Cycle troyen (chants cypriens)

La bibliothèque libre.


ΚΥΠΡΙΑ CHANTS CYPRIENS
a

Ζεὺς βουλεύεται μετὰ τῆς Θέμιδος περὶ τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου. παραγενομένη δὲ Ἔρις εὐωχουμένων τῶν θεῶν ἐν τοῖς Πηλέως γάμοις νεῖκος περὶ κάλλους ]ά[νίστησιν Ἀθηνᾶι, Ἥραι καὶ Ἀφροδίτηι• αἳ πρὸς Ἀλέξανδρον ἐν Ἴδηι κατὰ Διὸς προσταγὴν ὑφ᾽ Ἑρμοῦ πρὸς τὴν κρίσιν ἄγονται• καὶ προκρίνει τὴν Ἀφροδίτην ἐπαρθεὶς τοῖς Ἑλένης γάμοις Ἀλέξανδρος.

a

Zeus s’entretient avec Themis de la guerre de Troie. Eris [déesse de la discorde] apparaît alors que les dieux festoient pour le mariage de Pelée et provoque une dispute à propos de la beauté entre Athéna, Héra et Aphrodite. Selon l’ordre de Zeus, elles sont amenées par Hermès, auprès d’Alexandre [=Pâris] sur l’Ida pour qu’il tranche. Alexandre, enflammé par l’idée d’épouser Hélène, se décide en faveur d’Aphrodite

b

ἔπειτα δὲ Ἀφροδίτης ὑποθεμένης ναυπηγεῖται, καὶ Ἕλενος περὶ τῶν μελλόντων αὐτοῖς προθεσπίζει, καὶ ἡ Ἀφροδίτη Αἰνείαν συμπλεῖν αὐτῶι κελεύει. καὶ Κασσάνδρα περὶ τῶν μελλόντων προδηλοῖ. ἐπιβὰς δὲ τῆι Λακεδαιμονίαι Ἀλέξανδρος ξενίζεται παρὰ τοῖς Τυνδαρίδαις, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῆι Σπάρτηι παρὰ Μενελάωι• καὶ Ἑλένηι παρὰ τὴν εὐωχίαν δίδωσι δῶρα ὁ Ἀλέξανδρος. καὶ μετὰ ταῦτα Μενέλαος εἰς Κρήτην ἐκπλεῖ, κελεύσας τὴν Ἑλένην τοῖς ξένοις τὰ ἐπιτήδεια παρέχειν, ἕως ἂν ἀπαλλαγῶσιν. ἐν τούτωι δὲ Ἀφροδίτη συνάγει τὴν Ἑλένην τῶι Ἀλέξάνδρωι καὶ μετὰ τὴν μίξιν τὰ πλεῖστα κτήματα ἐνθέμενοι νυκτὸς ἀποπλέουσι. χειμῶνα δὲ αὐτοῖς ἐφίστησιν Ἥρα. καὶ προσενεχθεὶς Σιδῶνι ὁ Ἀλέξανδρος αἱρεῖ τὴν πόλιν. καὶ ἀποπλεύσας εἰς Ἴλιον γάμους τής Ἑλένης ἐπετέλεσεν.

b

Ensuite, sur proposition d’Aphrodite, des vaisseaux sont construits. Puis Hélénos prédit ce qui va leur arriver. Puis Aphrodite dit à Énée [d]’accompagner [Alexandre]. Puis Cassandre prévoit ce qui va arriver. Alexandre débarque à Lacédémone et les Tyndarides lui offrent l’hospitalité ; puis après Ménélas fait de même à Sparte. Puis Alexandre, tout en profitant de l’hospitalité, offre des présents à Hélène. Et après cela, Ménélas part pour la Crète en ayant chargé Hélène de prendre soin de leurs hôtes jusqu’à leur départ. Alors Aphrodite réunit Hélène et Alexandre. Puis après avoir fait l’amour, ils chargent à bord des navires la plupart des richesses [de Ménélas] et mettent les voiles dans la nuit. Mais Héra leur envoie une tempête et après avoir dérivé vers Sidon, Alexandre s’empare de la ville. Puis il reprend la mer jusqu’à Ilion [=Troie] et célèbre son mariage avec Hélène.

