Pausanias, Béotie-1, chapitre XIX

La bibliothèque libre.
Aller à : navigation, rechercher


ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ - ΒΟΙΩΤΙΚΑ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IΘ'.

DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE IX

CHAPITRE XIX.


1

Ἱερὸν Ἀθηνᾶς Τελχινίας. Ἐρείπια Γλίσαντός. Ὄρος Ὕπατος καὶ Διὸς Ὑπάτου ναὸς. Ἐρείπια Ἅρματος καὶ Μυκαλησσοῦ. Δήμητρος ἱερόν. Αὐλίς.

Ἐπὶ ταύτῃ τῇ λεωφόρῳ χωρίον ἐστὶ Τευμησσός· Εὐρώπην δὲ ὑπὸ Διὸς κρυφθῆναί φασιν ἐνταῦθα. Ἕτερος δὲ ἐς ἀλώπεκα ἐπίκλησιν Τευμησσίαν λόγος ἐστίν, ὡς ἐκ μηνίματος Διονύσου τὸ θηρίον ἐπ´ ὀλέθρῳ τραφείη Θηβαίων, καὶ ὡς ὑπὸ τοῦ κυνός, ὃν Πρόκριδι τῇ Ἐρεχθέως ἔδωκεν Ἄρτεμις, ἁλίσκεσθαι μέλλουσα αὐτή τε λίθος ἐγένετο ἡ ἀλώπηξ καὶ ὁ κύων οὗτος. Καὶ Ἀθηνᾶς ἐν Τευμησσῷ Τελχινίας ἐστὶν ἱερὸν ἄγαλμα οὐκ ἔχον· ἐς δὲ τὴν ἐπίκλησιν αὐτῆς ἔστιν εἰκάζειν ὡς τῶν ἐν Κύπρῳ ποτὲ οἰκησάντων Τελχίνων ἀφικομένη μοῖρα ἐς Βοιωτοὺς ἱερὸν ἱδρύσατο Ἀθηνᾶς Τελχινίας.


1

Temple de Minerve Telchinia. Ruines de Glisante. Mont Hypatus et temple de Jupiter Hypatus. Ruines de Harma et de Mycalesse. Temple de Cérès. Aulis et ses monuments.

ON trouve sur la même route un endroit nommé Teumesse, où l'on dit que Jupiter cacha Europe. Il y a encore une autre tradition sur un renard nommé Teumésius, monstre que Bacchus irrité avait produit pour le malheur des Thébains ; comme il allait être pris par le chien que Diane avait donné à Procris, fille d'Erecthée, il fut changé en pierre ainsi que le chien. On voit à Teumesse un temple de Minerve Telchinia où il n'y a point de statue. On peut conjecturer à l'égard de ce surnom, qu'une portion de ces Telchines qui habitaient jadis l'île de Chypre, étant venus dans la Béotie, y érigea ce temple de Minerve.

2

Τευμησσοῦ δὲ ἐν ἀριστερᾷ σταδίους προελθόντι ἑπτὰ Γλίσαντός ἐστιν ἐρείπια, πρὸ δὲ αὐτῶν ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ χῶμα οὐ μέγα ὕλῃ τε ἀγρίᾳ σύσκιον καὶ ἡμέροις δένδροις. Ἐτάφησαν δὲ αὐτόθι οἱ μετὰ Αἰγιαλέως ποιησάμενοι τοῦ Ἀδράστου τὴν ἐς Θήβας στρατείαν, ἄλλοι τε Ἀργείων τῶν ἐν τέλει καὶ Πρόμαχος ὁ Παρθενοπαίου· τῷ δὲ Αἰγιαλεῖ γενέσθαι τὸ μνῆμα ἐν Παγαῖς πρότερον ἔτι ἐν τῇ συγγραφῇ τῇ Μεγαρίδι ἐδήλωσα.

Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει.

2

A gauche de Teumesse, en avançant sept stades, vous remarques les ruines de Glisante. Devant ces ruines, à droite du chemin, est un tertre peu élevé couvert de broussailles et d'arbres cultivés ; c'est là que lors de l'expédition faite contre Thèbes sous les ordres d'Aegialéus, furent enterrés différents chefs des Argiens et entre autres Promachus, fils de Parthénopseus. Quant à Aegialéus, on lui érigea un tombeau à Péges, comme je l'ai déjà dit dans la description de la Mégaride.

