » jusques icy il n'en a point esté envoyé d'autres à Raguse. Ce qu'il y a » de meilleur sont 1200 escus d'apointement; encores y en adjouta t-on I) 3oo en faveur de Gelée qui est parent de M' Boutilier [Léon Bouthillier, » Comte de Chavigny, ou plutôt Claude Boutelier, son père?], lorsqu'on » luy donna cette résidence. Mais il est bien a craindre que cela soit assés » mal payé, maintenant que M Boutelier n'est plus dans les finances, n principalement la chose venant a changer de main. Il est vray que » M Carcauy en tirera encores cet avantage, s'il y va, qu'il aura du temps » de reste pour employer a philosopher et aux mathématiques, estant » très asseuré que les affaires ne l'acableront point, et que, quand il aura

�� � DVI. — 7 Février 1648. 121

» fait son compliment, de la part du Roy, au Sénat et au Recteur de la » république, il ne tiendra qu'a luy qu'il n'estudie tout son saoul... » {Bibl. Imp. et Roy. de Vienne, MS.)

Carcavi alla-t-il à Raguse ? Au moins était-il à Rome en mars 1648. Mersenne l'avait recommandé au P. Kircher; celui-ci écrivit à Mersenne, après avoir reçu sa visite : « Roma, 10 Martii 1648. . . Multa is retulit de « te, de Roberualio, Decartes, Paschale, Gassendo, aliisque mathema- » ticis. » Et à la fin de la lettre : « Ofticiosissimam salutem D. Roberua- » lio, Gassendo, Paschali, Naudaeo, Decartes, .Abrahamo Eichelasi aliisque » notis. . . Audio et Mydorgium vita excessisse. » [Bibl. Nat., MS.fr. n. a. 6204, p. io5-Jo6.) — Carcavi lui-même écrivit à Mersenne, de Rome, le 17 mars 1648. [Ib., f. 146, "p. 2g6.)

��DVI.

Brasset a Descartes

La Haye, 7 février 1648. Minute, Bibl. Nat., fr. 17900, f. Oi verso.

En tète : « A M. Des Cartes. Du "j feb"' 1648. »

Monjieuj-,

l'enuie a celle lellî'e'-^ le bonheur qu'elle aura de vous veoyr a Egmond, après en auoir ejîé priué a La Haye par le prompt pajjage que vous y fcijîes Vautre iour^.Les ou- trages que font les ami:^ doibuent loujiours ejîrefuporte':^, puifque leur contentement ejî préférable au nojlre propre.

a. Le même jour, Brasset, écrivant à Chanut, lui accusait réception de ses dernières lettres, datées de Stockholm, 11 janvier 1648 (ib.,f. 61). La lettre que Brasset transmet à Egmond est donc aussi du 1 1 janvier, et il ne semble pas qu'à cette date Chanut eût déjà reçu le paquet de Descartes, envoyé de Hollande seulement le 20 décembre 1647 (ci-avant p. 109). Mais il l'aura reçu pour le courrier suivant, du 18 janvier; et il écrivit alors une lettre que Brasset dut transmettre le 14 février, et à laquelle Descartes répondit le 21, lettre DIX ci-après.

b. Le 14 janvier. Voir ci-avant p. 110-11 1.

Correspondance. V. 16

�� � 122 Correspondance.

Voicy ce qui vient du fond^ du Nord vous vijîter a fan entrée. Il rne femble que M. Chanut feroit bien ayfe d'a- uoir vojire conuerfation dans le climat plus tempéré de la France; mais fe$ dejîrs font fuieéî'^ a d'autres difpofi- tions, & l'vtilité de fes feruices exige de luy VobeiJJ'ance, 5 au lieu d'vne fatisfaélion qui luy feroit bien douce. Il a du moins le plaifir d'eflre en lieu ou il ne veoid que des fentimens vnanimes pour vne fermeté d'vnion auec la France. Nous ne pouuons pas dire le mefme icy"^. l'efpere neantmoins qu'enfin vn mal qui ne corrompt pas toute la lo maffe de l'Efiat fe rendra remediable. Dieu mercy, nous fommes en pojlure en France de continuer la guerre, Jî la dureté de nos ennemi?^ nous y oblige. Ce n'efî pas qu'en fe difpofant a nous faire raifon, nous ne foyons preflr de la receuoir. M . le duc de Longueuille efl party de Munjler ' 5 le 3 pour la Cour. Il y a laifféfon train auec intention d'y retourner, Jî vne meilleure conflitution d'affaire le rede- mande, le croy que, dans vn iour ou deux, nous </'> irons veoir paffer a Dordrecht & de la en Zeelande^. Les chofes vont toufours très mal a Naples pour les Efpagnols'^, 20 & font bien e/Ioignees de l'accommodement que leurs par- tifans publient icy. Tout FAbrur^^o & la Fouille font dans le fouleuement, & le Milanois fort esbranflé. Four moy, ie demeure conflamment . . .

a. Brasset écrivit dans son Estât Mensal, feburier 1648 : « Le 3 vient » advis de Munster a la Haye que les plénipotentiaires des Estais ont le » 3o du passé signé le traicté auec les Espagnols, a la reserue du S de » Niderhorst député d'Utrecht. » {Ib..fr. l'-Sfji), f. SS4 verso.)

b. Même Estât Mensal : « Le 8 passe deuant Dort M. de Longueuille » s'en allant en France. Il a suiuy la riuiere jusques a l'Escluse et de la a » Bruges et Dunkerque. »-(/è.;

c. Voir ci-avant p. 94, 1. 2, et éclaircissement, p. gS,

�� � DVII. — 7 Février 1648. 12 j

DVII.

Descartes a Pollot.

Egmond, 7 février 1(348. Copie MS., Genève, Collection E. de Biide, iv ly.

Publiée par E. de Bude, p. 4- et 48, Lettres inédites de Des- cartes, [Pdrïs, Durand et Pedone-Lauriel, 1868).

Monfieur,

l'eu dernièrement beaucoup de regret, en paffant par La Haye"*, de ce que ie ne peu auoir l'honneur de vous y voir, & peu s'en falut que cela ne m'obligeât

5 a y retourner vn iour ou deux après; mais la hâte que i'auois, de reuenir continuer mes reueries, aufquelles ie m'occupe maintenant auec d'autant plus d'affiduité que ie crains de n'en auoir pas fi bien le loifir cy aprez, fuft caufe que ie pris le chemin de ce lieu le

10 pluftofl qu'il me fuft poiïible; auflV que ie n'efperois point vous pouuoir rendre aucun feruice.

Pour mon atfaire d'Vtrecht, ie fuis bien refolu d'en- uoyer au Magiftrat le laclum que vous auez veu^', auec vne petite lettre que i'y aiouterai, affin de les

i5 aucrtir de mon départ, l<; leur faire voir que ie ne m'en veux pas aller lans leur dire adieu. le n attends que iufques a ce que ce fadum loit tranfcrit pour leur adrelî'er; mais ie me foucie fi peu de la réponfe qu'ils

a. Le 14 janvier. Voir ci-avam p. i lu- 1 i i .

b. Voir la lettre suivante.

�� � 124 Correspondance.

me pourront faire, que ie croy ne deuoir employer perfonne pour me les rendre fauorables. le vous fuis cependant trez obligé des offres qu'il vous a plû me faire, & vous auez affez veu cy deuant, par expérience, que ie ne m'épargne pas a employer les perfonnes que 5 i'honore & eftime le plus, pource que ie fuis bien aife de leur auoir de l'obligation.

le me reiouirois de l'efperance que vous me don- nez, que ie pourray auoir l'honneur de vous voir a Paris, û ie ne craignois que ce foit vne marque de >o mécontentement que vous auez en ce pais*. Mais ie fouhaiterois bien de vous voir icy, fi vous preniez plai- fir a vous diuertir quelques iours a la campagne, & que le voyage ne vous fuft point incommode; nous nous pourrons entretenir a cœur ouuert, & ie vous '5 puis affeurer que ie fuis auec vn zèle très parfait,

Monfieur,

Voftre trez humble & trez obeiflant feruiteur,

DESCARTES. 20

D'Egmond, le 7*"^ Feurier 1648.

Page 124, 1. II. — On ne sait si Pollot alla à Paris en cette année, ni s'il y rencontra Descartes. Sa situation en Hollande, déjà suffisamment bonne, était à la veille de s'améliorer encore. Le i5 mai 1645, il avait été nommé, par le prince Frédéric-Henri de Nassau, au commandement du fort Sainte-Anne dans le polder de Namen. Le i" avril 1648, la princesse douairière d'Orange, Amalie, veuve de Frédéric-Henri, le nomma Hoffmeester van sijne Huyse (Maréchal de la Cour), « op de gagie van » acht hundert Carolus goldens, etc.. » (MS., Collection E. de Budé, Genève.)

�� � DVIII. — 2 1 Février 1648. 125

DVIII. Descartes au Vroedschap d'Utrecht.

Egmond, 21 février 1648. Autographe, Utrecht, Archives de la Ville.

Dans la lettre précédente, Descartes parle d'un /<:Jc'/Mm qu'il doit envoyer avec « une petite lettre» au Magistrat d'Utrecht (p. i23, 1. 14). Nous n'avons plus cette « petite lettre », qui peut-être ne fut pas écrite. Mais il existe aux Archives d'Utrecht un exemplaire du facium, et c'est, en flamand, la « Lettre apologétique » déjà envoyée, en latin, au même Vroed- schap, le 16 juin 1645 (voir ci-avant, tome IV, p. 226) : Qiierela Apolo- getica, etc. Seulement, en 1645, Descartes s'était servi du latin, c'est-à- dire de la langue des doctes; en 1648, à la veille de quitter la Hollande, où il pensait peut-être ne plus revenir, il s'adresse une dernière fois à tous les honnêtes gens en français et dans la langue du pays. Nous don- nerons cet écrit apologétique avec les opuscules imprimés du philo- sophe. L'exemplaire flamand d'Utrecht, qui est une copie manuscrite, se termine par l'autographe suivant :

Gefchreven tôt Egmond den 21 Februarij 1648. Seer odmoedigen ende verplichten dienacr Descartes.

Et au-dessous cette petite note en fran»;ais :

Tayfait traduire cet efcrit en Flamend ; mais, pource que c'eft vne langue que i'entens fort peu, ie prie ceux 5 qui le liront d'auoir principalement égard au François, duquel feul ie puis refpondre.

L'apologie avait été, en eflet, envoyée dans les deux langues, comme en témoigne le document qui suit, -copié au registre des Actes du Vroed- schap, le 14 [nouveau style 24) mars 1648 :

« 's Dynsdachs den XIIIT" Martij 1648. — Ontfangen ende gelesen » een missive van Monsieur Des Cartes gedatcert t'Egmond den 21*" Fe- » hruarij lestleden, waerby hy aen de Ed. Vroetschap oversendt twee » geschreven exemplartn een int Franchois ende een int Duyts. »

�� � 126 Correspondance.

Vers le même temps, le 12 février 1648, Heereboord adressait aux Curateurs de l'Université de Leyde une longue lettre latine, où il relatait tout ce qu'il avait eu à souffrir pour avoir défendu la philosophie de Descartes. Cette lettre fut imprimée; mais les Curateurs en interdirent la vente. Heereboord la réimprima en i65o, au début de ses Meletemata . Nous l'avons déjà citée tome IV, p. 78 — 80, et au commencement de ce tome V, p. 12. Voici maintenant ce qui se rapporte aux faits du mois de décembre 1647, que Brasset faisait pressentir dans une lettre du r 5 dé- cembre (ci-avant, p. 95-96).

Heereboord s'était conformé, dit-il, au décret des Curateurs, du 20 mai 1647, ci-avant p. ?o-3i : il ne soutenait plus de dispute pour ou contre Descartes, et n'en laissait plus soutenir devant lui, lorsqu'il était président de thèse. Mais Revius ne faisait pas de morne, et Heereboord lui adressait les reproches suivants : « in varia et ab antecedentium et consequentium » série divulsa loca et excerpta ex Cartesii Methodo, Meditationibus, » Principiis, y.y.cM instituere, et evulgare libellum, quihque foliorum, » Titulo Consideralionis Theologicœ, addita gemina Disputatione, e.x. » quatuor ante contra Cartesium habitis » (p. 18). D'autre part, le philo- sophe (professor Philosophus), D. Adamus Stevartus, est enhardi par l'exemple du théologien Revius : « nuperrime in diem totum 2? Decem- » bris 1647 Geminam Dispiitationem Metaphysicamde Deo,'yàm omnium » desiderio expectatissimam atque aliquandiu promissam, Academice » valvis satis in tempore curât affigi, ex profésso contra mandatum » vestrum in Cartesium, quod nulli non fuit compertissimum, ex corpore » Thesium universo, et prœsertim th. 5 disp. prioris « Et Heereboord raconte toute l'histoire de cette journée du 23 déc. 1647.

La dispute était publique, et Adam Stuart présidait. Heereboord arriva au moment où l'un des opposants cédait sa place à D. Johannes de Raei, « Philosophiœ Magister et Medicinœ Doctor», dit-il, « gemino simul » ante semestre titulo, a me et Cl. D. Vorstio, pro virtutum suarum » meritis, honoratus, cum insigni, et suo, et Academiœ nostrœ décore.» Raei attaqua la thèse 5" Dispiit. I : « Inveniuntur Neoterici nonnulli >• Philosophi, qui certam omnem tidem sensibus abrogant, et Philo- « sophos Deum negare et de ejus existentia dubitare posse contendunt ; » qui insitas intérim a natura humanae menti de Deo notitias actuales, » species, et ideas admittunt. » Raei demanda les noms de ces philo- sophes. Le président répondit qu'il était défendu de les dire, mais que, d'ailleurs, tout le monde savait bien de qui l'on voulait parler, et que ces philosophes étaient parfaitement connus. Raei invoqua alors le décret des magistrats, qui défendait non pas seulement de nommer Descartes, mais aussi de discuter ses opinions. Le président Stuart se fâcha et prit à témoin Revius, qui assistait au conseil des Curateurs, lorsque le décret fut rendu. Raei riposta, en prenant aussi à témoin Heereboord, qui assistait éga- lement au conseil. Il ajouta ce qu'il avait vu lui-même : « lipistolœ a » D. Svndico nomine Nob. D. Curatorum ad D- Cartesium missœ

�� � DVIII. — 2 1 Février 1648. 127

» aÙT&Ypacpov », et qui n'avait été sous les yeux ni de Stuart ni de Revius. Là-dessus Raei rappela les thèses de Heereboord, même avant ces quatre dernières années, c'est-à-dire avant l'arrivée de Stuart, et il cita un passage de la lettre de Descartes à Voet, p. 236 : « Sed notandum est eas » omnes res, quarum cognitio dicitur nobis esse a natura indita, non ideo » a nobis expresse cognosci, sed tantum taies esse, ut ipsas absque ullo » sensuum experimento, ex propriis ingenii viribus, cognoscere pos- simus. » Et il allait citer un passage de la th. 5 dans la 3^ des Disp. sélect, de Heereboord lui-même : De notifia Dei naturali, soutenue le 25 mars 1643, lorsque Stuart furieux le fit taire et donna la parole a un autre étudiant, le mênie qui, sous la présidence de Triglandius, le 6 avril 1647, avait disputé de Blaspliemia Carlesii (voir ci-avant, p. 12-1?). C'était un ancien moine de l'ordre des Capucins, converti à la religion réformée. Tapage des étudiants, qui voient un tel individu préféré à un Docteur en Philosophie et en Médecine comme Raei Justement à onze heures, il y avait séance du Sénat académique. Stuart s'y rendit, et de- manda, pour l'après-midi, la présence du recteur Spanheim, afin de pré- venir tout désordre.

Cependant Heereboord, qui avait été attaqué par Stuart, fit afiicher le lendemain à la porte de l'Académie l'annonce d'une soutenance qu'il pré- siderait le 28 déc. 1647. C'étaient les mêmes thèses De notitia Dei natu- rali, incriminées le 2? par Stuart, avec une préface pour défendre sa réputation, et des corollaires pour réfuter les calomnies. Le recteur Span- heim intervint, demandant à Heereboord de n'en rien faire. Heere- boord refusa de céder. La veille, c'est-à-dire le 27, Triglandius s'adressa lui-même au recteur. Le recteur obtint que Heereboord attendrait l'ar- rivée des Curateurs, le 28, après midi. Mais ceux-ci devaient repartir aussitôt pour La Haye ; d'ailleurs l'un d'eux manquait. Le lendemain on demanda à Heereboord de renvoyer l'affaire à la prochaine réunion. Il obéit. Profitant de ce renvoi, Stuart attaqua dans un libelle les corollaires où Heereboord prétendait seulement se défendre, — libelle tellement sale et puant, dit celui-ci, qu'il n'ose pas le mettre sous le nez des Curateurs ; de son coté, Revius trempa aussi sa plume, non dans de l'encre, mais dans du fiel — c'est toujours Heereboord qui parle — , pour écrire un autre libelle contre les mêmes corollaires. Heereboord hésita à répondre, et finalement se contenta de faire aux Curateurs un récit de tout ce qui s'était passé : c'est la lettre datée du 12 iévv\tT, pridie Non. Feb., 1648.

Voici le texte de Heereboord, Thèse 5 de la 3« des Disput. ex Philo- sophia selectarum, De notitia Dei naturali, soutenue (habita) le 25 mars 1643 (resp. Jacobo Souterio), et annoncée de nouveau (habenda) pour le 28 décembre 1647 (resp. Daniele Ouzeel) :

« Nam ante rationis usum mens hominis neque propositiones com- « prehendit, neque terminos simplices apprehendit, veritatem proinde ac » faisitatem nuUius propositionis actu cognoscit : hoc enini si hicciei,

�� � 128 Correspondance.

» ratione jam uteretur antequam uteretur ; et hujus actualis cognitionis » respectu, anima dicitur tabula rasa. » (Page 24.)

Er> outre, Heereboord, dans la même cpitre aux Curateurs, expose que les principes de la philosophie de Descartes se réduisent à deux, materia et motus, principia simplicissima et omnibus notissima », dit-il, et qui suffisent à tout expliquer : « rerum omnium naturas, proprietates, opera- » tiones, rejectis Formis omnibus (prx'ter rationalem animam) ^Sj/èi/an- » tialibus, quae in recepta Philosophia merum sunt ignorantiae asylum ». Et il rappelle que Descartes, in Epist. ad Dinetiim, avait mis au défi tous les péripatéticiens de résoudre véritablement une seule question par leurs principes particuliers, tandis que par les siens il en avait résolu des mil- liers. Enfin il invoquait un ancien adversaire des formes substantielles, son maître et son prédécesseur à l'Université de Leyde, Burgersdicius, lib. I, cap. 25, Metaphys., qui n'avait pas été attaqué pour cela, ni accusé, comme Descartes, d'athéisme.

Enfin, rapportons, d'après un adversaire, Revius, le résumé qu'il fit de tout ce débat, en i65o : t

« (Heerebortius) 28 Decemb. disputandam vulgavit Repetitionem de

» Notifia Dei naturali, cui subjecit corollaria quibus Cartesii opiniones, » de neganda omni setisibiis fide, de ahnegatione Dei temporaria, dé eo » quod Deum, non modo négative, sed et positive, sui causant efficientem, u et per potentiam sui ipsius causant conservantem esse scripserit, tam » impudenter negat, et tanta cum rabie eum in hisce défendit, ut nihil » simile à natis exercitiis Academicis usquam visum sit. Mentem autem » omnibus prœjudiciis mtdandam, (id est, sensu Cartesiano, omnia quae » antea credideris, et inter ea ipsius Dei existentiam, pro falsis habenda), » strenue tuetur. Opposuil se huic disputationi Ecclesia, opposuit Aca- » demia, et Curatores ipsi eam ne haberetur inhibuere. Nec tamen reve- i> ritus fuit eam hac ipsa epistola (la lettre du 12 fév. 1648) recusam n coram Nobb. AA. ut eximium quid otîerre. Imo, postquam donum hoc » rejecissent, et à librariis vendi prohibuissent, tertio [c'est-à-dire dans » l'édition de iG5o, Meletemata e^f.) eam excudendam dat, et Celsiss. » Megapolitano duci inscribit. O inauditum ab omni aevo obedientiae >> exemplum ! Adderem disputationes quas anni sequentis initio habuit » de formis substantialibus, directe et nominatim contra Aristotelem, » duas quas postea de Atomis, contra eundem pro Democrito, aliam de » libertate philosophandi, manifesto oppositam decreto DD. Guratt. de >> sola philosophia Aristotelica retinenda, aliam deriique -itsi'. àicopsaç etc., » qua mira metamorphosi Cartesium in Aristotelem transformat, et illius » dubitationes hviic conatur atfricarc. Sed omnem obsequii àxoiêeiav exu- w perat, quod simul ac de morte Cartesii inaudivit, eum publico lesso in » auditorio philosophico prosequutus est etc. » (Revu Statera Pliil. Car- tesianœ, r65o, p. 245-246.)

�� � I, ia6. DIX. — 21 Février 1648. 129

DIX.

Descartes a Chanut.

Egmond, 21 février 1648.

Texte de Clerselier, tome I, lettre 3;, p. 126-12S.

Brasset avait transmis à Descartes, le 7 février, une lettre de Chanut, qui ne pouvait être que du 11 Janvier .{voir ci-avant p. 121, note &). L'exemplaire de l'Institut, I, jg {ci-avant, p. ii3, note h), mentionne aussi une lettre du 18 janvier. Brasset l'aur-ait trans- mise le 14 février. Descartes répond ici aux deux.

Monfieur, Il faut que ie vous die que ie fuis marry du trop fauorable accueil que vous auez procuré aux écrits que ie vous auois enuoyez pour la Reine de Suéde ^

5 Car i ay peur que fa Maieflé, n'y trouuant rien, en les lifant, qui correfponde à l'efperance que vous luy en auez fait auoir, en ait d'autant moins bonne opinion, qu'elle l'aura eue "^ meilleure auparauant. l'ay encore vn autre déplaifir, qui ell que, puifque mon pacquet a

10 efté retenu trois femaines à Amfterdam " (ce que i'ay

a. Lettre CDXCV, p. 81 ci-avant, et les pièces énumérées p. 86, note a.

b. Clers. : aura eue.

c. Le paquet envoyé d'Egmond, le 20 novembre, ne fut expédié par Brasset que le 20 décembre (voir p. 109 ci-avant). Nous voyons d'ail- leurs, par une réponse de Brasset, le 24 janvier 1648, à une lettre de Chanut, du 28 décembre 1647, que celui-ci s'était plaint, trois courriers de suite, c'est-à-dire les 14, 21 et 28 décembre 1647, de n'avoir rien reçu de Hollande. Et, dans la lettre suivante de Brasset, du 3o janvier 1648, répondant à une lettre de Chanut, du 4, nous voyons qu'à cette date les communications étaient rétablies {Bibl. Nat., fr. i-jgoo,f. 3So v. et f. 5i V.). Mais l'envoi du 20 déc. ne dut arriver que pour le 18 janvier.

CORRESPONBANCE. V. IJ

�� � I jo Correspondance. i, 126-127.

fceu eftre arriué pource qu'on penfoit le deuoir enuoyer\ par mer & qu'on en attendoit roccafion), ie regrette de n'auoir pas employé ce temps-là pour tafcher d'é- crire quelque chofe qui fuft moins indigne d'vn fi bon accueil. Car, encore que i'aye tafché de faire mon 5 mieux, toutesfois les fécondes penfées ont coutume d'eflre plus nettes que les premières, & ie m'eftois haflé en faifant cette dépefche, pour témoigner, au moins par ma promptitude, combien i'eftois defireux d'obéir a vn commandement, que ie cheriffois comme 10 le plus grand honneur que ie puiffe receuoir. Voila, M(onfieur), tous les fuiets de triftelîe que ie puilîe imaginer, afin de modérer l'extrême ioye que i'ay d'aprendre que cette grande Reine veuille lire & con- fiderer à loifir les écrits que i'ay enuoyez. Car i'ofe i5 me promettre que, fi elle goufi:e les penfees qu'ils con- tiennent, elles ne | feront pas infrudueufes, & pource qu'elle eft l'vne des plus importantes perfonnes de la terre, que cela mefme peut n'eftre pas inutile au pu- blic. Il me femble auoir trouué par expérience que la 20 confideration de ces penfées fortifie l'efprit en l'exer- cice de la vertu, & qu'elle fert plus à nous rendre heureux, qu'aucune autre chofe qui foit au monde. Mais il n'eft pas poffible que ie les aye alfez bien ex- primées, pour faire qu'elles paroilTent aux autres 25 comme à moy . Et i'ay vn defir extrême d'aprendre quel iugement en fera fa Maiefté, mais particulièrement auffi quel fera le voftre. La parole a beaucoup plus de force pour perfùader que l'écriture, & ie ne doute point que vous ne luy en faffiez ayfément auoir les 3o mefmes fentimens que vous aurez, au moins s'ils font

�� � I, ii7-"28. DIX. — 21 Février 1648. i)i

à mon auantage; car l'affeâiion dont vous me donnez tous les iours des preuues, m'aflure que vous ne luy en voudriez pas faire auoir d'autres.

le feray bien-aife de voir la harangue de M. F(rein-

5 shemius) ", à caufe de la matière dont il traite, & ie ne manqueray pas de la demander à M. BralTet lors qu'il l'aura receuë.

Au refte, ie me propofe d'aller à Paris au commen- cement du mois prochain. le pourrois dire que, pour

«o mon interefl, ie ne fouhaite pas d'auoir fi-toil l'hon- neur de vous y voir, à caufe des faueurs que vous me procurez au lieu où vous elles; mais ie nay iamais aucun égard à moy, lors qu'il peut y aller du conten- tement de mes amis. Et i'auouë que ie ne fouhaiterois

i5 pas vn employ pénible, qui m'oftaft le loifir de culti- uer mon efprit, encore que cela fufl recompenfé par beaucoup d'honneur & de profit. le diray feulement qu'il ne me femble pas que le voflre foit du nombre de ceux qui oflent le loifir de cultiuer fon efprit; au con-

20 traire, ie croy qu'il vous en donne les occafions, en ce que vous elles auprès d'vne Reine qui en a beau- coup, & qu'il ne faut pas auoir manque d'adrefle pour fatisfaire entièrement à fes maiftres, agréer à ceux vers lefquels on eft enuoyé, & ne ioùer cependant

25 aucun autre perfonnage que celuy d'vn homme d'hon- neur, ainfi queie m'alTure quel vous faites. On peut toufiours tirer beaucoup de fatisfadion de ce qu'on occupe fon efprit en des chofes difficiles, lors qu'on y reûffit, encore qu'on ne l'occupe pas aux mefmes

a. Voir ci-avant, p. 79, lettre GDXCIII.

b. En réalité, Descartes ne partira qu'au commencement de mai.

�� � IJ2 Correspondance, i, hs.

chofes qu'on auroit peut-eftre choifies, fi on en auoit eu la liberté. Le voflre eftant propre à tout, ie ne doute point que vous ne tiriez beaucoup de fatisfadion d'vn employ dont vous vous acquitez û bien. Si pour- tant vous aprochiez du temps de voftre retraite, & que 5 vous reuinfiez bien-toft à Paris, ie ferois rauy d'auoir l'honneur de vous y voir. Que fi vous faites encore quelque feiour au lieu où vous eftes, ie me confoleray fur ce que i'efpere que vous continuerez à me procu- rer la bien-veillance de cette grande Reine, pour les lo vertus de laquelle vous m'auez fait auoir beaucoup de vénération & de zèle. le fuis, &c.

D'Egmond, le 21 Feurier 1648 ^

DX.

Descartes a l'Abbé Picot. [Egmond], 28 février 1648.

[A. Bailletj, Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 455-456.

a . . .Lorsqu'il (Descartes) étoit en Hollande, on alloit à Paris implorer » le crédit du Père Mersenne, pour obtenir une place parmi ses valets, » comme une condition fort heureuse. De son côté, il les traitoit avec une » indulgence et une douceur, qui les assujetissoit par amour. Quelques » fidelies et quelques affectionnez que fussent ceux du dernier ordre, il » n'étoit pourtant pas d'avis qu'on mit leur conscience et leur fidélité trop

a. Brasset fit partir cette lettre pour Stockholm le 28 février. Il écrivit, en effet, à Chanut ce jour-là : « ... Voicy la response d'un de vos amis » qui a grande disposition aies quitter {les peuples de ce pays). le suis » après a lire une bourrade qu'il donne a son Ministre d'Utrecht. C'est un » assez rudde souvenez-vous de moy. » (Bibl. Nat.,fr. ijcjoo, /■ gi v.) Brasset lisait \tfactum, dont il est question p. i23 ci-avant.

�� � DXI. — Mars ou Avril 1648. 1J3

» à l'épreuve, parce que ceux même qui ne voudroient pas chercher Toc-

» casion de mal faire, n'ont pas toujours la force de la rejetter, quand elle

n se présente à eux. Cette maxime étoit moins pour luy, qui n'avoit aucun

» sujet de plainte de ce côté-là, que pour ceux de ses amis, qui n'étoient

» pas aussi heureux que luy. »

Afin de n'être jamais trompé % en matière de ferui- teurs & de feruantes, il faut faire fon conte, qu'il n'y en a point qui ne puiiTent être infidelles, lors qu'ils en ont occafion, & ne leur en donner jamais de grande. C'efl-à-dire qu'il faut prendre foy-même le foin de fes affaires, & être un peu diligent, malgré qu'on en ait.

« Mais pour ceux du premier ordre qui l'approchoient de plus prés en » qualité de secrétaires ou de copistes, ou même de valets de chambre, il n les regardoit si peu au dessous de luy, qu'on les auroit pris souvent » pour ses égaux. Une conduite si pleine de bonté contribua beaucoup » sans doute à leur former le cœur et l'esprit; et la plupart sont deve- » nus gens de mérite et de considération dans le monde. " (Baillet, II, 455-456.)

��DXI.

Descartes [au Marquis de Newcastle ?]

[Mars ou avril 1648.] Texte de Clerselier, tome III, lettre 124, p. 63û-640.

Sans nom ni date dans Clerselier. Mais Descartes nomme dans celte lettre M. de Martigny [p. 184, l. S), à propos de la pension

a. Baillet ajoute dans une parenthèse : « dit-il à l'Abbé Picot qui étoit » mal satisfait de sa cuisinière. » Et en marge : « Louise qui luy avoit » paru bonne servante. C'est ce qu'il dit en luy recommandant la fidélité » de Maçon, son valet, qui alloit de Hollande à Paris pour le service, et à » qui il avoit confié son chien appelle Monsieur Grat, avec une petite » chienne pour en donner de la race à cet abbé. [Lettr. MS. à Picot du » 28 février 1648.] »

�� � I H Correspondance. iii, 6Î&-637.

qui lui avait été promise. Ce même nom se trouvait déjà dans une lettre précédente du 3i janvier [ci-avant p. i ij, l. s,), en compa- gnie d'un autre nom : M. de Neucastel [ib., l. 4), et Descartes promettait de répoudre à celui-ci par le prochain courrier, à cause de l'importance des questions qui lui étaient posées. Nous avons vu [p. 118) qu'au courrier suivant il ne répondit pas encore. Sa réponse ne serait-elle pas la présente lettre, écrite en ce cas à M. de Neu- castel, sans doute sur la Jin de mars (voir la lettre suivante, p. i3g)? Le marquis de Neivcastle, qui demeura à Paris d'avril 1645 jusqu'à la Jin de 1648, serait intervenu en faveur de Descartes pour hâter l'envoi de son brevet de pension.

��Monfieur,

Encore que i'aye vn extrême reflentiment des bien- faits que i'ay receus de voftre faueur, tant lors que i'eftois à Paris, que depuis encore, ainfi que i'ay fceu de Monfieur de Martigny, qui m'a mandé que, fans 5 vous, il n'euftpû rien faire en l'expédition du Breuet de penfion qu'il m'a enuoyé, ie ne vous en feray pas neantmoins icy de grands remercimens. Il n'appar- tient qu'à ceux qui ont enuie d'eflre ingrats de fe fer- uir de cette monnoye, afin de payer avec des paroles 10 les véritables bien-faits qu'ils ont receus. Mais ie vous fupplie tres-humblement de trouuer bon que ie vous die que ie ne puis douter que vous n'ayez do- refnauant beaucoup de bonne volonté pour moy, non point pour aucun mérite que ie prétende auoir, mais i5 pour ce que vous | m'auez défia fait plus de bien que la plufpart de tous les parens ou amis que i'ay iamais eus ; en forte que vous pouuez à bon droit me confi- derer comme l'vne de vos créatures. Et en examinant toutes les caufes de l'amitié, ie n'en trouue point 20 d'autre qui foit fi puiffante ny fi preflante que celle-là

�� � 111.637. DXl. — Mars ou Avril 1648. IJ5

Ce que ie prens la liberté de vous écrire, afin que, lors que vous fçaurez que ie fais cette reflexion, vous ne puitlie/, aufli douter que ie n'aye vn /ele très-parti- culier pour voflrc feruice. A quoi i'adioûteray feule- 5 ment encore vn mot, qui eft que la Philofophie que ie cultiue n'ell pasfi barbare ny fi farouche qu'elle reiettc l'vfa^e des pallions; au contraire, c'ell eu'luy feul que ie mets toute la douceur ^.^ la félicité de cette vie. Ht bien qu'il y ait plufieurs de ces pallions dont les

'o excez foicnt viiicux,il y en atoutesfois quelques autres que i'cdimc d'autant meilleures, qu'elles font plus ex- cediues; e^' ie mets la reconnoiffance entre celles-cy, audi bien qu'entre les vci'tus. C'ell pourquov ie ne croyrois pas pouuoir crtrc ny vertueux ny heureux, fi

i5 ie n'auois vn defir tres-paflionné de vous témoigner par cfiet,dans toutes les occa(ions,queie n'en manque point. Et puifquc vous ne m'en offrez point prefente- ment d'autre que celle de fatisfaire à vos deux de- mandes, icferay mon poflible pour m'en bien acquitter,

20 quoyque l'vne de vos queflions foit d'vne matière qui eft fort éloignée de mes fpeculations ordinaires.

Premièrement donc, ie vous diray que ie tiens qu'il y a vne certaine quantité de mouucment dans toute la matière créée, qui n'augmente ny ne diminue iamais;

25 \ ainfi, que, lors qu'vn corps en fait mouuoir vn autre, il perd autant de fon mouuement qu'il luy en donne. Comme, lors qu'vne pierre tombe de haut contre terre, il elle ne retourne point c*^ qu'elle s'arrefte, ie conçois que cela vient de ce qu'elle ébranle cette terre, & ainfi

3o luy transfère fon mouuement. Mais, fi ce qu'elle meut de terre contient mille fois plus de matière qu'elle,

�� � I )6 Correspondance. m, 6?7-638.

en luy transférant fon mouuement, elle ne luy donne que la miliéme partie de fa vitefTe. Et pour ce que, fi deux corps inégaux reçoiuent autant de mouuement l'vn que ifautre, cette pareille quantité de mouuement ne donne pas tant de vitefTe au plus grand qu'au plus 5 petit, on peut dire en ce fens que, plus vn corps con- tietjt de matière, plus il a d'Inertie Naturelle. A quoy l'on peut adioûter qu'vn corps qui efl grand peut mieux transférer fon mouuement aux autres corps qu'vn petit, & qu'il peut moins eftre meu par eux. De lo façon qu'il y a vne forte d'inertie qui dépend de la quantité de la matière, & vne autre qui dépend de l'étendue de fes fuperficies.

Pour voftre autre queftion, vous auez, ce me femble, fort bien répondu vous-mefme fur la qualité de la i5 connoilTance de Dieu en la béatitude, la diftinguant de celle que nous en auons maintenant, en ce qu'elle fera intuitiue. Et fi ce terme ne vous fatisfait pas, & que vous croyiez que cette connoiffance de Dieu in- tuitiue foit pareille, ou feulement différente de la jo noflre dans le plus & le moins des chofes connues, & non en la façon de connoiftre, c'eft en cela qu'à mon aduis vous vous détournez du droit chemin. La con- noiffance intuitiue eft vne illuftration de l'efprit, par laquelle il voit en la lumière de Dieu les chofes 25 qu'il luy plaift luy découurir par vne impreffion di- rede de la clairté diuine fur noftre entendement, qui en cela n'eft point confideré comme agent, mais feu- lement comme receuant les rayons de la Diuinité. Or toutes les connoiffances que nous pouuons auoir de 3o Dieu fans miracle en cette vie, defcendent du raifon-

�� � III. 638-fi39. DXI. — Mars ou Avril 1648. 137

nement & du progrez de noftre diicours, qui les déduit des principes de la Fov qui ell obfcure, ou viennent des idées & des notions naturelles qui font en nous, qui, pour claires quelles foient, ne font que grof- 5 fieres & confufes fur vn i\ haut fuiet. De forte que ce que nous auons ou acquérons de connoilTance par le chemin que tient noftre raifon, a. premièrement, les ténèbres des principes dont il eft tiré, & de plus, l'incertitude que nous éprouuons en tous nos raifon-

10 nemens.

Comparez maintenant ces deux connoiifances, & voyez s'il y a quelque chofe de pareil, en cette percep- tion trouble j t!^ douteufe, qui nous courte beaucoup de trauail &. dont encore ne iouïfTons-nous que par

i5 momens après que nous l'auons acquife, à vne lu- mière pure, conftante, claire, certaine, fans peine, & toufiours prefente.

Or, que noftre efprit, lors qu'il fera détaché du corps ou que ce corps glorifié ne luy fera plus d'empefche-

20 ment, ne puiiTe receuoir de telles illuftrations & con- noiiîances directes, en pouuez-vous douter, puifque, dans ce corps mefme, les fens luy en donnent des chofes corporelles & fenfibles, & que noftre ame en a defia quelques vnes de la beneficence de fon Créateur,

2 5 fans lefquelles il^ ne feroit pas capable de raifonner? l'auQÙe qu'elles font vn peu obfcurcies par le meflange du corps; mais encore nous donnent-elles vne corî- noiffance première, gratuite, certaine, & que nous touchons de l'efprit auec plus de confiance que nous

3o n'en donnons au rapport de nos yeux. Ne m'auoûerez-

a. A savoir notre esprit.

Correspondance. V. iS

�� � 128 Correspondance. 111,639-640.

vous pas que vous eftes moins afluré de la prefence des obiets que vous voyez, que de la vérité de cette propofition" : le penfe, donc iefuis? Or cette connoif- fance n'eft point vn ouurage de voflre raifonnement, nv vne inftrudion que vos maiftres vous ayent don- 5 née; voflre efprit la voit, la fent & la manie; & quoy que vôtre imagination, qui fe mêle importunément dans vos penfées, en diminué la clarté, la voulant re- ueftir de fes figures, elle vous eft pourtant vne preuue de la capacité de nos âmes à receuoir de Dieu vne 10 connoilTance intuitiue.

Il me femble voir que vous auez pris occafion de douter, fur l'opinion que vous auez que la connoif- fance intuitiue de Dieu eft celle où Ton connoift Dieu par luv-mefme. Et, fur ce fondement, vous auez bafty i5 ce raifonnement : ie connois que Dieu eft vn, parce que ie connois qu'il eft vn Eftre necelTaire; or cette forme de connoiftre ne fe fert que de Dieu mefme ; donc ie connois que Dieu eft vn, par luy-mefme; &l par confequent ie connois intuitiuement que Dieu 20 eft vn.

le ne penfe pas qu'il foit befoin d'vn grand examen pour détruire ce difcours. Vous voyez bien que con- noiftre Dieu par foy-mefme, c'eft-à-dire par vne il- luftration immédiate j de la Diuinité fur noftre efprit, 25 comme on l'entend par la connoiiï'ance intuitiue, eft bien autre chofe que fe feruir de Dieu mefme pour en faire vne induction d'vn attribut à l'autre; ou, pour parler plus conuenablement, fe feruir de la connoif- fance naturelle (& par confequent vn peu obfcure, du 3o

a. Clers.: proportion.

�� � iii,r,,o, DXII. — 4 Avril 1648. 159

moins fi vous lu comparez à l'autre) d'vn attribut de Dieu, pour en former vn argument qui co^iclura vn autre attribut de Dieu. ConrefTcz donc qu'en cette vie vous ne voyez pas en Dieu & par fa lumière qu'il eil

5 vn ; mais vous le concluez d'vne propofition que vous auez (aile de luy, & vous la tirez par la force de Tar- gumentation,qui cftvnc machine fouucnt défeclueufe. Vous voyez ce que vous pouuez fur moy, puifque vous me faites paffer les bornes de philofopher que ie me

10 fuis prefcrites, pour vous témoigner par là combien ie fuis.

��DXII.

DKSCAurris a i.'Ahbk Picot.

[l'igmond], I avril 164N. A. liAii.i i;i|, Vie de Monsieur Des-C^rtes, t. li, p. 3'i<)-'^^o.

" Puiir le convier (DesccTilcs) à le faire plus volonliers [le voyaççc de » France], on luv lit expédier par avance le Brevet de la pension qui luy n éloii ollcrte, et il en reçut, dés la lin du mois de Mars, les lettres en beau » parchemin et lort bien scellées, qu'un ollicier de la Cour de ses amis » luy avoit envoyées par M. de Martigny '. Elles contenoient des éloges » beaucuup au dessus de ce qu'il croyoit jamais pouvoir mériter, avec le » don d'une pension assez honnëie. Mais nous ne trouvons rien qui nous » puisse nettement expliquer la dilliculté qu'il y a de croire .que ces lettres <> patentes lussent différentes de celles qui luy avoient été scellées dés le » () de Septembre de Tannée précédente ". J'avoue qu'il est presque hors de » vray-semblance qu'on eut créé à la Cour de France, sous le ministère I) du Cardinal Ma/.arin, detix pensions à sept mois l'une prés de l'autre

a. Baillet renvoie, pour toute indication, au « Tom. ? des lett. pag. » ()36, etc. », c'est-à-dire qu'il interprète à .sa l'açon les lignes 4-8, p. i34, de la lettre précédente.

b. Voir ci-avant, p. 68.

�� � 140 Correspondance.

» pour un Philosophe, c'est-à-dire, pour un homme aussi peu intéressé, » aussi peu courtisan, aussi peu connu qu'étoit M. Descartes, et sous les » mêmes prétextes. D'un autre côté nous voyons des lettres de deux dates » fort ditfcrentes. Nous avons remarqué que, par l'expédition des lettres » de Septembre 1647, il tut payé de sa première pension ; et nous verrons » par la suite que ces secondes lettres de l'an 1648, portant création d'une « nouvelle pension, luy furent inutiles par les troubles du Royaume, qui » causèrent la suspension des pensions '. »

« Quoy qu'il en soit, ces dernières patentes du Roy furent accompa- 1) gnées de lettres particulières de ceux qui les luy envoyèrent, par les- » quelles on lui promeitoit encore toute autre chose^que la pension. De i> sorte qu'il écrivit à l'Abbé Picot, le 4 d'Avril,

« Pour luy mcivquev le dejfein qu'il avait de partir au mois de Maj-, & de Je loger, non pas che^ luj-, comme auparavant, t)!ais dans un quartier plus proche du monde que n'ejîoit le sien, vers la rué' faint Honoré ou le fauxbourgfaint Germain. Il le pria de luy faire chercher, dans l'un de ces deux quartiers, un appartement qui pût luy convenir, de la manière qu'était logé f on ami M. de Touchelaj-e, Gentil-homme de Touraine, dont il aurait affe^ aimé le voifmage ; mais fur tout, de faire en forte que les commodit'e;{fe trouvajjéntpour pouvoir être fervi à part & manger feul félon fan ordinaire, ou du moins de ne le joindre qu'avec de trés-honnétes gens, qui n'euffent que luy en penfon. Il mettait d'abord tant de conditions au logement qu'il fouhaitoit, qu'il vid aifément la difficulté qu'il y aurait de le rencontrer tel qu'il le dépeignait. C'efl pourquoy il fe réduifit à ne demander qu'une chambre garnie qui fût proprement meublée S- aJJ'ci honnête pour recevoir ceux qui luy rendraient vif te, avec une autre moindre chambre pour en faire un cabinet oit il put fe retirer pour étudier, £• une garderobbe pour coucher un valet. Son dejfein n'étant pas de s'embarafer de chevau.x ny d'équipage, il manda qu'il ne fe foucioit point de porte cochére, & qu'il n'avait pas befain d'écurie, mais qu'il feferviroit du bénéfice de la chaife pour aller par les rues. »

« L'Abbé Picot trouva ce qu'il demandoit du côté des Théatins, où il » sçavoit que son ami cntendoit volontiers la messe, lors qu'il éioit à » Paris, en quoy il songea principalement aux commodiiez du passage » pour le [ouvre, et à celles du voyage de S. Germain en Lave. Il partit » donc au commencement du mois de may. . . »

(Baillet, II, .139-340.)

a. Baillet ajoute en marge : « Il étoit assez ordinaire en ce téms là de donner deux' ou trois pensions en différens téms à une même personne pour un même sujet. » (II, 339.)

�� � DXIII. — 4 Avril 1648. 141

Nous verrons que Descartes écrivit encore le 7 mai à Elisabeth, et ne partit de La Haye que le 8 au matin. Il n'arriva donc à Paris que vers le milieu du mois.

��DXIII.

Descartes a Mersenne. Egmond, 4 avril 1648.

Autographe, Paris, bibliothèque de l'Juslilut.

Une demi-feuille, pliée en deux; les trois premières pages entiè- rement remplies; en travers de la quatrième, l'adresse, avec les traces de deux cachets de cire rouge, illisibles, et un reste de soie Jaune, En haut et a droite de la première page : {64), numéro du classement de dom Poirier. En bas et à gauche : 10, numéro du classement pri- mitif à rebours, correspondant à ■/4 de la collection La Mire. — Non publiée par Clerselier, mais citée par Baillet, Vie de Mons. Dcs- Cartes, t. II, p. 33o, 333 et 3j6.

Mon Reu"'^ Père,

Toutes vos expériences du vif argent* ne m'eftonnent point, L^ il n'y en a point que ie n'accorde fort facile- ment auec mes principes, au moins en tant qu'elles

5 font vrayes ; car, pour celles que vous auez des autres, elles font en partie falfifiees par les imaginations de ceux qui les font, comme entre autres celle cv. quvn pouce d'air fait baiffer le vif argent d'vn pouce, & 2 pouces le font baiffer de 2 pouces, &c. ; car cela

10 dépend du degré de chaleur plus ou moins grand, par lequel cet air efl raréfié. Et affin que vous fçachiez que ce ned point l'air enfermé dans le tuvau. nv aulfv la chaleur, qui fait hauffer l^ bailler le vif argent félon les tems, ie vous diray que i'ay eu, plus de fix

�� � 142 Correspondance.

femaines durant, deux tuyaux, l'vn ou il n'v auoit point d'air pour tout & qui eftoit en lieu froid en vne chambre haute, l'autre ou il y auoit vn peu d'air & qui eftoit dans vn poefle où on faifoit continuellement du feu, & que, néanmoins, le vif argent de ces deux 5 tuyaux haulToit & baifloit a mefme mefure, lorfque le tempérament de l'air de dehors fe changeoit : en forte qu'au 12 de Mars, & derechef vers la fin de Mars, le vif argent a monté plus haut que 2 pieds & 4 pouces, & entre ces deux tems, il a efté plus bas que 2 pieds 10 j pouces. Mais cela n'empefche pas qu'en échauffant extrordinairement le tuyau ou il y a de l'air, cela ne face auffy baille le vif argent, ainfy qu'au termometre. Au refte, ie n'ai pu lire fans quelque indignation ce que vous me mandez auoir efcrit au S'. Schooten, tou- i5 chant ma Géométrie, & vous m'en excuferez, s'il vous plaift. l'admire voftre crédulité : vous auez vu plufieurs fois très clairement, par expérience, que ce que le Roberual difoit contre mes efcrits eftoit faux & imper- tinent, & toutefois vous fuppofez que i y doy changer 20 quelque chofe,a caufe que Roberual dit qu'il manque quelque chofe en ma folution du lieu ad 3 & 4 lineas, comme fi les vifions d'vn tel homme deuoient eftre confiderables *. Ma Géométrie eft comme elle doit eftre pour empefcherque le Rob. & fes femblables n'en 25 puift'ent médire fans que cela tourne a leur confufion ; car ils ne font pas capables de l'entendre, & ie l'ay compofée ainfy tout a deftein, en y omettant ce qui eftoit le plus facile, & n'y mettant que les chofes qui en valoient le plus la peine. Mais ie vous auouë que, îo fans la confideration de ces efprits malins, ie l'aurois

�� � DXIII. — 4 Avril 1648. 145

efcrite tout autrement que ie n'ay fait, & Faurois ren- due beaucoup plus claire ; ce que ie feray peuteftre encore quelque iour, û ie voy que ces monftres foient aflez vaincus ou abailTez. 5 Ce qui eft caufe que ie n'ay point voulu voir la ver- fion de Schooten, encore qu'il l'ait defiré ; car, û i'euffe commencé a la corriger, ie n'eufle pu m'empefcher de la rendre plus claire qu'elle n'eft, ce que ie ne defire point. Et pource que Schooten n'eft pas fçauant en

10 latin, ie m'affure que fa verfion fera bien obfcure, & qu'il y aura peuteftre des equiuoques, qui donneront des prétextes de cauillation a ceux qui en cherchent ; mais on ne pourra me les attribuer, a caufe que fon latin n'eft point du tout femblable au mien.

i5 l'efpere refpondre bientoft de bouche aux autres articles de voftre letre, & ie fuis,

Mon Reu. Père,

Voftre très humble & très fidelle feruiteur,

20 DESCARTES.

D'Egmond, le 4 Auril 1648.

Adresse :

Au Reuerend Père Le Reu'*. Père Mercenne 25 Religieux Minime

a Paris.

Page 14 r , 1. 2. — Nous avons une lettre de Mersenne à Constantin Huy- gens, du 1 7 mars 1 648 ; mais voici tout ce qu'on y trouve au sujet du vide :

« Pour son livre du vuide {les Expériences nouvelles de Pascal), on » commence icy à croire que ce n'est pas vuide, à cause qu'une vessie

�� � 144 Correspondance.

» applatie et toute vuide d'air estant mise dans ce vuide, s'y enfle inconti- » nent. Et ie ne sçay comme quoy les positions de M' des Cartes sou- » dront ce nœud de vessie, lequel ie luy ay mande affin qu'il y pense. » (Œuvres complètes de Christiaan Huygens, La Haye, 1888, t. I, p. 84.)

Mais, dans une lettre suivante "h Christian Huygens, du 2 mai 1648, Mersenne ajoute en post-scriptum :

« l'oubliois de vous entretenir de nostre vuide, et particulièrement sur » ce que vous m'auez escrit (lettre perdue) de la vessie qui s'enfle dans le 1) vuide. Vous croyez, comme nous, que c'est quelque particule d'air qui » estant demeuré dedans s'enfle et se raréfie ; mais la raréfaction n'estant B pas intelligible, comme vous sçauez que M des Cartes Ta abandonée à » cause de cela, contre quoy pouuez-vous encore tenir cette raréfaction ? »

« Et mesme sa qualité subtile n'est pas capable de faire cet enflement ; » car elle passe partout, aussi aysement que l'eau par vn filet de pescheur, » et partant elle passeroit à trauers la vessie sans l'enfler. »

« Vous voyez donc l'atfaire insoluble, si la clarté de vostre esprit n'y » remédie. »

« Nous auons aussi trouué qu'vn doigt d'air pur dans le vuide feroit » baisser le vif argent d'vn doigt, au lieu qu'vn doigt d'eau mis dans le » mesme vuide, ne le feroit baisser que de — de doigt. « [Ib., t. I, p. 9 t.)

Page 142, 1. 24. — Dans la lettre du 17 mars 1648, déjà citée plus haut, 1. 4 ci-avant, Mersenne écrivait à Constantin Huygens :

1 Si vostre Archimede' (son fils Christiaan Huygens) vient auec vous ■a (à Paris, l'été de r64S)y nous luy ferons veoir l'vn des plus beaux traitez » de Géométrie qu'il ayt iamais vu, qui vient d'esirc acheué par le ieune >> Paschal. C'est la solution du lieu de Pappus ad 3 et 4 lineas, qu'on pre- » tend icv n'auoir pas esté résolu par M' des Cartes en toute son estendûc. >> Il a fallu des lignes rouges, vertes et noires, etc., pour distinguer la » grande multitude de considérations (configurations ?]. » (Œuvres com- plètes de Christiaan Huygens, t. I, p. 83-84.)

��DXIV. Descartes et Burman.

Egmond, 16 avril 1Ô48. Copie MS., Bibl. de l'I'niv. de Gœttingeii, Cod. MS. pbilol. 264.

Le MS. donne, en marge de la première page, l'indication suivante : Per Burmannum qui 20 Aprilis communicavit Amstelodami cum

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 145

Claubergio, ex cujus Msto ipsemet descripsi. Dordraci. Ad i3 et 14 Julij. On trouve, en outre, ces deux dates : Egmondœ, april. 16, 1648, en tète, et Amstelodami, april. 20, anno 1648, à la fin. Le titre est : Responsiones Renati des Cartes... ab ipso haustfe. // s'ag-it donc d'un entretien entre Descartes et Burnian, à Egniond, 16 avril 164S. Fut-il rédigé séance tenante, à Egmond même, par Burman, ou seulement quatre Jours après, le 20 avril, à Amsterdam, sur des souvenirs encore présents ? On ne sait. Toujours est-il que cette date du 20 avril est celle du jour oit Clauberg écrivit l'entre- tien, soit qu'il l'ait rédigé de concert avec Burman, soit qu'il ait simplement copié les notes de celui-ci. Et c'est sur le manuscrit de Clauberg qu'a été prise à Dordrecht, i3 et 14 juillet {164S], la présente copie. Elle se trouve maintenant dans un asse- fort cahier, petit in-4, qui contient, en outre, cinq autres pièces, d'un caractère purement philologique ; ces pièces seraient de la fin du .ww siècle, {la troisième se tertnine par une lettre de Morhof à Grxvius, du 26 mai i6gi). Plus tard, le cahier entra dans la Bibliothèque de Crusius, comme l'indique une note sur la première page : Ex Bibl. M. Crusii, avec la date \-j5i au-dessous. Au revers de la première page on lit : Ex Bibliotheca Acad. Georgia? Augustœ.

Le MS. est paginé seulement au recto des feuilles, f 2~ àf. 43 inclus. Il comprend trois parties : objections et réponses, 1° sur les Méditations, 2° sur les Principes, 3° sur le Discours de la Méthode. Les passages sont indiqués avec renvois aux pages de la seconde édition latine des Méditations [Amsterdam, Louis Elsevier, 1642). aux articles de chaque livre des Principes, et aux pages de la tra- duction latine du Discours de la Méthode, etc. [Amsterdam, Louis Elsevier, 1644). — Après l'indication de chaque passage se trouve ordinairement une objection, puis la réponse de Descartes, puis une nouvelle objection, puis une nouvelle réponse, etc. Les réponses sont le plus souvent annoncées par la lettre R, tandis que rien n'annonce les objections. Cela n'a pas d'inconvénient, lorsqu'il n'y a qu'une objection et aussi qu'une réponse à la suite. Mais, s'il y a deux, ou trois, ou même quatre objections successives, il a fallu trouver l'en- droit où chacune d'elles commence et se détache de la réponse qui pré- cède. Nous avons indiqué cet endroit par la lettre O entre crochets (O désignant les objections, comme R les réponses], — Enfin le MS. présente de nombreuses abréviations, généralement faciles d'ailleurs à interpréter, grâce aux citations, les mots abrégés de celles-ci se retrouvant en entier dans te texte imprimé.

Le texte ci-dessous n'étant point de Descartes, mais de Burman Correspondance. V. ig

�� � 14^ Correspondance.

{avec ou sans la collaboration de Clauberg), nous le reproduisons dans le même caractère que les documents qui se rapportent au phi- losophe..

��RESPONSIONES RENATI DES CARTES

AD QUASDAM DIFFICULTATES

EX MEDITATIONIBUS EJUS, ETC.,

AB IPSO HAUST^E

��Egmondae, april. i6. 1648.

iMkdit, I, P. 8 : vel a sensibus, vel per sensus...

A sensibus, videlicet' visu, quo colores, figuras et simiiia omnia percepi ; prœter illum autem accepi rdlqua per sensus, scilicet^ per auditum, quia ita a parentibus, prœceptoribus aliisque hominibus accepi et hausi ea quae scio. Non potest hîc objici, omitti hîc prin- cipia communia et ideas Dei et nostri, quœ in sensibus nunquam fuere [Med., p. 34). Nam 1° eas etiam sic accepijoer sensus, scilicet auditum. 2° Considérât hîc auctor homineni qui primo philosophari incipit, quique ad ea tantùm attendit quse scit se nosse. Nam, quantum ad principia communia et axiomata, exempli gratiâ, im- possibile est idem esse et non esse, attinet, ea homines sensuales, ut omnes ante philosophiam sumus, non considérant, nec ad ea atten- dunt ; sed quia tam clare sibi innata sunt, et quia ea in semetipsis experiuntur, omittunt, et non nisi confuse considérant, nunquam verô in abstracto et separata a materiâ et singularibus. Si enim ita considerarent, nemo de iis dubitaret ; et si id fecissent Sceptici, nemo unquam Scepticus fuisset, quoniam ea ab eo, qui attente ad illa animadvertit, negari non possunt. 5° Hîc pr^cipue de re exis- tente agitur, an ea sit.

I. videlicet. conjecture. MS. : signe abréviatif. — 2. scilicet, id.

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 147

��P. i3 : supponam igitur...

Reddit hîc auctor hominem tam dubium, et in tantas dubita- tiones conjicit ac potest; ideoque non solùm objicit illa quas objici soient a Scepticis, sed etiam omnia illa quae objici possunt, ut ita plane omnes dubitationes tollat; et in eum finem genium hîc intro- ducit, quem sursum ' dari aliquis objicere potest.

I P. i3] : siimme potentem . . .

Loquitur hîc auctor contradictoria, quia cum summâ potentiâ malignitas consistere non potest.

P. i55 : ex nullo sfllogismo...

[0]. — Sed annon contrarium ponitur, Princ, I, 10 ?

R. — Ame hanc conclusionem : cogito ergo siim, sciri potest illa major : quicquid cogitât, est, quia reipsâ prior est meà conclusione, et mea conclusio illâ nititur. Et sic in Princip. dicit auctor eam prœcedere,- quia scilicet implicite semper prœsupponitur et prœ- cedit; sed non ideo semper expresse et explicite cognosco illam prœcedere et scio ante meam conclusionem, quia scilicet ad id tantùm attende quod in me experior, ut, cogito, ergo suni, non autem ita attendo ad generalem illam notionem, quicquid cogitât, est; nam, ut ante monitum, non separamus illas propositiones a singularibus, sed cas in illis consideramus; et hoc sensu verba hajc p. i55 hîc citata intelligi debent.

P. 4-^4 : in quod non potest ferri summum eus. . .

[0]. — Nos cum simus compositi partim ex nihilo partim ex ente, ferimur etiam partim in ens partim in nihil. Deus autem, cùm sit summum et merum ens, non potest ferri in nihil. Et hœc medi- tatio- metaphysica est et valde chra iis, qui ad eam attcndunt. Et hinc Deus deberet ferri in nihil, si mea facultés percipiendi, qua- tenus ipsam a Deo habeo vel quatenus recte eâ utor, non assentiens nisi clare perceptis, me deciperet et falleret; sic enim ipse Deus me

I. Passage corrompu. Faut-il lire seorsum ? ou insulsum ?— 2. medi- tatio] abréviation : md (?).

�� � 148 Correspondance.

dcciperet, et in non ens tenderet. Sed, dicat aliquis, postquam demonstravi Deum esse, et non esse fallacem, possum dicere : non me quidem fallit ingenium, quia illud a Deo rectum accepi, sed fallit memoria, quia videor recordari aliquid, quod in re verâ non recordor, quia ipsa imbecillis est.

R. — De memorià nihil dicere possum, cùm hoc quisque apud se cxperiri debeat' an bene recordetur ; et si de eo dubitat, opus est scriptione et similibus' quœ ipsum juvent.

��P. 283 : denique quod circulum. . .

[0]. -^ Videtur; nam in tertiâ Meditatione probat auctor Deum esse per axiomata, cùm sibi necdum constet se in iis non falli.

R. — Probat, et scit se in iis non falli', quoniam ad ea attendit; quamdiu autem id facit, certus est se non falli, et cogitur illis assentiri.

[0]. — Sed mens nostra non potest simul nisi unam. rem conci- pere. Demonstratio autem illa longior est, et constat ex-pluribus axiomatîs. Tum omnis cogitatio fit in instanti, et-* menti in illà demonstratione multœ suboriuntur cogitationes. Et sic ad illa axio- mata attendere non poterit, cùm una cogitatio impediat aliam.

R. — 1° Quod mens non possit nisi unam rem simul concipere, verum non est : non potest quidem simul multa concipere, sed potest tamen plura quàm unum ; e. g., jam ego concipio et cogito simul me loqui et me edere. Tum 2° quod cogitatio etiam fiât m instanti, falsum est, cùm omnis actio mea fiât in tempore, et ego possim dici in eâdem cogitatione continuare et perseverare per aliquod tempus.

[0]. — Sed sic cogitatio nostra erit extensa et divisibilis.

R. — Nihil minus. Erit quidem extensa et divisibilis quoad dura- tionem, quia ejus duratio potest dividi in partes; sed non tamen est extensa et divisibilis quoad suam naturam, quoniam ea manet inextensa; eodem modo ut durationem Dei possumus dividere in infinitas partes, cùm tamen ideo Deus non sit divisibilis.

[0]. — Sed œternitas est simul et semel.

R. — Hoc concipi non potest. Est quidem simul et semel, qua-

I. debeat] débet. — 2.etsimiiibus] le ex sic de la ligne suivante. — 4. En

abréviation. — 3. et] et sic (MS.). marge : Conf. DioPT.,p. 148 (MS.).

Mais ce premier sic parait ajouté Pagination de l'édition latine de

par le copiste, qui lisait par avance 1 644. Voir p. 1 63 de notre édition.

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 149

tenus Dei naturas nunquam quid additur aut ab eâ quid detrahitur. Sed non est simul et semel, quatenus simul existit ; nam cùm pos- simus in eâ distinguere partes jam post mundi creationem, quidni illud etiam possemus facere ante eam, cùm eadem duratio sit i Ea autem jam creaturis, e. g., per quinque annorum millia coextensa fuit et cum ils duravit, et sic etiam potuisset fuisse, si ante mundi creationem mensuram habuissemus. Cùm igitur cogitatio nostra ita piura quàm unum complecti queat, et in instanti non fiât, ma- nifestum est nos demonsrrationem de Deo integram complecti posse, quod dum facimus certi sumus non nos falli, et sic omnis difficultas tollitur.

��[P. 283] : f^uod autem iiihil in mente...

[0]. — Sed quomodo conscius' esse potest, cùm conscium esse sit cogitare? Ut autem id cogites, te conscium esse, jam transis ad aliam cogitationem, et sic non amplius de cà re, de quâ prius, cogitas', et sic non es conscius te cogitare, sed te cogitasse.

R. — Consciam esse est quidem cogitare et reHectere supra suàm cogitationem; sed quod id non possit fieri manente priori cogita- tione, falsum est, cùm, ut jam vidimus, anima piura simul cogi- tare et in suâ cogitatiône perscverare queat, et quotiescunque ipsi libuerit ad cogitationes suas reflccterc, et sic sua; cogitationis conscia esse.

[P. 2SS] : a cogitatiône dependens. . . Ut, exempli gratià, motus brachii.

[P. 283] : Qiiamobrem non dubito...

[0]. — Conjiciebat harum objectionum auctor, mentem crgo etiam in infantibus semper debere cogitare.

'K[espondet] auctor concedendo.

[0]. — Sed cùm habeamus innatam Dei nostri ' ideam, an mens igitur infantis non haberet actualem ideam Dei ?

R. — Hoc affirmare esset temerarium, cùm nuUa habeamus ad eam rem facientia argumenta. Tum probabile non videtur ; nam

I. conscius] conscium (A/S'.]. — 3. Mot suspect. Ou faut-il sup- 2. cogitas] cogitabas {MS.}. — pléer : ci nostn :

�� � i^o Correspondance,

mens in infantià ita corpori immersa est, ut nuUas habeat cogita- tiones, nisi quas ab affectione corporis haurit.

[0]. — Sed potest plura simul cogitare.

R. — Potest, si una non impediatur ab alià, ut hîc contingit ; nam corp'is ita afficit animam, ut eam impediat, et hoc in nobis sen- timus, cùm acu aut alio instrumento pungimur, hoc ita nos affi- cere, ut de aliâ re cogitare non possimus. Sic homines semisomno- lenti de nullà alià re vix ' cogitant. Sic igitur etiam mens in infantià corpori immersa fuit, ut nihil aliud nisi corporeum cogitaret; nam corpus, ut semper mentem in cogitando impedit, sic illud maxime fecit^ in juvehtute. Quod autem illarum cogitationum non recor- demur, fit, quia nuUa ejus^ vestigia ut hîc "^ cerebro impressa sint= : sic heri etc. multa cogitavimus, quorum jam non recordamur. Et mens nunquam sine cogitation; esse potest ; potest quidem esse sine cogitatione hac aut il!â, sed tamen non sine omni, eodem modo ut corpus ne quidem per ullum momentum sine extensione esse potest.

[0]. — Sed etiam si non imprimantur vestigia cerebro, et sic memoria corporalis'non sit, datur tamen memoria intellectualis, ut in angelis et animabus separatis procul " dubio, et sic per eam mens suarum cogitationum recordaretur.

R. — Memoriam intellectualem non nego ; ea enim datur. Ut cùm,audiens vocem R-E-X significare supremam" potestatem, illud memorice mando, et deinceps per memoriam repeto illam significa- tionem, illud certe fit per memoriam intellectualem, cùm nulla sit affinitas inter très illas literas et earum significationem, ex quà illam haurirem, sed per memoriam intellectualem id memini, eas literas id denotare. Verùm hœc memoria intellectualis magis est universalium quàm singularium,-et sic per eam omnium singula- rium factorum nostrorum recordari non possumus.

Médit. II. P. i8 : et si fas est dicere maligmim...

Additur illa restrictio ibi ideo, quia auctor contradictoria

I . de nullà alià re vix [MS.),Peut- ment une rature, le copiste s'étant

être faut-il : de nullà aliâ re seule- trompé. — 5. Lire sunt? — 6. procul

ment ? ou bien de ullâ aliâ re vix ? récrit au-dessus de sine, sans que

— 2. Lire facit? — 3. Lire earum? sine soit barré (MS.). — 7. après

— ^. Après hic ^e trouve dans le supremam] illam ajouté, c^ semble, MS. un signe dont on ne sait si c'est par le copiste, dont la plume aurait une sorte de fgure, pour représen- anticipé sur illud,

ter les traces cérébrales, ou simple-

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 151

loquitur ', si dicat potentissimum et malignum, quia summa potentia et malignitas simul consistere non possunt, et ideo dicit, si fas est dicere.

P, 20^ : is qui me creapit,,.

Sed, an Deus, nescio. Annon potius genius ille, qui me deludit, meetiam creavit^? Sed hœc nondum hîc cognovi, et de iis confuse solùm loquor.

P. 25 : tum qiiid ea sit. . .

Examinavit hoc in praecedentibus, cùm examinaret omnia illa attributa cerje et accidentia, quœ ab eâ modo tolli, et alia in eorum locum substitui videbat.

P. 42 1 : neque enim ahstraxi. . .

[0]. — Sed videtur id fecisse, cùm in ipsâ Meditatione doceret illa accidentia a cerâ separari, et sic ipsum corpus seu substantiam cerœ remanere.

ft. — Non tamen fecit ; nam quamvis concesserit et dixerit haec accidentia a cerâ tolli, ut quod dura, frigida et similia*, dixit et ani- madvertit semper alia in eorum locum succedere, adeo ut cera nunquam absque accidentibus sit, et sic illam nunquam abstraxit ab accidentibus.

P. 2S4 : adœquat infinitavi Dei potestatem.. .

[0]. — Sed quid hoc opus, cùm Deus illam sua sponte in crea- turis limitaverit, sic ut infinitam adœquare opus non habeamus ?

R. — Hoc nescimus, E. g., sumamus triangulum, rem, ut videtur, simplicissimam, et quam facillime adœquare posse videremur; sed nihilominus illum adaequare non possumus. Etiam si enim nos omnia quœ possumus concipere attributa in illo demonstremus, nihilominus vel post mille annos alius mathematicus in illo plures

I. Plutôt loquatur ? — 2. MS. : ille, qui me deludit, qui me etiam

P. 21. En réalité, p. 20, avant- crea'vïx. Texte qui paraît altéré par

dernière ligne. — 3. MS. : Sed an le copiste. — 4. et similia] abré-

Deus? non, nescio, potius genius viation (MS.)

�� � 1 5 2 Correspondance.

proprietatcs deteget, sic' ut nos nunquam certi simus nos omnia illa comprehendisse, quai de eà re comprehendi poterant. Et idem etiam dici potest de corpore ejusque extensione et aliis rébus om- nibus. Ipse enim auctor nullius rei adœquatam cognitionem sibi tribuit, sed nihilominus certus est se in multis, si non omnibus, rébus habere eam cognitionem, et ea fundamina, ex quibus ad;ï- quata cognitio deduci posset, et forsan deducta est. Quis " enim hoc ferat ■" ?

Médit. III. P. 3i : vix inilii ullam...

i'O]. — Sed cùm omnis error idearum proveniat ab earum reia- tione et applicatione ad res externas, videtur nuUa esse errandi materia, si ad eas non referantur"*.

R. — Est niliilominus materia errandi, etiamsi eas ad nullas res extra me referam, cùm possim errare in ipsà earum naturà, ut si considerem ideam coloris', et dicam eam esse rem, qualitatem", seu potius ipsum colorem, qui per eam ideam reprfesentetur, taie quid esse ; ut si dicam albedo est qualitas ^, etiamsi illam ideam ad nuUam rem extra me referam, ac dicam vel " supponam nullum esse album, possem tamen in iibstracto, et in ipsà albedine ejusque naturà seu ideà, errare.

/••. 33 : for le etiam...

'Oj. — Sed jam cognoveram ine esse rem cogitant-em ; illas autem ideas novi non posse provenire a re cogitante.

R". — Sed 1° est solùm objectio et dubium quod objici possit. 1° Non ita hic animadverto ad mei naturam, quemadmodum dein- ceps cùm f,d eam reflecto, sicut etiam non feci in V Médit, aut etiam inll'ubique; deinceps verô in hac Médit, paulo post, cùm ad me paulo accuratius reflecto, ea solvo.

P. .?7 .• niiUiDH plane habebo... [0]. — Sed annon postea Médit. V^ habuit aliud argumentum ?

\. MS. : n SIC. Mais Cl parait de loris, . . .qualitatem, ...qualitas,

• trop. — 2. MS. : qs (?) — 3. MS. : signe abréviatif, dans le }AS., qu'on

feret. Faut-il lire sciât ? — 4. MS. : ne sait comment interpréter. Peut-

referanius. Puis mus barré, et ntur être : et similia ? — 6. MS. : signe

récrit au-dessus. — 5. après co- abréviatif. Sans doute \'s\l

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 19

R. — Hîc loquitur de argumente quod peti potest ex aliquo effectu Dei, ex quo deinceps summam causam scilicet Deum concludat; nuUum autem invenit, quia omnia effecta diligentissime circum- spexit et nuUum reperit quod Deum inférât prœter ejus ideam. Aliud autem illud argumentum Médit. V* procedit a priori et non ab effectu. Illud autem in MEoiTATioNiBUSsequitur hoc argumentum, quia auctor illa duo ita invenit ut hoc praecedat, quod in hac Medi- tatione deducit, aliud autem sequatur. In Principiis autem illud prœmisit, quia alla est via et ordo inveniendi, alla docendi ; in Prin- cipiis autem docet et synthetice agit.

P. 3g : et quia nullœ idece nisi tantùm rei ' esse posstmt. . .

[0]. — Sed datur etiam idea nihili, quœ non est idea rei.

R. — Illa idea est solùm negativa, et vix vocari potest idea ; auctor autem hîc sumit ideam proprie et stricte. Aliœ etiam dantur ideœ notionum communium, quae non sunt ideae rerurn proprie ; sed tum idea latius sumitur.

P. 41 : qiia eniin ratiotie intelligerem me diibitare. . .

[0]. — Sed Meth. 3i ', dicit se evidentissime intellexisse dubita- tionem non esse argumentum tantaeperfectionis quàm cognitionem. Ergo id cognovit sine relatione ad ens perfectum, et non cognovit prius Deum quàm se.

R, — Ibi in Methodo continetur epitome harum Meditationum, quae per eas exponi débet ; ibi ergo cognovit suam imperfectionem per Dei perfectionem. Et quamvis hoc non fecerit explicite, fecit tamen implicite. Nam explicite possumus prius cognoscere nostram imperfectionem, quàm Dei perfectionem, quia possumus prius ad nos attendere quàm ad Deum, et prius concludere nostram finitatem, quàm illius infinitatem ; sed tamen implicite semper prœcedere débet cognitio Dei et ejus perfectionum, quàm nostrî et nostrarum imperfectionum. Nam in re ipsà prier est Dei infinita perfectio, quàm nostra imperfectio, quoniam nostra imperfectio est defectus et negatio perfectionis Dei ; omnis autem defectus et negatio prse- supponit eam rem a quâ déficit, et quam negat.

[0]. — Sed sic nihil deberet prœsupponere ens ?

[R]. — V. in Metaph. nihil intelligitur per ens \

i. tantùm rei] tanquam rerurn édition. — 3. MS. : ligne écrite, (vrai texte). — 2. P. 3i, traduction puis barrée, latine, ae 1644. — P. 33 de notre

Correspondance. V. jo

�� � I Ç4 Correspondance.

��P. 42 : non possitn ejus ope. . .

[0]. — Sed quid potest conferre cognitio ad acquirendas reliquas Dei perfectiones ?

R. — Omnino multum ; nam per eam evadimus sapientiores, prudentiores, cognoscimus clarius illas perfectiones et sic illas dare cognitas facilius conquiremus, cùm sapientia prudentiaque média ad eas conquirendas suppeditatura sit.

P. 44: nulla difficiliora factu mihi videntiir . . .

Nam hic accurate distingui débet inter intellectionem, concep- tionem et imaginationem, quas distinctio est magni usûs. E. g., Dei perfectiones non imaginamur, nec concipimus, sed intelligimus : quomodo Deus unicoactu omnia intelligat', quo modo ejus décréta sint idem cum ipso, non concipimus, sed intelligimus, quoniam hoc nobis, ut ita loquar, reprsesentare non possumus. Sic enim Dei perfectiones et attributa non concipimus, sed intelligimus : ut au- tem concipiamus, concipimus illa tanquam indefinita. Jam autem si ego mihi ipsi dedissem meam naturam et id quod sum, dedissem etiam mihi omnes Dei perfectiones : puto dedissem mihi perfec- tiones Dei, cùm eas ut indefinitas concipio, ut, e. g., dedissem mihi cognitionem majorem quàm jam habeo, eâque adhuc majorem et sic porro ; cùm autem indefinita ita multiplicantur, fiunt infinita, seu potius infinitum, nam taie indefinitum et infinitum idem sunt. Ut autem ita magis et magis auxissem meam cognitionem, sic etiam auxissem reliqua mea attributa, quœ mihi difficiliora non videntur cognitione, cùm' ita sint' attingenda, et sic Deus evasissem : jam autem experior me illud facere non posse, et non posse ita cogni- tionem meam augere, ut quidem vellem. Ergo a me non sum, etc.

P. 186 : majus est cj-eare vel eonservare subjeclum quàm attributa...

Scilicet ejusdem substantife. Nam non débet hîc institui compa- ratio unius substantife cum attributis alterius.

[0]. — Sed attributa sunt idem cum substantiâ. Ergo non majus est. . .

I. après intelligat, abréviation douteux, et sint n'est qu'une con- tour et similia. — 2. Cùm est jecture.

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 1^5

R. — Omnia attributa, collective sumta, sunt quidem idem cum substantiâ, sed non singula et distributive sumta, et sic majus est producere substantiam quàm attributa, scilicet' singula ex attri- butis, vel nunc unum, nunc aliud, et sic omnia ^

��P. 45 : tanquam si inde sequeretur...

[0]. — Sed annon sequitur-^ ex eorum mente qui dicunt et inde probant nullam creationem esse posse ab œterno, quia tum foret independens, ut ipse Deus ?

R. — Hoc ipsi viderint; me quod attinet, non video cur creatura non potuerit a Deo ab œterno creari ; cùm enim Deus habuerit ab feterno potentiam suam, nihil videtur obstare cur eam ab œterno non potuerit exserere,

[0]. — Sed causa libéra prius concipitur esse, quàm ejus effectua et consilia.

R. — Sic et Dei décréta deberent non esse ab œterno, prœcipue cùm potentia et creatio non majorera in Deo dicant actionem quàm décréta ; imo décréta sunt actus voluntatis, sic et creatio, cùm sit solùm voluntas Dei; si enim aliud esset, novi quid Deo accideret in creatione.

[0]. — Sed sic daretur numerus infinitus?

R. — Quid absurdi? annon datur ille in quantitatis divisione, etc.? Distinguunt quidem, sed frustra; et < si > dari potest nu- merus infinitus in teternitate a parte post, quam fide credimus, cur etiam non in œternitate a parle ante ?

[0]. — Sed in feternitate a parte ante partes sunt simul et actu, in œternitate autem a parte post solùm potemiâ et nunquam simul actu.

R. — Non sunt in œternitate a parte ante simul actu, cùm solùm unica pars simul sit, scilicet prassens, reliquîE vero eodem modo se habent, ut in feternitate a parte post; si ergo hœc dari potest, potest etiam dari illa. Ita igitur si ab jeterno essem, tamen partes mci temporis esseht sejunctœ, et nihilominus a Deo dependerent, et sic argumento manet sua efficacia. Auctor autem, tantum quan-

I . scilicet, signe abréviatif{MS.). position infinitive du texte des Mé-

— 2. singula. . . omnia] ulla ex at- ditations : nullum existentise meae tributis, vel nunc unum, nunc auctorem esse quaerendum. . . — aliud, et sic omnia et singula (Af5.). ^. MS. : après actu] setenr£, peut-

— 3. Sequitur a pour sujet la pro- être ajouté par le copiste.

�� � i6

��Correspondance.

��tum ipsi possibile fuit, prœcavere studuit, ut hujusmodi qufestiones ex ipsius Meditationibus arcerentur, ne ita uUo modo pœdagogos lœderet, etc.

P. 48 : valde creciibile est... Ut < ct> P. 486 : propius tamen est...

[0]. — Sed cur illud? annon potuit te Deus creare, et tamen non creare ad suî imaginem ?

R. — Non. Nam axioma est commune et verum : effeclus similis est causcc. Jam autem Deus meî causa est, ego ejus effectua, ergo ei similis.

[0]. — Sed artifex est causa domùs, nec tamen ideo ei est similis.

R. — Non est causa, ut hîc eam sumimus ; applicat solùm activa passivis, ideoque non opus est ut opus ipsi sit simile. Sed hîc loqui- mur de causa totali et < causa > ipsius esse; illa autem non potest aliquid producere, quin sibi sit simile : nam cùm ipsa sit ens et substantia, producatque aliquid secundum esse, id est ex nihilo (qui producendi modus soli Deo convenit), oportet ad minimum illud esse ens et substantiam, et sic saltem Deo simile esse et ejus imaginem referre.

[0]. — Sed sic et lapis etc. habebunt imaginem Dei.

R. — Habent etiam illa imaginem Dei et similitudinem, sed valdc remotam et exiguam et confusam; ego autem, qui ex creatione Dei plura habeo, magis ejus imaginem habeo. Non sumo autem hîc imaginem ut vuigo sumitur, pro eo scilicet quod ad aliud effigiatum est et depictum, sed latius pro eo quod similitudinem cum alio' habet, et ideo eas voces adhibui in Meditationibus, quia passim in Scripturà ad imaginem Dei conditi dicimur.

P. I y g : omtiis res cui inest. . .

Prffiter attributum quod substantiam specificat, débet adhuc con- cipi ipsa substantia, quie iili attributo substernitur : ut, cùm mens sit res cogitans, est prœter cogitationem adhuc substantia qu«  cogitât, etc.

P. i53 : aliquod idolum. ..

Quod illis ajquivalet ac idea nobis. Sed quâ realem " formant idcam dum idolum formant, formant ideam materialiter falsam.

I. Après alio] etc. ajouté. — ? 2. quâ realem, leqon douteuse.

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 157

��[P. i53] : sed me istam vint...

Hoc non posset valere apud Atheum, qui eo argumento se con- vinci non pateretur, cùm ad id efficiendum idoneum etiam non sit, nec auctor hoc ita intellectum vult; sed débet conjungi cum aliis argumentis de Deo, et prœsupponit illa, et ex illis probatum Deum, ut auctor etiam in hac responsione probaverat esse Deum ex ejus ideà, etc.; adeo ut sensus hic sit : cùm jam sciam et probaverim esse Deum, et simul animadvertam ' inter numerandum me non posse pervenire ad numerum maximum, sed semper esse cogitabilem majorem numerum quàm a me cogitari possit, sequitur illam vim me non habere a memet ipso, sed eam me accepisse ab aliquo ente me perfectiore, scilicet a Deo, quem argumentis Jam allatis esse probavi.

P. i53 : de idea angeli...

[0]. — Ideam angeli quod attinet, certum est nos illam formare ex ideâ mentis nostrœ, et nullam ejus cognitionem nisi ex ideà mentis nostrœ habere; adeo ut nihil in angelo quoad rem ipsam possimus considerare, quod etiam non in nobis esse animadvertere possimus. Sed sic angélus et mens nostra erunt idem, cùm utraque sit res solum cogitans?

R. — Ambo quidem sunt res cogitantes; sed hoc tamen non im- pedit quo minus angélus multo plures habeat perfectiones quàm mens nostra, vel in majori gradu, etc. ; adeo ut etiam quodam modo' specie differre possint, ut D. Thomas volebat omnes angelos a se invicem specie differre, et singulos ita descripsit quasi in illorum medio fuisset, unde etiam Doctoris Angelici nomen et gloriam acquisivit ; sed ut nullibi fere magis occupatus, ita et nuUibi ineptior est. Angelorum enim cognitio nos fere latet, cùm, ut dixi, eam ex mente non haurianius; et sic etiam igno- ramus ea omnia quse de iis quœri soient, an scilicet uniri possint cum corpore, qualia illa fuerint corpora quœ in Vetere Testamento sibi sœpe adaptabant et similia. Priestat nos ea credere, prout in Scripturâ habentur, scilicet eos juvenes fuisse, ut taies apparuisse et similia.

I. MS. : animadverto. — 2. quodam modo] quidem (MS.).

�� � 158 Correspondance.

��P. 53 : atque ob hanc unicam rationem. . . Ut et p. 438 : nec Jîngi potest. . .

Bene hoc est observandum nos nunquam debere argumentari a fine. Nam l'cognitio finis non inducit nos in cognitionem ipsius rei, sed ejus natura nihilominus latet. Et hoc Aristotelis maximum est vitium, quod semper a fine argumentatur. 2° Omnes Dei fines nos latent, et temerarium est in eos involare velle. Non loquor autem hîc de revelatis, sed quâ philosophas eos solùm considero. Sed nos hîc maxime erramus. Concipimus Deum tanquam magnum aliquem hominem, qui hoc et hoc sibi proponit, et eo his et his mediis tendit, quod certe Deo maxime indignum.

P. 55 : ex hoc ipso quod ejus ideam formare possim. . .

Nam cùm ex Dei ideâ sciam, Deum esse ens perfectissimum, et cui omnes absolutse perfectiones conveniunt, non debeo ipsi tri- buere quicquam, nisi quod absolute perfectum esse novi ; et quic- quid ut taie formare possum et ut absolute perfectam perfectionem concipere, illud novi, eo ipso quia id formare possum, ad Dei na- turam pertinere.

[P. 55] : non tamen in se formaliter. . .

[0]. — Sed et sic intelligere est intelligere, et sic nec differet noster intellectus ab iritellectu Dei, etiamsi illius ad plura se extendat.

R. — Sed riespondet) intelligere non est intelligere, cùm hoc dependeat ab objecto et ab eo separari non possit; nostrum autem intelligere non solùm se non extendit ad tam multa quàm intelligere Dei, sed et in se maxime imperfectum est; est enim obscurum et cùm ignoratione conjunctum, etc.

[0]. — Sed et sic nostrum velle est imperfectum : nam modo volumus, modo non, modo habemus volitionem, modo velleitatem, cùm perfecte non volumus.

R. — Verùm hoc non arguit imperfectionem in nostro velle, sed tantùm inconstantiam volitionis ; intérim velle est semper œque perfectum, et iUa fluctuatio oritur a judicio, quia non bene judi- camus.

[0]. — Sed ipsum judicium est opus voluntatis.

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 159

R. — Est quidem opus voluntatis, et quâ taie est perfectum : omnis autem imperfectio quâ laborat redundat ex ignoratione in- tellectûs, quœ si esset sublata, etiam auferretur fluctuatio, et judi- cium esset constans et perfectum. Sed maie de hisce ita disputatur ; descendat modo unusquisque in semetipsum et experiatur annon perfectam et absolutam habeat voluntatem, et an possit quicquam concipere quod ' voluntatis libertate se antecellat. Nemo sane aliter experturus est. In eo igitur major est voluntas intellectu et Deo similior.

P. 61 : possum tamen illo altero. , .

[0]. — Sed cur etiam non possem idem in prosecutione boni et mali ? Cur non in rébus supernaturalibus, cùm etiam ^ pendeant ^ a voluntate, quae sui juris semper est et indifferens?

R. — Hoc Theologis explicandum relinquendum ; sufficit modo Philosophus hominem consideret, prout in naturalibus sui juris"* est; et ego ita scripsi meam philosophiam, ut ubique recipi possit, vel etiam apud Turcas, ne uUi offendicuio sim. Jam autem nos intime conseil sumus nostrae libertatis, et nos ita posse cohibere assensum, cùm volumus. In bono autem et malo, cùm voluntas ad utrumque est indifferens, jam est in vitio, cùm solum bonum sine indifferentiâ uUâ appetere debeat, secus quàm in theoreticis. Quan- tum ad supernaturalia, in lis nos corruptos esse docent Theoiogi per peccatum originale, et ut apti ■" simus opus est gratià, quâ bonum illud cognoscamus, et sic appetamus. Peccata enim fluunt fere ex ignorantià, quia neiho malum quâ malum appetere potest. Sic*" Deus nobis gratiam fecit, cùm bonis nostris operibus, quae aliàs nihilominus prasstare tenemur, pollicitus sit vitam œternam, de quâ nemocogitasset aut ad eam unquam aspirasset. Corrupta autem dici potest voluntas per affectus.

P. 4"] g : citj'us idea in intellectu divino prius fuevit...

[0]. — Sed unde igitur iliae ideas rerum possibilium, quas volun- tatem antecedunt?

I. Après quod] in ajouté (MS.). ture. MS. : suis jam. — 5. MS. :

etiam]. — 2. MS. : signe abréviatif. apti. Conjecture : salvi ? — 6. Peut-

Peut-être non ? — 3. MS. : pan- être Sed ? dent. — 4. sui juris est une conjec-

�� � i6o Correspondance.

R. — Et illa et omnia alla pendent a Deo ; illius enim voluntas non solùm est causa rerum actualium et futurarum, sed etiam pos- sibilium et natiirarum simplicium, nec quicquam fingi potest aut débet quod non a Deo pendere dicamus.

[0]. — Sed an erpo potuisset Deus imperare creaturœ ut se odis- set, et hoc bonum ita instituisse ?

R. — Jam non potest ; sed quid potuerit, nescimus ; et quidni creaturœ hoc imperare potuisset?

��P. 64 : ut palet ex eo. . .

[0]. — Sed sic nec chimœra erit ens fictum, cùm etiam de eâ varias proprietates demonstrare queam.

R. — Quicquid distincte et clare in chimferâ concipi potest, illud est ens verum ; nec est fictum, quia habet veram et intellectualem ' essentiam ; et illa essentia tam a Deo est, quàm actualis aliarum rerum. Dicitur autem tum ens fictum, cùm nos illud existere sup- ponimus. Sic etiam omnes demonstrationes Mathematicorum ver- santur circa vera entia et objecta, et sic totum et universum Mathe- seos objectum, et quicquid illa in eo considérât, est verum et reale ens, et habet veram ac realem naturam, non minus quàm objectum ipsius Physices. Sed differentia in eo solùm est, quod Physica con- sidérât objectum suum < non solùm tanquam > ^ verum et reale ens sed tanquam actu et quâ taie existens, Mathesis autem solùm quà possibiie, et quod in spatio actu quidem non existit, at existere tamen potest. Notandum autem hîc est nos loqui de clarà percep- tione, non imaginatione ; quamvis enim quàm clarissime imagine- mur caput leonis adjunctum corpori caprœ et similia^, non tamen Inde sequitur ea existere, quoniam non clare percipimus veluf* nexum illum qui inter illa est; ut clare video ^ Petrum stantem, sed non video clare stare contineri et connexum esse cum Petro. Claris autem perceptionibus si adsueti simus, nihil falsi concipiemus; an autem illfe darse sint necne, ex propriâ con- scientiâ optime sciemus, et hue conferunt illœ omnes rerum <dilucidationes> quas auctor Princip. I recensuit, quas novisse plurimum juvat.

I. intellectualem] immutabilem ? — 4. valut, id. — 5. video] ideo. — 2. Manque dans le MS. — 3 et — 6. Manque dans le MS. ' similia, signe abre'viatif {MS.).

��\ \

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 161

P. 68-[6g] : non possum duos aut plures ejusmodi Deos intelligere...

[0]. — Sed cur non, cùm tarmen Dii erunt ?

R. — Imo Dii non erunt", cùm Deus taie quid dicat quod omnes omnino pertectiones in se comprehendit.

[0]. — Sed hoc verum est de Dec specificative, ut ita dicam, sumto, non verô individualiter, cùm unus non excluderet ita alium; ut una mens habet omnes perfectiones mentis, et tamen non ex- cludit aliam mentem.

[R]. — Sed alia ratio est; mens enim non dicit omnes omnino perfectiones, ut Deus; et ideo ilhe solùm in uno esse possunt. Si enim essent plures, non esset Deus, quia non essent summi, estque contradictio. Non répugnât auteni très esse personas, quia eadem est essentia, suntque unus Deus.

P. i6g : nec in itllâ re...

[0]. — Sed ideœ nostr^e pendent a rébus ; si ergo in iis sii contra- dictio, etiam in rébus erit.

R, — IdecB pendent quidem a rébus, quatenus cas représentant ; sed intérim non est in rébus contraJictio, sec! in solis ideis nostris, quia ideas solas ita conjungimus ut sibi répugnent. Non jutem ré- pugnant sibi invicem res, quia omnes existere possunt, et sic una non répugnât alii ; in ideis autem contra fit, quia in iis res diversas, et quje sibi non répugnant seorsim, conjungimus, et ex iis unam efficimus, et sic contradictio oritur.

P. i6g : nec ulla unquam in claris et disiinctis esse potest...

[0]. — Sed cur non in claris quœ sibimet invicem répugnant, ut, exempli gratiâ, idea entis finiti et infiniti, cùm simul combinantur?

R, — Imo etiam si illœ ideœ seorsim clartu sint. non tamcn con- junctœ sunt clarœ ; et sic obscurissimam habes ideam, quia illam conjunctionem et unitatem, non clare, sed obscurissime concipis.

P. 445 : ac proinde. . .

[0]. — Sed ex imperfecto illo triangulo effingis perfectum.

I. erunt ou essent ? {MS.)

Correspondance. V. 21

�� � i62 Correspondance.

[R]. — Verùm cur illud imperfectum mihi potius exhibet ideam perfecti trianguli, quàm suîipsius?

[01. — Exhibet utrumque, sed prius scipsum, et tum ex se per- fectum, quia illud inde deducis.

[Rj. — Scd hoc esse non potest ; non possem enim concipere im- perfectum triangulum, nisi in me esset idea perfecti, quia illud est hujus negatio ; et ideo, viso triangulo, concipio perfectum, ex cujus comparationc deinceps illud quod video imperfectum esse ani- madverto.

Médit. VI. P. ']3 : illûs existere...

Scilicct corpus meum, quo in imaginando utor.