c

ἐν τούτωι δὲ Κάστωρ μετὰ Πολυδεύκους τὰς Ἴδα καὶ Λυγκέως βοῦς ὑφαιρούμενοι ἐφωράθησαν. καὶ Κάστωρ μὲν ὑπὸ τοῦ Ἴδα ἀναιρεῖται, Λυγκεὺς δὲ καὶ Ἴδας ὑπὸ Πολυδεύκους. καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν ἀθανασίαν.

c

Pendant ce temps Castor et Pollux sont capturés alors qu’ils volaient le troupeau d’Idas et Lyncée. Puis Castor est tué par Idas ; Lyncée et puis Idas sont à leur tour tués par Pollux. Puis plus tard Zeus rend immortels [Castor et Pollux] un jour sur deux.

d

καὶ μετὰ ταῦτα Ἶρις ἀγγέλλει τῶι Μενελάωι τὰ γεγονότα κατὰ τὸν οἶκον. ὁ δὲ παραγενόμενος περὶ τῆς ἐπ᾽ Ἴλιον στρατείας βουλεύεται μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ πρὸς Νέστορα παραγίνεται Μενέλαος. Νέστωρ δὲ ἐν παρεκβάσει διηγεῖται αὐτῶι ὡς Ἐπωπεὺς φθείρας τὴν Λυκούργου θυγατέρα ἐξεπορθήθη, καὶ τὰ περὶ Οἰδίπουν, καὶ τὴν Ἡρακλέους μανίαν καὶ τὰ περὶ Θησέα καὶ Ἀριάδνην. ἔπειτα τοὺς ἡγεμόνας ἀθροίζουσιν ἐπελθόντες τὴν Ἑλλάδα. καὶ μαίνεσθαι προσποιησάμενον Ὀδυσσέα ἐπὶ τῶι μὴ θέλειν συστρατεύεσθαι ἐφώρασαν, Παλαμήδους ὑποθεμένου τὸν υἱὸν Τηλέμαχον ἐπὶ κόλασιν ἐξαρπάσαντες.

d

Puis après, Iris [la messagère des dieux] informe Ménélas de ce qui s’est passé chez lui. Il part et s’entretient avec son frère [Agamemnon] d’une expédition contre Ilion. Puis Ménélas se rend chez Nestor. Nestor lui raconte l’histoire d’Épopée, comment il séduisit la fille de Lycurgue et saccagea sa cité ; puis aussi l’histoire d’Œdipe, puis celle de la folie d’Hercule, puis celle de Thésée et Ariane. Alors ils se rendent dans toute la Grèce pour réunir les chefs. Ulysse ayant fait semblant d’être fou, car il ne voulait pas se joindre à l’expédition, ils le démasquèrent quand, sur une idée de Palamède, ils se saisirent de son fils Télémaque pour lui infliger une punition.

e

καὶ μετὰ ταῦτα συνελθόντες εἰς Αὐλίδα θύουσι. καὶ τὰ περὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς στρουθοὺς γενόμενα δείκνυται καὶ Κάλχας περὶ τῶν ἀποβησομένων προλέγει αὐτοῖς. ἔπειτα ἀναχθέντες Τευθρανίαι προσίσχουσι καὶ ταύτην ὡς Ἴλιον ἐπόρθουν. Τήλεφος δὲ ἐκβοηθεῖ Θέρσανδρόν τε τὸν Πολυνείκους κτείνει καὶ αὐτὸς ὑπὸ Ἀχιλλέως τιτρώσκεται. ἀποπλέουσι δὲ αὐτοῖς ἐκ τῆς Μυσίας χειμὼν ἐπιπίπτει καὶ διασκεδάννυνται. Ἀχιλλεὺς δὲ Σκύρωι προ]σ[σχὼν γαμεῖ τὴν Λυκομήδους θυγατέρα Δηϊδάμειαν. ἔπειτα Τήλεφον κατὰ μαντείαν παραγενόμενον εἰς Ἄργος ἰᾶται Ἀχιλλεὺς ὡς ἡγεμόνα γενησόμενον τοῦ ἐπ᾽ Ἴλιον πλοῦ.