3

Κατὰ δὲ τὴν ἐς Γλίσαντα εὐθεῖαν ἐκ Θηβῶν λίθοις χωρίον περιεχόμενον λογάσιν Ὄφεως καλοῦσιν οἱ Θηβαῖοι κεφαλήν, τὸν ὄφιν τοῦτον (ὅστις δὴ ἦν) ἀνασχεῖν ἐνταῦθα ἐκ τοῦ φωλεοῦ λέγοντες τὴν κεφαλήν, Τειρεσίαν δὲ ἐπιτυχόντα ἀποκόψαι μαχαίρᾳ. τὸ μὲν δὴ χωρίον τοῦτο ἐπὶ λόγῳ καλεῖται τοιῷδε· ὑπὲρ δὲ Γλίσαντός ἐστιν ὄρος Ὕπατος καλούμενον, ἐπὶ δὲ αὐτῷ Διὸς Ὑπάτου ναὸς καὶ ἄγαλμα· τὸν δὲ ποταμὸν τὸν χείμαρρον Θερμώδοντα ὀνομάζουσιν. Ἀναστρέψαντι δὲ ἐπί τε Τευμησσὸν καὶ ὁδὸν τὴν ἐς Χαλκίδα Χαλκώδοντος μνῆμά ἐστιν, ὃς ἀπέθανεν ὑπὸ Ἀμφιτρύωνος μάχης πρὸς Θηβαίους Εὐβοεῦσι γενομένης.

3

Il y a sur le sentier qui conduit de Thèbes à Glisante un endroit entouré de pierres de choix, que les Thébains nomment la Tête du Serpent. Ils prétendent que ce serpent, dont l'espèce n'est pas connue, ayant mis dans cet endroit la tête hors de son trou, Tirésias qui se trouvait auprès, la coupa avec son épée. C'est de cette tradition que ce lieu a pris son nom. Au-dessus de Glisante est le mont Hypatus, sur lequel on trouve le temple de Jupiter Hypatus avec sa statue ; on donne le nom de Thermodon au torrent qui coule auprès. En revenant à Teumesse et au chemin de Chalcis, vous voyez le tombeau de Chalcodon, qui fut tué par Amphitryon dans le combat entre les Eubéens et les Thébains.

4

Ἑξῆς δὲ πόλεων ἐρείπιά ἐστιν Ἅρματος καὶ Μυκαλησσοῦ· καὶ τῇ μὲν τὸ ὄνομα ἐγένετο ἀφανισθέντος, ὡς οἱ Ταναγραῖοί φασιν, ἐνταῦθα Ἀμφιαράῳ τοῦ ἅρματος καὶ οὐχ ὅπου λέγουσιν οἱ Θηβαῖοι· Μυκαλησσὸν δὲ ὁμολογοῦσιν ὀνομασθῆναι, διότι ἡ βοῦς ἐνταῦθα ἐμυκήσατο ἡ Κάδμον καὶ τὸν σὺν αὐτῷ στρατὸν ἄγουσα ἐς Θήβας. Ὅντινα δὲ τρόπον ἐγένετο ἡ Μυκαλησσὸς ἀνάστατος, τὰ ἐς Ἀθηναίους ἔχοντα ἐδήλωσέ μοι τοῦ λόγου.

4

Vous rencontrez ensuite les ruines des villes de Harma et de Mycalesse ; la première de ces villes a pris son nom du char d'Amphiaraüs qui y fut englouti, à ce que disent les Tanagréens, et non dans l'endroit que montrent les Thébains. Quant à Mycalesse, on convient qu'elle a été ainsi nommée, parce que ce fut dans ce lieu que beugla la vache qui conduisit Cadmnus et son armée à Thèbes. On a déjà vu dans la description de l'Attique de quelle manière Mycalesse fut abandonnée par ses habitants ;

5

Πρὸς θάλασσαν δὲ τῆς Μυκαλησσοῦ Δήμητρος Μυκαλησσίας ἐστὶν ἱερόν· κλείεσθαι δὲ αὐτὸ ἐπὶ νυκτὶ ἑκάστῃ καὶ αὖθις ἀνοίγεσθαί φασιν ὑπὸ Ἡρακλέους· τὸν δὲ Ἡρακλέα εἶναι τῶν Ἰδαίων καλουμένων Δακτύλων. Δείκνυται δὲ αὐτόθι καὶ θαῦμα τοιόνδε· πρὸ τοῦ ἀγάλματος τῶν ποδῶν τιθέασιν, ὅσα ἐν ὀπώρᾳ πέφυκε γίνεσθαι· ταῦτα δὲ διὰ παντὸς μένει τεθηλότα τοῦ ἔτους.

5

on y voit sur les bords de la mer le temple de Cérès Mycalessienne ; on assure qu'il est fermé chaque nuit et ouvert ensuite par Hercule, l'un des Dactyles Idéens. Une autre merveille qu'on vous fait encore observer dans ce temple, c'est qu'on y met devant les pieds de la statue, toutes les productions de l'automne, et qu'elles s'y conservent fraîches toute l'année.