P. 'J4 : quamvis illa < a me > abesset. . . Tune esscm sicut angeli, qui non imaginantur.

[P. 7^1 : ad illud veliit inspiciendum...

. — Quid illud inspicere est? an intelligerc? si ita, cur ergo ab eo distinctum ponitur? si non, ergo mens plus est quàm res intel- ligens seu cogitans, et sic ante corpus habet potentiam inspiciendi corpus ; vel an résultat in mente ex unione ejus cum corpore ?

R. — P. (Si : est specialis quidam modus cogitandi, qui ita fit. Quando objecta externa agunt in sensus meos, et in iis pingunt sui ideam seu potius figuram, tum mens, quando ad eas imagines quœ in glandulà inde pinguntur advertit, sentire dicitur ; cum verô ilite imagines in glandulà non pinguntur ab ipsis rébus externis, sed ab ipsà mente, qute, rébus externis absentibus, eas in cerebro effin- git et format, tum imaginatio est; adeo ut differentia imaginationis et sensûs consistât in eo tantùm, quod in hoc imagines pingantur ab objectis externis, iisque prœsentibus, in illà autem a mente sine objectis externis et tanquam clausis fenestris. Hinc jam clare patet, cur possim imaginari triangulum, pentangulum et similia', non autem ita chiliogonum, etc. Cùm enim mens facile possit très lineas formare in cerebro et eas depingere, potest facile illas tum inspicere, et sic imaginari triangulum. pentangulum et similia '. Cùm autem non ita possit mille lineolas ducere et formare in cerebro, sed con-

I. et similia, interprétation d'un signe abréviatif du MS.

�� � DXIV. — l6 Avril 1648.

��,6,

��fuse solùm, hinc etiam non imaginatur distincte cliiliogonum, sed solùm confuse ; et hoc ita procedit, lit difficillime possimus vel sep- tangulum aut octogonum imaginari. Auctor qui satis imaginativus est, et ingenium suum diu in eo exercuit, potest satis distincte ea imaginari ; alii verô non ita possunt. Et hinc jam etiam patet quo- modo ilias lineoleas tanquam présentes intueamur, quomodo sin- gulari animi contentione opus sit ad imaginandum, et corpus ita inspiciendum. Haec enim ex dictis manifesta sunt,

P. So : Et primo quoniam. . .

Non potest quœri an mens sit substantia, an verô modus, aut dici illam utrumque esse posse, quia ha;c est contradictio ; et si unum sit, non est aliud. Sed quteri posset, cùm sit attributum cogi- tare et cogitatio, cui substantite illud conveniat ? an corporeœ? an verô incorporer et spirituali ?Tum autem responsio clara est : cùm enim concipias clare substantiam corpoream et clare etiam conci- pias substantiam cogitantem distinctama substantia corporeâ, quœ- que illam negat, ut lUa negat substantiam cogitantem, ageres certc contra tuam intellectionem et perquam absurde, si illa duo diceres esse eamdem substantiam, quœ tanquam duas substantias, quarum una non solùm non involvit alteram, sçd etiam negat, clare concipis.

P. 84 : arctissime esse conjundum et quasi perniixlinn. . .

[0]. — Sed quomodo hoc fieri potest, et quomodo anima affici potest a corpore et vicissim, cùm sint diversa; plane naturœ ?

R. — Hoc explicatu difficillimum; sed sufficit hîc experientia, qua; hîc adeo clara est, ut negari nuUo modo possit, ut illud in pas- sionibus etc. apparet.

P. Q4 : longe melius est. . .

[0]. — Sed si ea sit naturalis constitutio sensuum nostrorum, cur Deus hune defectum non supplevit in anima, dando illi cognitio- nem illorum errorum, ut eos caveret?

R. — Deus corpus nostrum fabricavit ut machinam, et voluit illud agere ut instrumentum universale, quod sempcr operaretur eodem modo juxta leges suas. Et hinc cùm bene est dispositum, dat animas cognitionem rectam ; cùm maie, nihilominus tamen juxta leges suas ita afiicit animam, ut inde resultare debeat talis cognitio

�� � 164 Correspondance.

a quà illa decipiatur; quam si non suppeditaret corpus, non ageret îequaliter et juxta leges suas universales, esseique in Deo defectus constantiœ, quod ' illud non permitteret aequaliter agere, cùm œquales agcndi modi et leges adsint'.

P. 480 : NuUâ cum profundilate spectatur. . .

Ut Mathcmatici superficiem concipiunt, quse constat ex multis lineis sine profunditatc : sic vocamus, exempli gratià, hos asseres pianos, cùm nullam in ils profunditatem spectamus.

P. 481 : quorum extremitates sunt simul. . . ^

[0]. — Hœc non dicuntur secundùm rei veritatem, nam sic una solùm est extremitas, qufe utriusque est communis, sed secundùm vulgarem dicendi modum, quo in Scholis ea dicuntur contigua, quo- rum extremitates sunt simul. Si igitur extremitates sint simul, seu, ut nos dicimus, si sit una extremitas utriusque, an tum sunt contigua aut continua? Videntur continua, cùm nihil amplius ad continuum requiri posst videatur, quàm ut duo corpora eamdem extremitatem habeant. Si autem sint continua, quomodo erunt contigua? an ea quibus interjacet aliud corpus ? At ea ne talia quidem sunt.

R. — Quomodo alii ea définiant, mihi perinde est; ego voco ea continua, cùm superficies duorum corporum sibi immédiate ita junctie sunt, ut ambo uno et eodem motu moveantur aut ambo simul quiescant ; qute autem aliter se habent contigua sunt.

Ad Médit. V, p. 12S : quia suiniis assueti...

[0]. — Sed an recte? an ergo essentia est ante existentiam, et Deus producendo res nihil produxit nisi existentiam ?

R. — Recte nos illa duo cogitatione nostrâ separamus, quia con- cipere possumus < essentiam >* sine actuali existentià, ut rosam in hieme ; sed tamen reipsâ separari non possunt, ut soient dis- tingui, quia essentia ante existentiam non fuit, cùm existentià nihil sit aliud quàm essentia existens, ut proinde unum altero non priusL nec ab eo diversum aut distinctum.

r. quod] quo [MS.). — 2. adsint] ên/aTa é'v, otTtTÔjiEva ai, (Lv ajia, i«^t\'t,i adsunt [Ib.]. — 3. Cf. AriSTOTE, Se, Jiv |iy,3cv (j.ETa;ù iruYYevé; . — •

Phjrs., 1. VI : Suve/îri |xév, ùv Ta 4. < essentiam > manque [MS.).

�� � DXIV. — r6 Avril 1648.

��,65

��Observandum, jion adeo incumbendum esse meditationibus, nec rebus xnetaph3sicis, nec eas commentariis et similibus ' elaboran- das ; multo minus altius repetendas quàm author fecit, ut quidam id tentant, nam ipse satis alte eas exorsus est. Sed sufficere semel in génère hœc novisse, et tum' recordari conclusionem ; aiiàs nimis abstrahunt mentem a rebus phj'sicis et sensibilibus, et faciunt eam ineptam ad illas considerandas, quod tamen maxime optandum ut homines facerent, quia inde utilitas ad vitam redundaret. Ipse autem satis est persecutus res metaphysicas in Mkditationibus contra Scepticos etc., et adstruxit earum certitudineni, sic ut id omnes tentare et aggredi non debeant, aut meditando diu se vexare in eis rebus opus habent^'; sed sutKcit nosse priinum Principiorum librum, in quo continentur ea quie ex Metapiiysicis ad Pliysica etc. scitu sunt necessaria.

[Oi. — In Resp. ad Rog. p. 42, dicit autiior a sensis nullas rerum ideas prout eas cogitatione formamus exhiber!, sed omnes innaïas esse. Sed an ergo mysterium Trinitatis etc. sunt innata?

R. — Non dicjt sibi omnes ideas esse innatas, sed quasdam etiam esse adventitias, ut quid sit urbs Lugdunensis, Alcmaria, etc. 2° Etiamsi illa idea tam expresse, ut nobis Trinitatem reprassentet, innata non sit, ejus tamen clementa et rudimenta nobis innata sunt, ut habemus ideam Dei, numeri tcrnarii, et sliniliinn, innatam, ex quibus facile, accedente ex Scriptiirâ revelatione, plenam mysterii Trinitatis ideam formamus, et illud sic fonnatum concipimus.

��PRINCIPIA PHILOSOPHIiE.

Art. 2? : ita ut per unicam... Lib. I,

Quomodo id fiât, concipere non possumus ; sed id solùm intel- ligimus. Quod autem aliter concipiamus, inde oritur, quia Deum tanquam hominem consideramus, qui per multas et diversas ac- tiones, ut nos, omnin efticit. Sed si bene advertamus ad naturam Dei, videbimus nos eum aliter intelligere non posse, quàm ut per unicam actionem omnia efficiat.

[0]. — Videtur autem id esse non posse, cùm aliqua Dei décréta

i.&isim\\\h\is. Abréviation[MS.). jecture : habeant, ou même non — 2. Peut-être tantùm ? — 3. Cotf habeant, comme non dehcani r

�� � i66 Correspondance.

possimus concipere tanquani non facta et mutabilia, quct ergo unicà Dei actione < non fiant et >' ipse Deus non sint, cùni ab eo separari possint" aut saltem potuerint, ut, exempli gratià, decretum de creando niundo et similia, ad quod plane indiffc- rens fuit.

R. — Quicquid in Deo est, non est realiter diversum a Deo ipso, imo est ipse Deus. Quantum autem ad ipsa Dei décréta qua' jani facta sunt attinet, in iis Deus est plane immutabilis, nec metaphy- sice id aliter concipi potest. Quantum autem ad ethicam et reli- gionem attinet, in eà invaluit illa opinio Deum esse mutabileni, propter preces hominum ; nemo eniiii Deum precatus e-^set. si sciret aut sibi persuaderet eum esse immutabilem. Ut autem illa difficultas toUatur, et Dei immutabilit-as cum hominum precibus reconcilietur, dicendum est Deum esse quidem plane immutabilem, et ab œterno decrevisse hoc quod peto se mihi daturum aut non daturum, sed tamen ita decrevisse, ut simul decreverit hoc mihi dare per meas preces, et me simul precante et bene vivente, adco ut mihi precandum et bene vivendum sit, si quid a Deo obtinerc velim. Et ita quidem id ethice se habet, in quo author e.xaminans rei vcritatem vidit se convenirc cum Gomaristis, et non cum Armi- nianis, nec etiam cum Jesuitis inter -^uos. Metaphysice autem id aliter intelligi non potest, quàm Deum esse plane immutabilem. Nec refert illa décréta a Deo separari potuisse; hoc enim vix dici débet : quamvis enim Deus ad omnia indifferens sit, necessario tamen ita decrcvit, quia necessario optimum voluit, quamvis sua voluntate id optimum fecerit ; non deberet hic sejungi nécessitas et indifferentia in Dei decrctis, et quamvis ma.xime indifîerènter egerit, simul tamen maxime necessario egit. Tum etiamsi concipiamus illa décréta a Deo separari potuisse. hoc" tamen tantùm concipimus in signo et momento rationis; quod mentaient quidem distinctionem decretorum Dei ab ipso Deo infert, sed non realem, adeo ut reipsà illa décréta a Deo separari non potuerint, nec eo posteriora aut ab eo distincta sint, nec Deus sine illis esse potuerit : adeo ut satis tamen pateat, quomodo Deus unicà actione omnia efficiat. Sed hîEc nostris ratiociniis noscenda non sunt, et nunquam tantùm nobis indulgere aut permittere debemus, ut Dei naturam et opération^ nostrœ rationi subjiciamus.

I. Manque dans le MS. — 2. non ajouté [à tort) avant possint {MS.) 3. hoc conjecture] non (MS.).

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 167

��Art. 26 : iiidefinilum...

[0]. — Distinctio illa ab auctorc primùm est inventa. Sed dicct aliquis : quomodo se habet mundus? annon habet certes limites r an potest quicquam exlstere actu et singulariter, quod non ha- beat determinatam naturam et limites? et sic etiam de numéro,

quanto, etc.

R. _Quod ad nos atlinet, nos non possumus unquam in illis terminum aliquem invenire, et sic nostrî respectu sunt indefinita, quin etiam forsan infinita, nam indefinitum semper et semper mul- tiplicatum, ut hic fit, est ipsum infinitum. Et sic forsan dicere possumus mundum esse infinitum; sic etiam de numéro, etc. Sed quantum ad Deum attinet, forsitan ille concipit et intelligit certos limites in mundo, numéro, quanto, et intelligit majus quid quàm mundus, numéros, etc.; et sic hœc illi erunt finita. Ibi ' quod attinet, videmus earum rerum naturam nostras vires superare, et nos qua' finiti sumus, illa comprehendere non posse, et sic nostrî respectu indefinita aut infinita sunt.

Art. 48 : tanquam etiam' ceternas veritates...

[0]. — Sed ubi manent contingentes, ut canis currit, etc. ?

Yi, — Per alternas veritates hîc intelligit auctor eas, quœ com- munes notiones vocantur, ut impossibile" et similia. Quantum ad veritates contingentes, <îx pertinent ad res existentes quas involvunt, ut ab illis etiam involvuntur.

Art. I : clare videre nobis videmur. . . Lib.

[0]. — Sed cur « videmur», dubitationis signum?

R. — Hoc ideo positum, quia quisquam forsan negare posset nos illud videre. Sed tamen hoc ipsum videri sufficit ad demonstra- tionem hanc ; cùm enim sit opus mentis et conscientiœ, illud videre ultimo débet resolvi in nostrum videri, et illud videri reipsâ res materiales a quibus idei\; illœ proveniant exigit.

I. Ibi leçon douteuse. Il faudrait, ce semble, Nos ou .\d nos. — 2. quaj peut-être quia ou qui ?

a. Ce mot etiam manque dans le texte des Principia.

b. C'est le premier mot de l'axiome impossibtle est idem esse et non esse.

�� � i68 Correspondance.

��Alt. 20 : aquce ab eo sublevatce gravitas et ejusdem leiitor...

Hoc semper videmus, cùm navis aliqua navigat, ab ejus lateribus aquam sublevari et altius quàm reliqua supra sese congregari ; quas ita congregata, quia gravis est, manet, et ita possct navem sistere, nisi pellatur. Quid lentor sit, saris notum est.

Art. 32 : scepe sit valde coutorta...

Est scilicet valde contorta-, quia continuo movetur per multos circules, cùm rota movetur circa axem, eosque non simplices et perfectos,sed progredientes continuo et sic composites et contortos : et hinc jam intelligi possunt reliqua illa sub finem.

Art. 46 : Prima.

nias legcs, quia de earum obsçuritàte multi querebantur, diluci- davit er explicavit anctor paululùm in Principiis Gallicis.

LiB. III. Art. 2 : propter vos solos...

Et nihilominus ii;tc est usitata consuetudo hominum, qui ipsi putant se Deo carissimos esse, et ideo propter se omnia facta esse : suam habitationem, terram, omnia antecedeie, omnia in illà esse et propter illam facta esse. Sed quid nos scimus, quod Deus extra hanc terram in stellis, etc., non produxerit ? Quid scimus annon alias creaturas specifice distinctas, alias vitas, et^ ut ita dicam, homines, aut saltem homini analogos in iis posuerit? Forsan in illis possunt vivere animas separatfe aut aliœ creaturae, quarum natura nos fugit. Et quid scimus annon Deus infinitas creaturarum species produxerit, et ita potentiam suam quasi effuderit in rerum creatione? Nos certe hœc omnia plane latent, quia nos Dei fines latent, ideoque non debemus de nobis tam magnifiée sentire, quasi omnia apud nos et propter nos essent, cùm forsan infinitœ alla; creatunu nobis longe meliores alibi existant.

Art. 45 : creatus citm onvii sua perfectione.. . Mundi creationem satis ex suà philosophiâ, prout illa in Genesi

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 169

(quem librum, ut et Canticum et Apocalypsin, si quis auctori ex- plicet, magnus ipsi erit Apollo) describitur, auctor explicare posset; et jam olim aliquando id facere' aggressus fuit", sed studia reliquit et destitit, quia id Theologis relinquere volebat, ideoque ipse expli- care nolebat. Quantum autem ad Genesin attinet, forsan illa créa-» tionis narratio, qua; ibi habetur, est metaphorica, ideoque Theo- logis relinquenda ; nec tum sumi débet creatio tanquam sex diebus distincta, sed tantùm hoc ob nostrum concipiendi nioduTi ita distingui dici ' débet, quemadmodum Augustinus per cogita- tiones Angelicas illa distinxit. Cur enim dicitur tenebras prœces- sisse lucem? Quod autem ad aquas diluvii attinet, eee supernatu- rales et miraculosfe procul dubio fuere. Quod etiam de cataractis abj'ssi dicitur, metaphoricum est; quœ metaphora nos latet. Qui- dam eas ex cœlo deducunt, in quo aquas locatas fuisse ex creatione probant, quia Deus dicitur aquas supra a;:^" locasse\ Sed D"«n'in ipud Hebrœos usitatissime etiam aerem dénotât, idque (ni fallor) ex nostris prœjudiciis, quibus illum pro cœlo habemus. Igitur aquae supra aerem collocatK sunt nubes. Habent et aliam vocem, quâ aerem dénotant, scilicet V^nî^'.

I. dici conjecture pour dies, leçon douteuse.

a. Cf. ci-avant t. IV, p. 700-701, éclaircissement. Il ne reste rien que ces deux textes de la tentative de D'escartcs pour montrer l'accord de sa philosophie avec le premier chapitre de la Genèse. Plus tard elle fut re- prise dans les deux ouvrages suivants :

1° « Copie d'une Lettre "écrite à un sçavant Religieux de la Compafrnie » de Jésus, pour montrer : I Que le Système de Monsieur Descartes tt » son opinion touchant les bestes, n'ont rien de dangereux. II Et que tour >i ce qu'il en a écrit semble esire tiré du premier Chapitre de la Genèse », pet. in- 12 de 6~ pages, publié en 1668, sans lieu ni nom d'imprimeur; la lettre est signée à la fin : a A. P. D. L. F. De Paris, le 5 Nouembre » 1667. » L'auteur serait Cordemoy, et le destinataire, le P. Cossart.

2° « Cartesius Mosaï\ans,seu Evidens et facilis conciliatio Philosophiœ » Cartesii cuin historid Creationis primo capite Geneseos per Musem tra- « ditd. Authore Johanne Amerpoel Groningd-Frisio. (Leovardiîe, Pro » Hieredibus Thomas Luyrtsma, 1669.) » Petit in-12, pp. 277.

b. Ce mot hébreu {haschdmaïm = D-^n-in) signifie seulement le de! et non point l'air, sinon, tout au plus, lorsqu'on dit : les oiseaux volent au ciel, ou en l'air. L'explication qui suit, pour les passages de la Genèse en question (i, 6-8, et vu, ii), repose donc sur une assertion qui n'est pas conforme au véritable usage de la langue hébraïque.

c. Ce second mot hébreu, hd dret^, n'a jamais signifié que « la Terre »

Correspondance. V. 22

�� � I/o Correspondance.

��Art. 46 : ?7iotusque habent aliquo modo circulares. . .

[0]. — Sed ubi hoc suppositum aut prohatum ? R. — Lib. 2, ubi autlior docuit oninem motum esse quodammodo circularem.

[Art. 46] : magnitudine médiocres. . .

Vocat médiocres in ordine ad primum elementum, quanivis sint adeo exiles, ut sensus nostros ex centesimà parte aut ulterius effu- giant ; et vocat médias, quia inter primum et tertium elementum média.' sunt.

[Art. 46] : circa alia quœdam puncta...

[0]. — Sed haîc hypothesis composita paulo videtur satis sim- plex', Regius que illam videtur ex motu deducere.

R. — Est certe satis simplex, quin et simplicissima, si atten- damus ad infinita illa, quœ ex illà deducuntur : quid enim simpli- cius fingi potest quàm corpus fluidum, qualis est omnis materia hivc, moveri diversis vorticibus, cùm ea sit corporis fluidi natura, ut pcr < vortices > et in vorticibus moveatur? Regium autem quod attinet, ejusdcm demonstratio nulla est ; et quod mirum, in phy- sicis ille semper auctoris opiniones, etiam ubi eas nesciebat, sequi et conjicere studuit, in metaphysicis autem auctori, quantum potuit et ejus opiniones novit, contradixit. Auctoris autem hypothesis hivc valde est simplex, si ad ea qua: inde deduxit attendamus, quo.' certe infinita fere sunt, et illam satis illa connexio et deductio probat. Nam ex eâ author postea se vel omnia deducere posse animadvertit, et coràm Deo jurare vult, cùm has hypothèses poneret, se de reli- quis, ut igné, magnete, etc., non cogitasse ; quœ tam' n postea ex iis pulcherrime explicari posse vidit. Quin etiam in jpso animalis TRACTATU", it). quo hoc hicmc laboravit, id animadvertit : cùm enim

I. Conjecture : <iqux> paulo composita videtur, <est> satis simplex.

et son introduction en cet endroit ne peut résulter que d'une erreur assez peu explicable. En fait, il n'y a, dans l'ancienne langue hébraïque, aucun mot qui corresponde à celui d'air, et pour désigner cet élément, les Rab- bins ont dû emprunter le terme grec sous la forme ■i'<iî« {a\>er) ou, avec l'article, T'INM. Est-ce ce mot qu'il faudrait restituer ici ? a. Voir ci-avant, p. 112, 1. 14-25.

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 171

solùm animali* functiones explicare vellet, vidit se id facere vix posse sine eo quod animalis conformationem ab ovo explicare necesse haberet, quam ex suis principiis ita sequi advertit, ut ra- tioneni cur oculus, nasus, cerebrum, etc., essent, dare posset; et plane perspexit naturam rerunr ex suis principiis ita constitutam esse, ut aliter non posset. Qufe omnia quia persequi tam fuse nolebat, ideo illum tractatum scribere supersedit. Fatetur autem se illas cogitationes paucas quas de mundo habuit summâ cum voluptate reminisci, maximique œstimare, nec cum uUis aliis alte- rius materiœ commutare velle.

Art. 5o : gtiia qito minima . . .

Hoc mathematicum est. Débet autem intelligi de corporibus eamdem figuram habentibus, ut si ambo sint spherica, et similia; aliàs enim comparatio non valet. Vid. p. 160".

Art. 3o^ : dividuntur vero secundum molem...

Non débet excludi superficies, cùm moles absque eà non sit, ut nec illa absque rtiole; sed hîc solùm ratio formalis uniuscujusque

��Art, 53 : pro tertio...

Tertium hoc auctor pro cœlo empyreo habet, statuitque respecta secundi, multo magis nostri, esse immensum. Quod autem nos nostrum cœlum et nosiram terram tam magna concipiamus et omnia continentem ', ortum est ex prœjudiciis : spectamus enim eam ut omnium tînem, et non cogitamus œque illum esse planetam. quique similiter moveatur ac Mars, Saturnus, etc., qua> corpora tanti non facimus. Ante autem mundi hujus et spatii creationem nihil erat, nec spatium erat, nec quicquam, et tamen Deus im- mensus et omniprœsens, sque ac jam est, eràt ; erat enim in sese ; postquam autem creaturam creavit, non potuit non ei priB- sens esse.

a. Lire minora, comme dans le texte des Principia.

b. Voir tin de l'art. 122 et commencement de l'art. i23, III partie des Principes.

c. Le texte parait corrompu.

d. Lire iltam.

�� � 172 Correspondance.

��Art. 63 : sed tanlummodo in pressione. . .

Ea potest fieri absque motu : ut si nos instrumentum aliquod ferreum, aut ferrum lignumve, ita ab "utrâque parte premamus nostris manibus, ut nuUus tamen producatur motus, quia scilicet ab utrâque parte îequaliter premitur, et œqualis est resistentia ; sic et hic contingit. Materia secundi elementi premitur ad oculum nostrum ; quia -"item in illo est resistentia, premit îlle vicissim materiam illam ; et sic utrinque premitur, sine tamen motu ullo. Quamvis iiomines jam naturam luminis ita explicatam acccptarc nolint, videbunt tamen satis post i5o annos eam bonam et veram esse.

Art. 66.

Figura htec intelligi vix potest sine ope 8 aut circiter globulorum, quibus motus ille demonstretur, et quamvis auctor ingenium suum imaginationi adeo adsuefecisset, vix tamen ea sine globùlis conci- pere poterat. Multo igitur ditticilius aiii, quia hœc a mathesi et mechanicâ pendent, et melius ocuiari demonstratione quàm verbali explLcatione demonstrari queunt.

Art. 68 : non esse inter se œquales. . .

[H]. — Sed forsan sunt asquales ; videntur autem ihîequales, quia ina;qualiter a se invicem distant.

R. — Imo eo ipso sunt inœquales magnitudine ; ina;qualis enim distantia stellarum pendet ab iniequalitatc vorticum ipsas ambien- tium, qua' ideo magnitudine inœquales sunt.

Art. 83 : angustius e regione ceiitri.. .

Ut in figura p. 78 patet materiam, inter S et F centrum vicini vorticis contentam, arctari angustiori spatio, quàrn illam quai con- tinctur inter S et E et F, quia rcilicet ab S et F arctatur et com- pingitur, qua; sibi mutuo adjacent, ab S et E et F autem non ita compingitur, quia spatium ibi est liberum, et nihil est quod eam constringat aut compingat.

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 175

��Art. 144 : ut enim videmus turbhiem...

Comparatio hœc satis clara est. Ut enim turbo ille semper per- severaret in suo motu nisi ab aère ambiente impediretur, et quia parvus est, ideo etiam solùm per exiguum tempus, sciiicet aliquot minuta, resistit : sic illœ stellœ; semper perseverarent in suo motu, nisi a corporibus vicinis impedirentur. Quia autem sunt corpora valde magna, ideo facilius aeri ambienti aut aliis corporibus resis- tunt, idque per aliquot annorum miliia. Quo enim corpus est majus, eo facilius motum continuât, et aliis corporibus resistit : ut testatur auctor se vidisse turbinem pueri cujusdam majorem, qui per hor«  quadrantem fere movebatur, idque ideo quia magnus erat. Sic etiam stellœ. Turbinem autem aeri resistere patet inde, quod si propius te ei admoveas, animadvertes ventum, qui ab illà turbinis rcsistentià et motu aeris quem ei imprimit, producitur.

Art. iDO : ipsamqiie impellit...

Interne sciiicet quatenus eam per partes movet, eodem modo ut videmus ventum vesicam impellere et movere ejus partes, cùm semel illi immittitur.

Art. 5o : plus habent superficiel...

Hoc patet in divisione cubi. Si enim, exempli gratià, sumamus cubum, qui constat superticiebus sex, et dividamus illum in 4 partes, habebimus superficies multo plures : se. longe plus multiplicantur ab omni parte '.

Art. 23 : talis propensio non sit tanta... Lia. IV.

[0]. — Sed quo solidius, eo majori vi recedit -a centre, ut in lapide constat etiam fundit, qui celerius movetur quàm lignum : sed corpora terrestria sunt' solidiora ; ergo. . .

R, Retorqueo. [1°' Corpora enim terrestria non sunt solidiora

globulis cœlestibus.cùm hi sint solidiores corporibus terrestribus,

\. MS. [sans ponctuation): ...su- parte. — i. suni conjecture pour perticies multo plures multo plures simul {MS.). se. longe plus multiplicatur ab omni

�� � aut ad minimum œque solidi, et sic celerius illis moventur. 2° Hi globuli moventur longe celerius quàm ipsa corpora terrestria; sunt enim minora, et ipsa terra est magnum corpus muitis cavitatibus porisque constans, quod ideo facile motum perdit aliique corpori communicat, sic ut tam celeriter moveri non possit quàm hi glo- buli ; et sic hi globuli terrestribus corporibus celerius moti ca de- trudunt et gravia faciunt.

Art. 27 : iit x’quipondio consistere...

Ita consistit universum totum in fequipondio. Scd hoc difTîcil- limum conceptu est, quia mathematicum et mechanicum est ; nos autem machinas non satis assucti sunius considerare, et hinc omnis fcre error in philosophiù exorsus est. Licet tamen illam conspi- rationem videre in vento vcl aère vesica.’ immisso, qui similiter conspirât ad vesicam inflandam motusque in cà producendos, et tanquam in œquipondio consistit, etiamsi diversis motibus ejus partes agitentur.

Art. 33 : in tria prœcipua gênera.

[0]. — Sed unde constant hœc tria gênera nobis ?

R. — Per ratiocinationem et deinccps etiam per experientiam, quae rationem confirmât ; videnius enim omnia terrestria corpora ex illis figuris constare : aqua enim constat oblongis, oleum ra- mosis, etc.

Art. 120 : supra aliud oblique ducilur...

[0]. — Sed et tum secundùm lineam rectam sibi inviceni occur- runt, quamvis solùm quoad aliam partem ; et quas est ratio, quo- modo duo corpora juxta se quiescentia tam firmiter sibi adhaereant, cùm utrumque facile moveri et sic separari possit?

R. — Cùm ducuntur et moventur secundùm lineas rectas, non impelluntur globuli secundi elementi inter illa intercepti ; cùm ergo oblique moventur et hinc indc (scilicet 5, sic enim primo movetur vitrum celerrinie hinc inde, cùm calet, deindc remissius cùm fri- gere incipit, et deniquc quiescit cùm friget), possunt expellere illos globules et sic sibi invicem jungi, et ita unum corpus contlnuum efficere ; quid autem corpus continuum et immobile efficiat pritter quietem, concipi non potest. DXIV. — i6 Avril 1648. 175

[0]. — Sed possem facile meâ manu tam parvas partes moveie, quas jam video ' immobiles esse.

R. — Si hoc posses, motusque tuœ manùs earum quietem supe- raret, non essent immobiles. Sed quomodo hoc fieri non possit, quomodoque pars tuœ manùs eas corporis duri partes contingens eis mollior sit, et proinde eas movere non possit, satis in secundo libro < Art. 63 > ^ ostensum est. Ex hisce autem principiis natura vitri, qucC alias tam difficilis est, facillima fit.

��EX DISSERTATIONE DE METHODO.

��P. I : abiindare se putat..."

[0]. — Sed multi homines obtusi ingenium exoptant stepe melius et prtestantius.

R. — Fateor ; muhi sunt, qui agnoscunt se deficere ab aliis in- genio, memorià, etc. Sed tamen unusquisque putat ita se excellere judicio, sententiam ferendi aptitudine, ut omnibus aliis in eâ re œqualis sit. Nam omnibus arrident suae sententiœ, et quot capita tôt sensus. Et hoc per bonam mentem hîc intelligit auctor.

P. \b : ad logicam.. ."

Ea potius est Dialectica, cùm doceat nos de omnibus rébus dis- serere, quàm Logica, quœ de omnibus rébus demonstrationes dat. Et sic bonam mentem magis evertit quàm adstruit; nam dum nos divertit et digredi facit in hos locos communes et capita, quas rei externa siînt, divertit nos ab ipsâ rei naturâ. In eâ autem valde exercitatus est Dn. Voetius, qui <nihil>- in libris suis habet, nisi quod ferat sententias, seu constituât décréta, asserendo « hoc ita et ita est », et quod multa testimonia conglomeret.

I. après video] adeo [MS.), ad- tive). — 2. Manque dans le MS. — ditioii inutile {ou répétition fau- 3. < nihil > manque dans le MS.

a. Discours de la Méthode, p. i, I. 18, de la présente édition.

b. Ib., p. 17, 1. 16.

�� � 176

��Correspondance.

��P. 1 7 : eodem pacto se mutuo seqtd.

��[0]. — Sed annon ' etiam in Theologiâ omnia ita se sequuntur et connexa sunt ?

R. — Imo procul dubio; sed nos earum veritatum nexum ita consequi et intelligerenon possumus, quia a revelatione dépendent. Et certe Theologiâ nostris ratiociniis, qute in Mathesi et aliis veri- tatibus adhibemus, subjicienda non .'st, cùm nos eam capere non possimus ; et quanto eam servamus simpliciorem, eo meliorem habemus. Et si sciret auctor aliquem ex suâ Philosophià ratiocinia deducturum in Theologiâ, et in eum modum suâ Philosophià abu- surum, eum operïe sua; pœniteret. Possumus quidem et debemus demonstrare Theologicas veritates non repugnare Philosophicis, sed non debemus eas uUo modo examinare. Et per hoc monachi occasionem dederunt omnibus sectis et hferesibus, per suam Theo- logiam Scholasticam scilicet, quœ ante omnia cxterminanda esset. Et quorsum opus tanto molimine, cùm videamus idiotas ac rus- ticos teque cœlo potiri posse ac nos? Et hoc certe nos monere deberet, longe satius esse tam simplicem habere Theologiam ac illi, quàm eam multis controversiis vexare, et ita corrumpere, et occasionem dare jurgiis, rixis, bellis, et similibiis, et prascipue cùm hinc adsueverint Theologi adversa; partis" Theologis omnia affin- gere et calumniari, ut calumniandi artem plane sibi familiarcm red- diderint, et vix aliter quànj calumniari, etiam inadvertentes, possint.

[P. 17] : assue/acerem ingenium meum pei'itati agnoscendce...^

nie usas ex Mathesi vulgari hauriri non potest; ea enim constat solà fere historià seu explicatione terminorum et similibns, quœ omnia facile per memoriam addisci possunt, quam etiam excolunt. Sed ingenium non item : ut autem illud excoli possit, opus est scientià mathematicà, et ea non ex libris, sed ex ipso usu et arte hauriri débet. Auctor, quia li^ros nullos habebat secum, ideo eam ex sese ediscere opus habebat, quod ei etiam féliciter successit. Omnes autem homines ad eam apti non sunt, sed requiritur ad id ingenium mathematicum, quodque usu poliri débet. Ea autem

1. annon] an (MS.). — 2. après partis] sua: ajouté {MS.). Peut-être sic mal placé ?

a. Discours de la Méthode^ p. 19, I. 1 1.

b. Ib., p. 19, 1. 27.

�� � DXIV. — i6 Avril 1648. 177

haurienda est ex Algebrâ. Sed vix hîc possumus nos expedirc sine praiceptore, nisi velimus presso pede sequi auctoris vestigia in Geometrià nobis exhibità, ut sic ad ipsam aptitudinem qua.>vis resolvendi et inveniendi perveniamus, ut Gallus quidam Parisiis fecit. Et sic Matheseos studio opus est ad nova invenienda, tum in Mathcsi, tum in Philosophiâ. Ad ea autem quœ auctor in Philoso- phià scripsit intelligenda, Mathesi non opus est, nisi forte pauca quaedam in Dioptricà, qua; mathematica sunt, excipias. Quœstioncs autem simplicissimœ, in quibus auctor nos exerceri vult, sunt natura trianguli ejusque proprietates et similia quœ considerari debent et perpendi. Assuefacit autem Mathesis ingenium veritati agnoscendce, quia in Mathesi reperiuntur recta ratiocinia, quœ nuliibi invenias alibi. Et proinde ille qui semel assuefecerit ingenium suum ratioci- niis mathematicis, habebit etiam illud aptum ad investigandas alias vcritates, cùm sit ratiocinatio ubique una et eadem. Quod autem < sunt > ' quidam in Mathesi ingeniosi, qui tamen in physicis rébus et similibus infeliciores sunt, non contingit ex defectu ratiocinii, sed inde quod mathesin tractarint non ratiocinando sed imaginando, et omnia egerint per imaginationem ; quiie cùm in Physicâ locum non habeat, hinc contingit, quod adeo in Physicâ sint infelices. Tum etiam assuefacit Mathesis ingenium ad dignoscendum quœnam ratiocinationes sint verœ et demonstrativa^, quœnam probabiles et falsa;. Nam si quis in eà solùm probabilibus nitatur, decipietur et deducetur in absurdum, et sic videbit demonstrationem non pro- cédera ex probabilibus, quic hîc falsis a;quipolIent, sed ex solùm certis. Philosophi autem cùm hoc non fecerint, non possunt un- quam dignoscere demonstrationes in Philosophicis et Physicis ab argumentis probabilibus, ideoque semper fere probabilibus certant, quia etiam non credunt in realibus scientiis demonstrationes locum habere posse. Et hinc Sceptici, etc., crediderunt Dei existentiam demonstrari non posse, et multi adhuc illam pro indemonstrabili habent,.cùm contra maxime demonstrabilis sit, et firmius (ut et omnes veritates metaphysicœ) demonstrari possit demonstratio- nibus mathematicis. Si enim apud Mathematicos in dubium revo- careutur omnia illa, quas in dubium revocavit auctor in Meta- physicis, nulla cette mathematica demonstratio dari posset, cum nihilominus. Metaphysicas auctor tum dederit. Ergo hie illis ccr- tiores sunt. Et auctor ubique conatus est adhibere demonstrationes mathematicas (ut vulgo vocantur) in suâ philosophiâ, quamvis cœ ab illis, qui Mathesi assucti non sunt, ita capi non possint.

I . < sunt > manque dans le MS.

Correspondance. V. a3

�� � lyS

��Correspondance.

��P. 20 : non pigebit adscr ibère. .

��Auctor non libenter scribit ethica, sed propter pœdagogos et similes coactus est bas régulas adscribere, quia aliàs dicerent illum esse sine religione, fide, et per suam methodum.hœc evertere velle,

P. 36 : sed si nesciremus..."

Si enim ignoraremus veritatem omnem oriri a Deo, quamvis tam claraî essent ideœ nostras, non sciremus eas esse veras, nec nos non falli, scilicet cùm ad eas non adverteremus, et quando solùm recor- daremur nos illas clare et distincte percepisse. Aliàs enim, etiamsi nesciamus esse Deum, quando ad ipsas veritates advertimus, non possumus de iis dubitare ; nam aliàs non possemus demonstrare Deum esse.

P. 56 : fortassis a senectutis debilitatione. . .

An et quomodo homo ante lapsum immortalis fuisset, philosopho non est inquirendum, sed Theologis relinquendum. Quomodo etiam homines ante diluvium adeo protraxerint aetatem, philoso- phum superat, forsanq'ue Deus id per miraculum et extraordinarias causas sine ullis causis physicis fecit; tum etiam potuit tum" esse alia naturœ ante diluvium constitutio, quœ per illud deterior reddita sit. Philosophus naturam ut et hominem solùm considérât, prout jam est, nec ulterius ejus causas investigat, quia bac' illum supe- rant. Quin autem humana vita prolongari posset, si ejus artem novissemus, dubitari non débet; cùm plantarum et similium vitam àugere et prolongare possimus, quia artem earum novimus, quidni ergo etiam hominis ? Optima autem vitam prolongandi via, et bonam distam conservandi ratio est, quando vivimus et edimus el similia sicut bestiœ, videlicet^ omne id quod nobis arridet, sapit, et quidem id eatenus tantùm.

[0]. — Sed hoc bene quidem procederet in corporibus bene dis-

I. hœcj peut-être hœ. — 2 videlicet] signe abréviatif [MS.].

a. Discours de la Méthode, p. 22, 1. 3o.

b. Ib., p. 39, 1. 3.

c. Ib., p. 62, I. 28.

d. Ce mot tum semble à supprimer ici.

�� � DXV. — 30 Avril 1648. 179

positis et sanis, quorum appetitus est ordinatus et corpori condu- cens, non autem in valetudinariis.

[R]. — Verum hoc nihil ; etiarasi enim œgrotemus, manet nihi- lominus ea^dem natura, quse etiam ideo hominem videtur in morbos conjicere, ut tanto validius se exserere possit, et impedimenta con- traria despicere, si ei obsequamur. Et forte si medici permitterent hominibus eos cibos et potus, quos valetudinarii sœpe exoptant, longe melius sœpe sanitati restituerentur, quàm per tœdiosa illa medicamenta, ut id experientia etiam probat, quoniam in talibus casibus natura ipsa suî restitutionem consequi studet, quod ipsa sui optime conscia melius quàm externus medicus novit.

[0]. — Sed sunt tam infiniti cibi et similia; quis delectus in lis habendus, quo ordine assumendi, et similia ?

R. — Hoc ipsa nos experientia docet; semper enim scimas an cibus aliquis nobis profuerit necne, et inde semper addiscere pos- iumus in futurum, an idem et eodem modo et ordine rursus assu- mendus sit necne :.adeo ut, juxta Cossaris Tiberii' (puto Catonis) effatuni, nemo tiigenarius mèdico opus haberc debeat, quia eà asiate satis ipsemet per experientiam, quid sibi prosit, quid obstet, scire potest. et ita sibi medicus esse.

Amstelodami, april. 20 anno 1648.

��DXV.

Brasset a Descartes.

La Haye, 3o avril 1648. Minute, Bibl. Nat., fr. 17900, f. iSg.

Eti tète : « A M. Descartes. Du 3o auril 1648. »

Monjîeur,

le ferais fcrupule de vous diuertir,jî VadreJJe de cette lettre de MonJieur Chanut* ne m'en donnait vne occajîon

a. Cf. ci-avant t. IV, p. 329, 1. 24.

�� � i8o Correspondance.

pardonnable. S il vous parle d'vn Panégyrique de la Reyne de Suéde*, ie preveoy que vous ferei^ tomber a ma charge le default de ne l'auoir point encores veu. Mais quand ie vous auray dicl quil ejî depuis long tems fur la table de M. l Ambiajjadeur) , vous efies Ji difcret 5 que vous ne luy en voudre:^ point de mal, & Jî lujîe que vous m'excufere^ facilement. De vouloir vous dire ce qui l'a deflourné de pafjer la veùe fur cette pièce qui repre- fente les vertus d'vne Princeffe qu'il reuere au dernier poinél, ce feroit vous prendre pour vn homme de l'autre lo monde qui ne fçauroit pas ce qui fe paffe en cettuy cy, où. les affaires demandent vn attachement tout entier pour en confiderer les eflranges myferes, & veoyr par quel biay^ on les peut attraper pour les defmeler. Enfin elles s'en vont toutes dans le précipice, fans qu'il refle autre i5 chofe a ceux qui en preuoyent le malheur, hors la confo- lation de n'auoir rien obmi^pour les retenir. Le princi- pal efi que les noflres de France font en bon train, & que celles de Naples continuent a nous faire efperer que ce qui nous manque icy pour l'entière mortification des 20 Efpagnol:^, fe retrouuera largement par delà*. le m'en coniouys auec vous, & fuis . . .

Page 179, 1. 3. — Brasset venait de recevoir des lettres de Chanut, datées du 4 avril, comme on le voit par sa réponse du i" mai (MS.fr. i~(joo,f. 160 verso). Le 4 avril, Chanut repondait à la lettre de Des- cartes du 21 février, p. 129 ci-avant, laquelle ne partit de La Haye que le 28, et ne put arriver en Suède que tout à la fin de mars. D'ailleurs cette lettre de Chanut ne fut pas envoyée à Egmond ; M. Van Bergh, que Brasset avait chargé de ce soin, la conserva, pour la remettre au philo- sophe de la main à la main, le 8 mai, lors de son passage à La Haye (voir lettre suivante, éclaircissement). — Ajoutons que cette lettre de Chanut, du 4 avril, est résumée par Descartes à Elisabeth, lettre DXXIX ci-après [Clers., I, Si).

Page 180, 1. 2. — Ce panégyrique serait-il le même que Chanut en-

�� � DXV. — }o Avril 1648.

��181

��voya à Brienne, le i" février 1648, et que nous avons cité tout au long, t IV p 538 ci-avant, ou bien un autre de Freinshemius ? Il fut envoyé a La Thuillerie et à Brasset, le 7 mars; Brasset en accuse réception, le 2 avril [Bibl. Nat., MS.fr. 17900,/. iSy). Chanut en parlait sans doute à Descartes, dans sa lettre du 4 avril, puisque Brasset s'excuse envers celui-ci de n'avoir pu le lui envoyer encore. Le même Brasset écrivit a Chanut, le 1" mai 1648 : • . x

« Celle qu'il vous a pieu m'escrire, le 4» de l'autre moys, auroit donné vn « peu de mortification a Monsieur l'Ambassadeur, en ce que le lugement B de M. d'Auaux a preuenu le sien sur le Panégyrique de la Reyne de .. Suéde, n'estoit qu'il a des semimens si puissantz pour les vertus de cette » grande Princesse, que, sans s'arrester a ce que la nature luy donne de » parfaict en l'extérieur, il en trouue dauantage d'vn costé que n'en ex- » prime le S' Frainshemius, et s'en persuade encore plus de l'autre que ., M. d'Auaux n'en sçauroit conceuoir, ny vous en représenter, quelque » tesmoin oculaire que vous puissiez estre. le preueoy qu'il arriuera de » cecy que vos traictz de plume en prouocqueront de pinceau, et que le » filz [le baron de la Thuillerie, fils de notre ambassadeur en Hollande, » et qui voyageait alors en Suède) ne reviendra point de Stokholm sans „ estre chargé de rapporter au père vne preuue de ce que vous estimez » aucc raison et de ce qu'il aura veu de plus exquis en tout son voyage... » {Ib.,f.i6ov.etf.i6i.)

Page i8o,.l. 21. - Voir ci-avant, page 122, note c. Brasset ne devait pas tarder à connaître l'échec des Français à Naples; car il y fait allusion dans une lettre suivante, du 6 mai [Ib.,f. 170). D'autre part, on ht dans son Estât mensal : « Le i5« (de may) s'est faicte a Munster l'eschange des ,, ratifications de la paix entre l'Espagne et M^^ les Estatz. — Le 5* (de « iuin) bc sont faictz a la Haye des feux de ioye pour la paix entre Espagne „ et M'^ les Estatz. L'Amb^ de Portugal n'en a point fait. Le Prince de « Portugal et les Amb' de Brandebourg se sont absentez. Les Residentz » de France, Suéde, Danemark et Hesse n'en ont point faict. » La Thuil- lerie n'avait pas voulu être témoin de ces réjouissances qui célébraient un échec de la politique française : « Le 3 1 (mai) M. de la Thuillerie est party ,. pour Rotcrdam. M" les Estatz lui ont faict présent d'vne chaisne d'or » de 5 mille liurcs.» Brasset fait cette remarque à la date du 5 juin : « La » publication de la paix s'estoit faicte a dix heures du matin, en mesme » iour et mcsme heure que les Contes de Homes et d'Egmond furent » exécutez a Bruxelles en l'année i568, » iJBibl. Nat., fr. iTHycj, /• 58H recto et verso.)

�� � 182 Correspondance. i, 132-133.

DXVI. Descartes a Chanut.

[Paris, mai 1648.] Texte de Clerselier, tome I, lettre 40, p. f32-i33.

Sans date dans Clepselier, mais écrite aussitôt l'arrivée de Des- cartes à Paris, en réponse à la lettre de Stockholm du 4 avril, qui lui avait été remise à La Haye le 7 mai [voir éclaircissements, ci-avant, p. 180, et ci-après, p. i83).

Monfieur,

Vous mefurez merueilleufement bien les temps, car iuflement i'ay trouué à la Haye, lors que i'eftois en chemin pour venir icy, la lettre que vous vouliez que ie puffe receuoir auant mon partement de Hol- 5 lande. * Elle vint feulement en cela trop tard, que, m'eftant propofé de partir le iour mefme qu on me la rendit, ie fus contraint de différer ma réponfe iufqu'à mon arriuée en cette ville, I'ay eu cependant tout le loifir de repaffer par mon imagination la belle def- lo cription que vous faites de cette chaffe, où l'on porte des liures, & ou vous me donnez efperance que mon écrit aura cette prerogatiue, au deffus de beaucoup d'autres, d'eftre reueu par la Reine de Suéde. La grande eftime que ie fais de Tefprit de cette incom- i5 parable Princefle, me donne fuiet d'appréhender que cet écrit ne luy puil^el plaire, puis qu'ayant déia pris

a. La dissertation sur le Souverain B/e«, lettre CDXGV ci-avant, p. 8i. Voir aussi la lettre DIX, p. 129.

�� � I, ,3?. DXVI. — Mai 1648. 18?

la peine de le voir, ainfi que vous me mandez qu'elle a fait, elle n'a pas voulu neantmoins vous en dire en- core fon fentiment. Mais ie me confole fur ce que vous adioutez, qu'elle s'eftpropofée de le reuoir: car

5 elle ne daigneroit pas s'arrefler à cela, û elle n'y auoit rien trouué qu'elle approuuaft. Et ie me flatte de cette opinion, que c'efl plutofl: l'ordre, l'agencement & les ornemens de l'élocution qui y manquent, que non pas la vérité des penfées ; ce qui me fait efperer plus d'ap-

10 probation de la féconde ledure que de la première. Vous direz peut-eftre que ie me donne en cecy trop de vanité. Mais ie vous prie d'en attribuer la faute à l'air de Paris, plutoft qu'à mon inclination : car ie croy vous auoir déia dit autrefois, que cet air me difpofe à

i5 conceuoir des chymeres, au lieu de penfées de Philo- fophe. Vy voy tant d'autres perfonnes qui fe trompent en leurs opinions & en leurs calculs, qu'il me femble que c'eft vne maladie vniuerfelle *. L'innocence du defert d'où ie viens me plaifoit beaucoup dauantage,

ao & ie ne croy pas que ie puiffe m'empefcher d'y re- tourner dans peu de temps. Mais en quelque lieu du monde que ie fois, ie vous prie de croire que vous y aurez, &c.

��Page 182, 1. 6. — Brasset écrivit à Chanut. de La Haye, le 8 mai 1648 : « . . .l'ay, auant finy (sic) ceste lettre, a vous faire les très humbles baise - » mains de M. des Cartes qui doit estre party ce matin pour France auec » la flotte de Roterdam. Il vous supplie de trouuer bon qu'il diffère iusques » a son arriuee a Paris de vous remercier de la lettre que vous luy auiez » l'autre iour escrite, laquelle M. Van Berg son inthimc amy, qui sçauoit » sa prochaine arriuee en ce lieu, luy auoit gardée. . . » {Bibl. Nat., fr. iygoo,f. 772.) Voir ci-avant, p. 179, 1. 3, Brasset répondait, le 8 mai, à une lettre du 11 avril; celle qui lui avait été écrite « l'autre jour », était donc bien du 4 avril.

�� � 184 Correspondance.

Page i83, 1. 18. — Descartes arriva à Paris au moment où éclatait la lutte entre le Parlement et Mazarin. Un moment il aurait eu la pensée de retourner aussitôt en Hollande. Baiilet du moins le donne à entendre : o . . .quoy qu'il eût fait ses adieux à la Cour, ses amis le retinrent pendant » prés de trois mois à la ville, sans que nous sçachions s'il prit occasion » de ce long séjour pour faire quelque course en province vers ses parens. » Ses amis n'oublièrent rien pour luy rendre ce têms fort court et fort » agréable. Et l'Abbé Picot, voyant que les prétextes de voir le grand » monde et la Cour étoicnt finis, luy fit tant d'instances, qu'il reprit son » ancien logement chez luy. » (Vie de Mons- Des-Cartes, II, 341.)

On a vu (ci-avant, p. 140) les instructions que Descartes avait données sur son installation à Paris. On verra, éclaircissement de la lettre DXX, p. 199, ci-après, quelles furent ses occupations, et lui même racontera plus tard à Chanut, lettre du 3i mars 1649 ci-aprcs, quelle impression il rapporta de ce dernier voyage.

Baiilet, dans le passage cité plus haut, renvoie à « Sorber. de Vit. Gas- » send. pag. i3 ». Voici la seule phrase qu'on y trouve : « ...memini vt B Renatus Cartcsius, in Aulam vocatus, quam-primùm in Hollandiam » redicrit, ferme insalutato Aulx- limine. » [Gass. Op., Lyon, i658, t. I.)

��DXVII.

[Arnauld] A Descartes,

[3 juin 1648.]

Texte de l'édition latine, tome II, epist. 3, p. 10-14.

Clerselier ne donne qu'une version française, sans nom ni date, t. II, lettre 3, p. 1S-2 1 , pour cette lettre, comme pour trois qu'il imprime ensuite {lettres DXVIII, DXXIII et DXXV ci-après), et qui font, en effet, partie de la même discussion. Seule, dans l'édition française, la dernière lettre est datée: 29 juillet 1648. L'édition latine donne deux dates : 4 junij et 29 julij 1648, pour les réponses de Descartes. Elle ne nomme pas non plus l'auteur des objections.

Mais une note de l'exemplaire de l'Institut nous donne le nom de celui-ci, en ntarge de la première lettre, t. II, p. i5 : « Cette lettre est dé M, Arnaud a M. Descartes, qui luy fut envoyée par M. de Beaupuiz de Port-Royal des Champs; elle est datée du 16 juillet 1648, Je sçay tout cela par une lettre du Père Quesnel. » Le témoi-

�� � H, .5. DXVII. — ) Juin 1648. 18^

gnage est précieux, et pavait digue de foi en ce qui concerne le nom ; seulement la date du i5 juillet se trouve en désaccord avec celle de l'édition latine pour la réponse de Descartes à ces premières objec- tions, 4 junij.

D'autre part, Baillet, dans sa Vie de Mons. Des-Cartes, //, 34/- 348, se tait également sur le nom de l'auteur, un sçavant homme, dit-il, un illustre inconnu. Mais il dit que les objections ont été en- voyées à Descartes, c dez environs de Paris, le XV' de juillet 1648 ». D'oii le savait-il, puisque Clerselier n'en disait mot? Et si c'est par la note de l'exemplaire de l'Institut, qui donne en effet cette date, que ne reproduisait-il aussi l'autre renseignement sur l'auteur des objec- tions ? Ou bien Baillet n'aurait-il point voulu nommer Arnauld, ni Port-Royal des Champs, [quoiqu'il n'ait pas eu ce scrupule précédem- ment, à propos d'une visite faite à Descartes, au nom d' Arnauld, par le même Wallon de Beaupuis, en 1644 : voir ci-avant t. Il', p. 1 28] ?

.Voici enfin un autre document qui confirme en partie le dire du P. Quesnel. L'éditeur anonyme des Lettres d'Ant. Arnauld, Gabriel du Parc de Bellegarde, t. XXXVIII, p. vu, édit. ijjS-ijS3, dit da>is sa Préface historique et critique: « M. Baillet n'a pas connu d'autres rapports de .M. Arnauld avec Descartes que ceux dont nous venons de parler. Mais une note écrite de la main de .M. Arnauld sur un exemplaire de la Vie de M. Descartes par M. Baillet, que nous avons entre les mains; nous apprend que l'illustre inconnu dont il est parlé aux pages 347 et 34'S, est M. Arnauld lui-même. » Et l'éditeur ajoute en note: « Dans l'édition latine des Lettres de Descartes, faite à Amsterdam chez Elzevier en 1668, la première lettre de Descartes à l'inconnu est du 4 juin 164S, et celle à laquelle il répondit étoit de la veille, 3 juin, et non i5 juillet. » Le même éditeur maintient les dates de l'édition latine, et nous ferons de même, bien que l'intervalle entre la première lettre d'objections, 3 juin, et la seconde, quelques jours avant le 2g juillet, semble bien un peu long.

Viro Chrijfimo Renaîo De/cartes S. D.

Non is fiim, vir CLiriJJime, qui negotiofijfimuvi otium

tuum altercationibus interturbare vclim ; fed, cùm do-

5 clijfimis operibus in lucem cditis pro fmgulari tua huma-

nitate fxpe profejjus fis, Ji qnid obfcuri aut minus certi

Correspondance. V. 24

�� � i86 Correspondance. h, >5-i6.

cuipiam videretur, te refponjione illujîraturum, ingra- tum tibi fore non exijîimaui, fi ohlato heneficio vterer, idque à te pojîulare auderem, vt quem in omnibus fere, quœ de prima Philofophia docuijîi, tecum plané confen- tientem habes, vno aut altero, qui fuperejî, fcrupulo libe- 5 rare non graueris, quos, ne te amplius morer, breuiter exponam.

DE MENTE HUMANA.

Quœ de mentis à corpore dijîinélione dijferuijîi, certè clara, perfpicua, diuina mihi videntur, atque vt veritate lo nihil antiquius, eadem fere à S. Augujlino, toto penè libro 10 de Trinitate, fed maxime capite lo, luculenter ejjfe difputata non fine magna voluptate percepi.

Id vnum me mouei, quod in refponfonibus ad obi. quintas, p. Soj editionis Solianœ^, humanam nunquam i5 mentem non cogitare afferas, eo \ quod fit fubfîantia cogi- tans; quàd autem non recôrdemur cogitationum quas ha- buit in vtero matris vel in lethargia, inde prouenire, quàd ad recordationem cogitationum quas habuit mens, quam- diu corpori efi coniunéîa, requiritur, vt quœdam ipfarum 20 vefligia in cerebro impreffa fnt, ad quœ fe conuertendo, fuefe applicando, recordetur : mirum autem non effe, fi cerebrum infantis, vel lethargici, vefiigijs ifiis reci- piendisfït ineptum.

At enim in mente noftra duplex memoriœ vis neceffa- 25 rio admittenda videtur : altéra merè fpiritualis, altéra quœ corporeo organo indigeat. Sicut duplex cogitandi vis,

a. Page 507 de la i« édit. (Paris, Soly, 1641), ou p. 418 de la 2» (Amsterdam, Elzevier, 1642).

�� � II, .6-7. DXVII. — j Juin 1648. 187

vt tu ipfe egregiè explicas & probas^ : altéra, quœ pure intelligit fine ope vllius facultatis corporeœ; altéra, quœ ad imagines in cerebro depiélas fe applicat. Quarefaten- dum eji, quod ad pofleriores ha/ce mentis operationes at-

5 tinet, hoc eji imaginationes , fieri non pojfe vt earum recordemur, niji quœdam ipfarum vejîigia in cerebro im- prejfa Jint. Sed contrarium prorfus de puris intelleélio- nibus- dicendum videtur, nempe ad earum recordationem nullo modo requiri imprejfa illa in cerebro veJligia ; imo

10 verà, quamdiu purœ intelleéiiones manent, id fieri nulla- tenus poJfe, quandoquidem nullum efi ijs cum cerebro, vel vlla alia re corporea, commercium.

Et fane quis credat mentem fine ope cerebri intelli- gère poJfe, fuœ verà intelleélionis fine cerebri ope recor-

1 5 dari non poffe ? Imo verà, hoc pofito, de rébus fpirituali- bus & incorporeis, qualis ipfe^ & Deus efi, mens ratiocinari non poffet, ciim omnis ratiocinatio ex multarum intelle- élionum ferie confiet, quarum connexio à nobis percipi non potefi, \ nifi prier um recordemur, dum pofieriores ef-

20 formamus. At priorum nulla in cerebro impreffa vefii- gia, ciim puras illas intelleéiiones fuiffe fiatuamus . Potefi igitur mens fuarum cogitationum meminiffe, fine im- prefjis earum in cerebro vefiigijs. Alia ergo caufa quœ- renda efi, cur, fi femper mens cogitet, nemo haéîenus

25 earum cogitationum recordatus fuerit, quas in vtero ma- tris habuerit ; prœfertim ciim illas maxime claras & di- fiinéîas fuiffe neceffefit,/i verum efi, quod vbique ajferis'^,

a. Inst. : « Médit. VI, art. 3 et 4; et Médit. II, art. 11 et 12. n Voir p. 73-74 et p. 22, édit. 1642.

b. Sic. Clerselier traduit : « ...telle qu'est Dieu et luy mesme (l'esprit). » Il lisait donc : ipsa (mens),

c. Inst. : « Médit. I, art. 3. » Voir p. 8, édit. 1642.

�� � i88 Correspondance. 11,17-18.

& quidem men'to, vt mihi etiam videtur, nihi'l magi's menti nojlrœ oficere, quàm fenfuum prœiudicia, quœ tum nulla plané fuerunt .

Neque vero necejfe videtur, vt mens femper cogitet, etiamjî Jit fubjlantia cogitans;fatis enim ejîvt in ea femper 5 Jit VIS cogitandi, vt fubjlantia corporea femper diuifibilis efî, etfi non femper aéîu diuidatur.

DE DEO.

Rationes quibus probafli Deum exiflere, non tantiim ingeniofœ, vt omnes fatentur, fed etiam verce ac folidœ 10 demonjlrationes mihi videntur, prœfertim duœ priores. In tertia quœdam occurrunt, quœ accuratius explicari perop- tarem.

I . Illius demonjlrationis vis in eo potiffimiim confïflit, quod, ciim tempus prœfens à proximè prœcedenti non i5 pendeat, non minor caufa requiratur ad rem conferuan- dam, quàm ad ipfam primiim producendam. Sed quœri poiefl, de quo tempore hic agatur. Si enim de ipfius men- tis durât ione, quam tempus appellas, | negant vulgo Phi- lofophi ac Theologi, rei permanentis & maxime fpiri- 20 talis, qualis mens efl, durationem effe fuccefjiuam, fed permanentem, & totam fimul, [quod quidem de Dei dura- tione certiffimum efl), ac proinde non effe in ea partes quœrendas, quarum priores à poflerioribus non depen- deant, quod tanîiim de duratione motus concedunt, quœ 25 etiam fola propriè tempus efl. Quod fi refpondeas, te etiam de tempore propriè diélo loqui, quod efl duratio motus, vt folis & reliquorum aflrorum, nihil hoc ad men- tis noflrœ conferuationem pertinere videtur, quandoqui-

�� � H, .8-9. DXVII. — j Juin 1648. 189

de?Ji, eîiaviji nullum omnino corpus in rermn natura ejje

fupponeretur. (^Jicut etiam in tertia Meditationc'^ nullum

adhuc ejJe fupponis), cuius motu tempus perageretur,

quicquid de necejfaria mentis nojîrœ à Deo conferua-

5 tione ajjeris, pondus fuum habere deberet.

Quare, vt hœc demonjlratio eandem, quam reliquœ, vim liabeat, opus ejfet vt exponeres :

I. Quid fit duratio, & quomodo dijîinguatur à re du- rante ? 10 2. Vtrum rei permanentis ac fpiritalis duratio fuc- cejjiua fit an permanens ?

3. Quid fit propriè tempus, & in quo à rei permanentis fuccejfjione différât, fi vtraque res fuccefiiua fit?

4. Vnde tempus fuam breuitatem aut longitudinem i5 fortiatur, &^vnde motus fuam tarditatem aut velocitatem ?

Deinde, in eadem duratione, pro axiomate fiatuitur^ : quod poteftefficere id quod maius eft, fiue difficilius, poteft etiam efficere id quod eft minus. Id verà non videtur vniuerfè verum, quod axiomatis ratio pofiulat ;

20 poffum enim intelligere, non îamen j terramfuo loco mo- uare, ciim tamen prius longé maius fit quàm pofierius. Denique non maius videtur me ipfum conferuare'^, quam mihi dare perfeéliones, quas mihi deejje percipio; quan- doquidem omnipotentiam, omnifcientiam, &c. deeffe mihi

2 5 fentio, quas tamen mihi ipfi dare non poffem, nifi me ip- fum Deum efficerem, quod longe maius effet, quàm me ipfum conferuare.

a. Inst. : « Art. i. » Voir p. 27 (édit. «642).

b. Inst. : « Axiome 8, à la fin des Rép. aux 2« Objections; et Médit. III, art. 36. »\o'u p. 1 85- 1 86 et p. 44 (édit. 1642).

c. Inst. : « Médit. III, art. 30. » Voir p. 44 (édit. 1642).

�� � ipo Correspondance. ii, 19-20.

DE RE (QUANTA A LOCALI EXTENSIONS NON DISTINCT A.

Rem quantam à locali extcnjione nulla ratione dijïin- gui ajfcris. Velim igiliir fcire, niim rationem aliquani cogiiaueris, quâ dodrinam ijlam cum catholica fide con- 5 ciliés, quœ credere nos iubet, Chrijli corpus fine locali extenjionc in altari prœfcns adejfc; ficut non infeliciter oflcndijli^, quomodo accidentium à fubjîantia indi/îinàlio cum eodem myjlerio cohœrere pojfet ; alioquin facile percipis, quanto periculo rem omnium facratijfimam 10 cxponas.

DE VACUO.

Vacuum in natura non modo nullum cjfe, fed ne qui- dem vllum ejfe poffe conlcndis". Id verà omnipotentiœ diuinœ derogare videiur. Quid cnim ? An non potejl Deus 1 5 vinum intra dolium contentum in nihilnm redigere, nec vllum aliud corpus in eius lociim producere, nec finerc vt vllum aliud eà inti-otat? Quanquam illud vltimum mi- nime neceffariumfît, ciim, deJlruÛo vino, non poffct vllu.u corpus in eius locum fubire, quin aliam parîem vacuam 20 rclinqueret. Vel ergo Deus neceffario corpora omnia conferuat, | vel, fi aliquod in nihilum redigere potejl, dari etiam vacuum potejl.

At, inquisfji daretur vacuum, omnes corporis proprie-

u. lns,t. : « Principes, 11^ partie, art. g, to et ti. »

b. Inst. : « Rép. aux IV^" obj„ art. 7. > Voir p. 284 (édit. 1642). — Cf. ci-avant, lettres CCCLXVII et CDXVIl, t. IV, p. lôi et p. 344.

c. Inst. : « Principes, partie II, art. 16. r>

�� � n, 20 21. DXVII, — j Juin 1648. 191

tates ipji competerent, vt longitudo, latitudo, profunditas, diuifibilitas , &c. ; ergo verum effet corpus.

Refpondeo, nullam ipJi vacuo proprietatem competere, vtpote quod nihilum ejî, _fed tantùm dolij concauitati, 5 cuius partes tôt pedibus a Je inuicem dijlant, &c. Et fane corpus, intra dolij latera contentum, nihil ad hoc conferre videtur, vnde non mirum,Ji, illo ablato, eœdem proprie- tates ei concauitati conueniant. Ciim enim dolium & vi- num, vel quodcunque aliud corpus, intra dolij latera con~

ïo tentum, Jint duce fubjlantiœ plané diuerfœ, vtraque fine

altéra complété cogitari potefl. Quœro ergo, dum dolium

feordm confidero, an non menfurare poffim eius concaui-

tatem & perfcrutari quot pedibus à fundo diflet, quœ fit

diameter concauitatis cylindricœ, & reliqua huius modi ?

i5 Quare hœc foliim remanere aio, corpore illo contento in nihilum redaéîo; non vero quœ illi corpori feorfum competebant, vt quod illius partes à fe mutuo difungi pojfent, & varijs mot i bus agitari.

Vtut fit, libentius faterer ignorantiam meam, quàm

20 in animum inducerem meum, Deum corpora omnia ne- ceffario conferuare, vel faltem nullum ex ijs pojfe in ni- hilum redigere, quinflatim aliud creet.

Hœcfunt, Vir clariffime, quœ pro folita tua eruditione & perfpicuitate paulo clarius à te explicdri non infruéluo-

25 fum fore exiflimem. Quod fi ignoti hominis preces tanti apud te non fuerint, at veritas ipfa, cuius folius amore hœc ad te confcripfi, id à te \fuo iure repetet, &, vtfpero, impetrabit.

�� � [Ç)i Correspondance. 11,21.

��DXVIII.

Descartes pour [Arnaui.d].

Paris, 4 juin 1648. Texte de l'édition latine, tome II, lettre 4, p. 14-16.

Clerselier ne donne qu'une version française, tome II, lettre IV, p. 21-23, sans nom ni date, avec ce titre : « Responsc de M' Des- cartes » (à la précédente, c'est-à-dire notre lettre DXVII). Voir pour la date et le nom du destinataire, ci-avant, p. 1S4, prolcgomènc.

Etfi audor obiedionum, quse heri mihi datse funt, nec facie nec nomine notus effe voluerit, ea tamen parte, quae melior eft, nempe ingenio, ignorari non poteft. Et quia hoc valde perfpicax atque eruditum elle deprehendo, non pudebit me ab eo fuperari & 5 doceri. Quia vero fe, non altercandi, fed folius veri- tatis detegendse ftudio teneri profitetur, non nifi paucis hîc refpondebo, vt aliquid ad colloquium re- feruem ; nam cum altercatoribus quidem tutius fcriptis, fed cum ijs, qui verum quaerunt, commodius lo viua voce agi puto.

Duplicem mémorise vim admitto ; in mente autem infantis nullas vnquam intellediones puras, fed con- . fufas fenfationes duntaxat fuiffe mihi perfuadeo ; & quamuis confufae iftae fenfationes veftigia qusedam i5 fua in cerebro relinquant, quse in reliquam vitam ibi manent, non tamen fufficiunt vt aduertamus fenfa- tiones, quse nobis adultis adueniunt, fmiiles effe ijs quas in vtero matris habuimus, ficque ipfarum recor-

�� � n, 2I-3Î. DXVIII. — 4 Juin 1648. 193

demur; quia hoc pendet à quadam reflexione intel- leélûs fiue me|morige intelledualis, cuius in vtero nullus vfus fuit. Atqui neceffarium videtur vt mens femper adu cogitet : quia cogitatio conftituit eius 5 effentiam, quemadmodum extenfîo conftituit eflen- tiam corporis, nec concipitur tanquam attributum, quod poteft adefte vel abeffe, quemadmodum in cor- pore concipitur diuifio partium vel motus.

Quae proponuntur de duratione & tempore, ni-

10 tuntur opinione fcholarum, à qua valde diftentio : quod fcilicet duratio motûs fit alterius naturae, quàm duratio rerum non motarum, vt in art. 57 primae partis Principiorum explicui. Et quamuis nulla cor- pora exifterent, dici tamen non poffet duratio mentis

i5 humanae tota fimul, quemadmodum duratio Dei ; quia manifefte cognofcitur fuccelfio in cogitationibus nof- tris, qualis in cogitationibus diuinis nulla poteft ad- mitti ; atqui perfpicue intelligimus fieri poffe vt exiftam hoc momento, quo vnum quid cogito, &

20 tamen vt non exiftam momento proxime fequenti, quo aliud quid potero cogitare, fi me exiftere contingat.

Axioma, quod potejî mains, potejî etiam minus, cum de caufis primis & non aliunde limitatis quseftio eft, mihi videtur per fe notum ; fed cùm agitur de caufa

25 ad aliquem effedum determinata, vulgo dicitur maius effe pro tali caufa, Il producat alium efFedum, quàm fi producat illum ad quem eft determinata & apta ; quo fenfu maius eft pro homine terram loco mouere, quàm intelligere. Eft etiam maius fe conferuare, quàm

3o fibi dare quafdam ex perfedionibus quas nobis deeiTe percipimus ; atque hoc fufficit ad vim argumenti,

��Correspondance. V.

�� � 194 Correspondance. n, 22-23.

quamuis fortafle] minus fit, quàm fibi dare omnipo- tentiam totam fimul, aliafue perfediones diuinas col- lediuefumptas.

Cùm ipfummet Concilium Tridentinum explicare noluerit, quo pado corpus Chrifti fit in Eucharifl:ia, 3 fcripferitque illud ibi ejje ea exijîendi ratione, quam verbis exprimere vix pojfumus, vererer crimen teme- ritatis, fi quid eâ de re determinare auderem ; con- ieduras autem meas viva voce malim exponere, quàm fcriptis. 10

Denique de vacuo vix quicquam fcribendum habeo, quod non iam alicubi in meis Principijs PhilofophiBe reperiatur; quae enim hîc vocatur dolij concauitas, meo iudicio eft corpus, très habens dimenfiones, & perperam ad dolij latera refertur, tanquam fi nihil i5 effet ab illis diuerfum.

Sed hsec facilius alloquio difcuti poffunt, ad quod libentiflime fe offert virorum omnium candoris & ve- ritatis amantium fl;udiofifiimus cultor.

Parifijs, 4 lunij 1648. 20

Renatus Descartes.

��DXIX.

Elisabeth a Descartes.

Crossen, 3o juin [1648]. Copie MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt.

Publiée par Foucher de Careil, p. 1 3 2-1 34, Descartes et la Prin- cesse Elisabeth {Paris, Germer -Baillière, iS-jg). Réponse à une

�� � DXIX. — }0 Juin 1648. 195

lettre [perdue) que Descartes avait écrite le 7 mai [l. 4-5 ci-dessous), pour annoncer son départ de Hollande.

Monfieur Defcarîes,

L'enflure que i'ay eu au bras droit, par la faute d'vn chirurgien qui m'a coupé partie dvn nerf en me fei- gnant, m'a empe/ché de refpondre plutoft à vofîre lettre

5 du j" de may, qui me reprefente vn nouuel effet de voftre parfaite generofité, au regret que vous aue^ de quitter l'Hollande pour y pouuoir efperer de m'y faire iouir de Vvtilité de vofire conuerfation, qui véritablement efî le plus grand bien que i'y attendois & l'vnique fuiet qui m'a

10 fait fonger aux moyens d'y retourner, à quoy l'accom- modement des affaires d'Angleterre m'auroit autant ferui que le defefpoir d'en voir en celles d'Allemagne.

Cependant on parle du voyage que vous aue^ propofé autrefois, & la Mère de la perfonne à qui voftre ami a

i5 donné vos lettres*, a reçu ordre de le faire reufjir fans qu'on fâche en fon pais que cela vient de plus loin que de fon propre mouuement. On a mal choifî la bonne femme pour ménager vn fecret, elle qui n'en eut iamais. Toutes- fois elle fait le refîe de fa commifjion auec beaucoup de

20 pafjion, & voudrait qu'vn tiers y volafî ; ce qu'il n'ejî point en deffein de faire, mais il l'a remis à la volonté de fes parens, qui fera fans doute pour le voyage, & s'ils enuoyent l'argent qui y efi neceffaire, ilefl refolu de l'en- treprendre, puifque en cette conionûure il aura moyen

25 peut efîre d'y rendre feruice a ceux à qui il le doit, & qu'il pourra retourner auec la bonne femme fus men- tionnée, qui ne prétend pas d'y demeurer non plus. Il n'y

7 la Hollande (F. de C).

�� � 1^6 Correspondance.

a que cecy de changé des raifons qui vous ont ejlé écrites contre le dit voyage, & la mort de cette femme [qui ejl affe:^ maladiue), ou qu'elle foit obligée de partir auant que la réponfe des parens de l'autre arriue, font les plus apparentes pour le rompre. Vay receu,paffé trois femaines, 5 vne lettre fort obligeante du lieu de quefîion, pleine de bonté & de protejîations d'amitié, mais qui ne fait nulle tnention de vos lettres, ni de ce qui a efté dit cy deffus ; auffi on ne l'a mandé à la bonne femme que de bouche par vn exprès. lo

le ne vous ai pas encore rendu conte de ma leélure de la verfion françoife de vos Principes de philofophie. Combien qu'il y ait quelque chofe dans la préface, fur quoy i'ay befoin de votre explication, ie ne l'aioute pas icy, parce que cela engrofjiroit trop ma lettre. Mais ie i5 pretens vous en entretenir vne autre fois, & me promets qu'en changeant de demeure, vous conferuej'c:^ loufiours la mefme charité pour

Voflre très affeélionnée amie à vous feruir,

ELISABETH. 20

M. Defcartes. De Croffen, ce ^" de iuin.

Page 195,1. i5. — « Vostre amy » veut dire Chanut, Résident de France; à Stockholm. « La personne à qui il a donné vos lettres » n'est autre que Christine, reine de Suède, et « la mère de cette personne » est la reine douairière, Marie-Eléonore de Brandebourg. Nous avons vu ci-avant (t. IV, p. 629, note a), que cette dernière avait quitté la Suède en 1640, et s'était retirée d'abord en Danemark, puis l'année suivante dans le Bran- debourg, auprès de l'Electeur Frédéric- Guillaume, son neveu. Elle ne retourna en Suède que cette année 1648, et revint à Stockholm, le 19 août.

6 de {après lieu)] en (F, de C). — i b en groiïiroit (id.). — 22 Kros- sen (id.).

�� � I, i3?. DXX. — Juin ou Juillet 1648. 197

Il fut un moment question, pour Elisabeth, de l'accompagner dans ce voyage; car la tierce personne, ou « le tiers», dont elle parle ensuite (p. 195, 1. 20), n'est autre qu'elle-même. Seulement son départ était subor- donné à deux conditions : la permission de ses parents (c'est-à-dire de la reine de Bohême, sa mère, et de ses frères, les princes palatins), et surtout un envoi d'argent dont elle avait besoin. Nous verrons que le projet n'aboutit pas, lettres DXXII et DXXVI ci-après, et le vif chagrin qu'en ressentit la princesse.

��DXX.

Descartes a Elisabeth.

[Paris, juin ou juillet 1648.] Texte de Clérselier, tome I, lettre 41, p. i 33- 134.

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais les événements que Descartes mentionne dans cette lettre permettent de la dater. L'Arrêt d'Union du Parlement avec les autres Cours souveraines {Chambre des Comptes, Gourdes Aides, Grand Conseil), dont il parle comme d'un fait accompli, est du i3 mai 1648 ; mais la Reine-Régente, Anne d'Autriche, s'y opposa d'abord et fit défense aux députés de se réunir, comme ils étaient convenus, à la Chambre Saint-Louis ; son opposition ne cessa que le 22 juin. Plus tard les pro- positions de la Chambre Saint-Louis furent sanctionnées par décla- rations royales [11, i3 et 18 juillet). Or Descartes parle au moins de la permission de la Reine {p. lyS, l. 11). Cette lettre a donc été écrite fin de juin ou commencement de juillet. — D'autre part, Eli- sabeth y répond manifestement par la lettre DXXII ci-après, qu'elle écrivit entre deux autres, la DXIX, du 3o juin, p. 1Q4, et la DXXVI ci-après, du 2 3 août. La lettre du 3 juin et celle-ci se croisèrent en chemin. Descartes, trouvant que la réponse à sa lettre du 7 mai (ci-uyant,p. 16S, l. 4-5) tardait un peu, aura écrit de nouveau, tandis que la princesse répondait.

Madame,

Encore que ie fçache bien que le lieu & la condition où ie fuis ne me fçauroient donner aucune occafion

�� � 198 Correspondance. i, i?3-.i:h.

d'eftre vtile au feruice de voftre Alteffe, ie ne fatig- ferois pas à ] mon deuoir, ny à mon zèle, fi, après eûre arriué en vne nouuelle demeure, ie manquois à vous renouueller les offres de ma tres-humble obeïflance. le me fuis rencontré icy en vne coniondure d'affaires, 5 que toute la prudence humaine n'euft fçeu preuoir. Le Parlement, ioint auec les autres Cours fouueraines, s'affemble" maintenant tous les iours, pour délibérer touchant quelques ordres qu'ils prétendent deuoir eflre mis au maniment des finances, & cela fe fait à 10 prefent auec la permiffion de la Reine, en forte qu'il y a de l'apparence que l'aftaire tirera de longue  ; mais il eft mal-aifé de iuger ce qui en reûffira. On dit qu'ils fe propofent de trouuer de l'argent fuffifamment pour continuer la guerre, & entretenir de grandes armées, i3 fans pour cela fouler le peuple ; s'ils prennent ce biais, ie me perfuade que ce fera le moyen de venir enfin à vne paix générale. Mais, en attendant que cela foit, i'euffe bien fait de me tenir au pais où la paix efl defia; & fi ces orages ne fe diffipent bien-toft, ie me 20 propofe de retourner vers Egmond dans fix femaines ou deux mois, & de m'y arrefler iufques à ce que le ciel de France foit plus ferain. Cependant, me tenant comme ie fais, vn pied en vn pays, & l'autre en vn autre, ie trouue ma condition tres-heureufe, en ce zS qu'elle efl libre. Et ie croy que ceux qui font en grande fortune différent dauantage des autres, en ce que les deplaifirs qui leur arriuent, leur font plus fen- fibles, que non pas en ce qu'ils iouïffent de plus de

a. S'allemblent {Clers.). h. En longueur [Iiist.].

�� � 1, 134. DXX. — Juin ou Juillet 1648. 199

plaifirs, à caufe que tous les contentemens qu'ils peu- uent auoir, leur eflant ordinaires, ne les touchent pas tant que les afflidions, qui ne leur viennent que lors qu'ils s'y attendent le moins, & qu'ils n'y font aucunement préparez ; ce qui doit feruir de confo- lation à ceux que la fortune a accoutumez à fes dif- graces. le voudrois qu'elle fufl auffi obeïfTante à tous vos defirs, que ie feray toute ma vie, &c.

Ce fut pendant ce séjour de Descartes à Paris que le jeune abbé d"Es- trées («il n'étoit encore âgé que de 20 ans ». dit Baillet, IJ, 341) ménagea une réconciliation entre Gassend et le philosophe. Nous avons là-dessus deux documents : 1° Un récit de Sorbière, dans la Vie de Gassend, qui sert de préface au tome I des Œuvres, publié en i658 ; 2» des rectifica- tions à ce récit, faites par Adrien Auzout, dans une lettre qu'il écrivit de Rome, le 8 août 1689. Cette lettre était adressée à l'abbé Nicaise, qui, sur la demande de Baillet, o avoit pris la peine d'écrire à Rome d'où M. Auzout, » qui avoit vu Descartes à Paris, envoya ce que la mémoire put lui sug- » gérer ». {Baillet, préface, p. xxvi.)

Voici d'abord le récit de Sorbière :

« Ita se gessit Vir optimus in refutando Cartesio, vt praeter lepidè quae- » dam dicta nihil inuenias quod aduersarium pungat ; vel si quid langat » cutim extremam, illud quidem blandè, modeste, et cum significatione » quadam beneuolentize introrsum latentis, et cui renouanda; paratissimus I) esset. Quemadmodum reipsa fuit, vbi elapso vix quinquennio occasio- » nem habuit Cartesium Lutetiae amplectendi, et pronum affectum in » laudes tanti Viri patefaciendi, copulâ scilicet tantorum Virorum Abbate » Cœsare Estrœo, qui nûnc Episcopus Laudunensis factus... Illustris- » simus ille Prœsul prandio excipere voluit vnà cum Gassendo, Cartesio ï et loanne Launoio suo Theologo Parisiensi, .^Egidium Personerium » Roberualium Mathematicum, Michaelem Marollum Abbatem Villalu- » pensem, R. P. Marinum Mersennum et Hilarionem à Costa, Mariual- » lium illum Abbatem qui in Americam transfretaturus in ipso portu » Lutetiœ Parisiorum naufragium fecit. Gassendi oborta noctu inualetudo » non permisit ut conuiua adesset ; itaque ad illum sub vesperam prope- » rarunt, Magistro conuiuij duce, et deleta fuit omnino praeteritorum a memoria. Sarta enim tectaquè deinceps mansit inter illos amicitia, sal- » tem per Gassendum, qui honorificam in Opère posthume nunc in lucem » prodeunte Cartesii mentionem fecit; quamquam non prorsus exuisse » hostilem animum visus fuerit Cartesius in responsionibus Gallicis ad » Instantias eodem anno editis. » {Gassendi Opéra, Lyon, i658, t. I, p. 19 de la préface non paginée.)

�� � 200 Correspondance.

Baillet (Vie de Descartes, II, 341-342) ne fait que paraphraser le récit de Sorbière. La lettre d'Auzout lui sert d'abord à confirmer ce récit, puis à le compléter de la manière suivante :

« Les premiers momens de liberté que l'indisposition laissa à M. Gas- » sendi, furent employez à rendre la visite à M. Descartes, chez qui, après » s'être accusez mutuellement de trop de crédulité l'un envers l'autre, ils » s'excusèrent ensuite avec la même bonne foy sur le caractère de l'esprit B philosophique, qui traite quelquefois avec trop d'indifférence ce qui » s'appelle éclaircissemens nécessaires sur des sujets de mécontentement. » [En marge : Lettr. MS. du 8 Août 1689, de Rome par M. Auzout.] » M. Descartes retourna encore depuis chez M. Gassendi, avant son dé- » part pour la Hollande. Ils renouvellérent de la meilleure foy du monde n les protestations de l'amitié éternelle dont ils avoient, pour le dire ainsi, >> prêté le serment entre les mains de Monsieur l'Abbé d'Estrées, et se » séparèrent dans une résolution sérieuse de ne plus écouter les sugges- » lions intérieures de leur jalousie, qui ne devoit plus être qu'une louable » émulation, pour les exciter davantage à fournir la carrière qu'ils cou- » roient avec tant de gloire et de succès par des routes différentes. » (Baillet, II, 342-343.)

Mais surtout Baillet invoque la lettre d'Auzout pour rectifier la date de la réconciliation : elle eut lieu l'été de 1648, et non pas, comme Sor- bière tentait de le faire croire, en 1647 (cinq ans après la publication des Méditations, elapso vix quinqiiennio). La rectification a son importance : Sorbière concluait, en effet, que Gassend avait bien gardé la foi jurée, mais non pas Descartes, qui,. dans sa réponse à la Disquisitio metaphy- sica de son adversaire, aurait dépassé les bornes. « Mais », remarque Baillet, « cet homme... n'a pu ignorer que cette réponse de M. Des- B cartes, qui d'ailleurs est assez modérée, avoit été composée incontinent » après son premier voyage de France [en marge : 1644, à la fin], et » qu'elle avoit été imprimée à Paris six mois avant son second voyage » [id. : 1647], auquel il met cette fameuse réconciliation de nos deux phi- » losophes [id. : il n'eut pas le loisir de voir le monde à Paris en 1647] ; » quoique nous soyons obligez de' la remettre encore un an plus tard que » luy, pour ne nous point écarter du sentiment de ceux qui sçavent trés- » certainement qu'elle s'est faite à son dernier voyage, au mois de juillet » de l'an 1648. » (Vie de Mojis. Descartes, II, 343.)

Remarquons cependant que Mersenne, dans une lettre à Sorbière, du 5 nov, 1646, parle déjà d'une amitié contractée entre Descartes et Gas- send (ci-avant, tome IV, p. 5i5. Cf. ibid. lettre CDXXII, p. 362).

Quant à la date exacte de la réconciliation de 1648, elle est certai- nement antérieure au 27 juillet, jour où Mer'^cnne (qui fut de la fête) tomba malade. Gass'tnd, dans une lettre à Louis de Valois, datée de Paris, nonis iunij (5 juin) 1648, dit qu'il vient d'avoir la visite de Mer- senne et de quelques amis [Gass. Op., VI, 286). Venait-on préparer la prochaine réconciliation des deux philosophes ?

�� � DXX. — Juin ou Juillet 1648. 201

« Ce fut le jour de la réconciliation des deux Philosophes que M, de » Roberval entreprit, pour la première fois, de démontrer l'impossibilité » du mouvement sans le Vuide. M. Descartes, à qui s'addressoient per- ï sonnellement les prétentions de ce Mathématicien, ne fit point diffi- B culte de répondre d'abord à toutes ses objections. Mais il le fit avec » tous les égards qui étoientdûs à la présence de Monsieur l'Abbé d'Es- » trées et de sa compagnie, sans changer la face d'une conversation hon- >) nête et paisible. [En marge : Lettr. M S. de M. Auz. du 8 Août 1689, » etc.] L'humeur de M. de Roberval, qui avoit partout besoin de l'indul- » gence de ceux à qui il avoit affaire, ne s'accommodoit pas assez du u flegme qui accompagnoit ordinairement les discours de M. Descartes. » Aussi ne fut-il pas long-têms sans s'échauffer. "Ni la considération du » respect dû à M. l'Abbé d'Estrées, ni la modération de M. Descartes, ne » purent éteindre ou rallentir ce feu. »

« Il en fit ressentir les effets en d'autres occasions à M. Descartes,

» pendant le reste de son séjour à Paris. Les Mathématiciens de la ville

» s'assembloient souvent, ou chez l'Abbé Picot son hôte, ou aux Minimes

» de la Place royale jusqu'au fort de la maladie du P. Mersenne, pour

» avoir la satisfaction de conférer avec luy, ou pour faire leurs observa-

» tions en sa présence. [En marge : De tous ces Sçavans il ne reste plus

» que M. Auzout et M. Bouilliaud qui soient vivans.] De tant de Sça-

» vans que M. Descartes voyoit avec plaisir, M. de Roberval étoit le seul

» qui luy fût devenu formidable par son humeur ; et pour tempérer un

» peu sa joye, M. de Roberval ne s'absentoit presque d'aucune des

» assemblées où il fe trouvoit. On y répétoit souvent l'exp'^rience du

» Vuide, non pour l'instruire d'une chose qui ne luy étoit pas nouvelle,

« mais pour luy en faire voir toutes les manières différentes qu on avoit

» inventées depuis peu, et qu'on [lire : il ?; n'avoit pas encores vues. Il ne

» s'y donnoit point d'autre part que celle de spectateur; c'est pourquoy il

» y parloit peu, et seulement pour marquer comment ces expériences s'ac-

» cordoient avec ses principes. Il se contentoit d'écouter les autres ; et soit

» qu'il suivit les mouvemens de sa retenue ordinaire, soit qu'il voulût

» éviter la dureté des reparties de M. de Roberval, il refusa presque toû-

» jours de s'expliquer, lorsque la compagnie l'en prioit, voyant sur tout

» que la plupart étoieni dans l'opinion du Vuide effectif, qu'il n'admet-

» toit point. [En marge : Voyez ci-dessus au sujet de l'examen que Des-

» cartes fait du livre de Galilée*. Voyez aussi les lettres MSS. à Mersenne

» de l'an 1647, etc..] Mais il ne laissa point de détromper ceux qui

» croyoient qu'il n'avoit pas encore songé jusqu'alors à la pesanteur de

» l'air comme à la cause des effets que le vulgaire des Philosophes avoit

» toujours attribué à l'horreur du Vuide. C'est une observation qu'il avoit

» faite long-têms auparavant, et même devant Torricelli, par qui tous ces

a. Cf. t. II, p. 382

b. Voir ci-avant, lettre D, p. 98.

Correspondance. V. 26

�� � 202 Correspondance.

» sçavans Mathématiciens de Paris confessoient avoir été devancez dans » cette opinion. »

« Ce fut en l'une de ces assemblées, qui ne se tenoit ce jour là ny chez » l'Abbé Picot ny aux Minimes, mais chez une personne de marque, que » M. de Roberval entreprit de pousser entièrement M. Descartes à bout » sur tous les points de sa Physique ausquels il étoit contraire. Quoy » qu'il affectât de parler un langage tout à fait opposé à celuy de l'Ecole, » il n'en étoit pas plus uni de sentimens avec M. Descartes. Il l'attaqua » non seulement sur le Vuide et sur l'impossibilité du mouvement dans M le Plein, mais encore sur les Atomes, qu'il rejettoit, et sur la matière » qu'il supposoit divisible à l'indéfini. Il l'entreprit d'un ton si magistral » et si semblable à celuy dont il avoit coutume d'épouvanter les écoliers 1) de sa classe, que M. Descartes, qui n'étoit point venu en France pour )) disputer, en parut étourdi ; et la crainte de retrouver un second Voetius » dans ce professeur, fit qu'il aima mieux se taire que de luy laisser » prendre pied sur ce qu'il pourroit luy dire pour l'embarquer dans des » contestations. Il témoigna néanmoins à la compagnie qu'il ne s'abste- » nolt de répondre à M. de Roberval que pour l'obliger de mettre ses » difficultez par écrit, et qu'il s'otTroit en ce cas là de le satisfaire. Il » n'étoit rien de plus raisonnable, rien de plus digne d'un Philosophe » pacifique ennemi de la chicane, que cette proposition que lui faisoit » M. Descartes. C'étoit le moyen le plus naturel pour prévenir la sur- )) prise et l'équivoque, pour se posséder plus parfaitement, et pour exa- » miner avec plus de loisir et de sang froid les raisons de l'un et de » l'autre. M. de Roberval ne voulut pas se soumettre à une condition si » juste; et il ne fut pas plutôt sorti de l'assemblée, que, s'imaginant pou- » voir prendre droit sur le silence de M. Descartes, il se vanta par tout » qu'au moins une fois en sa vie il avoit sçû luv fermer la bouche. » M. Descartes ne jugea point à propos de relever une si sotte vanité, et » il crud devoir abandonner pour toujours M. de Roberval à sa propre » complaisance. » iBaillkt, II, 344-346.)

��DXXI.

Descartes a Mersenne.

[Paris, juin ou juillet 1648.] AuTOGR.\PHE, Paris, Bibliothèque Je l'Institut.

