Utilisateur:Dovi/Halakhot Yesodei Hattora - Pereq I

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Texte original[modifier]

א יסוד היסודות ועמוד החכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל הנמצא; וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה ביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. [ב] ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. [ג] ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא ייבטל הוא לביטולם: שכל הנמצאים צריכין לו; והוא ברוך הוא אינו צריך להם, ולא לאחד מהם.ה

ב לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. [ד] הוא שהנביא אומר "וה' אלוהים אמת" (ירמיהו י,י)--הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתו. והוא שהתורה אומרת "אין עוד, מלבדו" (דברים ד,לה), כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו.ה

ג [ה] המצוי הזה--הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ. והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוב בלא מסבב; והוא ברוך הוא המסבב אותו, בלא יד ולא גוף.ה

ד [ו] וידיעת דבר זה מצות עשה, שנאמר "אנוכי ה' אלוהיך" (שמות כ,ב; דברים ה,ו). וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר, חוץ מזה--עובר בלא תעשה, שנאמר "לא יהיה לך אלוהים אחרים, על פניי" (שמות כ,ב; דברים ה,ו); וכפר בעיקר, שזה הוא העיקר הגדול שהכול תלוי בו.ה

ה [ז] אלוה זה אחד הוא--אינו לא שניים ולא יתר על שניים, אלא אחד, שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם: לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות; אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם.ה

ו אילו היו האלוהות הרבה--היו גופין וגווייות, מפני שאין הנמנין השווין במציאתן נפרדין זה מזה אלא במאורעין שיארעו הגופות והגווייות. ואילו היה היוצר גוף וגווייה--היה לו קץ ותכלית, שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. וכל שיש לו קץ ותכלית, יש לכוחו קץ וסוף.ה

ז ואלוהינו ברוך שמו, הואיל וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שהרי הגלגל סובב תמיד, אין כוחו כוח גוף. והואיל ואינו גוף, לא יארעו מאורעות הגופות כדי שיהא נחלק ונפרד מאחר; לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד. וידיעת דבר זה--מצות עשה, שנאמר "ה' אלוהינו, ה' אחד" (דברים ו,ד).ה

ח הרי מפורש בתורה ובנביא, שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגווייה: שנאמר "כי ה' אלוהיכם, הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת" (ראה דברים ד,לט; יהושוע ב,יא), והגוף לא יהיה בשני מקומות. ונאמר "כי לא ראיתם, כל תמונה" (דברים ד,טו), ונאמר "ואל מי תדמיוני, ואשווה" (ישעיהו מ,כה); ואילו היה גוף, היה דומה לשאר גופים.ה

ט אם כן מה הוא זה שנאמר בתורה "ותחת רגליו" (שמות כד,י), "כתובים באצבע אלוהים" (שמות לא,יח; דברים ט,י), "יד ה'" (שמות ט,ג; במדבר יא,כג; דברים ב,טו), "עיני ה'" (דברים יא,יב), "אוזני ה'" (במדבר יא,א; במדבר יא,יח), וכיוצא בדברים הללו--הכול לפי דעתן של בני אדם הוא, שאינן מכירין אלא הגופות; ודיברה תורה כלשון בני אדם. והכול כינויים הם, כמו שנאמר "אם שנותי ברק חרבי" (דברים לב,מא), וכי חרב יש לו ובחרב הוא הורג; אלא משל, והכול משל.ה

י ראיה לדבר זה, שנביא אחד אומר שראה הקדוש ברוך הוא "לבושיה כתלג חיוור" (דנייאל ז,ט), ואחר ראהו "חמוץ בגדים מבוצרה" (ישעיהו סג,א); ומשה רבנו עצמו ראהו על הים כגיבור עושה מלחמה, ובסיניי כשליח ציבור עטוף. לומר שאין לו דמות וצורה, אלא הכול במראה הנבואה ובמחזה. ואמיתת הדבר, אין דעתו של אדם יכולה להשיגו ולחוקרו; וזה הוא שאמר הכתוב "החקר אלוה, תמצא; אם עד תכלית שדיי, תמצא" (איוב יא,ז).ה

יא [י] מה הוא זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר "הראני נא, את כבודך" (שמות לג,יח)--ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא, עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בקרבו, שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים; כך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאת הנמצאים, עד שיידע אמיתת הימצאו כמה שהיא. והשיבו ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף ונפש, להשיג אמיתת דבר זה על בורייו.ה

יב והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא יידע לאחריו, עד שהשיג מאמיתת הימצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שייפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו, והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים; ועל דבר זה רמז הכתוב, ואמר "וראית, את אחוריי; ופניי, לא ייראו" (שמות לג,כג).ה

יג [יא] וכיון שנתברר שאינו גוף וגווייה, יתבאר שלא יארעו ולא אחד ממאורעות הגוף: לא חיבור ולא פירוד, ולא מקום ולא מידה, ולא עלייה ולא ירידה, ולא ימין ולא שמאל, ולא פנים ולא אחור, ולא ישיבה ולא עמידה. ואינו מצוי בזמן, עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים; ואינו משתנה, שאין לו דבר שיגרום לו שינוי.ה