6

Τοῦ δὲ Εὐρίπου, τὴν Εὔβοιαν κατὰ τοῦτο ἀπὸ τῆς Βοιωτῶν διείργοντος, τῆς τε Δήμητρος ἐν δεξιᾷ τὸ ἱερὸν τῆς Μυκαλησσίας, καὶ ὀλίγον ἀπ´ αὐτοῦ προελθόντι ἐστὶν Αὐλίς· ὀνομασθῆναι δὲ ἀπὸ τῆς Ὠγύγου θυγατρός φασιν αὐτήν. Ναὸς δὲ Ἀρτέμιδός ἐστιν ἐνταῦθα, καὶ ἀγάλματα λίθου λευκοῦ, τὸ μὲν δᾷδας φέρον, τὸ δὲ ἔοικε τοξευούσῃ. Φασὶ δὲ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ μελλόντων ἐκ μαντείας τῆς Κάλχαντος Ἰφιγένειαν τῶν Ἑλλήνων θύειν, τὴν θεὸν ἀντ´ αὐτῆς ἔλαφον τὸ ἱερεῖον ποιῆσαι.

6

Le temple est à droite de l'Euripe qui sépare de ce côté la Béotie de l'Eubée ; en avançant un peu vous trouvez Aulis, qui a pris, dit-on, son nom d'une fille d'Ogygès. II y a là un temple de Diane et deux statues en marbre blanc; l'une la représente tenant des torches, et l'autre, tirant de l'arc. On sait que les Grecs se disposant à sacrifier Iphigénie sur son autel, d'après les prédictions de Calchas, la déesse substitua une biche pour victime.

7

Πλατάνου δέ, ἧς καὶ Ὅμηρος ἐν Ἰλιάδι ἐποιήσατο μνήμην, τὸ ἔτι τοῦ ξύλου περιὸν φυλάσσουσιν ἐν τῷ ναῷ. Λέγεται δὲ, ὡς ἐν Αὐλίδι πνεῦμα τοῖς Ἕλλησιν οὐκ ἐγίνετο ἐπίφορον· φανέντος δὲ ἐξαίφνης ἀνέμου σφίσιν οὐρίου θύειν τῇ Ἀρτέμιδι, ὅ τι ἕκαστος εἶχε, θήλεά τε ἱερεῖα καὶ ἄρσενα ὁμοίως· καὶ ἀπ´ ἐκείνου διαμεμένηκεν ἐν Αὐλίδι πάντα τὰ ἱερεῖα εἶναι δόκιμα. Δείκνυται δὲ καὶ ἡ πηγή, παρ´ ἣν ἡ πλάτανος ἐπεφύκει, καὶ ἐπὶ λόφου πλησίον τῆς Ἀγαμέμνονος σκηνῆς οὐδὸς χαλκοῦς.

7

On conserve encore dans le temple du bois du platane dont Homère a fait mention dans l'Iliade. On dit que les vents ayant été quelque temps contraires aux Grecs pour leur navigation, ils devinrent tout-à-coup favorables, et qu'alors chacun s'empressa de sacrifier à la déesse tout ce qu'il avait en victimes, mâles ou femelles ; aussi depuis ce temps-là est-il resté en usage à Aulis d'offrir toutes sortes de victimes. On vous montre aussi la fontaine vers laquelle était le platane, et sur la colline voisine, le seuil en bronze de la tente d'Agamemnon ;

8

Φοίνικες δὲ πρὸ τοῦ ἱεροῦ πεφύκασιν, οὐκ ἐς ἅπαν ἐδώδιμον παρεχόμενοι καρπὸν, ὥσπερ ἐν τῇ Παλαιστίνῃ, τοῦ δὲ ἐν Ἰωνίᾳ τῶν φοινίκων καρποῦ πεπανώτερον. Ἄνθρωποι δὲ ἐν τῇ Αὐλίδι οἰκοῦσιν οὐ πολλοί, γῆς δέ εἰσιν οὗτοι κεραμεῖς. Νέμονται δὲ Ταναγραῖοι ταύτην τε τὴν χώραν καὶ ὅση περὶ Μυκαλησσόν ἐστι καὶ Ἅρμα.

8

devant le temple il y a des palmiers dont le fruit n'est pas aussi bon à manger que celui des palmiers de la Palestine ; cependant il mûrit mieux que dans l'Ionie. Aulis n'est pas très peuplée ; ses habitants sont tous potiers de terre. Tout ce pays ainsi que celui de Harma et de Mycalesse est occupé par les Tanagréens.