Une demi-feuille, pliée en deux; les trois p?'ej7tières pages entière- ment remplies; en travers de la quatrième, l'adresse. Sur la première

�� � III, 61S-619. DXXI. — Juin ou Juillet 1648. 203

page, en haut et à droite, {65), numéro du classement de dom Poirier; en bas et à gauche, 11, numéro d'un classement primitif à rebours. Cette lettre a été publiée par Clerselier avec quelques j'ariantes, tome III, lettre 118, p. 618-621, et l'exemplaire de l'Institut donne l'indication suivante : « Voir la 7 3* [récrit au-dessus de 1 1 barré) de M. de la Hire, sur laquelle elle a été coUationnée. » — Point de date sur l'autographe; mais une main inconnue a ajouté en marge de la première page : (1648), et au-dessous : v. d. [vraie date). En outre, la lettre ne paraît pas avoir été cachetée [aucune trace de cachet de Descartes sur l'adresse), et ne mentionne pas le domicile du destinataire. On peut en inférer qu'elle n'a pas été conjiée au courrier ordinaire et qu'elle ne fut pas envoyée d'Egmond à Paris, mais écrite à Paris même et portée par un commissionnaire à Mersenne pour lui être remise en mains propres. Elle serait donc datée de juin ou juillet 1648, antérieurement à la maladie de Mersenne, qui com- mença le 2 y juillet. Descartes ne paraissait plus d'humeur à s'oc- cuper encore de Roberval ; mais il aurait cédé aux instances de son ami, et examiné un opuscule dirigé d'ailleurs contre lui.

Mon Reu""^ Père,

le n'ay leu que les 1 5 premières pages de l'efcrit que vous auez voulu que ie vifle, pour ce que c'eft feulement iufques la que vous m'auiez dit qu'il eftoit 5 fait mention de moy. Mais ie vous auouë que ie les ay admirées, en ce que ie n'y ay | trouué aucune chofe qui ne fuft fauffe, excepté celles qui font tirées de mes efcrits, & que l'autheur monftre en auoir tirées, d'au- tant qu'il fe fert de mes propres paroles pour les expri- 10 mer ; et s'il en change quelques vnes, comme lorfqu'il nomme VimpreJ/îon ce que ie nomme la vitefTe, & la direûion ce que ie nomme la détermination a fe mou- uoir vers certain cofté, cela ne fert qu'a rernbaraiTer.

2 : i5] quinze. — 4 auiez] fe trouuent en. — i3 \n ajouté auez. — 4-5 qu'il... moy] que az'an/ certain. — embaralfer] em- i'yeftois refuté. — 7 font. . . de] brouiller.

�� � 204

��Correspondance.

��III, 619.

���L'vne de fes principales fautes eft a la fin de la 2^ page, où ayant mis pour axiome vne conclufion qui eil de moy, a fçauoir que, dans le cercle GBF, le

mobile qui vient de G vers B tend vers C, lorfqu'il eft 5 au point B, il le prouue ri- diculement en difant que la nature ne fouffre rien d'in- déterminé, & qu'il n'y a point d'autre ligne que BC 10 qui foit icy déterminée. Car qui empefche de dire que le mobile ira de B vers H plu- toft que vers C, vu que B H eft aufl*y déterminée que BC & qu'on fçait que ce i5 mobile tend a s'éloigner en ligne droite du centre A vers H ?

En la p. 9 il a vne diftindion abfurde entre deux fortes d'impreffions, l'vne par laquelle les cors font chaftez, l'autre par laquelle ils font attirez. Car il n'y 20 a aucune attradion telle qu'il l'imagine, & fi ce qu'il nomme l'impreffion eft la vitefle du mouuement dans le corps qui fe meut, ainfy qu'on le doit prendre pour donner quelque feus a tout ce qu'il dit, il eft certain qu'il n'y en a que d'vne forte ou efpece, & qu'elle eft la 25 mefme dans l'aymant ou le fer & les autres corps. Mais la principale de fes fautes eft en la page 10,

��I de fes; des. — 2:2^] fé- conde. — axiome] maxime. — 5- 6 lorfqu'il... B omis. — i5 après aufl}'] bien ajouté. — ce] le. — 17 vers H omis. — 18 En] Dans.

��— p. 9] page neufiéme. — il \' a.

— 20 et ajouté avant l'autre. — 2 5 la] tout de. — 26 dans ajouté avant le fer. — &] que dans. — 27 : 10] dixième.

�� � ■ A - E

��ni,-6ï9-62o. DXXI. — Juin ou Juillet 1648. 205

ou il prend pour principe vne chofe qui eft aperte- ment fauffe, a fçauoir que, fi A eft meu vers D par vne ligne perpendiculaire a l'obftacle BC, il fera re- flefchi en telle forte que, s'il ne communique rien de 5 fon impreffion a l'obftacle, il retournera precifement en A &c. Car, bien que les corps jpefans retournent a peu près en cete forte, lorfque leur feule pefanteur les porte diredement vers le centre de la terre, c'eft chofe abfurde d'en faire vn principe, pour ce que ce

10 n'eft pas l'impreflion qu'ils ont

eftant au point D, qui les fait | F

ainfy retourner, mais l'adion de leur pefanteur qui conti- nue en eux pendant qu ils re-

i5 montent; & le mefme n'arriue B

point, quand la ligne B C n'eft

pas parallèle a l'Horizon, ny quand le mobile eft

pouffé d'A vers D par vne autre force que fa feule

pefanteur.

20 Son abfurdité paroift encore mieux dans les j pages fuiuantes, ou, par le moyen de ce faux principe, il prétend demonftrer la quantité des reflexions & re- fradions d'vne façon que l'expérience contredit eui- denment. Car, par fon prétendu raifonnement, en

2 5 fuppofant que la baie qui vient d'A vers B rencontre la fuperficie CBE qui luy ofte la moitié de fon im- preffion ou de fa viteffe, i) dit que, fi on fait BE égale a CB & qu'on prene El égale a la moitié de AC, la

2 eft omis. — 3 a] rencontre. 20 Et ajouté avaiit fon. — 3] — 5 retournera] reuiendra. — trois. — 22 des ajouté avant 9 vne ajouté avant chofe. — refradions.

�� � s

��206 Correspondance. 111,620^21.

refraftion fera aller cete baie de B vers I ; en forte que, de quelle grandeur que foit l'angle d'incidence ABH, AC, qui eft la tangente de fon complément,

fera toufiours double de El, " qui eft la tangente du comple- 5

ment de l'angle rompu GBI. D'où il fuit que les propor- tions qui feront entre les fi- nus de ces deux angles ABH _ & GBI doiuent eftre diffe- 10

rentes, félon que l'angle d'in- cidence ABH eft fuppofé plus grand ou plus petit, & qu'il ne peut eftre fuppofé 11 grand que le mobile ne paffe au deffous de la fuperficie CBE, au lieu que l'ex- périence monftre euidenment que cet angle ABH peut 1 5 eftre fi grand que le mobile ne pafTera point au delTous de cete fuperficie CBE, mais fe reflefchiral vers "^ l'autre cofté ; et que, lorfqu'il pafTe au deffous en fouffrant refraélion, il y a toufiours mefme proportion entre les fmus de l'angle d'incidence & de l'angle rompu, en- 20 core que la grandeur de cet angle d'incidence ABH fe change.

En fuite de ces beaux raifonnemens, cet autheur dit p. I j que i'ay manqué, en ce que, pour demonftrer la reflexion, ie ne me fuis pas ferui d'vn raifonnement 2 5 femblable au fien, comme fi c'eftoit vne faute de n'a-

a. vers, correction de Descartes au-dessus de de écrit d'abord, puis barré.

2 quelle] quelque. — 17 vers] tien] de cette fuperficie. — 24 : de. — 18 lorfqu'il] lorfque le p.] dans la page, mobile. — 18-19 en... refrac-

�� � 111,621. DXXI. — Juin ou Juillet 1648. 207

uoir pas imité les fautes d'vn autre : & il monftre n'auoir point de Logique naturelle ; car, encore qu'il n auroit pas failli, il infereroit mal de dire que i ay deu fuiure fon raifonnement, pour ce qu'on peut fou- 5 uent demonftrer vne mefme chofe en plufieurs façons. En fécond lieu, il dit qu'en ma Diop., p. 17, lig. dernière, ie confons la détermination du mouuement auec fa vitefTe ; ce qui efl très faux, car 6 lignes aupa- rauant ie parle de la viteffe qui fe raporte a tout le

10 mouuement, & la ie ne parle que de la détermination de gauche a droit, qui diftingue deux parties en ce mouuament.

En j^ lieu, il prétend en fa p. 14 reprendre ce que i'ay efcrit de la reflexion qui fe fait fur la fuperficie de

i5 l'eau, en difant que ie me fers d'vn raifonnement qui eft différent de certaines coniedures impertinentes qu'il met la. Et en la p. i ^ il met feulement ces mots pour fa dernière cenfure : Enjin M Des Cartes es pages 21 et 22 (S'c, ou par fon &c. il femble vouloir faire

20 entendre qu'il a encore beaucoup d'autres chofes a reprendre en mes efcrits. En quoy ie ne fçay fi ie doy plus admirer fon ingratitude, d'auoir tafché de me reprendre en vn efcrit ou il n'a rien de bon qu'il n'ait eu de moy ; ou fa ftupidité, d'auoir commis de fi

3 auroit] euft. — 4 deu fuiure] en fa p.] dans la page. — 17 en]

failly, pour ce que ie ne me fuis dans. — p. i5] page quinzième

pas feruy de. — pour ce] à caufe. — 18 pour. . . cenfure omis. —

— 5 demonftrer] prouuer. — M"^] Monfieur. — es otnis. — 6 qu'en] que dans. — Diop. p.] 22 ou ajouté avant fon. — Dioptrique page. — lig.] ligne. 23 en.. . bon] bien qu'il n'y ait

— 8 fa] la. — 6] fix. — 1 1 droit] rien de pafTable dans tout fon droite. — i3 : 3*] troifiéme. — écrit.

�� � 2o8 Correspondance. 111,621-622.

lourdes fautes contre le railonnement & le fens commun ; ou enfin fon arrogance ridicule, de pré- tendre qu'vn autre a failli pour cela feul qu'il n'a pas fuiui fes fottes imaginations, comme fi rien ne pou- uoit eflre bien s'il n'eft conforme a fes fantaifies. Mais 5 ce que i'admire le plus, c'eft que, par de telles imper- tinences & venteries, il eft paruenu a quelque répu- tation, & I qu'il fe trouue des hommes qui luy donnent de l'argent pour apprendre de telles chofes. * le fuis,

Mon Reu"'^ Père, 10

��Voftre très humble feruiteur. Des Cartes.

��le mercredy

Adresse :

��Au Reuerend Père, i5

��Le Reu" Père Mercenne.

��Page 208, 1. 9. — Cette dernière phrase, en désignant comme un pro- fesseur donnant des leçons particulières l'auteur de l'écrit critiqué par Descartes dans cette lettre, fait naturellement penser à Roberval, ou, du moins, on ne voit aucun autre nom qu'on puisse proposer pour repré- senter cet auteur. Toutefois il n'y a là qu'une conjecture très insuffi- samment fondée ; et tant que l'écrit ou imprimé en question n'aura pas été retrouvé ou identifié, il est préférable de reconnaître que l'on ignore absolument quel en est l'auteur, car, en fait, il n'y a aucun indice que Roberval ait jamais composé ni publié aucun écrit tel que celui dont il s'agit ici. 'Voir pourtant ci-après un passage d'une lettre de Descartes à Carcavi, 17 août 1649. [Clers., III, 44g.) Voir aussi, aux additions, celle de la lettre DXX.

4 fottes omis. — 6 de omis. — 9 de telles chofes] de luy des chofes faufl'es. Tout le reste omis.

�� � DXXII. — Juillet 1648. 209

DXXII.

Elisabeth a Descartes.

[Crossen, juillet 1648.]

Copie MS., Rosendaai, près Arnhem, Collection Pallandt, n' 8, p. 47-52.

Publiée par Foucher de Careil,p. j35-i36. Descartes et la Prin- cesse Elisabeth {Paris, Germer-Baillière, iSjg). Sans date, mais écrite entre celles du 3 juin et du 23 août 1648 {lettres DXIX ci-avant et DXXVI ci-après), par conséquent en juillet. — Elisabeth répond à la lettre DXX ci-avant, p. ipj, qu'elle vient de recevoir. Elle voit bien que Descartes n'avait pas encore reçu, en l'écrivant, sa propre lettre du 3o juin; mais elle pense que cette lettre est arrivée maintenant à destination, et elle continue de tenir Descartes au cou- rant du voyage projeté en Suède (voir éclaircissement, p. ig6 ci-avant). Descartes ne répondra à cette lettre, comme à la précé- dente du 3o juin, et à la suivante du 23 août, qu'après son retour en Hollande, lettre DXXIX ci-après.

Monjieur De/cartes,

Vous ne faurie"^ ejlre en lieu du monde où la peine que vous prendre":^ de nie mander de vos nouuelles ne foit vtile pour ma fatisfaclion. Car ie me perfuade qu'elles

5 feront toufiours à vojîre auantage, & que Dieu ejî trop iujîe pour vous enuoyer de malheurs fi grands que vofire prudence n'en fauroit tirer, comme des defiordres ino- pinés en France, qui conferuent vofire liberté en vous obligeant de retourner en Hollande, puifquc fans cela

10 la Cour vous l'auroit rauie, quelque foin que vous cufiie^ pu prendre de vous y oppofer ; & pour moy, i'cn reçois

Correspondance. V. 27

�� � 210 Correspondance.

le plaifir de pouuoir efperer le bonheur de vous reuoi'r en Hollande ou ailleurs.

le crois que vous aure-^ reçu la lettre oit on vous parle d'vn autre voyage^, qi^i f^ deuoit faire, Ji les amis^ l'approuuoient, le croyant pour leur feruice en cette con- 5 ionùlure ; & depuis ils l'ont demandé, en fournijfant les depenfes qu'il y falloit. Neantmoins ceux qui font oit cela fe doit commencer, ont empefchés de iour en iour les apprêts qui y efloient neceffaires, émeus a cela par des raifons fi foihles qu'eux mefmes ne les oferoient 10 auouer. Cependant on donne à cette heure fi peu de tems pour cela, que la perfonne de queflion'^ ne pourra point eflre prefle. Et d'vn cofié, elle aura mauuais gré d'auoir manqué de parole; de^ l'autre, fes amis croiront quelle n'auoit pas la volonté ou le courage de facrifîer fa i5 fanté & fon repos pour l'interejî d'vne maifon, pour la- quelle elle voudrait encore abandonner la vie, s'il cfloit requis. Cela la fâche vn peu, mais ne la fauroit fur- prendre, puif qu'elle efl bien accoutumée de fouffnr le blâme des fautes d'autruy hnefme en des occafions où. 20 elle ne s'en vouloit purger), & de chercher fa fatisfaclion feulement au tefmoignagc que fa confcience luy donne d'auoir fait fon deuoir. Toutesfois cela détourne fes

a. La lettre DXIX du 3o juin, p. 194 ci-avant.

b. C'est-à-dire la reine de Bohême, sa mère, et ses frères, les princes palatins. Voir ci-avant, p. 197, éclaircissement.

c. Elisabeth veut-elle parler des personnes chez qui elle était, l'Elec- trice douairière de Brandebourg, et l'Electeur lui-même '- Voir ci-avani t. IV, 629, notes a et b.

d. C'est-à-dire Elisabeth elle-même. Rappelons que la reine mère de Suède, qui devait emmener Elisabeth avec elle, arriva à Stockholm, le 19 août 1Ô48 : son départ était donc tout proche.

e. La copie porte de récrit sur deux mots qui paraissent avoir été et de.

�� � DXXIII. — Juillet 1648. 211

penfées quelque tems de matière plus agréable ; & encore que vous aye:^ raifon de dire que ceux qui font en grande fortune différent dauantage des autres en ce que les dé- plaifîrs qui leur arriuent leur font plus fenfîbles, que non

5 pas en ce qu'ils iouiffent de plus de plaifirs, parce qu'il y en a peu qui donnent de vrays obiets à leur plaifrs ; [mais fi c'efîoit de faire du bien au public & particu- lièrement aux perfonnes de mérite, vne condition qui en donneroit quantité de moyens, donneroit auffi plus de

10 plaifirs que ne pourroient auoir ceux à qui la fortune refufe cet auantage^j, ie n'en demanderois iamais de plus grand, que de vous pouuoir tefmoigner en effet l'cJUmc que ie fais de roflre bonté pour

Vojïre très affeclionnée amie a vous feruir,

��ELISABETH.

��DXXIII.

Arnauld a Descartes.

^Juillet 1648." Texte de l'édition latine, tome II, epist. 5, p. lû-iS.

Clerselier ne donne qu'une version française, tonu' II, L'ttre S, p. 23-2 j, sans nom ni date. L'édition latine n en dit pas daraiitagc. Alais on trouve la note suivante en marge de l'exemplaire de l'Ins- titut, t. II, p. 23 : « La 'N' du 2 vol., p. 2?, est de .M. Arnaud

a. Pour rendre cette longue phrase, non pas plus intelligible (elle l\.>i suffisamment), mais seulement plus correcte, nous avons ajouté deux signes de parenthèse (1. 7 et 1. 1 1). qui ne se trouvent pas dans la copie MS. ; en outre après le mot plaisirs (1. 6), nous avons remplacé par un point et virgule là ponctuation de cette copie, à sAyoïv un point.

�� � 2 1 2 Correspondance. h, =3-24.

à M. D., comme je le scay par une lettre du P. Quesnel. Elle n'est point datée ; mais la réponse de M. Desc. a cette lettre étant fixe- ment datée du 29 juillet 1648, et que ceile-cy a été écrite quelques jours avant l'autre, comme dit M. D. p. 27 de la lettre 6" du 2 vol., je peux bien fixer celle-cy au 25 juillet 1648. » — C'est une réplique à la lettre DXVIII, p. ig2 ci-avant. Voir aussi le prolégomène de la lettre DXVII,p. 184.

Non dubito^, Vir ClariJJime, quin faciliu.s multo, quod inter nos aginius, colloquio, quàm fcripti.s ageretur ; fed quoniam id fieri non potejî, cùm ab vrbe abfenti, tam optato congrcjfu & tanta cum benignitate oblato, tnihi frui non liceat, quod proximum e/î inihi ipfe non inui- 5 debo, vt a te epijîolas eliciam, quibus doclior fieri pojfim. Cum enim tua rcfponfio, etfi perbreui.s, mulîum me \ in rébus difficillimis intelligendis adiuueriu hinc mihi ma- gna fpes oborta ejî, etiam inter abfentes quoddam pojfe colloquiuni in/Iitui, in quo, renioto omni altercandi Jïudio 10 {à quo te abhorrcre intelligo, ego ccrte abfum pluri- mùm)^ fola veritas Philofophico vel Chrijîiano potius candorc quxratur.

Non reluclor ijs quœ refpondes ad obieclionem de co- gitationibus infantis in vtero conftiîuti. Veriim, vt ea i5 res planius intelligatur, quœdam amplius explicanda mihi videnîur.

I. Cur in infantis mente niillœ purœ intellecliones ejfe queant, fed tantum fenfationes confiifœ ? Dicatn tamen quod in prœfentiâ nunc mihi occurnt. Quamdiu 20 mens corpori vnita efl, non videtur a fcnfibus auocare fe poJfe, quod ad puram intelleclionem neccjfe eJî, ciim ab obieclis externis vel internis vehementius percellitur ; ex

a. En léte on lit : Instantia ejusdem viri Ctarissimi.

�� � 11,34-25. DXXIII. — Juillet 1648, 21 j

quo fit vt in acri dolore vel vehementi voluptate corpo- reâ, non nifi de dolore vel voluptate cogitare queat ; atque hinc expUcari pojfe videtur, cur phrenetïci mente captî fint, quod nempe, fpiritibus, qui in cerebro funt, vehe- 5 juentijjime agitatis, ad nihil aliud mens pojjit attendere ; qualis fit hœc conieclura, & fi vera efi, quomodo ad in- fantes & lethargicos pertineat, velim a te, nifi molefium efi, clarius exponi.

2. Verùm, etfi nullœ pinw intelle'cliones in infante, 10 fed tantùm confufœ fenfationes fiint, ' cur lamen earum

pofiea recordari non potefi, ciim illarum vefiigia in cerebro impreffa reinaneant? [quod tamen in Metaph. pag. Soi ncgaffe videbaris). Nempe, inquis, quia re- cordalio pendet a quddani reflexione intelleclûs fine me-

i5 moriœ intellcclualis, cuius in vtcro nullus vfus fuit. Verùm, quod ad rcflcxioncm attinet. intelleclûs fine memoria intclleclualis fuâpte naturà videtur reflexiua. Explicanduni ergo fuperefl, quid fit illa reflexio, in quâ memoriatn intelleclualem confiituis, & quomodo a fim-

20 plici reflexione omni cogitationi intrinfeca différât, & quare in vtero nullus illius vfus ejfe poffit.

3. Maxime mihi arridet , quod ais mentem femper aclu cogitare, & hinc optimc foluitur dubitatio, quatn propofueram de mentis duratione. Adliuc tamen quœdam

25 hic jjie mouent. i. Qiiî fiieri poffit, vt cogitatio confii- tuat fuentis cffcntiam, ciim mens fubfiantia, cogitatio vero cntitas modalis tantiim ejfc vidcatur? 2. Ciim cogita- tiones nofirœ aliœ fubinde atque aliœ fint, alla quoquefu- binde atque alla mentis nofirœ effcntia videretur. 3. Cùm

3o cogitationis, quam nunc habeo, me ipfum autorem effe a. Page 507 iEciii. 1641). Page 41S Edii. 1642).

�� � 2 14 Correspondance, ii. 25.-26.

ncgari non deheal. Ji m cogitatione mentis djentia con- Jijht, illiiis ejjentiœ autor ejje, ac proinde me ipfum con- fej-uare rider i po//îm. Video tamen qiiid hic refponderi pojjit, nempc a Deo effe qiiàd cogitcmiis, a nobis verd ipjis, Deo tamen concurrente, qiiàd hoc vel illiid cogite- 5 mus. S^d rix intelligi potejf, quomodo cogitatio in vni- uerfum ab hdc vel illd cogitatione ahjlrahi pojfit, nifi per Intel leclum. Q^uare fi mens à feipfâ habeat quôd hoc vel illud cogitet, à feipfd etiam hahcre vidctur, qubd fimpli- citer cogitet, ac proinde quôd fit. Deinde rcs /ingularis lO & déterminâtes effentiœ /ingularis & detcrminata c[fc débet, ideoque.fi mentis ejjentia cogitatio effet, non cogi- tatio in vniuerfum, fed hœc vel illa cogitatio, ej/entiam illius conjlituere deberet, quod tamen dici non polejh Neque eadem corporis ratio ejl : licct enim extenjioncm i5 fuam variare videatur,eandem tamen femper'retinet quan- titatem; totaque variatio in hoc confijîit, quod, Ji aliquid decrejcat de longiludine, accrefcat latitudini vel pro- funditati ; ni fi forte dicatur' candem fcmper ejfe mentis nojhw cogitationcm, qux nunc hoc, nunc illud obieclum 20 rejpiciat, quod vehementer ambigo, an vere dici poj/ii.

4. Ciim ea fit natura cogitationis, vt illitis femper fimus confcij, fi femper aclu cogitamus, debemus femper effe confcij nos cogitare : at id experientiœ repugnare videtur, maxime infomno. Hinc verd nafcitur alui diffi- 2 5 cultas, quant iamdudum tibi proponere in animo erat ; fed, cujH priorem epijhlam fcriberem, forte non occurrit. Scribis "", nofirx menti vim effe dirigendi fpiritus ani- males in neruos, atque hoc paclo mouendi membra. Alijs

a. Discours de la Mctbode, V' partie, p. 54, et Dioptriqiie, IV, p. iio de cette édition.

�� � H, :6-:7- DXXIII. JuiLLET 1648. 21 ^

verà in locis fcribis^, nihil in mente nojirâ cffe. cuiiis vel aclii vel potejlatc confcij non Jimus ; at iftius virtutis. qiix fpiritiis animales dirigit, rnens hiimana non vidctur fîbi confcia, ciim plurimi nefcianî quidem, rtriim nenios ha- 5 béant, nifi forjitan nomme tenus, multoque minus an fpi- ritus animales, & quid illi fuit. Vno verbo. quantum ex tuis principijs colligere potui, id folum fit à mente no- jirâ, quce naturd fuâ cogitatio e/l, quod fil cogilantibus atque aduertentibus nobis ; at quàd fpiritus animales hoc

10 vel illo modo in nenios dirigantur, id non fit cogitan- tibus atque aduertentibus nobis : non ergo à mon le no /Ira fieri videtur.

Accedit quàd vix intelligi pojjit. quomodo rcs incor- porea corpoream poJJit impellcrc.

i5 Quod ad durationem attinet, locum infpexi a te nola- tum, mihique maxime placuit, quamuis nonduni capiam, vnde prius & pojlerius, quod in omni fucccjjionc repc- riri débet, in duratione fuccejjiuâ rei non mola.' defumcn- dum fit.

20 De vacuo, fateor, nondum illud po/fum concoqucre. eam ejfe inter res corporeas connexionem, vt nec mundum Deus creare potuerit .nifi in/initum, nec vllum corpus in nihilum redigere <po/fit^. quin eo ipfo tencatur aliud paris quanîitatis Jlaîim creare; imo quin fine ri la alla

25 noua creatione fpatium, quod corpus annihilalum occu- pabat, verum & reale corpus ejfe intcUigatur.

De modo quo Chrijli corpus in Eucharijliâ exi/lit. fi quid communicare volueris, pergratiim mihifeceris. Vale.

a. Inst. : « Rép. aux 4'"" Objections, art. h. ■> Page 28? Edit. 1642 .

�� � 2i6 Correspondance.

DXXIV.

Brasset a Descartes.

La Haye, 27 juillet 1648. MiNUTH, Bibl. Nat., fr. 17900, f. 404 verso.

En léte : « A M. Descartes. Dit 2j luillet 1648. »

Monjieur.,

l'ay apprir^ de vot^ nouvelles par le retour icy de M. du Laurens*, que i'ay fequejlré de la vie conteinplative pour luy en faire goujler vue autre plus accommodante au cours du monde. S'il ejl bien injlruid de vot^ intentions, vous 5 pouve:^ nous en venir dire vous me/me. Quelque refolution que vous prenie^, quand elle fera a vojlre contentement, i'en auray vne ioye très particulière.

M. Palloti, veillant touf ours fur tout ce qui vous touche, m'advertit, il y a cinq ou fx iours, que fans miracle l'on 10 avoit faicî parler les mort^ contre vous. l'en reprefentay l'impertinence & la confequence a S. A., qui me promicl d'eflouffer vn efclat qui s'alloit faire. M. de Wimenon m'affeura auant hier, a fon retour de Leyden, qu'il y auoit impoftion de filence* . i5

Si ie fuis bien ayfe qu'on ne vous ayt pas mi^ en necef- fité de refpondre, iepenfe que cela convient a l'interefî que ie prens a vojlre repo^, & d'avoir toutd'vn coup faicl plaifir a vo-^ adverfaires, de les garantir d'vne fraterne que vous ne leur aurie^ pas efpargnee. Ce que ie vous en di~ n 'ejî 20 point pour vous faire valoir la marchandife, oûy bien pour

�� � DXXIV. — 27 Juillet 1648. 217

vous tefvioigner qu'en toutes occafions ie me monflreray effeélivement . . .

Pa^e 216, 1. 3. — M. du Laurens, que nous avons laissé, en décembre i647rmalade à Alkmaar (ci-avant p. 107). était parti pour retourner en France au mois de février 1648. Voici quelques nouveaux détails sur ce jeune homme :

Brasset à M. de Brisacier. i3 janvier 1648 : ■■ ...S'il [M. du Laurens) » veut venir céans exercer sa patience, il y sera le bien venu. .. Les es- » tudes. le mal, et vn peu de desgoust rendent vn esprit chagrin. Il t'ault » le ramener doucement .. » [Bibl. Nat.fr. ijr/oo,f. i-j.)

A M. du Laurens, 20 janvier : « . . .Vous auez en M. de Montriche vn 1) bon Parent, comme puissant et officieuz amy. . . Etfectuez donc vostre .> resolution de partir ; vostre présence seruiroit de beaucoup pour esmou- )> uoir M. vostre Père, s'il en auoit besoin. le vous diz sincèrement que » i'ay reconneu qu'il a de la tendresse pour vous, et par conséquent vous « ne deuez point doubter de la bonté de son naturel. Vostre deuoir est de » luy donner contentement... ; vous deuez trauailler, puisque vous en » auez l'aage et la capacité. le loiie vostre modestie en vous pezant vous » mesme ; mais il ne fault pas qu'elle passe en timidité, qui est souuent » aussv fascheuse que la presumption. La connoissance que vous.auez » que ce climat vous est contraire, doibt vous faire resouldre a le quitter » tout le plus tost que vous pourrez. . . [Ib.,f. 3i.)

A M. de Brisacier, 3 février : « . . .le voudrois bien que M. du Laurens » se disposas! a faire le sien (son voyage), du moins iusques icy, ou i'es- ^» sayeray de l'arrester quelque tenis pour le cathechiser. le tiens que, .1 quand il voudra se desvelopcr l'esprit de cette encyclopédie aprez la- » quelle il court, il a de quoy se rendre propre a la fonction dont vous « me parlez et qu'en peu de tems il y réussira. Vous aurez peu iuger, par » les lettres qu'il escrit, de son bon raisonnement. Son discours va de » mesme, et sa rencontre est honneste et ciuilc. . . » (Ib., f. 53 verso.)

Au même, 24 février : « ...M. du Laurens partit auant hier pour re- » passer en France dans l'espoir de ressentir l'elîect des bontez que vous » auez pour kiv. L'incommodité qu'il ressent luy fait souhaitter le chan- » gement d'ayr comme le meilleur et plus prompt remedde. Il se faict fort » d'escrire bien l'italien et l'espagnol, le latin auec cela, et l'entente de » l'allemand et flamand n'est pas peu de chose Et ie suis confirmé dans >> la créance qu'en pau de tems il se rendra capable de bon employ. . . le )i mande a M. Collaye ce qui s'est passé entre M. du Laurens et moy ; » hors le boyre aprez luy, il n'y a rien a craindre en son incommodité... » {Ib.,f. 81 verso.)

A M. du Laurens (père), a Conseiller du Roy et Président en l'Election d'Angers », 9 mars 1648 : « Vous auez trop de sentiment du peu de ser- » uice que i'ay eu la volonté plus que le pouuoir de rendre a M. vostre Correspondance V. 28

�� � 2i8 ,>- Corre:spondance.

» Hlz. le le croy maintenant en lieu d'où vous aurez plus commodément » de ses nouuelles. .. » Et en terminant, il l'assure « de la disposition que I) ie conserueray tousiours a vous tesmoigner que ie suis parfaitement, et » en bon angevin... » [Ib., f. loo verso.)

Du Laurens aurait donc été renvoyé à La Haye avec un emploi presque officiel auprès de Brasset à la résidence de France. Celui-ci écrivait à Brisacier, le 22 juin 1648 : «... le voudrois que M. du Laurens fust desja » icy pour y prendre possession d'vn employ que ie souhaicterois luy estre » plus auantageux. Vous dcuez croyre, Monsieur, que ie le rendray du » moins tout le meilleur que ie pourray. .. » (Ib., fr. iyi}oo,f. 26g.) Et plus loin, le 12 juillet: «...Sans celuy que m'envoye M. Brisacier » pour me souslager la main et la veiic, ie crains d'estrè bientost aueugle >) et manchot. .. » [Ib., f. 3.^7-)

Mais le jeune homme ne put rester en Hollande, pas plus cette seconde fois que la première. Brasset écrivit à M. Lanier, le i3 janvier 1649: « ...l'aurMs bien désiré que la santé de M. du Laurens eust contribué au » contentement que ce m'estoit de l'auoir auprez de moy. Mais l'ayrde ce » climat luy a esté si contraire qu'il a esté contraint de l'aller restablir en » nostre bon payz, ou il est arriué aprez vn long circuit de pérégrination » douloureuse par Bordeaux et la Rochelle. Il a vn bon talent, et quand » il sera dans vn employ ou il puisse ioindre la pratique a la théorie, » ie ne doubte point qu'il n'en receuille honneur et profict... » [Ib , fr. l'jgoi, f. 3i verso et f. 32.) Et plus tard, se plaignant de n'avoir personne pour le suppléer, et lui permettre ainsi de faire un voyage en France, il écrivait à M. de Brisacier, le 27 juillet 1649 : « ...l'auois bien » songé de dresser pour cela et p.our son propre bien M. du Laurens ; >> mais ses indispositions ou ses inquiétudes l'ont privé de ce bien, et » moy de ce souslageincnt. .. « [Ib.,/. 534 verso.)

Page 216, 1. i5. — Les attaques contre la philosophie de Descartes avaient recommencé à l'Université de Leydc, et la répression avait aus- sitôt suivi, comme en fait foi cet extrait des Resolutien van de HH" Cura- teuren en Burgermeesteren, n" 4, p. xcix verso et p. c. Il s'agit d'une requête du Professeur Adam Stuart aux Curateurs et Consuls, à la date du 17 août 1648, en réponse à un décret contre lui, que lui avait remis le secrétaire Wevelichoven.

a . . .decretum quo, 1) ob nominatum Cartesium et confutatas ejus » contra mandata vestra opiniones, ut reus et immorigerus condemijor, 2) » a Mctaphysicà privatim et publiée docendà deque eâ disputandâ, 3) et a » publicandis in reliquos Collegas meos famosis libell's temperare jubeor. » Qux omnia, cum vidcrcm me hominem peregrinum e patrià a Nobilis- » simis A. V. ad Philosophiœ in celcbcrrimâ hac Academiâ Professionem » honorifice vocatum, amicis omnique proesidio praetcrquam vestro des- » titutum, ab illis quos solos justae meae causas vindices fore sperabam, » hujusmodi criminum damnari et tam ignominiosc mulctari, sine magno » stupore ac gravissimo dolore légère non potui. »

�� � 11. :7--i DXXV. — 29 Juillet 1648. 219

DXXV.

Descartes poir [ARNAnnJ.

Paris, -iy juillet 1Ô4S. Ti.'xte dt l'édition latine, tome 1(. cpist. i.'>. p. iS-21.

deiselier donne une tradiiclioii J'rançaise, tome II, lettre 6,p.2j- 33, sans le nom du destinataire, mais ai'ec la date: « A Paris, ce ■29 luillet 1Ô48. » L'édition latine ne donne aussi que la date. Ré- ponse à la lettre DXXIII ci-avant, p. 21-2.

Cùm mihi nuper obiediones tanqiiam à viro in hac vrbe habitanti traditae elTent, breuiffime refpondi, quia, Il quid omittebatur, commode in colloquio fup- pleri poffe arbitrabar. Cùm autem nunc eum abefle 5 intelligam, perhumaniter iterùm fcribenti refpondere quidem non piget ; fed quianomen fuiim celât, ne forte in infcriptione aliquid peccem, ab omni exordio fu- perfedebo.

1 . Veriflime dici mihi videtur, mentem, quandiu 10 corpori vnita eft, à fenfibus auocare fe non poiTe,

cùm ab obiedis externis vel internis vehementius per- cellitur. Addo etiam auocare fe non poffe, cùm alli- gata ell cerebro nimis humido & molli, quale eft in infantibus, vel aliter maie temperato, quale in lethar- i5 gicis, apopledicis, phreneticis, vel etiam quale effe folet in nobis altiffimo fomno dormientibus ; quoties enim aliquid Ibmniamus, cuius poftea recordamur, leuiter tantùm dormimus.

2. Non fatis eft, vt alicuius rei recordemur, quod

�� � 220 Correspondance. ii, 2S-29.

illa res menti noftrae antehac obuerfata fit, relique- ritque nonnulla in cerebro veftigia, quorum occafione ipla eadem cogitaticii noftrae iterùm occurrit ; fed in- fuper requiritur, vt agnofcamus, ciim fecundà vice occurrit, hoc ideo fieri, quôd antehac à nobis fuerit 5 percepta; lie faepe Poëtis occurrunt quidam verfus, quos non meminerunt fe apud alios vnquam legiiTe, qui tamen taies ijs non occurrerent, nifi alibi eos legifTent.

Vnde patet, ad memoriam non fufficere quaelibet 10 veftigia, quae à praecedentibus cogitationibus in ce- rebro relida fuere. fed illa duntaxat quae talia funt, vt mens agnofcat ea non femper in nobis fuilîe, fed aliquando de nouo adueniffe. Vt autem mens poffit iftud agnofcere, exiftimo ipfam, qùando primùm im- i5 primebantur, intelledione purà vti debuitfe, ad hoc fcilicet vt adverteret rem, quse illi tune obuerfabatur, nouam effe, fiue illi antea obuerfatam non fuiiîe ; nullum enim corporeum veftigium iftius nouitatis elfe poteft. Sic igitur, û alicubi fcripfi cogitationes in- 20 fantum nuUa in eorum cerebro veftigia relinquere, hoc intellexi de veftigijs, quœ ad recordationem fuf- ficiunt, id eft de ijs, quae, dum imprimuntur, noua efle per intelledionem puram aduertimus : eodem modo quo dicimus. nulla effe hominum veftigia in 25 areà, in quâ nullius pedis humani figuram infculptam agnofcimus, quamuis forte in ipfà muitae fmt insequa- litates à pedibus humanis faélae, ac proinde quae alio fenfu hominum veftigia dici poftunt. Denique, vt dif- tinguimus inter vifionem diredam & reflexam, quôd 3o illa pendeat à primo radiorum occurfu, haec à fecundo ;

�� � 11,29-30. DXXV. — 29 Juillet 1648. 221

ila primas & fimplices infantum cogitationes (cùm fen- tiunt dolorem ex eo quôd aliquis flatus eorum intef- tina diftendat, vel voluptatem ex eo quôd dulci fan- guine alantur) direéîas voco, non reflexas; cùm autem

5 adultus aliquid fentit, fimulque percipit fe prius idem non fenfiffe, hanc fecundam perceptionem reflexionem appello, atque ad intelledum folum refero, quamuis fenfationi adeo coniunda fit, vt fimul fiant, & ab in- uicem diftingui non videantur.

'o \). Ambiguitatem vocis cogitatio tollere conatus fum in articulo 6^ & 64 primae partis Principiorum. Vt enim extenfio, quae conftituit naturam corporis, multùm difFert à varijs figuris fiue extenfionis modis, quos induit ; ita cogitatio, fiue natura cogitans, in quâ

i5 puto mentis humanse eflentiam confiftere, longe aliud eli, quàm hic vel ille adus cogitandi, habetque mens à feipfâ quôd hos vel illos adus cogitandi eliciat, non autem quôd fit res cogitans, vt flammaetiam habet à feipfâ, tanquam à caufa efficiente, quôd fe verfus hanc

20 vel illam partem extendat, non autem quôd fit res extenfa. Per cogitationem igitur non intelligo vniuer- fale quid, omnes cogitandi modos comprehendens, fed naturam particularem, quae recipit omnes illos modos, vt etiam extenfio eft natura, quse recipit

25 omnes figuras.

4. Aliud eft effe confcios noftrarum cogitationum, eo tempore quo cogitamus, & aliud earum poftea re- cordari; fie nihil in fomnijs cogitamus, quin eo ipfo moment© fimus cogitationis noftrae confcij, quamuis

3o ftatim eius vt plurimiim obliuifcamur. Verum autem eft, nos non elfe confcios illius modi, quo mens

�� � 222 Correspondance. u, 3o-3i.

noftra fpiritus animales in hos vel illos neruos im- mittit ; ifte enim modus non à mente folâ, fed à mentis cum corpore vnione dépende! ; fumus tamen confcij omnis eius aclionis per quam mens neruos mouet, quatenus talis adio efl in mente, quippe in 5 quâ nihil aliud eil, quàm inclinatio voluntatis ad hune vel illum motum ; atque hanc voluntatis incli- nationem fequuntur fpirituum in neruos influxus, & reliqua, quse ad iflum motum requiruntur; hocque propter aptam corporis configurationem, quam mens lo poteft ignorare, ac etiam propter mentis cum cor- pore vnionem, cuius fane mens conlcia efl; | alioquin enim ad membra mouenda voluntatem fuam non in- clinaret.

Quôd autem mens, qu?e incorporea eft, corpus i5 poffit impellere, nulla quidem ratiocinatio vel com- paratio ab alijs rébus petita, fed certillima & euiden- tiffima experientia quotidic nobis oflendit; hsc enim vna efl ex rébus per fe notis, quas, cùm volumus per alias explicare, obfcuramus. Vtar tamen hîc aliquà 20 comparatione. Plerique Philofophi, qui putant gra- uitatem lapidis elTe qualitatem realem, à lapide dif- tindam, putant fe fatis intelligere, quo pado ifla qua- litas pofTit mouere lapidem verfus centrum terrœ, quia fe putant habere eius rei experientiam manifeflam. 25 Ego verô, qui mihi perfuadeo nuUam elle talem quali- tatem in rerum naturâ, nec proinde vUam eius in humano intelledu veram ideam,exiflimo illos vti ideâ quam in fe habent fubflantise incorporese, ad iftam grauitatem fibi reprsefentandam ; adeo vt nobis non 3o fit difRcilius intelligere, quomodo mens raoueat cor-

�� � II, 31-32. DXXV. — 29 Juillet 1648. 223

pus, quàm iftis alijs quomodo talis grauitas lapidem deorfum ferat. Nec refert quod illam grauitatem dicant non eiïe fubflantiam ; reuerâ enim illam inftar fubftantise concipiunt, quandoquidem exiftimant ip- 5 fam efle realem, & per aliquam potentiam (nempe Diuinam) abfque lapide poffe exiftere. Non etiam re- fert quôd eam putent efle corpoream ; fi enim per cor- poreum intelligamus id quod pertinet ad corpus, quamuis fit alterius naturse, mens etiam corporea dici

10 potefl, quatenus eft apta corpori vniri ; fin vero per corporeum intelligimus id quod participât de naturâ corporis, non magis ifta grauitas, quàm mens hu- mana, \:orporea eft.

I5. Non aliter intelligo durationem lucceffiuam

i5 rerum quse mouentur, vel etiam ipfius motûs, quàm rerum non motarum ; prius enim & pofterius dura- tionis cuiufcunque mihi innotefcit per prius & pofte- rius durationis fucceffmae, quam in cogitatione meà, oui res alise coexiftunt, deprehendo.

20 6. Difficultas in agnofcendà impoflibilitate vacui oriri videtur, imprimis ex eo quôd non fatis confi- deremus nihili nullas proprietates eflTe pofl!e ; alio- quin enim, videntes in eo fpatio, quod vacuum vo- camus, veram efl"e extenfionem, & ex confequenti

25 omnes proprietates quse ad corporis naturam requi- runtur, non diceremus illud eflTe plane vacuum, hoc eft merum nihil ; deinde ex eo quôd recurramus ad potentiam Diuinam , quam infinitam efl^e fcientes, efFedum ei tribuimus, quem inuoluere contradidio-

3o nem in conceptu, hoc eft à nobis concipi non pofl^e, non aduertimus. Mihi autem non videtur de vllâ vn-

�� � 2 24 Correspondance. h, ?2-h3.

quam re effe dicendum, îpfam à Deo fieri non pofle ; cùm enim omnis ratio veri & boni ab eius omnipo- tentiâ dependeat, nequidem dicere aufim, Deum fa- cere non pofle vt mons fit fine valle, vel vt vnum & duo non fint tria ; fed tantùm dico illum talcm men- 5 tem mihi indidilTe, vt à me concipi non poffit môns fine valle, vel aggregatum ex vno & duobus quôd non fint tria, &c., atque talia implicare contradidio- nem in meo conceptu. Quod idem etiam de fpalio, quod fit plane vacuum, fiue de nihilo, quôd fit exten- lo fum, & de rerum vniuerfitate, quôd fit terminata, di- cendum puto ; quia nullus mundi terminus fingi poteft, vlti^a quem extenfionem effe non intelligam ; nec etiam doliumadeo vacuum polTum concipere,|vt nulla in eius cauitate extenfio fit, ac proinde etiam in quo non fit i5 corpus ; quia vbicunque extenfio eft;, ibi etiam necef- fario eft corpus.

Parifijs, 29 lulij 1648.

��DXXVI.

Elisabeth a Dkscartes.

Crosscn, 23 août [1648]. Copie MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection l'allaitât, iv 4. p. -j-j-sj.

Publiée par Foucher de Careil,p. iSj-iSS, Descartes et !a Prin- cesse Elisabeth [Paris, Germer-Baillièrc, ii'ijg). Dt'scartcs y ré- pondra, ainsi qu'à celles du 3o juin et de juillet (lettres DXIX et DXXII,p. ig4 et p. 20g ci-avant), par la lettre DXXIX ci-après.

�� � Monsieur Descartes,

le vous parlais, en ma dernière, d’vne perfonne qui, fans auoir failly, ejîoit en danger de perdre la bonne opinion & peut ejire la bienueillance de la plufpart de fes amis^. 5 Maintenant elle s’en trouue deliuré d’vne fajfon ajfer^ ex- traordinaire, puifque cett’ autre ^, à qui elle auoit mande le tems qu’il lui falloit pour fe rendre auprès d’elle, luy répond qu’elle l’auroit bien attendue, Jî fa fille’^ n’eut changé de refolution, iugeant qu’on trouueroit mauuais

10 qu’elle feroit approchée de f près par gens de différente religion. C’efl vn procédé qui, a mon auis, ne répond pas aux louanges que vofre ami’^ donne à celle qui s’enfert, au moins s’il efl entièrement fien & ne vient pas, comme ie le foupçonne, de iefprit faible de fa mère, qui a efîé

1 5 accompagnée, depuis que cette affaire efl fur le tapis, d’vne soeur^ qui tient fa subsistance du parti contraire à la maifon de la perfonne fuf mentionnée, Vojlre ami vous en pourrait

1 2 voftre] noftre [F. de C).

a. Voir ci-avant, p. 210, 1. 14.

b. La reine douairière de Suède, Marie-Eléonore de Brandebourg.

c. Christine, reine de Suède.

d. Chanut.

e. Marie-Eléonore de Brandebourg avait deux sœurs. La cadette, Catherine, née le 28 mai 1602, mariée le 12 janv. 1626 au prince de Transylvanie, Bethlen Gabor, qu’elle perdit en 1629, remariée en 1639 au duc de Saxe-Lauenbourg, mourut le 27 août 1649. L’aînée, Anne-Sophie, née le 17 mars iSgS, épousa le 4 sept. 1614 Frédéric-Ulric, duc de Brunswick et de Wolfenbuttel, qui mourut le 11 août 1634, sans enfant, et laissant ses Etats à Auguste de Brunswick-Lunebourg, dont il a été question ci-avant, t. IV, p. 58o et p. Sgi; elle vécut jusqu’en 1660. II s’agit certainement de cette dernière, veuve d’un mari qui avait suivi, pendant la guerre de Trente ans, le parti du roi de Danemark, puis de l’empereur, tandis que les deux époux de Catherine firent la guerre à celui-ci, comme alliés des protestants. 2 26 Correspondance.

éclaircir,JîVOUS troiiuer^ à propos dcluy en mander quelque chofe. Ou peut ejlrc qu'il vous en écrira de fon propre mouuement, puifqu'on dit , qu'il gouuerne entièrement l'ef- prit auquel il donne tant de louanges. le ne faurois rien aiouier à cecy,Jî ce n'ejl que ie n'ejlime pas cet accident 5 Jiifdit au nombre des malheurs de la perfonne à qui il arriuc, puijquil la retire d'vn voyage où. le mal qui luy en rcuicndroit [comme la perte de fanté & de repos, loint aux chofcs fachcufes qu'il lui eujl fallu fouffrir d'vne nation brutale), ejloit très ajfeuré, & le bien que d'autres \o en pourroicnt efperer,fort incertain. Et s'il y a de l'affront dans le procédé, ie trouue qu'il retombera entièrement fur . ceux qui l'ont fait, puifque c'efi vne marque de leur in- conflance & légèreté d'efprit, & que tous ceux qui en ont connoiffancc fauent auffi quelle n 'a point contribué à au- i5 cune de ces boutades.

Quant à moy, ie prctens demeurer encore icy iufqu'à ce que i' apprenne l'iffue des affaires d'Allemagne & d'An- gleterre, qui femblent efire maintenant en vne crife. Nous yauons eu vne plaifante rencontre depuis trois wurs, tou- 20 tefois tres-incommode. En nous promenant fous vn bois de chêne, M'"' l'Eleélrice auec ceux de fa fuite, il nous eft venu en vn infiant comme vne forte de rougeolle par tout le corps, hors au vifage, fans feure ni autre mal qu'vne dcmangeaifon infupporlable. Les fuperfitieux fe croyoient 2 5 enforcclés; mais les paifans nous difoient qu'ilyauoit par- fois vne certaine rofée venimeufe fur les arbres, qui, def- cendant en pouffiere, infeéle ainfi les paffans. Et il efl à remarquer que tous les différents remèdes que chacun s' efl imai^inc pour vn mal fi nouueau, comme les bains, lafei- 3o gnee, les vantoufes, les fangfues & la purge n'y ont de

�� � DXXVII. — 1 Septembre 1648. 227

rienferui. le vous en fais le récit, parce que ie prefume que vous y trouuere^ de quoy confirmer quelques vnes de vos doéîrines.

le fuis parfaitement, M. Defcartes, Vofire très ajfeclionnée amie à vousferuir,

Elisabeth. De Kroffen, ce 28! 1 3 d'AouJî.

��DXXVII.

Descartes a l'Abbé Picot.

Boulogne, i" septembre 1648. [A. Baillet], Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 348-35o.

a Le séjour de Paris luy devenoit (à Descartes; de plus en plus ennuieux j> et difficile à supporter. Il y reçut vers le même tèms une double afflic- » tion, premièrement de la maladie de son ami le P. Mersenne, qui se » irouvoit réduit au lit depuis la tin du mois de juillet, après avoir été » obligé de passer le Carême précédent à l'infirmerie, et avoir traîné une » santé bizarre et languissante pendant tout le printêms. L'autre sujet » d'affliction fut la mort de Monsieur des Fontaines [en marge : René » Brochard, etc.j, son oncle maternel et son parrain, arrivée vers le com- » mencement du mois d'août. N'ayant point laissé d'entans, M. Descartes, i> par un accord fait avec M. de la Bretailliére et M. du Crevis, recueillit » seul sa succession, qui n'auroit pas été médiocre, si M. des Fontaines » n'eût pas fait une donation de tous ses acquêts et de tous ses meubles » aux enfans de sa femme et a sa femme même. Ce qui absorba tellement ■> son bien, que les héritiers de nôtre Philosophe, qui ne vécut que dix- » huit mois depuis, n'y trouvèrent presque rien à sa mort. [En marge : » Lettre MS. de Desc. à Hooghelande, du 3o d'août 1649. — Lettr. MS. à M Picot de l'an 1648, etc. — Inventaire de M. Desc] La résolution qu'il » avoit prise de rétourner incessamment en Hollande, fit qu'il abandonna » à M. Picot tous les soins de cette nouvelle succession. Il luy donna n commission de lire comme auparavant toutes les lettres qui luy vien- -> droient de Bretagne ou de Poitou, et de ne luy envoler que celles qui

�� � 2 28 Correspondance,

» en vaudroient la peine, comme aussi d'ouvrir toutes les réponses qu'il » luy addresseroit pour envoyer dans ces provinces, afin qu'il en pût tirer " les instructions nécessaires pour conduire ses affaires, et les régler avec » ses parents. . . » (Baillet, II, 348-349.)

« M. Descartes délibéroit de son départ de Paris, lorsqu'arriva la nou- » velle de la bataille de Lens. gagnée le XX d'août par feu M. le Prince n sur l'Archiduc Leopold. Il fut témoin de la cérémonie du Te Deum, qui » se rit le XXVI du même mois ; mais la détention du Président de Blanc- » Mesnil, de Messieurs Broussel, Charton, et autres membres du Parle- » ment, qui arriva le même jour, et qui fut suivie des barricades, luy D rendit les désordres de la ville si sensibles, qu'il partit dez le lendemain » à travers de toute la confusion, après avoir été consoler son pauvre amy » le P. Mersenne, qu'il laissa fort mal entre les mains du P. J. A'uvry. « Correcteur de la Maison, et du P. Hilarion de Coste. son fidelle compa- » gnon. [En marge : Lettr. MS. à Picot du I de Septembre.] Il passa à » Boulogne le I de septembre, et arriva à Rotterdam le même jour qu'il » crovoit ne devoir arriver qu'à Calais. Le lendemain il se rendit à Leyde « chez son bon amv M. de Hooghelande, où il apprit une histoire du » sieur Jean Clauberg, qui pouvoit le consoler de la prévarication de » M. Regius, Professeur en Médecine à Utrecht. M. Clauberg étoit en- » core alors Professeur en Philosophie dans l'Université de Herbronn, » au Comté de Nassaw, d'où il passa depuis en celle de Duysbourg sur » le bas Rhin, au Duché de Cléves. »

Baillet paraphrase ensuite le passage suivant de l'épitre à Tobie d'André, que Clauberg mit en guise de préface à sa Logique. « Duisburgi, nonis maii, i65S » :

« ...Equidem. quum Brema?, diversis tamen lemporibus, usi fuissemus » communi praeceptore, Gerhardode Neufville. qui Scholasticorum, quos » vocant, non perpétué hcerens vestigiis solidiora quœdam docuerat", multô » proniores. quàm vulgarium scholarum Philosophise mancipata ingénia » esse soient, ad novam lucem admittendam amboeramus. Sed tu, quem- » admodum cetate, eruditione multisque aliis partibus major me, ita hac 1) eiiam felicior. quôd prior eam vidisti, mihique comiter viam ad eandem » monstrasti, Philosop'hiam Renati des Cartes serio atque diligenter ut ». examinarem hortatus. Quamobrem tuum secutus consilium contuli me n Lugdunum Batavorum, ubi non sine insigni studiorum emolumento » cognitus mihi communis amicus .lohannes de Raey, quem ipse Philo- » sophus hoc ornavit testimonio, quôd suam optimè doceret Philoso- 1) phiam... » (Joh. Claubergii, Logica Vêtus et nova, éd. 2% Amstelae- dami. ex Otficina Elzeviriana, CIO lOC LVIII.)

Baillet continue : » M. de Raey faisoit dés lors beaucoup d'honneur au « Cartésianisme. Il passoit déjà pour un homme de grand esprit, de beau- i> coup d'érudition, et d'une facilité merveilleuse à s'expliquer noblement n dans les langues des Sçavans. Il étoit particulièrement attaché à M. de » Hooghelande. qui ne contribuoit pas peu à le fortifier contre Revius et

�� � DXXVIII. — 6 Septembre 1648. 229

» les autres ennemis de M. Descartes. [En marge : Sorbiére, lettr. et rélat. » in-VII^, p. 1 35-1 36, et Disc. in-4°, p. 688.] M. Clauberg s'unit avecluy » d'une amitié fort étroite, et ils s'encouragèrent réciproquement dans la » résolution de bien expliquer et de défendre les sentimens de leur maître u commun. Les beaux écrits que M. Clauberg a laissez depuis à la pos- » térité, font foy du zélé et de la suffisance avec laquelle il s'en est acquité. » (Baillet, II, 349-350.)

Rappelons que Clauberg se trouva, cette même année 1648, le 20 avril, à Amsterdam, où Burman lui fit part de l'entretien qu'il avoit eu le 16 avec Descartes, à Egmond, p. 144 ci-avant. Remarquons aussi que Clauberg se fit inscrire comme étudiant à l'Université de Leyde, le i3 nov.' 1648.

Enfin, sans la journée des barricades, qui fit partir précipitamment Descartes de Paris, le lendemain 27 août, peut-être eùt-il fait encore un voyage en Bretagne et en Poitou. Auzout écrivait à Mersenne, d'Azay-le- Rideau, non loin de Blois : « A Azé, le vendredy, 21 Aoust 1648. On m'a » parlé que M' des Cartes songe a faire un voiage en ce pais. le serois » raui qu'il ne changeast pas cette resolution la. le l'y verrois autant que » ie pourrois ; il ne seroit qu'à six ou sept lieues. . . » [Bibl. Nat., fr. n. a. 6204, p. 354.]

��DXXVIII.

Descartes a l'Abbé Picot.

Amsterdam, (3 septembre 1648.

A. [A, BaiLi.et], Vie de Monsieur Des-Cartes. t. Il, p. 35 i. B. Exemplaire de l'Institut, t. I, p. 80.

« M. Descartes passa de Leyde à Amsterdam le VI de septembre, d'où A » l'inquiétude du fâcheux état où il avoit laissé la Ville de Paris et le » P. Mersenne, le fit écrire à M. Picot [en marge : Lettr. MS. à Picot du » 6 Septemb. 1 648], pour luy demander des nouvelles de l'un et de l'autre, » et pour luy recommander particulièrement ce Père dont la santé luy » tenoit fort au coeur, quoiqu'il ne jugeât point, en partant, sa maladie » absolument mortelle. Trois jours après, il alla se renfermer dans son » Egmond en Nord-Hollande, comme dans un port assuré contre les » tempêtes, dont il avoit déjà vu les préludes dans son voyage. » (Baillet, II, 35i.)

D'autre part, une note MS. de l'exemplaire de l'Institut, I, 80, à propos B de la lettre 26 (notre lettre DXXIX ci-apres), dit ceci :

« ...Dans la 27' lettre à Picot, datée du 6' sept., M. D. dit à cet amy

�� �

» qu’il a appris de M. d’Hogheland qu’il luy avoit envoyé à Paris des lettres de Berlin, qui sont celles auxquelles il répond dans cette lettre, et qu’il le prie de les luy renvoyer incessamment. »

Ces lettres de Berlin sont, sans doute, les lettres DXIX et DXXII, p. 194 et 209 ci-avant, ou peut-être seulement la première; car, dans la lettre DXXIX ci-après, Descartes ne parle que de celle du 3o juin comme portée à Paris, et d’autre part il emploie assez souvent le pluriel pour désigner une seule missive.

Le F. Hilarion de Coste (F. H. D. C.) raconte ainsi la fin de Mersenne dans sa Vie du R. P. Marin Mersenne, théologien, philosophe et mathématicien, de l’Ordre des Pères Minimes, (Paris, Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1649) :

« ...Il tomba malade le 27 de juillet de l’an mil six cens quarante-huict, d’un abscez que l’on croyoit au commencement une fausse pleurésie. »

« Peu de jours après, voyant que son mal de costé ne diminuoit point, mais qu’il augmentoit de jour en jour, il se disposa à passer de cette vie terrestre à l’éternelle et bien-heureuse : car la mort, qui paroist épouventable à la pluspart des hommes, se présenta à ses yeux avec des beautez et des charmes. Il embrassa généreusement cette fin de sa vie avec toutes lès tendresses de son cœur, l’ayant purifié par une exacte Confession Générale de toute sa vie, qu’il me fit le 5 d’Aoust, feste de Notre-Dame des Neiges : ainsi il se fortifia par plusieurs Communions, par le saint Viatique, et par l’Extrême-Onction, qu’il demanda avec instance, et qu’il receut avec un zèle et une ferveur incroyable. Si bien que, s’estant armé de ces armes divines pour le combat d’entre la chair et l’esprit, et s’estant dépouillé de toutes les affections humaines pour se revestir du seul Jesus-Christ crucifié, il se résolut à cet effroyable moment en parfait Chrestien et en vray Religieux. Le Vénérable Père Jean Auvry Correcteur, et tous les Religieux de ce Convent de Saint-François-de-Paule prez de la Place Royale, qui l’ont assisté les XXXVII jours » qu’il a esté malade, et qui luy ont veu finir sa vie, sont encore dans l’admiration de la force extraordinaire de son cœur. Après avoir dit son intention dans les derniers jours de sa maladie touchant les Livres qu’il avoit sous la Presse, et prié le Supérieur de serrer les Livres défendus qui estoient dans sa chambre, son esprit libre ne pensa plus qu’à s’ouvrir le chemin du Ciel. »

« Ainsi a vécu, ainsi est mort le R.-P. Marin Mersenne, Religieux de l’Ordre des Minimes de Saint-François-de-Paule, le premier jour du mois de septembre, à trois heures après midy, de l’an mil six cens quarante-huit, ayant vécu soixante ans moins huit jours. . . » (p. p. Tamizey de Larroque, p. 29-30 des Correspondants de Peiresc, l’asc. XIX, Paris, Picard, 1894.) DXXIX. — Octobre 1648. ' ip

Outre ce récit d'un relij^icux, voici celui d'un savant et d'un philosophe, Gassend, daté du 4 septembre 1648 :

« Ludovico Valesio, Principi optimo. Krit haud dubic, Optimc Prjn- » ceps, quod condoleas crcptum nobis nupcris Kalcndis optimum Mer- I) sennum, qui et te, donec vixit, tantopcrc coluit, et per morbi etiam » extrema, cum inuiseretur abs me, commeminii tuî. Duodcquadraginta » dies plcuritidc notha ad dcxtrum laïus laborauii, continenter dolens, » perpetuù insomnis, dilhcilè anhelans, et nisi in paitcm affeciam iaccre » non valens. Crebrô illi san^uis, ac potissimùm per morbi initia, sed nec- » quicquam, missus. Cauterium etiam adhibitum, sed parca nimis cxsu- » datio. Deniquc et iatus apcrtum, verùm successu non fœlici ; nam pau- » cis post horis animam etllauit. Vir corde simplex, innocens, mundus, » in quo dolus nun luit. Vir, quo nullus vnquam curiosior, scrutantior, » experientior. Vir, quem omnes Artcs et Scientiae, quibus sempcr, quà » explorando, quà consultando, quà alios instigando, promouendis scse » prœstitit indefessum, meritô lugcant. Et vis singulare illius, quâ luit » erga humanum genus, bencficentia; argumentum? Ecce iam penc mo- » riens Medicis mandauit, suum vt cadauer dissecarent, quousque morbi » causam, quam ignorassent, co fine addiscerent, vt iis, qui deinceps » morbo simili tenerentur, succurrere possent. Viuat ô ille, vt animo in » Cœlis, sic famà in Terris inter homines, cui, si quà illis, etiam mor- )i tuus, prodesse posset, curcc fuit. Quantum mihi sit Viri desiderium, » ipse, qui nos nôras, coniicere potes. Vix certè sustineo tibi quicquam » aliud, hac quidem vice, perscribere ; adeô mihi vnica penè capitis tam » cari effigies animo obuersatur. . . Vale. Parisiis, prid. Non. Septembr. » MDCXLVIII. » {Gassendi Opéra, i658, t. VI, p. 291. 1

��DXXIX.

Descartes a Elisabeth.

[Egmond, octobre 1648.]

Texte de Clerselier, tome I, lettre 2(J, p. S0-S2.

« A Madame Elizabeth, Princesse Pahtine, etc. », sans date. Mais Descartes répond à trois lettres d'Elisabeth [lettres DXIX, DXXII et DXXVI ci-avant, du 3o juin, de juillet, et du 23 août 1648). La première ayant été envoyée à Paris, ne lui fut renvofée en Hollande, que lorsque lui-même eût averti qu'il était de retour en ce pays. La présente lettre serait donc de la fin de septembre ou du commencement d'octobre.

�� � 2J2 Correspondance. i, 80-81.

Madame,

l'ay eu enfin le bonheur de receuoir les trois lettres que voftre Alteffe m'a fait l'honneur de m'écrire, & elles n'ont point pafle en de mauuaifes mains. Mais la première, du jo Iuin% ayant efté portée à Paris, pen- 5 dant que i'eftois defia en chemin pour reuenir en ce pais, ceux qui l'ont receuë pour moy ont attendu des nouuelles de mon arriuée auant que de me l'enuoyer, & ainfi ie ne l'ay pu auoir qu'auiourd'huy, que i'ay auffi receu la dernière du 2} "^ Aouft, par laquelle i'a- 10 prens vn procédé iniurieux que i'admire ; & ie veux croire, auec voftre Alteffe, qu'il ne vient pas de la per- fonne à qui on l'attribue. Quoy qu'il en foit, ie n'ef- time pas qu'on doiue eftre fafché de ne point faire vn voyage, où, comme voftre Alteffe remarque fort bien, i5 les incommoditez eftoient infaillibles & les auantages fort incertains. Pour moy, grâces à Dieu, i'ay acheué celuy qu'on m'auoit obligé de faire en France, & ie ne fuis pas marry d'y eftre allé, mais ie fuis encore plus aife d'en eftre reuenu. le n'y ay veu perfonne dont il 20 m'ait I femblé que la condition fuft digne d'enuie,, & ceux qui y paroiffent auec le plus d'éclat m'ont femblé eftre les plus dignes de pitié. le n'y pouuois aller en vn tems plus auantageux pour me faire bien recon- noiftre la félicité de la vie tranquille & retirée, & la ^5 richeffe des plus médiocres fortunes. Si voftre Alteffe compare fa condition auec celle des Reines & des autres Princeffes de l'Europe, elle y trouuera mefme

a. Lettre DXIX, p. 194 ci-avant.

b. Clers. : du 25. — Lettre DXXVL P- 224 ci-avant.

�� � 1. 8i. DXXIX. — Octobre 1648. 233

différence qu'entre ceux qui font dans le port, où ils fe repofent, & ceux qui font en pleine mer, agitez par les vents d'vne tempelle. Et bien qu'on ait efté ietté dans le port par vn naufrage, pourueu qu'on n'y manque 5 pas des chofes necelTaires à la vie, on ne doit pas y eftre moins content, que fi on y eftoit arriué d'autre façon. Les fafcheufes rencontres qui arriuent aux per- fonnes qui font dans l'adion, & dont la félicité dépend toute d'autruy, pénètrent iufqu'au fond de leur cœur,

10 au lieu que cette vapeur venimeufe, qui eft defcenduë des arbres fous lefquels fe promenoit pailiblement voflre AltelTe, n'aura touché, comme i'efpere, que l'ex- térieur de la peau, laquelle fi on eufl lauée fur l'heure auec vn peu d'eau de vie, ie croy qu'on en auroit ofté

i5 tout le mal^

le n'ay receu aucunes lettres, depuis cinq mois, de l'amy dont i'auois écrit cy-deuant à voflre Altelîe. Et pour ce qu'en fa dernière il me mandoit fort pon- ctuellement les raifons qui auoient empefché la per-

20 fonne' à laquelle il auoit donné mes lettres, de me faire réponfe, ie iuge que fon filence ne vient que de ce qu'il attend encore cette réponfe, ou bien peut-eftre qu'il a quelque honte de n'en auoir point à m'enuover, ainfi qu'il sefloit imaginé. le me retiens aulTi de luv

25 écrire le premier, afin de ne luy fembler point repro- cher cela par mes lettres, & ie ne lailîbis pas de fça- uoirfouuent de fes nouuelles, lorsque i'eflois à Paris,

a. Voir ci-avant, p, 226, 1. 27.

b. La dernière lettre de Chanut à Descartes était du 4 avril ; elle lui fut remise le 7 ou le 8 mai, lors de son passage à La Hâve. Voir ci-avant, p. 182, 1. 6, et l'éclaircissement.

c. La reine de Suède, Christine.

Correspondance. V. 3o

�� � 2^4 Correspondance. i, sr-sz.

par le moyen de fes proches^, qui en receuoient tous les huit iours. Mais lors qu'ils luy auront mandé que ie fuis icy, ie ne doute point qu'il ne m'y écriue, & qu'il ne me faffe entendre ce qu'il fçaura du procédé qui touche voflre | Alteffe, pour ce qu'il fçait que i'y 5 prens beaucoup d'intereft. Mais ceux qui n'ont point eu l'honneur de vous voir, & qui n'ont point vne con- noiffance tres-particulieredevos vertus, ne fçauroient pas conceuoir qu'on puifTe élire fi parfaitement que ie fuis, &c. 10

DXXX.

Descartes a l'Abbé Picot.

[Egmond], 7 décembre 1648.

[A. Baillet], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 349.

Descartes avait choisi l'Abbé Picot comme mandataire pour la succes- sion de M. des Fontaines (voir p. 227 ci-avant). « M. du Crevis son beau- » frère et M. le Comte de la Villeneuve son neveu n'y trouvèrent rien à » redire ; mais il parut, quelques mois après, que M. de la Brétailliére son » aîné n'en fut pas si content, et qu'il auroit souhaité y avoir plus de part » que M. Descartes n'avoit jugé à propos de luy en donner. Il se plaignit » même que nôtre Philosophe eût fait sçavoir dans ces provinces qu'il » l'avoit dispensé de toute commission dans le soin de ses affaires. C'est ce » qui porta M. Descartes d'écrire depuis à l'Abbé Picot en ces termes » [en marge : le 7 de Décembre 1648] » :

Pour la plainte de mon frère, elle me paroit trés- injulle. Je n'ay fait autre chofe que mander en Poitou

a. Clerselier, dont Chanut avait épousé la sœur.

b. Chanut, fort ennuyé sans doute de n'avoir rien à mander au philo- sophe de sa lettre du 20 nov. 1647 et des écrits qui l'accompagnaient (voir p. 81 et p. 86, note a), ne lui écrivit point du 4 avril au 12 décembre 1648, lettre DXXXIII ci-après.

�� � DXXXI. — II Décembre 1648. 2^^

que je ne luv ay donné aucune charge d'agir pour moy dans mes affaires, .^ que, s'il s'ingère de faire quelque chofe en mon nom, ou comme fe faifant fort de moy, il en fera defavoùé. Lorfqu'il fe plaint que cela fe fait

5 à fon préjudice, il témoigne avoir encore envie de fe faire mon procureur malgré moy, comme il a fait aux partages de la fucceffion de mon père, pour me ravir mon bien fous ce prétexte, & fur Talfurance qu'il a que j'aime mieux perdre que de plaider. Ainfi fa plainte

10 eft femblable à celle d'un loup qui fe plaindroit que la brebis luy fait tort de s'enfuir, lors qu'elle a peur qu'il ne la mange. Mais la chofe ne mérite pas que vous en parliez à M. l'Abbé Ferrand', à moins qu'il ne vous aille voir exprés pour vous en demander des nouvelles.

i5 ^Baillet, II, 349.)

Baillet t'ait encore une citation de la même lettre du 7 déc. 164S. en la mêlant à une autre lettre à Picot, du 21 ^ou 261 lévrier 1Ô49, t. II, p. 368. Voir lettre DXXXVIII ci-apres.

��DXXXI.

MoRUs A Descartes.

Cambridge, 11 décembre 1648. Texte de Clerselier, tome I, lettre 6è, p. 258-2GtJ.

// y eut quatre lettres de Henry More à Descartes : 11 décembre 1648, et S mars, 23 juillet, 21 octobre 164g. Clerselier, ne trou- vant pas toutes les réponses dans les papiers du philosophe, les re- demanda au correspondant anglais, le J 2 décembre 16S4, avec la

a. En marge : « Leur cousin du côté de leur ayeule. »

�� � 2^6 Correspondance. i, jss.

permission de publier aussi ses lettres. Celui-ci voulut bien l'accorder, et renvoya en même temps ses propres lettres, non pas telles cepen- dant qu'il les avait écrites d'abord, mais avec des retouches et parfois même des suppressions. Dans sa réponse à Clerselier, le 14 mai i655, il dit, en effet : « Si tibi visum fuerit meas ad Cartesium litteras publicare, vehementer hoc abs te efflagito, vt ne fiât iuxta iUa exemplaria quai îam habes, quia muitô correctiora tibi paro. Deprehendi enim, postquam attcntius legeram, non pauca corri- genda, quœ imprudenti mihi exciderunt prte nimio animi feruore ac festinatione, cum ad Cartesium scriberem. Expunxi etiam quas- dam ex Quœsitis, in tertijs quartisque meis litteris, sed primae secundœque integrœ sunt. » [Clers., I, 256-25 j.) Et ce travail de transcription et de correction dut être asse:{ considérable ; car il occupa More pendant un mois : « Totum id temporis. . . partim meis ad Cartesium litteris castigandis transcribendisque. . . im- pensum est. » {Ib., I, 25 y.) — On trouvera d'ailleurs, à la suite de la présente lettre, comme éclaircissement, le texte complet des deux lettres échangées entre More et Clerselier.

��CLARJSSIMO VIRO

RE NATO DESCARTES

HENRICVS MORVS ANGLVS.

Quanta voluptate perfufus ejî animus meus, v'r Clarif- Jime, in fcriptis tuis legendis, nemo quifquam prœter te 5 vnuni potejî conieéîare.

Equidem aujini ajfeaerare me haud minus exultâjje in recognofcendis intelligendifque prœclaris tuis Theore- matis, quàm ipfe in inueniendis, cequequc charos habere atque deamare pulcherrimos illos ingenij tui fœtus, ac Ji 10 proprius eos enixus effet animus. Quod & certè fecijfe ali- quo modo mihi videtur, exercendo^ fefe atque expediendo in eofdem fenfus, ac cogitationes, quos generofa tua mens prœconcepit, & prœmonjirauit. Qui fané ijîiufmodi funt,

a. Clers. : exerendo.

�� � 1,258-259. DXXXI. — II Décembre 1648. 2^7

vt, cùm intelleéîui iudicioque meo adedjint congénères, vt non fperem fore vt incidam in quicquam coniunélum magis ac confanguineum, i ta fane à nullius ingenio alieni effe pojjint, cuius itidem ingenhim non fit a reûâ ratione 5 alienum.

Libéré dicam quod fentio : omnes quotquot exfiilerunt, aiit etiamnum exifiunt, Arcanorum Naturœ Antifiites, fi ad îiiagnificam tuant indolcrn coniparentur, Pumilos plane vider i ac Pygmeos ; meque, ciim vel vnicâ vice euoluiffem

10 lucubrationes tu'as Philofophicas, fiifpicatum effe, illuf- triffimam tuam difcipulam, Sereniffnnam Principem Eli- -^abetham, vniuerfis Europœis non fœminis folùni, fed viris etiam Philofophis longé eiiafiffe fapientiorem. Quod mox euidentius deprehendi, cùm inceperim fcripta tua paulà

i5 penitiùs riinari & intelligere,

j Tandem enim clarè mihi ajfulfit Cartefiana Lux, id efi, libéra, difiinéh, fibique confions ratio, quœ naturam pariter ac paginas tuas minficè collufirauit ; ita vt aut nullœ aut pauciffimœ fuperfint latebrœ & loci, quos non

20 patefecit nobilis i lia fax, aut faltem vel leuifiimo negotio,

mihi ciim libitum fuerit, moxfitpatefadura. Omnia pro-

feéîo tam concinna in tuis Philofophiœ Principijs, Diop-

tricis, & Meteoris, tamque pulchrc fibi ipfis naturcequc

confona funt, vt mens ratioque liumana iucundius vix opla-

25 ret lœtiufue fpcélaculum.

In Methodo tua, luforio quodam, fcd clcganti fane mo- defiiœ génère, talem te exhibes virum, vt nihil indole gc- nioque tuo fuauius & amabilius, nihil excelfius & gencro- fius vel fingi pofjit, vel expcti.

3o Quorfum autem hœc ? Non quod pularem, vir Cla- riffime, aut tua mtereffe aut ReipubHcœ Literariœ, vt

�� � 2jS Correspondance. 1,259-360,

hœc confcriberem ; fed quod mirabilis illius voluptatis ac fruéîûs, quem ex fcriptis tuis percepi, confcientia extor- queret hoc, qualecunque ejî, animi in te grati tejîimonium ; prœterca, vt cerîum te facereni, eos etiam apud Anglos ejfe, qui te tuaque magni œjîimant, diuinafque animi tui 5 dotes vehementer fufpiciunt & admirantur, neminem au- tem hominem me ipfo impenfius te aviare pojjfe, eximiam- que tuam Philofophiam aréîius amplexari.

Sed reuerâ, illujlnjfime Cartefi, vt nihil dijfimulem, quamuis pulcherrimum illud Philofophiœ tuœ corpus ac 10 cjfentiam raldè depeream,fateor tamen paucula excidijfe infecunda Principiorum parie, quœ certè animus meus aut paulà hebetior ejl quàm vt capiat, aut vt admittat auerfatior .

Sed prceclarœ tuœ Philofophiœ Summa nihil indeperi- clitatur, ciim huiufmodi ijla fint, vt ciim aut falfa mérita i5 aut incerta iudicari pojfint, ita nihil ad ejfenliajn Philo- fophiœ tuœ ac fundamenla pertinere, illaque fine ifiis op- timè poffit conjlare. Quœ vcrà ea fint, fi libi non fit tœdio, breuiter nunc cxponam.

I Primd, defînilionem materiœ feu corporis infîituis 20 multà quàm par cft latiorem. Res enim extenfa Deus vide- tur effe, atquc Angélus ; imô verô res quœlibet perfefub- fiflens, ita vt cifdcm finihus claudi videatur extenfio, atque cffcntia rcrum abfoluta, quœ tamcn variari potejl, pro cf- fcntiarum ipfarum varietale. Atque cquidem, quàd Deus 25 cxlcndilur fuo modo, hinc arbitror patere, nempc quàd fît omniprœfcns, & vniuerfam mundi machinam fingulaf- quc enis particulas intime occupet. Quomodo enim motum imprimcret materiœ, quod feciffc aliquando, & etiamnum facerc ipfe falcris, nifi proximè quafi allingcret mater iam 3o vniue-fi, autfaltem aliquando atligiffet? Quod certè nun-

�� � 1,260-261. DXXXl. — II Décembre 1648. 2^9

quam fecijfet, niji adfuijfct vbicjuc, Jîngulafquc plagas occupaui[fci. Dciis igiLu'r fuo modo exlcndilitr, alquc ex~ panditur ; ac proindc cjî j'c.s cxLenfa.

Nequc lamen ille corpus ijîud cJl, Jiuc inaicria, quam 5 ingeniofa illa artifex, mens fciliccl tua, in glohulos flria- îafque pai'ticulas lam ajfabrc lornauil. Qiiamobrcm res extenfa latioi- corpore cJî.

Animumque mihi vUcrius addil, vl à le hac in re dif- fenîiam, quodad confirma lioncm huiufcc iuœ dejinitionis,

10 tàm fcœuum adhibcs argumentum & ferme fophijlicum : quod vtique corpus poffit cffc corpus fine mollilie, vel duri- tie, vel pondère, vel leuilate, &c ; il lis enim alijfque om- nibus qualitatibus quœ in materiâ corporeâ fentiuntur ex eâfublatis, ipfam intégrant remancrc. Quod perinde efl

i5 ac fi dixeris, libram ccrœ, ciim poffit cffc libra cerœ, quamuis fpolietur figura fphœricâ, vel cubicâ, vel pyra- midali, &c.,fub nullâ figura poffc remanere intcgram ccrcc libram. Quod lamen impoffibile efl. Quamuis enim hœc vel illa figura non tam aréîè coluvreat cum cerâ, quin illam

20 exuere poffit, vt lamen cera fcmpcr fit figurata, ncccffilas

fumma efl & aréliffima. lia, quamuis malcria non fit nc-

ceffarià mollis, ncc dura, ncc calida, nccfrigida, vt lamen

fît fenfibilis, eflfummè neceffarium ; vel fi malles, langi-

hilis, prout oplime définit Lucretius :

2 5 |Tangere enim & tangi, nifi corpus, nulla poteft res".

Quœ certè notio minus débet à tua mente abhorrerc, ciim Philofophia tua omnem fenfum, cum antiquis illis apud Theophraflum Tiepl aiTÔ-^rretoç, taéîum planifjimc confliluat . Quod vero verius effe, ipfe facillimc admit lam. Sed fi

a. De Natura rerum, I, 304.

�� � 240 Correspondance. i, 261.

minus, placet corpus definire ah habitudine ad fenfus no- Jîros : tangibilitas hœc latior Jit ac diffufior, & Jïgnificet mutuum illum contaéîum, tangendique potentiam, inter corpora qucelibet, Jîue animata,Jîue < non > animata fue- rint, ejloque fuperficierum duorum pluriumue corporum 5 immediata iuxtapojitio . Quod & aliam innuit mater iœ Jiue corporis conditionem, quam appellare poteris impenetra- bilitatem; nempe quod nec penetrare alia corpora, nec ab mis pêne trari pojjît. Vnde manifejlijfimum eji difcrimen inter Naturam diuinam ac corpoream, ciim illa hanc, hœc 10 verd feipfam penetrare non pojjit. Vnde fané felicius mihi videtur cum Platonicis fuis Virgilius philofophari, quàm Cartefïus ipfe, ciim ex illorum fententiâ fie cecinerit :

Totamque infufa per artus

Mens agitât molem, & magno fe corpore mifcet". i5

Mitto alias infigniores Diuinœ extenfonis conditiones, cum non opus fit hoc loco explicare. Vel hœc pauca fuffecerint ad demonfîrandum multà tuliusfuijfe materiam defîniuifjfe fubfîantiam tangibilem, vel modo fiipra explicato impene- trabilem, quàm rem extenfam. Diéîa enim vel tangibilitas, 20 vel impenetrabilitas, competit corpori adœquatè ; tua au- tem defînitio peccat in legem, •/,<x9o)tou 7i;pcÔT0v, neque enim efï reciproca cum defînito.

Secundo, quando innuis ne virtute quidem diuina fieri poffe vt propriè diûum exifiat vacuum ; & f omne corpus 2 5 exvafe tolleretur, quàd latera neceffarià coirent, ijîa pro- feéîà mihi videntur non foliim falfa, fed minus confona antecedentibus. Si enim Deus motum materiœ imprimit, quod fupra docuifli, annon ille potefî contra obniti, &

a. Virgile, Enéide, 1. VI, v. 726-727.

�� � I, î6i-î62. DXXXI. — II Décembre 1648. 241

inhibere ne coé'ant vajis latera ? Sed contradiéïio ejl dijîare vajïs latera, & tamen nihil inten'acere. Idem non fenjit li\terata antiquitas, Epicurus, Democritus, Lucre- tï'us, alijque. Sed, vt îeuiufculum illud argumenti genus 5 mijjumfaciam, diuinam contendo interiacere extenjionem, tuumque hîc fuppojitum ejje infirmum, materiam folum- inodà extendi : latera tamen, vt anteà, coitura non necejfi- tate logicâ, fed naturali ; Deumque folum hanc coitio- nem inhibere pojfe. Ciim enim particulœ primi prœfertim

lo fecundique elementi tam furibundo motu agitentur, ne- cejje ejî, quà ceditur, eà niant précipites, aliafque fibi contiguas fecum abripiant.

Infeliciter igitiir fuccejjît, quod tam hélium Theorema, de modo Rarefaélionis & Condenfationis, quod certè ego

i5 alijs de caujïs verijfimum ejJe cenfeo, tam luhrico fuffuU cias fundamento.

Tertio, fingularem illam fubtilitatem non capio, quâ atomos, id eJî particulas fuâ naturâ indiuijibiles, non dari euincas. Vt enim, inquis, effecerit Deus eas particulas à

20 nullis creaturis diuidi poJfe, non certè Jïbi ipji eafdem diuidendi facultatem potuit adimere, quiafieri non poteji vt propriam fuam potentiam imminuat. Eodem argumenlo probaueris, Deum numquam fecijje, vt hejlernus orire^ tur fol, quoniam potentia eius iam efficere non potejl, vt

2 5 fol hejîernus non ejjet ortiis ; nec vilijjimam pojje mufcam occidere.

Si modo qui perijt, non perijffe poteft,

a. Ovide, Ex Ponto, 1. IV, clcgie xii :

« Quid mandem quœris ? Peream, nisi dicere vix est ; » Si modo qui periit, ille perire potest ? »

CoURESPONnANCE. V. 3l

�� � 242 Correspondance, i. 262-16?.

quod fcitè de feipfo Ouidius ; aut niateriam non creajje, cùin fit diuifibilis in femper diitifibi'lia, ac proindè Deus nunquam pojjet abfoluere ac perficere hanc diuifionem . Pars enim Jemper refiat indiuifa, quamuis diuifibilis, atqiie ita perpétua eludiîur potentia diuina, nec plenè fe 5 exercere potefi,finemque for tir i.

Quarto, indefinitain tuam jnundi extenfiionem non inleh ligo. Extenfiio enim illa indefinita, vel fiinpliciter infinita efi, vel tantiim quoad nos. Si intelligis extenfiionem infi- nitam fiimpliciter, cur mentem tuam obficuras vocabulis 10 nimium fupprejfiis ac modefiis ? Si tantiim quoad nos in fii- nitam, reuerâ eritfiinita extenfiio; neque enim mens nofira aut rerum aut veritatis menfiura efi. Ac proinde, cum alla fiit fiimpliciter infinita expanfio, diuinœ r tique elfentiœ, materia tuorum vorticum à centris finis recedet, totaque i5 mundi machina in difiipatas atomos vagofque abibit pul- uifculos.

Atque fane eo magis hîc-admiror modefiiam tuam atque metum, quod adeo tibi caues à matériau infiinitudine, ciim particulas aclu & infiinitas & diuifias ipfc agnoueris, art. 20 34 & 35^. Quod ccrtè fil non feci[fes, extorqueri tamen poffe rideturhoc modo. Nam, ciim quantum fit in infimitinn diuifibile, partes aclu infiinitas habere oportet. Vt enim cultello alloue quouis infirumento corpus in partes pal- pabiles, qux non aclu funt taies, mechanicè diffecare pror- 25 fus ri'j/r,yrjj'iO'/^ finie impofiibilc ; ita vel mente quantitatem diuidere in partes toti re aliter aclu que non inexifientes, plané 71ao-;ov efi ac rationi abfonum.

Qiiibus infuper adiungi potefi, hypothefiin hanc, quàd mundus fiimpliciter ac reuerâ fiit infinitus. œqualem vim 3o

a. Piincipia Philosofhice pars II

�� � 1,263-264. DXXXI. — II Décembre 1648. 24^

habere, ad explicandam iuxta ac confirmandain rationem rarefaâionis & condenfationis, quam fupra propofuijîi, art. 6, 7 ^ atque ijîiid principium, folius corporis efle extenfionem, & nihilum non poffe extendi. Qiiod enim

5 ibi prœjlat Logica feu contradidoria necejfitas, idem hic necejfitas Phyfica vel mechanica cerlijjimè prœjlabit.

Cùm enim omnia in infinitum vfqiie ?natendfeu corpo-

ribus Jînt plena ac referta, penetrationis lex impediet. ne

fiât vlla difiantia in rarefaélione corporibiis nuda, aiit

10 accejfw partium ad Je inuicem in condenfatione,fine inler- iacentium partictilarum expulfione.

Atque haàlcnus, quœ à me diéîa funt rationi mentique mece maxime videnîur perfpicua, îuifque placitis longé longeque certiora.

i5 Cœterum à nullâ tuarum opinionum animus meus, pro eâ quâ efi molliîie ac îeneritudine, œque abhorrct, ac ab inîernecinâ illâ & iugulatrice fentenliâ, quam in Me- thodo^ I tulifii, brutis omnibus vitam fenfumque eripiens, dicam, an potius prœripiens? neque enim vixijfe vnquam

20 paîeris. Hic non tàm fufpicio rutilaniem îui ingenij aciem, quàm reformido, vtpote de animantium fato fol- licitus, acumenque tuum non fublile foliim agnofco, fed chalybis infiar rigidum ac crudele, quod vno quafi iélu vniuerfum fermé animantium genus vitâ aufit fenfuque

25 fpoliare, in marmora & machinas verlendo.

Sed videamus, obfecro, quid in caufâ efi, quod in bru- tas animantes quicquam tàm feueriter fiatuas. Loqui vti- que non pojfunt, caufamque fuam apud ludiccm dicere, & quod crimen aggrauat, cùm ad loquelam organis fitis fint

a. Principia Philosophiœ, pars II.

b. Discours de la Méthode, V« partie, p. 46 (cdit. pvinceps).

�� � 244 Correspondance. i, 164-265.

injîruélœ, vti patet in picis & pjittacis, hinc ritâ fenfuque inulclandœ funt.

Verumenùnverà, quomodo fîeri pojjit, vt aut pjittaci aut picœ voces no/Iras imitentur, nijl au -Hr eut fenfuque perciperent quid loquimur? Sed non intclligunt, inquis, 5 quid fibivolunt ijiœ voces, quas effutiunt imitando. Quidni tamen ipfi quid volunt fatis intelligent, cibum fcilicet quem à dominis hoc artijïcio acquirunt ? putant igitur fe cibum mendicare, quod ijlâ loquacitate toties rôti com- potes Jiunt. Et quorfum, quœfo, illa attentio ejî & auf- 10 cultatio in auibus cantatorijs, quam prœ fe ferunt,fi nul- lusfit in ipfis Jenfus nec animaduerfio ? Vnde illa vulpium caniimque ajhtia & fagaciîas? Qui fit rt mines & v.erba ferocientes cohibeant belluas? -Canis famelicus, ciim fur- tim quid abfîulit, cur quafi facli confcius clàmfefurripit, 1 J & meticulofe ac diffidenter incedens nemini occurfanti gratulatuj-, fed auerfo pronoque rojlro fuam ad dijhns pergit viam, fufpitiofè cautus, ne ob patratum fcelus pœ- nas luat? Quomodo ijlafïeripojfunt.fine interna facli confcientiâ? Copiofa ijîa hi/îoriolarum congeries, quibus 20 nonnulli conantur demonfïrare rafionem ineffe animali- bus brutis, hoc faltem euincet.fenfuni ipfis memoriamque ineffe. Sed infînitum effet taies narratiunculas hic attexere. E quibus fcio benè mullas ijîius modi elfe, rt earum vim rel fubtilijfimum acumen haud poffit éluder c. 2 3

Sed video plané quid te hue adegit, vt bruta pro ma- chinis habeas : Immortalitatis vtique anitnarum no/h\i- rum demonfîrandœ ratio, quœ, ciim fupponat co/pus nullo modo cogitare polje, concludit, vbicumque ejl cogi- tatio, fubjîantiam à corpore realiter dijlinclam adeffc 3o oportcre, adeoque immortalem . l'nde fequitur, bruta,

�� � 1,265-266. DXXXI. — II Décembre 1648. 24^

fi cogitent, fubjîantias immortales Jibi annexas habere.

Atqui obfccro te, vir pcrfpicacijjime, cùm ex ijîd de-

monjîrandi ratione neccjfe effet, bruta animantia aut fcnfu

fpoliare, aut donare immortalitate, eu?' ipfa malles ina-

5 nimes machinas Jlatuere, quam corpora animabus immor-

talibus aâuata ? prœfcrtim ciim illud, vt naturœ phœnome-

nis minime confonum, ita plané Jil inauditum haclenus;

hoc verà apud fapientiffimos velcrum ratum fit ac com-

probalum, Pythagoram puta, Platonem, aliofque. Et certè

10 animos hoc adderet Platonicis omnibus perjijîendi m fuâ

de brutoj'um immortalitate fcntenliâ, cùm tam mjîgne

ingenium eà angujliarum redaclum fit, rt, fi animas bni-

torum immortales non c^ncedatur, vniuerfa bruta infen-

fatas machinas neceffarià fatuat .

i5 Hœc funt paucula illa [magne Cartefi) in quibus mihi fas effe pulabam a te diffentire. Ccetera mihi adeà arri- dent atque adblandiuntur, vt nihil illis habeam magis in delicijs; adeoque intimis animi mei fenfibus confona funt atque cognata, vt non foliim tardioribus commode expli-

20 care, fed etiam contra pugnaciffimos quofque fœliciter, fi opus effet, defcndere me poffe confdam.

Quod reliquum eff, exorandus es, Vir illuffriffime, vt hœc noffra boni confulas, nec me vllius leuitatis vanœque ambitionis fufpeclum habcas, qua/î affeclarem Clariffimo-

25 rum virorum familiaritates ac amicilias, cùm & ipfe, fi poffem, haud cuperem inclarefcere, rem turbulentam fa- mam iudicans, priuatoque otio valdc inimicam.

Neque profeclo, quamuis anuno fim in te admodum pj'ono ac procliui, id vnquam libi fignificaffem, nifi ab

3o alijs I injligatus; fed te luaque amore latent i taeitâque vcneralione profequi contentus fuiffem.

�� � 246 Correspondance. 1, 231-252.

Nec obnixè à te efflagito vt refcribas, vtpote quem contemphtionibus fummè arduis, vel experimentis fa- ciundis maxime vtilibiis pariter ac difficilibus, occupatif- fimiim autumo.

Pennitto igitur hic tibi tuo iure vli, ne Jim in publi- 5 cum iniurius. Qiiod fi tamen hœc nojîra, qualia qualia fuerint, rejponfione quâlibetcunque cohonejîare dignatus fueris, rem fane non ingratam prœjiabis

Singularis tuœ fapientiœ cultori deuotijjimo,

Henrico Moro. 10

Cantabrigiœ, c Colle gio Chrijîi, 3° Idus Decembris anno 1648.