e

Puis après ils se rassemblent à Aulis et font des sacrifices. Puis l’épisode du serpent et des moineaux est raconté [par l’auteur du poème original]. Puis Calchas leur annonce ce qui va advenir. Ensuite ils prennent la mer et débarquent à Teuthrania qu’ils cherchent à piller pensant qu’il s’agit d’Ilion. Télèphe surgit pour la défendre, tue Polynice, le fils de Thersandre, avant d’être blessé par Achille. Alors qu’ils quittent la Mysie, ils sont pris dans une tempête et se retrouvent éparpillés. Achille atteint Scyros où il épouse Déidamie la fille de Lycomède. Alors Télèphe arrive à Argos en suivant un oracle et Achille le soigne, dans la pensée qu'il sera leur guide pour leur voyage vers Ilion.

f

καὶ τὸ δεύτερον ἠθροισμένου τοῦ στόλου ἐν Αὐλίδι Ἀγαμέμνων ἐπὶ θηρ]ῶ[ς βαλὼν ἔλαφον ὑπερβάλλειν ἔφησε καὶ τὴν Ἄρτεμιν• μηνίσασα δὲ ἡ θεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς τοῦ πλοῦ χειμῶνας ἐπιπέμπουσα. Κάλχαντος δὲ εἰπόντος τὴν τῆς θεοῦ μῆνιν καὶ Ἰφιγένειαν κελεύσαντος θύειν τῆι Ἀρτέμιδι, ὡς ἐπὶ γάμον αὐτὴν Ἀχιλλεῖ μεταπεμψάμενοι θύειν ἐπιχειροῦσιν. Ἄρτεμις δὲ αὐτὴν ἐξαρπάσασα εἰς Ταύρους μετακομίζει καὶ ἀθάνατον ποιεῖ, ἔλαφον δὲ ἀντὶ τῆς κόρης παρίστησι τῶι βωμῶι.

f

Puis quand l’expédition eut été rassemblée pour la deuxième fois à Aulis, Agamemnon atteignit un cerf à la chasse et déclara qu'il surpassait Artémis elle-même. La déesse en courroux les empêcha de prendre la mer en envoyant du mauvais temps. Calchas leur révéla la colère de la déesse et leur dit qu’ils devaient sacrifier Iphigénie [la fille d’Agamemnon] à Artémis. Ils l’envoient chercher en prétextant un mariage avec Achille et s’apprêtent à l’immoler. Mais Artémis l'enlève soudainement et la transporte chez les peuples de Tauride et la rend immortelle, plaçant un cerf sur l’autel en lieu et place de la jeune fille.

g

ἔπειτα καταπλέουσιν εἰς Τένεδον. καὶ εὐωχουμένων αὐτῶν Φιλοκτήτης ὑφ̉ ὕδρου πληγεὶς διὰ τὴν δυσοσμίαν ἐν Λήμνωι κατελείφθη, καὶ Ἀχιλλεὺς ὕστερος κληθεὶς διαφέρεται πρὸς Ἀγαμέμνονα.

g

Ensuite ils partent à destination de Ténédos. Puis, alors qu’ils festoyaient, Philoctète fut mordu par un serpent d’eau et abandonné sur l’île de Lemnos à cause de l’odeur nauséabonde [de sa plaie]. Puis Achille se querelle avec Agamemnon parce qu'il a été appelé en dernier.