Clerselier imprime auparavant, dans son édition des Lettres de Des- cartes, t. I, lettre 64, p. 25i-253, et lettre 65, p. 253-257, deux lettres échangées entre Henry More et lui, le 12 déc. 1654, et le 14 mai i655, au sujet des objections de More et des réponses de Descartes en 1648 et 1649. Voici Tune et l'autre de ces lettres :

« Clarissimo Viro » Henrico Moro Nobili Anglo. »

« Legi, vir eximiè, et perlegi summà cum voluptate tuas ad D. Car- » tesium difficultates, quas ei tertio Idus Decembris 1648, tertio nonas 1 Martij, 10 Calendas Augusti et duodecimo Calendas Novembris 1649', » proposuisti ; miratusque sum ingenium tuum et summam humanita- » tem, quà fretus ausus sum hœc ad te confidenter rescribere, vt de ijs » qux facere instituo te certiorem faciam, et à te impetrem ea quaî mihi " necessaria sunt, vt opus quod suscepi ad finem perducam. Scies igitur » me habere | prœ manibus prœcipua Autographa, quae incomparabilis » Philosophus D. Cartesius D. Chanuto,oIim apud serenissimam Sueciae » Reginam, nunc vero apud Batauos legato meritissimo, affini meo,apud » quem Sueciae vità functus est, reliquit. Inter quœ sunt et illa litierarum n quas pluribus ex amicis suis rescripsit, ex quibus praecipuas colligo, » quœ vel Philosophiam suam tangunt, vel ea quœ perficienda suscepe- >• rat respiciunt, vel difficultates à plerisque summis viris, inter quos non » minimum tenes locum, ipsi propositas soluunt, vt eas omnes publici » iuris faciam, quod spero me breui peracturum. Sed quia litterœ illœ,

a. C'est-à-dire : 11 déc. 1648, et 5 mars, 23 juillet, 21 octobre 1649.

�� � 1, 252-2s:^. DXXXI. — II Décembre 1648. 247

» quœ difficultatibus respondent, vix possunt intelligi, nisi etiam eae, quas » occasionem ipsi dederunt taie quid respondendi, simul in lucem edan- » tur, nec tamen mihi honesium visum fuerit hoc exequi absque veniâ et » licentià eoriim qui ipsi rescripserunt, à quibusdani petij et impetraui, I) vt illud mihi concédèrent, quod etiam spero à te, pro summâ tuà hu- » manitate et incredibili erga Cartesium studio, mihi concessum iri. »

« Sed proeterea cuperem vt mihi exemplaria mitteres earum omnium » quas à D. Cartesio accepisti epistolarum ; duas enim tantum prae mani- !) bus habeo, quarum prior respondet tuis tertio Idus Decembris datis", »> altéra, ijs quœ tertio nonas Martij scriptœ sunt*". Superest igitur tertia, » quae mihi deest, quœque tuis lo Calendas Augusti et 12 Calendas » Nouembris datis satisfacere débet' ; quœ profecto non potest non esse » pulcherrimg, et continere plura scitu dignissima, cùm tôt tuis tantisque » difficultatibus et quœstionibus, cùm ex Principijs Philosophiœ, tum ex •> Dioptrice excerptis, respondere debeat; cuius tamen duas dumtaxat » paginas inueni, quœ tantum instantijs tuis satisfacere tentant, nec vllum » verbum ad quœsita tua super Principijs et Dioptrice continent. Quare » summopere exopto et enixè precor, vt et mihi licentiam concédas lit- » teras tuas simul cum responsis imprimendi, et vt simul ad me mittas, » quas habes à D. Cartesio, vt et posteritatis vtilitati, et amici nostri » famœ ac memoriœ consulamus. »

« Prœter hœc autem litterarum Autographa, plura adhuc habeo celc- » berrimi viri prœclara monumenta, quœ singula suo tempore lucem vide- » bunt, et quœ non parum iucunditatis puto tibi fore allatura, vtpote qui » in euoluendis Cartesianis scriptis tam impiger videris. Si mihi verna- » culâ linguâ vti licuisset, aptius atque ornatius senteniiam meam expli- » cuissem ; sed ne in varios errores inciderem, stylum contraxi, et vt » potui, non vt volui, mentem meam tibi aperui ; quod rogo vt mihi con- » dones, et scias me tuœ semper humanitatis et sapientiœ laudatorem et » cultorem fore. »

Cl Clavdivs Clerselier. » « Parisijs, 12 Dec. 1654. »

« Responsio Henrici Mort. » « Litterœ tuœ, vir clarissime, datœ Lutetiœ Parisiorum, pridie Idus » Decembris, anno 1654, non peruenerunt ad manus meas ante deci- » mum septimum Calendarum Maij*'. Miror tantum temporis interfluisse. » Granthamiœ tune agebam in agro Lincolniensi. Rus enim concesse- » ram, cùni alijs de causis, tum ad confirmandam valetudinem. Vehe-

a. Voir ci-après lettre DXXXVII, du 5 fe'vrier 1649.

b. Lettre DLIV, du i5 avril 1649.

c. Cette troisième lettre ne fut pas rédigée entièrement, et il n'en reste que les deux pages dont parle Clerselier, et que nous donnerons, lettre DLXVI ci-après, fin d'août.

d. Le i5 avril i655.

�� � 248

��Correspondance. i, 253

��» menter equidem gaudebam, postquam intellexi prœclarum tuum insti- » tuium edendi omnia Cartesij scripta qux apud te sunt, quo non solùm » nobilissimi Philosophi famœ ac memorice, verùni etiam communi om- » nium literatorum vtilitati optimè consules. In neminem enlm aptiùs » quadrat, quàm in diuinum illuni virum, Horatianum illud ;

Qui ni! molitur inepte^.

n Quam ob causam, si ego tibi à consiiiis essem, nihil quicquam eo- » rum supprimeretur, quK vel ille tentauit vilo modo in rébus Pliiloso- » piiicis, vel fœliciter ad exitum perduxit; sed lucem vidèrent omnia. in » maius Reipub. Literarix commodum. Ac proinde, vt nullum impedi- » mentum esset tam vtili ac generoso proposito, vel vitro tibi conce- » derem copiam edendi primas meas secundasque litteras ad Cartesium )) conscriptas"", quippe quod absque eis, vt rectè mones, responsa eius » tam commode intelligi non possint; nec multùm abs re tore diffiteor. » si tertias meas simul edideris, cùm per eas responsum sit aheris illis » Cartesianis. Sed cùm quanœ mes " nullis illius literis respondeant, » nec illis ab ipso responsum sit quicquam. vtpoie inopinatà morte prœ- B repto, de ijs aliquantùm hoesito an publici iuris facerem. Cceterùm » omnem scrupuluni eximeret, si quis ex amicis ipsius aut famiiiaribus, » qui frequentius eum inviserunt et coUuquuti sunt, vel cum eo vixerunt » coniunctiùs, respondendl vices suppleret; tune enim parùm dubito. » quin opéras esset pretium illas etiam in lucem dare. Quod si hoc in » priBsens impetrari non possit, modo probabile esset, quod liter.t illae » meas tertiœ quartasque editae allicerent aliquem ex peritioribus Philo- » sophiœ Canesiana; sectatoribus, ad respondendum omnibus difficulta- 1) tibus inibi Cartesio ipsi propositis ; ex illà saltem spe taciliùs animum » inducerem, vt ius tibi cûncedam eas in publicum proferendi. Quid » autem futurum sit in hàc re, ipse forsan oportuniùs quàm ego conjec- » turam capies? \e multis igitur te morer, lotum hoc negotium iudicio » tuo ac candori permitto, vt, quod facto opus sit, facias. »

a Incredibile est quanto mserore sum atîectus, audito prasmaturo Car- c tesij fato, quippe qui ingenium virtutesque incomparabilis viri impense » amaui et miratus sum. Pra;terea accessit ingens desiderium perlegendi » responsa eius, ' quœ expectaui, ad tertias quartasque meas litteras, quae vniuersam illius Philosophiam percurrunt. Inchoasse integrum respon- 11 sum ad meas datas lo Cal. Aug., ex te intelligo. Quod fragmentum » scripsisse eum conijcio, cùm Egmundae esset in HoUandià. Destitit » autem, vt per amicos suos certiorem me fecit, ab incepto, quod ani-

a. HouACE, Ars poet., 140.

b. Lettre DXXXI ci-avant, du 11 déc. 1Ô4S. et lettre DXLIV ci-après, du 5 mars 1649.

c. Lettre DLXIV. du 23 juillet 1649.

d. Lettre DLXXIV, du 21 octobre 1649.

�� � 1. 235-2b6. DXXXI. — II Décembre 1648. 249

» mus occupatissimus paratu ad iter Suecicum non potuit vacare tani » subtilibus tantique, vti ipse dixit, momenti difficultatibiis et disquisi- » tionibus ; sed constanter pollicitus est suis, se proxinio vere reuersu- u rum, et tune mihi copiosè et perspicuè omnia explicaturum ". Sed, cùm » invida mors caetera nobis prœripuerit, nollem vel illud fragmentum » duarum paginarum, quarum mentionem facis, interire. »

« Quod ad solidiora illa Cartesij monumenta aitinet, qux profiteris te » habere, quxque, vti promittis, lucem visura sunt suo tempore, gestit » profcctô animus ad tam hetum gratumque nuncium ; auideque intérim » cupio, si tibi non sit molestum, vt argumenta titulosuè singulorum » librorum rccenseas in proximis tuis literis . Reuixit enim in me, ex » que nupcras tuas accepi. pristinus ille ardor erga Philosophiam Carte- » sianam, qui aliquantulùm ab obitu desideratissimi nostri amici defer- » bucrat, cùm noua legendi materies non suppeteret. Sed, vt ingénue » fatear quod res est, illud solum in causa non fuit, sed peculiaria quae- » dam siudia qua: aliù animum auocârunt. Est enim illud rerum pondus, » veritatis pulchritudo, amplitudo ingenij et acumen, Theorematum de- » nique omnium admirabilis ille ordo et consensus in scriptis Cartesia- » nis, vt vel millies lecta non sordescant ; non magis quàm lux solis, » cuius ortum singulis diebus aucs, pecudes ipsique adeo homines gratu- » labundi contemplantur. »

« Nec certè solum lectu iucunda est ha;c Cartesiana Philosophia, sed » apprimè vtilis. quicquid aut mussitent, aut déblatèrent alij, ad sum- » mum illum omnis Philosophiae finem, puta Religionem. Cùm enim » Peripatetici formas quasdam contendunt esse substantiales, quse è po- a tentiâ | materiae oriuntur, quceque cum materiâitacoalescunt, vt absque » illâ subsistere non possint, ac proinde necessariô demum redeunt in potentiam materiœ (cui ordini accensent viuentium ferè omnium ani- » mas, etlam eas quibus sensum cogitationenique tribuunt) ; Epicurei » autem, explosis illis substantialibus formis, ipsi materia2 vim sentiendi » cogitandique inesse statuant; solus, quod scio, inter Physiologos exti- » tit Cartesius, qui substantiales illas formas animasuè materiâ exonas è » Philosophia sustulit, materiamque ipsam omni sentiendi cogitandique » facultate plané spoliauit. Vnde, si principijs staretur Cartesianis, certis- » sima esset ratio ac Methodus demonstrandi, et quôd Deus esset, et

a. Il résulte de ceci que les deux pages retrouvées par Clerselier dans les papiers de Descartes, ont été écrites Jin d'août, au reçu de la troisième lettre de More, du 23 juillet, et avant le départ du philosophe pour Stockholm, lequel eut lieu le i" septembre 1649. Voir la lettre DLXVI ci-après.

b. Nous n'avons point la réponse de Clerselier à cette requête de More. Mais la Bibliothèque Nationale possède à Paris, de la main de Clerselier, un : « Inventaire succinct des escrits qui se sont trouvez dans » les coffres de Mons Descartes après son decedz a Stocholm, en feb, » i65o ». {MS./r. n. a., 4y3o.)

Correspondance. V. Ba

�� � 2)0 Correspondance. i, ibCzbj.

u quùd anima humana mortalis esse non possit. Quœ sunt illa duo soli- M dissima t'undamenta ac fulcra omnis vercç Religionis. Hcec breuiter » iiùto, ciim possim et alia bene muha hue adijcere. qu.t eodem spectant. » Sed summatim dicam nullam exiare Philosophiam. nisi Platonicam » t'ortè exceperis, quae tam tirmiter Aiheis viam prcecludit ad peruersas )> istas cauillas et subterfugia. quô se soient recipere, quàm haec Carte- » siana, si penitiijs intelligatur. Vnde spero. quùd omnesboni clennentiùs .) ferent amplissimas iilas laudes, quibus incomparabilem virum cumulo. X in ijs quas ad eum scripsi litteris. Credoque. quicquid hœc prœsens » astas senserit de Cartesio (nam. vt nunquam viuis, ita raro recenti de- » functorum mémorise pareil inuidia», quod posteritas eum omni cum » laude et veneratione sit exceptura, optimumque illius Philosophie » vsum sit agnitura. Quod lubentiùs praedico, vt maiorem in modum tibi » animos accendam ad pergendum in nobili illo instituto edendi omnia » quse habes Cartesij scripia Philosophica; quo pacto, cùm alios mulios. » tum nie praster cœteros deuincies, qui in illis euoluendis tantam perci- i> père soleo voluptatem. »

Suit un alinéa p. 256-257) ■^^^ nous avons rapporté textuellement et en entier dans le prolégomène, p. 2?6. More continue :

« Quôd mensis terè iam elapsus est, ex quo tuas accepi litteras. nec » tamen ad te rescripsi. id prot'ecti"' factum est per nullam negligentiam » aut incuriam. Non possum enim non magni te œstimare, tum propter » eximium tuum ingenium, ad omnem, quod satis ex litteris tuis pers- il pexi, œquitatem et humanitatem compositum ac conformatum, tum n propter honoritîcam Clarissimi iVatris tui Chanuti, olim apud Suecos, » nunc verô, vti narras, apud Batauos legati meritissimi, in Cartesium ■1 detunctum pieiatem. Sed totuni id temporis quod effluxit, partim ne- » gotijs, quibus eram ruri disirictus, partim meis ad Cartesium litteris » castigandis transcribendisque, postquam ad Academiam redijssem, im- » pensum est; riec putabam fore opéras pretium ad te rescribere, prius 1) quàm ista perfecissem, Iam verô in parato sunt omnia, tam mearum, » quàm Cartesianarum litterarum exemplaria : neutra tamen ad te miito » hac vice, quippe quod experiendum putaui priùs. quàm tutô hœ, quas » iam scripsi, litterx ad manus tuas peruenerint; postquam id intellexe- » rim,,mitiam ad te continuô. Perlubenter intérim ex te audire vellem, » quousque deueneris in nobili illo negotio quod scribis te suscepisse. » Rem sanè mihi pergratam prœstabis, si per proximas tuas literas eâ de » re certiorem me feceris. Vale, Vir Clarissime, et generosum illud opus » quod moliris fœliciter exequere. Sic optât

» Tibi Cartesianisque omnibus addictissimus

» Henricvs More. » (^ Cantabrigise, è CoUegio Christi, » pridie idus Maij i655'. »

a. Le 14 mai i655.

�� � DXXXII. — 12 DKCEMBRli 1648. 251

DXXXII.

Christine de Suède a Descartes. Stockholm, 12 décembre 1648.

CopiK MS., Leyde, Bibliothèque de VUniversilc.

Piiblicc par Faucher de Careil, p. iSq, Descartes, la Princesse Elisabeth et la reine Christine {Germer-Baillière, iSyg). En i6gi, celte lettre avait été signalée par Baitlet en ces termes : « La lettre » de cette Princesse étoit du XII Décembre de l'an 1 648, accom- « pagnée d'une de M. Chanul de même date. M. Descartes fit réponse » à l'une et à l'autre le XXVI de Février de l'année suivante. » (Vie de Mens. Des-Cartes, II, 332.) La date que donne la copie MS. « 2 décembre 1648 » est de l'ancien style; il faut lire 12 décembre, — Celte lettre et la suivante furent envoyées à Paris, Chanut ne sachant pas encore que Descartes en était parti. Clerselier la ren- voya en Hollande. Descartes ne put y répondre que le 26 février 164g, lettre DXLI ci-après.

Monjleur Def cartes,

Ma ciiriofité me porta, il y a quelque iems^, de vous faire demander par M. Chanut vojîre fentiment fur la quejîion du fouuerain bien : là-deffus, Monfieur, vous

5 l'aue'^ déclaré dans me lettre que vous aue^pris la peine de m' écrire^, de laquelle ie pretens de vous remercier par la prefente, comme auffi du traité des Paffions que vous y aue^ iont ; ie vous affeure, Monfeur, que ces piejfes jn'ont confirmé dans la bonne opinion que ledit fieur

ro Chanut m'auoit donné de vous. le fauois déia que, pour eflre fon ami, il ne faudrait pas auoir moins de vertu &

a. Exactement le 17 septembre 1647. Voir ci-avant lettre CDXCIII, p. 79.

b. Lettre CDXCV, du 20 nov. 1647, p. 81.

�� � 2^2 Correspondance.

de fauoir que Dieu vous en a donné, & IcJUme qu'auec grande raifon lay donné a fon mérite m'obligeait de n'en auoir pas moins pour vous ; ajîeur que vous vous ejies fait cognoître par les beaux Hures que vous aue"^ écrit, ie vous remercie de tout mon cœur de ce que vous m'aue':^ 5 confirmé & augmenté Vejlime que i'auois pour l'vn & pour Vautre, & vous prie de croire que i'embrajferay auec plaifir toutes les occafions qui me permettront de vous témoigner que vos mérites vous ont acquis Vcfiime & l'affeélion de

Christine. «o

Stocholm, le 2 décembre 1648.

DXXXIII.

Chanut a Descartes.

Stockholm, 12 décembre 1648. [A. Baii.let], La Vie de Monsieur Des-Cartes. t. II, p. 3 57-35S.

« Cependant », Jit Baillet, « la Reine de Suéde, débarrassée des négo- » dations de la paix générale de l'Europe, qui fut conclue à Munster le » XXIV d'Octobre de cette année, non contente d'avoir lu le petit traité des » Passions de M. Descartes [en marge ; H luy avoit envoyé ce traité MS. » avec ce qu'il avoit écrit du souverain Bien] à la chasse, comme elle » avoit coutume d'en user à l'égard de beaucoup d'autres, voulut le relire 1) dans son cabinet, et l'étudier avec de plus profondes méditations. Cette » seconde lecture fit de si fortes impressions sur son esprit, qu'elle prit » résolution de passera l'étude de toute la Philosophie de M. Descartes, » à qui M. Chanut, Résident de France auprès d'elle, en récrivit le XII » de Décembre dans ces termes [en marge: Lettr. MS. de Chanut à Desc. » du 12 Décembre 1648] » :

l'eus l'honneur, il y a deux mois^, de fuivre la Reine en un voyage vers les mines d'argent & de cuivre. Dans

a. En marge : « C'étoit en Octobre 1648. « 

�� � DXXXIII. — 12 Décembre 1648. 25^

le loijir du chemin, elle Je donna entièrement à la leéîure. Je portay vos Principes de la Philofophie. Je luy lus la préface. Elle ouvrit le livre par endroits, & demeura fort penjîve pendant quelques jours. Je connus ce qui la faifoit 5 rêver ; & comme j'ofay bien luy dire qu'il me fembloit qu'elle fe trouvoit en peine entre le dejir de s'injlruire dans cette Philofophie & les difficulté'^ qu'elle auroit à l'acquérir, elle m'avoua que j'avois deviné ce qui luy donnoit du foucy. Je luy confeillay d'achever à loifir

10 quelques autres études quelle s'étoit propofées, & cepen- dant de commander à M. Freinfhemius, fon Hiflorio- graphe, trés-honnête homme & fçavant, dont elle fe fer t pour fon fou lagement dans la leclure, qu'il s'injlruife de vos Principes aujji parfaitement qu'il luy fera poffible,

i5 afin que, fa Majefié venant enfuite à les lire, elle foit

fecouruë dans les difficulté!^ qui la pourroient ennuier,Jî

elle s'attachoit feule à cette étude. Mon avis luy plut. A

fon retour elle a donné l'ordre à M. Freinfhemius. Et

parce qu'il a reconnu qu'il auroit lui-même befoin d'un

20 compagnon dans ce chemin, j'ay été prié de faire cette leélure en même têms. De forte, Monfeur, qu'une des principales parties de mes offices confijlant a n'être point defagréable au Souverain auprès duquel ie fers nôtre Maître, il ejî arrivé que c'efl aujourd'huy une des fon-

2 5 éiions de la Réfdence en Suéde de lire & d'étudier vôtre Philofophie. Je vous avoue que j'avois befoin que cette obligation fe joignît à ma curiof té, parce que, me trou- vant engagé dans la vie civile, je faifois fcrupule de di' vertir mes penfées à ces abjlraélions . La réjolution de la

3o Reine de Suéde ejl de prendre vôtre livre auffi-tôt que nous l'aurons achevé; & lorfque, dans le cours de la

�� � 2^4 Correspondance.

Icéîure, nous ne ferons pas ajfe^ foi'ls ou ajjfey^ adroils pour délier les nœuds qui larréleront, nous aurons re- cours a vous. Sa Majejlé s'cjl forl cnquife de vôtre for- tune, & du foin qiion prenoit de vous en France ; & je ne fçay fi, lors qu'elle aura pris goût à vôtre Philofophie, 5 elle ne vous tentera point de paffcr en Suéde^. le feray, s il plaît à Dieu, pour lors en France, oii je vous pourray dire^" plufîcurs chofes qui feront confidcrablcs , fi vous jnette:^ l'affaire en délibération. Cependant je puis vous affurcr que cette Princeffe, qui neflime rien au monde lo que la vérité & la vertu, fait un grand jugement de vous pour l'amour de l'une & de l'autre. Vous voye^ que je ne fuis point en une Cour oii la malice & le dcguifement f oient en crédit, &c.

Cette lettre est incomplète. Dans la partie qui manque, Clianut annon- çait sans doute à Descartes la lettre précédente de la Reine elle-niémc. On peut le penser d'après la phrase de Baillct (vo\r prolcgonicnc, p. 25 t), qui avait le texte entier sous les yeux.

Descartes répondit à Chaniit seulement le 26 février 1649, -'••'"< DXL, p. 289 ci-après.

DXXXIV.

Dkscarte.s a ***.

[l'-gmond], 18 décembre 1648. Texte de Clcrselier, tome ill, lettre 83, p. 472-474.

« A Monsieur *". Le 18 Décembre 1648 », dit Clerselicr sans

a. La première invitation de venir à Stocklioim parait avoir été i'aite à Descartes, de la part de la Reine, le 27 lévrier 16.1'), lettre DXLII ci-après de Chanut.

b. En marge : « M. Chanut ne croyoit pas que M. Descartes fût encore » de retour. » Voir proie gomcne-, p. 25 1.

�� � 111,472-473- DXXXIV. — i8 Décembre 1648. 25^

aulre indication. Le destinataire de cette lettre n'est ni Carcavi, ni l'abbé Picot, qui sont nommés l'un et l'autre [p. ci- dessous, l. 14 et 21). Ne serait-ce pas Clerselier lui-même, bien qu'on pût s'c tonner qu'il n'eût point mis son nom à une lettre qui lui aurait été person- nellement adressée ?

Monfieur,

le ne vous fçaurois commodément enuoyer la pro- pofition que vous me demandez, parce qu'il ne m'en fouuient prefque plus & que ie fuis occupé à d'autres S penfées ; c'eft pourquoy ie vous fupplie de m'en dif- penfer. Et ie vous l'enuoyerois tres-volontiers. fi vous ne la demandiez que pour vous feul ; mais, parce que vous la voudriez faire imprimer, ie vous diray icy franchement que ie fuis trop mal fatisfait

10 de certains Géomètres, pour leur vouloir plus rien

apprendre. Tout le meilleur qu'ils fçauent vient

prefque de moy, & neantmoins ils veulent perfuader

aux ignorans qu'il n'y a perfonne qui les égale.

le vous prie, li vous écriuez à Monfieur de Carcaui,

i5 de le remercier, de ma part, du fouuenir qu'il a de moy, & de l'offre qu'il me fait, de m'enuoyer le liure d'Italie qui traitte du vuide. le ne voudrois pas luy en donner la peine; mais, fi nous en auions le titre, peut-eftre que nous le trouuerions chez les libraires

20 d'icy ; & s'il luy plaift de le faire voir à Monfieur l'Abbé Picot, ie pourray apprendre de luy ce qu'il contient.

I Pour le billet de Monfieur de Fermât*, puifqu'il eft latin, il faut que i'y réponde auffi en latin. Et en

25 fuitte de ces mots : An itaque hœrebit Analyjis, & afymmetrîjs vndique ohruta conticefcet? Videant eruditi,

�� � 2^6 Correspondance. m, 47;<-474.

& mclhodum liuic negolio conducibilem inquiranl, ie répons :

Non hœrct Analyjis nojlra in loco tam facili, & me- thodum hiiic negolio conducibilem talent habet. Omnibus afymmelriœ notis reieélis, dali termini [hoc modo com- 5 menfurabiles faéli) Jîmul iungendifunt, & pojlea quadralè multiplicandi. Sunlque ter ita multiplicandi, fi dali fue- rint quinque termini afym\mclri; quatcr, Ji dali fuerint fex; quinquie.s, fi dati fuerint feptem, & fie in infinilum.

Deinde ex lerminis vltima multiplicatione produélis, lo eorumue mulliplis per folam addilionem & fubflradioncm fmul lunéïis, cxurgit œquatio nullis afymmelrijs inlri- cata, quœ priori dalœ œquipollet.

Ita, in dato exemplo, funt fex termini afymmetri, quos Jicfcribo : i5

BA-AA + ZZ + DA + AA

-\-MA

+ DD-AA

+ RA + AA 20

+ BB + 2BA + AA

Si autem femel quadralè duûi, producunt terminos viginli & vnum dunlaxat. Notandum enim efi cuiufcunque ter- mini omnes partes [quando habet plures) fmul iunélas effe retinendas ; nec anle finem operationis cum aliorum 2 5 terminorum parlibus, quamuis plane fmilibus, confun- dendas. Hi autem 21 termini, quadrate multiplicati, pro- ducunt multô plures; fed quia ifœ multiplicationes per amanuenfem fcri pojfunt, lapfufque calami amanuenfs a perito Analy fia facile emendantur, operationis prolixitas îo

�� � i",474- DXXXIV. — i8 "Décembre 1648. 257

inter eius difficidtates non eji muneranda . Et noui fané breuiorem, fed quœ non ita per amanuenfem potefl ab- foliii.

Hîc autem peto à Domino Fermât, nec non à Domino de 5 Roberiial, [& quidem prœcipue ab hoc vltimo : ciim enim occupet Cathedra??! Ra??ii, tenetiir ex officio ad eiufmodi quœjîiones refpondere, vel ifla Cathedra fe indigniun ejje débet fateri), peto, inqiia?n. ab ipfis quomodo inueniendu?n fit qiiinam ex ter?ninis vltima miiltiplicatione produclis

10 addendi fnt, & quina?n fiibtrahendi, rt exurgat quœfita œquatio. Nec prœtendere débet D. de Roberual, vt folet, non ifîam* multmn temporis exigerc, feque effe alijs ne- gotijs occupatum ; affirmo eni?n, atque cian opus erit demonfïrabo, nihil à me hîc peti, quod non poffit a perito

i5 Analyfîa breuiffvno tempore inueniri, profiteorqiie me in hac methodo quœrendâ & iniieniendà, nec non etiam ad omnes afymmetriœ fpecies extendendâ, vix ?nedium horœ quadrante?n impendiffe*.

Page 255, 1. 23. — Clerselier insère dans le texte même de Descartes, t. III, p. 473, entre cet alinéa et le précédent, la question de Fermât. à laquelle Descartes répond. Elle est précédée de ces mots (sont-ils de Des- cartes ou de Clerselier ?) : « Voicy maintenant le billet de M. de Fermât. »

« Asymmetrias in Algebraicis omiiino iollere. opus arduiim nec satis » hactenus ab Atialystis tentatiim. »

« Deniur. verbi graîia, termini asj'mmctri plitres quatuor, et secun- » dum A?-lis prœcepta proponantur asj-mmetria liberandi. Vix est vt ab » huiusmodi tricis expédiât se Analj-sta : dum crescet labor, augebilur » difficultas, et fatigatus tandem, nihil. post repetitas sœpiiis operationes. » aut profecisse se, aut promouisse deprehendet. An itaque hœrebit Ana- » lysis, et asyynmetrijs vndique obruta conticescet ? Videant cruditi, et » methodum huic negotio conducibilem inquirant. ■■>

« Proponatur in exemplum :

latus (B in A — A quad.) -\- lat. [Z quad. -\- D in A -- A quad.)

+ lat. {M in A) + lat. (D quad. — A quad.),

— latere {R in A -- A quad.] œquari B -- A.

CoRRESPONDA.SCE. V. * 33

�� � 258

��Correspondance.

��» Operetur secundum prœcepta artis Analysta, et ab asymmetria pro- » posita se expédiât, aut artis inefficaciam fateatur. « 

« Il me semble que les illustres en cette science ne sçauroient prendre » vn plus digne et plus nécessaire employ que celuy d'aplanir ces diffi- » cultez. Pour les y exciter, vous leur pourriez dire, par aduance, que i'ay » fait quelque progrez en cette matière, et qu'il y a beaucoup à découurir » et à inuenter. Vous pourrez mesme en écrire en Italie et en Hollande, » afin que la Prophétie du Chancelier d'Angleterre s'accomplisse : Multi « pertransibunt, et augebitur scientia. »

Ce billet a été reproduit, t. II, p. 282-283, Œuvres de Fermât, p. p. Paul Tannery et Charles Henry (Paris, 1894).

Page 257, 1. 12. — Non istam. L'édition latine supprime non, et cor- rige istam en ista.

Page 257, 1. 18. — Clerselier fait suivre cette lettre d'une importante annexe, qui est d'une tout autre provenance, et que nous en avons détachée pour l'imprimer à part, t. III ci-avant, p. 707-717.

��DXXXV.

Descartes a X***.

[1648 ou 1649?] Texte de Clerselier, tome III, lettre iio, p. 600-602.

« A Monsieur "* », dit Clerselier, sans donner de nom ni de date. Mais le livre de Ritschel, cité à la fin {p. 261 , l. 1 7), parut en 1648; cette lettre serait donc de 1648 ou de 164g. En outre Descartes dit à son correspondant qu'il est plus au courant que lui de ce qui se passe en Suède. Or Chanut lui écrivit de Stockholm, le 1 2 décembre 1648, lettre DXXXIII, p. 252 ci-avant, après un silence de plus de huit mois, en effet, et Descartes ne répondit que le 26 février 164g, lettre DXL ci-après. La présente lettre serait donc de nov. ou déc. 1648, ou de janv. 164g. — Quant au destinataire, serait-ce Cler- selier, qui recevait de son beau-frère Chanut des nouvelles de Suède, et qui pouvait fort bien lui envoyer de Paris un livre publié à Oxford, en Angleterre? Serait-ce Huygens, son fournisseur habituel de livres étrangers, et qui pouvait aussi être informé de ce qu'on disait de Descartes à Stockholm ?

�� � III, 6oo-6oi. DXXXV. — 1648 ou 1649. 2^9

Monfieur,

le vous fuis très particulièrement obligé, pour les Notes que vous m'auez fait la faueur de me procurer & de m'enuoyer. le m'eftonne de la précipitation & de

5 Taueuglement de ces gens qui penfent voir des choies dans mes efcrits, qui ne font iamais entrées en mon imagination. le nay point defcrit en détail, dans mes Principes, tous les mouuemens de chaque Planette; mais i"ay fuppofé en gênerai tous ceux que les obfer-

10 uateurs y remarquent, & i'ay tafché d'en expliquer les caufes. Ainfi d'autant que toutes les Planettes ont cela de commun, qu'elles s'écartent irrégulièrement du cercle régulier qu'on imagine qu'elles doiuent defcrire, la Lune autour de la Terre, & les autres au-

i5 tour du Soleil, ce qui a fait qu'on leur a attribué diuers Apogées ou Aphélies, & Périhélies ou Péri- gées, i'ay donné des raifons de ces Apogées, qui font communes pour toutes les Planettes, & les ay miles dans la page 181 & 182'. Puis, à caufe qu'outre toutes

îo les irregularitez qu'on obferue en la Lune, tout de mefme qu'en chacune des autres Planettes. on y ob- ferue encore cela de particulier, que toutes ces irre- gularitez. que ie nomme en latin abeii\itiones à motu viedio, font plus grandes en les quartiers, que lors

25 qu'elle eft pleine ou nouuelle. il m'en a fallu donner vne raifon particulière. Et celle que i'ay donnée^ eft que le Ciel qui la contient a la figure d'vne ellipfe ; car ce Ciel ellant fluide, & portant tellement la Lune

a. Pages de l'édition princeps dêç Principia Philosophiœ ( 1 044).

b. Principia Philosophia'. pars III. an, cliu.

�� � 260 Correspondance. 111,601.

auec foy, qu'elle ne lailTe pas d'eftre auffi cependant quelque peu pouflee ou difpofée à fe mouuoir par d'autres caufes, la raifon veut que ces autres caufes produifent vn plus grand effet, quand elle eft aux en- droits où fon Ciel eft le plus large, que quand elle eft 5 aux endroits où il eft le plus eftroit. Tout de mefme que, fi l'on imagine, en la figure de la page 220^, que la matière qui eft entre les deux lignes ABCD, 5,6, 7, 8, eft l'eau d'vne riuiere qui tourne en rond d'A par B vers C, puis vers D & vers A, & que la Lune foit vn 10 bateau qui eft emporté par le cours de cette riuiere, il eft euident que, fi quelqu'autre caufe difpofe tant foit peu ce bateau à s'approcher dauantage de l'vn des bors de cette riuiere que de l'autre, cette mefme caufe agiflant contre luy, lors qu'il fera entre B &6, ne le i5 fera pas tant écarter du lieu où le feul cours de l'eau le conduit, que lors qu'il fera entre C & 7. Et il eft euident auffi que, fi ce bateau fe meut plus lentement que l'eau de la riuiere, ainfi que i'ay dit que la Lune fe meut plus lentement que la matière de fon Ciel, il 20 augmentera dauantage la vitefife de cette eau, quand il fera entre B & 6, que quand il fera entre C & 7, mais il ne l'augmentera point dauantage, s'il eft proche du bord de cette riuiere, marqué B, que s'il eft proche du bord 6. En fuitte de quoy, tout ce que 25 i'ay écrit de la Lune, S: du flux & reflux de la Mer, me femble fi clair, que ie n'y voy aucune occafion de douter.

Pour la defcription de l'animal, il y a long-temps

a. En marge dans Clers. : « Voyez la lig. de l'art. 49 de la 4"^ partie des Principes ». Page 220 de l'édition fr/?îce/j.

�� � iii,6oi-6o2. DXXXV. — 1648 ou 1649. 261

que i"ay quitté le delTein de la mettre au net, non point par négligence, ou faute de bonne volonté, mais pour ce que i'enjay maintenant vn meilleur'. le ne m'eftois propofé que de mettre au net ce que ie pen- 5 fois connoiftre de plus certain touchant les fondions de l'animal, pour ce que i'auois prefque perdu l'ef- perance de trouuer les caufes de fa formation; mais, en méditant là deffus, i'ay tant découuert de nou- ueaux pais, que le ne doute prefque point que ie ne

10 puifTe acheuer toute la Phyfique félon mon fouhait, pourueu que i'aye du loifir & la commodité de faire quelques expériences.

le ne fçay quelles correfpondances vous pouuez auoir en Suéde; mais elles vous font entendre des

i5 chofes de moy, que ie ne fçay pas moy-mefme. le ne fçay auffi d'où m'ell venu vn liure de Metaphyfique, fur le couuert duquel i'ay trouué voftre nom; l'Au- theur fe nomme Georgius Ritchel Bohemus, & ie ne puis croire que ce foit luy qui ait voulu que ie ville fon

jo liure, pour ce que ie n'y trouue rien qui me puifTe fort attirer à le lire; & ayant veu que, dés le com- mencement^ il dit plufieurs fois hîc fubfijîendum, i'ay voulu luy obeïr, & n'ay pas continué de le lire. Mais ie continueray toute ma vie d'ellre,

a. Voir ci-avant p. 1 12, 1. 14, et p. 170.

b. GoNTEMPLATioNics METAPHYSic/1': cx ijatura reriiin et rectcv rationis lumine deductce ; qiiibus iiniversales rcrum habitudines, et rcspectus, atque dependentiœ monstrantur, et notionum enmmitiiium, ex illorum conjunctione surgentium, exliibetur spécimen. Prœfixa Prœfalio quid sit Metaphysica et quis ejus tisiis ostendit. Aiictore Gkorgio Ritschel, Bohemo. (Oxonise, impensis L. Lichfield et K. Forrcst jun., 1648, in-8.)

�� � 202 Correspondance.

��DXXXVI.

��I, 4*53.

��Descartes a [Huygens?] [ir348:]

Texte de Clerselier, tome I, lettre lo?, p. 4S8-400.

« A Monsieur "* », dit Cler^selier, sans donne}' de nom ni de date. Descartes sollicite la grâce d'un paysan coupable de meurtre, et s'adresse pour cela à un familier du prince d'Orange, peut-être Huygens, peut-être Wilhem, peut-être même ]'an Zurck, proprié- taire du château de Bergen, non loi)i d'Egmond. Quant à la date, elle est impossible à déterminer exactement, à moins qu'on ne la retrouve dans des archives judiciaires de Nord-Hollande. Descartes devait être installé depuis quelque temps à la campagne, et bien connu dans le voisinage, pour qu'on s'adressât a lui en toute confiance.

Monfieur,

le fçay que vous auez tant d'occupations, qui valent mieux que de vous arrefter a lire des complimens d'vn homme qui ne fréquente icy que des payfans, que ie n'ofe m'ingerer de vous écrire, que lors que i'av 5 quelque occafion de vous importuner. Celle qui fe pre- fente maintenant efl pour vous donner fuiet d'exercer voflre charité en la perfonne d'vn pauure pavfan de mon voifinage, qui a eu le mal-heur d'en tuer vn autre. Ses parens ont deiTein d'auoir recours a la cle- lo mence de fon AlteiTe , afin de tafcher d'obtenir fa grâce, & ils ont defiré auffi que ie vous en écriuiïTe, pour vous fuplier de vouloir féconder leur requefte d'vn mot fauorable. en cas que l'occafion s'en pre- tente. Pour moy, qui ne recherche rien tant que la i5

�� � 1,488-489. DXXXVI. — 1648. lôj

lecurité &. le repos, ie luis bien aife deftre en vn pays où les crimes foient châtiez auec rigueur, pour- ce que l'impunité des méchans leur donne trop de licence; mais, pource que, tous les mouuemens de 5 nos pallions n'eltant pas toulîours en noftre pouuoir, il arriue quelquefois que les meilleurs hommes com- mettent de très grandes fautes, pour cela l'vfage des grâces eft plus vtile que celuy des loix; à caufe qu'il vaut mieux jqu'vn homme de bien foit fauué, que non

10 pas que mille méchans foient punis : aufli eft-ce l'acliion la plus glorieufe &: la plus augufte que puiffent faire les Princes que de pardonner. Le pavfan pour qui ie vous prie efl icy en réputation de n'eflre nulle- ment querelleux, & de n'auoir iamais fait de déplailir

i5 à perfonne auant ce malheur. Tout ce qu'on peut dire le plus à fon defauantage, efl: que fa mère eftoit ma- riée auec celuy qui efi; mort; mais, fi on adioute qu'elle en eftoit auffi fort outrageufement battue, ^& l'auoit eflé pendant plufieurs années qu'elle auoit tenu

20 ménage auec luy, iufqu'à ce qu'enfin elle s'en eftoit feparée, &ainfl ne le confideroit plus comme fon marv. mais comme fon perfecuteur & fon ennemy, lequel mefme, pour fe vanger de cette feparation, la menaçoit d'ofter la vie à quelqu'vn de les enfans (l'vn defquels

25 efl: cettuy-cv). on trouuera que cela mefme fert beau- coup à l'excufer. Et comme vous fçauez que i'ay cou- tume de philofopher fur tout ce qui fe prefente, ie vous diray que i'ay voulu rechercher la caufe qui a pu porter ce pauure homme à faire vne action, de laquelle

3o fon humeur paroifToit eftre fort éloignée ; & i'av fceu qu'au temps que ce mal-heur luy efl arriue, il auoit

�� � 264 Correspondance. 1,489-490.

vne extrême afflidion, à caufe de la maladie d'vn iien enfant dont il attendoit la mort à chaque moment, & que, pendant qu'il efloit auprès de luy, on le vint ap- peller pour fecourir fon beaufrere, qui eftoit attaqué par leur commun ennemy. Ce qui fait que ie ne trouue 5 nullement étrange, de ce qu'il ne fut pas maiftre de foy-mefme en telle rencontre : car , lors qu'on a quelque grande afflidion, & qu'on eft mis au defefpoir par la trifteffe, il eft certain qu'on fe laiffe bien plus emporter à la colère, s'il en furuient alors quelque 10 fuiet, qu'on ne feroit^ en vn autre tems. Et ce font or- dinairement les meilleurs hommes, qui, voyans d'vn cofté la mort d'vn fils & de l'autre le péril d'vn frère, en font le plus violemment émus. C'eft pourquoy les fautes ainfi commifes, fans aucune malice préméditée, 1 5 font, ce me semble, les plus excufables. AufTi luy fut- |il pardonné par tous les principaux parens du mort, au iour mefme qu'ils eftoient affemblez pour le mettre enterre. Et de plus les luges d'icy l'ont abfous, mais par vne faueur trop précipitée, laquelle ayant obligé 20 le Fifcal à fe porter apellant de leur fentence, il n'ofe pas fe prefenter derechef deuant la luftice, laquelle doit fuiure la rigueur des loix, fans auoir égard aux perfonnes ; mais il fuplic que l'innocence de fa vie paiTée luy puiffe faire obtenir grâce de fon AltefTe. î5 le fçay bien qu'il eft tres-vtile de laiffer quelquefois faire des exemples, pour donner de la crainte aux mé- chans; mais il me femble que le fuiet qui fe prefente n'y eft pas propre; car, outre que, le criminel eftant abfent, tout ce qu'on luy peut faire neft que de lem- 3o

a. Lire : ferait ?

�� � 1.4..- DXXXVI. — 1648. 265

pefcher de reiienir dans le pays, & ainli punir fa femme & fcs enfans plus que luy. i'aprens qu'il y a quantité d'autres pavfans en ces Prouinces, qui ont commis des meurtres moins excufables l^ dont la vie

5 efl moins innocente, qui ne lailTent pas d'y demeurer, fans auoir aucun pardon de fon AltelTe, (^.^ le mort ef- toit de ce nombre : ce qui me lait croire que, i\ on commençoit par mon voifm à faire vn exemple, ceux qui font plus accoutumez que luy à tirer le couteau.

10 diroient qu'il n'y a que les innocens ^1 les idiots qui tombent entre les mains de la luÛice. & feroient con- firmez par la en leur licence. Enfin, fi vous contribuez quelque chofe à faire que ce pauure homme puilîe reuenir auprès de fes enfans, i€ puis dire que vous

i5 ferez vne bonne action, & que ce fera vne nouuelle obligation que vous aura, &c.

A propos de l'intérêt que Descartes pouvait porter aux paysans du voi- sinage, nous citerons ici le tait suivant que rapporte Bailler, Vie i-ie Mons. Des-Cartes, t. II, p. 553-555. comme « Addition au Chapitre onzième du septième Livre, p. 3-23 de la seconde Partie ■> (où il a parlé de Heere- boord et de Heydanus :

a M. Descartes avoir dans la Hollande beaucoup d'autres sectateurs. » qui n'éioicnt pas exposez à de semblables persécutions: et cesPro- » vinces luy produisoient tous les jours de nouveaux Disciples, dont » plusieurs avoient d'autant moins sujet de craindre la tempête et les dis- 1) grâces, qu'ils etoient moins élevez et moins connus dans le monde. Le » seul Dirck ou Tliéodore Renibrants^, .\stronome et Géomètre du Nord •> de Hollande, luy fit connoitre en ce tems-là que les villages les plus « reculez et les plus obscurs n'étoicnt guéres moins féconds que les villes Il du commerce le plus tiorissant. pour culriver sa Philosophie. ;/

« Quoy que cér habile Mathématicien ait eu d'étroites habitudes avec 1) M. Descartes, j'avois conduit cet ouvrage à sa tin sans qu'aucun de i> Mess, de Hollande, qui se sont employez pour m'y rendre service, m'en n eijr donné avis. L'on sçair en général que ces habitudes se sont formées » pendant le séjour de M. Descartes à Egmond ; mais il ne m'auroit pas )) été facile de leur donner place dans le cours de cette histoire, parce

CORRESPO.NDANCE. V. ^4

�� � 206 Correspondance.

» qu'elles n'ont aucun caractère de téms que Ton puisse rapporter prcci- » sèment à quelqu'une des années de la vie de nôtre Philosophe. C'est ce » qui m'a porté à donner ici, par manière d'addition, ce que j'en ay ap- » pris de M. Hartsoecker [en marge : ou Hartsoucre:, par le moyen de » M. de la Montre. »

« Dirck Rembrantsz étoit un paisan de Hollande, natif du village de » Niérop, vers les extrémitez de la Nort-Hollande qui regarde la Frise. ■1 L'exercice qu'il faisoit du rtétier de cordonnier, dans le lieu de sa nais- 11 sance, ne luy fournissoit que fort étroitement le nécessaire de sa sub- » sistance. Mais il avoit trouvé les moyens de vaincre sa fortune par une » connoissance exquise des Mathématiques, qu'il ne pouvoit s'empêcher » de cultiver souvent au préjudice du travail de ses mains. Le grand nom 11 de M. Descartes, joint au peu de satisfaction qu'il avoit reçu des livres » de Mathématiques qu'il avoit lus en langue vulgaire, le fit partir de son » village pour l'aller consulter. La renommée le lui avoit dépeint comme » l'homme du plus facile accez du monde; et l'idée qu'il avoit d'un Phi- » losophe retiré, ne luy persuadoit pas que l'entrée de sa solitude dût » être gardée par des Suisses. Cependant il fut rebuté par les gens de » M. Descartes comme un païsan téméraire, et l'on se contenta d'en » avertir le maître du logis après qu'on l'eût renvoyé. Rembrantsz revint » deux ou trois mois après dans le même équipage que la première fois, » et demanda à parler à M. Descartes, avec la résolution d'un homme » qui sembloit vouloir conférer avec luy sur des affaires importantes. Son » extérieur ne contribua point à lui procurer un meilleur accueil qu'au- » paravant; et lors qu'on en fut porter la nouvelle à M. Descartes, on le » luy dépeignit comme un mendiant importun, qui demandoit à luy » parler de Philosophie et d'Astrologie pour avoir quelque aumône. 11 M. Descartes donna dans la vision de ses gens; et- sans vouloir ap- » profondir la chose, il luy envoya de l'argent, et luy fit dire qu'il le dis- » pensoit de la peine de luy parler. Rembrantsz, à qui la pauvreté n'avoit 1) pas ôté le cœur, fit réponse, en refusant la libéralité de notre Philo- » sophe, que, puisque son heure n'étoit pas encore venue, il s'en retour- » noit pour un téms; mais qu'il espérait qu'un troisième voyage luy serait » plus utile. On rapporta cette réponse à M. Descartes, qui eût regret de » n'avoir pas vu le païsan, et qui donna ordre à ses gens de le remarquer, » s'il revenoit. »

« Rembrantsz revint quelques mois après; et s'étant fait reconnoitre » pour ce païsan à qui la passion de voir M. Descartes avoit déjà fait 11 faire deux voyages sans aucun fruit, il reçût enfin la satisfaction qu'il » avoit recherchée avec tant d'ardcur et de persévérance. M. Descartes, » ayant reconnu sur le champ son habileté et son mérite, voulut le payer » de toutes ses peines avec usure. Il ne se contenta pas de l'instruire de « toutes ses difficultez, et de luy communiquer sa Méthode pour rectifier 11 ses raisonnemens. Il le reçût encore au nombre de ses amis, sans que » la bassesse de sa condition le luy fit regarder au-dessous de ceux du

�� � I, ï66. DXXXVII. — ^ Février 1649. 267

» premier rang; et il l'assura que sa maison et son cœur luy seroient )> ouverts à toute heure. »

« Rembrantsz, qui ne demeuroit qu'à cinq ou six lieues d'Egmond, » rendit, depuis ce téms-là, de très fréquentes visites à M. Descartes, et » il devint à son école l'un des premiers Astronomes de son siècle. Il » s'affermit si bien dans la connoissance de ses Principes, qu'il ne bâtit » rien dans toute la suite de sa vie que sur ces fondemens. L'Astronomie » Flamande ou Hollandoise, qu'il a donnée en langue vulgaire après la » mort de nôtre Philosophe, et qui luy fait aujourd'huy tant d'honneur » parmi les Sçavans, est toute sur le système de M. Descartes, et débute » par l'établissement des Tourbillons. L'Hypothèse du mouvement de la » Terre y est dans un très beau jour; et l'opinion que Copernic avoit » avancée, sans pouvoir la démontrer faute de principes et de méthode, » s'y trouve perfectionnée par les démonstrations que M. Descartes en » avait données. Rembrantsz a publié encore d'autres ouvrages, concer- » nant les Logarvjthmes et d'autres sujets d'Arithmétique et de Géométrie, n où l'on void régner l'Analyse et la Méthode de M. Descartes. » (Bail- LET, II, 55.3-555.)

��DXXXVII.

Descartes a Morus.

Egmond, 5 février 1649. Texte de Clerselier, tome I, lettre 67, p. 266-275.

Réponse à la lettre DXXXI ci-avant. Voir le prolégomène, p. 235, et l'éclaircissement, p. 246. Morus y répondra le S mars 164g, lettre DXLIV ci-après.

Dodiffimo & humaniffimo Viro Henrico Moro Renatus Defcartes.

Laudes, quas in me congeris, Vir humaniffime,

5 non tam vllius mai meriti, vtpote quod eas square

nulluni poteft, quàm tuse erga me beneuolentise teftes

funt. Beneuolentia autem,ex folâ fcriptorum meorum

�� � 268 Correspondance. i, 260:67.

leclione contracla, candorem ^S: generofitatem animi tui tàm apertè oftcndit, vt totum me tibi, quamuis antehac non noto, deuinciat. Ideoque perlibenter ijs quae ex me quaeris, refpondebo.

I. Prïmum Q^, cuj' ad co?'pus de/ïnicndum dicam iUud 5 cffe fubftantiam extenfam, potins quam fenfibilem, tangi- bilém, vel impenetrabilem ?'-' At res te monet, fi dicatur fubjîantia Jenfibilis, tune defîniri ab habitudine ad fenfus I noftros ; quà ratione qucsdam eius proprietas duntaxat explicatur, non intégra natura, quae, cùm 10 poiïit exiftere, quamuis nulli homines exiilant, certè a fenfibus noftris non pendet. Nec proinde video cur dicas, elle fummè neceffarium, vt omnis materia fit fenfibilis. Nam contra nulla efl quse non fit plané in- fenfibilis, fi tantùm in partes neruorum noftrorum i5 particulis multô minores & fingulas feorfim fatis cele- riter agitatas fit diuifa.

Meumque illud argumentum , quod fcœuum & ferme fophijlicum appellas, adhibui tantùm ad eorum opinionem refutandam, qui tecum exiftimant omne 20 corpus effe fenfibile, quam, meo iudicio, apertè c^ demonflratiuè réfutât. Poteft enim corpus retinere omnem fuam corporis naturam, quamuis non fit ad fenfum molle, nec durum, nec frigidum, nec cali- dum, nec denique habeat vllam fenfibilem qualitatem. zS

Vt verô inciderem in eum errorem, quem videris mihi velle tribuere, per comparationem cerae, quae, quamuis poffit non effe quadrata, nec rotunda, non potefl tamen non habere aliquam figuram, debuiffem, ex eo quod, iuxta mea principia, omnes fenfibiles 3o

a. Voir ci-avant, p. 238, i. 20. à p. 240, 1. 23.

�� � i,j67-268. DXXXVII. — ^ Février 1649. 269

qualitates in eo folo conliftant, quod particule cor- poris certis modis moueantur vel quiefcant, debuif- fem , inquam, concludcrc, corpus poffe exiftere, quamuis nulls eius particulœ moueantur nec quief-

5 cant; quod mihi nunquam in mentem venit. Corpus itaque non rcdè definitur fubftantia fenfibilis.

Videamus nunc an forte aptiùs dici poflit fubjlantia impenelrabilis, vel tangibilis , co fcnfu quem expli- cuifti ?

10 Sed rurfus ifta tangibilitas & impcnetrabilitas in corpore, efl tantùm vt in hominc rifibilitas, proprium quarto modo, iuxta vulgarcs logicai leges, non vera & effentialis difterentia, quam in eMcnfionc confiflere contendo; atque idcircè, vt liomo non definitur animal

i5 rifibile, fed rationale, ita corpus non definiri pcr im- penetrabilitatem, fed per extenfionem. Quod confir- matur ex eo quod tangibilitas & impcnetrabilitas habeant relationem ad partes, |& prsefupponant con- ceptum diuifionis vel terminationis; pofliimus autem

20 concipere corpus continuum indeterminatce magni- tudinis, fiue indefinitum, in quo nihil praeter exten- fionem confideretur.

Sed, inquis, Deus etiam & Aiigelu.s-, rcfquc alla ijua.'- libet per Je fubfijîens ejl exlcnfa, idcoquc laliù.s patct

25 dejînitio tua quant definitum. Ego vero non foleo qui- dem de nominibus difputare, atque ideô, fi ex eo quôd Deus fit vbique, dicat aliquis eum effe quodam- modo extenfum, per me licet. Atqui nego vcram ex- tenfionem, qualis ab omnibus vulgo concipitur, vel

3o in Deo, vel in Angelis, vel in mente noltrà, vel de- nique in vllà fubftantia qu?e non fit corpus, rcperiri.

�� � 270 Correspondance. i, 268-^69.

Quippe per ens extenfum communiter omnes intelli- gunt aliquid imaginabile (fiue fit ens rationis, fiue reale, hoc enim iam in médium relinquo), atque in hoc ente varias partes determinatœ magnitudinis & fi- gurœ, quarum vna nullo modo alia fit, p'ofTunt imagi- 5 natione diflinguere, vnafque in locum aliarum pof- funt etiam imaginatione transferre, fed non duas fimul in vno & eodem loco imaginari. Atqui de Deo ac etiam de mente noftrà nihil taie dicere licet; neque enim eft imaginabilis, fed intelligibilis duntaxat, nec 10 etiam in partes diftinguibilis, prsefertim in partes quse habeant determinatas magnitudines & figuras. Deni- que facile intelligimus, & mentem humanam, & Deum, & fimul plures Angelos, in vno & eodem loco elfe pofle. Vnde manifeftè concluditur, nullas fubftantias incor- i5 poreas propriè eife extenfas Sed intelligo tanquam virtutes aut vires quafdam, quœ, quamuis fe applicent rébus extenfis, non idcircô funt extenfge; vt quamuis in ferro candenti fit ignis, non ideo ignis ille eft fer- rum. Quod vero nonnuUi fubftantise notionem cum 20 rei extenfse notione confundant, hoc fit ex falfo prœ- iudicio, quia nihil putant exiftere, vel efife intelligi- bile, nifi fit etiam imaginabile ; ac reuerâ nihil fub imaginationem cadit, quod non fit aliquo modo ex- tenfum. Iam verô, quemadmodum dicere licet fani- 25 tatem foli homini compe|tere, quamuis, per analo- giam, & Medicina, & aër temperatus, & alia multa dicantur etiam fana; ita illud folum quod eft imagi- nabile, vt habens partes extra partes, quse fint deter- minatse magnitudinis & figurœ, dico efte extenfum, 3o quamuis alia, per analogiam, etiam extenfa dicantur.

�� � 1,269. DXXXVII. — ^ Fkvrier 1649. 271

2. Vt autem tranfeamus ad fecundam tuam difficul- tatem% fi examinemus quodnam fit illud ens extenfum à me defcriptum, inueniemus plané idem effe cum fpatio, quod vulgus aliquandô plénum, aliquandè va- 5 cuum, aliquandô reale, aliquandô imaginarium eiî'e putat. In fpatio enim, quantumuis imaginario & va- cuo, facile omnes imaginantur varias partes deter- minatae magnitudinis & figurœ, pofluntque vnas in locum aliarum imaginationc transferre, fed nullo-

10 modo duas fimul fe mutuô pénétrantes in vno & eodem loco concipere, quoniam implicat contradi- dionem vt hoc fiât, & fpatij pars nuUa tollatur. Cùm autem ego confiderarem tàm reaies proprietates non nifi in reali corpore efife poÛe, aufus fum affirmare,

i5 nullum dari fpatium prorfus vacuum, atque omne ens extenfum efife verum corpus. Nec dubitaui à magnis viris, Epicuro, Democrito, Lucretio, hâc in re dififen- tire; vidi enim illos non firmam aliquam rationem efife fecutos, fed falfum prBeiudicium, quo omnes ab

20 ineunte aetate fuimus imbuti. Quippe, quamuis fenfus noftri non femper nobis exhibeant corpora cxterna, qualia funt omni ex parte, fed tantùm quatenus ad nos referuntur & prodefife polTunt aut nocere, vt in Art. j partis 2 prœmonui, iudicauimus tamen omnes,

25 cùm efi^smus adhuc pueri, nihil aliud in mundo efle, quàm quod à fenfibus exhibebatur, ac proindc nullum efle corpus, nifi fenfibile, locaque omnia in quibus nihil fentiebamus vacua efife. Quod pra^iudicium cùm ab Epicuro, Democrito, Lucretio non fuerit vmquam

3o reiedum, illorum authoritatem fequi non dcbeo.

Voir ci-avant, p. 240, I. 24, à p. 24r, I. 16.

�� � 272 Correspondance. i, 0G9-270.

Miror autem virum caetera perfpicaciflimum, cùm videat fe negare non poffe quin aliqua in omni fpatio fubflantia fit, quoniam in eo omnes proprietates ex- tenfionis | reuerâ reperiuntur, malle tamen dicere di- uinam extenfionem implere fpatium in quo nuUum eft 5 corpus, quàm fateri nullum omnino fpatium fine cor- pore eife poffe. Etenim, vt iam dixi, praîtenfa illa Dei extenfio nullomodô fubiedum effe poteft vera- rum proprietatum, quas in omni fpatio diftindiffimè percipimus. Neque enim Deus ell imaginabilis, nec 10 in partes diflinguibilis, quse fint menfurabiles & figu- ratae.

Sed facile admittis nullum vacuum naturaliterdari. SoUicitus es de potentiâ diuinâ, quam putas toUere poffe id omne quod eft in aliquo vafe, fimulque i5 impedire ne coëant vafis latera. Ego verô, cùm fciam meum intelledum effe finitum, & Dei potentiam in- finitam, nihil vnquam de hac determino ; fed con- fidero duntaxat quid poffit à me percipi vel non percipi, & caueo diligenter ne iudicium vUum meum 20 à perceptione diffentiat. Quapropter audader af- firmo Deum poffe id omne, quod poffibile effe per- cipio; non autem è contra audader ncgo illum poffe id, quod conceptui meo répugnât, fed dico tan- tùm implicare contradidionem. Sic, quia video con- 25 ceptui meo repugnare, vt omne corpus ex aliquo vafe tollatur, & in ipfo remaneat extenfio, non aliter à me concepta quàm prius concipiebatur corpus in eo contentum, dico implicare contradidionem, vt talis extenfio ibi remaneat poft fublatum corpus, ideoque 3o debere vafis latera coire. Quod omninô confonum eft

�� � 1, 270-37'- DXXXVII. — ^ Février 1649. 275

meis cseteris opinionibus : dico enim alibi, nullum motum dari nifi quodammodo circularem, vnde fe- quitur non intelligi diftindè, Deum aliquod corpus ex vafe tollere, quin fimul intelligatur in eius locum 5 aliud corpus, vel ipfa vaiis latera, motu circulari fuc- cedere.

j. Eodem modoetiam dico^implicare contradidio- nem, vt aliquse dentur atomi, quse concipiantur ex- tenfse ac fimul indiuifibiles ; quia, quamuis Deus eas

10 taies efficere potuerit, vt à nullà creaturâ diuidantur, certè non pofTumus intelligere ipfum fe facultate eas diuidendi priuare potuilTe. Nec valet tua comparatio de ijs qu2e fada funt, quôd | nequeant infeda effe. Ne- que enim pro nota impotentise fumimus, quôd quis

i5 non poffit facere id quod non intelligimus effe poffi-

bile, fed tantùm quôd non poffit aliquid facere ex ijs,

• quse tanquam poffibilia diftindè percipimus. At fané

percipimus effe poffibile vt atomus diuidatur, quan-

doquidem eam extenfam elfe fupponimus; atque ideô,

20 fi iudicemus eam à Deo diuidi non poffe, iudicabimus Deum aliquid non poffe facere, quod tamen poffibile elfe percipimus. Non autem eodem modo percipimus fieri poiTe, vt quod fadum eft fit infedum, fed è con- tra percipimus hoc fieri plané non poffe; ac proinde

25 non elle vUum potentise defedum in Deo, quôd iftud non faciat. Quantum autem ad diuifibilitatem matc- nx, non eadem ratio eft; etfi enim non poffim nume- rare omnes partes, in quas eft diuifibilis, earumque idcirco numerum dicam efle indefinitum, non tamcn

3o pofl^um affirmare illarum diuifionem à Deo nunquam

a. Voir ci-avant, p. 241, 1. 17, à p. 242, 1.6.

C0RRESPOND.\NCF. V. 35

�� � 2 74 Correspondance. 1,271-272.

abfolui, quia fcio Deum plura poffe facere, quàm ego cogitatione meâ compledi; atque iftam indefinitam quarundam partium materiae diuifionem reuerâ fieri folere in artic. 34" conceffi.

4. Neque verô afFedatse modeftiae eft, fed cautelae, 5 meo iudicio, neceffarise, quôd qusedam dicam effe in- definita potius quam infinita^. Solus enim Deus eft, quem pofitiuè intelligo elTe infinitum ; de reliquis, vt de mundi extenfione, de numéro partium in quas ma- teria eft diuifibilis, & fimilibus, an fint fimpliciter in- 10 finira necne, profiteor me nefcire; fciô tantùm me in illis nullum finem agnofcere, atque idcircô refpedu meî dico efle indefinita.

Et quamuis mens noftra non fit rerum vel veritatis menfura, certè débet effe menfura eorum quse affir- i3 mamus aut negamus. Quid enim eft abfurdius, quid inconfiderantius, quam velle iudicium ferre de ijs ad quorum perceptionem mentem noftram attingere non poffe confitemur ?

Miror autem te non modo id velle facere videri, 20 cùm ais, Jî tantùm quoad nos fit infinita, reuerâ eritjînita extenjïo, &c. ; fed praeterea etiam diuinam quandam exten|fionem imaginari, quse latiùs pateat quàm cor- porum extenfio, atque ita fupponere Deum partes habere extra partes, & effe diuifibilem, omnemque 25 prorfus rei corporese effentiam illi tribuere.

Ne vero quis fcrupulus hîc fuperfit, cùm dico exten- fionem materiae effe indefinitam , fufficere hoc puto ad impediendum ne quis extra illam locus fingi queat,

a. Principia, II pars.

b. Voir ci-av£<nt, p. 242, 1. 7, à p. 243, I. 14.

�� � 1,272. DXXXVII. — 5 Février 1649. 275

in quem meorum vorticum particulae abire poffint ; vbicumque enim locus ille concipiatur, ibi iam , iuxta meam opinionem, aliqua materia efl; quia di- cendo eam eiïe indefinitè extenfam, dico ipfam la- 5 tiùs extendi quàm omne id quod ab homine concipi poteft.

Sed nihilominus exiftimo maximam effe differen- tiam, inter amplitudinem iftius corporeee extenfionis, & amplitudinem diuinse, non dicam extehfionis, vt- «o pote quse propriè loquendo nulla efl, fed fubftantise vel effentise; ideoque hanc fimpliciter infinitam, illam autem indefinitam appelle.

Caeterum non admitto quod pro fingulari tua huma-

nitate concedis, nempe reliquas meas opiniones poffe

i5 conllare, quamuis id quod de materise extenfione

fcripfi refutetur. Vnum enim efl ex prsecipuis, meoque

iudicio certiffimis Phyficai mese fundamentis, profi-

teorque mihi nullas rationes fatisfacere in ipfà Phy-

ficà, nifi quîe neceffitatem illam, quam vocas Logicam

20 fiue contradidoriam , inuoluant; modo tantùm ea

excipias, quœ per folam experientiam cognofci po^-

funt, vt quèd circa hanc terram vnicus fit Sol, vel

vnica Luna, & fimilia. Cùmque in reliquisà meo feniu

non abhorreas, fpero etiam his te facile affenfurum,

25 fi modo confideres prseiudicium effe, quôd multi exif-

timent ens extenfum, in quo nihil ei\ quod moueat

fenfus, non effe veram fubftantiam corpoream, fed

fpatium vaciium duntaxat; quodque nullum fit corpus

nififenfibile, atque nulla fubftantia, nifi quse fub ima-

3o ginationem cadat, ac proinde fit extenfa.

5. Sed nuUi prîeiudicio magis omnes affueuimus,

�� � 276 Correspondance. i, =72-273.

quàmjei, quod nobis ab ineunte setate perfuafit, bruta animantia cogitare^

Quippe nuUa ratio nos mouit ad hoc credendum, nifi quod, videntes pleraque brutorum membra, in figura externâ & motibus, à noflris non multùm dif- 5 ferre, vnicumque in nobis effe credentes iftorum mo- tuum principium, animam fcilicet, quse eadem moue- ret corpus & cogitaret, non dubitauimus quin aliqua talis anima in illis reperiretur.

Poftquam autem ego aduertifTem, diftinguenda effe 10 duo diuerfa motuum noftrorum principia : vnum fci- licet plané mechanicum & corporeum, quod à folâ fpirituum vi & membrorum conformatione dependet, poteftque anima corporea appellari ; aliud incorpo- reum, mentem fcilicet, fiue animam illam quam de- i5 finiui fubllantiam cogitantem, qusefiui diligentiùs an ab his duobus principijs orirentur animalium motus, an ab vno duntaxat. Cùmque clarè perfpexerim, poffe omnes oriri ab eo folo quod corporeum efl & mecha- nicum, pro certo ac demonflrato habui, nuUo paâ;o à 20 nobis probari poffe, aliquam effe in brutis animam cogitantem. Nec moror aflutias & fagacitates canum & vulpium, nec qusecunque alia quse propter cibum, venerem, vel metum à brutis fiunt. Profiteor enim me poffe perfacilè illa omnia, vt à folâ membrorum con- 25 formatione profeda, explicare.

Quamuis autem pro demonftrato habeam, probari non poffe aliquam effe in brutis cogitationem, non ideo puto poffe demonflrari nuUam effe, quia mens

a. Voir ci-avant, p. 243, 1. i5, à p. 245, 1. 14.

b. Clcrs. : définis. Lire peut-être ; definii.

�� � 1, 273-274. DXXXVII. — ij Février 1649. 277

humana illorum corda non peruadit. Sed, exami- nando quidnam fit hac de re maxime probabile, nul- lam video rationem pro brutorum cogitatione mili- tare, praeter hanc vnam, quôd, cùm habeant oculos, 5 aures, linguam, & reliqua fenfuum organa ficut nos, verifimile fit illa fentire ficut nos; & quia in noftro fentiendi modo cogitatio includitur, fimilem etiam illis cogitationem effe tribuendam. Quse ratio, cùm fit maxime obuia, mentes o-mnium hominum à prima

10 setate | occupauit. Sunt autem ali?e rationes multô plures & fortiores, fed non omnibus ita obuiae, quse contrarium plané perfuadent. Interquas fuum quidem locum obtinet, quôd non lit tàm probabile omnes vermes, culices, erucas, & reliqua animalia immor-

i5 tali anima pr?edita efle, quàm machinarum inftar fe mouere.

Primo, quia certum eft in corporibus animalium, vt etiam in noftris, elle offa, neruos, mufculos, fan- guinem, fpiritus animales, & reliqua organa ita dif-

20 pofita, vt fe folis, abfque vllà cogitatione, omnes motus, quos in brutis obferuamus, cire poffint.' Qiiod patet in conuulfionibus, ciim mente inuitâ machina- mentum corporis vehementius fœpe ac magis diuerfis modis folum fe mouet, quàm ope voluntatis foleat

25 moueri.

Deinde, quia rationi confentaneum videtur, cùm ars fit naturœ imitatrix, poffintque homines varia fa- bricare automata, in quibus fine vllâ cogitatione efl motus, vt natura etiam fua automata, fed arte-fadis

3o longe prseftantiora, nempc bruta omnia, producat; pracfertim cùm nullam agnofcamus rationem, propter

�� � 278 Correspondance. i, 274-275.

quam, vbi eft talis membrorum conformatio, qualem in animalibus videmus, cogitatio etiam debeat adefle; atque ideo maiori admiratione dignum fit, quôd mens aliqua reperiatur in vnoquoque humano corpore, quàm quôd nulla fit in vllis briitis. 5

Sed rationum omnium quae beftiascogitationedefti- tutas efle perfuadent, meo iudicio, praecipua eft, quôd, quamuis inter illas vnœ alijs eiufdem fpeciei fmt per- fediores, non fecus quàm inter homines, vt videra licetin equis & canibus, quorum aliqui caeteris multô 10 feliciùs quae docentur addifcunt; & quamuis omnes perfacilè nobis impetus fuos naturales, vt iras, metus, famem, & fimilia, voce vel alijs corporis motibus fi- gnificent, numquam tamen hadenus fuerit obferua- tum, vllum brutum animal eô perfedionis deueniffe, i5 vt verâ loquelâ vteretur, hoc eft, vt aliquid vel voce vel nutibus indicaret, quod ad folam cogitationem, non autem ad impetum naturalem,poftet referri.jHaec enim loquela vnicum ei^. cogitationis in corpore la- tentis fignum certum, atque ipfâ vtuntur omnes homi- 20 nés, etiam quàm maxime ftupidi & mente capti, & linguâ vocifque organis deftituti, non autem vllum brutum; eamque idcirco pro verâ inter homines & bruta difterentià fumere licet.

Reliquas rationes cogitationem brutis adimentes, 25 breuitatis caufâ, hic omitto. Velim tamen notari me l.oqui de cogitatione, non de vità, vel fenfu : vitam enim nulli animali denego, vtpote quam in folo cordis calore confiftere ftatuo ; nec denego etiam fenfum, quatenus ab organo corporeo dependet. Sicque haec 3o mea opinio non tàm crudelis eft erga belluas, quàm

�� � 1,275. DXXXVIII. — 21 Février 1649. ^79

pia erga homines, Pythagoreorum fuperftitioni non addiclos, quos nempe à criminis fufpicione abfoluit, quoties animalia comedunt vel occidunt.

Hsec autem omnia fortaffe prolixiùs fcripfi, quàm

5 acumen ingenij tui requirebat; volui enim hoc pado

teftari pauciffimorum obieéliones mihi haclenùs sequè

gratas fuiffe ac tuas, humanitatemque & candorem

tuum maxime tibi deuinxiffe

Omnium verse fapientise fludioforum 10 Cultorem obferuantiffimum

Renatum Descartes.

Egmondse propè Alchmariam, nonis Februarij 1649.

��DXXXVIII.

Descartes a l'Abbé Picot.

[Egmond], 21 février 1649. [A. Baillet], La Vie de Monsieur Des-Carles, tome II, p. 364-365 et p. 368.

« Outre les maux publics qui ont fait distinguer Tannée 1649 d'avec » les autres de ce siècle, M. Descartes pouvoit mettre sur son conte » particulier divers accidens qui luy firent perdre un grand nombre » d'amis. Ce fut dés le commencement de Janvier que mourut M. l'Abbé » de Touchelaye l'aîné [en marge : Lettr. MS. du 21 Février à Picot], » dont il avoit toujours eu grand soin de cultiver l'amitié, et qu'il avoit » regardé comme un Gentilhomme des mieux nez et des plus polis de » toute la Touraine. »

« Deux mois après [en marge ; le 1 3 de mars 1649] M. de Touchelaye 1) fut suivi en l'autre monde d'un autre ami de nôtre Philosophe. C'étoit » M. Hardy, Maiire des Contes, qui avoit voulu partager avec l'Abbé » Picot le plaisir de loger M. Descartes à Paris dans les derniers voyages

�� � 28o Correspondance.

» qu'il fit en France. Il avoit épouse la sœur de FAbbé Picot, et étoit » père de M. Hardy, qui est aujourd'huy Conseiller au Parlement en » la seconde Chambre des Requêtes. Il avoit un mérite égal à celui de » son cousin, M. Hardy, Conseiller au Châtclct, qui ne mourut que » vingt-neuf ans après [en mar^c : le 5 d'Avril 1Ô78J; et il n'éioit pas » moins uni à M. Descartes, quoique leur amitié fût un peu plus récente. » (Baillet, II, 3G4-3Û5.)

Plus loin, à propos de l'assurance que Descartes avait donnée à la prin- cesse Elisabeth, du plaisir qu'il aurait eu d'aller vivre au Palatinat auprès d'elle, Baillet ajoute :

« Il n'avoit plus alors aucune attache à la demeure de quelque lieu que » ce fût. Quoy qu'il fût dans le sein du repos au fond de la Nort- » Hollande, et que, selon ce qu'il en écrivoit la veille à l'Abbé Picot [eti » marge : Lcttr. MS. du 21 I-'évrier 1649],

il rêvât dans fa folitude d'Egmond auiïi paifiblement & avec autant de douceur qu'il eût jamais fait,

» il souhoitoit avec ardeur que les orages de la France s'appaisassent » promptement pour pouvoir s'y établir [en marge : Leur. MS. du » 7 Décembre 1648 à PicotJ. Mais la continuation des troubles de sa » patrie, jointe à l'appréhension de se mettre jamais en voyage, sembloit » le faire résoudre à passer le reste de sa vie en Hollande, c'est à dire » dans un lieu qui n'avoit plus les mêmes charmes qu'autrefois pour le » retenir [en marge : Tom. I, pag. 1 3o, i3i, 134], et qui ne luy parais- » soit commode que parce qu'il n'en connoissoit point d'autre où il » pût être mieux [en mange : Lettr. du 26 [sic pro 21?) F"évrier 1649]. >> (Baillet, 11,368.)

��DXXXIX.

Desgartes A Elisabeth.

[Egmond, 22 février 1649.] Texte de Clerselier, tome I, lettre 27, p. 82-83.

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais c'est une lettre écrite peu après la mort du roi d'Angleterre Charles I [g février 164g], laquelle fut connue à La Haye le 14 au

�� � 1,82. DXXXIX. — 22 Février 1649. ^^^

soir, et à Egmoiid quelques jours après, vers le 20. D'autre part. Descaries écrivit cette lettre au moment oit il reçut (p. 283, l. 4] les deux lettres de Suéde, auxquelles il répondit le 26 février 1 64g. Elle est donc antérieure de peu à ces deux réponses, sinon du même jour, le 26 également. Ou encore, s'il J'aul prendre à la lettre le mot de Baillet, que la lettre précédente, du 21 février, aurait été écrite < la veille » {ci avant p. 2S0, l. i3), celle-ci serait précisément du 22 février 164g.

Madame,

Entre plufieurs fafcheufes nouuelles que i'ay re- ceuès de diuers endroits en mefme temps % celle qui m'a le plus viuement touché, a eflé la maladie de 5 voftre Alteffe. Et bien que i'en aye auffi appris la guerifon^', il ne laiffe pas d'en refter encore des marques de trifteffe en mon efprit, qui n'en pourront eflre fi-toll eftacées. L'inclination à faire des vers, que voftre Alteffe auoit pendant fon mal, me fait fouuenir

10 de Socrate, que Platon ditauoir eu vne pareille enuie, pendant qu'il eftoit en prifon. Et ie croy que cette humeur de faire des vers, vient d'vne forte agitation des efprits animaux, qui pourroit entièrement trou- bler l'imagination de ceux qui n'ont pas le cerueau

i5 bien raffis, mais qui ne fait qu'échaufer vn peu plus les fermes, & les difpofer à la poëfie. Et ie prens cet emportement pour vne marque d'vn efprit plus fort & plus releué que le commun.

Si ie ne connoifTois le voftre pour tel, ie craindrois

20 que vous ne fuffiez extraordinairement affligée d'a-

a. Voir ci-avant p. 279-280.

b. Elisabeth lui avait sans doute appris sa maladie (c|ui mit sa vie en grand péril, p. 28?,, 1. 4) et sa guérison dans une même lettre, qui est perdue. La dernière lettre de Descartes est \& lettre DXXIX, d'octobre 1648, p. 23i ci-avant.

Correspondance. V. ^ 36

�� � 282 CoKlM'ISi'ONDANCK. I, «2-s:;.

prendre la funeftc conclufion des Tragédies d'Angle- terre *; mais ie me promets que voftre Alteffe, eftant acoutujmée aux difgraees de la Fortune, & s'eftant veuë foy-mefme depuis peu en grand péril de fa vie, ne fera pas fi furprife, ny fi troublée, d'aprendre la 5 mort dVn de fes proches, que 11 elle n'auoit point receu auparauant d'autres afflidions. Et bien que cette mort fi violente femble auoir quelque ciiofe de plus affreux que celle qu'on attend en fon lit, toutesfois, à le bien prendre, elle ellplus glorieufe, plus heureufe lo & plus douce, en forte que ce qui afflige particulière- ment en cecy le commun des hommes, doit feruir de confolation à V. A. Car c'eft beaucoup de gloire de mourir en vne occafion qui fait qu'on eft vniuerfelle- ment plaint, loué & regretté de tous ceux qui ont i5 quelque fcntiment humain. Et il eft certain que, fans cette épreuue, la clémence & les autres vertus du Roy dernier mort n'auroient iamais efté tant remarquées ny tant eftimées qu'elles font & feront a l'auenir par tous ceux qiii liront fonhiftoire. le m'affure auffi que 20 fa confcienceluy a plus donné de fatisfaélion, pendant les derniers momens de fa vie, que l'indignation, qui eft la feule paffion trifte qu'on dit auoir remarquée en luy, ne luy a caufé de fafcherie. Et pour ce qui eft de la douleur, ie ne la mets nullement en conte; car ^5 elle eft fi courte, que, fi les meurtriers pouuoient em- ployer la fièvre, ou quelqu'autre des maladies dont la nature a coutume de fe feruir pour ofter les hommes du monde, on auroit fuiet de les eftimer. plus cruels qu'ils ne font, lors qu'ils les tuent d'vn coup de hache. 3o Mais ie n'ofe m'arrefter long-temps fur vn fuiet fi fu-

�� � i,8?-t<4. DXXXIX. — 22 Février 164Q. 28^

nèfle; i'adioiifte feulement qu'il vaut beaucoup mieux eflre entièrement deliuré d'vne faufTe efperance, que d"y eftre inutilement entretenu.

Pendant que i'écris ces lignes, ie reçois des lettres 5 d'vn lieu d'où ie n'en auois point eu depuis fept ou huit mois; & vne entr'autres, que la perfonne à qui i'auois enuoyé le traité des Paffions, il v a vn an, a écrite de fa main pour m'en remercier ^ Puifqu'elle fe fouuient, après tant de temps, d'vn homme fi peu

10 confiderahlc comme ie fuis, il eft à croire qu'elle n'oubliera pas de répondre aux lettres de voflre Al- teffe, bien qu'elle ait tardé quatre mois à le faire '\ On me mande' qu'elle a donné charge à quelqu'vn des liens d'étudier le liure de mes Principes, afin de luy en

i5 faciliter la ledure; ie ne croy pas neantmoins qu'elle trouue aifez de loifir pour s'y apliquer, bien qu'elle femble en auoir la volonté. Elle me remercie, en termes exprés, du traité des Paffions; mais elle ne fait aucune mention des lettres aufquelles il efloit ioint,

20 & l'on ne me mande rien du tout de ce païs~là qui touche voflre AltefTe. Dequoy ie ne puis deuiner autre chofe, finon que, les conditions de la paix d'Alle- magne n' eflant pas fi auantageufes à voflre maifon qu'elles auroient pu eflre, ceux qui ont contribué à

25 cela font en doute fi vous ne leur en voulez point de

a. Lettres DXXXH et DXXXIII, p. 25 1 et 252 ci-avant, de la reine Christine de Suède et de Chanut, datées toutes deux du ■ .' l'Occmbre 1648. La dernière de Clianut, avant celles-ci, était du .) ir.iJl 1647, et avait été remise à Descartes le 7 ou le 8 mai (voir ci-avant p. 180),

b. Voir ci-avant p.225,1.9,etp.23?,l.i8-2t.

c. Chanut. Voir ci-avant p. 253, 1. 1 1 .

d. Voir p. 87, note b.

�� � 284 Correspondance. i, 84-85.

mal, & fe retiennent, pour ce fuiet, de vous témoi- gner de l'amitié.

l'ay touiiours efté en peine, depuis la conclufion de cette paix, de n aprendre point que Monfieur l'Eledeur voftre frère l'eufl acceptée, & i'aurois pris la liberté 5 d'en écrire plutofl: mon fentiment à voftre AltefTe, û i'auois pu m'imaginer qu'il mift cela en délibération. Mais, pour ce que ie ne fçay point les raifons parti- culières qui le peuuent mouuoir, ce feroit témérité à moy d'en faire aucun iugement. le puis feulement 10 dire, en gênerai, que, lors qu'il eft queftion de la ref- titution d'vn Eftat occupé ou difputé par d'autres qui ont les forces en main, il me femble que ceux qui n'ont que l'équité & le droit des gens qui plaide pour eux, ne doiuent iamaisfaire leurconte d'obtenir toutes i5 leurs pretenfions, & qu'ils ont bien plus de fuiet de fçauoir gré à ceux qui leur en font rendre quelque partie, tant petite qu'elle foit, que de vouloir du mal à ceux qui leur retiennent le refte. Et encore qu'on ne puifTe trouuer mauuais qu'ils difputent leur droit le 20 plus qu'ils peuuent, pendant que ceux qui ont la force en délibèrent, ie croy que, lors que les concluions font arreflées, la prudence les oblige à témoigner qu'ils en font contens, encore qu'ils ne le fuflent pas; & à remercier non feulement|ceux qui leur font rendre 25 quelque chofe, mais auffi ceux qui ne leur oftent pas tout, afin d'acquérir, par ce moyen, l'amitié des vns & des autres, ou du moins d'éuiter leur haine : car cela peut beaucoup feruir, par après, pour fe maintenir. Outre qu'il refte encore vn long chemin pour venir 3o des promeifes iufqu'à l'effet; & que, û ceux qui ont

�� � 1,85. DXXXIX. — 22 Février 1649. 285

la force s'acordent feuls, il leur eft aifé de trouuer des raifons pour partager entr eux ce que peut-eftre ils n auoient voulu rendre à vn tiers que par ialoufie les vns des autres, & pour empefcher que celuy qui s'en- 5 richiroit de fes dépouilles ne full trop puiffant. La moindre partie du Palatinat vaut mieux que tout l'Em- pire des Tartares ou des Mofcouites, & après deux ou trois années de paix, le feiour en fera auffi agréable que celuy d'aucun autre endroit de la terre *. Pour

10 moy, qui ne fuis attaché à la demeure d'aucun lieu, ie ne ferois aucune difficulté de changer ces Prouin- ces, ou mefme la France, pour ce pays-là, fi i'y pou- uois trouuer vn repos auffi affuré, encore qu'aucune autre raifon que la beauté du pais ne m'y fift aller;

i5 mais il n'y a point de feiour au monde, fi rude ny fi incommode, auquel ie ne m'eftimafTe heureux de pafTer le relie de mes iours, Il voftre Alteffe y eftoit, & que ie fuiTe capable de luy rendre quelque fer- uice; pour ce que ie fuis entièrement, & fans aucune

20 referue, &c.

Page 282, 1. 2. — Charles I, roi d'Angleterre, eut la tète tranchée à Londres, le mardi 9 février 1 649, (voir ci-avant, p. g3). La nouvelle en tut apportée à La Haye le dimanche 14 lévrier, au soir, par un matelot dé- péché de Londres, et qui avait été témoin de l'exécution. Le l'eu Roi avait alors à La Haye un fils, une fille, une sœur et deux nièces : à savoir le prince de Galles, qui allait prendre le titre de Roi, la princesse Marie, épouse du prince d'Orange, la reine de Bohême, Elisabeth, avec deux de ses filles, les princesses Louise et Sophie. La douleur (ut grande parmi toutes ces personnes royales. On en retrouve l'écho dans les lettres de Brasset pendant le mois de février 1649. « La Tragédie d'Angleterre », écrivait-il à Brienne; ie 18 février, « est icy vne assidue méditation, et » l'obiect des larmes de celte Maison royale et l'entretien d'vne continuelle » tristesse ». (Bibl. Nat.,fr. ijgoi,f. i33 v.) Et le 17, au marquis de Fontenay . « La bonne Reyne de Bohesme ressent de son costé le comble » de ses aff.icUons, et quoy qu'endurcie au malheur pour tant de vieilles

�� � 286 Correspondance.

» souffrances, et que sa constance se soit rendue admirable en d'autres n occasions, celle cy Tabbat tout a faict. . . » (Ib.,f. I2q.)

L'événement était prévu d'ailleurs, et Brasset avait demandé des ins- tructions à la Cour de France dès le 26 janvier ; il n'en reçut même pas après le 9 février. Assez embarrassé, il attendit d'abord que le nouveau Roi lui eût fait notification de son avènement, ce qui tarda jusqu'au 2 mars. Ne pouvant plus alors se dispenser de faire ses condoléances, il demanda et obtint, le 3 mars, une audience particulière, sans rien d'offi- ciel; il a conservé le texte des cinq discours qu'il tint en cette circons- tance : 1° a Au Roy de la Grande-Bretagne. 2° A son Altesse royale Ma- » dame la Princesse d'Orange. 3° A la Reine de Bohesme. 4" A Mesdames » les Princesses Louise et Sophie Palatines. 5° A Madame la Princesse » Douairière d'Orange. » Voici deux de ces discours :

« A la Reyne de Bbhesme. » « Madame, « Bien que V. M. ayt faict paroistre sa vertu et sa constance dans vne » longue suicte d'aduersitez, si est ce que ie ne croyray point l'offencer, » en luy disant que i'ay eu peine a me présenter deuant elle, aprez cette » dernière affliction, considérant la bonté du naturel de V. M ., esmeiie par » la force du sang et par la plus horrible action qu'on se puisse figurer. » lusques icy. Madame, les consolations ne peuuent se trouuer que dans » les larmes. Mais il fault espérer de la iustice et de la grâce de Dieu, » qu'auec le tems, il en donnera de meilleures ; et V. M. ne doibt point » doubler que, si les moyens hiin'.'ins estoient capables d'y contribuer » quelque chose, le Roy mon Maistre et la Reyne Régente sa Mère ne » fissent ressentir a V. M. les sincères cffccts de leur amitié. » {Bibl. Nat., MS.fr. i'jgoi,p. ij 6 verso.)

« A Mes Dames les Princesses Louise et Sojîe (sic) Palatines. »

« Mesdames, » Les paroles auiourd'huy ne sont pas suffisantes, pour exprimer les » sentimens que les bonnes âmes doibuent auoir pour l'affliction de » vostre Maison Royale. C'est vn effect qui n'appartient qu'aux yeux, et » les mouuemens du cœur se réduisent en prières a Dieu pour implorer » de sa grâce vne vraye consolation. C'est la, Mesdames, ou l'adresse mes » vœux, souhaictant que bientost vos Altesses la ressentent auec des pros- n peritez qui recompensent la longue suicte de leurs desplaisirs. » [Ib.,

F- m-)

Page 285, 1. 9. — La consultation politique, que Descartes donne ici à la princesse Elisabeth, est fort intéressante. La paix de Westphalie ne restituait à la Maison palatine qu'une partie de ses Etais héréditaires, à savoir le Bas Palatinat; mais le Haut Palatinat était traiisféré, avec la dignité électorale, au duc de Bavière. Un nouvel électoral, il est vrai,

�� � DXXXIX. — 2 2 Février 1649. 287

était créé en faveur du prince palatin Cliarles-Louis. Mais celui-ci était perplexe, et ne savait s'il devait accepter dans ces conditions. Sa sœur, la princesse Elisabeth, parait avoir partagé un moment son hésitation. Voici de curieux documents sur cette affaire.

Brasset écrivit de La Haye à « Ms"^ le Conte de Servien », 3 déc. 1648 : « ...Il n'est pas mal plaisant que ces gens d'icy, aprez auoir eu si peu j) d'esgard aux interestz de la Maison palatine, facent des exclamations, » comme si les couronnes n'avoient rien faict pour elle. Il m'avoit esté » dict en bon lieu que la Reyne de Bohesme en faisoit les haultz criz, et » n'estimoit pas que M. l'Electeur son filz deubt accepter le traicté. le luy » en parlay, il y a troys iours ; elle me dict bien qu'elle ne se mesleroit » point de luy donner conseil, mais que, s'il ne l'acceptoit pas, il auroit » tort, demeurant d'accord auec moy qu'il n'y auroit rien de tel que de » remectre le pied a l'estrier et que le temps feroit le reste. » {Bibl. Nat, fr. ijyoo,/. 6()G v.,f.6gj,f. 6(j8.)

Brasset, circulaire du 4 déc. 1648 : « . . .Vous estes en lieu, Monsieur, » pour veoyr quelles sont les dispositions de M. l'Electeur Palatin pour » l'acceptation de ce qui le concerne dans le Traicté de l'Empire. Beau- » coup de gens, qui se sont fort peu souciez de ses interestz, cryent a cette I) heure qu'on les a négligez. Il fault neantmoins advoiier que les cou- » ronnes alliées (France et Suède) ont plus faict pour luy que tous ceux » de qui il devoit attendre le plus de support. La Reyne de Bohesme sa » Mère l'advoùe ainsy, et en me laissant entendre qu'elle ne se mesle pas » de luy donner conseil, elle ne laissa point de me dire contidemment, il » y a deux iours, qu'il se feroit tort, s'il n'aquiescoit. . . » (Ib.,f. 6g5.)

A Ms le Conte de Servien, 7 déc. 1648 : « . . .La Reyne de Bohesme » vient de me monstrer vne lettre de M. son aysné, par ou ie veoy bien » qu'il ne répugnera pas tant qu'aulcuns d'icy le voudroient a ce qui a » esté faict pour luy dans le Traicté de l'Empire. Il ne le déclare pas » encore formellement ; mais sa pensée paroist aller a s'accommoder a la » nécessité. » [Ib.,f. joi v. etf. 702.)

Au même, 21 déc. 1648 : « ...La protestation du député de Bour- » gongne, qui se vend icy publiquement, faict bien veoyr que les Espa- » gnolz n'ont veine qui tende a la satisfaction de la Maison Palatine, et » spécialement de la bonne Reyne de Bohesme, que ie nommerois panure, {! si les couronnes n'estoient tousiours riches, ne fussent-elles < que > » de papier doré. Elle ne faict pas la petite bouche du peu qu'elle doibt » aux offices spécieux de ces M'^ icy; quoy que M. Paw les luy eust faict » valoir des millions, l'obligation qu'ilz pensoient en mériter auprez d'elle, » passe maintenant en moquerie dans sa propre bouche. Elle a nouuelles » de M. son aysné qu'il acceptera le party faict pour luy dans le traicté de a l'Empire ; mais elle ne le dict qu'a l'oreille de ceux qu'elle sçayt auoir » deuotion pour son seruice. [Ib.,f. J25.)

Au même, 3i déc. 1648 : « ...le viens de veoyr la Reyne de Bohesme... » Elle m'a dict que M. l'Electeur son filz a rcceu la lettre des Estais de

�� � 288 Correspondance.

» l'Empire auec leur cachet, mais sans aulcune signature, et qu'il ne » sçayt pas cette formalité. . . » [Ib.,f. "66.')

Brassât à Servien, 4 janvier 1649: « ...Ayant hier veu la Reyne de » Bohesme, elle improuua fort que M. son aysné eust demandé aduis du » Parlement d'Angleterre de ce qu'il deuoit faire sur ce qui le concerne » au Traicté de l'Empire, ainsy que luy mesme, a ce qu'elle me dict, le » luy auoit escrit. Mais M. de Bellieure-Grignon m'interprette cela en » meilleure part. A la vérité, si ce Prince se soubsmectoit a la protection » du Parlement et aux caiolleries des Espagnolz, il faudroit dire auec les » luifz : et erit nouissimus error peior priori. . . » {lb.,fr. iygoi,f. 12.]

Au même, 1 1 janvier 1649 : « . . .le veiz hier la Reyne de Bohesme. . . » Elle le pleignit (M. l'Electeur son fils) de n'avoir auprez de luy per- » sonne qui entende bien les affaires d'Allemagne... Mais par dessuz » tout elle improuva extresmement qu'il se fust porté a demander l'advis » du Parlement d'Angleterre de ce qu'il auroit a faire, tant pour estre le j> parlement contre le Roy son Oncle, que pour n'y avoir plus, par ma- » niere de dire, de parlement légitime dans la constitution présente que » l'armée subvertit tout l'ordre du Royaume. Elle adiousta au bout de » tout cela, selon sa coustume, qu'elle ne se mesie point de donner con- » seil a son filz, luy ne le demandant point. . . » {Ib.,f. 28.)

Au même, 19 janvier 1649 : « ...le ne manqueroy pasaussy d'entre- » tenir la bonne Reyne de Bohesme de ce qui concerne sa Maison. Le » procedder de M. son ayné ne la surprendra nullement, m'ayant tesmoi- » gné plusieurs foys qu'elle le iuge fort irregulier. Elle s'en lave les » mains, comme n'ayant nulle part en ses conseilz. Pour m'oy, Ms, ie R suis marry de n'avoir pas esté trompé en la vieille opinion que i'ay eue » qu'il n'y avoit grande gratitude et reconnoissance a avoir de luy. Il me 1) souvient qu'autres foys Messieurs les Ministres de Suéde vous faisoient » peine et a M. d'Avaux sur le fort appuy qu'ils faisoient sur ses interestz. » Les en voyla bien payez. le ne sçay s'ilz auront faict veoyr a V. E. la » copie d'vne lettre qu'il a escritte a M. Spiring, ou il se formalise que » ny eux ny luy n'ayent pas miz en la superscription des leur le tiltre » d'Archidapeter de l'Empire. Il n'est pas encores restably, et puntille sur » vne qualité qui n'est pas rendue, et qui semble ne le devoir pas estre, » iusques a ce que le tems l'ayt remiz en son premier estât, et d'icy la il y 1) aura iour d'advis. . . » (Id.,f. 44 v. et f. 45.)

Brasser à Chanut, 16 avril 1649: « ...Nous auons icy depuis quatre » jours M. l'Elecf Palatin. le I'ay trouué assez altéré de l'acte de renon- » dation que prétend de luy M. le Duc de Bauieres, estimant que les ï conuentions portées par l'instrument de paix doibuent suffire. Troys » choses le semblent porter a se roiddir dans la negatiue. . . . L'vne, que » tous les Estats de l'Empire ne demeurent pas d'accord qu'il doibue » bailler ce nouuel acte. L'autre, qu'il est bien aduerty de la Cour impe- » riale, que cette demande de Bauieres y est improuuee. La troysiesme » et la plus forte dans son esprit, si ie ne me trompe, que M" les Suédois

�� � I, lîS. DXL. — ■ 26 Février 1649. 289

» ayent fakt asseurcr M. le Prince Philippe son frère, autorisé de sa part » pour reprendre la possession de ce qui luy reuient au bas Palatinat, que » iamais ilz ne poseront les armes et ne procedderont a licentiement aul- » cun, qu'il ne soit entièrement satisfaict sur les conditions du Traictc » gênerai, sans y en adioustcr des nouuelles. »

a le ne doubte neiillemcnt de tout cela, oiiy bien que ce soit par la » seule considération de son propre interest, chacun, ce me semble, y » cherchant le sien, estant probable que ceux des Estais de l'Empire qui » répugnent sont les mesmes qui n'ont pas gousté le traictc; que la Cour » impériale faict le semblable, parce qu'on veoyd par diuers indices » quelle a grande disposition a traverser son exécution; et que M^ les » Suédois ont grande peine a se resouldrc de poser les armes, par le » moyen desquelles ilz sont deuenuz si glorieux et redoutables dans l'Em- » pire. La conclusion seroit que M. l'Electeur Palatin, seruant de pre- » texte aux autres, se trouueroit enfin n'auoir rien pour luy et tousiours » dans vn malheur fatal de sa Maison, lequel il me signifia assez en me » parlant de l'horrible tragédie d'Angleterre et considérant que la confu- » sion qu'il voyd la pour longues années, ostera le moicn a ceux qu'il y » auoit mesnagez pour amiz, de luy donner la main pour son entier et » gênerai restablissement. . . » [Ib., i-j(joi,f. 268.)

Finalement Charles-Louis accepta les conditions qui lui étaient faites, comme on le voit dans une lettre de Brasset à La Thuillerie, du 20 avril 164g : « M. l'Electeur Palatin, reuenu depuis huict iours d'Angleterre, »... part demain pour Cleues et passera ensuicte a Frankfort pour y » attendre que les choses soient disposées au baz Palatinat pour y faire » sa ioyeuse entrée. . . [Ib.,f. 272.)

��DXL.

Descartes a Chanut.

Egmond, 26 février 1649. , Texte de Clerselier, tome I, lettre 38, p. i28-i3i.

Réponse à la lettre DXXXIII ci-avant, du 1 2 décembre 1648, p. 2S2.

Monfieur,

Vous auez grande raifon de penfer que i ay beau- coup plus de fuiet d'admirer qu'vne Reine, perpetuel-

CORRESPONDANCE. V. 3^

�� � 290 CoRRESPONDANcr-:. 1, 1^8- Iso-

lement agiffante dans les affaires, fe foil fouucnuc, après plufieurs mois, d’vne lettre que i’auois eu l’hon- neur de luy écrire, & qu’elle ait pris la peine d’y ré- pondre, que non pas qu’elle n’y ait point répondu plutoft". l’ay eflé furpris de voir qu’elle écrit fi nette- 5 y

ment & fi facilernent en François; toute noflre nation luy en eft tres-obligée, & il me fcmble que cette Prin- ceiî’e efl bien plus créée à l’image de Dieu, que le refle des hommes, d’autant qu’elle peut étendre fes foins à plus grand nombre de diuerfes occupations enjmefme 10 tcms. Car il n’y a au monde que Dieu feul dont l’ef- prit ne fe lafTe point, & qui n’eft pas moins exad à Içauoir le nombre de nos cheueux & à pouruoir iufques aux plus petits vermilTeaux, qu’à mouuoir les Cieux &les Aftres. ,5

Mais, encore que i’aye receu, comme vne faueur nullement méritée, la lettre que cette incomparable Princefle a daigné m’écrire, & que i’admire qu’elle en ait pris la peine, ie n’admire pas en mefme façon qu’elle veiülle prendre celle de lire le liure de mes 20 Principes, à caufe que ie me pcrfuadc qu’il contient plufieurs veritez qu’on trouueroit diflicilement ail- leurs. On peut dire que ce ne font que des veritez de peu d’importance, touchant des matières de Phy- lique, qui femblent n’auoir rien de commun auec ce 25 que doit fçauoir vne Reine. Mais, d’autant que l’efprit de celle-cy efl capable de tout, & que ces veritez de Phyfique font partie des fondemens de la plus haute

a. Ceci repond à une partie de la lettre de Chanut, qui manque. Voir ci-avant, p. 234, éclaircisxcment. — Voir aussi la lettre DXXXII ci-avant, p. 2 5 I ,

�� � I, 1=9-1 3o. DXL. — 26 Février 1649. 291

& plus parfaite Morale, i'ofe efperer qu elle aura de la fatisfaélion de les connoiftre. le ferois rauy d'aprendre qu'elle vous euft choifi, auec M. Frans-hemius, pour la foulager en cette étude; et ie vous aurois tres- 5 grande obligation, fi vous preniez la peine de m'a- uertir des lieux où ie ne me fuis pas affez expliqué. le ferois toufiours foigneux de vous répondre, dés le iour mefme que i'aurois receu de vos lettres. Mais cela ne feruiroit que pour ma propre inftruélion; car

10 il y a fi loin d'icy à Stocholm-', & les lettres paffent par tant de mains auant que d"y arriuer, que vous auriez bien plutoft refolu de vous mefme les diffi- cultez que vous rencontreriez, que vous n'en pourriez auoir d'icv la folution.

i5 le remarqueray feulement, en cet endroit, deux ou trois chofes que l'expérience m'a enfeignées touchant ce liure. La première ci\, qu'encore que fa première partie ne foit qu'vn abrégé de ce que i'ay écrit en mes Méditations, il n'eft pas befoin toutesfois, pour l'en-

20 tendre, de s'arrefter à lire ces Méditations, à caufe que plufieurs les trouuent beaucoup plus difficiles, & i'au- rois peur que fa Maieflé ne s'en ennuyafl. La féconde efl qu'il I n'efi: pas befoin non plus de s'arrefter à exa- miner les règles du mouuement, qui font en l'article

25 46 de la féconde Partie & aux fuiuans , à caufe qu'elles ne font pas neceflaires pour l'intelligence du refte. La dernière eft qu'il eft befoin de fe fouuenir, en lifant ce liure, que, bien que ie ne confidere rien

a. Les lettres mettaient près de quatre semaines de Stockholm à La Haye, et Descartes ne les recevait parfois qu'au bout d'une semaine en- core à Egmond. Même temps pour que la réponse fût rendue.

�� � 292 Correspondance. ', i^"-

dans le corps, que les grandeurs, les figures 0^ les mouuemens de leurs parties, ic prétens neantmoins y expliquer la nature de la lumière, de la chaleur & de toutes les autres qualité/, fenfibies; d'autant que ie prefupofe que ces qualité/, font feulement dans nos 3 fens, ainfi que le chatouillement ^'^ la douleur, ^*v non point dans les obiets que nous fentons, dans lefquels il n'y a que certaines figures ^: mouuemens, qui caufent les fentimens qu'on nomme lumière, chaleur, &.C. Ce que ie n'ay expliqué c*v' prouué qu'à la fin de la 10 quatrième partie; et toutesfois il eff à propos de le fçauoir& remarquer dés le commencement du liurc, pour le pouuoir mieux entendre.

Au rcfle, i'ay icy à m'excufer de ce que vos lettres me font allé chercher à Paris, <K: que ie ne vous auois i5 point encore mandé mon retour en Hollande ', où il y a déia cinq mois que ie fuis; mais ie fupofois que Monfieur Cl(erfelier) vous l'écriroit, à caufe qu'il me faifoit fouuent part de vos v ouuelles, lors que i'eftois en France. Et i'eftois bieiî-aife de né rien écrire de 20 mon retour, afin de ne fembler point le reprocher à ceux qui m'auoient appelle. le les ay confiderez comme des amis qui m'auoient conuié à difner chez eux; et lors que i'y fuis arriué, i'ay trouué que leur cuiline eftoit en defordre, i_<: leur marmite rcnucrfée; 2^ c'efl pourquoy ie m'en fuis reuenu fans dire un mot, afin de n'augmenter point leur fafcherie'. Mais cette rencontre m'a enfeigné à n'entreprendre iamais plus

a. Descartes a donne ;i l\lisabcth lus raisons pour lesquelles il n'étail pas pressé d'écrire en Suède, ci-avant p. 233, 1. 24.

b. Voir lettre DXXVIII, p. 229.

c. Pas^e 227-229.

�� � I, i3o-i3.. DXLI. — 26 Févr'IîR 1649. 295

aucun voyage fur des promefTes, quoy qu'elles foient écrites en parchemin. Et bien que rien ne m'attache en ce lieu, finon que ie n'en connois point d'autre où ie puiffe eftre mieux, ie me voy neantmoins en grand

5 hazard d'y palTer le refte de mes iours; car i'ay peur que nos orages de France ne foient | pas fi-tofl appai- fez"", & ie deuiens de iour à autre plus parefleux, en forte qu'il feroit difficile que ie pufTe derechef me re- foudre à foufFrir l'incommodité d'vn voyage. Mais ie

10 fuppofe que vous reuiendrez quelque iour du lieu où vous eftes; alors i'efpere que i'ai'ray l'honneur de vous voir icy en paffant. Et e feray toute ma vie, &c.

La lettre "" iointè à celle cy ne contient qu'vn com- pliment fort flerile : car n'étant interrogé fur aucune i5 matière, ie n'ay ofé par refpeclen toucher aucune, afin de ne fembler pas vouloir faire le difcoureur, & i'ay crû neantmoins que mon deuoir m'obligeoit d'écrire.

A Egmond, le 26 Février 1649.-

DXLI.

Descartes a Christine de Suède.

[Egmond, 26 février 1649.] Texte de Clerselier, tome I, lettre 3g, p. i3i-i32.

Réponse à la lettre DXXXIl ci-avant, p. 2S1, envo/ée en même temps que la précédente {voir le post-scriptum ci-dessus, p. 293).

a. Voir ci-après lettre DXLIII, éclaircissement

b. Lettre suivante. Ce dernier alinéa, qui formait sans doute un post- scriptum, est imprimé par Clerselier en caractères plus petits, bien que ce soitencore le texte de Descartes.

�� � 2C)4 Correspondance. i, iiù-iSr

Madame,

S'il aniuoii qu'vne lettre me full eniioyée du Ciel, & que ie la vifTe defcendre des nues, ie ne ferois pas dauantage furpris, c^ ne la pourrois receuoirauec plus de refped lV de vénération, que i'ay reeeu celle qu'il a 5 plù à vollre Maiefté de m'écrire. Mais ie me reconnois Il peu digne des remercimens qu'elle conlient, que ie ne les puis accepter que comme vne faueur c<: vne grâce, dont ie demeure tellement redeuablc que ie ne m'en Içaurois iamais dégager. L'honneur que i'auois lo cy-deuant receu d'être interrogé, de la part de voftre MaieÛé, par M. Chanut touchant le Souuerain Bieix, ne m'auoit que trop payé de la réponfe que i'auois faite. Et depuis, ayant appris parluy que cette réponfe auoit eflé fauorablement receuë, cela m'auoit (i fort i5 obligé, que ie ne pouuois pas efperer ny fouhaitter rien de plus pour lî peu de chofe ; particulièrement d'vne PrincelTc que Di u a mife en i\ haut lieu, qui eft enuironnée de tant d'affaires très-importantes, dont elle prend elle mefme les foins, & de qui les moindres 20 adions peuuênt tant pour le bien gênerai de toute la ferre, que tous ceu.v qui aiment la vertu fe doiuent eltimer ires-heureux, lors qu'ils peuuent auoir occa- fjon de luy rendre quelque feruice. Et pour ce que ie fais particulièrement profeiîion d'eflre de ce nombre, i'ofe 25 icy proteller à vollre Maiefté qu'elle ne me fçauroit rien commander de fi difficile, que ie ne fois toufiours preft de faire tout mon polîlble pour l'exécuter; et que (i i'ellois né Suédois ou Finlandois, ie ne pourrois eftre, auec plus de zèle, ny plus parfaitement que ie fuis, <X:c. 3o

�� � DXLII. — 27 Fkviuku 1649. 29^

��DXLII. Chanut a Descartes.

Stockholm, 27 i'éviicr 1G4.). [A. Baillet], U Vie de Monsieur Des-Carus. t. 11, p- 36S-36y.

« De. le milieu du mois de Mars, il (Descanes) reçût des lettres de „ M. Chanut, datées du XXVII de Février [en marge: Regître de Cha- „ ,u.il par lesquelles on luy marquoit le désir que la Renie de Suéde „ avoil de le voir à Stockolm. et d'apprendre sa Philosophie de sa bouche. „ Ces lettres étoient addrcssées à Kgmond, par la ville d'Alcmaer, comme „ par la voyc la plus courte; et elles avoicnt déjà été précédées ^tr „ d'autres que M . Chanut avoit écrites peu de jours auparavant sur le même „ sujet, mais qu'il avoit adressées à Paris, che. M. l'Abbé l>.coi, ou .1 le .. croyoit encore, quoy qu'il y eût cinq mois qu'il fût de retour. .. (La,..-

I.KT, 11,368-369.)

Nous ne retiendrons de cette pa^^e de Baillet que deux choses : l'exis- tence d'une lettre de Chanut du 27 lévrier, ei l'invitation qu elle portait \ Descartes de venir en Suède. - Mais cette lettre du 27 février ne par- vint pas k Descartes « dez le milieu de mars .- ; Brasset ne répondit aux lettres de Chanut du 27 février, que le 26 mars, et y répo.id.t aussitôt après les avoir res-ues (fî/W. Nai.fr. ,7!>oi, / :-':-" v.). Il envoya en même temps à E^nnond la lettre qui était pour Descartes; et celu,-c. y répondit le 3, mars, lettres DXLVIII et DXLIX c.-apres. - D autre pan Chanut n'envoya point de lettres en France pour Descartes entre le

•. déc. .648 (p. 252 ci-avant), e. le 27 février ,649. Celle q m aurait ele éJrite « peu de jours auparavant «, est de l'invention de Baillet; auss. n'itidique-t-il point, pour cette prétendue lettre, coinme pour les autres. la date précise, que devait lui donner le registre de Chanut. lu cette pre- mière erreur en entraîne une seconde : Clerselier avait eu beau impnmer la date de la lettre DXLIX ci-après : dernier jour de mars on J 1 mars; Baillet corrige : le i3 mars, alin d'avoir une réponse de Descartes a la lettre suppo;ée de Chanut. La vérité est que Chanut, ne sachant pas» encore le 27 février, si Descaries était en France ou en Hollande, et presse d'avoir une réponse à la lettre de la Reine, du ,2 décembre, écrivit a la fois à Paris et à La Haye; Picot (ou Clerselier), d un cote et Brasset, de l'autre reçurent la même lettre. (Brasset, une copie de celle que Chanut envoyait en France). Ainsi s'expliquent deux passages que nous trouve- rotis ci-apres, lettres DXLVIII et DLVII [Clers., I, .35 et 537), qu. ont pu induire Baillet en erreur.

�� � 2<^6 Correspondance.

DXLIII.

Brasset a Dkscartes.

[La H tue], 2 mars iC4(_). MiNUTK, Bibl. Nat., MS. fr. 17901, f. 1G4.

En tête : «. A M. Des Cartes. Du 2 mars 164Q. »

Monjîeur,

Ce fut auant hier que M. Van Bergh me rendit vojîre lettre du 26 de Vautre moys'\ auec vn paquet pour Suéde qui aura f on adrejje aprei^ demain. Plcujl a Dieu que la grande tranquilité de ce Royaume la Je fuft commu- 5 niquee a la France, & que tout ce que l'on diéî de nous*, fujl aujjy faux que ce qu'on vous a mandé de l'autre! Les dernières que i'ay de M. Chanut font du g feb"'. Il tjie diél que les Eflals s'efloienl ouuerts auec les cérémo- nies accoujlumees , & que, dans le narré des profpcnte^ 10 publiques, l'on y auoit faiél mention honorable de noflre alliance & des exploits de M. le Mar"' de Turenne, ce qui n'auoit iamais eflé pratiqué dans les autres Ejlat.s. Il y a plaifir, quand les amis ont vne véritable eflimc les vns pour les autres, & que dans les occafions ils font pa- i5 roiftre ce qu'ils font en ejfeél.

a. La lettre pour Brasset est perdue ; le « paquet pour Suède » contenait les deux lettres à Chanut et à la Reine, du 26 lévrier, p. 28g et p. 2i)'î ci- avant. Elles ne partirent de La Haye que le 4 mars, jour où B-asseï écrivit à Chanut : « Monsieur », ajoute-t-il en post-scriptum, << Tay p;nsé oublier » le meilleur de cette voicturc, qui est le paquet cy ioinct de M. Descartes, » qui irouue a présent l'ayr d'Egmond meilleur que celuy du parvis » Nostre Dame. » {Bibl. Nat.,fr. ijgoi, f- ijS verso.)

�� � DXLIll. — 2 Maks 1649. 297

Vous aucT^Jaicl, Monficur, comme ces bons mariniers gui, preveoyani la tempcjîe, fonl leur retraiéle in feceffu longo. Vojlre for lie de Paris a ejîé vn effeéî de Vojïre prudence; vous en rccueiller^^ le fruiéî maintenant dans la 5 tranquililé d'Egmond. Neantmoins, comme vous aue^ le cœur bon françoys & pareillement charitable, ie ne double point que vous ne foyci^ attendry par le récit de nos combujlions. Il ne laijfe pas d'y auoir lieu de mieux efperer ; vous en verrer^ les apparences par Vextraiél cy

10 ioincl de mes dernières lettres de la Cour. Si ces M^ les gens du Roy prennent bien leurs conclufions, & portent les affaires au poincl de l'auélorilé Royale, & le repos des peuples, ils- mériteront des miliajfes de couronnes civiques. Dieu leur en face la grâce! Si dans vendredy^ l'en ay

i5 quelque chofe, l'efperc que vous ne me voùdre? point de mal,fi ie trouble vojlre repos par vn motd'advis. Cependant continuer^ moy, s'il vous plaijî, l'honneur de me croyre[ . .

Page 2y(j, ]. 6. — La rct;i.ntc, Anne d'Autriche, avait été forcée de quitter Paris, dans la nuit du 5 au 6 janvier, et de se réfugier à Saint- Germain, avec son fils, Louis XIV, et toute la Cour. L'armée royale com- mcn(,a presque aussitôt les hostilités contre les troupes levées par ordre du Parlement. D'autre part, l'archiduc Léopold envahit la France du côté des Pays-Bas cspat;nols et marcha sur la capitale. A trois reprises des émissaires se présentèrent à Paris en aon nom, pour offrir son appui aux re- belles, le 19 février, et les 5 et 16 mars. Mais la paix fut signée, le 1 1 mars à Ruel, le i" avril ii Paris, mettant Hn à cette première partie de la Fronde.

Le résident de France à La Haye, Brasset, mentionne dans ses lettres que, le 26 janvier et le i 1 février, il communiqua aux Etats généraux des Provinces Unies deux déclarations du Roi, des 6 et 22 janvier, donnant les n iustes raisons et motifs qui l'ont porté a interdire la Cour du Parle- » ment de Paris, et déclarer criminelz de leze Maiesté tous ceux qui luy » adhèrent... * {llibl. Nat.,fr. iy<ioi,f. i -jG verso.)

Le 23 février, Brasset reçut de Saint-Germain une relation imprimée de la prise de Charenton par l'armée royale (8 février). Le bruit courut, il est vrai, que Charenton avait été repris le même jour par les Parisiens ;

a. Le 5 mars.

Cdurespondance. V. 38

�� � 298 Correspondance. i. ^ib-^-iO.

mais cette seconde nouvelle était fausse. Brasset fit aussitôt tirer un grand nombre d'exemplaires de la relation officielle, et en envoya à Descartes. L'issue heureuse de cette guerre civile se fit attendre plus longtemps que Brasset ne le souhaitait. Il apprit les nouveau.t: succès de l'armée royale à Brie-Comte-Robert, le 25 février, et l'ouverture de négociations à Saint-Germain entre la Cour et les députés du Parlement, le 28. Elles aboutirent à la signature des préliminaires de paix à Ruel, le ii mars. Mais Brasset n'en fut informé que le 22, et dans son impatience il écrivait le 12 à Chanut : « . . .l'attendois les lettres de France... pour veoyr la » suicte de ces alleez et venues a S' Germain. Mais elles retardent, et » mortifient ma iuste curiosité... Cependant l'Archiduc marche vers » Cambray, où est son rendez-vous gênerai; mais, comme sa cavallerie » est très mal montée, il n'ira pas peut estre ny si loing ny si viste qu'il » pensoit ; et faire se pourroit que, sans abandonner le blocus de Paris, » on fera plus de la moitié du chemin pour le venir rencontrer. Aprez » cela, ie ne comprens comment ceux qui prétendent reformer l'Estat et » souslager les peuples, se iustifieront devant Dieu et les hommes d'auoir » attiré dans la France son ennemy capital. Cette pensée surpasse et » ertVaye mon entendement... » [Ib.,f, 1 go verso et f. igi.)

��DXLIV. MoRUS A Descartes.

Cambridge, 5 mars 1649. Texte de Clerselier, tome I, lettre 6S, p. 275-290.

Réponse à la lettre DXXXVII, du 5 février lû'^ç.p. 26-;. Des- cartes j- répondra le iS avril, lettre DLIl-' ci-après. \'oir le prolé- goméne, p. 23S, et l'éclaircissement, p. 246.

Clarijfimo Viro Nohilijfimoquc Philofopho

Renato Defcartes

Henricus Monts Anghis.

Replicatio.

Opinionis quam de te concepi nitperifque meis lit ter is apud te tejîatus fum, quanta quanta fit [Vir il\lufirijfime)

�� � K^iyG. DXI.IV. - ^ Mars 1649. -99

7nc non pœnilcl, ncc vnquani, /al fcio, poteril pœnitcrc. Qiim & adaugcl plnnmùm Lui apiui me cxijlimationem, cpiod ad Jlupcndain illavi mcnlis huv ampli ludincm diiii- nuinque acinncn /uaiiilas lanla moriim accclfcril & hiima- 5 nilas. Qiiam ccrlc, vl inaujuam /ii/pcélam hahui, ila nuuc janc crudilij/imas liia.s lillcras hahco pro cerlijfimo illius argumcnlo. Cojtcrùiu, ne lanli /aiinns le p(vnilcat, qitafi in feruiim capul collali, neiic rile/cal nieum erga le /hi- dium alque amor, lanquam ah abicclo iaccnlique aniiiio

10 profe(flu.s, qno tandem modo rcfponfa tîia mihi falisfece- rini, palam, vli hominem lihcrum deeel, aperlcquc pro- /ilehor. Quod lamen ne nimnim lihi vcl mihi ipfi negolium /aeej/al, ju/iores oralionis iexluras mi[]a.s faeien.s, rem lolam m m/Ianlia.s qiia/dam hreiies, aiil /allem nolaliuu-

i5 cnla.s fuper fint^ulix refponforum luorum periculis com- pin<(am.

Dcfiniri ab habiludiiic ad fcnfus nollros, Àc. ■'. aj rcip. circa

I"" dlHic.

Hïc 7-egeri polejl, eiim radix rcrum omnium ac efl'en- imi. i".

lia in œlernas defojfa laleal tcnchras, rem qiiamlihel necef-

20 fari(> définir i ah hahiludmc aliquà. Quœ hahiludo pro- priclax diei polejl in fuhjlantijs, cum non Jil fuhjlanlia, quamuis agno/eam lihenler proprielalcs a/ias alijs cjfc priores; hoc aulem lanliim me volui[fe, /aliùs nimirum ejfe per adccqualam quamlihel propnelalem, quàm per

2 5 /ormam, quam vocanl, dejinilo laliorem, rem dejiniuiffe. Pond, ciim ipfe corpus dejinis rem exlenfani, ipjain illam cxtenfioncm infuper adnoto conjijlerc in iiahiludinc quâ-

a. Ci-iiv;iiu, p. 268, I. 8-ij.

h (^Icrsclicr impriim; loin ;ui loni^ : « Ad Respon«;uni circa primain Diiliciiliaicin. Iiisiaïuia 1 . « 

�� � ^oo Correspondance. i. 276-=77

dam partium ad fe inuicem, quatenus aliœ extra alias produélœ funt ; quant habitudinetn non ejfe rem abfolu- tam, manifejîum eji.

II Quamuis nuUi homines exiftant^

Si omnes mortales conniuerent, fol tamen non exueret 5 fuam videndi aptitudinem, quamprimum oculos aperue- rint denuo, vt neque fêcuris, fecandi, quamprimum ligna aut lapides oblati fuerint.

III Neruorum noflrorum particulis multô minores^...

Deum tamen artificem adaptare pojfe credo neruos fatis lo exiguos exiguis ijlis mater iœ particulis, ac proinde fenji- bilitatem materiœ, hoc modo coinminutœ, integram ma- nere. Porrd hœ particules à motu cejjare pojfunt, atque coalefcere, nojîrifque hoc modo neruis fenfibiles denuo euadere ; quod de fubjlantia incorporeâ nullo modo ve- "5 rum ejl.

IV Quamuis non fit ad fenfum molle, &c. ^

Certum ejl aut ad neruos nojlros fenforios dur um fore vel molle, &c., aut faltem ad ifîiufmodi neruos, quales, fi vellet, Deus fabricare poterit, vt modo înonuimus ; atque 20 hoc fatis efî, quamuis Deus numquam fabricaturus fît ifîiufmodi neruos. Vt reuerâ partes terrce verfus centrum funt ex fe vifibiles, quamuis numquam extrahendœ fint in folis confpeélum, nec eà defcenfurus fit quifquam cum lychno vel lampade. 25.

a. Page 268, 1. n. h. Ib., 1. i5-i6. c. Ib., 1. 23-24.

�� � 1, 277-=7S. LXLIV. — ^ Mars 1649. 301

Eiï tantùm, vt in hominerifibilitas, proprium quarto V modo". . .

Quodjî ralio etiam alijs conipelcrct animal ibus,rccl lus

dcfinirclur liotno animal rifibile, quàm ralionalc. Non-

3 dum aiilcm à quopiam dcmonjlralum cfl, langibililalcm

aul impcnelrabililalcm proprias cjfe fubjlantiœ cxtcnfœ

afjeéîioncs, qiiamuis corporis cjfc rncriid quiuis agnoiic-

rit. Equidcm po/fiun clarc concipcrc fubjlanliam cxlcn-

Jam, qiiœ nullam vllo modo liabcal langibililalcm vcl im-

10 penelrabililalcm. Igilur tangibilila.s vcl impcnclrabililas

non immcdialc /iibjlanliam cxtcn/am con/cqiiiliir, qua-

tcnus cxlcn/a cjl.

Atqui nego veram cxtenfionem, iK;c. '\ VI

\Pcr vcram cxtenfionem intclligi.s, quam langibilila.s & 1 5 impcnclrabililas comilatur. Hanc ipfc cliam ncgo in Dca, nudifuc mcnlc vcl Angclo rcpcriri. Inlcrca tamcn ajfcro aliam cffc cxlcn/ioncm œquc vcram, quamuis non œquc vulgarcm Sclwlifquc Irilam, qiiœ in Angclis mcntcquc tiumana, vl Icrminos, ila & fîguram habcl, fcd pro impc- 20 rio Angcli menti/que variabilem; mcnlcfquc Jiiic animas nojlras atqiic Angclos, cadcm prorfus mancnlc fub/îantià, côntrahcrcfe pofje, & cerlo.s dcnud ad limites je expandcrc.

Nihil eiXe intelligibilc nilî quod fit imaginabilc, &c.\ Vli

Equidcm aliquanlo fum pronior in illam Arijlolclis 2 5 fententiam^oT'. aveu twv oavTa.Tj^-v'xwv oOz, iix'. vor,77.'.. Scd lue qui/que mentis fuœ vires expcrialur.

a. Page 269, 1. 1 1.

b. Ib., 1. 28-2(,.

c. Pai;c 270, I. 22-23.

�� � J02 Correspondance. 1,278-279.

��b

��refp. circa Viiiis in locum aliarum imaginatione transferre

Ind. 1». j\jca quidan imaginalio non potcjî ; ncc concipcre, fi

Iranfcrantur, quin vnœ vacui fpatij parles ahforbeant al- téras, penilùfquc coïncidant, & pénètrent fe inuicem.,

II Nec dubitaui à niagnis viris, Epicuro, Democrito, 5

Nullus duhilo, quin optimo iiire di[j'cntias, ciun non foliun ijlis ,fcd vniuerfis Natiirœ inlcrprctibus longe ma- ior fis (med fenlentid) longcquc aiigujlior.

III Quin aliqua in omni fpatio fubftantia ût, &c.. 10

Id fane conccjji pacis ergo. Sed clarc mihi non confiai.

Nam, fi Dciis hanc mundi vniuerjitatcm annihilarel &

mullô pojl aliam crearel de nihilo, inlermundiiun illud,

Jeu abfenlia juundi, fuani haberel duratwnem, quam toi

dies, anni, vel fœcula mcnfurajfcnl. Non-exijlcntis igilur i5

ejl duratio, quœ extcnjio quœdam cjl. Ac proinde Ampli-

tudo Nihili, pula vacui, per vlnas vel orgyas menfurari

polejl; vl non-exi/lenlis, in fuâ non-exijîentiâ, duratio,

\per horas, dies, mcnfcfque menfuratur. Sed concedo,

quamuis nonduni vi coaélus, in onmi fpatio aliquam fub- 20

Jlantiam ineffc ; neque lamen corpoream'^ ; cum cxlenfio,

fiue prœjcnlia, diuina poj/it ejfc fubieéîum menfurabilita-

lis. Verbi gratiâ, prœfentiam, Jiue extenjionem, diuinam

occupare ajjero vnam alteramque orgyam, in hoc vel illo

vacuo, nec tamen omninà fequi Deum effe corporeum; vt 25

a. Glcrs. : « Ad responsum circa sccundam dilTicultatem. Instantia I. »

b. Page 271, I. 8-9.

c. Ib., 1. 16-17.

d. Page 272, 1. 2-3.

e. F-diuon latine : « neque tamen scqiii cam esse corporeani. »

�� � 1, 27<j. DXLIV. — ^ Mars 1649. jo)

patetex fupra diàli.s, injîantiâ 5. Sedfupcrhâcreejîagen- dum alibi.

Dico implicare contradidionem, vt ta^'S extenfio, IV

5 Scd hic libenler quœrerem, numnvid necejfe Jît, vt aut

talis extenfio fit, qualcm in cor pore concipis. aut nulla Deinde, ciim & alias re.s prœter corpora extendifiio modo conccjferis, annon analogica illa extenfio, qiiam vocas, vices- oheat cxlenfionis corporece, atque ita illam vim 10 contradiéloriam retundat ? Prœfertim ciim analogica hœc extenfiio ad propriè diélam tain propc accédât, vt fiit mcnfurahili.s , certofque pedum vlnarUmue numéros occupe t.

Nullum motum dari, nifi quodammodo circula- V i5 rem'\..

Hoc neccjfario confcqui concéda, neccjjitate puta Phy-

ficâ, fupponcndo duntaxat oinnia corporibus plena, nul-

lamque extenfionem aliam integram mundi cxtenfionetn-

excéder e, qua in parte ego fat is fiun fecurus ; fed inexpu-

20 gnabilem hanc contradiélionis vim fatcor me nondum

fa lis deprehendiffe .

Quae concipiantur extenfae ac fimul indiuifibiles ". Ad r

Ciim mentem tuam fie explicueris, nulla inter nos efi controuerfia.

a. Page 272, 1. 29-30.

h. Paj^e 273, 1. 1-2,

c. Ib., 1. 8-9.

ci. CIcrs. : « Ad responsum circa tertiam difficultatem, v

��i '

�� � J04 Correspondance. i,27g-2»o.

Ad refponfum Ail fint fimpHciter infînita, necne, profiteor me nef-

circa quartam difficultatem. CirC.

��InAantia I.

��Haiid tamen latere te poteji, quin fini vel Jïmpliciter infînita, vel reuerâ fnita, quamuis vtJ'um horiim fint, tàm facile fatuere non.foffu. Quod auteni vortices tui non 5 \difrumpantur & fatifcant, non obfcurum videatur indi- ciîim munduni reuerâ effe infmilum. Ipfe tamen intereà libéré profiteor, quamuis audaôler poffim affentire huic axiomati : Mundus finitus eft, aut non lînitus, vel, quod idem hîc eft, infinitus, me tamen non pofje plenè animo lo compleéli rei cuiufuis infinitudinem. Sed illud imagina- tionimeœ hic accidere, quod lulim Scaliger alicubi fcribit de dilatalionc & contraélione Angelorum : non poffe fci- licct fe in infmitum extendere, nec in punûi ûùoevoTT|T«. coanguftare. Qui autem Deum pofitiiiè infinitum agnofcit iS {i. e. vbique exiftentem), quod tu merito facis, non video, fi liberœ ralioni permittatur, quod hœfttet, quin conti- nua etiam admittat nullibi otiofum, fed eodem iure, eâ- demque facilitale, qud hanc noftram, vbi nos degimus, vel quoufque oculi, animufque nofter peruadit, materiam vbi- 20 que produxifft. Sed fufiiis aélurus eram quàm inftitui ; hune impetum fuprimo, ne tibi fim moleftior.

H Cùm ais, fi tantùm quoad nos fit infînita, reuerâ erit finita.

Aio; addoque infuper confequentiam effe manifeftiffi- 25 mam, quoniam particula (tantùm) plané excludit omnerii infinitatem à re, quœ tantitm quoad nos dicilur infnita, ac proindè reuerâ erit fnitd extenfo ; menlem autem

a. Page 274, 1. 10-11.

b. Ib.,\. 21.

�� � i,".sn.2s,. DXLIV. — 5 Mars 1649. ^05

mcatn hic altitige?'e ea de quilms pronuncio, cùvi planif- fimù mi lu conjlct, mundum aut finitum cjfc aul injïni- luni, vl paulù anle infinuaui.

Atquc ita iupponerc Deum habere partes extra III 5 partes, & cile diuifibilem, omnemquc prorfus rei corporeœ effentiam illi tribiiere".

Nullain iribiio. Ncgo cnim cxlenjionem corpori com- pclere, qualeniis corpus cjl, fed qualcnm eus, aul fallem fubjîantia cjl. Prcvlerca, cùm Deux, quantum mens huma-

10 na Deum capil, fil tolus vhiquc, inlcgrâque fud effenliâ omnibus locis fiue fpalijs fpalwrumque punélis adfit, non fequiliir qudd parles haberel e.xlra parles, aul, quod confc- \quens ejî, quùd /il diuijibilis, quamuis aréle confcrlimque loca omnia occiipel, nul/is rcliflis inleruallis. Vnde prœ-

'5 fenliam, feu ampliludinem, vl ipfe voeas, diuinani, menfu- rabilcm agnofcam ; Deum aulem ipfum diuifibilem, nullo modo.

Q^uod aulem Deus fingula mundi punéla oceupei, Ja- tenliir ad vnum omnes tàm Idiotœ quàm Philofoplii, ipfe-

20 que clarè & dijUnelc animo percipio & compleclor . lam verd eodem modo fc habel effentia diuina, inlra alque ex- tra mundum, ita vl, fi Jingamus mundum claudi cœlo Jlcl- lato vijibili , centrum diuina.' effentiœ, lolalifque eius prcefentia, eodem modo rcpeleretur extra cœlum Jlella-

25 tum, quo intra clarè concipimus rcpeli alque reiterari. Hanc aulem rcpelilionem centri diuini, quœ mundum oc- cupai, vl ter lus produélam, infinita par cjl extra cœlum vijibile fpalia fecum expandere; quam nifi comité tur ma- teria tua indejinila, aélum cril de luis vorlicibus. Atquc

i. Page 274, I. 24-2G.

(>ORRi;SI'ONDANCE. V. SQ

�� � 2o6 Correspondance. i, 28.-28».

vt hœc molliora videantur, experiamiir ajfenfus nojîros in fiiccejfiiiâ Dei durât tone.

Deus ejl œternus, h. e. vita diuina omnes fœculorum evolutiones rerumque rationes, prœteritarum, futurarum & prœfentium fimul comprehendit . Hœc tamen vita œter- 5 na fingulis etiam temporis injidet quafi atque inequitat moinentis; ita vt reûe vereque dicamus Deum per tôt dies, jiicnfes horafue fiiâ œternitate fretiim. Exempli caujà, fi fupponamus miindum ante certum annos conditum, annon intégra illa omniaque compleélens Dei œtermtas per 10 horas, dies, menfes & annos (puta centuvi) fuccedentes ad hune vfque diem durauit ? At verà nihilo aliter eji Deus à mundo eondito, ac fuit ante mundum conditum.

Manifejlum igitur ejî, prœter œlernitatem infinitam,in Deum etiam cadere durationis fucce/fionem. Quod Ji ad- i5 mittimus, cur non extenfionem etiam injînita fpatia adim- plentem pariter ac infinitam durât ionis Juccejjionem illi tribuamus ?

Imà verà quoties altiiis & antiquijitiiis '^ ijîis de rébus \mecum cogito, edfum in fententiâ, quod vtraque extenfio, 20 tàmfpatij quàm temporis, îion entibus iuxta atque entibus competere pojfet^. Sufpicorque œque ex prœiudicio fieri pojfe, ciim omnia ea quœ fenfu manibufque vfurpamus, vtpote craffa & corporea, femper fint extenfa, quod e con- tra omnia extenfa proiinus concludimus corporea, quàm 25 quod vllum fenfûs prceiudicium facit, vt putemus aliqua, qucB nonfunt corporea, extendi.

Quod autem extenfio cadat in non-ens, ex eo conieéîu- ram capimus, quod exténdi nihil aliud innuit, nijî partes

a. Edition latine : exquisitius.

b. Ib. : possit.

�� � 1, 2«.--2sn. DXLIV. — ^ Mars 1649. joy

extare extra parles. Pars aiitem & totum, fubiedum & adiundum, caufa & effedum, aduerfa <S' relata, con- tradicentia & priuantia, & id genus vniucrfa notioncs Logicœ funt, cafquc lam non-cntibus qiùwi cntibus appli- 5 camu.s. Vnde non fcquiliir, quod quicqiiid concipimus partes liabere extra partes, ens fil reale concipicndmn. Sed qiioties hic collu&lanlur mentes liumanœ cinn pro- prijs vmhris, aul lajciuienlium calulorum injlar proprijs liidunl ciun caudix? Nam ijliufmodi profcélà pugnœ alqiic

10 liifus Jibi injîiluuntur à mcnlc nojlrâ, dum raliones mo- doj'que Logicos, iuxla quos rcs exlernas conjidcral, non aduertil fuos dunlaxal e[fe cogilandi modos, fed putans eos cffe aliquid in rébus ipfis à fe di/lincluin, fuani cap- tando qiiaji caudam, ad lajjitudinem vjque luditiir nii-

i5 fcreque illaqueatur. Sed plura qiiam vcllem imprudcns liîc effutij : ad rcliqua propero.

Vbicumque enim locus ille concipiatur, ibi aliqua iv materia eft ■'.

Nœ tu hic caulus homo es, & déganter modcjlus ; ad-

20 viiltis tamen tandem niundum ejfc infinitiim, Ji Arijlo-

teles infinilum rede definiuit, Phyf. lib. 3, ou àei x'. èa.)

è^TTiv, cuius aliquid fempcr eji extra. Nihil nunc cjl vite-

ri ils, quod difïdeamus.

Sed nihilominus exiflimo maximam eHc didcren- V 25 tiam, inter amplitudinem iflius corporese extenlionis,

\Et ipfe pariier exijlimo immane quantum diffcrre diui-

a. Page 275, 1. 2-3.

b. Ib^, 1. 7-8.

�� � jo8 Correspondance. i, 283.

nam amplitudinem & corpoream . Primo, quod illa fub fcnfum cadere non poj[Jit, hœc pojjît fub fenfiim cadere. Dcinde, quod illa Jit increata & independens, hœc depen- dens & creata. Illa porrd penctrabilis, per omnia perua- dcns, hœc crajfa & impcnetrabilis. Denique, quod illa ex 5 lotalis & intégra' effenliœ repetiiione vbiquiîariâ, hœc ab cxlernâ, fed immediatâ, partiiun applicatione & iuxtapo- fitione ortajît; ita vt netiio, nifi plumbeus plane Jît atquc injigniter hebcs, fufpicari pojjit,

Impia nos rationis inire elementa, viamque 10

Indogredi fceleris, (r/ & ille loquitur"").

Prœfertim, ciivi ex Theologis Jint, ijfque aliàs fortajjfe fat fcrupulofis, qui tamen agnofcunt Deuin, fi voluiffet, potuifje mundum ab œterno creare. Et tamen œque abfur- dum videtur, infinitam durationem, ac magnitudinem infî- i5 nitam, mundo tribuere.

VI Vnum enim eft ex prsecipuis meoque iudicio cer- tiflimis Phyfica^ mes fundamentis. . .

Quod fit materia indefînite faltem extenfa, nullumque vacuum, fundamentum ejfe Phyfcœ tuœ apprime necejja- jo rium fat intelligo, & certe nullus dubito quin verum fit; fed an veram demonfîrandi rationem infequutus fis, id equidem ambigo, ciim principium illius demonjlrationis fit, omne extenfum effe reale ac corporeum, quod mihi fateor nondum conflarc, ob rationes à me fupra da- 2S tas. Imà verd, vt ingénue fatear quod mihi iam in men- tcm venit, fi neque nudum fpatium, prout po/îulat tua

a. LixKÈcF,, De Natiira rcriim, I, 82.

b. Page 275, 1. lO-ij.

�� � I,.83-.84. DXLIV. — S J^ARS 1649. 309

demonjîratio, nec Deux oinnind extendilur, ne indefinilâ quidem materiâ opus ejî tuœ Philofophiœ : cerîus fini- tufque ftadioruni mimerus fuffcccril. Mundi enim hiiius finiti latera non habebunl quô recédant, nec dehifcerc

5 poterunt medij vortices, ne inlcrniediuin fpatium exlen- datur, noua/que non-ens indual dimenfiones. Sed Uvnen naturalis impetus alid me prœcipilat, in liane vlique fi- demjœcunditatem nem\pc diuinam, cùni nullibifil otiofa, vbique locorum mater iam produxijjc, nullis vel angujlij-

10 fimis prœtermiffis interuallis.

Quœ tam facile cùm admilto, Pliilofophia tua apud me non corruel ob defcclum diâi fundamenti. Planeque video Phyfices tuœ veritatem non tam aperte & ojlenfiue Ce exerere in hoc vel illo articulo quam ex vniuerfo om-

i5 nium ftlo & texturâ elucefcere, vt ipfe reâiffime mones Part. 4, artic. 2o5\ Quod fi quis integram tuœ Philo- fophiœ faciem fimul contuetur, tàm concinna cfi, fibique iuxta ac rerum phœnomenis confona, vt mérita imagine- tur, fe naturam ipfam opificem vidijfc ah hoc poliio fpe-

ïo culo enitentem.

Sed nulli prsiudicio magis omnes allbeuimus, &c.^ dt^t/tiut".

Quod mihide me ipfo confiai plus quàm fatis ; ab hu- iufce enim prœiudicij laquei.s fcntio me expediri non poffe vllo modo.

35 Profiteor enim me poffe perfacilè illa omnia, vt à II folâ membrorum conlbrmatione profcda, explicare^

a. Clers. : 225. Il s'agit touiours des Principia Fliilosophicv.

b. Page 275, 1. 3i.

c. Page 276, 1. 24-26.

��luit. 1.

�� � jïo Correspondance. 1,184-283.

Lœtafanè & iucunda Prouincia! Hoc Ji prœjîiterïs, {& credo, quantum ingenium humanum poterit, te hâc in re prœjîiturum in quintâ fextâue parte Phyjices luœ, quas, vt audio, ferè à te perfeéîas iam ejje & abfolutas, ita aui-. de expeélo eflicïimque rogo, vt, quamprimum poj[Jit fieri, 5 lucem videant, vel potius vt nos in ipfis vlteriorem na- tures lucem videajnus ; fed ad rem redeo) : hoc, inquam, Ji prœjîiteris, agnofco te demonjîrajfe, in brutis animar- iibus inejfe animam neminem demonflrare pojje. Sed in~ terea loci, quod & ipfe fubmones, quod non Jit anima in 10 brutis, te necdum de?nonJïraJJe , nec demonjîrare poJJe vllo modo.

III Praeter liane vnam, quod cum habeant oculos, au-

res, &c. '\

Maximum meo iudicio argumentum ejî, quod tam fub- i5 \tiliter fibi prœcaueanl & pro/piciant, vt narratiunculis veris pariter ac mirandis, Ji otium ejjet, demonjîrare pof- Jem. Sed credo te in confimiles hijtorias incidijfe; meœ autem in nullis extant libris.

��IV Quod non fit tàm probabile omnes vermes, culices, erucas, &c.

��20

��Nifijorle imaginemur ijtiufmodi animas, vitœ mundi, vt appel la t Ficinus, arenam quafi eJje ac puluerem; & in- finita Jere ex ijîo penario animarum agmina Jatali quo- dam impetu in prœparatam materiam Jemper prolabi. 25 Sed concedo hœc citiiis dici pojfc quàm demonjtrari.

��a. Page 277, 1. 4-5.

b. Ib.. 1. 13-14.

�� � 1, 2S5-28G. DXLIV. — ^ Mars 1649. }^^

Vt aliquid voce vel nutibus indicaret, &c. ^ V

Annon canes annuunt candis, vt nos capitibus? Annan

hreuibus latratibus cibum fœpius ad menfam mendicant?

Imà verà aliquando domini cubitum pede, qiiâ poffunl

5 cum reuerentiâ, tangentes, quafi fui oblitum, blando hoc

eum Jigno commonefaciunt ?

Quàm maxime flupidi ac mente capti, c^c, non ^'I autem vUum brutum, &c..

Nec infantes vlli, per aliquàm multa faltem vicnfnun ■ o fpatia, quamvis plorent, rideant , irafcantur &c. Ncc diffidis tamen, opinor, qiiin infantes fint animât i, ani- mamque habeant cogitantem.

Refponfa hcvcfunt [Virillufîriffime) qiiœ tuis prœclaris refponfîs tnihi vifum eft reponere. Quœ an œque grata

i5 futur a fini, ac nuperœ mece obieéîiones, fane prœfagire non poffum.

Humanitas tua, quam verjus ifîas perfpexi, & diutur- nior cum fcriptis tuis confuetudo, audentiorem me fece- runt ; vereor ne fuerim prolixus nimiùm ac molefîus.

20 Equidem ferme oblitus eram potifjimi mei infîituii, quod non fuit œternas iecum altercationes reciprocare ; fed ciim hanc oportunitatem fim naélus, tanti viri de ré- bus quœ fe obtulerinl Philofophicis iudicium placide ex- \pcriri, & prœcipuè fi qua difficultas emerferit inter le-

2 5 gendos tuos libros, teipfum audire interpretantem. Quam profeélà gratiam fi lubens facilifque concejferis, fummo- perè me tibi dejuincies.

a. Page 278, 1. i6-r_-.

b. Ib., 1. 21-2?.

�� � ^12 Correspondance. i.îse

El fané quant hibenter eximiœ titœ artis ac pcrilix jnilii copiant fcccris, ccrliim cjl iam nunc in paucis qui- btifdam periculiiin facerc.

Primo igiltir, quœro an a Dco ita /latiu] aut alio qiw- uis modo ficri potuijjct, vt ntundiis ejfct finitus, id cjî 5 certo aliquo millianim numéro circumfcriptus. Non leue enim argumentunt vidctur mundum pojjc cffe finitum, quod pleriquc omnes impoj/ibilc putent effe injinilum.

Secundo, ft quis mundi huius finibus propè ajjideret, quœro an pojfit gladium per mundi latera ad capulum vfque \o tranfmittere, ita vt totus fera gladius extra mundi mœnia emineret. Quod enim nihil extra mundum Jït quod rejïflat ^ videtur faéîu facile ; quod autem nihil extenfum fît extra mundtim quod recipiat, videtur ex eâ parte impofjibilc .

Tertio [ad Art. 2g Part. 2),fi A B corpus transferatur 1 5 à corpore CD, quœro qui confiât tranfationcm e[fe reci- procam. Piitcmus enim CD turrim e/fe, & AB ventum occidcntalem per latera turris tranfcunlent. Turris CD autem quiefcit, aut faltem non recedit à vcnto A B. Si recedit, vel, quod ais, motu transfertur , vtique ver fus 20 occident etn mouetur. Sed non fertur verfus occidcntem, ciim & terra & ventus ferantur verfus oricntem. Videtur igitur refpeéîu venti quiefcere, ciim nullum motum ab ipfo fufcipiat. Dicis tamcn tranflationem [quœ quidem tranflalio motus cfl) ipfius turris & venti c(fe reciprocatn. 2 5 Turris igitur refpeclu eiufdem venti & moueretur & quiefceret, quod p?'oximè ahefî à contradiélione. Signum autem cfl, ciim ille qui à me fcdente receffit ambulando, puta mille paffus, rubuerit vel laffus fucrit, ego vcrà fe- dens nec ruborem contraxerim ncc laj/itudincm , illum 3o i() aiilem] aut (édit. lat.).

�� � 1,286-287. DXLIV. — 5 Mars 1649. jij

folum inotnm fuijfe, me verd per id temporis qui'euiJJ'e. No\tionalem igiîur duntaxat variatœ dijïantiœ refpeélum illius motu fufcipio, nullum motum realem & Phyjicum. Qiiarld, Art. 14g Part. 3 : Sicque etiam efficiet, vt 5 terra circa fuum axem gyret &c. Quomodo efficiet Luna vt terra vno die gyrosfuos abfoluat, cùm ipfa 3o ferè dies infuas ab fumât périodes? Quœ verà fcribuntur Art. 1 5 1 , hanc quœjîionem, opinor, non attingunt.

Quinte, de particulis ijîis contortis, quas Jîriatas vocas,

10 quomodo ita contorqueri potuerunt, & eo ipfo in injînita fragmina & atomos non dijîungi? Quem lentorem, quant tenacitatem in prima illâ materiâ, fibi vbique Jîmili & homogeneâ, imaginari pojfumus? Vnde mollefcebant ijîœ particulœ primùm, indeque obdiiruerunt ?

i5 Sexto, Artic. i8g Part. 4 : Animam fiue mentem in- time cerebro coniundam. Perlubenter equidem liîcaudi- rem fententiam tuam de coniundione animœ cum corpore : an cum toto corpore coniungatur, an cum cerebro folo, an verd in folum conarium, tanquam in paruulum aliquod

20 ergajîulum, compingatur? Id enim fedem fen fus commu- nem'^, animœque rl'AÇtÔTzoliv , à te monitus, agnofco. Dubito tamen annon per vniuerfum corpus anima peruadat. Deinde quœro ex te, ciim anima nullas habeat nec ra- mofas nec hamatas particulas, quomodo tam arélè vnitur

25 cum corpore. Scifcitorque fubinde, annon aliquid exerit fe in naturâ, cuius nulla ratio Mechanica reddi potejî. Illud «.Oxe^ouTiov, cuius in nobis confcij fumus, quo oritur modo ? Et ratio imperij animœ nojlrœ in fpiritus ani-

28 Et ratio] Quccque ratio fit (édit. lat.).

a. Lire : communis?

Correspondance. V. 40

�� � 3 14 Correspondance. i. a»*?-^^;^.

maies, quomodo poteji eo.s atnandare in quamlibcl cor- poris partcin ? Qiiomodo fagarum fpirila.s, quos vocanl familiares, matenam tàin apte Jibi adaptant atqiie con- Jîringunt, vt vifibiles & palpabiles fe exhibeant exccrandi.s vctulis? Hoc autem Jîeri non folùfJi rctiilœ, fcd iuuencs 3 fagiV, niilla vi coaclœ, [ponte im'hi fa/Tœ finit non paiicœ Porrù, annon & ipfi hoc îpfum aîiqiio modo in anima- bus nojîris cxperimiir, dum pro arbitrio nojlro fpiriliis nojîros animales ciere & fijïcre, excrere & reiiocare pof- \fiimus? Qiiœro igitiir, nunquid dedcccrct homincm Philo- lo J'ophiim in rerum vniuerjitate fubjlantiam aliqiiam agnof- ccre incorporcam, quœ tamen pojfit aiit omncs aiit faltcm plurimas ajfeéliones corporeas, non fecits ac ipja corpora in fe miituo, in corpus aliquod imprimere, quales fiinl motus, figura, Jîtus partium, &c.;imd vero, cùm ferme i5 conjlet de motufue morâ, fuperaddere etiam quœ motûs confequentia funl, vt diuidere, coniiingere, diffipare, vin- cire, fîgurare particulas, figuratas difponcre, difpofitas rotare vel quouis modo mouere, rotatas continere, & id genus alia; vnde lumen, colores, & reliqua fenfûs ob- 20 ieda prodire neceffe efl, iuxîa eximiam tuam Philofo- phiam.

Prœterea, ciim nihil nec corporeum neque incorporeum potefi agere in aliud, nifi per applicationem fuœ e[jenliœ, neceffe infuper ducere, vt,fiue Angélus ft, fuie Dœmon, 2 5 Jîue anima, fue Deus, qui agat prœdiélis modis in mate- riam, vt efjciitia cuiiifibet inequitet quafi illis maleriœ partibus in quas agit, aiit aliquibus alijs, quœ in lias ipfas agant per motûs tranfmiffionem, imà vt integrœ aliquando adft materiœ quam gubernat & modificat ; vt cou /lai in 3o

1 quomodo] quâ (édit. lat.). — 27 vl omis (//>.).

�� � 1,288-289. DXLIV. — ^ Mars 1649. 31^

Genijs, Jiue bonis, fiue malignis, qui fe humanis oculis patefecerunt : aliter enim qui poterant conjlrin^ere ma- leriam, & in hâc vel illâ figura continere ?

Pofiremà, ciim tam fiupendam virlutem habeat fuh-

5 fianlia incorporea, vt per nudain fuî applicationeni fine

funiculis aut vncis, fine fundis aut cuncis, materiam ^on-

firingat, explicet, diuidat, proijciat, & finiul retineat, on-

non verijimile videatur, vt in feipfam fe pojffil colligtre,

ciiin nulla obfiet impenctrabilitas, & diffundcre fe denui^

10 & fimilia ?

Hœc abs tepeto, Vir doéîijjime, quantum per olium li- cebit, vt digneris exponere, vtpote quem fcio tam inti- ma quam extima Naturœ myfieria rimatum effe, commo- deque interpretari pojje. i5 Septimd, de globulis œthcrei.s, quœro, fi Deus^mun- dum ab œtenw condidijfet, annon multis abhinc annis I comminuti & confradi fuiffent ifii globuli in partes in- definitè fubtiles , mutuis collifionibus vel aitritionibus, primique elementi faciem iam olim induijfent, iîa vt vni- 20 uerfus mundus in vnam immenfam flammam multa antc fœcula abijjfet ?

Oélauo, de particulis tuis aqueis, longis, teretibus &

flexibilibus, numquid habent poros? Idfanè mihi non vi-

detur probabile, ciim fint fimplicia corpora, particulœque

25 primes ex nullis alijs particulis complicatœ, fed fragîuina

ex intégra primâque materiâ elifa, ac proinde plane lio-

mogenea. Hinc dubito, qui poterunt fleéli fine penetra-

tione dimenfionum. Putemus enim aliquando ad annuli

infiar incuruari. Superficies concaua minor erit conuexâ,

3o (S'c. Rem probe lenes. Non efi quod hic immorer.

Ncc lamen fi poros habere contenderes, quod nunquam

�� � 7i6 Correspondance. 1,289-290,

opinor faciès, difficultatem tollet. Quippe quod quœjîio tune injiituetur de pororum labrù vel lateribus : necejfa- rio enim aliquid fledetur, quod non habet poros.

Atque hœc difficultas pertinet non foliim ad oblongas tuauparticulaSffed etiam ad ramofas illas aliafque fermé 5 omnes, quas fledi necejje eft, & tamen non difrumpi.

Nond & vltimô, vtrum materia, fine œternam finga- miis,fiue hejïerno die. creatam, fibi libéré permiffa, nul- lumque aliunde impulfuni fufcipiens, moueretur an quief- ceret? Deinde, an quies fit modus corporis priuatiuus, an 10 vero pofitiuus ? Et fuie pofitiuum malles, fiue priuatiuum, vnde cotijîet vtrumlibet ? An denique vlla res affeéïionem vllam habere poffit naturaliter & a fe, quâ penitus potefl dejîitui, vel quam aliundè potefl adfcifcere ?

Haclenus feré circa generalia prœclarœ tuce Phyfices i5 fundamenta lufi, dicam, an potins laboraui, progreffurus pofhac ad fpecialiora,f facilitas tua atque comitas eà me inuitauerit, aut faltem permiferit. Et œquiori fané animo feres, ciim hîc de primis agatur principijs, fi fuperjîitiofé omnia examinaui, viamque quafi palpando, fingulaque 20 curiofiùs contreélando , lente me promoui & tefudineo \gradu. Video enim ingenium humanum ita comparatum effe, vt faciliiis longé quid confequens fit difpiciat, quàm quid in naturâ primo verum; noflramque omnium con~ ditionem non multiim abludere ab illâ Archimedis, ooç 25 TioO TTw, 'AoX •Ai'jri'joi Ty;v y/^v. Vbi primiim figamus pe- dem, invenire multo magis fatagimus, quam vbi inueni- mus vlteriiis progredi.

Quod ad mirifîcas illas fîruéluras attinet, quas ex illis principijs generalibus erexijîi, quamuis prima fronîe 3o adeà fublimes & ab afpeélu nofro remotœ viderentur, vt

�� � 1,590- DXLV. — 6 Mars 1649. M7

omnia apparerent Jiubibus tenebrifque obuoluta, dies ta- men difficultates comminuit, paulatimque euanuerunt ijlœ obfcuritates, adeo vt perpaucœ, prœ quod tum faûum eji, in confpeéîum iam ve niant. 5 Hoc autem necejfe duxi, vt profiterer, ne œternum à me expeéles tibi creatum iri negotium, fed lubentiiis mihi re/cribas, parique humanitate hafce fcifcitationes meas accipias, quâ primas quas miji àbieéliones. Quod Ji feceris [clarijfime Carteji) fupra quàm dici poteji, tibi objîri- 10 ûum dabis

Humanilatis tuœ ac fapientiœ

admiratorem religiojijjimum

Henricum Morum.

Cantabrigice, è Chrijîi Collegio, '5 3 Nonarum Marlij 164g.

��DXLV.

Chanut a Descartes.

Stockholm, 6 mars 164g.

[A. Baii.let], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 36g.

Suite immédiate du passage cité, lettre DXLII, p. 295 ci-avant :

a Mais l'inquiétude et l'impatience firent reprendre la plume à M. Cha-

» nut dez le VI de Mars, pour luy dépécher de troisièmes lettres par

» l'adresse de M. de Hooghelande à Leyde. [En marge: Lettre MS. à

» Picot, du 23 Avril 1649.] Ces dernières contencient des instances trés-

1) fortes, de la part de la Reine, pour luy faire faire le voyage de Suéde;

» et M. Chanut, qui devoit partir dans trois semaines pour retourner en

» France, y joignit des conjurations conçues dans les termes qu'il croyoit

» les plus forts pour l'ébranler. Et la Reine avoit déjà donné ordre à l'un

�� � }i8 Correspondance. 111,614.

» de ses Amiraux pour l'aller prendre dans son vaisseau et le conduire en »> Suéde. » (Baillet, II, 36g.)

Cette lettre du 6 mars est bien, en effet, la 3™', si l'on compte celle du 12 décembre 1648 : i», 12 déc; 2", 27 février; 3", 6 mars. Mais Baillet ne compte pas ici celle du 12 déc, et en compte une autre, qui aurait été écrite peu de Jours avant le 27 février ; nous avons vu, p. 2g5 ci-avant, qu'elle n'avait jamais existé. La raison pour laquelle Chanut écrivit de nouveau le 6 mars, huit jours après le 27 février, parait avoir été (outre l'impatience de la Reine) le prochain départ de l'amiral Flemming pour la Hollande. Il fallait avertir au plus vite Descartes, pour qu'il pût profiter de l'occasion, et revenir avec cet officier suédois. Flemming, nous le ver- rons (lettre DLVI ci-après), se trouva en Hollande un peu avant le 9 avril ; il rendit même visite à Descartes; m^is celui-ci ne savait pas qu'il eût mission de le ramener en Suède, la lettre du 6 mars ne lui étant par- venue que quelque temps après cette visite. La citation de Baillet étant tirée d'une lettre à Picot, du 23 avril, Descartes ne paraît pas avoir reçu la lettre du 6 mars avant cette date. — Remarquons enfin que, le 6 mars, Chanut ignorait encore s'il pourrait revenir en France : son congé ne lui fut accordé que le 25 mars, et il n'en eut connaissance que le 24 avril. Voir ci-après lettre DLIX.

��DXLVI.

ScHOOTEN A Descartes.

Lej'de, 10 mars 164g.

Texte de Clerselier, tome III, lettre 116, p. 614-615.

« Monlieur Schooten à Monfieur Descartes. A Leyde, ce 10 Mars » 1649. » En tête de la lettre dans l'édit. Clerselier. — Descartes répondra le g avril, lettre DLIII, p. 336 ci-après.

M on (leur,

le ii'ay pas voulu manquer de vous enuoyer les deux Hures que ie.vous auois pj-omis, fçauoir : Diogenes Laer- tius de vitis Philofophorum, & Gregorius à S. Vin- centio de quadraturâ circuli & fedionum coni^ Tou-

a. Voir ci-^vant t. IV. p. 227, 1. 3, et éclaircissement, o. 23 1.

�� � iif, 6t4-6i5. DXLVI, — 10 Mars 1649. jip

chant ce dernier, ie defire fort de fçauoir vojlre fentiment, d'autant que le feu Père Merfenne dans vn Hure qu'il a nagueres mis en lumière, quifert de fécond tome au Hure intitulé Cogitata Phyfico-Mathematica, parle fort fo- 5 brement en faneur de cet Autheur, ne le nommant pas vne feule fois, encore qu'il parle ajfe^ apertement & am- plement de fon Hure. La plus grande louange qu'il luy donne, efi qu'il ait compofé vn grand Hure, & qu'il a cherché cette quadrature par des chemins fort longs & qui

10 défia font connus. Ce que ie prens pour le iugement de Monfieur de Roberual, lequel ie fçay s'efîre employé à l'examiner. Mais, parce que Vincenîius luy-mefme dé- clare que la chofe principale dont il s'efi feruy, pour en venir à bout, efi per proportionalitates, dont il a fait vn

i5 traité, & qu'il traite auffi de dudu plani in planum, qui fans doute font des chofes nouuelles & qui méritent de la louange, dont pourtant le Père Merfenne ne dit mot, ie doute fort que ce fentiment foit affe:^ équitable. Si vous voulcT^ lire ce que le Reuerend Père Merfenne en a écrit,

20 ie vous enuoyeray fon Hure, lequel ie puis facilement ob- tenir icy d'vn de mes amis, qui m'a appris ce que ie vous en viens \ d'écrire*.

Au refie, i'ay écrit à Monfieur de Zuitlichem le ieune, que les Vers qu'il auoit compofe^ pour mettre fous vofire

25 effigie, ne font pas encore graués. Vous les verre?^ dans cette feuille cy iointe, oii i'ay adioûté ceux que Monfieur Bartholinus a compofe^ fur le mefme fuiet. Et ie I'ay fait en faueur de ceux qui in tuî laudem fe profitentur poëtas vel piélores, &c. *,

3o Sed his omiffis, il faut que ie vous propofe vne petite difficulté, qui m' efi Juruenué en voulant refoudre vne

�� � 320 Correspondance. m, gis.

équation de quatre dimenjïons, dont la racine eji cubique, en deux autres, félon la règle de la page 385^, àfçauoir, de diuifer 12 par j — Ve^ — Vez, ce que ie ne puis autrement faire, qu'en mettant ^_y^'^_y — ; mais ie ne me fatisfais pas ainfi. 5

De plus, ie ferais bien aife que vous vouluffie-^ prendre la peine d'examiner fi ces deux queflions paradoxes font bien refolués.

Perfonse duae A & B, focietatem ineuntes, lucrati funt 12 aureos ; quorum A expendit aureos 5 ; B au- 10 tem reliquatur aureos 2, hoc e(l habet — 2 aureos. Quseritur quantum cuilibet ex hâc fummâ debeatur ? Refpondetur : foluendos efle à B ipfi A 8 aureos, quamuis lucrum elTe manifeflum fit,

Aliud exemplum de damno. Perfonse duse A & B î5 iaduram faciunt 12 aureorum, hoc eft, habent — 12 aureos. Cùm igitur A contribuerit 5 aureos, & B — 2 aureos : manifeflum fit, ipfi A, ex naturâ quaeftionis, deberi — 20 aureos^ & ipfi B, + 8 aureos, hoc eft, B habebit 8 aureos, etiamfi iaduram fadam effe 20 conftet.

Enfiniffant, ie vous remercie tres-humblement de l'hon- neur que i'ay nouuellement receu en voflre logis, vous a/Jurant qu'il n'y a chofe au monde que le defire aucc plus de pafjion, que de pouuoir.eflre capable de vous rendre î5 quelque feruice, & dont ie faffe plus d'eflat, que d'auoir acquis la gloire de voflre connoiffance, laquelle ie taf- cheray de me conferuer, en vous affurant que ie fuis,

a. Page 385, de la Géométrie de Descartes, édit. lâSj. Voir p. 459 de la présente édition.

�� � DXLVI. — lo Mars 1649. pi

Page 319, 1. 22. — Le P. Grégoire de S’ Vincent prétendait résoudre le problème de la quadrature du cercle dans un livre publié à Anvers, en r647(voir ci-avant t. IV, p. 23 1, éclaircissement). Mersenne critiqua cette prétendue solution. Un Jésuite, disciple de l’auteur, le P. Alphonse- Antoine de Sarasa, lui répondit par l’ouvrage suivant :

« Solutio problematis a R. P. Marina Mersenno Minimo propositi : » datis tribus quibuscumque magnitudinibus, rationalibus vel irrationali- » bus, datisqueduarum ex illis Logarithmis, tertiœ Logarithmum Geome- » tricè invenire. Duo a proponente de hac propositione pronuntiantur : » unum, quôd forsitan longe difficiliorem quàm ipsa Quadratura solutio- » nem requirat ; alterum, quod Quadratura Circuli, a R. P. Gregorio a » S Vincentio exhibita, abeat in illud necdum solutum Problema. Qui- » ius videtur indicare, solutionem Problematis de Quadratura Circuli, » expeditamfore, si defectus suppleatur; quem in solutione Problematis » a se propositi consistere indicauit. — Auctore P. Alfonso Antonio de » Sarasa Societatis lesu (Antverpia;, apud loannem et lacobum Meur- » sios. Anno MDCXLIX, fo!., pp. 35.) >>

A la page 4, Sarasa reproduit la Censura R. P. Marini Mersenni, quam libro Reflexionum Physico-Mathematicarum inseruit, pag. 72.

Un pen plus tard parut, sur la même question, un opuscule de Christian Huygens :

« Christiani Hugenii, Const. F., Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli, ex data portionum gravitatis centra. Quibiis » subjuncta est Ê;éTaflr!ç cyclometriœ Cl. viri Gregorii à S. Vincentio, K editœ anno CIO IDC XLVII. (Lugd. Batav., ex officina Elseviriana. » Anno i63i, in-4, pp. 43.) »

Le P. Aynscom y répondit :

« Francisci Xaverii Aynscom Antverpiani e Societate lesu, Expositio u ac deductio geometrica Quadraturarum Circuli R. P. Gregorii a S. » Vincentio eiusdem Societatis. Cui prœmitiitur liber de natura et affec- » tionibus rationum ac proportionum geometricarum. (Antverpias, apud » lacobum Meursium. Anno MDCLVI, fol., pp. 182.) »

Page 319, 1. 29. — En tête de la traduction latine de la Géométrie de Descartes, Schooten mit un portrait du philosophe, fait par lui-même, avec ces mots : « Franciscus a Schooten Pr. Mat. ad vivum delineavit et » fecit. Anno 1644. " Au-dessous du portrait se trouvent les vers suivants, de Constantin Huygens, fils aîné du grand ami de Descartes :

« Primus inaccessum qui per tôt sœcula vcrum » Eruit e tetris longa3 caliginis umbris » Mysta sagax, Natura, tuus, sic cernitur Orbi ’) Cartesius. Voluit sacros in imagine vultus

Correspondance. V, 41 J22 Correspondance.

» Jungcrc victurcc artificis pia dcxtera famae,

» Omnia ut aspiccrcnt qucm sxcula nulla taccbunt. »

« Constantini Hugenii F"K »

Voir, au sujet de ces vers, la réponse de Descartes, lettre DLIII ci- après, p. 338, 1. 6 et p. 339, éclaircissement.

D'autre part, dans la seconde édition des Momenta desultoria de Cons- taniin Huygcns, le père (La Haye, iG55), on lit, à la date de 1649, les deux épigrammes ci-dessous :

« lu cffigiem Renati Cartesii. »

« Cartesii pccius vides, vides frontem?

» Gandore vel modesiià nihil supra est,

» Scicntiâ nil par quidcin. Exigis plura ?

» Siagira, si tamen Siagira, Naturam

» Aspexit, aut inspexit; iste perspexii,

» Pcrspexit ac detexit. Exigis plura ?

» Qui plura dicere me vetat, stupor veiat. »

« In ejusdem nomen. » « Renatus istc quem videtis, hospites, » Renatus infans pcrperam dictus fuit, » Nulli secundus antc se mortalium. » Natus vocari, non Renatus debuit : » Natura nasci vidit hactcnus nihil, » Ex quo rcnato surgcret Cartesius. »

(Hugenii Epigram. Lib. XI, p. 371.)

��■ DXLVII.

Chanut a Descartes.

Stockholm, 27 mars 1649.

[A. Baillet], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 371-372.

« M. Chanut récriuit le XXVII de Mars, non aux deux dernières » lettres de M. Descartes, qu'il ne reçût que depuis, et dont il luy porta » hiy même la réponse en Hollande, mais aux premières, du XIII de » Mars, pour luy faire sçavoir que la Reine auroit souhaité de le voir au » mois d'Avril, afin de pouvoir le remettre dans sa maison d'Egmond ■> rhyver suivant, si le climat de Suéde luy etoit trop rude. Il l'assura en

�� � DXLVIII. — ji Mars 1649. }2j

» même têms que, si sa commodité ne s'accordoit pas avec ce terme, elle » se relâcheroit sur ce point, et qu'il auroit d'elle les trois mois de délay » qu'il demandoit, et toute la condescendance qu'il souhaiteroit, pourvu » qu'il accomplît le voyage de Suéde. Monsieur Chanut se réserva pour » luy dire le reste de bouche. » (Baillet, II, S/i-Syz.)

Cette lettre a certainement été écrite, puisque Baillet en donne la date, 27 mars, que dut lui fournir le registre de Chanut. Toutefois ce n'est pas une réponse à une lettre du i3 mars, par la raison que Descartes n'écrivit point à cette date, et que, l'eût-il fait, sa lettre n'aurait pas eu le temps de parvenir à Stockholm, du i3 au 27 (voir ci-avant, p. 295). Il n'est même pas sûr que Chanut eût déjà reçu la lettre du 26 février, que Brasset lui avait envoyée le 4 mars (ci-avant, p. 296, note a). Chanut renouvelle ici à Descartes 1 invitation de venir en Suède. — Comme Brasset ne répondit que le 16 avril à des lettres de Chanut, du 20 mars, et le 3o avril, à des lettres du 3 et du 10 avril {Bibl. Nat., fr. lygoi, f. 26g et f. 3o3), celles du 27 mars lui arrivèrent un peu avant le 23 avril. Descartes venait de répondre à la lettre du 6 mars, qui lui avait été remise tardivement (lettre DLVI ci-après). Mais il ne répondit point à celle-ci, du 27 mars; car on sut en Hollande, dès la fin d'avril, que Chanut allait arriver, reve- nant en France, et on s'attendait chaque jour à son passage (lettre DLIX ci-après, p. 35 1). — Ajoutons que, le 27 mars, Chanut ne pouvait parler encore de son prochain congé, sinon comme d'une probabilité et d'une espérance (voir, en effet, p. 3 18 ci-avant, fin de Y éclaircissement).

��DXLVIII.

Descartes a Chanut.

[Egmond, 3i mars 1649.]

Texte de Clerselier, tome 1, lettre 42, p. i35-i36.

Sans date dans Clerselier. Mais cette lettre fut envoyée en même temps que la suivante, et pour être montrée à la reine de Suéde. Or la suivante est fixement datée dans Clerselier du 3i mars 1649 (^" ^' 2' édit.), ou du dernier jour de mars 1649 {3' édit.). En outre, une note de l'exemplaire de l'Institut, I, iJS, confirme ainsi celte date : « Dans le catalogue des lettres reçues par M. Chanut, il est marqué » deux lettres de M. Descartes reçues le Si mars 164g. » {Lire : du 3 1 mars, à moins qu'il ne s'agisse ici des lettres DXL et DXLI,

�� � ^24 Correspondance. i, .35.

p. 2Sg cl 2g3 ci-avant, envoyées seulement le 4 mars.) Descartes répond ici à la lettre DXLII, du 2 y février, p. 2f}5 c>-avant.

Monfieur, La dernière que vous auez pris la peine de m'a- drefler à Paris, n'eft point paruenue iufques à moy ; mais ie viens d'en receuoir la copie par le foin de M. Braffet, & ie tiens à vne tres-infigne faueur d'à- 3 prendre par elle, qu'il plaift à la Reyne de Suéde que i'aye l'honneur de luy aller faire la reuerence*. l'ay tant de vénération pour les hautes & rares qualitez de cette PrinceiTe, que les moindres de fes volontez font des commandemens tres-abfolus à mon regard : c'efl 10 pourquoy ie ne mets point ce voyage en délibération, ie me refous feulement à obeïr. Mais, pource que vous ne me prefcriuez aucun temps, & que vous ne le propo- fez que comme vne promenade, dont ie pourrois eftre de retour dans cet efté, i'ay penfé qu'il feroit malaifé i5 que ie pulTe donner grande fatisfadion à fa Maiefté en fi peu de temps, & qu'elle aura peut-eftre plus agréable que ie prenne mes mcfures plus longues, & faffe mon conte de pafler l'hyuer à Stocholm. Dequoy ie tireray vn auantage, que i'auouë eftre confiderable 20 à vn homme qui n'eft plus ieune, & qu'vne retraite de vingt-ans a entièrement defacoutumé de la fatigue; c'eft qu'il ne fera point neceffaire que ie me mette en chemin au commencement du printemps, ny à la fin de l'automne, & que ie pourray prendre la faifon la 25 plus fure & la plus commode, qui fera, ie croy, vers le milieu de l'efté^; outre que i'efpcre auoir cepen-

a. Dcscarlcs s'embarquera le i septembre. Voir ci -après ieiirc I ) L X I ,X , éclaircissement.

�� � I, .ss-k DXLVIII. — }i Mars 1649. 325

dant le loifir de mettre ordre à quelques aflfaires qui m'importent.

Ainfi ie me propofe d'attendre l'honneur de rece-

uoir encore vne fois de vos lettres, auant que ie parte

5 d'icy, & ie ne manqueray pas d'obeïr tres-exadement

à tout ce qui me fera commandé de la part de fa Ma-

iefté, ou bien à ce qu'il vous plaira me faire fçauoir

luy eflre agréable. Car ie ne fçay s'il eft à propos

qu'elle fçache que i'ay demandé ce delay; & ie n'o-

,0 ferois prendre la liberté de luy écrire, pource que le

refpea & le zèle que i'ay, me font iuger que mon de-

uoir feroit de me rendre au lieu où elle eft, auant que

les couriers y puiTent porter des lettres ; mais ie me

fie en voftre amitié & en voftre adrelTe pour ménager

i5 mes excufes.

Au refte, ie ne fçay en quels termes ie vous puis remercier de toutes les offres qu'il vous plaift me faire, iufques à me vouloir mefme loger chez vous. le n'ofe les accepter, ny les refufer. le vous puis feule- 20 ment affurer que ie feray tout mon poffible, pour n'en vfer qu'en telle forte, que ny vous ny aucun des voftres n'en ferez incommodez, & que ie feray toute ma vie, &c.

Page 324 1 7 — Cette dernière lettre de Chanut à Descartes était, on l'a vu (ci-avant p. 295), celle du 37 février, envoyée en double, à Paris el à La Haye Brasser fit parvenir aussitôt à Egmond la copie qu il avait reçue directement de Stockholm ; Descartes ne devait avoir qu'environ trois semaines plus tard l'original adressé à Paris, et qui lui fut renvoyé par Clerselier (voir lettre DLVII, p. 353 ci-après).

On lit en effet, dans une lettre de Brasser à Chanut, datée de La Haye, 26 mars 1649 : « . . .le finiray celle cy, Monsieur, par vous souhaicter les » bonnes pasques {le jour de Pâques tombait le 4 avril, en 1Ô49), et vous > remercier de l'honneur de vos deux dernières des 20 et 27 de 1 autre

�� � j^ô Correspondance. 1.136-137.

» moys. rattc-ndz la rcsponse de M. Descartes sur vostre compulsoire et » le mien pour l'approcher de l'Ourse mineure. Comme vous l'aurez » préparé au secret que vous me recommandez, ie luy en ay escrit aa » mesmc sens. » {JUbl. Nat., fr. ijrjoi, f. 221 verso.) La réponse de Descartes est cette lettre DXLVIII et la suivante. Brasset ne les fera partir pour Stockholm que le 9 avril (voir ci-après lettre DLI, p. 335, fin de l'éclaircissement).

��DXLIX.

Descartes a Chanut.

Egniond, 3i mars 164g.

Texte de Clerselier, tome 1, lettre 43, p. 1 36- 139.

Ecrite en même lemps que la précédente, l'une pour être montrée à la reine de Suède, celle-ci pour Chanut seulement, c'est encore une réponse à la lettre du n j Jévrier, p. 2f)5 ci-avant.

Monficur,

le vous donneray, s'il vous pkiifl, la peine de lire cette fois deux de mes lettres ; car, iugeant que vous en voudrez peut-eftre faire voir vne à la Reyne de Suéde, i'ay referué pour celle-cy ce que ic penfois 5 n eflre pas befoin qu'elle vill, à fçauoir, que i'ay beau- coup plus de difficulté à me refoudre à ce voyage, que ie ne me ferois moy-mefme imaginé. Ce n'efl pas que ie n'aye vn très-grand defir de rendre fcruice à cette PrincefTe. I'ay tant de créance à vos paroles, & vous lo me l'auez reprefentée auec des mœurs & vn efprit que i'admire & eflimc fi fort, qu'encore qu'elle | ne feroit point en la haute fortune ou elle cil, & n'auroit qu'vne nailfance commune, fi feulement i'ofois efperer que mon voyage luy fufl vtile, l'en voudrois entreprendre i5

�� � 1, iS7. DXLIX. — }i Mars 1649. 3^7

vn plus long & plus difficile que celuy de Suéde, pour auoir l'honneur de luy offrir tout ce que ie puis con- tribuer pour fatisfaire à fon defir. Mais l'expérience m'a enfeigné que, mefme entre les perfonnes de tres- 5 bon efprit, & qui ont vn grand defir de fçauoir, il n'y en a que fort peu qui fe puifTent donner le loifir d'en- trer en mes penfées, en forte que ie n'ay pas fuiet de l'efperer d'vne Reine, qui a vne infinité d'autres occu- pations. L'expérience m'a auffi enfeigné que, bien que

10 mes opinions furprennent d'abord, à caufe qu'elles font fort différentes des vulgaires, toutesfois, après qu'on les a comprifes, on les trouue fi fimples, & fi conformes au fens commun, qu'on ceffe entièrement de les admirer & par mefme moyen d'en faire cas, à

i5 caufe que le naturel des hommes eft tel, qu'ils n'ef- timent que les chofes qui leur laiffent de l'admiration & qu'ils ne poffedent pas tout à fait. Ainfi, encore que la fanté foit le plus grand de tous ceux de nos biens qui concernent le corps, c'efi; toutesfois celuy auquel

20 nous faifons le moins de reflexion & que nous gou- ftons le moins. La connoiffance de la vérité eft comme la fanté de l'ame : lors qu'on la poffede, on n'y penfe plus. Et bien que ie ne defire rien tant que de commu- niquer ouuertement & gratuitement à vn chacun tout

25 le peu que ie penfe fçauoir, ie ne rencontre prefque perfonne qui le daigne apprendre. Mais ie voy que ceux qui fe vantent d'àuoir des fecrets, par exemple en la Chymie ou en l'Aftrologie iudiciaire, ne manquent iamais, tant ignorans & impertinens qu'ils

3o puiffent eflre, de trouuer des curieux, qui achettent bien cher leurs impollures.

�� � J28 Correspondance. 1,137-158.

Au refte, il femble que la fortune efl ialoufe de ce que ie n'ay iamais rien voulu attendre d'elle, & que i'ay tafché de conduire ma vie en telle forte, qu elle n'eufl fur moy aucun pouuoir; car elle ne manque ia- mais de me defobliger, fi-toft qu'elle en peut auoir 5 quelque occafion. le I'ay éprouué en tous les trois voyages que i'ay faits en France, depuis que ie fuis retiré en ce pays, mais particulièrement au dernier, qui m'auoit efté commandé comme de la part du Roy. Et pour me conuier à le faire, on m'auoit enuoyé des 10 lettres en parchemin, & fort bien fcellées, qui conte- noient des éloges plus grands que ie n'en meritois, & le don d'vne penfion affez honnefte. Et de plus, par des lettres particulières de ceux qui m'enuoyoient celles du Roy, on me promettoit beaucoup plus que i5 cela, fi-toft que ie ferois arriué^ Mais, lors que i'ay eflé là, les troubles inopinément furuenus ont fait qu'au lieu de voir quelques effets de ce qu'on m'auoit promis, i'ay trouué qu'on auoit fait payer par l'vn de mes proches les expéditions des lettres qu'on m'auoit 20 enuoyées, & que ie luy en deuois rendre l'argent; en forte qu'il femble que ie n'eftois allé à Paris que pour acheter vn parchemin, le plus cher & le plus inutile qui ait iamais efté entre mes mains. le me foucie neantmoins fort peu de cela; ie ne l'aurois attribué 25 qu'à la fafcheufe rencontre des affaires publiques, & n'euffe pas laiffé d'eflre fatisfait, fi i'eufTe vu que mon voyage eufl pu feruir de quelque chofe à ceux qui . m'auoient appelle. Mais ce qui m'a le plus dégoûté, c'efl qu'aucun d'eux n'a témoigné vouloir connoiflre 3o

a. Voir ci-avant p. 139-140.

�� � I, i38-i39- DXLIX. — ji Mars 1649. P9

autre chofe de moy que mon vifage ; en forte que i'ay fuiet de croire, qu'ils me vouloient feulement auoir en France comme vn Eléphant ou vne Panthère, à caufe de la rareté, & non point pour y eftre vtile à 5 quelque chofe ^

le n'imagine rien de pareil du lieu où vous efles;

mais les mauuais fuccez de tous les voyages que i'ay

faits depuis vingt ans, me font craindre qu'il ne me

^refte plus, pour cettuy-cy, que de trouuer en chemin

10 des voleurs qui me dépouillent, ou vn naufrage qui m'oûe la vie. Toutesfois cela ne me retiendra pas, fi vous iugez que cette incomparable Reyne continue dans le defir d'examiner mes opinions, & qu'elle en puiffe prendre le loifir; ie feray rauy d'eftre û heu-

i5 reux que de luy pouuoir rendre feruice. Mais, fi cela n'eft pas, & qu'elle ait feulement eu quelque curiofité qui luy foit maintenant pafTée, ie vous fupplie & vous coniure de faire en forte que, fans luy déplaire, ie puiffe eflre difpenfé de ce voyage; & ie feray toute

20 ma vie, &c.

A Egmond,

le dernier Mars 1648.

a. Page 184, éclaircissement.

b. Sic 1648, pro 1649, dans la 3° édition (1667). La i'" (lôS/) et la 2* (i663) donnaient, avec la même faute d'impression : D'Egmond, le 3i Mars 1648.

��COKHi:SPONDANCE. V. 43

�� � }jo Correspondance. 1,139.

DL.

Descartes a Elisabeth.

[Egmond, 3i mars 1649.] Texte de Clerselier, tome I, lettre 44, p. 139-140.

« A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. «, sans date. Ecrite, sans doute, le même Jour que les deux précédentes, 3i mars 164g {voir ci-dessous l. 4-S et l. 7-6').

Madame,

Il y a enuiron vn mois que i'ay eu l'honneur d'écrire à voftre Alteffe'*, & de luy mander que i'auois receu quelques lettres de Suéde. le viens d'en receuoir de- rechef, par lefquelles ie fuis conuié, de la part de la 5 Reyne, d'y faire vn voyage à ce printemps, afin de pouuoir reuenir auant l'hyuer. Mais i'ay répondu de telle forte que, bien que ie ne refufe pas d'y aller, ie croy neantmoins que ie ne partiray point d'icy que vers le milieu de l'ellé. I'ay demandé ce delay pour lo plufieurs confiderations, & particulièrement afin que ie puiffe auoir l'honneur de receuoir les commande- mens de V. A. auant que de partir. I'ay défia fi pu- bliquement déclaré le zèle & la deuotion que i'ay à voftre feruice, qu'on auroit plus de fuiet d'auoir mau- i5 uaife opinion de moy, fi on remarquoit que ie fuffe indifierent en ce qui vous touche, que l'on n'aura, fi on voit que ie recherche auec foin les occafions de

a. Lettre DXXXIX, du 22 février, p. 280 ci-avant.

�� � i^i3.j-i4o. DLL — 31 Mars 1649. jji

m'acquitterdemondeuoir. Ainfi ie fuplie tres-humble- ment V. A. de me faire | tant de faueur, que de m'inf- truire de tout ce en quoy elle iugera que ie luy puis rendre feruice, à elle ou aux fiens, & de s'afTurer

5 quelle a furmoy autant de pouuoir, que fi i'auois efté toute ma vie fon domcftique. le la fupplie auffi de me faire fçauoir ce qu'il luy plaira que ie réponde, s'il ar- riue qu'on fe fouuienne des lettres de V. A. touchant le Souucrain Bien, dont i'auois fait mention l'an paffé

10 dans les miennes'*, & qu'on ait la curiofité de les voir, le fais mon conte de paifer l'hyucr en ce pays-là, & de n'en rcuenir que l'année prochaine. Il eft à croire que la paix fera pour lors en toute l'Allemagne, & fi mes dcfirs font accomplis, ie prendray au retour mon

1 5 chemin par le lieu où vous ferez, afin de pouuoir plus particulièrement témoigner que ie fuis, &c.

��DLL

Descartes a [Brasset].

[Egniond, 3i mars 1649.]

Texte de Clerselier, tome I, lettre 45, p. 140-141.

< A Monsieur Clianut », dit Clerselier, sans donner de date. Mais Descartes ne se serait pas adressé à Stockholm, pour avoir des nouvelles de ce qui se passait en France, tandis qu'il pouvait en recevoir directemait de La Haye, par les soins du résident Brasset. Celui-ci lui avait déjà écrit à ce sujet, au moins deux fois : le 2 mars {lettre DXLIII, p. 2g6 ci-avant), et vers le 23 ou le 24 [voir éclair- cissement, p. 325). Descartes lui répondit, sans doute, le jour même

a. Voir p. 91 ci-avant, note a.

�� � JJ2 Correspondance. i, 140-141.

où il lui envoya ses réponses à la lettre de Chauut du 2 y février, c'est-à-dire le 3/ mars.

Monfieur,

La Philofophie que i étudie ne m'enfeigne point à reietter l'vfage des paffions, & i'en ay d auffi violentes pour fouhaitter le calme & la diffipation des orages de France, qu'en fçauroit auoir aucun de ceux qui y font 5 le plus engagez; d'où vous iugerez, s'il vous plaifl, combien ell grande l'obligation que ie vous ay, d'auoir pris la peine de me faire part des bonnes nouuelles que vous auez eues de S. Germain*. Ma ioye auroit efté parfaite, fi ie n'auois point lu, dans les dernières 10 Gazettes, que l'Archiduc s'auance vers Paris, & qu'on l'a laiffé pafTer comme amy iufques à Soiffons. C'efl porter les chofes à vne grande extrémité, que d'at- tendre du fecours de ceux dont on fçait que le prin- cipal intereîl eft de faire que noflre mal dure. le prie i5 Dieu que la fortune de la France furmonte les efforts de tous ceux qui ont deffein de luy nuire*.

Pour la promenade à laquelle on m'a fait l'honneur de m'inuiter^, fi elle efloit auffi courte que celle de voflre logis iufques au bois de la Haye, i'y ferois bien- 20 toflrefolu; la longueur du chemin mérite bien qu'on prenne quelque temps pour délibérer auant que de l'entreprendre. Ainfi, encore qu'il foit mal-aifé que ie refifle à vn commandement qui vient de û bon lieu, ie ne croy pas neantmoins que ie parte d'icy de plus de 25 trois mois. Et ie vous fupplie de croire qu'en quelque

a. Voir ci-avant, p. 324, -1. 14. Les lignes suivantes montrent bien que le destinataire de cette lettre habitait La Haye, et non pas Stockholm. C'est donc bien le résident Brasset.

�� � I, ■4>. DLL — ji Mars 1649, jjj

lieu du monde que i'aille, ie feray toufiours auec vn mefme zèle, &c.