h

ἔπειτα ἀποβαίνοντας αὐτοὺς εἰς Ἴλιον εἴργουσιν οἱ Τρῶες, καὶ θνήισκει Πρωτεσίλαος ὑφ̉ Ἕκτορος. ἔπειτα Ἀχιλλεὺς αὐτοὺς τρέπεται ἀνελὼν Κύκνον τὸν Ποσειδῶνος. καὶ τοὺς νεκροὺς ἀναιροῦνται.

h

Ensuite ils débarquent à Ilion, les Troyens essayent de les repousser et Protésilas est tué par Hector. Ensuite Achille les met en fuite après avoir tué Cycnos, le fils de Poséidon. Puis ils récupèrent leurs morts.

i

καὶ διαπρεσβεύονται πρὸς τοὺς Τρῶας, τὴν Ἑλένην καὶ τὰ κτήματα ἀπαιτοῦντες. ὡς δὲ οὐχ ὑπήκουσαν ἐκεῖνοι, ἐνταῦθα δὴ τειχομαχοῦσιν. ἔπειτα τὴν χώραν ἐπεξελθόντες πορθοῦσι καὶ τὰς περιοίκους πόλεις.

i

Puis ils envoient une ambassade auprès des Troyens pour demander la restitution d’Hélène et des biens [de Ménélas]. Comme les Troyens refusent, alors ils entament le siège de la ville. Ensuite ils font des sorties [hors de leur camp] et ravagent la région et les cités voisines.

j

καὶ μετὰ ταῦτα Ἀχιλλεὺς Ἑλένην ἐπιθυμεῖ θεάσασθαι, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸ αὐτὸ Ἀφροδίτη καὶ Θέτις. εἶτα ἀπονοστεῖν ὡρμημένους τοὺς Ἀχαιοὺς Ἀχιλλεὺς κατέχει. κἄπειτα ἀπελαύνει τὰς Αἰνείου βοῦς, καὶ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον πορθεῖ καὶ συχνὰς τῶν περιοικίδων πόλεων, καὶ Τρωΐλον φονεύει. Λυκάονά τε Πάτροκλος εἰς Λῆμνον ἀγαγὼν ἀπεμπολεῖ. καὶ ἐκ τῶν λαφύρων Ἀχιλλεὺς μὲν Βρισηΐδα γέρας λαμβάνει, Χρυσηΐδα δὲ Ἀγαμέμνων.

j

Puis après cela, Achille souhaitant contempler Hélène, Aphrodite et Thétis les font se rencontrer. Ensuite les Achéens désirent vivement rentrer chez eux mais Achille les retient. Après il pourchasse les vaches d’Énée. Puis il pille Lyrnessos et Pédasos et beaucoup de cités environnantes, puis il tue Troïlos. Lycaon est emmené par Patrocle à Lemnos et vendu comme esclave. Puis, dans le butin, Achille prend Briseis comme part d’honneur, tandis qu’Agamemnon prend Chryseis.

k

ἔπειτά ἐστι Παλαμήδους θάνατος. καὶ Διὸς βουλὴ ὅπως ἐπικουφίσηι τοὺς Τρῶας Ἀχιλλέα τῆς συμμαχίας τῆς Ἑλλήνων ἀποστήσας. καὶ κατάλογος τῶν τοῖς Τρωσὶ συμμαχησάντων.

(Texte de la Chrestomathie de Proclos)

k

Ensuite il y a la mort de Palamède ; puis le plan de Zeus pour soulager les Troyens en éloignant Achille de l’alliance grecque ; puis un catalogue des alliés des Troyens.

(voir aussi pseudo-Apollodore (Epitomé III,1-8,15-23,27-33); (Bibliothèque III,11,2) et Homère (Iliade II,299-332 ; II,688,695 ; III,191-99, XX,90-3,188-94 ; XXI,34-42)