Page 332, 1. 9. — La paix avait été signée à Ruel, le 1 1 mars, entre la Cour et les députés du Parlement, et dès le 12 la nouvelle en avait été envoyée officiellement en Hollande. Brasset ne la reçut à La Haye que le lundi 22 mars tout au soir, et il s'empressa -de la répandre le mardi 23. Cependant des bruits contradictoires circulaient, et le résident de France attendait une autre dépêche, au prochain courrier, le vendredi 27. mars, qui confirmât la première. Cette confirmation ne vint pas, et l'inquiétude le reprit. Mais il avait écrit auparavant à Descartes, le 23 ou le 24 sans doute, une lettre pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voici quelques documents à ce sujet :

Brasset à Son Eminence (le cardinal Mazarin), 24 mars 1649 : « Mon- » seigneur, l'ay receu auec l'extresme contentement que doibuent auoir » tous les bons Françoys, l'advis qu'il plut a V. Em»^' me donner par sa » despesche du 12, de l'accommodement final des altérations de Paris. » Dieu soit loiié de la perfection de cette bonne œuvre... » (Bibl. Nat.,/. 3/2 verso et/, ai 3.)

Et le même jour, à Mb^ le Comte de Brienne : » L'advis qu'il vous a » pieu me donner, par vostre despeschedu i2,estoit assez important pour » en faire seul le total, puisqu'il s'agissoit du repoz intérieur du royaume. » 11 y a quatre iours entiers que cette bonne nouvelle nous avoit esté » annoncée par diuerses lettres de Rouen, et passagers de Dieppe. Du- » rant ce tems la nostre patience n'a pas esté mal exercée pour en attendre » la confirmation auec l'ordinaire qui n'arriua qu'hier au soyr fort tard. » Ce matin, ie l'ay respandiie partout; mais comme, ie ne sçay par quelle » malignité de destin, tout ce qui vient a nostre avantage est aussy tost » contrepezé par des informations sinistres, les plus reienuz veulent en- » core suspendre leui créance iusques a la venue du prochain courrier, » pour sçauoir la vérité de ce qui se compte, qu'il y auroit eu grand » tumulte a Paris, lors que l'examen des articles arrestez a Ruel fut faict » dans le Parlement. . . » {Ib., /. 2i5 verso et f. 216:)

Lettre circulaire à MM. de Brégy, de Meulles, Chanut, 26 mars : « Si l'ordinaire de France, que nous attendons ce lourd huy ou demain, » n'apporte la confirmation des bonnes nouuelles qui nous vinrent lundy 3 dernier de l'accommodement des brouilleries de Paris, ceux qui ont » voulu estouffer nostre ioye en sa naissance, en soustenant que tout B avoit esté rompu avant que d'estre bien soudé, nous feront d'estranges » insultes. l'attendz donques auec inquiétude le moment qui me donnera » de quoy leur rompre en visière. » (Ib.,f. 220.)

Page 332, 1. 17. — Depuis qu'il avait écrit à Descartes, Brasset avait reçu de moins bonnes nouvelles.

�� � 3^4 Correspondance.

Le 29 mars, il écrivait à M. de la Cour : « ...l'advoûe que ie suis » alliené d'esprit par. . . cette infâme déclaration faicte par le Marquis de » Narmoustier a l'introduction des troupes espagnoles en France, por- » tans que c'est pour le seruice de Paris et pour conclurre la paix gene- » raie, exhortant de les favoriser en leur pieux dessein, asseurant d'avoir » vn pouuoir de M. le P. de Conti et du Parlement. le ne pense pas qu'il » y ayt de cœur véritablement françoys qui ne saigne par ces infâmes » actions. La lettre de S' Quentin qui porte cet advis du 21 me plaist en » ce qu'elle marque que les Espagnolz auoien: faict repasser leur canon » en deçà delà riuiere d'Oyse. . . » {Ib.,f. 225 verso.) — On a vu ci-avant, p. 298, éclaircissement, les entreprises de l'archiduc Léopold.

Brasset écrira à Chanut, 9 avril 1649 : « . . . Vn gentilhomme du Roy » d'Anglet", reuenu de Paris, a rapporté que la Paix estoit faicte. Il » faudra veoyr ce qu'en dira ce soyr ou demain J'ordinaire de France. le » tiens cependant pour constant que l'Archiduc n'a pas trouué les portes » de France si ouuertes que les Princes liguez luy auoient promiz, et la » responce de M. de Brignieu, Gouuerneur de Guyse, mérite bien de » passer dans le payz estranger. Quand le Marquis de Narmoustier lui » enuoya vn Gentilhomme pour l'asseurer de la liberté de M. de Guise et » luy offrir vne grande recompence en particulier de la part dud(it) Archi- » duc, il luy repartit brusquement que ce sont tous des traictres, et que, » quand il n'y auroit point de bourreau pour les pendre, il en voudroit « seruir luy mesme. . . » [Bibl. Nat.,fr. ijgoi^f. 253 verso et f. 254.)

D'autre part, les nouvelles de la Cour, si impatiemment attendues, étaient redevenues inquiétantes.

Brasset écrivait au comte deBriennc,le 3o mars : « N'ayant pas trouué, » dans celle dont vous m'auez honoré le 19,1a suicte des bonnes nouuelles » que vostre précédente m'auoit annoncées, l'en suis dans le juste des- » plaisir qu'vn cœur véritablement passionné pour le seruice du Roy et B le bien de sa patrie est capable de conceuoir. . . » [Ib.,f. 226.)

A. M. de Brisacier, le 3 1 mars 1649 : « Vostre dernière du 19. . . le me j) promettois d'y veoyr vne confirmation de repoz publiq... l'y trouué » vne récidive de confusion. . . Si l'escriueur de Gazettes, que ie vous ay » autres foys designé, a le don de prophétie aussy bien que celuy d'in- » discrétion, noz malheurs domestiques auront vne longue suicte, no- » nobstant que l'accord se renoue. Il n'y a poinct de prouince en France, » qu'il ne figure altérée, ny de grandz qui, a son compte, n'entrent l'vn » apprez l'autre dans le bransle. Dieu veuille qu'il ayt menty en tout » cela. . . » [Ib.,f. 224.)

Enfin, le i" avril 1649: « le suis dans vne attente inquiette de ros » lettres de France. . . » [Ib., f. 23g verso.)

Le même jour, la paix signée à Ruel, le 11 mars, entre la Cour et les députés du Parlement, fut ratifiée à Paris par le Parlement. Mais on ne le sut à La Haye que le 9 avril au soir.

Ajoutons que Brasset laissa passer un courrier, celuy du 2 avril, entre

�� � DLII. — 2 Avril 1649. 33^

le 26 mars et le 9 avril, avant d'écrire en Suède. 11 n'envoya donc qu'à cette dernière date les deux lettres de Descartes du 3i mars pour Chanut. On lit, en effet, dans la lettre de Brasset à ce dernier, 9 avril 1649 : « ...Vous verrez. Monsieur, par la lettre cy ioinct, la disposition de » M. Descartes pour le voyage. Entre tout M. de Bethune {gentilhomme » français qui désirait depuis longtemps passer de Hollande en Suède] » est allé a Amstredam pour profitter Foccasion de l'admirai Fleming... » {Ib., p. 254.) Voir ci-avant p. 325-326.

��DLII.

Descartes a l'Abbé Picot.

[Egmond, 2 avril 1649.] [A. Bau-let], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. 44G-447.

Quatre lettres de Descartes à Picot, 2 et sS avril, 7 et 14 mai 164g, se trouvent à plusieurs reprises citées ensemble de telle sorte qu'il est fort difjicile de les séparer. Voir ci-après lettres DL VIII et DLIX, et lettre DLXIX, éclaircissement.

Suite du passage reproduit ci-avant, t. IV, p. 563 :

« Il aimoit à se voir proprement coëffé, mais sans faste et sans luxe. » Ses perruques se faisoient toujours à Paris, même lors qu'il étoit en » Suéde. Mais elles différoient peu de la forme des cheveux qu'il s'étoit » fait couper. Il avoit soin seulement de recommander {en marge : Lettr. MS. à Picot du 2 avril 1649) :

que l'on n'y mît point de cheveux teints, parce qu'ils changent trop tôt de couleur, mais qu'ils fuffent na- turellement noirs, et qu'on y en mêlât quelques-uns de gris.

« Il se faisoit toujours raser, en Hollande et ailleurs, à la manière de » France. Il suivoit moins les modes, qu'il ne s'y laissoit entraîner. Il » attendoit qu'elles devinssent communes pour éviter la singularité; et » quand il écoutoit son génie, il laissoit ce qui se trouvoit de bizarre dans » le changement de la mode, et n'en retenoit que ce qu'il y remarquoit » de commode. » (Baillet, II, 446-447.)

Voir à ce sujet lettre DLXIX, fin de V éclaircissement.

�� � }}à Correspondance. m, e.e.

DLIII.

Descartes a Schooten.

Egmond, 9 avril 1649.

Texte de Clerselier, tome III, lettre 117, p. 616-618.

Réponse à la lettre DXL VI, du jo mars, p. 3 18 ci-avant.

Monfieur,

le vous remercie des liures & de tous les autres biens qu'il vous a plû m enuoyer. le n'auois iamais efté fi bien fourny de plumes que ie fuis maintenant, & pourueu que ie ne les perde point, i'en ay plus 5 quil ne m'en faut pour écrire cent ans durant; cela me donnera fuiet de penfer à vous, toutes les fois que i'auray la plume en main, & il m'a eflé beaucoup plus aifé de faire la diuifion de 12 par j — Ve 3 — V e 2, que vous m'auez demandée", qu'il ne m'eufteftéfi ie 10 n'euffe point eu de fi bonnes plumes. Car le calcul en eft plus long que l'inuention n'en ell difficile. Il vient pour le quotient

Comme vous pourrez aifément vérifier en multipliant ces neuf termes par 3 — V e 3 — V e 2. Car le pro- duit fera 12.

a. Voir ci-avant p. 320, I. 3.

��i5

�� � 111,0,6-6.7. DLIII. — 9 Avril 1649. 3^7

Les deux qiieflions que vous nommez paradoxes font bien refoluës; & encore qu'il ne foit pas ordi- naire quVn homme qui a quelque bien fe mette en compagnie auec vn autre qui a moins que rien, il peut

5 toutesfois arriuer des cas aufquels cela fe pratique. Par exemple, deux marchands d' Amfterdam ont chacun leur commis en Alep, &pour ce qu'ils ne fe fient pas trop en ces deux commis, & qu'ils fçauent qu'ils font ennemis l'vn de l'autre, ils leur écriuent que, du iour

10 qu'ils auront receu leurs lettres, ils fe rendent compte l'vn à l'autre de tout ce qu'ils ont entre leurs mains du bien de leur maiflre; & que, s'il fe trouue que l'vn d'eux doiue plus qu'il n'a, que cela foit payé de l'argent de l'autre, & que le furplus foit mis en commun pour

i5 eftre employé en marchandife, fans que l'vn des commis puilTe rien vendre ny acheter fans le fceu de l'autre; & ils s'accordent entre eux qu'ils partageront enfemble le gain ou la perte, à raifon de l'argent que leurs commis auront eu entre leurs mains, lorfqu'ils

20 receuront leurs lettres. Enfuite de quoi, s'il arriue qu'vn de ces commis ait cinq mil liures; & que l'autre doiue deux mil liures, ayant payé ces deux mil liures de l'argent du premier, il reftera trois mil liures qu'ils employeront en marchandife; & fi de ces trois mil

25 liures ils gagnent douze mil liures, c'efl le qua- druple de leur argent : c'efl pourquoy celui qui auoit au commencement cinq mil liures en doit gagner vingt mil ; & parconfequent l'autre, qui eftoit reliqua- taire de deux mil liures, en doit perdre huit mil. Au

3o contraire, s'il y a douze mil liures de perte, celui qui

a. Page 320, 1. 9.

Correspondance. V. 43

�� � îjS Correspondance. m, 6r/-6i8.

auoit cinq mil Hures en doit perdre vingt mil, & l'autre par confequent en gagner huit mil, pour ce qu'ayant payé fes deux mil liures de l'argent du premier, il l'a empêché de les employer en la marchandife où il y auoit le quadruple à perdre. 5

Pour le pourtrait en taille-douce% vous m'obligez plus que ie ne mérite d'auoir pris la peine de le grauer, & ie le trouue fort bien fait, mais la barbe & les habits ne reffemblent aucunement. Les vers font auffi fort bons & fort obligeans; mais,puifqu'ils ne fatisfont pas lo affez leur autheur, i'approuue extrêmement le deffein que vous m'auez dit que vous auiez de ne vous point feruir du tout de ce pourtrait, & de ne le point mettre au deuant de voftre liure. Mais, en cas que vous l'y vouluffiez mettre, ie vous prierois d'en ofler ces mots : 1 5 Perronij toparcha, natus die vlîimo Martij i5g6 ; les premiers, pource que i'ay auerfion pour toutes fortes de titres ; & les derniers, pource que i'ay aufTi de l'auerfion pour les faifeurs d'horofcope, à l'erreur defquels on femble contribuer, quand on publie le iour 20 de la naiflance de quelqu'vn*.

le ne vous renuoye pas encore vos liures^', pour ce que ie n'ay pas eu le temps de les lire ; mais l'en ay alfez veu pour remarquer vn paralogifme dans] la qua- drature du cercle prétendue; & ie n'ay encore rien 25 rencontré dans tout ce gros liure, fmon des propo- fitions fi fimples & fi faciles, que l'autheur me femble auoir mérité plus de blafme d'auoir employé fon temps à les écrire, que de gloire de les auoir inuen-

a. Voir ci-avant, p. Sig, 1. 23, et p. ?2i, éclaircissement.

b. Le livre de Diogène Laerce, et surtout celui de Grégoire de Saint- Vincent, Ci-avant p. 3i8, 1. 3-5.

�� � 2

�4

�8.

�I

�6

�i8.

�2

�8

�32.

�'2

�10

�5o.

��in,6i8. DLIII. — 9 Avril 1649. ^^9

tées. Pour trouuer fon paralogifme, i'ay commencé par la 11^4 page, où il dit : Nota autem ejl proportio fegmenti L M N K ad fegmentum E G H F; ce qui eil faux. Et pour en chercher la preuue, i'ay examiné les

5 proportions qui précèdent iufques à la trente-neu- fîéme du mefme liure page 1121, où i'ay veu que fa faute confifle en ce qu'il veut appliquer à plufieurs quantitez coniointes, ce qu'il a prouué en la propo- fition trente-feptiéme des mefmes quantitez

10 eftant diuifées, où fa confequence eft très fauffe. Car ayant, par exemple, les quan- titez 2, 4, 8, &c., bien qu'il foit vray que 8 eft à J2y en raison doublée de 4 à 8, & 18 à ^o, auffi en raifon doublée de 6 à 10, ce n'eft pas à

i5 dire que 8-1- 18, c'efl à dire 26, foit à p + ^o, c'eft à dire 82, en raifon doublée de celle qui eft entre 4+6, c'eft à dire 10, & 8 + 10, c'eft à dire 18. Tout ce qu'il décrit de proportionalitatihus " & de duélibus '•' ne me femble auffi d'aucun vfage, & ne luy a feruy que pour

20 s'embrouiller, & fe tromper foy mefme plus aifément. le fuis,

Page 338, 1. 21. — Schooten se rendit au désir de Descartes, et le por- trait, avec l'inscription et les vers, ne parut pas du vivant du philosophe, mais après sa mort, dans la seconde édition de la traduction latine de la Géométrie en lôSg. A propos des vers de l'aine des fils HuygenS, Cons- tantin, voici une lettre que lui écrivit son cadet, Christian :

« La Haye, ce 29 mars i65o. » « Mon Frère, »

« J'ay vu une lettre de M. Schoten a mon Père sur le subject de vos » vers, que vous avez fait, a sa prière, sur l'effigie de M. des Cartes, qu'il » va faire imprimera cette heure que ce grand personnage est mort. 11 » semble qu'il a consulté quelques-uns qui y ont trouvé a redire et l'ont

a. Voir ci-avant, p. 3 19, 1. 14.

b. Ib., 1. i5.

�� � J40 Correspondance. 1,290-291.

» voulu corriger en quelques endroits ; mais mon Père n'approuve pas » leur corrections, que seulement en ce qu'au dernier vers, »

« Omnia ut aspiciaiit quod scvcula nulla tacebunt »,

« ils ont substitué quem au lieu de quod. L'on y mettra vostre nom avccq

» un J à < la > Hn. Mon père a fait quantité de vers sur la mort du dit

» des Cartes, que peut estre il vous envoyé ; ceux que j'ay enfermé icy

» dedans sont les miens, que je vous envoyé pour toute nouvelle, et

» demeure

» Vostre très aBectioné frère et serviteur »

« Chr. Huygens. »

[Œuvres de Christiaan Huygens, i. I, p. 124, La Haye, M. Nijhoir, 1888.)

On trouvera ces vers de Christian Huygens sur la mort de Descartes, ci-après, éclaircissement de la lettre DLXXXVI, à la suite d'une lettre de Huygens père à Clianut, du 26 juillet i65o.

��DLIV.

Descartes a Morus.

Egmond, i5 avril 1649.

Texte de Clerselier, tome 1, lettre (19, p. 290-296.

Réponse à la lettre DXLIV, du 5 mars, p. 2gS. Morus y répli- quera par une lettre du 23 juillet ci-après. Voir le prolégombie, p. 235, et l'éclaircissement, p, 246.

Clariffimo dodiflimoque Vire

Henrico Moro

Renatus Defcartes.

Refponfio.

Vir clariffime, gratiffimas tuas literas j Non. Mart.

datas eo tempore accipio, quo tam multis alijs occu-

pationibus diftrahor, vt cogar vel hac ipfa hora fefli-

�� � l'RIMAS.

��1. 291. DLIV. — 15 Avril 1649. ^41

nantiffimè refcribere, vel refponfum in multas hebdo- madas difFerre. Sed vincet ea pars quse fellinationem perfuadet; malo enim minus peritus quàm minus ofR- ciofus videri.

5 Proprietates alias alijs ejje priores, &c '*. ^^ instantias

Senfibilitas nihil mihi videtur effe in re fenfibili, nifi denominatio extrinfeca. Nec etiam rei eft adse- quata; nam, fi referatur ad fenfus noftros, non con- uenit tenuiffimis materise particulis; fi ad alios ima-

10 g-inarios, quales vis à Deo poffe fabricari , forfan etiam Angelis & Animabus conveniet; non enim faci- liùs intelligo neruos fenforios adeô fubtiles, vt à quàm minutiffimis materiae particulis moueri poffint, quàm aliquam facultatem, cuius ope mens noflrapoffit alias

i5 mentes immédiate fentire fiue percipere. Quamuis autem in extenfione habitudinem partium ad invicem facile comprehendamus, videor tamen extenlionem optimè percipere, quamuis de habitudine partium ad invicem plané non cogitem. Quod debes etiam po-

20 tiori iure quàm ego admittere, quia extenfionem ita concipis, vt Deo conueniat, & tamen in eo nullas partes admittis.

Nondum demonjîratum tangibilitatem aut impenetra- bilitaîein proprias ejfe fubjîantiœ extenfœ affeéîiones ^.

25 Si concipis extenfionem per habitudinem partium ad inuicem, non videris negare pofTe quin vnaqueeque eiuspars alias vicinas tangat; haecque tangibilitas efl

a. Voir ci-avant, p. 299, 1. 22-23.

b. Page 3oi,'l. 4-7.

�� � j/\2 Correspondance. i, 291-292.

vera proprietas, & lei intrinfeca, non autem ea quae à fenfu tadûs denominatur,

Nonpoteft etiam intelligi vnam partem rei extenfce aliam fibi ajqualem pcnetrare, quin hoc ipfo intelli- gatur mediam partem cius extenfionis tolli vel anni- 3 hilari : quod autem annihilatur, aliud non pénétrât; ficque, meo iudicio, demonilratur impenetrabilitatem ad elTentiam cxtenfionisinon autem vllius alterius rei, pertinere.

A[fero aliam c[Jc cxlcnjioncm œguè vcrain'. 10

Tandem igitur de re conucnimus; tupcrcll quaeftio de nomine, an hœc pofterior extenfio œquè vera fit di- cenda. Quantum aultem ad me, nullam intclligo nec in Deo nec in Angelis vel mente nollrà extenlionem fubftantitc, fed potentije duntaxat; itafcilicet vt polïit i5 Angélus potentiam fuam exerere nunc in maiorem, nunc in minorem fubftantia: corporece partem; nam, fi nuUum effet corpus, nullum etiam fpatium intelli- gerem, cui Angélus vel Deus effet coextenfus. Quod autem quis extenfionem, quœ folius potentice eft, tri- 20 buat fubftantiee, eius prœiudicij effe puto, quo omnem fubftantiam, & ipfum Deum, fuponit imaginabilem.

Ad secvndas Viicv vacuî fpatij partes abforbeant altéras, &c '\

Instantias.

Hic repeto, il abforbeantur, ergo média pars fpatij tollitur & effe définit; quod autem effe définit, aliud 25 non pénétrât ; ergo impenetrabilitas in omni fpalio efl: admittenda.

a. Paiçe 3oi, 1. 16-17.

b. Page 3o2, 1. 3-4.

�� � 1,292-29:'. DLIV. — 15 Avril 1649. j^j

Intermundium illud fuam haberet durationem, &c^.

Puto implicare contradidionem, vt concipiamus aliquam durationem intercedere inter deflruftionem prioris mundi & noui creationem. Nam, fi duratio- 5 nem iftam ad fucceffionem cogitationum diuinarum vel quid fimile referamus, erit error intelledûs, non vcra vUius rei perceptio.

Ad fequentia iam refpondi, notando extenfionem

quse rébus incorporais tribuitur, efle potentiae dun-

10 taxât, non fubflantise; quse potentia, cùm fit tantùm

modus in re ad quam applicatur, fublato extenfo cui

coexiftat, non poteft intelligi effe extenfa.

Dcum pojitiuè infinitum, id eji, vbiquè exijîentem, &c^. Ad penvltimas

. • 1 • -A Instantias.

Hocvbiquc non admitto. Videris enim hic infinita- i5 tem Dei in eo ponere, quod vbiquè exiilat; cui opi- nioni non affentior : fed puto Deum, ratione fuae po- tentiae, vbiquè efle ; ratione autem fuae eflentiae, nul- lam plane habere relationem ad locum. Cùm autem in Deo potentia & efl'entia non diftinguantur, fatiùs 20 efl'e puto in talibus de mente noilrâ vel Angelis, tan- quam perceptioni noflnc magis adaequatis, quàm de Deo ratiocinari.

Sequentes difficultates ex | eo praeiudicio mihi vi- dentur omnes ortae, quôd nimis aflueuerimus quafli- 25 bet fubflantias, etiam eas quas corpora efl^e negamus, tanquam extenfas imaginari, & de entibus rationis intemperanter philofophari, entis fiue rei proprie- tates non-enti tribuendo. Sed redè meminifle oportet,

a. Page ?o2, 1. i 3-14.

b. Page 304, 1. i5-i6.

�� � Ad vltimas Instantus.

��J44 Correspondance. i, 29?.

non-entis nuUa efle poffe vera attributa, nec de eo polîe vllo modo intelligi partem & totinn, fubieclum, adiunélum, &c. Ideoque optimè concludis cum proprijs vmbris mentem ludere ^, cùm entia Logica confiderat.

Certiis finitufque Jîadiorum numerus fiiffecerit, &c ^. 5

Sed répugnât meo conceptui vt mundo aliquem terminum tribuam, nec aliam habeo menfuram eorum quœ affirmare debeo vel negare, quàm propriam per- ceptionem. Dico idcircô mundum efle indetermina- tum vel indefinitum, quia nuUos in eo termines 10 agnofco; fed non aufimvocare infinitum, quia perci- pio Deum efle mundo maiorem, non ratione exten- fionis, quam, vt faepè dixi, nullam propriam in Deo intelligo, fed ratione perfedionis.

Hoc fi prœjîiteris, &€". i5

Non certus fum mese Philofophise continuationem vnquam in lucem prodituram, quia pendet à multis experimentis, quorum faciendorum nefcio an copiam flm vnquam habiturus ; fed fpero me hâc aefl:ate bre- uem tradatum de affedibus editurum, ex quo appa- 20 rebit quo pado in nobis ipfis omnes motus membro- rum, qui affedus noftros comitantur, non ab anima, fed a folâ corporis machinatione peragi exiftimem.

Quôd autem canes annuant candis (Jc^, funt tantùm motus qui comitantur aftectus, eofque accuratè dif- 25

a. Page 307, 1. 7-9.

b. Page 309, 1. 3-3.

c. Page, 3io. 1. i.

d. Page 3i I, 1. 2.

�� � 1, 293-Î94- DLIV. — 15 Avril 1649. • H5

tinguendos puto à loquelâ, quae fola cogitationem in corpore latentem demonftrat.

Nec infantes vlli, <&c^

Difpar efl ratio infantum & brutorum : nec iudica-

5 rem infantes elfe meiite prseditos, nifi viderem eos

elTe eiufdem naturœ cum adultis; bruta autem eoufque

niinquam adolefcunt, vt aliqua in ijs cogitationis

nota certa deprehendatur.

Ad primam^\ Répugnât conceptui meo, fine, quod ad Qv.estiones.

10 idem eft, puto implicare contradidionem, vt mundus lit finitus vel terminatus,quia non poffum non conci- pere fpatium vitra quoflibet praefuppofitos mundi Unes; taie autem fpatium apud me efl verum corpus. Nec moror quôd ab alijs imaginarium vocetur, &

i5 ideô mundus finitus exiftimetur; noui enim ex quibus prseiudicijs error ifte profedus fit.

Ad fecundain". Imaginando gladium traijci vitra mundi fines, oflendis te etiam non concipere mun- dum finitum ; omnem enim locum ad quem gladius

20 pertingit, reuera concipis vt mundi partem, quamuis illud quod concipis vacuum voces.

Ad tertiam'^. Non meliùs pofTum explicare vim reci- procam in mutuâ duorum corporum ab inuicem fepa- ratione, quam fi tibi ponam ob oculos nauigiolum

2 5 aliquod haerens in luto Fuxta fluminis ripam, & duos homines, quorum vnus ilans in ripa nauigiolum ma-

a. Page 3ii, 1. 9.

h. Page 3 12, I. 4.

c. Ib., 1.9.

d. Ib.,\. i5.

Correspondance. V. 44

�� � ^4^ Correspondance. i, 394-^95

nibus pellat, vt illud à terra remoueat, eodemque prorfus modo alius flans in nauigio ripam manibus pellat, vt illud idem à terra remoueat. Si enim horum hominum vires fint aequales, conatus eius qui terrse infiflit, terraeque idcircô coniunclus ell, non minus 5 confert ad motum nauigij, quàm conatus alterius qui cum nauigio transfertur. Vnde patet adionem, quâ nauigium à terra recedit, non minorem efle in ipfâ terra quàm in nauigio. Nec eft difficultas de eo qui à te fedente receffit; cùm enim de tranflatione hîc 10 loquor, intelligo tantùm eam quae fit per feparatio- nem duorum corporum fe immédiate tangentium.

Ad quartam ". Motus Lunse déterminât materiam cœ- leftem, & ex confequenti etiam terram in eâ conten- tam,vt verfus vnam partem potiùs quàm verfus aliam, i5 nempè, in figura ibi pofitâ, vt ab A verfus B potiùs quàm verfus D fleclatur, non autem dat ei celeritatem motûs; & quia h?ec celeritas pendet à materiâ cœlefli, quae celeritas prœter propter eadem eft iuxta Terram ac iuxta Lunam, deberet Terra duplo celeriùs conuo- 20 lui quàm conuoluitur, vt circijter fexagies circulum fuum abfolueret eo tempore, quo Luna femel per- currit fuum fexagies maiorem, nifi obflaret magni- tudo, vt in artic. 151 p. 3 '^ didum eft.

Ad qiiintam^. Nullum fuppono elle lentorem nul- 25 lamque tenacitatem in minimis materiie particulis, nifi quemadmodum in fenfibilibus l^ magnis, quae nempe ex motu & quiète partium dependet. Sed no-

a. Page 3i?, 1. 4.

b. Principia Philosophiœ, pars III.

c. Page 3i3, 1. 9.

�� � •.=95. DLIV. — 15 Avril 1649. 547

tandum eft ipfas particulas flriatas formari ex materià fubtiliffimà, & diuifà in minutias innumerabiles vel numéro indefinitas^ quœ ad ipfas componendas fimul iunguntur, adeô vt plures diuerfas minutias in vnâ- 5 quâque particulâ flriatâ concipiam, quam vulgus ho- minum in alijs corporibus valdc magnis.

Ad fexlajn". Conatus fum explicare maximam par- tem eorum quee hîc petis, in tradatu de affedibus. Addo tantùm nihil mihi hadenus occurriire circa na-

10 turam rerum materialium^cuius rationcm mechani- cam non facillimè poffim cxcogitare. Atque, vt non dedecet hominem Philofophum putarc Deum poiïe corpus mouere, quamuis non putet Deum effe corpo- rcum; ita ctiam eum non dedecet aliquid fimile de

i5 alijs fubftantijs incorporeis iudicare. Et quamuis exif- timcm nullum agendi modum Deo & crealuris vniuocè conuenire, fateor tamen, me nullam in mente meà id'eam reperire, qucU repraifentet modum quo Deus vel Angélus materiam poteil mouere, diuerfam ab eà

20 qua: mihi exhibet modum, quo ego per meam cogiia- tionem corpus meum mouere me poiTe mihi confcius fum.

Nec verômens mea poteftfe modo extendere, modo colligere,in ordine ad locum, ratione fubftantise fuie,

25 fed tantùm ratione potentise, quam poteft ad maiora vel minora corpora applicare.

Ad feplimam^. Si mundus ab œterno fuiiîet, procul- dubio haic Terra non manfiffet ab œterno ; fed aliae alibi produda; fuiffent, nec omnis materia abijllet in

a. Page :îi?, 1. i5.

b. Page 3i5, 1. i5.

�� � 348 Correspondance. 1,295-296.

primum elementum. Vt enim qusedam eius partes vno in loco comminuuntur, ita alise in alio loco fimul coalefcunt; nec plus eft motûs fiue agitationis in totâ rerum vniuerfalitate vno tempore quàm alio.

Ad oéïauam^. Particulas aquge,aliafque omnes quœ 5 funt in terra, poros habere, fequitur euidenter ex modo quo terrse produélionem defcripfi, nempe à par- ticulis materise primi elementi fimul coalefcentibus : cùm enim hoc primum elementum nuUis conftet par- ticulis nifi indefinitè diuifis , hinc fequitur conci- 10 piendos efle poros vfque ad vltimam poffibilem diui- fionem in omnibus corporibus ex eo conflatis.

Adnonam^. Ex ijs quae paulô ante dixi de duobus hominibus, quorum vnus mouetur vnâ cum nauigio, alius in ripa ftat immotus, fatis oltendi me putare nihil 1 5 effe in vnius motu magis pofitiuum, quàm in alterius quiète.

Quid fibi velint hsec tua vltima verba : An vlla res affecîionem habere poteji naturaliter & à fe, quâ penitus poteft dejîitui, vel quam aliundè poteji adjcifcere"^, non 20 fatis percipio.

Ceeterum velim vt pro certo exiflimes mihi femper fore gratifTimum ea accipere quae de fcriptis meis vel quseres vel obijcies, & pro viribus refponfurum effe

Tibi addidiffimum 2 5

Renatum Descartes.

Egmondae, 17 Kalendas Maij 1649.

a. Page 3i5, 1. 22.

b. Page 3i6, 1. 7. — Cf. ci-avant, p. 345, 1. 22.

c. Ib.,\. 12.

�� � '.'4' DLV. — 2j Avril 1649. ^49

��DLV.

Descartes a [Brasset].

[Egmond, 23 avril 1641J.]

Texte de Clerselier, tome I, lettre 46, p. 141-142.

« A Monsieur Chanut », dit Clerselier, sans donner de date. Mais celte lettre, comme la DLI^, p. 33 1 ci-avant, est encore adressée à Brasset, qui n'avait point manqué d'annoncer à Descaries la paix dont il avait reçu la nouvelle officielle le g avril, et la confirmation le 16, tout au soir. Ces deux dates donnent à peu près celle de la présente lettre. Il se peut aussi qu'elle soit, comme les suivantes, du 23 avril.

Monlieur,

On n'a point trouué étrange qu'Vlyffe ait quitté les Ifles enchantées de Calipfo & de Cirçé, où il pouiioit iouïr de toutes les voluptez imaginables, cK^ qu'il ait

5 auffi méprifé le chant des Syreines, pour aller habiter vn pays pierreux & infertile, d'autant que c'eftoit le lieu de fa naiffance. Mais i'auoùe qu'vn homme qui eft né dans les iardins de la Touraine, & qui efl main- tenant en vne terre, où, s'il n'y a pas tant do miel

10 qu'en celle que Dieu auoit promife aux Ifraëlites, il eft croyable qu'il y a plus de laid, ne peut pas fi faci- lement fe refoudre à la quitter pour aller viure au pays des ours, entre des rochers e^ des glaces. Toutesfois, à caufe que ce mefme pays eft aulîi habité par des

i5 hommes, & que la Reyne qui leur commande a toute feule plus de fçauoir, plus d'intelligence l^ plus de

�� � ^^o Correspondance. i, 141-. 42.

raifon, que tous les dodes des Cloiftres & des Collèges que la I fertilité des pais où i'ay vécu a produits, ie me perfuade que la beauté du lieu n'eft pas neceflaire pour la fageffe, & que les hommes ne font pas fem- blables aux arbres, qu'on obferue ne croiftre pas fi 5 bien, lors que la terre où ils font tranfplantez eft plus maigre que celle où ils auoient eflé femez. Vous direz que ie ne vous rends icy que des imaginations & des fables, pour les importantes & véritables nouuelles, dont il vous a plû me faire part ; mais ma folitude ne 10 produit pas à prefent de meilleurs fruits, & laife que i'ay de fçauoir que la France a euité le naufrage en vne très-grande tempefle *, emporte tellement mon efprit, que ie ne puis rien dire icy ferieufement, fmon que ie fuis, &c. ,5

Page 35o, 1. i3. — On voit, par le registre des lettres de Brasset, que, du lundi' 22 mars au vendredi 9 avril, il ne reçut rien de la Cour, qui annonçât la paix définitive. Le 22 mars, il avait reçu la nouvelle des pré- liminaires signés le 1 1 mars à Rue!; mais ils ne furent ratifiés à Paris que le I" avril par le Parlement. Dès le lendemain 2 avril, qui était le ven- dredi saint, on expédia partout des imprimés, portant « déclaration du roy » pour faire cesser les mouuemens et restablir le repos et la tranquillité » dans son royaume ». Les exemplaires destinés à Brasset ne lui par- vinrent que le 9 avril au soir. Il en fit la distribution le lendemain 10 avril, et sans doute il n'oublia pas Descartes. Ou bien il attendit une dépêche écrite et plus explicite, qui, vu les fêtes de Pâques (4 avril), tarda jusqu'au 17 avril (ou le 16, tout au soir). Le jour même, il écrivit à Sau- maise : « ...le doibz tenir pour bien constant nostre repoz domestique, » puisque, par la despesche de la Cour, receiie ce matin, il m'est com- » mandé d'en donner part à M" les Estatz. » [Bibl. Nat., fr. jygoi, f. 2"g.) Et le 20 avril, à M. de la Thuillerie : « . . .le passay hier toute la » iournec a publier nostre pacification domestique. . . » {Ib., f. 2~ 1 verso; cf.f. 254 verso,/. 2 55, etc.)

�� � 1, I4Î- DLVL — 2j Avril 1649. j{i

DLVI.

Descartes a Chanut.

[Egmond, 23 avril 1649.]

Texte Je Clerselier, tome I, lettre 47, p. 142-143.

Sans date dans Clerselier. Mais c'est la réponse à la lettre DXLT, du 6 mars, p. Sij ci-avant. Régulièrement cette lettre dut arriver à La Haye pour le 2 avril, et Brasset l'envo/a, sans doute, aus- sitôt à Egmond. Mais elle tarda «12 ou i3 iours entre la Haye et j> Alcmar » [ci-dessous l.6-j); Descartes ne la reçut donc pas avant le 14 ou i5 avril, et peut-être vtème plus tard encore. On peut con- jecturer qu'il écrivit sa réponse à Chanut en même temps que sa réponse à Brasset, p. 34g; et comme le contenu de la lettre du 6 mars ne nous est connu que par la lettre ci-apres du 23 avril à Picot, les deux réponses s'eraient aussi de cette date. — Notons que Descartes ne parle pas de la lettre DXL VII de Chanut, du 2j mars, p. 32 2 ci-avant. Elle ne dut arriver à La Haye que le 23 avril, et sur la fin du mois à Egmond.

Monfieur,

Si voflre dernière lettre du 6 Mars m'eufteflé rendue au temps que les melTagers la deuoient apporter, ie croy que i'auroiseu l'honneur de vous voir à Sto- 5 cholm, auant que vous euffiez receu celle-cy; mais, ayant efté retenue 12 ou i^ iours entre la Haye & Alcmar, il efl arriué que M. l'Amiral Flemming^ a pris la peine de venir icy, auant qu elle m'eufl appris qui il eftoit; en forte que, bien qu'il aitvfé de plus de ciui- '0 litez que ie n'en meritois, pour me conuier à faire le voyage en fa compagnie, il ne m'a pas femblé que cela

a. Clerselier imprime : FI., en abrégé. Voir ci-avant lettre de Brasset à Chanut, du 9 avril 1649, p. 335, fin de V éclaircissement.

�� � j 5 2 Correspondance. i, 142-143-

me deufl faire prendre vne refolution contraire à ce que ie vous auois écrit quelques iours auparauant", à fçauoir, que i attendrois l'honneur de receuoir encore vne fois de vos lettres, auant que ie parte d'icy. Car i'aprenois feulement de fes paroles que vous luy auiez 5 écrit en ma faueur, ce que ie ne confiderois que comme vn effet de voftre amitié ; & les offres qu'il me faifoit me femhloient n'eftre que des excez de fa courtoifie, à caufe que, ne fçachant point qu'il efl l'vn des Ami- raux de Suéde, ie ne vovois pas en quov fa compagnie 10 me pouuoit aider pour la fureté & la commodité du voyage. Et ie n'auois point affez de prefomption pour m'imaginer qu'vne Reine, qui a tant de grandes chofes à faire, & qui emploveTi dignement tous les momens de fa vie, eufl voulu auoir la bonté de vous charger i5 de me recommander à luv de fa part. le me tiens fi obligé de cette faueur, que ie vous puis affurer qu'il n'y aura rien qui me retienne, fi-toff que i'auray eu de vos lettres; & que i'ay vn extrême defir de vous aller dire que ie fuis, &c. 20

DLVII.

Descartes a Clerselier.

[Egmond, -23 avril 1649.]

Texte de Clerselier, tome I, lettre 119, p. 537-540.

« A Monsieur Clerselier ». sans date, bien que l'éditeur eût pu et

a. Le 3i mars, lettres DXLVIII et DXLIX, p. 323 et ?26. En particu- lier, p. ?25,1. 3-4. La visite de Flemming à Egmond eut donc lieu entre le 3 1 mars et le 9 avril, vers le 5 ou le 7.

�� � 1,537. DLVII, — 23 Avril 1649. 3^^

même dit dater, dans une édition faite par lui, une lettre qui lui avait été adressée à lui-même. Mais la résolution de Descartes d'aller en Suède est prise, et d'autre part, il ne parait pas avoir encore vu Chanut à son passage en Hollande, Jin de mai 164g. Cette lettre serait donc de la Jin d'avril, peut-être du même jour que la suivante, 23 avril. De plus, Clerselier avait en le temps de renvoyer à Des- cartes la lettre de Chanut, du 2 j février, adressée à Paris, en même temps qu'une copie était envoyée à La Haye {voir ci-avant, p. 2gS). Cette lettre qui alla d'abord de Suède en France, puis de France en Hollande, ne parvint guère à Fgmond avant le milieu d'avril. Nou- velle preuve que la présente lettre est probablement du 28.

Monfieur,

le ne m'étendray point icy à vous remercier de tous les foins & des précautions dont il vous a plû vfer, afin que les lettres^ que i'ay eu l'honneur de receuoir

5 du pais du Nord ne manquafTent pas de tomber entre mes mains; car ie vous fuis d'ailleurs fi acquis, & i'ay tant d'autres prennes de voftre amitié, que cela ne m'eft pas nouueau. le vous diray feulement qu'il ne s'en eft égaré aucune, & que ie me refousau voyage

10 auquel i'ay eflé conuié par les dernières, bien que i'y aye eu d'abord plus de répugnance que vous ne pou- riez peut-eflre imaginer. Celuy que i'ay fait à Paris l'efté palTé m'auoit rebuté ; & ie vous puis affurer que l'eflime extraordinaire que ie fais de Monfieur Chanut,

i5 & l'affurance que i'ay de fon amitié, ne font pas les moins principales raifons qui m'ont fait refoudre. Pour le traitté des PafiTions , ie n'efpere pas qu'il

a. C'est-à-dire : i» lettres DXXXII et DXXXIII, du 12 décembre 1648, p. 25 1 et 252 ci-avant; 2" lettre DXLII, du 27 février 1649, p. 295.

b. En tête de l'édition des Passions de l'dme, se trouvent quatre lettres avec les dates suivantes : 6 nov. et 4 déc. 1 648, 2 3 juillet et 1 4 août 1 649. Celles du 4 déc. et du 14 août sont des réponses de Descartes. Les deux

CORKESI'ONDANCE. V. 4 .S

�� � 5 54 Correspondance. i, 537-538.

foit imprimé qu'après que ie feray en Suéde; car i'ay efté négligent à le reuoir & y adioufter les chofes que vous auez iugé y manquer, lefquelles l'augmenteront dVn tiers; car il contiendra trois parties, dont la pre- mière fera des paflionsjen gênerai, & par occafion de 5 la nature de l'ame &c. , la féconde des fix paffions pri- mitiues, & la troifiéme de toutes les autres.

Pour ce qui efl des difficultez qu'il vous a plû me propofer, ie répons à la première, quayant deffein de tirer vne preuue de l'exiftence de Dieu, de l'idée ou de 10 la penfée que nous auons de luy, i'ay crû eftre obligé de diftinguer, premièrement, toutes nos penfées en certains genres, pour remarquer lefquelles ce font qui peuuent tromper, ci, en monftrant que les chimères mefme nont point en elles de fauffeté, preuenir Topi- i5 nion de ceux qui pourroient reietter mon raifonne- ment, fur ce qu'ils mettent l'idée qu'on a de Dieu au nombre des chimères. I'ay dû auffi diflinguer entre les idées qui font nées auec nous, & celles qui vien- nent d'ailleurs, ou font faites par nous, pour preuenir 20 l'opinion de ceux qui pourroient dire que l'idée de Dieu efl faite par nous, ou acquife par ce que nous en auons oùv dire. De plus, i'ay infifté fur le peu de cer- titude que nous auons de ce que nous perfuadent toutes les idées que nous penlons venir d'ailleurs, 25 pour monftrer qu'il n'y en a aucune qui fafTe rien con- noiftre de fi certain que celle que nous auons de Dieu. Enfin ie n'aurois pu dire qu'il fe pre fente encore

autres, quoique non sit;nées. sont de Clerselier, qui s'intéressait l'on à la publication du Traité. Il ne tut achevé d'imprimer qu'à la tin de novembre 1649, voir lettres du 27 nov. et du 4 déc. ci-après.

�� � 1.538-539. DLVII. 2J AvRIL 1649. ^^^

vne autre voye &c. ^, Il ie n'auois auparauant reietté toutes les autres, & par ce moyen préparé les led:eurs à mieux conceuoir ce que i'auois à écrire.

2. le répons à la féconde, qu'il me femble voir tres- 5 clairement qu'il ne peut y auoir de progrés à l'infiny au regard des idées qui font en moy, à caufe que ie me fens finy, & qu'au lieu où i'ay écrit cela, ie n'ad- mets en moy rien de plus que ce que ie connois y eftre; mais quand ie n'ofe par après nier le progrés à

10 l'infiny, c'eft au regard des œuures de Dieu, lequel ie fçay eftre infiny, & par confequent que ce n'eft pas à moy à prefcrire aucune fin à fes ouurages.

X . A ces mots, fubjiantiam, durationem, numerum, (S'c, i'aurois pu adioufter, veritatem, perfeéîionem, or-

i5 dinem, & plufieurs | autres dont le nombre n'eft pas aifé à définir. Et on peut difputer de toutes, fi elles doiuent eftre diftinguées, ou non, des premières que i'ay nommées ; car veritas non dijîinguitur à re verâ Jïue fubjiantiâ, nec perfeéîio à re' perfeélâ &c. C'eft

20 pourquoy ie me fuis contenté de mettre : & fi quœ alia Jint eiufmodi'^.

4. Per infinitam fubjiantiam ^, intelligo fubjiantiam perfeéliones veras & reaies aéîu injînitas & immènfas ha- bentem. Quod non ejl accidens notioni fubjlantiœ fuperad-

2 5 ditum, fed ipfa effentia fubjlantiœ abfolutèfumptœ, nullif- que defeéîibus terminatœ ;qui defeélus, rationefubflantiœ,

a. Méditation III, traduction française. Voir page 34 de l'édition la- tine (1642).

b. Page 36, édit. lat. (1642).

c. Ib., p. 46.

d. Ib., p. 39.

e. Ib., p. 40.

�� � ^^6 Correspondance. 1,539.

accidentia J'unt; non autem infinitas vel injinitudo. Et il faut remarquer que ie ne me fers iamais du mot à^in- fini^ pour fignifier feulement n auoir point de fin, ce qui efl négatif & à quoy i'ay appliqué le mot àiinde- finiy mais pour fignifier vne chofe réelle, qui efl in- 5 comparablement plus grande que toutes celles qui ont quelque fin.

y Or ie dis que la notion que i'ay de ï infini eft en moy auant celle du fini, pource que, de cela feul que ie conçoy \efire ou ce qui efi, fans penfer s'il eft 10 fini ou infini, c'eft l'eflre infini que ie conçoy; mais, afin que ie puiffe conceuoir vn eàrefini, il faut que ie retranche quelque chofe de cette notion générale de l'eflre, laquelle par confequent doit précéder.

6. Efi, inquam, hœc idea fummè vera &c. '^. La vérité i5 confifle en Vefire, &. la fauffeté au non-efire feulement, en forte que l'idée de l'infini, comprenant tout l'eflre, comprend tout ce qu'il y a de vray dans les chofes, & ne peut auoir en foy rien de faux, encore que d'ail- leurs on veuille fuppofer qu'il n'efl pas vray que cet zo efire infini ^xifle.

j. Etfufficit me hoc ipfum intelligere'^. Nempe fuifi- cit me intelligere hoc ipfum quod Deus à me non com^ prehendatur, vt Deum iuxta rei veritatem & qualis efl intelligam, modo prseterea iudicem omnes in eo effe 25 perfecliones quas clarè intelligo, & infuper multô plures, quas comprehendere non pofTum.

a. Voir Principia Philosophiœ, pars I, art. 26 et 27, et Meditationes, p. 121 de l'édit. lat. (1642!.

b. Méditât io III, p. 41.

c. 76., p. 41-42.

d. Ib.. p. 42.

�� � 1,539-340. DLVIII. — 2j Avril 1649. 357

8. Quantum ad parentes, vt omnia vera Jïnt, &c. ", c efl à dire : encore que tout ce que nous auons cou- ilume de croire d eux foit peut-eftre vray, à fçauoir qu'ils ont engendré \ nos cors, ie ne puis pas toutes-

5 fois imaginer qu'ils m'ayent fait, en tant que ie ne me confidere que comme vne chofe qui penfe, à caufe queie ne voy aucun raport entre Tadion corporelle, par laquelle i'ay couftume de croire qu'ils m'ont en- gendré, & la production d'vne fubflance qui penfe.

10 Omnem fraudem à defeclu pendere, mihi ejl lumine na- turali manifejîum^ ; quia ens in quo nulla ejî imper feclio, non potejl tendere in non ens, hoc ejî, pro fine & infiituto fuo habere non ens, fine non bonum, fine non verum; hœc enim tria idem funt. In omni autem fraude ejfe falfita-

i5 tem manifefium efi, falfitatemque ejjfe aliquid non verum, & ex confequenti non ens & non bonum. Excufez, fi i'ay entrelardé cette lettre de latin ; le peu de loifir que i'ay eu, récrluanf", ne me permet pas de penfer aux paroles, & i'ay feulement defir de vous affurer que ie

20 fuis, &c.

DLVIII.

Descartes a l'Abbé Picot. [Egmond\ 23 avril 1649.

[A. Baillet], Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, pp. 369, 3S6 et 4?-.

La première citation de Baillet, II., 36g, a été reproduite ci-avant, p. 3ij, lettre DXLV, du 6 mars 164g.

a. Medilatio III, p. 47.

b. Ib., p. 49.

c. Lire « que i'ay en l'écriuant » :

�� � La seconde citation, II, 386, se retrouvera ci-après, éclaircissement de la lettre DLXIX.

« Lorsqu’il eut pris la résolution d’aller en Suéde l’an 1649, ^^ ^’^^~ » vint que l’année précédente, au troisième voyage qu’il avoit t’ait à Paris, » il avoit vLi un valet de chambre à l’Abbé Picot, qui luy avoit paru avoir " de l’industrie, et une connoissance plus qu’ordinaire des affaires du « Nord. En marge: Lettre MS. à Picot du 23 Avril 1649. It^rn lettr. » du 2 .\vril. Item lettr. du 14 May 1649.] Il crud que ce garçon seroit » son fait pour le séjour qu’il auroit à faire en Suéde. Il ne fit point diffi- » culte de le demander pour six mois ou un an à cet Abbé, qui luy en fit » un présent de la meilleure grâce du monde. C’étoit un Allemand, » nommé le sieur Henry Schluter, qui avoit étudié pendant quelque téms » dans un collège, et qui avoit déjà d’assez grandes habitudes en Hol- » lande et surtout à Utrecht. Il sçavoit assez bien le latin, le françois, » l’allemand et le flamand. Il ne manquoit pas d’intelligence pour les » affaires, et pour les sciences des Mathématiques. Ilétoit d’ailleurs vigi- » lant, assidu, et fort affectionné à son nouveau maitre, qui, de son côté, " témoignoit avoir une confiance entière en luy. » (B.4Illet, II, 457.

DLIX.
Descartes a l’Abbé Picot.
Egmond, 7 et 14 mai 1649.
Exemplaire de l’Institut, t. I, p. 140.

Note M S. en marge de la lettre 45 (ci-avant DLI) : « Par deux lettres » de M. Descanes à M. Picot, datées des 7 et 14 de mai. M. Chanut » n’étoit pas encore venu de Suéde en Hollande. Ainsi, il n’arriva que sur » la fin de mai. . . »

La lettre du Roi, permettant à Chanut de revenir en France, est datée de S’ Germain, 25 mars 1649, et le comte de Brienne l’expédia le lendemain 26. Chanut ne la reçut à Stockholm qu’au bout de quatre semaines : sa lettre de remerciment est du 24 avril. Huit jours après, le i" mai, il annonçait à Mazarin qu’il venait d’obtenir de la Reine une dernière audience. « dont il espérait porter la relation lui-même à Paris et suivre de » près sa dépêche >.. Bibl. Nat.fr., ijc/0’3.f. i’i2 verso, f. 2 5~ , f. 25S.]

D’autre part, Brasset écrivit de La Haye à Chanut, le 14 mai : « . . .l’av » receu celle qu’il vous a pieu m’escrire le 17 auril... M. d’Escartes,

�� � 1,14-"- DLX. — Juin 1649. 3^9

» ayant eu le vent de vostre retour, a des espions de toutes partz pour 1) estre aduerty de vostre passage, et m'a miz du nombre par sa dernière » du -« de ce moys. II aura peine de se resouldre a marcher, vous absent; » mais vous le confirmerez... » (Bibl. Nat.fr., ijgoi, f. 338 verso et f. 33g.)

A M. de Brisacier, i8 mai 1649 : « . . .lattendz M. Chanut au passage, » bien ayse de la permission que vous luy auez nioyennee... » [Ib., f. 3Si verso.)

Au même, i" juin 1649 : « Monsieur, Nous auons eu icy M. Chanut » passant comme vn esclair. Il y arriva le vendredy au soyr et en partit » le lendemain aprez midy. . . » {Ib.,f. 3So verso.)

Ici, c'est-à-dire à La Haye; vendredy et samedi, c'est-à-dire le 28 et le 29 mai 1649.

Ces mêmes lettres à Picot, du 7 et du 14 mai, se trouvent encore citées conjointement avec celles du 2 et du 23 avril, lettres DLVIII, p. 358 ci- avant, et DLXIX ci-après, éclaircissement. — Voir aussi lettre DLXXII à Picot du 9 octobre 1649, B.

��DLX.

Descartes a Elisabeth.

[Egmond, juin 1649.]

Texte de Clerselier, tome I, lettre 4», p. 14Î-144.

n A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date dans Clerselier. Mais la présente lettre, écrite « huit tours » après le passage de Chanut {p. 36 0, l. 2), est du commencement de Juin 164g [voir ci-avant, p. 358-35g). — Réponse à une lettre perdue de la princesse Elisabeth .

Madame,

Puifque voflre Alteffe defire fçauoir quelle eft ma

refolution touchant le voyage de Suéde, ie luy diray

que ie perfifte dans le deffein d'y aller, en cas que la

3 Reine continue à témoigner qu'elle veut que i'y aille,

a. Clers. : qu'elle.

�� � j6o Correspondance. i, 143-144-

ci- M. Chanut, noftre R(efidentj en ce païs-là, eftant paffé icy, il y a huit iours% pour aller en France, m'a parlé fi auantageufement de cette merueilleufe Reine, que le chemin ne me femble plus û long ny û fafcheux qu'il faifoit auparauant; mais ie ne partiray point que 5 ie naye receu encore vne fois des nouuelles de ce païs-là, & ie tafcheray d'attendre le retour de M. Cha- nut pour faire le voyage auec luy, pource que | i'ef- pere qu'on le renuoyera en Suéde. Au refte, ie m'ef- timerois extrêmement heureux, fi, lors que i'y feray, 10 ieftois capable de rendre quelque feruice à voflre Alteffe. le ne manqueray pas d'en rechercher auec foin les occafions, & ne craindray point d'écrire ou- uertement tout ce que i'auray fait ou penfé fur ce fuiet, à caufe que, ne pouuant auoir aucune inten- i5 tion qui foit préiudiciable à ceux pour qui ie feray obligé d'auoir du refped, & tenant pour maxime que les voyes iufles & honnefles font les plus vtiles & les plus fures, encore que les lettres que i'écriray fuffent vues, i'efpere qu'elles ne pourront eftre mal inter- 20 prêtées, ny tomber entre les mains de perfonnes qui foient fi iniulies, que de trouuer mauuais que ie m'acquitte de mon deuoir &. faife profefTion ouuerte d'eftre, &c.

a. Chanut se trouva à La Haye le 28 et le 29 mai. Il avait dû débarquer la veille ou Tavant-veille à Amsterdam. Il alla peut-être jusqu'à Egmond, pour voir Descartes (comme le dit Baillet, II, 372), ou bien celui-ci, pré- venu, vint lui-même à Amsterdam.

�� � /, I44-I45. DLXI. — Juin 1649. j6i

DLXl.

DescaI^tes a Freinshemius. [Egrtiond, juin 1649.]- Texte de Clerselier, tome i, lettre 49, p. 144-146.

« A Monsieur Fraimsemius », sans date dans Clerselier. Mais Descaries n'écrit à Freinsheim que parce que Chanut n'est plus à Stockholm, et parce que celui-ci, lors de son passage en Hollande, les derniers Jours de mai 164g [ci-avant p. 35 8-35 g), lui a conseillé de s'adresser au bibliothécaire de la reine de Suède {voir ci-dessous, de l. 5-'], et p. 362, l. i3-i4). Cette lettre serait donc du commen- cement de juin, et peut-être du même jour que la précédente.

Monfieur,

Entre les excellentes qualitez de M. Chanut, celle qui me femble mériter le plus d'amitié, efl qu'il a foin de faire que tous ceux qu'il aime foient auffi

5 amis les vns des autres. Et outre qu'il m'a afTuré, en paflant icy, qu'il vous a defia infpiré quelque bonne volonté pourmoy, il m'a fi bien décrit vollre vertu & voftre franchife, que ie ne lairrois pas d'eftre entiè- rement à vous, encore que ie nefperafle aucune part

lo en voftre affeclion. Ainfi, M(onfieur), ie me promets que vous ne trouuerez pas étrange que ie m'adreffe librement à vous en fon abfence, & que ie vous fuplie de me déliurer dvn fcrupule, qui vient de l'extrême defir que i'ay d'obeïr ponéluellement à la Reine voftre

i5 Maiftrefl'e, touchant la grâce qu'elle m'a fait d'agréer que I i'aye l'honneur de luy aller faire la reuerence à

Correspondance. V. 46

�� � jôi Correspondance. i, 145.

Stocbolm. M. Chanut vous fera témoin qu'auant qu'il fuit arriué icy, iauois préparé mon petit équipage, & tafché de vaincre toutes les difficultez qui fe pre- fentent à vn homme de ma forte & de mon âge, lors qu'il doit quitter fa demeure ordinaire pour s'engager 5 à vn fi long chemin. Mais, nonobilant qu'il m'ait trouué ainfi difpofé à partir, & que i'aye trouué auffi qu'il efloit difpofé à vfer de toutes fortes de raifons pour me perfuader ce voyage, en cas que ie n'y euffe pas eflé refolu; toutesfois, pource qu'il ne m'a point \o dit qu'il eufi: aucun ordre de fa Maiefté pour me com- mander de me hafter, & que l'eflé efl encore long, ie luv av propofé vne difficulté, dont il a trouué bon que ie vous priaile de méclaircir. C'eft que, n'ayant pu me préparer à ce voyage fans- que plufieurs ayent fçeu iS que i'auois intention de le faire, & ayant quantité d'ennemis, non point, grâce à Dieu, à caufe de ma perfonne, mais en qualité dautheur d'vne nouuelle Philofophie, ie ne doute point que quelques-vns n'ayent écrit en Suéde, pour tafcher de m'y décrier. Il 20 eft vray que ie ne crains pas que les calomnies ayent aucun pouuoir fur lefprit de fa Maiefté, pource que ie fçay qu'elle eft tres-fage & tres-clairuoyante; mais, à caufe que les Souuerains ont grand intereft d'éuiter iufques aux moindres occafions que leurs fuiets peu- 25 uent prendre pour defaprouuer leurs adions, ie ferois extrêmement marry que ma prefence feruit de fuiet à la médifance de ceux qui pourroient auoir enuie de dire qu'elle eft trop affiduë à l'étude, ou bien qu'elle reçoit auprès de foy des perfonnes d'vne autre Reli- 3o gion, ou chofes femblables; & bien que ie defire ex-

�� � 1,145-146- DLXI. — Juin 1649, 3^3

tremement l'honneur de m'aller offrir à fa Maiellé, ie fouhaitte plutoft de mourir dans le voyage, que d'ar- riuer là pour feruir de prétexte à des difcours qui Luy puiffent eftre tant foit peu preiudiciables. Ceft pour- 5 quoy, M(onfieur), ie vous fupplie, non point de parler de cecy à fa Maieilé, mais de prendre la peine de me mander, fur ce que vous iugerez de fes inclinations & de la conjiondure des temps, ce qu'il eft à propos que ie falTe, & ie ne manqueray pas d'y obéir exade-

10 ment, foit que vous ordonniez que l'attende le retour de Monfieur Chanut (car, quoy qu'il puilfe dire,'ie ne croy pas qu'il ait lailfé là Madame fa femme, afin qu'elle retourne en France toute feule), foit que vous aymiez mieux que ie me mette en chemin, auffi-toft

1 5 après que i'auray eu de vos nouuclles.

le vous demande encore vne autre grâce, c'eft qu'ayant efté importuné par vn amy de luy donner le petit traitté des Pallions -', que i'ay eu l'honneur d'of- frir cy-deuant à fa Maieflé^', Si fçachant qu'il a deffein

20 de ie faire imprimer, auec vne Préface de fa façon '^, ie n'ay encore ofé luy enuoyer, pource que ie ne fçay fi fa Maiefté trouuera bon que ce qui luy a elle pre- fenté en particulier, foit rendu public, niefme fans luy eftre dédié. Mais, pource que ce traitté eft trop petit

25 pour mériter de porter le nom d'vne fi grande Prin-

a. Clerselier. Voir les quatre lettres qui servent de préface à ce petit traité, dont deux de Clerselier, 6 nov. 1648 et 2 3 juillet 1649, et les deux autres de Descartes, 4 déc. 1648 et 14 août 1649. Cl. ci-avant, p. 353, noteb.

B. Voir ci-avant, p. 86, I. i.

c. En réalité, le Traité des Passions de l'Ame fut imprimé, non à Paris, mais à Amsterdam, par Louis Elzevicr, de compte à demi cependant avec un libraire de Paris nommé Le Gras, Voir ci-après lettre DLXXVII, du 27 nov.

�� � 364 Correspondance. i, 140.

ceiïe, à laquelle ie pourray offrir quelque iour vnou- urage plus important, û cette forte d'hommage ne luy deplaift point, i ay penfé que peut-eftre elle n'aura point defagreable que i'accordc à cet amy ce qu'il m'a demandé; & c'eft ce que ie vous fuplie tres-liumble- 5 ment de m'aprendre, car le principal de tous mes foins efl de tafcher de luy obeïr & de luy plaire. Au refle, afin que vous fçachiez comment ie me gouuerne auec ceux aufquels ie me donne, ie vous diray icy que ie pretens que vous m'auez de l'obligation, de ce que 10 ie fouftre que vos offices preuiendront les miens ; & que ie fuis, &c.

Cette lettre n'arriva pas d'Egmond à Stockholm avant quatre semaines ail moins, et la réponse de Freinslieim mit le même temps pour parvenir à Descartes, ce qui nous reporte à la fin de juillet. Or, le 3o juillet 1649, Brasset écrivit de La Haye à Madame Chanut, restée en Suède : «... La

> lettre pour M. Des Cartes lui a esté envoyée, et le mesme soin sera

» continué pour tout ce que vous commanderez... » (Bibl. Nat. fr., i7(joi,f. 54<J.)

Au res'u de cette réponse de Freinsheim, Descartes se décida : i» à faire imprimer son Traité des Passions, comme en témoigne une lettre à Cler- selier, du 14 août, la quatrième de celles qui servent de préface ; 2" à entreprendre le voyage de Suède, comme on le voit par une lettre de lirasset à Chanut, du 17 août : « l'ay adres,sé vostre lettre a M. Descartes » qui semble se disposer au voyage de Stokholm, pour preuenir les » glaces. . . » (Ib., f. .S,Vfy verso.)

Chanut continuait donc, pendant son séjour en France, d'écrire à Des- caries et de s'informer de lui. « . . .le satisferay », lui écrivait Brasset, le t) juillet, « a tous les complimens que vous desirez de moy, spécialement » enuers M. Van Bergh, qui est maintenant voysyn de la solitude de » M. Des Cartes. . . » (Ib.,f. 48 g.)

�� � 111,437-438. DLXII. — II Juin 1649. J65

DLXII.

Descartes a Carcavi.

1 1 juin 1649. Texte de Clerselicr, tome lll, lettre 75, p. 437-43'J-

. A Monsieur de Carcavi. Le 1 1 luin i(>49. » La lettre à laquelle Descartes répond est perdue. — Carcavi répoudra lui-même, le g juillet, lettre suivante.

Monfieur, • le vous fuis tres-bbligé de l'offre qu'il vous a plû me faire de l'honneur de voftre correfpondance, tou- chant ce qui concerne les bonnes lettres ; & ie la re-

5 çoy comme vne faueur que ie tafcheray de mériter par tous les feruices que ie | feray capable de vous rendre. l'auois cet aduantage, pendant la vie du bon Père Merfenne, que, bien que ie ne m'enquiffe iamais d'aucune chofe, ie ne laiffois pas d'eftre aduerty foi-

10 gneufement de tout ce qui fe paffoit entre les dodes; en forte que, s'il me faifoit quelquefois des queftions, il m'en payoit fort libéralement les réponfes, en me donnant aduis de toutes les expériences que luy ou d'autres auoient faites, de toutes les rares inuentions

,5 qu'on auoit trouuées ou cherchées, de tous les liures

nouueaux qui eftoient en quelque eftime, & enfin de

toutes les controuerfes qui eftoient entre les fçauans.

le craindrois de me rendre importun, fi ie vous

demandois toutes ces chofes enfemble; mais ie me

20 promets que vous n'aurez pas defagreable que ie vous

�� � }66 Correspondance. m, 4S8-4?.>

prie de m'apprendre le fuccez dVne expérience qu'on m'a dit que Monfieur Pafcal auoit faite ou fait faire fur les montagnes d'Auuergne, pour fçauoir fi le Vif-ar- gent monte plus haut dans le tuyau eftant au pied de la montagne, & de combien il monte plus haut qu'au 5 deffus*. l'aurois droit d'attendre cela de luy pluftoft que de vous, parce que c'eft moy qui l'ay aduifé, il y a deux ans, de faire cette expérience, & qui l'ay afîuré que, bien que ie ne l'eufTe pas faite, ie ne doutois point du fuccez. Mais, parce qu'il efl amy de Monfieur lo R(oberual), qui fait profeffion de n'eftre pas le mien, & que i'ay defia veu qu'il a tafché d'attaquer ma ma- tière fubtile dans vn certain imprimé de deux ou trois pages % i'ay fuiet de croire qu'il fuit les paiïions de fon amy, lequel ne fait aucunement paroiftre, par ce i5 que vous m'auez enuoyé de fa part, qu'il fçache la folution de la difficulté de Monfieur de Fermât* tou- chant les équations entre cinq ou fix termes incom- menfurables. Et, afin que vous puiffiez voir la preuue, ie vous dirai que, lorfqu'on a 20

\J a + s/l) + \J c ^ \Jd + \J e,

vne partie de l'équation, après que toutes les afym- metries font oilées, doit être

a^ b -\- j a}" b^ + () a' b b c + 11 a^ b c d -\- Ç}âfa^ b c d e -f <^ia^ P cd + j^a^ bbccd + içoaab bccdc. ^5

auec tous les termes des mefmes efpeces que ces huit. Comme, par exemple, a c, a'^d, a c, b'^a, b'^c, &c. font j de mefme efpece que a^ b, & ainli des autres.

a. Voir ci-ayant p. 98, 1. 3.

�� � 111,439- DLXII. — II Juin 1649. ^67

Faites donc, s'il vous plaift, que Monfieur R. vous donne l'autre partie de cette équation, auant que de croire qu'il la puiffe trouuer. Mais, û vous ne la pou- uez auoir de luy, ie ne manqueray pas de vous l'en- 5 uoyer, & de tafcher, en tout ce qui me fera poffible, de vous témoigner que ie fuis, &c.

Page 366, 1. 6. — L'expérience du Puy-de-Dôme avait été faite le 22 sept. 1648, par Florin Perler, sur les instructions que son beau-frère Biaise Pascal lui avait envoyées de Paris, le i5 nov. 1647. Elle fut aus- sitôt imprimée sous ce titre : « Récit de la grande expérience de l'équi- libre des liqueurs, projectée par le sieur B. P. pour l'accomplissement du Traicté qu'il a promis dans son A bbregé touchant le vuide, et faite par le sieur F. P. en une des plus hautes montagnes d'Auvergne. — (Paris, Charles Sauvreux, 1648, in-4°, 20 pages.) » — Voir ci-avant lettre D du i3 déc. 1647, p. 98, et éclaircissement, p. 100.

Page 366, 1. 17. — La « difficulté de M. de Fermât» est celle qui est posée dans le billet inséré ci-avant, p. 25^ , éclaircissement. Descartes, dans sa lettre du 18 décembre 1648, avait déjà indiqué la marche par laquelle il était arrivé à la solution, « en moins d'un demi-quart d'heure (p. 257, 1. 17-18) ». Mais il avait demandé que Fermât ou Roberval complétassent ces indications sur un point essentiel.

Il semble que ce défi de Descartes ait été communiqué à Fermât, mais non pas la correspondance entre Carcavi et Descartes sur le même sujet. En 1649, Fermât tenait au reste, de son côté, encore secrète sa méthode, et lorsque, le 20 août i65o, il en envoya à Carcavi l'explication, contenue dans lAppendix à son Novus secundarum et ulterioris ordinis radicum in Analyticis usus [Œuvres de Fermât, éd. Paul Tannery, I, 1891, p. 184- 188), il écrivait à son cojrespondant [Ib., II, 1894, p. 286) :

« Ce que ie crois avoir esté incogneu iusques a présent, puisque M . Des- » cartes, que ie nomme avec tout le respect qui est deu a la mémoire d'un » sy merveilleux homme, proposoit comme une difficulté insurmontable » la question suyvante :

Eflans donnés quatre points & une courbe, en

laquelle prenant un point a difcretion, les droites

menées de ce point aux quatre donnés faffent une

10 fomme donnée, trouver une tangente à quelconque

point donné de cette courbe.

« Ainsy que je puis faire voir par une de ses lettres. »

�� � Or le problème qui est traité par Descartes dans la présente lettre à Carcavi, et qui reparait dans les lettres ci-après DLXIII et DLXV, revient précisément à celui qu’il avait posé dans la lettre (perdue, à Fermat.

On pi-ut inférer de là avec quelque probabilité que Fermat reçut, par Carcavi, communication de la lettre de Descartes du i8 décembre 1648; qu’il écrivit à ce sujet à Descartes, sans lui donner pleine satisfaction, mais en lui montrant qu’il possédait réellement une méthode complète (d’ailleurs essentiellement différente de celle du philosophe,. Descartes, pour éprouver cette méthode, aura écrit à Fermat en lui demandant de l’appliquer au problème ci-dessus énoncé; mais Fermat, peu désireux de recommencer à lutter avec ce redoutable adversaire, se sera excusé ou aura brisé là.

D’autre part, Carcavi (ou Auzout ?) aurait également communiqué la lettre du 18 décembre. 1648 à Roberval, lequel avait déjà cherché sans doute à relever le défi lancé dans le billet de Fermat, et avait, semble-t-il. abordé la question en suivant une marche plus voisine de celle de Descartes, mais sans aller aussi loin que lui. Il avait cru cependant pouvoir se servir de l’intermédiaire de Carcavi pour faire connaître au philosophe que, s’il ne répondait pas expressément à la question posée dans la lettre précitée, il ne s’en considérait pas moins comme en possession d’une méthode de solution complète. Pour le mettre au pied du mur, Descartes lui demande l’application à un exemple déterminé, tout en montrant qu’il a lui-même effectué les calculs pour cette application.

Le résultat complet de ces calculs a été retrouvé dans les papiers de Descartes et publié, sous le n" IX, dans les Excerpta ex MSS. R. DesCartes, à la suite des R. Descartes Opitsciila posthuma, physica et mathe- war/ca (Amstélodami. Ex Typographia P. et S. Blaeu, MDCCI). Le développement, égalé à zéro, y comprend 18 termes, dont 10 positifs et 8 négatifs ; dans la présente lettre, Descartes donne seulement les termes négatifs, en les affectant du signe +, c’est-à-dire en les supposant passés dans le second membre de l’équation. De plus pour mieux masquer sa méthode, il a divisé tous les coefficients par 8. Par suite, pour répondre exactement à sa question, il fallait donner le développement suivant, comme représentant le premier membre de l’équation :

i. a" + ^ ab’ + 5 a’bc ■\-’^ a’b' -\- b a’b'c -\- ^ a’b'c’ -f 83 a’b'cd -\- 2 a’bV -f 1 16 a b’ciie -j- 25 1 a^ySd’.

Il est à peine utile d’ajouter que, dans ce développement, les lettres a, b, c, d, e, doivent être substituées les unes aux autres de toutes les manières possibles, en sorte qu’il y a en réalité 495 termes différents.

Roberval fut hors d’état de résoudre l’énigme ; l’invention de Descartes consistait en fait, pour faire disparaître les radicaux dans l’égalité

√a + √b + √c = √d + √e, m, 4?9. DLXIII. — 9 Juillet 1649. ^69

à former le produit des seize facteurs différents composés comme l a -\- \/b_ -\- l'-'c -f- l/rf + l^e, que l'on obtient, si l'on affecte de toutes les ma- nières possibles des signes + ^^ — les quatre derniers radicaux. Cette invention est un des plus remarquables exemples du génie mathématique du philosophe. Toutefois elle ne s'applique qu'aux radicaux du second degré, tandis que la méthode de Fermât (réduction au problème général d'élimination entre équations rationelles) est applicable aux radicaux de degré quelconque.

Actuellement, grâce à un procédé de calcul dû à Cayley (Cambridge and Dublin Mathematical Journal, VIII, p. gj-ioi ; i853), la loi déformation des coefficients du développement de Descartes peut être considérée comme connue dans le cas où le nombre des radicaux est pair ; si au con- traire il est impair, cette loi reste à déterminer. (Voir Intermédiaire des Mathématiciens, II, iSgS, p. 124, remarque de M. Gino Loria.)

��DLXIII. Carcavi a Descartes.

Paris, 9 juillet 1649. Texte de Clerselier, tome III, lettre 76, p. 439-442.

Réponse à la lettre précédente, p. 365. Descaries répondra le i-j août, lettre DLXV ci-apr'es.

Monfieur,

Si ie n'eujfe ejîé abfent de cette ville pendant vn mois & dauantage, ie n aurais pas manqué de faire plujlojî ré- ponfe à la lettre que vous aiie-^pris la peine de m' écrire

5 du onriéme du mois pajfé, & vous remercier de la faneur que vous me faites de me donner de vos nouuelles, & d'agréer que ie vous écriue de temps en temps celles que ie croyray vous apporter dauantage de fatisfaclion. Si i'auois les mefmes habitudes & la mefme pratique pour

10 les expériences que le feu bon Père Merfennc, vous en

CORRESPONDAN'CE. V. 47

�� � ■)-jo Correspondance. m, 439.440.

l'eceiiric-: le mefmc contentement ; mais le tjfcheray de fupplécr à cela par la ciiriofilé de ceux que îc fçauray qui les font auec plus de foin & de diligence.

Celle que vous me demande^ de M. Pafcal le ieune ejl imprimée il y a defia quelques mois'\ & a ejlé faite fort 5 cxaéîe ment fur vne haute montagne d'A uuergne, appellee le Puys de Dommc ; fa hauteur efl d'enuiron 5 00 toifes. On fît, premièrement, l'expérience au Conuent des Reuerends Pères Minimes de la ville de Clairmonl, qui ejî\ prefque le plus bas lieu de la ville. L 'on prit deux tuyaux de verre, 10 longs chacun de quatre pieds ; le vif-argent qui refla en chacun d'eux, ioints l'vn contre l'autre, fe trouua à mefme niueau, & il y en auoit, au deffus de la fuperficie du vaif- feau dans lequel on les vuida, la hauteur de vingt-fix pouces trois lignes & demie. Apres cela, on monta au haut i5 de la montagne qui efl tout proche de la ville, plus haute, ainfi que i'ay dit, d'enuiron 5oo toifes, oii l'on trouua qu'il ne refloit plus de vif-argent dans le tuyau que la hauteur de vingt-trois pouces deux lignes. Et ainfi, entre les hauteurs du vif-argent de ces deux expériences, il y eut 20 lî'ois pouces vne ligne & demie de différence, ce qu'ejlant réitéré diuerfes fois fe trouua toufiours de mefme. Et en- core en defcendaht de la montagne, l'on fit l'expérience en vn lieu appelle la Fon de l'Arbre, bien plus haut que les Minimes, mais aujfi plus bas que le fommet de la 2 5 montagne, & la hauteur du vif-argent fe trouua de 25 pouces.

Voila, Monfieur, en fubjlance, ce que vous m'aue^ de- mandé, à quoy ie n'adioûteray pas grand-chofe pour main- tenant, a caufe du peu de temps qu'il y a que le fuis ar- 3o

a. Voir ci-avani. p. '^GO, 1. tj, et p. '?6j cclaircissemeiit.

�� � 111,440-44'. DLXÏII. — 9 Juillet 1649. 371

riué, qui ne m'a pas mefme donné le loifir de lire' deux

petits Hures qu^on m'a enuoyeide Rome, & que le faits

porter che^ M. Picot, parce qu'il y en a vn qui parle auec

ejlime des Principes que vous aue^ fait imprimer, mais

5 qui ne les a pas, ce me fe-mble, bien entendus. Et Mon-

fieur Picot s'efl chargé de m'en écrire fon aduis, pour le

luy faire tenir à Rome, où. il y a vn Minime, nommé le

Père Magnan, plus intelligent que le feu Père Merfenne,

qui m' a fait efperer quelques obieéïions contre vos mefmes

10 Principes, ce que ie fouhaitterois eftre fait auec iugement,

& qui meritafl vne réponfe de vojîre main *.

Nous attendons bien-tofl voflre traitté des Pajfions "", & ce que Monfieur de Schooten a fait imprimer touchant voflre Géométrie^. Icy il n'y a que la Philofophie démo- li critique de Monfieur Gaffendi, qu'il a faite au fuiet de la vie d'Epicure"; vn ramas de Bctinus, qu'il appelle JEvâ- num'^,fembljble à fon Apiarium "^ ; quelques j traitte^ de

a. Voir ci-après lettre DLXXVII, du 27 novembre.

b. La traduction latine de Schooten. avec commentaifes, achevée d'im- primer en août, mais que Carcavi n'aura pas encore reçue en septembre, lettres DLXV et DLXX ci-après [Clers., III, 44? et 43 1).

c. Titre complet : De vita, moribus et placitis Epicuri seu animadver- siones in X librum Diogenis Laertii. Et en appendice : Syntagma philo- sophiœ Epicuri cum refutationibus dogmatum quœ contra fidem christia- nam ab eo asserta sunt. etc. (Paris, 1649.)

d. yErarium Philosophiœ Malhematicœ, in quo Elementa Philosophie Geometricœ de Planis, Curuis et Solidis hguris applicata et ornata, vsibus eximijs in omni Scientiarum et Artium génère, nouis Praxibus, Paradoxis locis Aristotelicis et aliorum Philosophorum et Scriptorum, Corollarijs, Scholijs, Eruditionibus, Moralitatibus, Demonstrationihus nouis, facillimis et vniuersalissimis confirmata. (Bononice, typis lo. Bap- tiste Ferronijcum facultate superiorum, tom. I, II et III, fol., MocxLvni.)

e. Apiaria uniuersce philosophiœ mathematicœ , in quibus paradoxa et noua pleraqùe niachinamenta ad vsus eximios traducta. et facillimis de- monstrationihus confirmata, etc. Opus non modo Philosophis, Mathema- ticis, sed et Physicis, Anatomicis, Militaribus viris, Machinariae, Musicx,

�� � J72 Correspondance. m, 44-

feu Caualieri^ ; & vne Deffenfe de la quadrature du Père Gregorius à S. Vincentio, contre ce qu'en a remarqué le Père Merfenne dans fes derniers ouurages^ ; lequel Père Merfenne ayant laijfé à Monjieur de Roberual le foin d'acheuer ce qu'il adioûtoit à limpreffion de la Perfpe- 5 éliue du Père Niceron, ledit Jieur de Roberual prendra cette occafîon pour monflrer en peu de mots en quoy il croit qu'il s'efl trompé.

Vous me permettre:^, s'il vous plaifl, de vous écrire ce qu'il m'a dit fur lefuiet des afymmetries de Monfieur de 10 Fermât '^, fçauoir, que vous ne prene"^ pas, ou qu'ilfemble que vous ne voulie^ pas prendre'^, ce que le vous ay mandé de luyfur ce fuiet, & que fa folution porte fa demonflra- tion auec foy, quelque nombre qu'il y ait de racines; & que ce que Monfieur de Fermât nomme yhâ, il l'appelle i5 b, & ainfi des autres, ne s'arrefîant point dans la fuitte de l'opération, iufques à ce que l'équation fubfifle fous b^ ou fes degi'e^ plus hauts par nombre pair, & qu'ainfi l'afymmetrie en efl ofîée. Voila tout ce qu'il m'a dit fur

Poeticœ, Agrarise, Architecturœ, Mcrcaturae professoribus, etc., vtilissi- mum..., in duos Tomos distributum. Authore Mario Bettino Bono- niensi e Soc. lesu, olim in publico Parmensi Gymnasio Philosophiaî Ma- thematicœ et Philosophiae Moralis Lectôre. (/ft., t. I et II, fol., mdçxxxii). — Tomus tertius complectens Fucaria, et Auctaria Militaria, Stereome- trica, Conica, et nouas alias iucundas Praxes ac Theorias in omni Mathe- maticarum Scientiarum génère (/!»., mdclv).

a. Bonav. Cavalieri mourut le 3 décembre 1647. Il s'agit ici de ses six Exercitationes geometricœ, imprimées à Bologne (Typis Jacobi Montii), en 1647, in-4°.

b. Cenc Deffense est l'opuscule de Saraza, mentionné plus haut, p. ?2i, éclaircissement. La réimpression de la Perspective de Niceron fut faite en i652.

c^ Voir ci-avant p. 366, 1. 17. Il faut probablement lire, aul icu de V-^ba, \^ba — aa (Cf. ci-avant, p. 256, I. 17.)

d. Faut-il lire comprendre et, une l'gne plus haut, comprenez ?

�� � ni, 44'M42. DLXIII. — 9 Juillet 1649. jjj

ce fuiet, fur lequel ie crois que vous me fere:^ la faueur de me mander vojîre méthode auec fa demonfiration, ainfi que ie vous en ay fupplié par ma précédente. Ledit Sieur m'a encore dit, fur ce que vous l'appelle"^ 5 vofîre ennemy, qu'il n'a iamais eu d'autre penfée que de vous honorer, & in a prié de vous l'écrire formellement, comme ie feray cy-apres, pourueu que vous me fafjie\ la grâce de le trouuer bon, & de croire que ie ne le fais pas pour luy plaire, mais par vn defir que i'ay de refta-

10 hlir. fi ie pouuois, la paix entre vous, qui a peut-efîre e/îé troublée innocemment par le bon Père Merfenne, qui prenoit parfois les chofes vn peu trop cruément, & les écriuoit fouuent pluflofl félon fon génie que comme elles cfîoient en effet. Ledit fieur de Roberual m'a donc

i5 dit que, fi vous l'appelle'^ vofîre ennemy, parce qu'il vous a recherché en particulier pour vous dire quelque chofe qui ne luy fembloit pas bien dans vofîre Ceometrie, dont il a efîé obligé de donner des \ demonfirations a ceux qui l'en preffoient, fuiuant l'obligation de fa charge, il ne

20 peut éuiter d'efîre vofîre ennemy de cette forte, mais que cette inimitié ne fera pas réciproque, car elle ne fera que dans la créance que vous en aurcT^, eflant difpofé par tout ailleurs à rendre ce qu'il doit à vofîre mérite & à vofîre condition, ainfi qu'i^ vous a protefîé de viue voix^. Or ce

2 5 qu'il rrouue n'efîre pas bien dans vofîre Géométrie efî :

I. Page 326^. Que le point C efî par tous les angles que vous aue? nommer^, & que vous ne nommer point celuy oii il ne peut efîre; &quc iamais la quejî ion n' efl impof/ible .

a. Voir ci-avant p. 201-202. Voir aussi t. IV, p. 36? et 526.

b. Page 326 de rédition princeps (Leyde, lan Maire, \6'i~). — Pages 398 et 399 de la présente édition.

�� � 374 Correspondance. 111,442-

2. Page 3y3 ". Vous dites qu'il y a autant de racines vrayes que les fignes + <& — Je trouuent de fois ejire change':^ en vne équation, &c. Il y a demonjlration du con- traire en vne infinité de cas.

3. Pages 4o5, 406^. Touchant le cercle qui couppe 5 vofîre parabole ou plujlofl conchoïde parabolique, il y a vne faute & vne omifjion. La faute efl en ce que vous

foûtene^ que le cercle peut coupper cette conchoïde en

fix endroits, fans auoir égard à fa compagne qui efl de l'autre part de la ligne DO, & que vous n'aujC^ pas re- 10

prefenlée. Il y a demonjlration qu'il ne la peut coupper qu'en quatre endroits, de quelque façon qu'elle puiffe efire

faite. L omifjion efl en ce que vous ne vous ferue^ pas de

fa compagne qui e/l abfolument necefjaire pour refoudre les équations qui ont fix racines vrayes; & que cette omif- i5 fion deuient bien plus confiderable, en ce que, pour fix racines vrayes, vous faites tomber vos perpendiculaires CG, N R, QO, &c., fur la ligne DO, & cependant elle y efi abfolument inutile, & il fe faut feruir d'vne autre, comme, dans la parabole ordinaire, qui la voudroit 20 faire feruir à vne équation cubique, ou quarré-quar- réC^, ajfeélée fous tous les degrei^, accompagnant cette parabole d'vn cercle, comme vous faites tres-elegamment, il ne faut pas fe feruir de l'axe. Excufe:^, s'il vous plaifi, ma liberté qui ne part que d'vn cœur fincere & de 25

Page 371, 1. 11. — Le P. Maignan, Minime, qui enseigna la philoso- piiie à Toulouse, puis à Rome, et avait déjà écrit à Mersenne, de Paris, le 17 juillet 1648 :

« . . .Par mes principes physiques, i'ay trouvé geometriqucmant la pro-

a. Page 446 de la présente édition.

b. Pages 478 et 479 (fig. p. 477).

c. Clers. : quarrée (au lieu de quarré-quarrée).

�� � DLXIII. — 9 Juillet 1649. ^75

» portion des rétractions, qui est la mesme que celle de M. des Cartes, et » de Hobes dans vostre 2 tome de Physico-mathem. i»

« Ils m'excuseront, si ie monstre que leurs principes de ce mouvement » propagatus a lucido intumescente et detumescente sont faux, et que, Us )i etiam admissis, impossibile est ut fan t re/ractiones sicut fieri constat. o Ayant trouué la proportion des refractions, et la refraction du cristal, » ie trouue l'hyperbole et l'ellipse qu'il faut pour le télescope, et donne » une machine, laquelle faira tout aussi exactemant la forme hyperbo- » lique et elliptique, comme la spherique. . . » [Bibl. Nat., fr. n. a. 6284, 5i2[249l)

Voici deux documents curieux, relatifs à Maignan, tirés d'une lettre de Dom Anthoine Vinot, Bénédictin, à Clersclier, « de Chartres, ce 24 may » 1660 » :

« . . .Je m'estonne encore dauantage de ce que le P. Théophile a ou- » blié, dans son Exuuice, vn Ph(ilosophe) Illustre, qu'il n'a pu ne pas I) connolstre, puisqu'ils se sont rencontrez plus d'vne fois a Rome et a » Toloze. Ce Philosophe mathématicien s'appelle Emmanuel Magnan, » de l'ordre des Minimes, qui enseigne maintenant la Théologie a Rome, » au Couuent de la Trinité du Mont. C'est ce Religieux au nom duquel » le P. Mersenne propose quantité de questions dans diuerses lettres 1) contenues au second volume des Lettres de M Desc, que vous don- » nastes au public l'autre année. Ce bon Père fist imprimer a Toloze, » l'an i653, auec approbation des docteurs et des supérieurs de son » ordre, vn cours entier de Philosophie, sous ce titre qu'il remplit assez » bien : Cursus Philosophicus concinnatus ex notissimis cuique principiis, » ac presertim quoad res Physicas instauratus, ex lege naturœ sensatis » experimentis comprobata. Et il a enseigné toutes les propositions, de ce .1 cours dans Rome, en présence de tout ce qu'il (y) auolt d'Illustres dans » cette grande ville capitale de la Religion et nommément du Cardinal » Spada qu'il appelle son Mecenas. Dans ce cours il rejette absolument » touttes les formes substantielles, les accidens et les modes séparez, » par des raisons conuaincantes. » {Bibl. de Chartres, 3 G, 306, p. 6C4- 665.)

a . . .Et pour dire encore vn mot en passant du Père Minime, qui estoit » autrefois amy intime des feu Pères Mersenne et Niceron, il loue fort » M' Desc. en plusieurs endroits et il a emprunté de luy, sans le nommer, » ce qu'il a de plus beau et de plus fort ; mais il ne laisse pas de le réfuter » en trois choses principalement, qui sont l'Explication des proprietez de » l'Ayman, de la pesanteur, et du retour ou restablissement des corps qui » font ressort. le vous ay desja dit qu'il nie tout a plat les accidents, o formes substantielles et autres telles racailles de petits estres ; mais-, « d'vn autre costé, il admet le vuide, grand et petit, la pénétration et redu- » plication des corps ; il donne des pensées et perceptions aux animaux, » bien qu'il dise expressément que l'ame qui les informe n'est rien autre

�� � Tf'jd Correspondance. i, 296-297.

» chose que les plus pures parties du sang qu'on nomme Esprits. Il ex- » plique les attraits magnétiques et électriques par cet intelligible [inin- » telligible ?) terme de sympathie ; les mouvemens des Corps par des » principes ab intrinseco et les mouuemens de l'ange et l'ame raisonnable » par l'exercice de certaines extensions virtuelles ou plutost imaginaires. » Enfin il a encore quantité d'autres bagatelles, qu'on pourroit appeller » verce Philosophiœ dehonestamenta, tant il est vray ce que je dis souuent » que soli Cartesio datum ex omni parte sapere, les autres n'estant Philo- » sophes que par partie et ausquels on pourroit appliquer cette parole » que S' Paul attribue a tous les voyageurs, ex parte cognoscunt, ex parte » prophetant. » [Ib., p. 688-68g.)

��DLXIV.

MoRus A Descartes.

[Cambridge, 23 juillet 1649.]

Texte de Clerselier, tome I, lettre 70, p. 29G-302.

La date est donnée par la réponse de Descartes, lettre DLXVI ci-après. Morus répond ici à la lettre DLIV du i5 avril, p. 340. Voir le prolégomène, p. 235, et /'éclaircissement, p. 246.

lîliijîrijjimo Viro, Principique Philofopho,

Renato De/cartes,

Henricus Morus.

Vix- me abjîinebam [Vir clarijfime) quin ab acceptis tuis litteris continua ad te l'efcriberem , quamuis pro- 5 feélo id à me faclum fuerit inciuiliùs, quippe quod fatis ex ijfdem intelligerem te per feptimanas benc multas ! ne- gotijs fore dijîriclijfimum . Quin & mihi ipji tune tem- poris à patris obitu acciderunt tnulta, quœ me alio auoca- runî, impediueruntque adeo, vt quod voluijfetji maxime, lo prœjîare haud commode potuijfem. lam verà ad te tua- que reuerfus fatifque naélus otij refcribo, gratiafque ago

�� � 1,297- DLXIV. — 2j Juillet 1649. }77

maximas, quàd quœrendi de tuis fcriptis quod lubet obij- ciendiquc, plénum mihi lus tam libéré benignéque con- cejferis.

Cœterùm, ne abuti videar hâc fununâ humanitate tua 5 ad prolixiores altercationes (nam haéîenus eo in loco Phi- lof ophiœ verfati fwnus, qui loyo'j.oiyicf.'.q lubricifque fub- tililatibus opportunior extitit, in confinijs vtique Phyjices, Meiaphyjicce & Logicœ), ad ea propero, quœ certum ma- gis firmuinque iudicium capiunt.

10 Obiter tantiim notabo, atque primo ad Refponjionem

ad Injlantia.s primas . Quantiim ad Angeles animafque

feparatas,Jî immédiate fuas inuicem deprehendant ejfen-

lias, id non dici pojje fenfuvi propriè, Ji ipfos fingas

penitiis incorporées. Me verà lubentem cum Platonicis,

i5 antiquis Patribus, magifque fermé omnibus, & animas & genios omnes tam bonos quàm malos, plané corporeos agnofcere, ac proindè feiifum habere proprié diéïum, i.e. mediante corpore quo induuntur exortum. Et profeéld, cùm nihil non jnagnum de tuo ingenio mihi poUicear,

20 perquàm gi'alifjimum effet, fi conieéïuras tuas, quas credo pro eâ quâ polies fagacitate ac acumine fore ingeniofif- fimas, mccum breiiiler communices fuper hâc re. Nam, quùd quidam magnifiée fe effcrunt in non admittendo fubflantias vllas quas vocant feparatas, vt dœiiionas, An-

25 gelos, animafque pojl mortem fuperfliles, & maximoperé

hîc fîbi applaudunt, quafi re^ bené gefiâ, & tanquam eo

ipfo longé fapientiores euafiffent cœteris mortalibus, id

ego non huius œflimo. Nam, quod fœpiiis obferuaui, hi

funt vt plurimiim, aut taurini fanguinis homines, per-

a. Voir ci-avant, p. 341, 1. 5.

b. Clers. : ac.

Correspondance. V. 48

�� � 178 Correspondance. ', 297-208.

diléque inclancholici, aut immane quantum fenfibus (s voluplalibus dcdili, Alhei dcnique, fallcm fi pcrmillcrct Religio, quâ fo\lâ fupcrjliliofc freli Deum ejfe agnofcunl. Me vero non pudet palàm pro/ïtcri, me, vel femoto onini ReligionLs imperio, mcd /ponte agnofcere, genio.s eJfe 5 atqiic Deum, ncc vllum alium tamen me pojfe adruittcre, niji qualem optimux qui/que ac fapientijfunus exoptarel, fi decjfet, exijler'e. Vndc fempcr fujpicatus fum, projli- gatiûimœ improbilatis fummœque Jîupidilatis ti-iuviphum effe Alheifmum; Atheorumque gloriatwnem perindc cjjc, 10 ac fi Jlultijffimus populus de fapicnlijjimi bcnignijfimique principis cœde ouarcnt inter fe & gralularentur. Sed nefcio quo impetu hue excurfum cjl. Redeo.

Secundo, quod ad demonjlrationem illam tuam attinct, quâ concludis omncm fubjlantiam extenfam eJfe tangibi- 1 5 km & impenetrabilem^\ videor mihi hœc poJfe regerere. In aliquâ fcilicet fubjlantiâ extenfâ partes extra partes ejjc poffc,fine vllâ àvTiTu-rta,/eM mutuâ refijîentiâ^ atque hinc périt propric diéîa tangibilitas. Deinde extenfionem fi- mul cum fubjlantiâ in reliquam replicari extenfionem & 20 fubfantiam, nec deperdi magis quàm illam fubflantiœ partent quœ retrahitur in alleram, atque hinc cadit illa impenetrabilitas . Quœ profiteor me clarc & diflmélc animo concipere. Quôd aulem aliquod rcale claudi poffil [fine vllâ fui diminutionc) minoribu.s maioribufque ter- 2 5 îiiinis, confiât in motu, ex tuis ipfiu.s principij.s. Nam idem numéro motus mine mains nunc minus fubieélum occupât, iuxta tuam etiam fententiam. Ego vero pan facilitate & perfpicuitate concipio dari poffe fubfiantiam,

a. ejl] de Cleis.

b. Pajîc 341, I. 25.

�� � 1,298-299- DLXIV, — 2^ Jiiir.LET 1649. J79

quœ fine vllâ fui irnminulionc dilatari & contrahi pojjii, Jiue per Je idjiat, Jïue aliundè.

Pojiremd igitur, & deviiror equidcm, quàd ne in in-

telleéîiim tuum cadere pojfit, quàd aut mens humana aul

5 Angélus hoc ferme modo fnt extenf, quafi implicaret

contradiélionem . Cùm ego potiùs putarem implicarc con-

tradiéîionem, quàd potentia mentis ft extenfa, cùm mens

ipfa non fit extenfa vllo modo. Cùm enim potentia mentis

fit modus mentis intrinfecus, non efi extra mentem ipfam,

10 \vt patet. Et confimilis ratio efi de Deo; vnde me confi-

milis ferit admiratio, quàd in Refponfione ad penultimas

Infiantias^ concedis eum vbique ejje ratione potenliœ, non

rationc effentiœ ; quafi potentia diuina, quœ Dei modus

ef\j extra Deum effet fita, cùm modus realis quilibet in-

i5 timè femper infit rei cuius efi modus. Vnde necefi^e efi

Deum effe vbique, fi potentia eius vbique fit.

Neque fufpicari poffum per potentiam Dei intelligcrc te velle, effeéîum in materiam tranfmifum. Quàd fi hoc intelligas, non video tamen quin eodem res recidat. Nam 20 hic effeéîus non tranfmitlitur nifi <, per > potentiam diui- nam, quœ attingit materiam fufcipientem, hoc efi, modo aliquo reali vnitur ciim ed, ac proindè extenditur ; nec tamen intereà feparatur ab ipfa diuina effentiâ. Videtur enim, vt dixi, confpicua contradiéîio. Sed hifce fiatui non 2 5 immorandum.

Ad Quœfiiones tranfvolo, pofiquam monuerim, quàm

contrifiat animum continuationis tuœ Philofophiœ de-

fperatio. Sed œquè refocillat tamen certa fpes Traélatûs

illius defideratijjimi, quem hœc œfias parturit ; cità &

3o fœliciter in lucem prodeal, exoplo.

a. Ci-avant, p. 343, 1. 14.

�� � jQo Correspondance. i, 299-:^oo.

Ad Refponf. Ad vr imam & fccundam'^, re [pondes fane conjîanter &

Quiclliones. ■'. ..... ' , , ... -r r

conucnienler tuis principijs. quod a quolibet, niji Jenten- tia viceril înelioi', & expeûo, & laudo.

Ad teriiam^\ ex nauigiolo illo tuo lias mihi comparaui mcrces : i , In motu ejfe viutuum eorum quœ moueri di- 5 cunlur renixum. 2, Quietem eJfe aélionem, nempe rentxum quendam, fiue refijlentiam. 3, Moueri duo corpora, eJfe immcdialc fcpai'ari. 4, Immediatam illam feparationem eJfe motuvi illum,jîue tranjlationem, prœcifè fumptum.

Cùm verô duo corpora fe expediunt à fe inuicem, niji 10 vim in vlroque expeditricem & avulforiam adieceris no- tioni tranjlationis feu motûs, motus hic erit extrinfecus lantùm refpeélus, aut aliquid fortajfe leuius. Separari enim, vel Jignijicat, Juperficies corporum quœ fe mode \mutud tangebant diflare à fe inuicem [diftantia auîem i5 corporum extrinfecus tantiim eft refpeélus) ; vel fignificat non langere quœ modo tangebant, quœ priuatio duntaxat efl, vel negatio. Certc de fententiâ tua hâc in re non fatis clarè mihi confiai.

Ego verà, fi mihi ipfi permitterer, iudicarem motum 20 cffc vim illam vel aélionem, quâ feàfe inuicem mutuo expediunt corpora quœ dicis moueri; immediatam autem illam feparationem corumdem effe effeélum diéîi motûs, quamuis fit vel nudus duntaxat refpeélus, vel priuatio. Sed aliter tibi vifum efl philofophari in explicatione de- 25 fînitionis motûs. Art. 25 Part. 2, vbi equidem mentem tuain non plenè capio'^.

Ad reliquas Quœfliones omnes quas propofui, refpon-

a. Ci-avant, p. 345, 1. 9 et 17.

b. Page 345, I. 22.

c. Principia Philosophiez, p. 46.

�� � 1. 30O-30I. DLXIV. — 23 Juillet 1649. j8i

dijli perfpicuè & appojitè. Sed ad pleniorem intelligentiam eorum quœ ad fextam accumulaui^, expeélo dum prodeat exoptatij/îmus tuus H bel lus de Affeéîihus.

Cœterùm, quantum ad verba illa mea vltima : An vlla 5 res, &c. , parturibat profeélo niihi mens euanidam ali- quam fubtilitatem, quœ iam effugit, nec meâ intereji re- uocare.

Hoc tantiim quœram denud : Vtrùm materia Jibi libéré

permijfa, id ejl nullum aliundè impulfum fufcipiens,

'o moueretur an quiefceret? Si mouetur à Je naturaliter, ciim

materia fit homogenea, & eapropter motus vbique effet

œqualis, fequitur quàd tota materia, Jimulacfuerit, dijij-

ceretur in partes tam infinité exiles, vt nihil vllo modo

vlteriiis abradi pojjet ab vlla particulâ. Quicquid enim

'5 abradendum imaginaris, iam difeélum eft ac dij/olutum,

ob intimant vim motus per vniuerfam mater iam perua-

dentis, vel,fi malles, infiti. Nec partium aliœ alijs magis

mutuo adhœrefcent, aliàue curfum fleéïent, quàm aliœ,

ciim fint omnes prorfus conf miles iuxta quamlibet ratio-

20 nem imaginabilem.

Nulla enimfigurœ afperitas, vel anguloftas, fingi po-

tefl, quœ non iam contufa fit ad vltimum quod motus

poterit I prœfiare. Nec vlla motus inœqualitas in vllis

particulis ponenda efi, ciim materia fupponatur perfeélè

25 homogenea. Si naturaliter igitur moueretur materia, nec

fol, nec cœlum, nec terra effet, nec vortices vlli, nec hete-

rogeneum quicquam, fine fenfibile fiue imaginabile, in

rerum naturâ. Ideoque perireî tuum condendi cœlos, ter-

, rafque, cœteraque fenfibilia, mirificum artificium.

a. Ci-avant, p. 347, 1 17.

b. Page 348, L 18.

�� � Quod Ji matenam quiefcerc dicis ex fe. nifi aliundè mouetur, quàdque hœc quies fit pofitiuum quid, rim indc materia œternùm pateretur, & affcclio natuj-alis dejîrue- ■retur in perpetuum , vt contraria dominaretiir ; quod videtur duriufculinn. Nec tamen tut im for fan effet quic- 5 tem Jîatuere motûs priuationem, fiuc ncgationcm; cade- ret enim omnis rejijîendi aclio in niatcnd quicfccnlc, quam tamen agnofcis ; quamvis & id ipfum mtelleclui meo nonnihil negotij facejjat. Diun ennn quietcm aclioncm Jîatuis materiœ, motum etiam eandcm elje jîatuas nccelfc lo ejî: Jîquidem materia non agit nifi moiiendo, aut faltem conando motum. Malè profeclo me hahenl ijli Jcrupuli, quos quajnprimiim eximere mihi poteris. obfecro vt eximas.

Quinetiam adeo fuperjîitiofè hœc prima principia pen- i5 Jîto, vt noua iam mihi ingcratur difficultas de naturà motiïs. Cùm Jcilicet motus corporis modus fit, vt figura, fiîus partium &c., qui fieri po/fet. vt tranfeat ab vno cor- pore in aliud, magis quam alij modi corporei? Et vni- ucrfim imaginatio mea non capit, qui poffit fier i, vt quic- 20 quam, quod extra fubieclum elfe non potefi [cuiufmodi funt modi omnes)., in aliud migret fubieclum. Deindc quœram : ciim vnum corpus in aliud minus, jed quiefcens, impingit. fecumque defert, annon quies quiefcentis cor- poris fimiliter tranf migrât in deferens, xquè ac motus 2 5 mouentis in quiefcens? Videtur enim quies res adeàotiofa ac pigra, vt ^ tœdeat itincris ; ciim tamen cequè realisfit ac motus, ratio cogit eam tranfire.

Pofiremo, obfiupefco plane, dum confidero, qudd tam leuicula ac vilis res ac motus, folubilis etiam à fubieclo 3o

a. Edit. lat. : eam ajouté avant tœdeat. 1. 3oî. DLXIV. — 2^ Juillet 1649. ^8}

& tranfmigrabilis, adedque debilis ac euanidœ naturœ vt periret protinus, nijï fubjîenîaretur à fuhieélo, tam po- tenter tamen contorqueret fubieclum, & hac vel illac tam fortiter impelleret. Eqiiidem proniorfiim in hanc fenten-

5 îiam, qudd nullus prorfùm Jit motinun tranjitus; fed quod ex impulfu vnius corporis aliud corpus in niotiim quaji expcrgifcatur, vt anima in cogitationem ex hâc vel illâ occafione ; quàdque corpus non tam fufcipiat motum, quàm Je in motum exerat, a corpore alio commonefa-

10 éîujn ; &, quod paulà antè dixi, eodem modo Je habere motum ad corpus, ac cogitatio Je habet ad mentem, ni- miriim neuti'um recipi, Jed oriri vtrojque ex Jubieélo in quo inueniuntur. Atque omne hoc quod corpus dicitur, Jiupidè & temulentè ejfe viuum, vtpote quod vltimam in-

i5 Jîmamque diuinœ cjfentiœ, quam perfeclijjimam vitam autumo, vmbram cfjcjlatuo ac idolum, verumt'amen Jenfu ac animaduerjione dejlitutam.

Cceterùm. tranjitus ille tuus motuum à Jubieclo injub- ieélum, idque à mawri in minus, & vicijjim, vt Jupra mo- nui, optimc reprœjental naturam meorum Spirituum ex- tenjorum, qui contraherc Je pojfunt, & rurjus expandcre ; penetrare Jacillimè materiam & non implere ; agitare quouis modo ac mouere, & tamen Jine machinis vllis & vncorum nexu.

��Ici s'arrête la partit; de la lettre de More, à laquelle répondra Des- cartes (lettre DLXVI ci-après). Le reste l'ut bien envoyé au philosophe et lui parvint; mais il n'y put répondre. Nous ne donnerons donc la suite de cette troisième lettre de More, ainsi que la quatrième, du 21 octobre 1G49, qu'à titre de document, et non plus comme une pièce nécessaire à l'in- telligence de la correspondance du philosophe. En voici le texte, d'après Clerselier, t. I, p. ?02-3ii :

c Verùm diutiiis in hoc loco hœsi quàm putaram
sed ad institutum

��20

�� � ?84

��Correspondance. i, 3oi-3o3.

��» propero, hoc est ad nouas quaîstiones proponendas, super singulis illis « articulis Principiorum tuœ Philosophiae, quorum vim nondùm satis i> intelligo. >>

'

« Quamuis mens possit contemplari seipsam vt rem cogitantem. ex- » clusâ omni corporcà extensione in hoc conceptu. non tamen euincit » quicquam aliud, nisi quod mens possit esse corporea vel incorporea, » non quôd sit de facto incorporea. Iterum igitur rogandus es, vt demons- 11 très, ex aliquibus operationibus mentis hunianœ, quœ corporea; naturx " competere non possunt, hanc mentem nostram esse incorpoream. »

obscuram (vtpote quam vltimani Dei vmbram existimo), nec in solà » extensione partium consistere. sed in aliquali semper actione. hoc est. » yel in quiète vel in motu, quorum vtrumque reuerà actionem esse ipse 1 concedis. "

�� � 1, 3o4-3o5. DLXIV. — 2j Juillet 1649. }^^

\ a Ad Artic. 3o. »

« Hic articulas videtur continere demonsirationem evidentissimam, » quôd translatio siue motus localis (nisi extrinsecus sit corporum res- » pectus duntaxat) non sit reciprocus vllo modo. »

a Ad Artic. 36. »

« Quaero : Annon mens humana, dum spiritus accendit, attentiùs diu- » tiùsque cogitando, corpusque insuper ipsum calefacit, motum auget » vniuersi ? »

« Ad Artic, 55. »

a Nunquid igiturcubus perfectè durus, perfectéque planus, motus su- » per mensâ, puta perfectè dura perfectéque plana, eo ipso instanti quo » à motu sistitur, aequè firmiter coalescit cum mensâ, ac cubi vel mensa; » partes cum seipsis? An manet diuisus à mensà semper, an ad tcmpus » saltem, post quietem .' Nulla enim est compressura cubi in mensam, » cùm hune motum tanquam in vacuo factum imaginemur, super men- » sam extra mundi parietes, si fieri posset, sitam, ac proindè vbi nuUus » locus est grauitati vel leuitati ; motumque sisti ex eâ parte ad quam » tendit cubus. Videntur igitur ex lege naturae, cùm iam diuisa sint cubus » et mensa, et nulla actio realis detur quâ coniungantur, mansura semper t actu diuisa. »

« Ad Artic. 56 et 5j, »

« Non video qui sit opus, vt tam amplos particularum gyros ac lusus » circa corpus B describas. Videtur enim satis, si putemus singulas aquae » particulas simili impetu moueri à materiâ subtili, et œquales esse par- » ticularum magnitudines. Hinc enim, cùm B à quolibet latere breuis- » simis gyris vel semigyris, vel aliâ quàcumque ratione motûs proximè » adiacentium particularum, contunditur, necessariô quiescet, nec in » vnam partem magis quàm in aliam promouebitur. « 

« Ad Artic. 5j, lineam iq : Nec incedent per lineas t. .m rectas, etc. »

« Quid ? quôd iam ad circularem magis accedunt, cùm antea oualem » magis I referebant figuram ? Non plenè capio. »

0. Ad Artic. 6o : Sed ipsas « quatenus celeriùs aguntur in quaslibet alias partes ferri. »

« Possuntne igitur celeritas motûs et elusdem determinatio diuor- » tium pati ? Perindè enim videtur, ac si fingamus viatorem currentem » cursum quidem dirigere Londinum versus, sed celeritatem cursus nihi- » lominus ferri Cantabrigiam versus vel Oxonium. Subtilitas quam ncu- » tra Vniuersitas capiet, nisi forte intelligas per ferri, motum moliri, vel » niti vt aliquorsum fiât motus. »

COKKESrONDANCE. V. 49

�� � 386 Correspondance. i, sos-soô.

f Ad Partis Tertice Artic. 16. »

« Annon iuxta Ptolemaicam hypothesin Veneris lumen, ad modum » Lunae, nunc decresceret, nunc cresceret, quamuis non tam ampliter*? »

« Ad Artic. 35. »

« Qui fit vt Planetœ omnes in eodem non circumgyrentur piano (vide- » licet in piano Eclipticae), maculaeque adeo solares, aut saltem in planis » Eclipticae parallelis, ipsaque Luna, aut in ^quatore aut in piano » jEquatori parallelo, cùm a nullà interna vi dirigantur, sed externo lan- » tùm ferantur impetu ? »

« Ad. Artic. 36, 3j. »

« Vellen". etiam nnihi subindices rationem Apheliorum et Perihelio- » rum Planetarum, et quam ob causam locum subindè mutent singula, » tum maxime cùm in eodem sint vortice omnia ? cur non ijsdem in locis » inueniuntur Planetarum omnium Primariorum Aphelia et Perihelia ? )i Prsecessio etiam .Equinoctiorum, quomodo ex tuis oriatur principijs? » Hic enim tu veras et naturales horum Phœnomenion causas explicare » poteris, cùm alij fictitias tantùm exponant Hypothèses. »

« Ad Artic. 55 : Quœ in orbem aguntur. »

« Sed quomodo primùm inceperunt tam immensa materiae spatia in » gyros conuolui, vorticesque fieri ? »

« Ad Artic. 5j : \ Eiits partem quœ àfunda impedititr, etc. »

« Videtur percepiu difficilius, quod lapis A impediatur à motu in D, » cùm nec de facto illuc vnquam feratur, nec si impedimentum tollere- » tur, illuc naturaliter pergeret. Pergeret enim omnino versus G. »

« Ad Artic. 5g. »

(I Nouani vim motùs acquiri, et tamen conatum renouari hic dicis. » Nescio quàm benè cohœrent ". Nam si noua vis acquiritur et superad- » ditur, non est renouatio motûs, sed augmentatio. Quôd si glohulus A » mouendo motum auget, in eodem puncto baculi existens^ cur non sem- » per motus seipsum mouendo accendit et auget ? Hoc autem modo iam- » pridem omnia in flammam abijssent. »

o Ad Artic. 62. » « Hic quxro, cùm conatus globulorum, in quo lux et lumen consistit,

a. Non tam ampliter] non eisdem numeris et legibus. (Edit. lat.)

b. Cohserentî ea cohœreant. (Edit. lat.)

c. Après existens] (nam vorticis globulos hoc exemplum respicit). (Edit. lat.)

�� � 1, 3o6-3o7. DLXIV. — 2} Juillet 1649. ^87

» fiât per integram vorticis amplitudincm, ita vt basis trianguli BFD

> multo maior esse possit quàm DB, et ab vtrinque^ productce diamctri

» DB, decies puta vel centies maiorls factœ, extremitatibus, globuli obli- » quo conatu in cuspidem aliquam ad F, oculum cuiuslibet imuemis, » reprimantur; cur lux, puta solis, non maior vidctur, quàm qux sit intra » circulum DCB ? »

« Ad Artic. 72. »

« Non penitùs hoc anificium contorquendi materiam prinii démenti » in spirales siue cochleares formas intelligo ; praïsertim in locis ab axe » paulo remotioribus. Nisi hoc fiât, non tam quôd globuli torqucantur » circa particulas primi elementi, quàm quôd ipsum primum elementum, » ab ipsis t'ortasse globulis leuiter in gyrationem determinatum, se ipsum i> inter triangularia illa spatia contorqueat, lineasque spirales in se dc- » scribat. Oro te vt hic mentem pleniùs explices. Sed et alia subindo hic » oritur dubitatio. Cûm particulœ has contortas constent ex niinutissimis » particulis et rapidissimè agitatis, quomodo illœ minutissimx particuloe » in vllam formam vel magnitudinem maiorem coalescant, pra?sertim » cùm in formandis hisce particulis striatis di';stortio illa sit, motùsque » obliquitas? »

« Ad Artic. (S2 : Tam supremi quàm infimi, etc. »

« Prodigij instar mihi vidctur rapidus hic globulorum supremorum » cursus, prœsertim si cum mediorum comparetur, et qui causas quas » in subsequenti articule prol'ers, longe excédât. Si quid vlteriùs adinue- » nire possis, quo mollius hoc dogma reddatur, gratum profectô esset » audire. »

t Ad Artic. 84 : Cur cometarum caudœ, etc. »

« Primam quamque impatienter tibi obtrudo occasioncm explicandi » quodlibet : rogo vt hanc rem etiani hoc in loco breuiter expe'dias. »

« Ad Artic. luôi': Per partes » vicinas Eclipticœ QH in ccvlum abire cogiintur. »

cf Qui Ht vt non omnes ferc illuc abeani, poiiùs quàm à jiolo dd polum » migrando vorticem, quem vocas, componani ? »

« Ad Artic. 121 : A varijs causis assidue potest mutari, etc. » « A quibus ? « 

« Ad Artic. 12g, lin. i5 : Non priùs < ibi > apparere quàm, etc. »

« Cur circumfluxus illius materix, cùm sit adeo transparens, impedit » Cometam ne videatur? Circumfluens enim mateiia loucm Planetam

a. Virinque] vtrisque. (Edit. lat.)

�� � ^88

��Correspondance. i, 307-30S.

��» non abdit ab oculis nostris. Et cur necesse est vt, non nisi obuolutus I) materià relicti vorticis, Cometa indè egrediatur ? »

« Ad. Artic. i3o, lin. 21 : Minuitur quidem, etc. »

« Cur non deletur penitùs, si vortex A E I O fortiùs vel œquè t'or- I) titcr vrget vicinos vortices, quàm ille ab ipsis vrgetur? »

« Ad Artic. 14g : Breui accedet ad A, etc. » <i Cur non ad F vsque pergit, impingitque in ipsam terram? »

« Ib. : Quia sicàrectâ lineâ' minus deflectet. »

« Non mihi constat lineam NA, continuatam cum AB, lineam magis » rectam constituere, quàm eandem NA cum AD continuatam : sed cùm » Luna à centro S recédât, ad modum globulorum | caelestium, magis » naturaliter videtur consurgere versus B, quàm versus D descendere. »

a Ad Partis Quartœ Artic. 22 ; Nec Terra proprio motu cieatur, etc. »

« Non video quid refert vnde sit motus ille circularis, modo sit in » Terra; nec deprehendo quin illi celerrimi gyri Telluris imposita omnia » reijcerent versus caelos, quamuis motus non esset proprius, sed ab in- » ternâ materiâ caelesti profectus, nisi agitatio circumiacentls aetheris, » quam supponis multo celeriorem, fatum illud praeuerteret. Nec videtur » Terra habere rationem corporis quiescentis, quoad cona'tum partium » recedendi à centro (videtur enim illud necessarium in omni corpore cir- » culariter moto); sed quôd simul circumuoluitur cum ambiente xthere, n nec separantur superficies, hâc forsan ratione dicatur Terra quiescere. » Hœc autem dico vt ex te intelligam, annon ratio, quôd partes Terrœ » non dissiliant, ad solam celeritatem motûs particularum astheris refe- » renda sit. »

V. Ad Artic. 2 5 : Propter suarum particularum motum inest leuitas. »

« Quid igitur existimas de frigido et candenti ferro ? Vtrum praepon- » derat ? Praetereà, quomodo moles aqua; leuior fit ob motum partium, » cùm motus harum partium tandem à globulis determinatur deorsùm? » Hinc enim videtur magis accelerari descensus corporis, vnde maior » aestimabitur grauitas. Atque hoc modo aqua auro prœponderabit. »

<i Ad Artic. 27 ; Nisi forte aliqua exterior causa, etc. » « Quaenam sint ilJœ causae, paucis obsecro vt innuas. »

« Ad Artic. i33 : Axi parallelas. » « Parallelismi mentio hîc me monet de difficultatibus quibusdam fere

a. A lineâ rectâ Desc. {Principia, p. i85, 1. 3-4.)

�� � I 3o8îio. DLXIV. — 2j Juillet 1649. ^89

» inextricabilibus. Primo, cur tui vortices non fiant in modum columnœ, » seu cylindri, potiùs quàin ellipsis, cùm quodlibet punctum axis sit qua- » si centrum à quo materia cselestis recédât, et, quantum video, aequali » prorsus impetu ? Deinde, primum elementum | (cum vbique ab axe » oporteat globules aequali vi recédera) cur non asqualiter per axem totum » in cylindri formam productum iacet, sed in sphaericam figuram con- » gestum ad médium ferè axis relegatur ? Nam occursus huius elementi » primi ab vtroque polo vorticis nihil impedit quominus totus axis pro- » ductà flammà luceret. Cùm enim vbique cuiuslibet axis asquali vi rece- » dant globuli, faciliùs praeterlabentur se inuicem, rectàque pergent ad » oppositos polos materice subtilissimce irruentia fluenta, quàm excaua- » bunt, vel distundent sibi, in aiiquâ axis parte, spatium maius quàm » praesens et œquabilis vorticis circumuolutio lubens admitteret, vel » sponte suâ offerret. Tertio denique, cùm globuli caelestes circa axem » vorticis ferantur :Taç.aXX/,Xw(; et axi et sibi inuicem, nec parallelismum » perdant, dum locum aliquatenus inter seipsos mutant, impossibile vide- » tur vt vlla omninô fiât particularum striatarum intortio, nisi ipsae par- » ticula; striatœ in triangularibus illis spatijs circa proprios axes circum- » rotentur, quod quàm commode fieri possit non video, quemadmodum » supra monui. »

« Ad Artic. iSj : Nitlla sympathiœ vel antipathiœ miracula, etc. »

« Vtinam igitur hic explices, si breuiter ficri possit, quà ratione me- » chanicà euenit, vt in duabus chordis, etiam diuersomm instrumento- » rum, vel vnisonis, vel ad illud interuallum musicum quod Staîradwv » dicitur attemperatis, si vna percutiatur, altéra in altero instrumento » subsiliat, cùm quas propiores et laxiores etiam sint, immô et in eodem » instrumento, in quo chorda percussa, tensa;, non omninô moueantur ! » Experimentum vulgare est et notissimum. Nulla verô sympathia mihi » videtur magis rationes mechanicas fugere, quàm hic chordarum con- » sensus. »

« Ad Artic. 188 : Ac sextant de homîne essem, etc. »

« Perge, diuine Vir, in istoc opère excolendo et perficiendo. Pro cer- » tissimo enim habeo, nihil vnquam Reipub. literariœ aut gratius aut » vtijlius in lucem proditurum. Nec est quod experimentorum defectum » hic causeris. Nam, quantum ad corpus nostrum, accepi à dignis fide » authoribus, te, qua ad humani corporis Anatomen spectant, accuratis- » simè vniversa explorasse. Quod autem ad animam, cùm talem ipse » nactus sis, quas in maxime sublimes amplissimasque operationes euigi- » lauit, spiritusque habeas agillimos et subtilissimos, generosa tua mens, » innatà suâ vi cselestique vigore, tanquam igni Chymicorum aliquo, » fréta, ita excutiet se, variasque in formas transmutabit, vt ipsa sibi » facile esse possit infinitoium experimentoiuni oliicuw. >>

�� � }Ç)0 Correspondance. i.3io-3ii.

n Ad Artic. igS : Et Meteoris explicui, etc. »

« Pulchcrrimam sanè coloriim raiioncm in Meteoris explicuisti. Est » lanien cà de rc improba quxdam difficultas, qux magnum imagina- » lioni mea; negotium faccssit. Quippe quôd, cùm colorum varietatem » statuas oriri ex proportione quam habet globulorum motus circularis » ad rectilincarcm, cuenict necessariô vt aliquando etiam in ijsdcm glo- » buiis, et motus circularis rectilinearem, et rectilinearis circularem n codem tempore superet. Verbi gratiâ, in duobus parietibus oppositis, » quorum vnus rubro, aller cœrulco colore obductus est, interiacentes » globuli, ob rubrum parietem, celcriùs mouebuntur in circulum quàm » in lincam rectam; ob parietem lamcn cx-ruleum, celeriùs in lineam » rectam mouebuntur quàm in circulum, et eodcm prorsus tempore; » qua» sunt plane àcûsTaira. Vel sic : in eodem pariete, cuius pars, puta » dextra, rubet, média nigra est, sinistra casrulea, cùm ad oculum semper » fiat decussaiio, omnes globuli, ob radiorum concursum, singulorum » globulorum motûs proportionom, circularis nimirum ad rectum, susci- » pient; adcù vt necesse sit colores omnes in imo oculi permisceri et » confundi. Ncquc vllam rationcm soluendi hune nodum excogitarc pos- » sum, nisi forte supponendum sit motum hune circularem esse duntaxat 1) conatum quendam" ad circulationem, non plénum motum, vt reuerâfit » in motu recto dictorum globulorum.

" I Et ad plerasque omnes alias difficultates quas tibi iam proposai, )> aliqualcs saltem solutiones, vel proprio marte, cruere forsan potuero. Il Sed cùm humanitas tua hanc veniam mihi concesserit, et"" singularis » tua dexteritas in soluendis huiusmodi nodis, quam in nuperis tuis » litteris perspexi, me insuper inuitauerit (quamuis enim breuiter pro an- » gustijs temporis, in quas coniectus tune eras, egisse te video, tam plenè » tamen mihi satisfacis, tamque fortiter animi sensus mihi moues, ac si » prœsens digitum digito premeres); cùm denique maiorem prae se laturœ w sint auihoritatcm elucidationes tuœ, tum apud me ipsum, tum apud » alios, si vsus fuerit, è rc nosirâ putaui fore, hasce omnes difficultates » libi ipsi proponere, quas cùm solueris, nisi magnoperè fallor, penitis- » siinè tuac Philosophix Principia intelligam vniuersa. Quod equidem » quanti facio vix credibile est. Hoscc autem prxsentes gryphos mihi y cùm expediueris (quod quantô citiùs fit% propter impotentem illum » amorem quo in tua rapior, eô gratiùs futurum est), qua^stiones alias è » Dioptricc tuâ petiias, mox accipies à

» Philosophiae tuae studiosissimo, » Henrico More. »

a. Conatum quendam] brèves auosdam et celeres conatus. {Edit. lat.)

b. Et] cùmquc. {Edit. lat.)

c. Lire fiet?

�� � 111,443. DLXV. — 17 Août 1649. 391

DLXV.

Descartes a Carcavi. La Haye, 17 août 1C49. Texte de Clerselier, tome III, lettre "j-j , p. 443-450.

« A Monsieur de Carcavi. A la Haye, le 17 Aoust 1649. » En-iHe de Clerselier. — C'est la réponse à la lettre du g juillet, p. 36g ci-avant. Carcavi y répondra le 24 sept., lettre DLXX ci-après.

Monlieur,

le vous fuis tres-obligé de la peine que vous auez prife de m'écrire le fuccez de Texperience de Mon- fieur Pafcal touchant le Vif-argent, qui monte moins

5 haut dans vn tuyau qui eft fur vne montagne, que dans celuy qui eft dans vn lieu plus bas. l'auois quelque intereft de la fçauoir, à caufe que c'eft moy qui l'auois prié, il y a 2 ans, de la vouloir faire, & ie Fauois affuré du fuccez, comme eftant entièrement conforme

10 à mes principes, fans quoy il n euft eu garde d'y pen- fer, à caufe qu'il eftoit d'opinion contraire^. Et pour ce qu'il m'a cy-deuant enuoyé vn petit imprimé, où il décriuoit fes premières expériences touchant le vuide, & promettoit de réfuter ma matière fubtile, fi vous

i5 le voyez, ie ferois bien aife qu'il fceuft que i'attens encore cette réfutation, & que ie la receuray en très- bonne part, comme i'ay toufiours receu les obiedions

a. Ci-avant, lettre du i3 déc. 1647, p. 99, 1. 9.

b. Ib. p. 98, 1. 3, et p. 100, éclaircissement.

�� � 3Ç2 Correspondance. m, 445-444-

qui m'ont efte faites fans calomnie. Si on m'enuoye celles que vous me faites efperer du Père Magnan*, ie ne manqueray pas d'y faire la réponfe que ie iugeray eftre conuenable.

La Géométrie de Monfieur Schooten eft imprimée ^. 5 Son latin n eft pas fort élégant; & pource que ie ne l'eufTe pu voir auant qu'il fuft imprimé, fans eftre obligé de le changer tout, ie m'en fuis entièrement difpenfé.

Pour mon traitté des Paffions, il eft vray que i'ay 10 promis, il y a long-temps, de l'enuoyer àvn amy qui a deffein de le faire imprimer; mais ie ne luy ay pas encore enuoyé*^.

j Pour la quadrature du Père Gregorius à S. Vin- centio, ie n'en fais pas meilleur iugement que Mon- i5 fleur de Roberual; car, quelque animofité que ce dernier ait contre moy, il ne peut y auoir aucune conûderation qui me détourne du chemin de la vé- rité, lors qu'il me fera connu. Mais ie ne puis aucune- ment connoiftre, par ce qu'il vous a plû m'écrire de fa 20 part, qu'il puifle demefler les afymmetries qui ont embrouillé Monfieur de Fermât ^ Ce n'eft rien de dire, comme il fait, que ce que Monfieur de Fermât nomme

a. Page 3-1,1. 8.

b. Page 3-1,1. i3. — Cf. p. 143,1. 5.

c. Pourtant, dans une lettre datée d'Egmond, le 14 août 1649, à Cler- selier, Descartes lui dit de son Traité des Passions : « Tel qu'il est, ie le » mets entre vos mains. . . » (fin de la 4""' des lettres qui servent de pré- face). Mais l'ouvrage fut imprimé à Amsterdam et non à Paris (voir ci- avant, p. 363, note c), et parut fin de novembre (lettre du 27 nov. ci-après).

d. Ci-avant, p. 372, 1,6.

e. Ib., 1. 10.

�� � 111,444- DLXV. — 17 Août 1649. jpj

sjh a, il l'appelle h, & ainfi des autres, ne s'arreftant point dans la fuitte de l'opération iufqu'à ce que l'é- quation fubfifte foubz h^ ou fes degrez plus hauts par nombre pair. La difficulté eft de fçauoir par quelle ope- 5 ration on peut faire cela, lors qu'il y a plus de quatre termes incommenfurables donnez. Lors qu'il n'y en a que quatre, la chofe eft facile, pource que, faifant

\la + \Jb^sJc-\- y/5, leurs quarrez font

»o a + b--i\lab^c-\-d+i\Jcd,

où le nombre des termes incommenfurables eft di- minué. Mais, ayant

sjli + \Jb + \J^ ^ \Jd + yjl + \Jf, leurs quarrez font

«5 a + b-\-c+2\/ab+2\Jac+i\Jbc^d-[-e-\-f + 2 sJTe + 2 ^Tf + 2 s/Vf,

oîi le nombre des term.es eft augmenté. C'eft ce qui a embarafle Monfieur de Fermât, & qui embarafle en- core maintenant Monfieur de Roberual, quoy qu'il

20 diffimule. Sans cela, il ne feroit pas de difficulté d'a- cheuer l'équation, dont ie me fouuiens de vous auoir enuoyé la moitié en ma précédente, pource que c'eft chofe facile. Permettez-moy que ie l'attende encore, iufques à ia première fois que i'auray l'honneur de re-

25 ceuoir de vos lettres, afin qu'il puifle d'autant mieux eftre conuaincu.

le ne puis que ie ne vous aye de l'obligation, de ce

Correspondance. V. 3a

�� � ^94 Correspondance. 111,444-445.

que vous tafchez de me perfuader qu'il n'efl point animé contre moy. C'eft auoir l'ame genereufe & belle, que de fe porter ainfi à preuenir les diilentions, au contraire des efprits malins qui fe plaifent à les faire naiftre & à les entretenir. Mais ie vous diray 5 que, de ma part, ie n'ay iamais fait tant d'honneur à ceux qui tafchent de me defobliger que de les eftimer dignes de ma haine. le ne fuis point | leur ennemy, bien qu'ils puiffent eftre les miens. le puis auffi vous aflurer que le Reuerend Père Merfenne n'a rien con- 10 tribué du fien, pour me faire iuger de l'animofité dudit fleur de Roberual ; il l'a toufiours pluftoft diffi- mulée, autant que les loix de l'amitié luy ont pu permettre. C'efl luy-mefme qui me l'a déclarée, fi ex- preffément & auec des paroles fi hardies & fi pleines i5 de confiance, que, s'il parle maintenant d'vne autre façon, i'ay fuiet de penfer que c'efl; feulement pour eftre moins foupçonné de calomnie, lors qu'il dit quelque chofe à mon defauantage. Et pour cette mefme raifon, i'ay intereft que le monde fçache qu'il 20 eft autant irrité & piqué contre moy, que le peut eftre vn homme que fa profeflion engage à vouloir paroiftre dode, & qui, m'ayant attaqué cinq ou fix fois pour faire preuue de fon fçauoir, m'a obligé autant de fois à découurir fes erreurs, comme il m'y 2$ oblige encore à prefent par fes trois obiedions, que vous auez pris la peine de mettre dans voftre lettre.

Car, premièrement, lors qu'il m'obiede : Que le point C cjl par tous les angles que i ^ay nommer en la page 326, & que ic n'ay point nommé celuy où. il *io ne peut ejlre, & que iamais la quejlion n'cjl impof-

�� � 111,445-446. DLXV. — 17 Août 1649. J95

fible", il eft euident que ce qu'il dit eft hors de raifon, en quelque fens qu'il le puiffe prendre. Car mes paroles font, page p6^ ligne 3, que/ la quantité y Je trouue nulle, lors qu'on afuppofé le point C dans l'angle DA G,

5 il faut lefuppofer aujffi dans l'angle DAE, ou E A R, ou

RA G, & que, y? en toutes ces quatre pofitions la valeur d'y

Je trouuoit nulle, la quejîion feroit impoj/ible au cas pro-

pofé. A quoy ie n ay pas befoin de rien adioûter pour

faire voir clairement qu'il fe trompe, premièrement en

10 ce qu'il dit que le point C efl par tous les angles que i'ay nommei. Car, en l'exemple propofé, il ne fe peut trouuer dans l'angle DAE, ny auffi (pour vfer de fes termes) par l'angle DAE. Mais la particule /^ar, qu'il met au lieu de dans, me fait connoillre qu'il pèche en

i5 cecy vn peu plus que par ignorance. Il pèche par ignorance, en ce que, voyant que le cercle CA, dans toutes les parties de la circonférence duquel fe trouue I le point C, paiTe par le point A, il s'eft imaginé que ce point C pouuoit eftre le mefme que le point A, ce

20 qui eft très-faux, à caufe qu'au point A la quantité y fe trouue nulle, & il y a différence entre tous les points & toutes les parties d'vne circonférence. De plus, quand on luy accorderoit que le point C pour- roit eftre au point A, on ne pourroit dire pour cela

25 qu'il fuft dans l'angle DAE, mais feulement en l'in- terfedion des lignes qui le compofent ; car le mot d'angle fignifie vne quantité, & non pas le feul point où deux lignes fe rencontrent. On ne pourroit dire non plus qu'il fuft par l'angle DAE; car on ne peut

a. Page 37?, 1. 26.

b. Géométrie, page 398, ligne 1 3, de la présente édition.

�� � �jçô Correspondance. 111,446-447-

ainfi parler d'vn point : c'eft feulement d'vne ligne qu'on peut dire qu'elle eft, ou pluftoft qu elle pafle par vn angle, lors que, paiTant par le point oîi les deux lignes qui le compofent fe rencontrent, elle paffe auffi par le dedans de cet angle, c'eft à dire par la fuper- 5 ficie contenue entre ces deux lignes. Ainfi le cercle

CA pafle par les angles DAG & R EAR, mais non point par l'angle DAE. De façon qu'en quelque fens qu'il s'explique, il a toufiours tort 10 d'auoir dit que le point C eft par D ^ tous les angles que i'ay nomme:;^. Et

fa finefle paroift en ce que, bien que mon fens fuft tres- clair, & que, lors que i'ay parlé de fuppofer le point C dans l'angle DAG, il n'ait pu douter que ie n'aye i5 entendu par cet angle toute la fuperficie contenue entre les deux lignes DA & GA qui le contiennent, pource que cela ne fouffre aucune autre interpréta- tion, & mefme que le point C s'y voit peint dans la figure, il a neantmoins changé mes mots, & par ce 20 moyen en a corrompu le fens.

11 eft euident auffi qu'il fe trompe, en ce qu'il dit que ie n'ay pas nommé l'angle où le point C ne peut eftre; car, ayant nommé tous les quatre angles qui fe font par l'interfedion des deux lignes DR& EG, i'ay nommé 25 toute la fuperficie indéfiniment eftenduë de tous coftez, & par I confequent tous les lieux, tant ceux où le point C peut eftre, que ceux où il ne peut pas eftre ; en îbrte qu'il auroit efté fuperflu que i'eufle confideré d'autres angles. Enfin il fe trompe de dire que cette 3o queftionn'eft iamais impoffible; car, bien qu'elle ne le

�� � 111,447. DLXV, — 17 Août 1649. )91

foit pas en la façon que ie Tay propofée, on la peut propofer en plufieurs autres, dont quelques-vnes font impoffibles, & ie les ay voulu toutes comprendre dans mon difcours.

5 Sa féconde obiedton^ efl vne fauffeté manifefte ; car ie n'ay pas dit, dans la page ^ 7 ^ , ce qu'il veut que i'aye dit, à fçauoir qu'/7 y a autant de vrayes racines que les Jîgnes -\- & — Je trouuent de fois ejire change:^, ny n'ay eu aucune intention de le dire. Tay dit feulement

10 qu'il y en peut autant auoir; & i'ay monftré expreflé- ment, dans la page ^80, quand c'efl qu'il n'y en a pas tant, à fçauoir quand quelques-vnes de ces vrayes racines font imaginaires. Et fon peu de mémoire m'efl confirmé par ce que m'a dit le fleur Chauueau^, qui

i5 m'aafluré qu'il luy adefia cy-deuant répondu à cette prétendue obieélion, & monflré fon erreur; en forte qu'il ne pèche pas en cecy par ignorance, mais faute de mémoire, ou autrement.

Au contraire, dans fa ^ obiedion, ie ne remarque

20 qu'vne ignorance groffiere. Il dit qu'en ma Géométrie i'ay vne faute & vne omijfion : la faute, en ce que ie foû- tiens que le cercle peut coupper enjix endroits la ligne courbe que i'y décris, fans auoir égard à fa compagne qui efî de l'autre part de la ligne DO, laquelle ie n'ay pas

25 repref entée ; & qu'il y a demonftration qu'il ne la peut coupper qu'en quatre endroits, de quelque façon qu'elle puiffe eflre faite; l'omiffion, en ce que ie ne me fers pas de fa compagne, qu'il dit efîre abfolument neceffaire pour

a. Ci-avant, p. 374, 1. i.

b. Sans doute à Paris, lors de son dernier voyage, en 1648. Voir ci- avant, éclaircissement, p. 201-202.

�� � jC)S Correspondance. 111.447-448.

rc foudre les équations qui ont Jîx racines vrayes ; & que cette omiffion deuient bien plus conjîderable , en ce que, pour fix racines vrayes, ie fais tomber mes perpendicu- laires C G. A' R, QO & femblables fur la ligne D O, qu'il dity cjhe abfolument inutile, & qu'il fe faut féru ir 5 d'i'he autre. A quoy ie répons qu'il n'y a ny faute ny omilîion en ce qu'il reprend, pource qu'il eftjtres- vray que le cercle peut coupper cette ligne courbe en fix. endroits, & qu'il' l'y couppe effediuement toutes les fois que l'éqiiation, pour la refolution de laquelle 10 on les décrit fuiuant la règle que l'en av donnée, con- tient fix vrayes racines inégales entrelles, fans qu'il faille pour cet effet auoir aucun égard à fa compagne. Ainfi que vous verrez tres-clairement, s'il vous plaifl de prendre la peine de chercher par cette règle les i5 racines de l'équation fuiuante, ou de quelqu'autre femblable :

-v — 2 ^' .v' - 2 59 .v*^ — 1 1 1 ^- x' + 2664 .V'^• — J060 A-

+ 1296 ^ o.

Car, d'autant qu'il y a fix vrayes racines en cette équa- 20 tion, qui font i, 2, ^, 4^ 6 e^ 9, vous trouuerez que le cercle couppera la courbe en fix points, defquels tirant fix perpendiculaires fur la ligne D O, ces fix perpendiculaires feront i, 2, ^, 4, 6 &9. Et fon igno- rance efl telle que, bien qu'il y ait defia onze ou 25 douze ans qu'il m'a fait la mefme obiedion, & que ie luy ay répondu, il n'a fceu apprendre, en tout le temps qui a coulé depuis, à faire le calcul qui efl requis pour examiner ma règle, quoy qu'il foit fi aifé

a, Ci-avant, p 374, 1. 7.

�� � iif, 448-449- DLXV, — 17 Août 1649. 399

qu'on le peut faire en moins d'vn demy quart d'heure.

l'adioûte que, tant s'en faut que la ligne qu'il

nomme la compagne de la courbe foit abfolument ne-

ceflaire en ma règle, ainfi qu'il alTure, qu'au contraire

5 elle n'y peut iamais aucunement feruir. Et on peut voir que ie ne l'ay point obmife faute de la connoiflre, pource que ie l'ay reprefentée dans la page j 36 pour vne autre occafion où elle eft vtile. Enfin il fe mocque de dire que la ligne droite DO eft abfolument inutile

10 dans ma règle, <&> qu'il s'y faut feruir d'vne autre ligne droite; car il fuffit que celle-cy v foit 'employée, & que la règle ne foit point faufte, comme certainement elle ne Teft point, pour faire voir quelle y eft vtile. Et ce qui rend fon ignorance moins excufable en tout

i5 cecy, c'eft qu'on peut, comme i'ay auerty dans la page 412, faire vne infinité d'autres règles à l'imita- tion de la mienne. Et il n'y a aucune ligne droite que ie ne puift'e faire feruir au lieu de cette ligne DO en quelqu'vne de ces règles. Comme aufii, | au lieu de la

20 ligne courbe dont ie me fuis feruy, ie pourrois y em- ployer fa compagne, ou telle autre ligne du fécond genre qu'il me plairoit; mais la règle ne pourroit pas aifément fe rencontrer fi courte, ny fi élégante. Et i'ofe dire que celle que i'ay donnée eft la plus belle, &

25 qui a efté fans comparaifon la plus difficile à trouuer de toutes les chofes qui ont efté inuentées iufques à prefent en Géométrie, & qui le fera peut eftre encore cy-apres en plufieurs fiecles, fi ce n'eft que ie prenne moy-mefme la peine d'en chercher d'autres.

3o La règle où ie me fers de l'interfedion de la pa- rabole & du cercle pour conftruire les Problèmes

�� � 400 Correspondance, in, 449.

folides, laquelle vous louez en voflre lettre*, eft autant inférieure à celle cy, qu'elle furpaffe celle de la page J02, où ie me fers de l'interfedion du cercle & de la ligne droite pour conflruire les Problèmes plans. Mais ie voudrois qu'il nous fift voir les demonftrations 5 qu'il prétend auoir pour prouuer fes cenfures. le m'af- fure que nous y verrions de beaux paralogifmes, comme i'en ay quafi toufiours trouué dans tout ce qu'il a voulu produire de fon inuention. le dis dans tout, fans que i'en excepte prefque aucune chofe. 10 Car, pour l'aire de la ligne décrite par la Roulette, dont il s'efl fort vanté, c'eft Toriceili qui l'a trouuée; & c'eft moy qui luy ay enfeigné à en trouuer les tan- gentes ^ ; ce qu'il m'auoit fait demander par le Reue- rend Père Merfenne, après auoir confeiTé qu'il ne les i5 pouuoit trouuer. On me fit voir, l'an palTé, des écrits qu'il auoit enfeignez à fes difciples, qui contenoient plufieurs raifonnemens très foibles qu'il debitoit pour des demonftrations; &à caufe qu'il y concluoit des chofes contraires à ce que i'auois écrit, il inferoit de 20 là que i'auois failly ^ Il a aufli vfé de ce mefme moven pour me réfuter, dans vn écrit que le frère de Mon- fieur le Marquis de Neuf-Caftel m'a autrefois enuové de fa part^. Il y raifonnoit en cette forte : ma de- monftration eft vraye {S: c'eftoit vne demonftration 25 qu'il retenoit in peclore fans vouloir que ie la fceuffe), & la conclufion en eft contraire a ce qu'vn tel prétend

a. Page 374, 1. 23.

b. Ci-avant, t. II, p. ?o8 et p. 338 [éclaircissement sur 3i2, -).

c. Peut-titre l'écrit auquel Descartes répond lettre DXXI. p. 202 ci- avant.

d. Lettre CDXXXVI ci-avant, t. IV. 420. Ct. p. 430, 1. 5-i3.

�� � 111, 44o-4='o- DLXVI. — Août 1649. 401

auoir | demonftré ; donc fa demonftration efl: fauffe. Ainfi il vouloit vaincre par fa feule authorité d'vne fa- çon fort magiftrale, i.^, ce me femble, fort peu conue- nable pour luv à mon égard. le naurois iamais fait, fi 5 ie voulois mettre icy toutes les raifons que i'av de ne l'eflimer qu'autant que ie dois, & de craindre qu'il ne parle pas félon fon cœur, lors qu'il dit qu'il n'eft point animé contre moy. Mais ie ne lailTe pas de vous re- mercier de ce qu'il vous a plù m'en écrire. Et ie fuis,

10 Monfieur,

Voftre tres-humble >.^ fîdele feruiteur.

��DESCARTES.

��DLXVI.

Descartes a Morus.

[Egmond, août 1649.! Texte de Clersc-lier, tome I, lettre 72, p. 324-321J.

Clerselier fait précéder- cette lettre (ie la note siiiraiile : « Ce qui fuit a efté trouué parmy les Papiers de M. Delcartes, comme vn projet ou commencement de la Réponle qu'il preparoit aux deux précédentes Lettres de Monfieur .More. >< Et il imprime ce brouillon à la suite des deux dernières lettres de More {^3 juillet et 21 octobre], comme si c'était, en effet, une réponse à l'une et à l'autre. Mais on s'aperçoit, à la lecture, que D.escartes ne répond pas du tout à la lettre du 21 octobre, et ne répond même qu'au commencement de la lettre du 23 juillet : il s'arrête aux nouvelles questions que More lui proposait [ci-avant p. 3S3, l. 24). D'autre part, nous avons vu, dans une lettre de More à Clerselier [ci-avant, p. 248-24g, et note a), qu'il savait, par des amis de Hollande, que Descartes avait ébauché sa réponse à Egmond, avant' de partir pour la Suéde. Or son départ fut décidé au reçu de la lettre de Freinsheim, qui lui fut transmise par Correspondance V 5i

�� � 402 CORKKSPONDANCE. I, :^24-

Brasscl, le 3o juillet [ci-avaiil p. ^64), cl il s'effectuera, nous le ver- rons, le i" septembre, uu même le .'i i août. Le brouillon ci-dessous aura été jeté sur le papier quelques Jours plus tôt, au reçu de la lettre du -jS juillet, c'est-à-dire à la fin d'aoïit 164Q. A ce compte, la première phrase semble avoir été ajoutée après coup, à moins que Descartes ne se soit conjhrmé à l'usaffc latin, qui, dans le style épis- tolaire, mentionne le présent comme déjà passé {il l'est hier, en ejfet, pour le destinataire, au moment oit il recevra la lettre).

Cùm tuam Epiftolam decimo Calcndas Augufti da- tam acccpi, parabam me ad nauigandum Siieciam vcrfus, &c.

1 . An fcnfiis Angclorum Jil propric didus, & an fini corporel, necnc ■' ? 5

Refp(ondco) mentes humanas à corpore feparatas fcnfum propriè didum non habere; de Angelis au- icm non eonftare, e.v folâ rationc naturali, an creati Tint inilar menlium à corpore diftinctarum, an .verô inflar earumdem corpori vnitarum; nec me vnquam 10 de ijs, de quibus nullam habeo certam rationem, qiiicquam deicrminare , tV conieduris locum darc. Quod Deum dicas non efTe confiderandum nifi qua- lem omnes boni c?ic cuperent, fi deeflet, probo.

Ingeniofa inflantia eft de acceleratione motûs^\ ad i5 probandum eandem fubftantiam nunc maiorem nunc minorem locum poffe occupare; fed tamen eft magna difparitas, in eo quôd motus non fit fubftantia, fed modus, & quidem talis modus, vt intimé concipiamus quo pado minui vel augeri poffit in eodem loco. Sir- gulorum autem entium qua;dam funt proprise no- tiones, de quibus ex ijs ipfis tantum, non autem ex

a. Ci-avant, p. 877, 1. 14.

b. Page 378, 1, 28.

��20

�� � 1. 324- >■=■=*• DLXVI. — Août 1649. 4°î

comparatione aliorum ei\ iudicandum : ita figurae non competit quod motui, nec vtrique qiiod rei extenfre. Qui autem femel benè perfpexit nihili nullas efl'e pro- prietates, atque ideo illud quod vulgo vocatur fpa- 5 tium vacuum non effe nihil, fed verum corpus, omni- bus luis accidentibus (Hue ijs qu?e pofTunt adelTe 0^ abeffe fine fubiecl;icorruptione)exutum; notaueritque quomodo vnaqu?eque pars iftius fiue fpatij fiue corpo- ris fit ab omnibus alijs diuerfa, 0^ impenetrabilis, fa-

!o cilè percipiet nulli alteri rei eandem diuifibilitatem, l^

tangibilitatem, (X: impenetrabilitatem pofTe competere.

Dixi Deum extenfum ratione Potentiel, quod Icilicet

illa potentia fe exerat, vel exerere poflit, in re extenAi.

Certumque eft Dei effentiam debere vbique effe prae-

[3 fentem, vt eius potentia ibi poffit fe exerere; fed nego illam ibi effe per modum rei extenfae, hoc eft, eo modo qiio paulô antè rem extenfam defcripfi.

Inter merces quas ais te ex nauigiolo meo tibi com- paraffe", duœ mihi videntur adulteratae : vna eft, qudJ

20 quie.sjit aclio Jiue rcnixux quidam: etfi enim res quief- cens, ex hoc ipfo quod quiefcat, habeat illum reni- xum, non ideo ille renixus eft quies. Altéra eft, quàd moue?- i duo corpora fit immcdiatc fcpararv; frepe enim ex ijs qufc ita feparantur, vnum dicitur moueri, ^^ aiiud

25 quiefcere, vt in art. 2^' 0^ )o partis 2 explicui.

TrjnjLilio^' iUa, quam motum voco, non eft res mi- noris entitatis quam fit figura : nempe eft modus in corpore. Vis autem mouens poteft effe ipfius Dei con- feruantis tantumdcm iranllationis in materià, quan-

a. Ci-avant, p. 3So. 1. 4.

b. PriiHipiiX Philosciyliitv. II. art. 2b page 411).

�� � 404 Correspondance. i, 325-326.

tum à primo creationis momento in eâ pofuit; vel etiam fubftantiae creatse, vt mentis noftrae, vel cuiufuis alterius rei, cui vim dederit corpus mouendi. Et qui- dem illa vis in fubftantiâ creatâ eft eius modus, non autem in Deo; quod quia non ita facile ab omnibus 5 poteft intelligi, nolui de iftâ re in fcriptis meis agere, ne viderer fauere eorum fententise, qui Deum, tan- quam animam mundi materi<e vnitam, confiderant.

Confidero matei'iam fihi libéré permiffam & nullum aliundè ijnpulfum fufcipienlem, vt plané quiefcentem. 10 Illa autem impellitur à Deo, tantumdem motûs fiue tranflationis in eâ conferuante, quantum ab initio po- fuit. Neque ifta tranflatio magis violenta eft materise, quam quies : quippè nomen violenti non refertur nifi ad noftram voluntatem, quae vim pati dicitur, cùm i5 aliquid fit quod ei répugnât. In naturâ autem riihil eft violentum, fed œquè naturale eft corporibus, quôd fe mutuô impellant vel elidant, quando ita contingit, quàm quôd quiefcant. Tibi aiitem puto eâ in re parare difficultatem, quôd concipias vim quandam in corpore 20 quiefcente, per quam motui refiftit, tanquam fi vis illa eftet pofitiuum quid, nempe aclio qusedam, ab ipfa quiète diftinclum, cùm tamen nihil plané fit à modali entrtate diuerfum

Redè aduertis motiim, qua tenus eji modus corporis, 2 5 non poffc tranfire ex vno in aliud^\ Sed neque etiam hoc fcripfi; quinimo puto motum, quatenus eft talis mo- dus, affiduè mutari. Alius eft enim modus in primo pundo corporis A, quôd à primo pundo corporis B

a. Ci-avant, p. 38i, 1. 8.

b. Page 382.1. 17.

�� � 1,-^:5. DLXVII. — jo Août 1649. 40^'

feparetur; & alius, quôd lepnretur à fecundo pundo ; & alius, quôd a tertio, S:c. Cùm autem dixi tantum- dem motûs in materiâ femper manere, hoc intellexi de vi eius partes impellente, quae vis nunc ad vnas

5 partes materiae, nunc ad alias fe applicat, iuxta leges in artic. 45 & fequentibus Partis fecundse propofitas. Non itaque opus eft vt fis foliicitus de tranfmigratione quietisexvno fubiedo in aliud, cîim nequidem motus, quatenus eft modus quieti oppofitus, ita tranfmigret.

10 Quae addis, nempe tibi videri corpus Jlupidè & tcmu- lentè ejfe viuum,,&c'.^ tanquam fuauia confidero. Et pro libertate quam mihi concedis, hic femel dicam, nihil magis nos à veritate inueniendà reuocare, quàm il qujedam vera eile ftatuamus, quîe nulla pofitiua ra-

i5 tio, fed folavoluntas noftra nobis perluadet; quando fcilicet aliquid commentati fiue imaginati fumus, &. poftea nobis commentum placet, vt tibi, de Angelis corporeis, de vmbrâ diuinae eirentise, & fimilibus ; quale nihil quifquam débet ampledi, quia hoc ipfo

20 viam ad veritatem fibi prcecludat.

DLXVII.

Descartes a [i/Abbe Picot].

Egmond, 3o août 1649.

Copie MS., Paris, Bibliothèque Victor Cousin. »o ij.

Ce billet est expliqué dans la lettre suivatite, à laqitelle il a dit être joint. Voir ci-avant, p. 66-6'], cclaircissenient.

a. Page 383,1. i3.

�� � 4o6 Correspondance.

l'ay receu deux contreletres de Monficur Claude Picot, prieur du Rouure &c., touchant le tranfport que ie luy ay faiâ; de trois contradz de rentes que i'auois en Bretaigne. L'vne de ces contre Ictrcs, qui eft efcrite de fa main, efl demeurée entre mes papiers, 5 & ie déclare, par leprefent efcrit, qu'elle fera de nulle valleur, lors que Monfieur Anthoinc Studlcr van Zu- rich, Seigneur de Bergen, luy aura rcnuoyc l'autre, qui eft palTée par deuant notaire, & que i'ay donnée a garder aud(it) Seigneur de Bergen, pourcé que ic lo fuis affeuré qu'il ne luy renuoyera point qu'après que i'auray efté entièrement fatisfaid de ce qui eft con- tenu en lad(ite) contre letrc. En foy de quoy i'ay (igné cet efcrit a Egmont, le trentième iour d'Aouft, en l'an mil fix cents quarente-neuf. 1 5

Signé :

��Rl'NE DKS CARIES,

��pour ce que deftus '

��DLXVIII.

Descartes a i/AiMiÉ Picor.

Egmond, 'io août i<)4<j. Copie MS., Paris, Collection G. de Coiircel.

Citée par Baillel, Vie de Mons. Dcs-Gartes, tome II, p. 3S6. Voir aussi p. 6G-6'] ci-avant, éclaircissement.

a. Au bas : « Inucntorié i3 », plus un moi illisible.

�� � DLXVIII. — jo Août 1649. 407

Eftant fur le point de partir pour aller a Stockholm, & confiderant que ie puis mourir dans le voyage, i'efcris cefle lettre pour vous aduertir qu'après auoir emprunté a diuerfes fois de l'argent de Monfieur An-

5 thoine Studler van Zurich, Seigneur de Berghe, i'ay arrefté mes comptes auec luy, & que ie trouue luy deuoir iuflement neuf mil liures, monnoye de ce pays, qui reuiennent a plus de dix mil cinq cents de la mon- noye de France, mais que neantmoins, pour me faire

10 plaifir, il s'eft contenté de receuoir en payement tant le principal que les interreftz de deux contradz que ie vous ay tranfportez, l'vn defquels efl de cinq mil liures, fur le fieur deTremandan, Malefcot & leurs af- fociez, qui font condamnez a l'amortir prefentement,

i5 en cas qu'ils ne l'ayent pas encore amorty; l'autre eftoit de quattre mil liures,. mais il y a defia enuiron deux ans que Monfieur de la Chapelle Bouexic, Con- feiller au Parl^""' de Bretaigne, a receu, en qualité de voftre procureur, lefd(ites) quattre mil liures, & huid

20 cent liuies pour les arrérages, & qu'ayant retenu cet argent, fans voftre confentement ny le mien, il nous a mandé qu'il en auoit prefté trois mil deux cents liures a quelqu'vn de fes amys & feize cents liures a quelque autre, & qu'ils en payeroient les interrefts,

25 lefquels montent a fix cent liures en deux ans. Ainfy l'argent que ie doiz prefentement receuoir de ces deux contrads, monte à enuiron dix mil quattre cents liures, & ie vous prie, par l'amitié qui efl entre nous, de faire voftre mieux pour retirer cet argent de ceux

3o qui le doiuent, & fy toft que vous l'aurez receu, de l'enuoyer, par lettre de change, au fufdit Monfieur de

�� � 4o8 Correspondance.

Berghe auee les ititerrefts depuis ce iour iuiques au temps que vous le receurez. le ne doute point que vous ne faciez ce dont ie vous prie, en cas que vous receuiez vous mefme cette lettre; mais, pour ce que toutes les chofes du monde font incertaines, affin que, 5 fy elle tombe entre les mains de vos héritiers , ils ayent foin de faire aulTy la mefme chofe, i'ay mis entre les mains du fufdit Seigneur de Berghe la contre- lettre^ que vous m'auez donnée, pour iuftiffier que l'ar- gent de ces deux contrads m'apartient, & luy ay af- lo figné le troifiéme contrad, qui efl de deux mil quattre cent liures fur le Senefchal de Combourg, pour le recompenfer de fes fraiz, en cas qu'il luy en faille faire quelques vns pour eftre payé; & mon intention efl que, fy vous, ou vos héritiers, luy faides tenir i5 l'argent des deux autres contradz auec les interreftz, il vous renuoyera la contre lettre, & que le troifieme contrad, qui efl de deux mil quattre cents liures, vous demeurera en ligne de ma recognoiflance , mais que, s'il ne peut eflre payé par cefle voye, 20 & que Dieu m'ayt ,ofté du monde, il pourra s'a- drefTer a mes frères & les aduertir de la contre- lettre, afïin que, pour iouïr de ce contrad de deux mil quattre cents liures, ils ayent foin de faire qu'il reçoiue fans fraiz l'argent des deux autres, 25 lequel luy efl deu légitimement. le prie Dieu qu'il vous conferue longtemps en fanté, c^ ie vous afl'ure que i'ay & auray, aulTy longtemps que mon ame re- tiendra quelque mémoire des chofes de ce monde,

a. Voir lettre précédente, p. 406.

�� � DLXIX. — 30 Août 1649. 409

vne très fincere & très parfaite affedion pour vous, le fuis,

Monfieur,

Voftre très humble & très fidèle feruiteur,

5 RENÉ DESCARTES,

pour ce que deffus.

r

Efcrit a Egmont, le trentième iour d'Aouft, en Tan

de grâce mil fix cents quarente neuf, & adreffé a

Monfieur, Monfieur Claude Picot, prieur de Rouurc

10 & demeurant prefentement en la rue Geoffroy-FAfnicr

a Paris.

Et à la fufcription ejl efcrit :

A Monfieur, Monfieur l'abé Picot.

DLXIX.

Descartes a Hogef.ande.

Egmond, 3o août 1649.

[A. Baillet], La Vie de Monsieur Des Caries, Préface, xxviii-xxix.

« 11 (M. de Raey) s'étoit trouvé prcfent à l'inventaire qui s'ctoit » fait à Leyde trois femaines après la mort de M. Defcartes [en » marge : Le 4 mars i65o\ d'un coffre qu'il avoit laiffé chez M-^ de » Hooghelande, avec M. de la Voyette (Lotiis), Gentil -homme » François, M. de Sureck Seigneur de Berghe (Antoine Studler), » et M. de Schooten le père' (François), tous amis de nôtre Philo-

a ,Baillet se trompe ici : Schooten le père était mort le ii déc. 1645 (voir ci-avant, t. IV, p. 3 39-340- «o/e); il s'agit de son fils aîné, nommé aussi François.

Correspondance. V. '*

�� � 4IO Correspondance.

» l'ophe. M. de Raey relie aujourd'hu}- le leul de ceux qui auroicnt » pu dire des nouvelles d'un paquet de papiers & de lettres qui le » trouvèrent dans ce coffre. On Tavoit donc fait prier irés-relpe- » cleutement de vouloir donner, fur cela îs; ùir ce qu'il pouvoit « fçavoir d'ailleurs, des éclaircillemens pour l'hilloire de.. M. Des- » cartes. M. Van-Limborcli [Lettr. MS. de M. ]'an-Limborch du » 10 mars i6go" is. .M. Le Clerc, dont le mérite iS; la réputation » dévoient tenir lieu de la meilleure recommandation que l'on put » avoir, l'en avoient ibllicité pour l'amour du public. M. de Rae\ » a eu la bonté de répondre, fur le premier chef, que les papiers qui « s'étoient trouvez dans le coftYc étoient en très petit nombre & de » peu d'importance , £■ que M. De/cartes avoit emporté les princi- » paux en Suéde [Lettr. MS. de M. Van-LimborcJi du i5 avril » i6go]. Cela eff trés-conforme à ce que M. Delcartes écrivit à « M. de Hooghelande, loriqu'il mit le coffre en dépôt chez lu\'. » 'Lettr. MS. de M. Desc. à M. Van-Hooghelandc duSo août i64g^ :

Je ne fçache point [dit-il) qu'il y ait rien de fecret dans aucune de ces lettres que i'ay laiffées dans le coifre. Mais néanmoins, de peur qu il ne s'y trouve quelques chofes, que ceux qui les ont écrites ne vou- droient pas être lues de tout le monde, je crois que 5 le plus fur eft de les brûler toutes, excepté celles de ■Voetius au Père de Merfenne, que vous trouverez in- férées dans le couvercle du coffre, & que je délire être gardées pour fervir de préfervatif contre les ca- lomnies. Vous pourrez auffi lire toutes les autres, ou lo les laifferlire par quelques amis difcrets, avant de lés brûler, & même ne brûler (J[ue celles que vous voudrez ; car je remets entiéremeiit cela à vôtre discrétion.

'( M. de Raey pourroit bien avoir été cet ami dilcret, à qui M. de » Hooghelande auroit fait lire ces lettres, avant que de les brûler ; » &. l\ elles n'ont pas été brûlées, il n'y a peut-être eu que la crainte ■> de les rendre utiles au Public, qui luy en a fait faire un myffére » à M. Van-Limborch Lelt. de M. Van-Limb.du 1 5 Avril i6go, » MS. . (Baili.et, I, xxvu-xxix.) »

�� � DLXIX. — jo Août 1649. 411

Baillet donne aussi ces détails sur le départ de Descartes pour Stockholm :

« Il quita sa chère solitude d'Egmond le premier jour de septembre

» pour venir à Amsterdam, où, après avoir laissé son petit traité des

» Passions entre les mains du sieur Louis Elzevier pour l'imprimer du-

» rant l'automne, il s'embarqua, n'ayant pour tout domestique [en marge:

» Lettr. MS. à Picot du 2 Avril 1649, du 23 Avril, du 7 May, du 14 May

» 1649.] que le sieur Henry Schluter Allemand, qui avoit été auparavant

» à M. Picot, et que M. Descartes avoit été bien aise d'avoir à son ser-

» vice, tant à cause de sa fidélité et de son industrie, que parce qu'il sça-

» voit passablement le françois, le latin et l'allemand, et qu'il ctoit homme

'm de bon secours pour les commissions et pou^ les expériences. Plusieurs

» de ses amis de Hollande, qui avoient voulu se rendre. à Amsterdam

-r pour luy dire adieu, ne purent le quiter sans faire paroitre l'affliction

n ou les mettoit le pré-sentiment qu'il avoit de sa destinée. L'un de ceux

» qui en furent le plus touchez étoit le pieux M. Bloemaert, à qui il avoit

n rendu de si fréquentes et de si longues visites à Harlem durant son

» séjour d'Egmond. Ils avoient toujours été très édifiez l'un de l'autre:

i) celuy-là, des grands sentimens de Religion dans nôtre Philosophe ; et

n celuy-cy, de la charité admirable de cet Ecclésiastique, qui avoit em-

» ployé plus de vingt mille écus de son bien, qui étoit grand, à protéger,

» à nourrir et à faire instruire les Catholiques en Hollande. [En marge:

» Rélat. MS. de M. de la Sale.] M. Bloemaert n'avoit pu laisser partir

» M. Descartes, qu'il ne luy eût donné auparavant la liberté de le faire

» tirer par un peintre, afin qu'il pût au moins trouver quelque légère

» consolation dans la copie d'un original dont il risquoit la perte. » 'B.ULLET, II, 386-387.)

La date que donne Baillet, de l'embarquement de Descartes, i" septembre, diffère, à un jour près, de celle que donne Brasset dans une lettre à Chanut, écrite de La Haye, 7 septembre 1649:

« ...le sors de cette méditation. Monsieur, pour vous dire, ce que » peut estre vous sçauez desia, que M. Des Cartes doibt estre embarqué, » il y a huict iours, pour enfiler le Nord. l'advoue que, quand il me vint » dire adieu auec vne coiffure a boucles, des souliers aboutissans en crois- » sant, et des gandz garniz de nege, il me souvint de ce Platon qui ne fut » pas si diuin qu'il ne voulust sçauoir ce que c'estoit de l'humanité, et » consideray que le recez d'Egmond alloit iecter dans Stockholm v n cour- » tisan tout chaussé et tout vestu. Ainsy les habiles gens font des irans- » mutations aussy misterieuses que la transsubstantianon de M. Brun » {nouvel ambassadeur d'Espagne à La Haye) dans son art de bien » dire. » [Bibl. Nat., fr. ijgoi,/. 620.)

« Il y a huit jours «, dans le langage usuel, voudrait dire, par rapport au 7 sept., le 3i août.

�� � 412 Correspondance. 111,430-451.

DLXX.

Carcavi a Descartes.

Paris, 24 septembre 164g.

Texte de Clerselier, tome III, lettre 7S, p. 430-458.

Réponse à la lettre du ij août, p. 3g i .

Monfieiir,

le croyais répondre tout aujji-tojî h la IcUre que vous m'aue^fait la faneur de in écrire du dix-feptiéme du mois d'AouJî, & vous remercier, comme ic fais de tout mon cœur, de la peine qu'il vous plaijî de prendre ; mais vue 5 fïévre, qui in a tenu quelque temps malade, m'a contraint de différer ce deuoir iufques à maintenant. Monjieur Clerfelier, de Ventremifc duquel ie me fers pour vous faire tenir la prefente en Vabfence de Monjïeur Picot, vous pourra témoigner que i'auois pris rendez-vous che^ lo luy, il y a trois femaines, pour vous l'cnnoyer.

l'ay écrit à Monjieur Pafcal, qui n'eft pas encore de retour en cette ville, ce que vous aue-^ defiré que ie luy JîJJc fçauoir de vojîre part, touchant Vexpenence qu'il a fait \ faire du Vif-argent . Et Jï le Père Magnan m'écrit '5 quelque chofe de Rome, ie vous l'enuoyerày où. vousfere:^; car nous ne fçauons pas fi c'eft encore en Hollande, ou bien en Suéde. Il m'a témoigné, par fa dernière lettre, qu'il eufi bien defiré de fçauoir de quelle façon vous

a. Ci-avant p. Sgi, 1. i5. De mai 1649 à nov, i65o, toute la famille Pascal fut réunie à Clermont en Auvergne auprès de M. et M« Périer.

�� � m, 45i. DLXX. — 24 Septembre 1649. 41^

explique':^ les aélions de l'entendement & de la volonté : Sçachant affez, dït-i'l, que celles desfens, tant internes qu'externes, ne coiififtent qu'en des mouuemens lo- caux, comme l'explique Monfieur Defcartes & Mon- 5 fleur Hogelande, fi ce n eft le mefme, ainfi que quel- ques-vns ont crû icy^ Voilà, Monfieur, fes propres termes, dont vous vfere-^ comme il vous plaira.

Pour ce qui ejl du Père Gregorius à S. Vincentio, i'auois bien crû que vous n'approuuerie:!^ pas fa quadra-

10 ture, encore qu'il paroiffe auoir autant de Géométrie qu'aucun de ceux que nous ayons veu de fa Compagnie. Mais vous ne fçaue^ peut-ejîre pas qu'il a écrit, fous le nom d'vn de fes Efcoliers, quelque chofe contre le iuge- ment que le Père Merfenne a fait de fon ouurage, dans

,5 fon dernier traitté De reflexionibus Phyfico-Mathema- ticis, a quoy l'on a icy répondu en peu de mots^.

Le Hure de Monfieur de Schooten '^ ejl attendu auec impatience; & bien qu'il f oit fort fçauant en Géométrie, il euji efié neantmoins à fouhaitter que vous vous fuffiei.

20 donné la peine de le voir. Car, encore que vous ne l'aye^

pas fait, on aura fuiet de le penfer, à caufe que vous

ejles au mefme lieu, oii vne perfonne qui témoigne vous

hpnorer fi particulièrement, l'a fait imprimer ; & vous

fçaue-^ qu'en cette fcience, on s'arrejie dauantage au fens

2 5 qu'aux paroles.

Vous m'excufere'^, s'il vous plaijl, fi ie vous parle fi librement; mais l'intereft que ie prens en ce qui vous regarde m'y oblige, & voftre dernière lettre, ne m'ayant

a. Voir ci-avant, t. IV, p. 245, éclaircissement.

b. Page 372, 1. I.

c. Page 392, 1. 5.

�� � pas fait voir le contraire de ce que ie vous auois écrit, i’eujje bien defiré que vous vous fu£ie\ donné le loijir de relire ce qui regarde le lieu ad très & quatuor &c. , contre lequel, au moins contre ce que vous en aue? mis dans vojlre Geometrie, vous me permettrer de vous dire 5 mgcnuément , & par j le feul amour de la vérité, ce que l’en penfe, & qui cjl conforme à la demonjlration que Monſieur de Roberual m’en a 7nonJlrée il y a très-long- temps, & que ic vous cnuoyeray quand il vous plaira, vous ajjurant que ie l’ay parmy mes papiers, & qu’il ne 10 me faut qu’vn peu de temps pour la mettre en ordre. Car, lors que ie vous ay écrit que ledit ficur de Rober- ual ne vous efloit pas ennemy, ie vous affurc que ie vous l’ay mandé candidement, & comme ie luy ay oiiy dire, ne l’excufant pas auffi s’il s’efl feruy des termes dont vous i5 m’écriue^, bien que le plus fouuent la chaleur de la dif- pute nous emporte au delà de ce que nous ne ferions pas dans vn autre rencontre. Et pour ce qui cft. du Père Merſenne, ie ne l’ay accufé que de ce que tous ceux qui Vont connu ont remarqué en luy; ce qui n efloit pas tou- 20 tesfois abfolument blafmable dans fon intention, qui n’al- loit qu’à la recherche de la vérité, qui ne fe trouue d’ordinaire que par le moyen de quelque émulation, & qui ne s’ejlablit qu’après plufeurs contcfations ; mais il m’a fcmblé qu’il ne mettoit pas toufwurs a/Je^ de diffe- 2 5 rence entre ceux qui difputent en matière defcience, & les autres qui fe battent pour le point d’honneur, ce que i’ay tafché de faire en cette occafion, oii vous me faites la faueur de me témoigner la fatisfaclion que vous en aue~, & vous me donne-^ des louanges qui me perfuadent que 3o

a. Géométrie, p. 377-387 cx 396-406 de la prcscntc cdiiion. 111,452-453. DLXX. — 24 Septembre 1649. 4^-5

vous agréere:^ que ie continué', ou plujîojl que ié Jiniffe dans cette lettre ce que vous aue:^ commencé de lire dans la précédente.

Et, premièrement*, ie vous ajfure que ledit fieur de 5 Roberual ne penfe aucunement à biaifer, ny à prendre vos paroles autrement que vous ne les aue:^ écrites; car, lors que dans ma lettre i'ay dit par l'angle, s'il y a quelque faute, elle ejl a moy, parce qu'il l'entend de mefme que vous, & comme vous l'explique':^ dans vojlre lettre &

10 dans vojlre Hure, c'eji a dire, dans l'efpace compris par les lignes qui forment l'angle ; & ayant pris vojlre enon- ciation en mefme fens que vous, il m'en a fait voir la demonjiration , ainjî que ie vous ay dit, il y a très-long- temps, & mefme la publia dés l'année \ 1 63y, en l'af-

i5 femblée de quelques Mejfjieurs qui conf croient des Ma- thématiques.- Il ne s'efl pas aufji arreflé aux figures de "voflre Hure, mais feulement a voflre enonciation ; car celle de la page 33 1 "^ monjlre euidemment le peu d'intel- ligence de celuy à qui vous vous ejles fié pour la tracer :

20 c'efi où. le lieu efi reprefenté par vne hyperbole, laquelle, ne paffant par aucun des fix points où les quatre lignes peuuent s'entrecoupper, couppe neantmoins la ligne TG au point H, fort éloigné de tous àes fix points, qui efi vne abfurdité fi manifefie, qu'encore que ledit fieur de

25 Roberual croye que vous ne vous foye:^ pas donné la peine de confiruire ce lieu, il ne doute pas toutesfois que vous ne la voyïe:^ incontinent. De mefme que celle de la page 3o8^, où vous dites que, pour trois ou quatre lignes données, les points cherchez fe rencontrent

a. Page 404 de la présente édition.

b. Pa?e 38i, Iignesi5-i8.

�� � 4i6 Correspondance. 111,453-454.

tous en vne feftion conique; ce qui n'eji pas véritable : car ils ne Je trouuent pas tous dans vne de ces feélions, quand vous prendriez les deux hyperboles oppo/ées pour vne feûion, comme nous faifons auec les Anciens. Et il m'a fait remarquer que cette faute peut bien auoir eflé 5 caufc d'vne autre dans la page 3i3^, oit vous dites qu'on pourra trouuer vne infinité de points par lef- quels on décrira la ligne demandée. Car il fe pourra faire que tous ces points ne feront pas dans vne mefme ligne, fçauoir, lors que quelques-vns d'iceux feront dans 10 l'vn des ejpaces qui font diflingue-^par les quatre lignes données, & d'autres en vn autre efpace. Et finalement, il foûtient que vous ne fçaurie'^ donner aucun cas auquel la quefion ne f oit toujiours pofjible:. comme vous verre"^, fi vous dejîrei que nous en parlions dauantagp. le vous i5 prie de me faire la faueiir de croire que ie procède en cecy tres-franchement, & que ie ne vous manderois pas toutes ces chofes, ny naurois pas prié Mon/leur de Ro- berual (duquel i'ay ajfe^ de peine à chevir, à caufe des écoliers qui loccupent) de s'expliquer dauantage fur 20 celles qui fuiuent, fi ce n'efioit par vne efiime tres-par- ticuliere que ie fais de voflre perfonne ; car il me fuffi- roit de les fçauoir.

\Il m'a donc dit*, fur le fuiet des racines (quelques- vnes defquelles nous appelions pofitiues en deffus, ou 25 pofitiua fuprà, fçauoir celles que vous appelle!^ vrayes ; les autres pofitiues en deffous, ou pofitiua infrà, qui font celles que vous appelle-^ fauffes ; & les autres impofjiblcs, que vous appelle-;^ imaginaires) , qu'il y a des équations qui changent alternatiuement de figne -\- & —, qui ne 3o

à. Page 386, lignes 8-io, de la présente édition.

�� � 111,454- DLXX. — 24 Septembre 1649. 417

lai/fent pas d'auoir quelque racine faujje ou pojîtiue en

dejjous, contre ce que vous aue:^ pris la peine de m'écrire^

toujchant vos pages 3y3 & 38o. Et voicy vne de ces

équations qui ejî cubique, en laquelle il n'y a, & ne peut

5 auoir, par fa génération, aucune racine iînpojjible, mais

feulement vne pojîtiue en deffus, & vne pofitiue en def-

fous, quoy que la plus grande partie de celles de ce

degré, c'efl à dire cubique, en ayent trois, excepté quand

il y en a d'impoffibles :

10 4 — 4a f4a' — a^

Et pour monjlrer qu'il n'y en a point d'imaginaire, il ne faut que remarquer qu'en toute équation où. il y a de ces racines impojjibles, il n'y en a iamais moins de deux, & partant, en vne équation cubique, où il y auroit

i5 deux telles racines impojjibles, il n'y en pourroit auoir qu'vne, pofitiue en dejfus ou en deffbus, ce degré cubique ne pouuant fouffrir au plus que trois racines. Donc, puif-, qu'en l'équation cy-dejjus il y a deux racines pofitiues, il ne fe peut faire qu'il y en ait de ces impojjibles.

20 On peut dire le mefme de l'équation quarrée quarrée

Juiuante, qui a trois racines pojitiues en defjus & vne en

deffous, quoy que, Juiuant voflre doéîrine, elle n'en dujî

point auoir en deffous; &Ji elle en auoit d' impojjibles, elle

ne pourroit auoir que deux pofitiues au plus :

25 ■ 12— i6a + 7a' — 4a^ + a'*.

Pour ce qui regarde voflre conchoïde parabolique* , voicy le calcul que nous en auons fait fur voflre figure de la page 404 ^^ que nous ne voulions pas vous enuoyer

a. Ci-avant p. 397, 1. 5.

b. Page 398, 1. 6.

Correspondance. V. 53

�� � 4i8 Correspondance. .111.434-453.

fans y adioûter quelque chofe de plus précis. La lettre a ejî l'inconnue en la manière de Monjieur Viete.

\C G, vel MH\\ a \ L'équation eft entre les quarre7^ IM latus reduin'\h \& MC enfeinhle d'vne part, & le

DE\\c\quarré I C de Vautre, cejl a dire 5 AB'\ài, entre les quarre^ de f — a < &> de /// Il f I '^^- — Y + g — Y +■ c d'vne part, 6» h h HB\\g\de l'autre; & l'équation vient de cette I C\\h \ forte:

+b'c'd'— 2b'cdga + b'g'a' + 2bdga^— 2bga'^— 2da'+a'^|jo 10 — 2b'c^da +bx'a' +4bdca^ — 2bca'*

— 2bcd'a'— ib^fa' + d'a^ + 2b'cga' + b'a+ + b^fa^

— b'h'a' i5

Dans laquelle équation toutes les efpeccs font diflin- guées auec leurs figues, fuppofant vojlre figure comme elle cjl. Nous l'aurions^ auj/i faite fuppofant la ligue LH (que nous appelions Gf de l'autre part vers L; mais nous ne vous l'enuoyons pas, parce qu'on rcconnoi/l inconti- 20 nent qu'elle, efl inutile en l'équation particulière que vous aue? enuoyée, qui eft celle que nous voulions preci/ement examiner, où il fe trouue qu'en la parabole requife à voflre dite équation numérique, fçauoir

+ 1296 — ^060 a + 2664 a' — 1 1 1^ a' + 2^Q a*— 2^' a' 25

+ a' : O, le coflé droit doit élire y"^- ; le quarré de DE, ou c- en ^

a. Lire au ions r

b. tj est une leçon très suspecte. Lire « c >■ ?

�� � TU, 4^-»5f.. DLXX. — 24 Septembre 1649. 4^9

/o.v efpcccs, ^=^ ; la ligne A B, ou d, 1 2 ^ ; I H, ou

1; 1^; IC\ ou\v, ^^; & le redanglefous le cojlé droit & la ligne HB, ou h-\n g, efi 3g %

D'où il ejl manifejle qu'en cet exemple le centre du 5 cercle C N Q ejl dans l'efpace compris par la conchoïde parabolique Q'A CN, & non pas.au dehors. On voit auffi que ce cercle ne doit pas coupper cette conchoïde de l'autre pari de la ligne B vers A Q, parce que A B, ejîant defia 12 -^^ & les autres perpendiculaires de cette part, 10 ejlant plus grandes, excederoient la plus grande racine (j; il faut donc que les fix points que le cercle donnera en cette conchoïde /oient dans la portion de cette ligne de- puis A par C, par N, &c. à linfiny. Voyei, s'il vous plaijl, ft cela Je peut. i5 Le moyen que nous auons de l'examiner ejl indubi- table ; car pofe, par exemple, qu'on veuille examiner la racine 9% qui foit comme GC {c'ejl le me/me pour toutes les autres), il n'y a qu'à mener la parallèle CM, & calculer où le cercle la-couppe. Or, pourcc 20 qu'en ce cas G D fera connue, onfçaura où la ligne droite A C prolongée couppcra l'axe D B, & quelle longueur aura la ligne GC, d'où l'on verra Jî E D rejle de la lon- gueur requife, & fi cela arriue à toutes les fix racines, pofant qu'en tous les fix cas le point C & fes feviblables 25 foicnt tant dans la circonférence du cercle que dans celle de la conchoïde & dans la ligne droite; ce qui n'a autre difficulté que la longueur du calcul de ces triangles. Et bien que vous aye:^ fuiuy vne autre conflruélion que nous, pour trouuer vojlre cofé droit & vos autres lignes, 3o nous les auons ncantmoins troiiué les mefmes par la

a. Clcrselier imprime : « la racine G R [ou peut cstre 9] ».

�� � 420 Correspondance. ni, 456-457.

nojîre, ce qui nous a feruy de témoignage que nous ne nous ejîions pas mépris dans l'opération. Et vous verre^ auj[fi par là que ce n'ejî pas à la veue, mais par le rai- fonnement, que l'examen en a ejîé fait.

En voila, ce me femble, ajfei^ en matière de Geo- 5 metrie, & peut-ejlre trop pour voftre loijir, s'il vous y falloit employer dauantage de temps qu'il n'en faut pour le lire, & ie n'y adioûteray rien de plus, fi ce n'efi que, pour la demonfiration dont vous me parle:^ tou- chant Monfieur de Cauendifch% ledit fieur de Robe?-- 10 ual m'a ajjuré luy auoir donnée, & qu'il n'a pas em- pefché qu'il ne vous l'ait fait voir, n'efiant aucunement chiche de ces chofes, lors qu'il croit qu'on les rcceura de mefme qu'il les donne. Pour les afymmetries^\ il dit qu'il fuffit que vous voyïer^ comme il y procède, & que i5 fa manière efl vniuerfelle ; fi la vofire efi plus courte & meilleure, vous m'obligere:^ beaucoup de me l'envoyer. Et me permettre:^, s'il vous plaifi, de finir cette lettre par ce que vous me mande^ de Monfieur Toricelly'^*,fur quoy ie crois vous pouuoir entièrement fatisfaire, en 20 \ayant eu vne particulière connoijfance. Il ne s' efi fait connoifire en France qu'en Oélobre de l'année 1643 ; nous auons l'original de fa lettre de 1646, dans la- quelle il auoue que cette ligne de la roulette ou cycloïde ne luy appartient point, & que iufques à la mort de 2 5 Galilée, qui fut en 1642, on n'en fçauoit rien en Italie, lia, du depuis,* continué à écrire qu'il n'auoit aucune connoijfance des folides, foit à l'entour de la bafe, foit

a. Ci-avant p. 400, 1. 22.

b. Page 392, 1. 19.

c. Page 400, 1. 12.

�� � 111.457- DLXX. — 24 Septembre 1649. 421

autour de l'axe de cette ligne ; & ayant, quelque temps après, trouué la raifon de celuy autour de la bafe à fan cylindre, il énonça aujji, mais faujfement, la raifon de celuy autour de l'axe à fon cylindre de me/me hau- 5 teur, fçauoir comme de 1 1 à 18. Ce qui donna fuiet à Monjieur de Roberual, en l'examinant, de trouuer la véritable, qui ejl énoncée dans le Hure des Reflexions du Père Merfenne^, & que ny ledit Toricelly, ny per- fonne autre que luy, non pas mefme Monjieur de Fermât,

10 n'a iamais pu demonjlrer . Apres cela, vous-mefme, Mon- jieur, aue:^ écrit vne lettre que ledit Jîeur de Roberual m'a fait voir, de l'année i638^\ dans laquelle vous don- ne"^ la demonjlration de l'ejpace compris par cette ligne & fa bafe, comme d'vne chofe qu'il a trouuée. l'ay

i5 plufeurs lettres de Monfïcur Fermât de Vannée i63y, qui difcnt le mefme, & qui témoignent fa franchife, en ce que, s'ejlant mépris fur le fuiet de cette ligne & d'vne enonciation dudit fieur de Roberual, qui luy apparut d'abord fauffe, il fe reîracla genereufement par le cour-

20 rier fuiuanf^. Monfeur Des-Argues a imprimé la mefme chofe en i63g"\ & le Père Merfenne en cent endroits; & neantmoins, Jî vous ne le trouue:^ pas bon, ledit Jieur de Roberual ne veut pas fe l'attribuer, & m'a dit qu'il la laiffe à celuy qui la pourra prendre ; ju'ayant encore

2 5 affuré fur ce fuiet {ce que ie ne vous écrirois point ^ fi

a. Chap. I, an. 5, p. 71.

b. Lettre CXXIIl ci-avant, t. II, p. 134.

c. Carcavi dit à tort que ces lettres de Fermât sont de 1637. -^n février i638 au plus tôt [Œuvres de F., II, p. i35). Fermât, à qui le rapport dé- couvert par Roberval n'avait pas encore été communiqué, émit un doute sur la vérité de la quadrature, dans une lettre à Mersenne.

d. « Au mois d'aoust 1640, et non en 1639. » [Inst.) Il s'agit de l'opus- cule mentionne, t. III, p. 246, éclaircissement.

�� � 42 2 Correspondance. 111,457-458.

vous n'auic'^ intereji de le fçauoir), qu'il pourrait vous reprocher ce qu'vn Anonyme, qui a fait quelque petit écrit d'Algèbre, vous obieéîe (^quelques-vns croyent que c'ejl vn Père lefuite), que, dans la formation de vos équations, vous ne faites que redire ce qui a eflé publié dés Vannée i63i par vn Anglois, nommé Hariot^, du- quel nous nauons pas icy grande connoiffance, du moins moy, qui fuis parfaitement & en vérité,

Page 415, 1. 4. — A lire cette dernière des trois lettres (dont une perdue) que Carcavi écrivit à Descartes, il est aisé de comprendre que celui-ci ait arrêté la correspondance conTmencée. S'il avait espéré trouver dans Carcavi quelqu'un qui pût remplacer Mersenne pour le tenir au courant des nouvelles scientifiques, son espoir se trouvait absolument déçu : non seulement le futur membre de l'Académie des Sciences se montre, dans ces lettres, singulièrement incapable comme mathématicien, mais de plus, il entame, sous Tintinence de Roberval, de pédantes dis- cussions et conteste des vérités aisées à reconnaître. Descartes ne pou- vait perdre son temps à lui faire toucher du doigt ses erreurs et à lui apprendre à calculer. Mersenne pouvait bien n'être pas plus fort géomètre que Carcavi, mais au moins il ne se faisait pas illusion sur son propre compte et savait s'en rapporter aux premières affirmations de Descartes.

Malheureusement, par suite même de l'insuffisance de Carcavi comme mathématicien, nous ne pouvons reconnaître avec précision la part réelle de Roberval dans ce dernier renouveau des anciennes disputes. Nous avons vu comment Descartes, dans sa lettre DLXII (p. 366) avait ré- pondu par une véritable provocation à une avance du professeur au Col- lège de P'rancc relative à la question proposée par Fermât sur l'élimina- tion des radicau.x. Dans la lettre du 9 juillet (DLXIII, p. 37?), Carcavi signale trois critiques de Roberval sur divers passages de la Géométrie. Descartes y répond le 17 août (DLXV, p. 394) d'une façon qui aurait dil être considérée par Carcavi comme péremptoire. Tout au contraire, il revient, le 24 septembre, sur les trois critiques en question, que nous allons successivement examiner dans ces éclaircissements.

La première, dont il s'agit ici, est la seule qui ait quelque apparence de raison. En tait, p. 326 de sa Géométrie, Descartes, polir traiter le pro- blème ad quatuor lincas. suppose le point C de la courbe dans un des angles formés par deux des droites données. Il ajoute qu'il faut ensuite le supposer dans chacun des autres trois angles (hvpothèses dont nous nous

a. Voir ci-avant, t. II, p. 457-461. éclaircissement.

�� � dispensons aujourd’hui, grâce aux conventions sur les signes + et - ), et remarque enfin que si, dans les quatre angles, l’hypothèse conduit à une valeur de l’ordonnée nulle ou affectée du signe — , le problème doit être regardé comme impossible. Roberval fait observer que le problème ad quatuor lineas est toujours possible dans les quatre hypothèses. Descartes répond, le 17 août, qu’il a voulu faire une remarque générale, sans viser en particulier un énoncé pour lequel évidemment il y a toujours possibilité. En bonne foi, on ne peut guère entendre autrement le passage de la Géométrie dont il s’agit. En tous cas, la critique ne porte que sur la rédaction ; elle a un caractère de pédantisme accusé.

Mais, d’après la réponse de Carcavi, Roberval ne paraît pas avoir compris ou admis l’excuse de Descartes ; et nous le voyons mettre en avant d’autres critiques se rattachant au même sujet et qui témoignent au moins de sa part d’une étude de la question ayant amené un progrès réel. Descartes, en traitant le lieu ad quatuor lineas, s’était dispensé d’examiner les quatre hypothèses qu’il avait signalées comme à faire sur la position du point C. Comme il l’écrivait à FI. de Beaune, le 20 février 1639 (t. II, p. 61 1, 1. 25), il n’a point cherché à donner l’analyse complète du problème, mais seulement le mode de construction des lieux. Roberval, en refaisant l’analyse, a constaté qu’elle conduit, non pas à une seule conique donnée, mais à un couple de coniques. Du moins, quoique Carcavi paraisse l’ignorer (a-t-il voulu, de concert avec Roberval, en faire un mystère à Descartes?), il n’est guère admissible que la reconnaissance de l’existence de points du lieu dans les quatre angles n’ait pas été immédiatement suivie de la conclusion que le lieu comprenait plusieurs coniques. — D’autre part, Roberval remarque, à propos des figures de la Géométrie, que le lieu doit passer par les quatre points où se coupent les deux couples de droites données. Nous avons déjà vu cette remarque en septembre p63g (voir t. Il, p. 58o, éclaircissement sur p. 576, 1), et il est incompréhensible que Carcavi parle des six points où se coupent quatre droites, à moins d’admettre qu’il n’ait pas saisi le sens des paroles de Roberval.

Comme le disait Descartes en lôlîg (II, p. 576, 1. 6), il ne fallait pas une grande science pour faire cette remarque. Mais la décomposition du lieu en deux coniques a une plus grande importance. Lorsqu’il rédigeait à la hâte sa Géométrie, Descartes connaissait-il cette décomposition ? S’est-il tu volontairement à cet égard, comme il l’a certainement fait sur d’autres points qu’il s’est abstenu d’éclaircir pour les autres? Il est a peu près impossible de se prononcer sûrement à cet égard. En tous cas, du moment où il ne laisse rien supposer de pareil dans la rédaction de sa Géométrie, il est juste de reconnaître le mérite de l’analyse de Roberval. Mais à quelle époque remonte-t-elle?

En parlant d’une publication faite dès 1637 comme communication à la « Conférence » des mathématiciens de Paris (la première Académie), Carcavi commet un de ces anachronismes qu’on ne rencontre que trop 424 Correspondance.

fréquemmpnt dans VHistoire de la roulette, de Pascal, et dans les lettres de Roberval lui-même. Ici l'erreur est tellement singulière (surtout dans une affirmation faite à Descartes) qu'on peut se demander s'il n'y a pas une faute d'impression dans le texte de Clerselier, et s'il ne faut pas lire

1639. On sait que la Géométrie n'arriva à Paris qu'en décembre i63- ; pendant toute la controverse mathématique de i638, aucune allusion n'est faite au texte de la page 326 de la Géométrie, alors que la critique sur les pages 405-406 apparaît dès avril i638 (t. II, p. 114). Dans le t. IV, p. 363 [éclaircissement), nous avons essayé d'expliquer comment, en 1 646, quand Roberval entretint Descartes du problème de Pappus, il ne for- mula point la critique de 1649, alors que cependant il devait avoir, dès

1640, terminé son analyse du lieu ad quatuor lineas. En tout cas, les conclusions de cette analyse n'attirent pas l'attention de Mersennc avant 1648, et quand Carcavi informe Descartes, la chose est évidemment nouvelle pour celui-ci, tandis qu'il connaît déjà les deux autres critiques de Roberval.

Page 416,1. 24. — Il n'y a aucune allusion dans la correspondance anté- rieure, à une remarque de Roberval sur un prétendu défaut de la règle des signes de Descartes relative au nombre des racines d'une équation. C'est Beaugrand % dans ses pamphlets mathématiques contre Descartes, qui semble s'être le premier attaqué à cette règle. Toutefois Descartes (ci-avant p. 397, 1. 14) avait eu connaissance, par Chauveau, des critiques de Roberval.

Il est difficile de reconnaître sur quoi portaient ces critiques. Les deux exemples que donne ici Carcavi sont manifestement erronés. La pre- mière équation :

xi — 4.^' + 4-'*^ — 4 =

n'aurait d'après lui que deux racines, l'une positive, l'autre négative. II est évident, tout au contraire, qu'elle ne peut avoir de racine négative, puisque, pour toute valeur de x inférieure à zCiO, le premier membre est négatif et non pas nul. Il y a, en fait, une seule racine positive (irrationelle comprise entre 3 et 4) et deux racines imaginaires.

On pourrait être conduit à penser, d'après l'affirmation de Carcavi (qu'il n'y a que deux racines), que Roberval considérait les racines mul- tiples comme une racine simple. Mais il est en tous cas impossible de concilier cette hypothèse avec l'autre affirmation que les deux racines sont de signes contraires, tandis que l'équation ne présenterait que des varia- tions de signes, sans permanence. Quand donc les coefficients de l'équa- tion ci-dessus auraient été m^ imprimés par Clerselier. Carcavi ne s'en est pas moins rendu responsable d'une erreur grossière.

a. La correspondance de Descartes dans les inédits du fonds Libri, par Paul Tannery (Paris, Gauthier- Villars, i8q3), p. 49. — L'attaque porte sur les racines imaginaires.

�� � DLXX. — 24 Septembre 1649. 425

La seconde équation

x — 4J»r'-f7x'— 16x4- 12 = o

a deux racines positives, i et 3, et deux racines imaginaires, ± 2 \/— i . L'affirmation de Carcavi, qu'elle aurait trois racines positives et une racine négative, est donc tout aussi absurde que celles qui concerrient l'équation du 3" degré ; et quoiqu'il dise avoir prié Roberval de s'ex- pliquer sur cette question, il s'agit là de calculs trop simples pour at- tribuer la responsabilité de telles erreurs à un analyste dont la valeur ne peut être méconnue.

Page 417, 1. 26. — La troisième critique de Roberval figure déjà comme nous l'avons dit, dans sa lettre d'avril i638, et Descartes y répon- dit dès lors (lettre à Mcrsenne du 3 juin i638, CXXIV, t. H, p. iSô-iS;) que son contradicteur se trompait purement et simplement. A Carcavi, qui renouvelle cette critique, Descartes a indiqué (p. 397,1. 14) un moyen très simple de reconnaître l'erreur. Il a formé une équation ayant six racines positives (i, 2, 3. 4, 5, 9), et proposé à son correspondant de cal- culer les éléments de construction du cercle et de la i conchoïde parabo- lique », qui, d'après sa méthode, doivent fournir ces six racines comme ordonnées de leurs points d'intersection. 11 était évident que, si le calcul ne révélait pas d'impossibilité, il n'y avait pas à faire intervenir la « com- pagne », qui ne pourrait donner que des ordonnées négatives.

Roberval, plutôt que Carcavi, a effectué le calcul ; les résultats sont exacts et corrects; mais par une singulière obstination, qui peut servir d'exemple du danger de l'abus de l'intuition géométrique, ne pouvant s'imaginer une courbe ayant les flexuosités nécessaires pour couper le cercle en six points, il n'est point satisfait et prétend qu'il faut recourir à une vérification complémentaire, tout en reculant devant la longueur des calculs qu'elle nécessiterait. Certainement Descartes n'avait pas à ré- pondre à une pareille prétention.

En résumé, les trois critiques de 1649 ne sont nullement à la gloire de Roberval, mais elles entachent au moins autant le caractère de Carcavi, qui n'aurait pas dû se mêler de questions qu'il était incapable de juger.

Page 420, 1. 19. — Sur le commencement des rapports entre Tor- ricelli et les mathématiciens français, voir t. IV, p. 557, éclaircisse- ment. Voici, d'après le MS. latin i 1196 de la Bibliothèque Nationale, le début de la première lettre de Roberval à Torricelli, datée du i"-- janvier 1646. Ce début est particulièrement intéressant, parce qu'il donne la pre- mière version des allégations contenues dans VHistoire de la Roulette de Pascal. Il a du reste déjà été publié dans la Lettera a Filaleti di Ti- mauro Antiate délia vera storia délia Cicloide, e délia famosissima Experienia deÏÏ Argento vivo (In Firenze, ail' insegno délia Stella, i663), opuscule de Carlo Dati.

Correspondance. V. '4

�� � 420 Correspondance.

« Clarissimo viro Torricellio M. P. de Roberval S. P. D. » « Vir Clarissimo, lam biennium elapsum est ex qiin Miteras tuas ac- » cepi, quibus vt statim rcsponderem mult.f nie eau sx- inuitarc videban- n tur : tum vt tibi ^ignitiearcm me, tenuiiaiis mcx' consciLim. humanitati )) tribuere eximias illas laudes, iiuarum er£;a me, niiiil lale mcritum, » plane prodigus f'uisii ; tum eiiam vt, quia de Troclmide nostrà, quam » ipse Cycloidem vocas, multa verba taiu[uam de aniiqtià pi-opositioiie » leceras, qux-, ciiiïi a celeberrimo Galihuo temata solui iiun potuisset, » tibi non speranti, vix etiam quxrenti, se ultro obtulisset, monerem I) talem proposiiionem multis iani ab annis per Galliam iactatam l'uisse : » a quo autem primum propositum, incertum : donec tandem anno duo- >> dccimo iam elapso ic'est-à-dire fin i633), ego a Rcuerendo nostro » Mersenno non leui expostulationc incitatus, in illlus demonstrationem M incidi, quam tamen per annum integrum [c'est-à-dire pendant l'année » 1O34) cum nemine ex nostris geometris communicaui. sed tantùm » curaui vt ipsi me inuenisse rescirent, nondum paietactà illis ratione » subsesquitertià quam îlla obtinet ad suum parallelogrammum. Anno » autem illo elapso, quia publicum certamen pro cathedra regiâ, quod » expectabam, et cui talem propositionem cum suis tangentibus et soli- » dis servabam, non obligerai, aperui subscsquitertiam illam rationem ', » sine demonstratione. At cùm duo ex nostris gcometris, nempe D. de » Fermât et I). Descartes demonstrationes inuenerunt, inter se penitus et » à nostrà diuersas, atque exinde propositio illa vulgata est, ita vt nunc 11 pro noua haberi apud nostros nullo modo possil, qu;e per toi annos » iam inueterauii ; earum autem demonstrationum illam, qux a Dom. » Descartes missa fucrat, loanncs de Bcaugrand excepit et proprià manu Il scriptam, cuius duplum ipse Mersennus et ego et multi alii pcrlegimus, » ad ipsum Galikeum misit ; estque penitus cadem cum unà ex tribus 1" quas a nobili viro D. du Verdus, iam Romie-degente. tanquam in Italià '• inuentas nuper accepi, et, quoniam circa ea tempora quibus ad celeber- i> rimum Galihtum scribebat ipse de Beaugrand, comperium est eumdem » non solum illam propositionem, sed et multas alias aliurum authorum.

a. Ce serait donc, d'après Roberval, en 1635, comme le dit aussi l'Histoire de la Roulette. Or il y a ici une erreur palpable de deux ans au moins, probablement par suite d'une confusion de mémoire (car quel intérêt aurait eu Roberval à altérer sciemment la vérité;) En 1634, il y avait eu concours réel pour la chaire de Ramus (voir t. I, p. 2qi , éclaircissement, sur p. 28S, 1. 26); il devait y en avoir un autre trois ans après, en 1637 ; mais personne ne disputa la chaire à Roberval. Et c'est le 28 avril 1638 (t. II, p. ii6j que Mersenne communiqua à Descartes la découverte de l'aire de la cycloïde, le 1'" juin 1638 {Œuvres de Fermat, t. II, p. i5i) que Roberval l'annonça lui-même à Fermat. Mais dès auparavant Mersenne l'avait publiée dans sa Seconde partie de l'Harmonie universelle (1637). DLXX. — 24 Septembre 1649. 427

» tanquam suas, suppressis authorum ipsorum nominibus, quocumque » missitare cousueuisse ; factum est vt vir doctissimus D. Desargues, » cùm talem plagiarium ferre non posset, de eâ re, in quodam ex suis » operibus iam ante sex annos in lucem emissis, disertis verbis scripserit, » vtquid cuique proprium esset.omnes certiores faceret. Ibi autem ipse D. » Desargues D°de Fermât suam de tangentibus curuarum, deque minimis » et maximis inueniendis methodum, mihi autem meam Trochoidem, a » plagiario illo recuperatas, nostris vtriusque nominibus redditis, restituit. » Heec, inquam, erant de quibus statim monendus mihi videbare »

Il existe trois lettres de Torricelli de 1646, deux datées du 7 juillet et adressées à Roberval et à Mersenne, la troisième du 8 juillet à Carcavi. La première seule parle de la cycloïde et en des termes quelque peu diffé- rents de ceux que Carcavi veut faire supposer.

« Clarissimo Viro Roberuailio Torricellius S. P. D. » « De Trochoide (esto enim quantumliber Trochoides), siue Italicum » sixie Gallicum problema sit, nihil meà interest; meum certe non est, » quod ad inuentionem attinet. De authore ipsius. quod ego accepcram » ab amicis, illud credideram scripseramque. Vos aliter vultis;per me » iam licet. Hoc certissimum est (quicquid tandem feratur ab aliis;, cele- « berrimum Galilaeum vsque ad supremum vitae diem mensuram illius 1) iigurcE ignorauisse, quam ex Galliâ non accepit, vbi fortasse inuenta » non fuerat. Illud certe profitebatur, neque video cur demonstrationem » illius, si a quopiam accepisset. in commune non protulisset ad gloriam » suam. quamquam aliéna esset. Ego fateor non adeo multis abhinc an- » nis demonstrationcs illas me reperisse, sed proprio marte, non minus i> quàm a quopiam alio, siue ante me, siue post, factum sit. Si verô ali- » qua ex mets demonstrationibus conuenit cum Gallicis, primùm, quod » ad meam internam quieiem attinet, quodque plurimi facio, ego mihi » conscius sum illas omnes ex meo reperisse, et quicumque me nouerit j> idem credet; deinde quidquid alii credant, nihil me mouet. Eximium » illud voluptatis frustum, quod percipimus vnusquisque in inuentione » veritatis, et pro quo tantùm speculor, nemo a me auferet ; de gloriâ )> qu3m per contentiones et controuersias acquirere debeam, minime sol- » licitus sum. Propierea non tantùm vnam, sed et omnes demonstra- » tiones illas, si quis volet, concedere paratus ero, dummodo per iniu- » riam non eripiet »

Que Roberval, au" reste, n'ait pas considéré cette réponse de Torricelli comme entièrement satisfaisante à son point de vue, il y en a une preuve suffisante dans le fait qu'il revient sur cette question au cours de la très longue réplique : Si me vnum respicerem, insérée dans le t. VI (p. 440-473) des anciens Mémoires de l'Académie Royale des Sciences (édition de i-So). Cette réplique, sans date, ne paraît avoir été terminée qu'après la mort de Torricelli (2 5 octobre 1647;.

�� � 428

��Correspondance.

��Page 420, 1. 27. — Ce n'est nullement « du depuis » c'est-à-dire après juillet 1646, que Torricelli a pu continuer à écrire qu'il n'avait aucune connaissance des solides de révolution engendrés par la rotation de la cycloïde autour de sa base ou de son axe. Il l'avait dit à Roberval dans sa lettre d'octobre 1643; mais dès 1644, dans une lettre à Mersenne*, Torricelli énonça les rapports de 5 à 8 et de 1 1 à 18 entre les volumes autour de la base et de l'axe et les cylindres enveloppants. Roberval prétend avoir dès auparavant démontré le premier rapport et l'avoir fait connaître « jàmdudum " ». Quant au second, il dit ne l'avoir cherché qu'en soupçonnant une erreur de Torrtcelli, et il corrige cette erreur dans sa lettre du i" janvier 1646.

Mersenne imprima la correction de Roberval, page 71 de ses Reflec- tiones physico-mathematicce de 1647. Mais lorsqu'il y dit : « Clarissimus » enim D. de Roberval, quem aliàs nostrum appello Geometram, et qui » primus omnium Trochoidem ipsam atque ipsius solida et eorum om- » nium centra grauitatis inuenit et iam ab anno 1634 demonstrata mecum » et pluribus aliis communicauit. . . », il est clair que 1634 ne peut être qu'une faute d'impression (probablement pour 1643).

Il est singulier, d'autre part, que, pour établir la priorité de Roberval sur Torricelli, en ce qui concerne la quadrature de la cvcloïde, Carcavi fasse appel à un opuscule de Desargues, le Brouillon proiect d'août 1640, et ne précise point quand Mersenne en aurait parlé pour la première fois. Or, dans la Seconde Partie de l'Harmonie universelle (Paris, Ballard, 1637I, au livre second des Mouvements, prop. 9, Mersenne parle de la cycloïde comme si c'était une demi-ellipse. Mais, page 24 des Nouvelles observations physiques et mathématiques, annoncées dans le titre et in- sérées à la suite de l'ouvrage avec une pagination spéciale, il différencie la cyclo'ïde sous le nom de roulette, et donne, d'après Roberval, les qua- dratures de la roulette ordinaire, de la roulette allongée et de la raccour- cie. Il est vrai que cette publication dans le gros in-folio de Mersenne ne semble pas avoir attiré l'attention, et ni Descartes ni Fermât n'en avaient eu connaissance.

En résumé, la priorité de Torricelli pour la quadrature de la cycloïde, malgré ce qu'en avait écrit Descartes à Carcavi (ci-avant, p. 400, 1. 12) ne peut être soutenue. La découverte de cette quadrature remonte, en effet, à i636 et la publication par Mersenne à 1637. La réinvention par Torricelli est, d'après son récit même, postérieure à la mort de Galilée (1642).

a. Roberval a eu aussitôt connaissance de cette lettre, et d'ailleurs Mer- senne inséra immédiatement les résultats obtenus par Torricelli dans les Errata de sa Synopsis de 1644.

b. De fait (voir t. II, p. 395), le 11 septembre i638, Mersenne avait communiqué à Descartes un énoncé relatif au volume du solide de la roulette. Mais Descartes l'a jugé erroné.

�� � 1. 147- DLXXI. — 9 Octobre 1649. 429

DLXXI.

Descartes a Elisabeth.

[Stockholm, 9 octobre 1649.]

Texte de Clerselier, tome I, lettre 5o, p. 147-148.

<f A Madame Elizabeth, Princesse Palatine, etc. », sans date. Mais la date est donnée par la réponse d'Elisabeth, lettre DLXXVIII ci-après, du 4 décembre.

Madame,

Eftant arriué depuis quatre ou cinq iours à Sto- cholm, l'vne des premières chofes que i'eftime appar- tenir à mon deuoir efl de renouueller les offres de

5 mon tres-humble feruice à voftre AlteiTe, afin qu'elle puiffe connoiftre que le changement d'air & de pais ne peut rien changer ny diminuer de ma deuotion & de mon zèle. le n'ay encore eu l'honneur de voir la Reine que deux fois*; mais il me femble la connoiftre déia

10 affez, pour ofer dire qu'elle n'a pas moins de mérite & < a > plus de vertu que la renommée luy en attri- bue. Auec la generofité & la maiefté qui éclattent en toutes fes aélions, on y voit vne douceur & vne bonté, qui obligent tous ceux qui aiment la vertu & qui ont

i5 l'honneur d'aprocher d'elle, d'eftre entièrement dé- uoûez à fon feruice. Vne des premières chofes qu'elle m'a demandées a efté fi ie fçauois de vos nouuelles, & ie n'ay pas feint de luy dire d'abord ce que ie pen- fois de voftre Alteffe ; car, remarquant la force de fon

�� � 4^0 Correspondance. i, i47-i4S-

efprit, ie n'ay pas craint que cela luy donnaft aucune ialoufie, comme ie m'ailure auffi que V. A. n'en fçau- roit auoir, de ce que ie luy écris librement mes fenti- mens de cette Reine. Elle.eft extrêmement portée à l'étude des lettres ; mais, pource que ie ne fçache 5 point qu'elle ait encore rien veu de la Philofophie, ie ne puis iuger du gouft qu'elle y prendra, ny û elle y pourra employer du temps, ny par confequent fi ie feray capable de luy donner quelque fatisfadion, & de luy eltre vtile en quelque chofe. Cette grande lo ardeur qu'elle a pour la connoilîance des lettres, l'incite fur tout maintenant à cultiuer la langue Grecque*, & àramaiïer beaucoup de liures anciens; mais peut-eflre que cela changera. Et quand il ne changeroit pas, la vertu que ie remarque en cette i5 PrincelTe, m'obligera toufiours de préférer l'vtilité de fon feruice au defir de luy plaire ; en forte que cela ne m'empefchera pas de luy dire franchement mes Xentimens ; & s'ils manquent de luy eftre agréables, ce que ie ne penfe pas, l'en tireray au moins cet 20 auantage que i'auray fatisfait à mon deuoir, & que cela me donnera occafion de pouuoir d'autant plu- tofl retourner en ma folitude, hors de laquelle il eft difficile que ie puiffe rien auancer en la recherche de la vérité ; & c'eft en cela que confifte mon prin- 25 cipal bien en cette vie. Monfieur Fr(einshemius) a fait trouuer bon à fa Maieflé que ie naille iamais au Chafteau. qu'aux heures qu'il luv plaira de me donner pour auoir Ihonneur de luy parler ; ainfi ic n'auray pas beaucoup de peine à. faire ma cour, & cela 3o sacommode fort à mon humeur. Apres tout néant-

�� � I. i4«- DLXXI. — 9 Octobre 1649. 451

moins, encore que i'aye vne très-grande vénération pour fa Maiefté, ie ne croy pas que rien foit ca- pable de me retenir en ce pais plus long-temps que iufques à lellé prochain ; mais ie ne puis abfolu- 5 ment répondre de rauenir. le puis feulement vous affeurer que ie feray toute ma vie, &c.

Page 429, 1. 9. — Bailler raconte ainsi ces deux audiences, qui semblent avoir eu lieu le 5 et le 6 octobre :

« M. Descanes arriva heureusement à Stokholm au commencement du » mois d'octobre (vo:r la suite de ce passage ci-après, lettre du 6 no~ » rembré). . . Le lendemain M. Descartes alla taire la révérence à la » Reine, qui le reçut avec une distinction qui fut remarquée de tout-e la » Cour, et qui contribua peut être à augmenter encore la jalousie de » quelques Sçavans, à qui sa venue sembloit avoir été redoutable. )) M. Freinshemius ne fut pas de leur nombre. Il n'y eût point de bons » offices qu'il ne se mit en devoir de rendre à M. Descartes, qui prit » langue de luy pour tous les usages de la Cour et du pais. On prétend [en » marge : Rélat. MS. de Belin] que c'étoit alors la coutume en Suéde que « les Pilotes qui arrivoient à Stockholm, allassent se présenter au Palais, » pour rendre comte à la Reine ou au Secrétaire d'Etat de-la commission » dont ils s'étoient acquitez. La Reine, que l'arrivée de M. Descartes » avoit mise en belle humeur, ordonna que l'on rit entrer le Pilote qui » avoit été chafgé de l'amener, 'et lui demanda en riant quelle espèce )> d homme il croyoit avoir conduite dans son vaisseau? Madame, répon- » dit le Pilote, ce n'est pas un homme que j'ay amené à vôtre Majesté, » c'est un dcniy-Dieu. Il m'en a plus appris çn trois semaines sur la » science de la Marine et des vents et sur l'art de la Navigation, que Je » n'avois fait en soixante ans qu'il j- a que je vais sur mer. Je me crois » rnaintenant capable d'entreprendre les voj^ages les plus longs et les plus » difficiles. » (Bailli:t, II, 387-388. )

Voir, à la lettre suivante, le récit de la seconde audience, p. 432, B.

Page 430, 1. i3. — Bailler, en marge de ce passage, II, Sgo : « Son » Maître étoit Isaac Vossius pour cette langue. » Voir ci-après, éclaircis- sement de la lettre Ju 18 décembre, à Brégy. — Saumaise lui-même fut invité à venir à Stockholm, et après une longue hésirarion il y alla. Bras- ser écrivair à La Thuillcrie, le 5 ocrobre 1649 : « . ..Il \Saumaisc: esr fort » esbranlc pour faire vne promenade en Suéde, y ayanr esré conuié trop » ciuilemcnt par cette sçauante Reyne pour l'en refuser. « {Bibl. Nat., fr. TjQoi.f. 6^4.\

�� � »

��>

��4)2 Correspondance.

DLXXII.

Descartes a l'Abbé Picot. Stockholm, 9 octobre 164g.

[A. Baillet], La Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, p. Sgo-Sgi (A) et p. 388-389 (B).

« M. Descartes ne voulut pas qu'on ignorât en France le favorable ac- » cuëil qu'il avoit reçu de la Reine, ni la suite des bontez de cette Prin- » cesse à son égard. [En marge: Lettr. MS. à Picot du 9 d'Oct. 1649.]

Il en écrivit à l'Abbé Picot dès le IX d'Octobre ; et il luy manda que. » de la manière qu'il se irouvoit dans l'hôtel de l'Ambassadeur, il croyoit

être plutôt à Paris qu'à Stockholm. Il l'assura de nouveau que toute la » déférence qu'il pouvoit avoir pour les volontez de la Reine, ne luy » féroit point changer la résolution qu'il avoit de s'en retourner, et qu'il » pourroit bien partir dés le mois de Janvier suivant, parce qu'à l'égard I) de la Suéde c'est la saison la plus commode pour voyager. Mais il ne » connaissoit encore qu'à demi l'empire que la Reine avoit déjà sur son » esprit. »

« Le soir de la même journée [en marge : Lettr. MS. à Picot du » 9 Octob., du 4 Décemb., du 25 Décemb.] il vid arriver chez Madame » Chanut M. le Comte de Bregy, venant de son ambassade de Pologne, » assez mal satisfait de la plupart des personnes qu'il avoit vues à War- n sovie. On publioit qu'il étoit venu à Stockholm simplement pour saluer » la Reine; mais ses assiduitez auprès de cette Princesse firent soup- » çonner autre chose ; et l'on se douta bien-tôt qu'il se ménageoit un éta- » blissement considérable dans cette Cour. M. Descartes eut occasion de » le voir, tant au Palais que chez Madame l'Ambassadrice, pour juger » que c'étoit un homme d'esprit et de beaucoup de suffisance; et il con- » tracta avec luy une amitié que M. de Bregy sçût entretenir fort agréa- » blement par la connoissance qu'il avoit de sa Philosophie, et par celle » de l'Abbé Picot. » (B.\illet, II, 390-391.)

B « M. Descartes, le troisième jour d'après son arrivée, retourna vers la » Reine {voir la première audience, p. 481 ci-avant). . ., qui, dans le mi- » lieu d'une longue conversation, le remit sur deux sujets dont elle l'avoit » déjà entretenu la veille. [En marge : Lettr. MS. de M. Desc. du 9 Oc- » tobre, du 4 Décembre, et ailleurs.] Le premier regardoit le dessein » qu'elle avoit de le retenir en Suéde par un bon établissement. Elle parla » dès-lors de le faire naturaliser, et de l'incorporer à la Noblesse Sué-

�� � DLXXni. — 17 Octobre 1649. 43}

» doise. Mais M. Descartes, préparé dés la Hollande contre toutes sortes » de sollicitations [en marge : Lettr. MS. à Picot du 14 May 1649], ne i> répondit à celle-là que par compliment, et se fortifia de plus en plus » dans la résolution d'aller vivre en France après la pacification des » troubles du Royaume, ou au Palatinat du Rhin, ou de se remettre enfin » dans son ancienne retraite de Nort-Hollande. Le second sujet d'entre- » tien fut la Princesse Palatine Elizabeth de Bohême, sur laquelle la » Reine prit plaisir à faire plusieurs questions à M. Descartes. Elle prit » ensuite des mesures avec luy pour apprendre sa Philosophie de sa » bouche; et jugeant qu'elle auroit besoin de tout son esprit et de toute » son application pour y réussir, elle choisit la première heure d'après » son lever pour cette étude comme le têms le plus tranquille et le plus » libre de la journée, où elle avoit le sens le plus rassis et le cerveau plus » dégagé des embarras des affaires. [En marge: Borel pag. 10. Vit.; comp. » Viogué lettr. MS. — Clersel. préfac. du I tom. des lettr. p. 1 3.] M. Des- V cartes reçut avec respect la commission qu'elle luy donna de se trouver » dans sa bibliothèque tous les matins à cinq heures, sans alléguer le dé- » rangement qu'elle devoit causer dans sa manière de vivre, ni le danger » auquel elle exposeroit sa santé dans ce nouveau changement de de- » meure, et dans une saison qui étoit encore plus rigoureuse en Suéde « que partout où il avoit vécu juàques alors. La Reine, en récompense, m luy accorda la grâce qu'il luy avoit fait demander par M. Freinshemius, » et qui consistoit à le dispenser de tout le cérémonial de la cour, à le B délivrer de tous les assujettissemens, ou, pour parler comme les Philo- » sophes, de tout-es les misères des courtisans, et à trouver bon qu'il » n'allât jamais au Palais, qu'aux heures qu'il plairoit à sa Majesté de n luy donner pour avoir l'honneur de l'entretenir. Mais, avant que de )) commencer leurs exercices du matin, elle voulut qu'il prit un mois ou » six semaines pour se reconnoitre, se familiariser avec le génie du pais, » et faire prendre racine à ses nouvelles habitudes, par lesquelles elle » espéroit luy faire goûter son nouveau séjour, et le retenir auprès d'elle » pour le reste de ses iours. » (Baillet, II, 388-389.)

��DLXXIII.

Descartes a Brasset. Stockholm, [17] octobre 1649.

Minute de Brasset, Bibl. Nat., /r. jjgoi,/. 76C.

Extrait d'une lettre de Brasset, écrite de La Haye, le 4 novembre 1649, à Chanut, qui attendait à Amsterdam son départ pour Stockholm : Correspondance. V. 53

�� � . . .M. des Cartes m’a aiissy escrit l’heureux succez de son voyage, et dict tout en vn seul mot, quand il s’excuse de m’entrctenir des rareté^ qu^ il a remarquées en ce pay:{ la,

Parce que ie fçay délia, par le tefmoignage de tous ceux qui y ont eflé auant luy, qu’il n’y a rien de plus merueilleux que la Reyne, de laquelle il faid vn fi grand iugement, qu’il luy femble que toutes les louanges qu’il luy a veu donner par d’autres, font fort au deiToubz de ce qu’elle mérite; qu’il ne fe veut pas eftendre fur ce fuieél, encores que fon imagination en foit fi fort remplie, qu’il a peine de retenir fa plume.

Voyla ce que contient son Paranymphe. »

La date de cette lettre de Descartes est donnée, à peu près, dans une réponse écrite de La Hâve, le 5 novembre 1649, P’^ Brasset à M. Piques, secrétaire, qui gérait les ati’aires de France à Stockholm, pendant le congé de Chanut ;

« Monsieur, La reprise de correspondance ou vous estes entré par » vostre dernière du 17 de l’autre moys, ne sera pas de longue durée, 1) puisque voyla M. Chanut sur le chemin de vous en aller souslager... » le fayz vn mot de responce a la lettre que vous auez priz la peine de » m’enuoyer de Monsieur des Cartes. Ie craindrois que le puissant charme de vostre Cour et Reyne, les douceurs de son hospitalité luy feissent oublier le seiour d’Egmond, s’il n’estoit de l'humeur dont ie le » connoy... » [Ib.,f. ~68.)


DLXXIV.

MoRus A Descartes.

Cambridge, 21 octobre 1649.

Texte de Clerselier, tome I, lettre 71, p. 311-323.

« Clarissimo vire, summoque Philosophe, Renato Descartes. » Henricus Morus. » En-tête de Clerselier, Morus écrivit cette quatrième lettre, sans avoir reçu la réponse à sa troisième du 23 Juillet, I, 3m-3i?. DLXXIV. — 2 1 Octobre 1649. 4})

p. 3j6 ci-avant. Descartes avait seulement préparé une ébauche de réponse, lettre DLXVI ci-avant, p. 401 , fin d'août, qu'il n'envora pas. Il ne répondit pas non plus à cette lettre du 21 octobre ; nous l imprimerons donc en petits caractères, comme un document utile, et non comme une pièce nécessaire à l'intelligence des lettres du philosophe.

« Equidem impensè doleo, Vir clarissime, quod tam subito à viciniâ » nostrâ abreptus sis, et in tam longinquas abductus oras. Habco tamen, » vt nihil dissimulem, ] quo hanc animi aegritudinem ac molestiam miii- » gare possim, meque ipsum consolari. Et certè non minimum est, quod » is honor tibi optimè merenti habitus sit, etiam apud gentes remotis- » simas, nominisque tui claritudo ad Septentrionales vsque spissitudines, » crassasque nebulas, tam potenter penetrauerit. Neque id (quod caput » rei est] frustra, cùm tantus literarum et literatorum amor generosum » pectus Illustrissimaa Heroinœ, Serenissimas Reginos Suecorum, inces- » serit, vt famâ librisque tuis non contenta, à scribendo ad te, vt eam » inuiseres, numquam destiterit, donec voti facta sit compos. Quod ces- » surum credo in magnum illius regni commodum et ornamenium. Quas » ob causas, fateor me minus inclementer tulisse tuum ab hisce regio- » nibus nostris\abcessum, iacturamque itidem exoptatissima? illius Epis- » tolae ", quam, prout promisisti, ante abitum tuum à te expectabam. » Cuius iam recuperandœ spem omnem lantùm abest vt abijciam, vt e » contra fortiter confidam. te non solum illis quas ante scripsi, sed et » praesentibus literis, cùm ad manus tuas peruenerint, breui responsu- » rum. Quâ fretus confidentià, ad Dioptricen tuam pergo, mox ad Me- » teora, si quid forte ibi occurrerit difficultatis, profecturus : vt tandem « animam meam ijs omnibus exonerare possim, quœ in rem nostram puta- » bam fore tibi pleniùs proponere. Spero enim hoc modo me, cùm » omnia ex meà parte perfecta sint, quœ praestare oportebat, molliorem » animae mece conciiiaturum quietem, minùsque in posterum me anxiè )> habiturum. »

« Nulle modo illi oppositum^. Linteum CE videtur opponi B pilae. Ad Dioi " aliquo saltem modo, etiam quatenus pila dextrorsum fertur. Quod sic .^^p

» patebit. « Artic. 4,

« I Nam G H plenè opponitur pilae B, perfectéque impedit cursum eius, » tam versus H E quàm versus CE, seu deorsum. Cùm igitur tam propè

a. Voir cette lettre, à l'état de projet, DLXVI, p. 401 ci-avant.

b. Voirp. 97, 1. 24, et p. 592, 1. ? de la présente édition. — Les renvois de l'édition deClerselier sont faits à la traduction latine, imprimée en 1644 par les Elzeviers. Les lignes sont comptées depuis le commencement de l'ar- ticle, même quand la page change, si ce n'est lorsque la page est indiquée. Dans ce cas seulement, la ligr.c est comptée suivant l'usage habituel.

�� � 6, lin. 7.

���456 Correspondance. 1, 313-314.

). accédât C E ad posituram GH, vt desit tantùm angulus HBE, siue » GBC, ad perfectam oppositionetn tendentiae versus HE, CE, etiam » suam scruans posituram, aliquatenus opponetur pilœ B, etlam quatenus

)> cursum tendit versus HE. Quod » insuper manifestiùs apparebit, si 1) fingamus CE vdac argillœ plani- » tiem, et pilam puta aeneam ab A » ferri ad B, vbi aliquô vsque pe- » netrabit; sed statim suffocabitur » vis cursus tam versus H E, quàm » versus CE ; quod tamen non » fierct, si pila ferretur secundum » lineam CBE; sed sine impedi- i> mento pergeret versus HE, prx- » scrtim si nuUa iaesset pilœ grauitas ; vndc patet planiiiem CE oppôni » pilœ B, descendenti ab A, etiam quatenus fcrtur versus H E. Quod » oportebat demonstrarc. »

« Dimidiam suce velocitatis partem amittat', lin. 27. Partem hîc ali- » quam velocitatis amissam esse lubcns concedam ; sed quod et in hoc » articule et in proximc sequenti supponîs, hanc partem velocitatis de- » perdi tantùm versus CE, non versus FE, nullus capio. Cùm enim » vnicus rcalis motus sit pilœ (quamuis varias imaginari possimus pro » libitu tendentias huius motûs, siue metas), si minuitur hic motus, qua- B cumque pergere (ingis pilam, tardiùs incedet quàm ante motum minu- » tum. Causa igitur tcndentiœ pike ad I potius quàm ad D, non petenda » est à tarditate vel celeritate motûs, sed à resistentiâ magni ilHus anguli » CBD, et à dcbilitate minoris illius anguli cuius EBD acies ob exili- » taltem suam, et mat.eriae fluiditatem, faciliùs ccdci pilœ proiectœ, quàm » obtusus angulus CBD. Alioqui si causa rcferenda esset ad celeritatem » vel tarditatem, pila, descendens ab A in B, cursum etiam inde flecteret *■. » Hîc schéma tuum consule, si opus est, pag. 84 editionis latinae. »

« Tam oblique incumbat, ut linea FE ducta'. Perpétua hœc tua de-

» monstrandi ratio, quo pila profectura sit, lepidam profecto in se habet

» subt^litatem, sed quœ causam rci non videtur attingere. Vera enim et

» realis causa intelligenda est ex amplitudine anguli CBD, et exilitate

» EBD anguli, et magnitudine etiam pilœ, quœ quo maior est, eo mino-

» rem depressionem lineœ AB versus CE requirit, ad resiliendum versus

» aërem L. Maior enim pila non tair> ■nommodè leuat atque apcrit cuspi-

a. Voir p. 97, 1. 3o, et p. 592, 1. 8, de la présente édition, ainsi que la figure delà même page 97.

b. Leçon douteuse et peu intelligible. Cleis. : in deflecterct. Peut-être faut-il lire : in D flecteret. Voir ci-dessous, p. 437, 1. 19.

c. Page 99, 1. 19, et p. 592, 1. 4 en remontant.

�� � 1, 3i4-3i5. DLXXIV. — 21 Octobre 1649. 4^7

» dem acutioris anguli, quo intret in ipsam puta aquam, sed contun- » dendo potius transvolat reflexa. »

i reflexionis quaedam inchoatio. Atque, quemadmodum in plenâ et libéra » reflexione determinatio tollebatur, sine vllà retardatione cursus pilœ, ita 1) hîc, ad minuendam vel mutandam determinationem, noua tarditas vel » celeritas non videtur necessaria. Sola igitur determinatio minuta vel » aucta sufficit ad vtramuis refractionem. Neque enim B cùm ad CE su- » perticiem peruenerit, ijuatenus celerior vel ( tardior, cursum flectit, sed » quatenus impi'ngit in corpus determinationem mutans. Alioqui, si nuda » duntaxat accesserit celeritas vel tarditas, A semper pergeret à B in D. »

« In priori igitur refractione, videlicet à perpendiculo, determinatio » deorsum minuitur necessariù, pila autem retardatur per accidens, ob » mollitiem cursum immutantis. In posteriori, determinatio deorsum au- » getur; pila autem si acceleratur,acceleratur per accidens, ob noui medij » faciliorem transitum. Determinationis igitur mutatio, eiusque causa, ad refractiones iuxta ac reflexionem,' sunt plané necessariEe, velocitas et » tarditas ipsius motûs sunt duntaxat accessorias, vel potius plané super- » uacanece. Immo verô, nouam quod pilœ seu globuli accelerationem » attinet in medio faciliori, videtur quidem illa percepiu perquàm diffi- » cilis ; propterea quôd nouum illud médium non suppeditat nouos gra- » dus motûs, sed tantùm permittit pilae, quos etiamnum habet super- » stites, sine vlteriori vllà diminutione, integros possidere, cùm nuUos u ad se arripiat vel imbibât. jEquèque absurdum videtur, nouos, vel si » malles pristinos, gradus restitui pilœ médium faciliùs intranti, ac con- » cedere in puncto reflexionis pilam aliquo momento hœrere, priusquàm » résiliât, quod meritô explodis, Art. 2 huius cap. »

« Sed ex solo situ exiguarum partium cerebri, etc. ". Suntne igitur Caput 6. « istiusmodi, in cerebri dissectione, particulae visibiles, an ratione dun- Ad Artic. 9. » taxât colligis istiusmodi esse oportere, in hune vsum destinatas? Mihi » verô nihil opus harum esse videtur; sed eadem organa quœ motum » transmittunt, animam etiam commonefacere necessaria, vnde illa fiât » motûs transmissio, si nullum interiacet impedimentum. »

��a. Page 100, 1. i, et p. 593, 1. 6, de la présente édition.

b. Page i34, 1. 27, et p. 608, 1. 25.

�� � 4}8

��Correspondance. j, :m5 -317.

��Ad Artic. i3. « Similem illi, qua Geometrœ per duas stationes, etc. ■". Duriuscula hxc

» videtur obscuriorque comparaiio, jn nihiloquc consentiens, nisi quod » vtrobique binae sumuntur siationes. Geometra; enim, vel si malles Geo- » dxtx, stationes sumunt in lineâ ab arbore puta vel lurri rectà pro- )) ductâ ; oculus lo|cum mutans in lincâ transuersà, et ferme obiecto paral- » lelâ, si rectè rem capio. »

Ad Artic. i6. « Ex cognitione seu opinione quant de distantid habemus, etc. ". Adx-- » quatas fortasse causas apparentis corporum magnitudinis explicare, » perquàm difficile esset. Sed in vno hoc maxime consisterc opiner, nimi- » rum in magnitudine et paruitate decussatiunis anguli : ille enim quo » maior est, maior apparebit eiusdem corporis magnitude ; quo minor, » minor. Deinde, quod obseruatu dignissimum est, cùm obiectum ali- » quod, poUicem puta tuum, intra grani vnius distantiam oculo admouc- s ris, hic decussationis angulus quater aut quinquics maior crit, quàm Il ille qui fil ad oculum à pollicc distantcm decem ferme grana ; et si » adhuc amouebitur pollex ab oculo, pcr aliquot dena grana, semper an- » gustior reddetur angulus decussationis, sed minori semper proportionc, » per dena quœque grana, et minori ; semper lamcn aliquanto angustior » euadit quàm antea, donec tandem fiât tant angustus, vt rationem vnius » linex rectx habere intelligatur. Hinc nemo mirabitur, si multô maio- » rem pollicem deprehendat vnico grano ab oculo distantem, quàm cùm » decem abest ab oculo, et posteà pcr multa dena grana remotum, ad sin- » gula grana dena, non multùm magnitudinis deperdere : tam longinquè » tamen remoueri posse, vt prorsus desinat vlterius apparere. Distantia » enim crurum interni decussationis anguli minor esse poterit quàm » vnius capillamenti nerui optici diameter. Quid autem hîc facit opinio » de distantia, cum iiiiaginis magnitudine comparatà, parum intclligo. j» Neque certô scio quomodo aut oculus aut anima istam comparationem » secum instituât. Deprehensionem autem magnitudinis ex dicto angulo, » quo modo oriri concipio, sic videor mihi posse explicare :

o I H I et K L sint fundi duorum oculorum, maioris scilicct et minoris ; » CD sit obiectum maius et remotius; E F obiectum minus, sed propin- » quius; EG F vel KG L angulus decussationis. »

« Primùm, hîc statuo esse nisum quendam, seu transmissionem motûs » à G in L et à D in K. Et animaduersionem meam rectà excurrentcm » per lineam KGFD otfendere vnam extremitatem obiecti CD, videlicet » D, eo reuerà quo inest loco ; et per lineam LGEC otîendere alteram » extremitatem obiecti CD, videlicet C, in suo itidcm loco; et sic de » cœteris partibus tam extimis quàm intermedijs obiecti CD. Recto igi- » tur excursu hoc animaduersionis mes, obuersam obiecti magnitudincm » deprehendo. Cuius diametri apparentis mensura est angulus EGF.

a. Page i38, 1. lo, et p. 610, I. i, de la présente édition.

b. Page 140, 1. 17, et p. 610, i. 3o.

�� � 1.3.7-3.8. DLXXIV. — 21 Octobre 1649. 4}9

» Scruatis igiiur eisdem rectis lineis per quas excurrat mea animaduersio, ■> et câdem anguli magnitudine, in oculo HI, quœ modo in KL, dico » obiccium D C œquè magnum apparere ac in oculo K L. Vnde postea » colligo, magnitudinem obiecti apparentem ad anguli decussationis » magnitudinem, non ad magnitudinem imaginis, referri. Postremô, vt » magnitude apparens obiecti non fit ex magnitudine imaginis in oculi » fundo (vti porrô patet ex eo quod eadem sit imaginis magnitudo ob- » iecti minoris EF, quœ maioris CD, tara in HI oculo, quàm in KL),

���ita neque simpliciter ex magnitudine anguli decussationis : alioquin obiectum EF œquè magnum appareret ac obiectum CD, cùm idem sit decussationis angulus. Sed amoto EF minore | obiecto, obiectum CD reuerà multô maius apparebit, quàm apparebat modo obiectum EF, cùm lamen vtraque cernerentur siib eodem decussationis angulo. Vnde meritô concludi potest apparentem cuiusque obiecti magnitudinem, partim ex anguli decussationis, partimque ex reali corporis magnitu- dine oriri. Neque mirum est animaduersionem meam, per lineas rectas nisûs illius, siue motûs transmissi pergentem, eô vsque penetrare, ibique se sistcre vbi motus hic primùm incipit, videlicet ad C et D ; nec mirum etiam est (cùm reuerà magis distant quàm EF, nec sub minori angulo videntur) apparere magis distantes quàm E et F, totum- que adeô obiectum CD tnaius simpliciter apparere, quàm obiectum totum EF. »

a Quoniam sumus assueti iudicare, etc. '. Quid igitur censés de caeco illo à natiuitate suâ quem sanauit Christus, si spéculum planum ipsi obiectum fuisset, antequam consuetudo iudicium deprauasset ? Nun- quid ille vultum éuum citra spéculum, non vitra vel ponè spéculum, deprehendisset ? Mirificè torsit et fatigauit imaginationem meam hic imaginis ponè spéculum lusus, cuius causas nondum me satis perce- pisse fateor. Neque enim mihi vllo modo satisfacit haec deprauata iu- dicandi consuetudo. Si rationes realcs magis magisque mechanicas excogitare poteris, et nobiscum communicare, rem sanè gratissimam prœstabis. »

a. Page 142, 1. i5, et p. 61 1, L 3o, de la présente édition.

��Ad Artic. 19.

�� � 440

��Correspondance.

��1, 318-319.

��Ad Artic. 20, lineâ ultimâ.

��Ad Artic. 2t.

��Ad Capvt 7. Artic. 22.

Ad Capvt 8. Artic. 20.

��Ad Capvt 9.

��« Inde sequitur diametntm illorum, etc. \ Cur non diameter Solis vel » Lunîe videatur pedalis vel bipedalis, ob angulum decussatorium ad » eam rationem diminutum, quce apta sit, corpora eiusdem realis magni- » tudinis, cuius sunt Sol et Luna, sub hanc pedalem vel bipedalem ma- » gnitudinem apparentem, ad istas distantias, reprœsentare? »

« Quia tarH versus Hori:{Otitem quàm versus verticem, etc. ". Igitur ma- » iores Sol et Luna ad Horizontem apparent, quàm pro distantià oportet » apparere. Et ea potius est di|cenda vera magnitudo apparens, siue non » fallax, quoE certœ legi subijcitur, quàm quae externis aliquibus adiunctis » alteratur. »

« Qud arte ob alias causas, etc. '. Quam inuertendi artem hîc intelli- » gis ? Et quas ob causas ab ipsâ abstines ? »

« Aut diuersis partibus parallelos". Quid sibi hîc velint radij diuersis » partibus paralleli,"nullo modo intelligo. Nihil enim huiusmodi quic- » quam exhioetur in schemate lioc, pag. 172= depicto. Vt mentem hic » apertiùs explices oro. Obscurissimum etiam illud est, nisi ego sim tar- » dissimus, quod habetur ad calcem huius articuli, de decussatione ra- » diorum duo vitra conuexa, DBQ et dbq, permeantium. Sed ad margi- » nem huius loci in editione tuâ Gallicâ relegas nos ad paginam 108, id » est ad figuram illam, quae in latinâ editione habetur pagina 164'. Ego » verô ibi in vitris illis, nullam omninô video radiorum decussationem, » sed tantùm inter vitra, ad communem focum I. Nulii enim ibi radij » apparent, nisi paralleli, qui parallelismum seruant donec ad conuexi- » tates vitrorum BD ei bd peruenerint, vbi demùm ita incipiunt inflecti, » vt omnium tandem tiat decussatio, in foco I, non alibi. Hîc autem dicis » radios etiam in illis vitris DBQ et dbq primo decussari in superficie » prioris, puta DBQ; deinde in altéra posterioris, puta dbq. Quam » autem intelligis superticiem ? Planam an conuexam? Et an eandem in » vtrâque? Pergis porro : Ij saltem qui ex diuersis partibus allabuntur'. y> Quid est, ex diuersis partibus allabi ? Nunquid intelligis ex aduersis » siue oppositis? Nam paralleli etiam qui u^^ eodem obiecto émanant » rectè dici possunt allabi ex diuersis partibus. Hîc prorsus in luto hœ- » reo. »

« Quo magis hœc perspicilla obiectorum imagines augent, eo pauciora

a. Page 144. 1. 3o, et p. 612, 1. 26, de la présente édition.

b. Page 612, I. 5 (texte latin de la présente édition'. Il s'agit ici d'une addition à la p. 145. 1. 1 1 du texte français.

c. Page 164, 1. I, et p. 622, 1. 4.

d. Page 190, 1. i5, et p. 632, 1. 20.

e. Page 191.

f. Voir page 192, note a.

g. Page 192, 1. 14, et p. 632, avant-dernière ligne.

�� � 1, 3I9-33I. DLXXIV. — 2 1 Octobre 1649.

��441

��» simul reprcesentant ". Cùm perfectiora haec perspicilla aperturam vitri » exterioris maiorem habent, eaque plulres proinde parallèles radios ab » obiecto suscipit, quàm imperfectiorum minor apertara, omnesque illi » radij ad fundutn oculi à conuexà dicti vitri superficie contorquentur, » cur non plura etiam obiecta, seqùè ac maiores imagines, in oculo pote- » runt depingere? »

« Hyperbole omnino similis et œqualis priori deprehendetur ". Suppo- » nis igitur Hyperbolas omnes, quarum t'oci œquidistant à verticibus, » quamuis hee par conum, illx per funem et regulam describantur, per » èif.ap[xoYV coincidere. Imo hîc ipsam verticum œquidistantiam supponis; » quod vt falsum non video, ita puto tamen veritatem illius, cùm funda- » mentum sit totius, quam mox expositurus es, machinae, fuisse operae » pretium demonstrasse. Quod quidem si facili negotio mihi efficefe po- rt teris, lubens audiam. Sin res operosior fuerit, tanto authori mallem » credere, quàm mihi ipsi multum negotium in intelligendo conflare. »

« Habebit enim et aciem et cuspidem'. Aciem habeat ; sed quam cus- » pidem habere poterit, non video, prœsertim cùm acies huius instru- » menti fabricanda sit recta, non concaua, sic enim èsset sphaerica. Quae » si coniingat extremos circules latitudinis rotae, ad interiores tamen non » adaptabitur ; maior enim erit quàm vt cum illis conueniat. Vnde nec » tanget instrumenti huius cuspis circumductam rotam in rnedijs latitu- » dinis spatijs. »

« Tantam esse non debere, vt eius semidiameter, distantiâ, quœ erit ■a inter lineas 12 et 55, etc. "'. Huiusce rei rationem autumo, quod tune » concaua vitri superficies sphaerica fieret, non Hyperbolica. »

« Vt nonnullos ex maxime industrijs et curiosis, etc. '. Lubenter ex » te audirem, num quis ex peritioribus illis artificibus periculum fecerit » adhuc in ingeniosissimo hoc tuo inuento, et quo successu. Nam quod » quidam hîc mussitant aliquos | tentasse, operamque lusisse, id aut falsum » arbitrer, aut opifices illos qui tentarunt ex peritioribus non fuisse. »

a Quod Meteora aitinet, difficultates quce ibi occurrunt, pauciores » sunt, et leuioris opinor momenti. Quales autem sint mox audies. »

« Et denique prope terram quàm prope nubes ' . Hoc asseris de radijs

a. Page 204, 1. ?i, et p. 638, au, bas. Texte de Descartes : pauciores. h. « Si Gallicum Sermonem consulas Articulus hic 6" est. » (Irtst.) — Page 216, 1. 10, et p. 644, dernière ligne.

c. « Consule gallicum sermonem sub finem articuli 8'. » (Inst.) — Page 223, 1. 22, et p. 648, 1. i5.

d. « Vide Art. 9 Gallici sermonis sub médium. » [Inst.) — Page 224, 1. 12, et p. 648, I. 29.

c. « Ultimuin. » [Inst.) — Page 227, 1. 16, et p. 65o, fin. f. Page 234, 1. 28, et p. 653, 1. 10.

Correspondance. V. 56

��Artic. -^ pag. i85, lin. 10.

��Ad Capvt 10. Artic 4, lin, 27,

��Ad Artic. 6, pag. 202, lin. 25.

��Ad Artic. 7, lin. i5.

��Ad Artic. 10:

��Meteorvm Capvt I.

�� � 442

��Correspondance.

��I, 321-^1?.

���Artic. 4, » tàm redis quàm reflexis. Qui autem fieri possit, vt recti, nisi quatenus

pag. 210, lin. 7. „ reflectuntur et replicantur iterùm in se prope Terram, vim caloris au- » géant, non video. Tum verù non sunt simpliciter recti, sed recti cum » reflexis coniuncti. Sed et altior scrupulus mihi animo hîc inhasret. de » tuâ radiorum reflexione. Nam, iuxtà vulgatam Philosophiam, simpli- » cissima huiusce rei ratio est : quôd fili instar radius Solaris reducitur » et replicatur, adeo vt geminatam vim, aut duplam quasi crassitiem, » reflexio necessariô conciliet calori. Quod locum non » habet in tua Philosophià. Neque enim duplicatur » filum, sed pila repercussa tuum reflexionis modum » rectiùs explicat. Vnde vix videtur possibile vt calor » geminctur. Quoniam pila descendens, puta ab A in » B, simplicem duntaxat motûs lineam constituit, qui » motus prorsus desijt, priusquàm eadem pila ascende- » rit a B ad D. Quapropter, cùm vnica linea motûs » vnâ vice existât, nequaquam videtur vis caloris duplo » maior fieri posse, immô verô potiùs minui in atire » terrae vicino, cùm non nihil motûs sui globulus seu » pila communicet cum paniculis terrestribus, vnde » in B D tardior motus erit et languentior quàm fuit » in AB. Non igitur abs re esset, si hic explices, cur » calescat aer prope Terram, magis quàm prope nubes ; » et annon fieri possit, vt quamuis motus minor sit » prope Ter]ram quàm in altioribus aëris regionibus, maior tamen calor » sentiatur, ob inœqualitatem huiusce motûs. »

« Sed etiam inferiores adeô raras atque extensas, etc. \ At cùm tam » rarae sint, qui possunt alias in se cadentes nubes excipere, ibique sis- » tere ? Videntur potiùs, prœ suâ tenuitaie, ad Terram transmissurœ, si » eô, allas, profecturae essent. »

« Ob aêris circumqiiaque positi resonantiam, etc. ^ Ita sane fingit Pa- » racelsus tonitru tam im.maniter boare et mugire, oh arcuata cœli tem- » pla, non absimili ratione, atque si quis œneam machinam, nitrato pul- I) uere onustam, disploderet sub tecto testudineato. Tu verù, sat scio, 9 nullis laquearibus œtherem claudi sustines, ac proindè videatur verisi- n milius, quôd, quô magis ictus distat à Terra, eu debilior futurus sit » sonitus. Cùm, nec tam commode fiât resonantia, quôd, quô reuerbere- » tur sonus, tam longe absit ab allisis corporibus. »

Capvt 9. B Pauci quippe tantummodo radij, etc. '. Nunquid igitur radiorum

Artic. 2, lin. 19. , paucitas caeruleum colorem générât? Videtur hoc haud ita consonum

» praecedentibus. Quippe quôd, cùm supra statueris, colores oriri ex

a. Page 317, 1. 4, de la présente édition.

b. Clers., Artic. g. — Page 317, 1. 12.

c. Page 347, 1. 3.

��Capvt 7. Artic. 6, pag. a83, lin. 4.

��Ad Artic. 7, lin. 2.

�� � 1, 3»ï-3î3. DLXXIV. — 21 Octobre 1649. 445

» varia proportione rotationis sphaerularum ad motum earundem rectum, » et particulatim caeruleum ex rotatione minore quàm progressu profi- » cisci, quasi in eo ipso constaret ipsa caerulei cOions ratio, nunc lamen » causam refers, non tam ad rotationis defectum, quàm < ad > paucita- » tem radiorum resilientium à superficie maris. Hîc igitur quaero vtrum » sentias, nullam aliam esse colorum rationem, praeter eam quam ipse tam » subtiliter et ingeniosè exposuisti, an et alijs modis colores oriri possint, » nuUâ habita ratione rotationis globuiorum, motûsque rectilînei : prae- » sertim cùm et ipse innuis aquam marinam caeruleam videri ob paucita- » tem duntaxat radiorum. Et certè explicatu haud facile est, cùm globuli > in x'quoris superficiem impingunt, cur non aut albescat mare, aut ru- » Ibescat cùm fortiùs impingunt ; aut illis resistitur fortiùs in superficie » maris, quàm in caelo prae vaporibus albescenie ? »

« Proposui iam omnia quae in scriptis tuis Physicis mihi visa sunt aut » intellectu difficilia, aut intelleciu difficulter vera. In quibus legendis » mirari non immeritô tibi subeat ingenij mei conditionem et fatum : » qui cùm profiter! ausim me caetera omnia in tuis scriptis satis intimé » intelligere (vbi plurima tamen reperiuntur, quae multô difficiliora » videri possint quàm de quibus sspiùs haesito), ista tamen quae tibi pro- » posui explicanda aut munienda, non aequè ac illa caetera intelligerem. » Ego verô hanc naturam meam atque indolem, quam à puero vsque in » me obseruaui (quâ nempe maxima saspenumerô faeiiciter vinco, victus » intérim à minimis), ad hune vsque diem emendare non potui. Huma- » nitatis tuae erit ignoscere, quod nefas est corrigere, nuUoque pacto » aut affectatae ignorantiae aut disputandi prurigini imputare, quôd tam » multa congesserim. Feci enim non ex effreni aliquo disputandi deside- » rio, sed potiùs ex religioso quodam erga tua studio,

Non tam certandi cupidus, quàm propter amorem : Quod te imitari aueo '.

» Quod scitè quidem ille, ego verô hâc in causa verissimè. Quod reji- » quum est, clarissime Gartesi, exorandus es, vt ista omnia quae scripsi, » aequi bonique consulas, et cum primo tuo otio rescribas. Quod si di- » gnatus fueris, peritissimum illum tandem efficies, qui semper fuit hac- » tenus Philosophiaî tuae studiosissimus,

« Henricus More. »

« Cantabrigiae, è Collegio Christi,

» 12. Calend. Nouemb. 164g. n

Cette lettre du 21 octobre est peut-être celle que Brasset transmit à Stockholm, dans une lettre à M. Piques (secrétaire d'ambassade), le 29 oc-

a. Lucrèce, De Natura rerum, III, 5-6.

�� � 444 Correspondance.

tobre 1649 : « ...Voici vne lettre pour M. des Cartes, que ie vous sup- » plie de luy rendre accompagnée de mes très humbles baisemains. . . » (Bibl. Nat., fr. ijgoi, f. 747-)

��DLXXV. Brasset a Descartes.

La Haye, 4 novembre 1649. Minute, Bibl. Nat.,/r. iygoi,f. 767.

En tête : « A M. de Cartes le 4' No" 1649. » — Voir la lettre DLXXIII, p. 433 ci-avant.

Monjîeur,

l'ay maintenant vne double coniouijjance a vous faire, l'vne de vojîre heureufe arriuee a Stokolm, l'autre, que vous y aure^ bientojî, Dieu aydant, M. Chanut ; car ie croy que fa prefence y augmentera vos contentemens. Les 5 nojlres n'ont duré qu'vn iour dans la iouiffance de le veoyr. Les raifons qu'il a eues de nous en priuer fi tofi, font trop iufies pour les controller. Celles d'Efiat ne feront point offencees, fi ie compte celles de fatnille les premières^. La nature garde au refpeéî ce qui luy efi 10 deub ; mais elle s'en attribue vn particulier ou le gênerai ne fçauroit trouuer a redire. Leur vnion efi efiroiéîe, car nous nefçaurions efire feruiteurs vtiles a no"^ maifires,

a. Chanut était retourné seul en France, laissant à Stockholm sa femme et ses enfants (voir ci-avant, p. 364, éclaircissement). Brasset écrira à M. Piques, le 27 nov. : « ...Mes vœux sont que bientost vous puissiez veoyr M. l'Ambassadeur arriué en parfaicte santé, et qu'il puisse compter a sa chère Pénélope les succez de son pénible voyage. , . » {Bibl. Nat.,fr. i7goi,f. 826 verso.)

�� � DLXXV. — 4 Novembre 1649. 44^

fans ejlre a nous mefmes. l'advoue que ie porte envye au plaijir dont vous alle^ ioùyr par la prefence d'vne per- fonne que l'honore au dernier point.

Vous m'aue^ diéî en deux mot'^ plus que tous les Pane- 5 gyriques du monde au fuieéî de cette grande & vertueufe Reyne, iugeant, comme vous faiéïes a l'œil, que leurs louanges font au dejfoub:^ de ce qu'elle mérite. Parmy tout cela, ie veoy auffy ce que peut fur vous la force dufang françoys par vos fouhaiél^ pour noflre repo^. Celuy du

10 dedans du Royaume fe raffermit, & c'efi le principal. Celuy du dehors nous viendra, quand il plaira a Dieu. La répugnance de nos ennemi-^fera leur condemnation devant luy. 'Cependant tafchons de couler nos iours en tranqui- lité d'efprit, & croye^, s'il vous plaif, que ne fçauroit

i5 finir qu'auec les miens la pafjion que i'ay de refier toute ma vie..,

Chanut, après quelques mois de séjour en France (p. 358-359 ci-avant), regagnait, avec le titre d'ambassadeur, son poste à Stockholm, où il avait laissé sa femme et ses enfants. Son voyage fut long : on a des lettres de lui datées de Dunkerque (24 oct.), d'Amsterdam (10, 12 et i3 nov.), de Hambourg (29 nov.). Il arriva à Stockholm, le 20 déc, et la première audience que lui accorda la Reine est du 23 [Bibl. Nat., fr. i-]g65, f. 264, 265 V., 26y, 2yj, 2y4 et 2j5). On a la date précise de son pas- sage à La Haye. Le 3 nov., Brasset écrivait à M. d'Estrades : « ...M. Cha- » nut est party ce jnatin, ne nous ayant voulu donner que la iournéc » d'hier pour iouir de sa présence et très agréable conversation. . . » {Ib., f. lyyoi, f. "60.] Et plus loin : a ...Le bon Saint-Amand. . . est a » Amstredam avec Verpré et autres, qui, à mon advis, ne lairront point u aigrir le vin dans les bouteilles, en attendant compagnie pour mener le » premier par terre a Hambourg. M. Chanut rencontrera bien a propoz » cette société ; quoyqu'il ne boyve d'ordinaire que de la petite bière, il » ne laissa pas hier de faire vostre santé auec de mauuais vin. Si celuy » que M. le vicomte de Machaut m'a amené de la Montagne de Rheins, » eust esté clair, il auroit servy a faire l'honneur de la table... » [Ib., J. 7<J/.) Chanut attendit une quinzaine, à Amsterdam, son bagage qui était resté en arrière ; il partit à la fin, sans l'avoir reçu.

A ce séjour de Chanut en Hollande se rapporte une tentative de Sor-

�� � 446

��Correspondance

��bière pour aller aussi en Suède, comme s'il voulait suivre Descartes en tous lieux. Le lendemain de la journée que Chanut avait passée à La Haye (2 nov. 1649), et à peine en était-il parti pour Amsterdam, que Brasset lui écrivait, le 3 nov. 1649 :

« Monsieur, La passion que^ i'ay pour vous est telle que ie ne sçaurois » perdre les occasions de la vous protester du soyr au lendemain. C'est » vne asseurance que vous renouuellera cette lettre par les mains de » M. de Sorbieres, qui va expressément pour acquérir quelque part en » l'honneur de vostre connoissance, et vous dire celuy que la Reyne de » Suéde luy a faict de l'appeler en sa Cour. Il a tant de bonnes qualitez

> que ie ne drubte point qu'il n'y donne et reçoyue tout contentement, et

» qu'en particulier vous ne soyez bien ayse de le favoriser, puisque vous » aymez naturellement les personnes de mérite, et qui peuuent tenir » parmy les esirangers nostre nation en estime, comme il n'y a rien ou- » blié, tandiz qu'il a esté par deçà. Aprez ce tesmoignage que ie doibz a » vne vérité conneiie, i'oserois vous supplier très humblement, Monsieur, » de luy faire paroistre que vous ne desagreez point ce qui vient de la » part de celuy qui est d'vne très entière dévotion... » {Bibl. Nat., fr. l'jgoi,/. -61 verso.)

Cette lettre devait être remise, sans doute ouverte, par Sorbière lui- même à Chanut. En voici une autre, que Brasset écrivit directement à son ami, le 4 nov. 1649 •

« Monsieur, A peine serez-vous arriué a Amstredam sans me veoyr au- •) prez de vous, sinon actu, du moins facultate. C'aura esté par vne lettre » dont hier au sovr i'accompagnay M. de Sorbieres, qui, comme bon » françoys et honneste homme, n'auroit pas eu besoin d'autre introduc- » tion auprez de vous, Monsieur, que ces qualitez pour y estre bien » venu, si elles vous avoient esté conneiies par vn précèdent tesmoi- » gnage; car vous aymez la vertu, et les suiects ou plie se trouue... » {Ib.,f. -jôS verso.)

Sorbière ne paraît pas avoir beaucoup plu à Chanut, et celui-ci l'écri- vit, sans doute, à Brasset, qui lui répondit, dans une lettre du 17 nov. 1649 :

« Quant au personnage a qui i'auois donné vne lettre d'adresse pour » vous. Monsieur, mon intention ne fut iamais de vous conuier a rien » qui fust au delà de ce que par vous mesme vous ingériez faisable. Fay » eu quelques considérations pour luy monstrer que ie le desirois servir. » Il ne m'auoit point déclaré a quel but il tendoit ; ie le trouue auec vous » délicat, ce qui me faict vous supplier que ma considération demeure » comme la chordc d'vn arc mouillée. » [Ib.,f. ygS.)

�� � DLXXVI. — 6 Novembre 1649. 447

DLXXVI.

Descartes a Clerselier.

Stockholm, 6 novembre 1649. [A. Baillet], Vie de Mons. Des-Cartes, t. II, pp. 387-388 (A) et p. 541 (B).

Suite du passage cité ci-avant, p. 41 1. A

« M. Descartes arriva heureusement à Stockholm au commencement » du mois d'octobre, et il alla descendre chez Madame Chanut, où elle » luy présenta des lettres de M. l'Ambassadeur son mari, qui l'aiten- » dolent avec un appartement tout préparé, qu'il ne luy fut pas libre de » refuser. Il se trouva tout d'un coup comblé de tous les avantages que » le séjour de son aimable Egmond et celuy de la ville de Paris joints » ensemble auroient pu difficilement luy procurer à la fois. [En marge : » Lettr. .MS. de Desc. à Clers. du 6 Novembre 1649.] Il se vid au milieu » d'une famille où régnoit la paix et la bonne discipline. Elle étoit gou- » vernée par une Dame d'une vertu insigne en marge : elle étoit sœur de » M. Clerselier', qui toute transportée du plaisir quelle avoit de retirer » le plus important et le plus intime des amis de son mari et de son frère, » sembloit n'avoir plus à souhaiter que le retour de M.l'.Ambassadeurpour » rendre sa joye parfaite, et pour partager avec luy la satisfaction qu'elle » recevoit de ce nouvel hôte. Le principal soutien de cette heureuse fa- » mille consistoit en deux garçons, à l'éducation desquels il ne manquoit » rien, tant pour la piété que pour la science. L'un [en marge : Martial » Chanut] est aujourd'huy Abbé d'Issoire et Visiteur général des Carme- » lites, l'autre [id. : Hector Chanut] est mort Conseiller au grand Con- » seil : tous deux au dessus de ce qu'on pourroit dire ici à leur avantage. » En un mot tout édifia .M. Descartes dans cette famille jusqu'aux der- » niers domestiques dans les actions et les discours desquels il sembloit » que le maître et la maîtresse avoient imprimé la crainte de Dieu et » l'amour de la vertu. » (Baillet, II, 387-388.)

Dans la même lettre à Clerselier, Descartes répondit à un mot de B Carcavi, lettre DLXX, p. 422, 1. 6, au sujet de Harriot. Tout le passage de Baillet (II, 541) a déjà été reproduit ci-avant, t. II, p. 458.

On voit, par le début de la citation A ci-dessus, que Descartes trouva, en arrivant à Stockholm, des lettres de Chanut, qui l'attendaient. Il est permis de supposer que, dans ces lettres, Chanut le priait, de la part de Pascal, d'étudier les variations de la hauteur du vif-argent dans un tuvau vide d'air. Des observations furent faites simultanément à

�� � 448

��Correspondance.

��Stockholm, à Paris et à Clermont en Auvergne. Pascal attribue à Chanut et à Descartes celles qui se firent en Suède. Mais Chanut, nous le savons (p. 445 ci-avant), ne se trouvait pas à Stockholm en octobre ni en no- vembre 1649, et n'y revint même que le 20 décembre. Donc, au moins jusqu'à cette date, les observations furent de Descartes seul. Puis les deux amis les firent peut-être ensemble jusqu'au 11 février i65o, au moins lorsqu'ils n'étoient pas malades, ce qui leur arriva à tous deux l'un après l'autre. A partir du 1 1 février, Descartes étant mort, Chanut continua seul '. Voici le témoignage de Pascal à ce sujet, imprimé en i663, à la soite des deux petits Traite\ de l'Equilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air :

1 Je m'avisay... de tascher d'avoir des observations qui fussent faites » en d'autres lieux bien éloignez les uns des autres, et qui fussent toutes » faites en même temps, afin de voir si on pourroit découvrir quelque » chose en les confrontant les unes aux autres. »

« Pour cet effet, j'en écrivis à Paris à un de mes amis qui y estoit pour » lors et qui estoit une personne fort exacte en toutes choses : je le priay ■n de prendre la peine d'y faire les mêmes observations que je faisois à » Clermont et de m'en envoyer ses feuilles tous les mois ; ce qu'il fist, » depuis le premier Aoust i649Jusques à la fin de Mars i65i, auquel » temps je finis aussi. »

« Et je medonnay l'honneur d'en écrire aussi à Monsieur Chanut, dont » le mérite et la réputation sont connus par toute l'Europe, qui estoit » pour lors Ambassadeur en Suéde, lequel me fist la faveur d'aggreer ma » prière, et de m'envoyer pareillement les observations que luy et Mon- » sieur Descartes firent à Stokolm, depuis le 21 Octobre 1649 jusques au » 24 Septembre i65o, comme je luy envoyois aussi les miennes. . . » Suit toute une discussion, avec des conjectures propres à Pascal.

« ...Monsieur Chanut avoit conjecturé, par ses observations des 22 » premiers jours ", que c'estoit les vents régnans qui causoient ces divers » changements. »

« Mais il ne me semble pas que cette conjecture se puisse soutenir dans )) ses expériences suivantes ; aussi avoit-il bien preveu luy mesme, comme » il paroist par ses lettres, qu'elles la pourroient destruire. Et en effet le » vif argent hausse et baisse à toutes sortes de vents et en toutes saisons, » quoy qu'il soit ordinairement plus haut en Hyver qu'en Esté. . . »

« ...Cependant on peut faire ces remarques générales, touchant les

a. Ou peut-être faut-il entendre les termes de sa lettre du 28 mars à FI. Périer (imprimée en i663 à la suite des observations reproduites ci- après), en ce sens que Chanut aurait commencé, le 6 mars i65o, une nou- velle série d'observations, les précédentes ayant été faites par Descartes seul.

b. Du 6 au 28 mars i65o, d'après la lettre de Chanut citée dans la note précédente. Descancs, dit en effet Chanut, n'avait pas observé les vents régnants.

�� � i '^ Décembre 1640.

��DLXXVII. — 27 Novembre 1649. 449

» plus grandes et plus petites hauteurs remarquées dans ces expe-

» riences : «  « A Clermont, le plus haut : 26 poulces 11 lignes et demie. Le 14 Fe-

» vrier i65i. Nort, bien gelé et assez beau. » « Cela n'est arrivé que ce jour là, mais en beaucoup d'autres, durant

» ce mesme Hyver, il y a eu 26 poulces 10 lignes ou g lignes, et mesme

» // lignes, le 5 Novembre 1649. » « Le plus bas: 25 poulces 8 lignes. Le 5 Octobre 1G49. » « Il n'y a que celuy là de si bas, quelques autres à 25 poulces g lignes

» ou 10 ou 1 1. » « La différence entre le plus haut et le plus bas à Clermont est de

j> / poulce 3 lignes et demie. » « A Paris, le plus haut : 28 poulces 7 lignes. Le 3 et 5 Novembre 1649. » « Le plus bas : 2j poulces 3 lignes et demie. Le 4 Octobre 1649; » « Et on peut remarquer que, dans le mesme mois de cette année, il se

« trouve presque au plus haut et au plus bas :

» sçavoir 28 p. 6 l. \ 4 » Et 2-] p. 4 l.

i> La différence entre le plus haut et le plus bas à Paris est de / poulce » 3 lignes et demie. »

« A Stokolm, le plus haut : 28 poulces 7 lignes. Le 8 Décembre 1649, » auquel jour Monsieur Descartes remarque qu'il faisoit fort froid. »

« Le plus bas : 26 poulces 4 lignes et trois quarts. Le 6 May iô5o, » vent sud-ouest, temps trouble et doux. »

a La différence entre le plus haut et le plus bas à Stokolm est de » 2 poulces 2 lignes et un quart. »

« Et ainsi les inegalitez se sont trouvées beaucoup plus grandes à « Stokolm qu à Paris ou à Clermont. »

« Et ces inegalitez sont quelquefois fort promptes. »

« Par exemple, 6 Décembre 1649 : 2 j poulces 5 lignes. »

« Et le 8 du mesme mois : 28 poulces 7 lignes. . . »

��DLXXVII. Brasset a Descartes.

La Haye, 27 novembre 1649. Minute, Bibl. nat.,/r. ijgoi,/. S2y verso.

��En tête : « A M. Descartes du 27 no' 1649- » Correspondance. V.

�� � Monsieur,

Vous me feiîes hier au foyr vn prefent^, par les mains de M. Van Berg, qui m’oblige a vn très humble remerciement. Il doibt ejlre renforcé de celuy de ma fille, puifque vous aue^ voulu qu’elle y participafi. Elle 5 n’a point iufques icy de plus forte paffion que celle de Rire* ; s’il luy en vient d’autres, elle vous aura l’obli- gation d’apprendre de vous, M(onJteur), a les connoijîre & d’en proftter.

l’ay grand defir que la mienne pour l’heureux retour \o a Stokolm de M. V Amb[affadeur) foit accomplie^ . Elle efi fi iufie & fi raifonnable, qu’elle ne peut manquer de vous ejîre commune. Il m’en refîe vue autre, qui ne s’efloi- gnera iamais de mon ame : c’efl de vous pouuoir faire pa- roifre en effeâ que ie fuis... i5

Page 45o, 1. 7. — Christian Huygens écrira de Paris, le 23 juillet i655, à son frère aîné Constantin, parlant des visites qu’il fait : « . . .Apres, chez » Monsieur Bracet, et vismes aussi Mademoiselle sa fille, laquelle j’ay » trouvé fort sçavante de tout ce qui se passe en Hollande jusqu’aux » moindres choses; au reste, un peu moins belle que parle passé, et ce » nonobstant, de très bonne humeur comme tousiours. t (Œuvres de Christiaan Huygens, La Haye, 1888, t. I, p. 340.)

Voici quelques traits de caractère de cette jeune fille, empruntés à la correspondance de son père :

Brasset à M. de Franchemont, 11 mai 1645 :« ...Marie-Charlotte n’a » ouy qu’en passant la part que vous luy auez donnée en voz souhaictz ; » vne fleur, vne salade, vn plat de cresme, sont si capables de la diuertir, » qu’elle ne se laisse point ronger d’autres soings. Dieu la contienne dans » cette bonne humeur! » [Bibl. Nat.,/r. ijSgy,/. 2go.)

A M. des Landes- Payen, i3 mai 1645 : « Pour moy, i’ay la mienne

a. Les Passions de l’ame. Par René Des Cartes. (A Amsterdam, chez Louys Elzevier, 1649. Avec; privilège du Roy, pet. in-8°.) Une partie des exemplaires portent : « à Paris, chez Henry Le Gras ».

b. Chanut n’arrivera à Stockholm que le 20 décembre. Voir ci-avant, p. 445; éclaircissement. DLXXVIII. — 4 Décembre 1649. 451

» {ma femme) icy.(à Munster) auec nostre grande fille, qui regrette bien » les œylletz et abricotz de Vorburg; mais elle aimeroit encores mieux que » vous luy donnassiez de ceux de Ruel ou de La Charité... » {Ib.,/. 2g4.)

A M. Hennequin, 9 mars 1646 : « Marie-Charlotte attend Pasqucs et » les noysettes en bonne deuotion. » {Ib.,fr. i-8g8,f. ig3.)

A Ogier, i3 fév. 1648 : « ...Marie-Charlotte a receu depuis peu vne 1) pièce d'ornement de son cabinet de deuotion que les bonnes Dames de » Lorraine luy ont enuoyee. Elle attend le retour a Munster de M. Coin- » tereau pour les en remercier. » {Ib.,f. i jgoo, f. 6g.)

��DLXXVIII.

Elisabeth a Descartes.

4 décembre [1649], Copie MS., Rosendaal, près Arnhem, Collection Pallandt, n" 10.

Publiée par Foucher de Careii, p. 143-144, Descartes et la Prin- cesse Elisabeth [Paris, Germer-Baillière, i8jg). Réponse à la lettre DLXXI, du g octobre 164g, p. 42g.

Monjieur De/cartes,

Vojîre lettre du ^^^ s' eji promenée par Cleue; mais toute vieille elle ne laijfe pas d'ejlre tres-agreable & vne preuue fort obligeante de la continuation de vojîre bonté 5 pour moy, qui m'ajjeure aujfi de l'heureux fuccés de vojîre voyage, puifque le fuiet en mérite la peine & que vous trouue'^ encore plus de merueilles en la Reine de Suéde que fa réputation n'en fait éclater. Mais il faut auouer que vous efîes plus capable de les connoijîre que 10 ceux qui fe font méfiés iufqu'icy de les proclamer. Et il me femble en fauoir plus, par ce peu que vous en dites, que par tout ce que i'en ay appris d'ailleurs. Ne croye^ pas toutefois qu'vne defcription fi auantageufe me donne matière de ialoufie, mais plutojî de m'ejlimer vn peu plus

�� � 4^2 Correspondance.

que ie ne faîfoîs auant qu'elle m'a fait auoir Vidé'e cTvne perfonne Jî accomplie, qui affranchit nojîre fexe de l'im- putation d'imbecilité & de foiblejje que MM. les pé- dants lui fouloient donner. le m'ajfeure, lorfqu' elle aura vne fois gouflé vofîre philofophie, elle la préférera à 5 leur philologie. Mais i' admire qu'il efl poffible à cette Princejfe de s'appliquer à l'étude comme elle fait, & aux affaires de fon royaume auffi, deux occupations fi diffé- rentes, qui demandent chacune vne perfonne entière. L'honneur qu'elle m'a fait, en voflre prefence, de fe fou- lo uenir de moy, ie l'attribue entièrement au deffein de vous obliger, en vous donnant fuiet d'exercer vne charité que vous auer témoigné d'affeéîer en beaucoup d'autres occa- fîons, & vous dois cet auantage, comme auffi fi l'obtiens celuy d'auoir quelque part en fon approbation, que ie i5 pourray conferuer d'autant mieux que ie n'auray iamais l'honneur d'eflre connue de fa Maieflé autrement que vous me repi'efente:^. le me fens toutefois coupable d'vn crime contre fon feruice, efîant bien aife que voflre extrême vénération pour elle ne vous obligera pas de 20 demeurer en Suéde. Si vous en parte:!^ cet hyuer,.i'efpere que ce fera en la compagnie de M. Kleift, où. vous troii- uere? la meilleure commodité pour donner, le bonheur de vous reuoir à

Vofîre tres-affeéïionnée à vous feruir, 25

Elisabeth. M. Def cartes.

Ce l^jfïr.- Ma dernière e/loit du 10/20 nou.^

��4 fouloient] vouloient (F. de C). — 10 m'aj a {Id.). a. Lettre perdue.

�� � DLXXIX. — 4 Décembre 1649. 453

Presque en même temps, Brasset écrivait de La Haye à Chanut (qui devait être alors à Hambourg, sur le point de passer en Suède), le 3 dé- cembre 1649 :

<i le me trouvay hier au soyr entre deux Reynes, Tvne parlante, l'autre » muette, mais qui ne laissoit pas de porter sur son visage les traicts de » sa Maiesté et de rexcellence de son esprit. En vn mot, la Reyne de » Bohesme auoit derobbé (ce fut son terme) le pourtraict de celle de » Suéde, et voulut me le faire veoyr. Ce fut de la part de cette bonne » Princesse avec des tendresses d'amour pour l'original, et de la mienne » avec vne force de respect. . . » [Bibl. Nat.,fr. i~ç)Oi, f. 85i verso.)

Le 10 décembre, Brasset écrivait à M. Piques à Stockholm :

« ...le vous supplie, s'il (M. C/raMMfj estoit arrivé, comme ie l'espère » et souhaicte, de luy présenter mes très humbles baisemains et a Madame » l'Ambassadrice. Ma femme est de moitié dans ce compliment. Monsieur » des Cartes n'y sera pas oublié, s'il vous plaist. . . » [Ib.,f. 8~6.)

��DLXXIX.

Descartes a l'Abbé Picot. Stockholm, 4 décembre 1649.

[A. Baillet], Vie de Monsieur Des-Cartes, t. II, pp. 388 et Sgi (A), p. 393 (B),

et p. 391-392 (C).

A deux reprises il est fait mention de cette lettre par Baillet, t. H, A p. 388 et p. 391, en même temps que de celle du 9 octobre (voir ci-avant, p. 432 A et B), et même, la seconde fois, en même temps que de celle du 25 déc, lettre DLXXXI ci-après, sans qu'on puisse détacher ce qui est proprement du 4 décembre.

a Sur la fin du mois de Novembre, le sieur Elzévier fit sçavoir à B » M. Descartes qu'il avoit achevé l'impression de son traité des Passions » de l'Ame in VHI" à Amsterdam. Aussi-tôt il écrivit à Messieurs de « Berghen et de Hooghelande en Hollande, et à l'Abbé Picot [en marge : » Lettr. MS. du 4 Décemb. Lettr. MS. du 25 Décemb.], nouvellement « revenu de Poitou à Paris, pour la distribution des largesses dont il » vouloit reconnoître ses amis. Il luy recommanda sur tout d'en aller » présenter de sa part à M. le Chancelier, à M. le Grand-Maitre, à M. le » Duc de Luines, à M. l'Abbé d'Estrées, à M. l'Avocat général Bignon, à » M. de Montmor, à M. de Verthamont, etc. Il chargea aussi M. de

�� � 454 Correspondance.

» Mariigny d'en distribuer quelques-uns à la Cour, et il n'oublia pas » M. de la Chambre, Médecin de M. le Chancelier, dont il avoit acquis » l'amitié depuis l'an 1644 jusqu'à tel degré de familiarité qu'ils s'écri- » voient assez fréquemment, et qu'il ne fit point difficulté de le charger » aussi de quelques autres exemplaires pour être donnez à ceux de leurs » amis communs qui leur étoient les plus particuliers. [En margj : » Lettr. MS. du i5 Janvier i65o de Desc. à Picot.] (Baillet, II, SgS.) .

Suite du passage cité ci-avant, p. 432 A :

a Peu de têms après [en marge : Négociât, de Suéde, tom. 2, pag. 10], » on reçut des nouvelles à Stockholm, qui marquoient, de plus d'un en- » droit d'Allemagne et de Pologne, que l'on soupçonnoit à Warsovie le » comte de Bregy d'avoir proposé à la Reine de Suéde quelques desseins » sur la Prusse. L'événement ne fit pourtant rien connoître de la vérité de » ce bruit, auquel il en succéda un autre, qui marquoit assez que ce » Comte ne tarderoit pas à se faire des envieux à la Cour de Suéde. Ces » secondes nouvelles portoient que le Chancelier Oxensiicrn étoit ravi » que le Comte de Bregy augmentât de plus en plus sa faveur et son » crédit auprès de la Reine, dans l'espérance de s'en servir pour faire un s contrepoids à la puissance nouvelle du successeur designé à la Cou- » renne [en marge : Le Prince Charles Gustave Palatin, cousin et héritier » de la Reine], et à la maison de la Gardie qui étoit dans la faveur depuis » longtêms. Mais la Reine, qui veilloit sur tout le monde avec une pru- » dence qui n'étoit guéres inférieure à celle de ce vieux politique, fut » bien aise de connoître M; de Bregy de plus loin, avant que de luy donner » sa confiance et de l'employer. On a crû qu'elle avoit communiqué son » dessein à M. Descartes, et que, voyant l'amitié qui étoit entre luy et » M. de Bregy, elle avoit voulu se servir de luy pour en avoir une con- » noissance plus particulière. Ce fut la première fois -que M. Descartes » se vid consulter sur des affaires d'Etat ; et il n'y a peut-être que la » discrétion avec laquelle il a conduit son secret, qui empêche aujour- » d'huy que nous ne puissions vérifier clairement cette singularité. Il ne » nous en reste que des soupçons fondez sur ce qu'il en écrivit à l'Abbé » Picot au mois de Décembre [en warg-e ; Lettr. M S. du 4 Décembre 1649]:

J'ay fait (dit-il) affez particulièrement connoiffance & amitié avec M. de Bregy; mais, parce que vous l'avez connu plus long-têms que moy & en plus de diverfes occafions, vous m'obligerez, s'il vous plaît, de me mander particulièrement le iugement que vous en faites, & auffi celuy quen font communément les autres qui le connoiiTent. J'ay quelque intérêt de le

�� � DLXXX. — i8 Décembre 1649. 4??

fçavoir; & afin que vous puiffiez me Técrire plus libre- ment, il ne fera pas befoin de le nommer dans vôtre lettre, parce que j'entendray affez de qui il fera quef- tion. Je crois que vous le verrez bien-tôt à Pans, à 5 caufe de la mort de fon père. Je vous prie de l'aflurer de l'eftime toute finguliére que j'ay pour fon mérite & de luy témoigner combien je fais cas de fon amitié.

(Baillet, II, 391-392.)

��DLXXX.

Desgartes \ Brégy.

Stockholm, 18 décembre 1649.

Autographe, Paris, Collection Hunolstein.

L'autographe ne porte point d'adresse. Mais cette lettre, comme celle du iS janvier ci-après, fait partie d'une collection de lettres adressées : « A M. de Flessel, vicomte de Bregi, Conseiller du Roy en ses Conseils, à Paris. » D'ailleurs le contenu concorde parfaite- ment avec les indications fourmes par Baillet, et tirées de la corres- pondance de Brasset. Voir les éclaircissements.

Monfieur, Le mauuais tems qu il a fait icy, quelques iours après voftre départ*, m'auoit donné beaucoup de crainte pour vous; & lorfque i'ay apris que vous eftiez arriué viuant a Dantzic, i'ay beaucoup participé a la ioye qu'il me femble que vous deuez auoir fentie, après vous eftre vu efchapé de la tempefte. le vous fouhaite vn fucces plus fauorable & plus tranquille en toutes les autres chofes que vous entreprendrez.

��10

��i5

�� � 456 Correspondance,

le ne me fuis enquis que de la renommée, touchant la raifon qui a empefché que vous n'ayez receu le pre- fent qu'on auoit préparé* : car i'aurois creu que c'euft efté de mauuaife grâce d'en parler a fa M'^, ou feule- ment de luy rien dire dont elle puft connoiftre que 5 vous vous en foyez enquis. Mais la renommée affure que ce prefent n'a manqué d'ellre donné, que pource qu'il n'eiloit pas encore preft, & qu'il vous doit élire porté a Hambourg. 11 efl vray que cete mefme re- nommée publie beaucoup d'autres chofes qui font 10 très fauffes, & qui ne feruent qu'a faire connoiftre la ialoufie de ceux qui les difent. le croy qu'on peut mètre au nombre de ces chofes ce que quelques vns difent, qu'outre ce prefent, qu'ils eftiment iix rail efcus, vous auez encore emporté d'icy fix mil efcus i5 en argent, ou, comme quelques autres affurent, dix mille.

Il y a quelques iours que la Reine me demanda fi i'auois eu de vos nouuelles, & ce que vous me man- diez, le luy dis que vous efperiez eftre icy a la fin de 20 Mars, a quoy elle repartit qu'elle ne penfoit pas que ce puft eftre fi toft, & que vos affaires vous retien- droient peuteftre dauantage. Hier au foir ie luy dis que ie me propofois de vous efcrire auiourdhuy, pour fçauoir fi elle ne me commanderoit point de 25 vous mander quelque chofe de fa part ; mais, pource que ie luy dis que ie n'auois point d'adreffe certaine pour vous efcrire, finon que ie penfois que ma letre vous attendroit a Hambourg, elle me refpondit qu'elle vous efcriroit elle mefme & adrefferoit fes letres a 3o M^ Cantefter en Hollande.

�� � DLXXX. — i8 Décembre 1649. 457

le ne vous puis encore rien dire de la façon qu'on a goufté icy la nouuelle de voftre retour, pource que ie parle a fort peu de perfonnes, & que vous ne pouuez douter que ceux du pais n'en ayent beaucoup de 5 ialoufie. Auiourdhuy, qui eft le iour de la naiffance de la Reine, on a chanté le T