יד ואין לו לא מוות ולא חיים כחיי הגוף החי, ולא סכלות ולא חכמה כחכמת האיש החכם, לא שינה ולא הקיצה, ולא כעס ולא שחוק, ולא שמחה ולא עצבות, ולא שתיקה ולא דיבור כדיבור האדם. כך אמרו חכמים, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא עיפוי.ה

טו [יב] והואיל והדבר כך הוא, כל הדברים הללו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה ובדברי נביאים--הכול משל ומליצה הם, כמו שנאמר "יושב בשמיים, ישחק" (תהילים ב,ד), "כיעסוני בהבליהם" (דברים לב,כא), "כאשר שש ה'" (דברים כח,סג), וכיוצא בהן. על הכול אמרו חכמים, דיברה תורה כלשון בני אדם. וכן הוא אומר "האותי הם מכעיסים" (ירמיהו ז,יט); הרי הוא אומר "אני ה', לא שניתי" (מלאכי ג,ו), ואילו היה פעמים כועס ופעמים שמח, היה משתנה. וכל הדברים האלו אינם מצויים אלא לגופים האפלים השפלים, שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם. אבל הוא ברוך הוא יתעלה ויתרומם, על כל זה.ה

Traduction française[modifier]

1. Le Fondement des fondements et le Pilier des sagesses, [c'est] de savoir qu'il y a [quelque chose] qui exista le premier [avant tout ce qui existe]. Et il créa tout ce qui est créé; et tout ce qui est créé dans les Cieux et sur la terre et ce qui est entre les deux, n'existe que par le fait de Sa création. [2] Et si émerge l'idée qu'il n'existe pas, il n'y a rien d'autre qui puisse exister. [3] Et si émerge l'idée que toutes les choses qui sont créées n'avaient [plus] d'existence, Lui seul existerait et ne cesserait pas [d'exister] comme elles ont cessé [d'exister]: car tout ce qui existe le Lui doit [d'exister]; et Lui, Saint Soit-Il, n'a pas besoin d'elles, pas même d'une seule d'entre-elles.

2. Pour cette raison, Sa Réalité n'est pas comme leur réalité. [4] Voici ce que le Prophète dit "Et L'Eternel est le D.ieu de Vérité" (Yeremiah 10:10) - Lui seul est Vérité, et rien d'autre n'a de vérité comme Sa Réalité. Voici ce que la Torah dit "Il n'y a rien d'autre que Lui" (Devarim 4:35), c'est-à-dire qu'aucune vérité n'existe qui soit semblable à Lui.

3. [5] De cette Existence - Il est le D.ieu du Monde, le Maître de toute la Terre. Et il dirige les Roues avec un force infinie et totale, avec une force ininterrompue, pour que les Roues tournent sans cesse, car elles ne peuvent tourner sans [celui qui les] fait tourner; Et Il, Béni Soit-Il, est celui-là qui fait tourner, sans main ni corps.

4. [6] Et connaître cela est une Mitswa positive, comme il est dit "Je suis l'Eternel ton D.ieu" (Shemot 20:2; Devarim 5:6). Et tout [homme] qui aurait l'idée qu'il existe un autre [d.ieu], à part Lui, transgresse un [commandement] négatif, car il est dit "Tu n'aura pas d'autre d.ieu devant ma face" (Shemot 20:2; Devarim 5:6); et il nie ce principe, qui est le Grand Principe dont tout dépend.

5. D.ieu est Un - Il n'est pas deux ni plus de deux, seulement Un, dont l'unicité est unique face à [celle des] autres [choses] qui existent dans le Monde: [elle n'est pas] unique comme celle d'une espèce composée de beaucoup d'unités, et pas unique comme le corps qui est divisé en membres et en extrémités; mais Son Unicité n'a pas d'unicité qui lui soit comparable dans le Monde.

6. S'il y avait plusieurs divinités - il y aurait [plusieurs] corps, car les entités égales en existence ne diffèrent les unes des autres qu'en incidence ce qui se traduit par [différents] corps. Et si Le Créateur avait un corps - il aurait une fin et une limite, car il ne peut y avoir de corps sans fin. Et tout ce qui a une fin et une limite, a une fin à sa force.

7. Et notre D.ieu, Béni Soit Son Nom, Lui dont La Force n'a ni fin ni interruption, puisque les Roues tournent sans cesse, Sa Force n'est pas [comme] la force du corps. Et puisqu'Il n'a pas de corps, il n'a pas d'accident corporel qui puisse être divisé et séparé des autres; c'est pourquoi il est impossible d'être auttre qu'Un. Et pour savoir cela il y a une Mitswa positive, comme il est dit "L'Eternel est notre D.ieu, L'Eternel est Un" (Devarim 6:4).

8. Il est expliqué dans la Torah et dans les Prophètes, que Le Saint Béni Soit-Il n'a pas de corps: comme il est dit "Cat L'Eternel est votre D.ieu, Il est Le D.ieu qui est dans les Cieux en haut et sur la Terre en bas" (voir Devari 4:39; Yehoshuâ 2:11), et el corps ne [peut] pas être en deux endroits [à la fois]. et il est dit "Car vous n'avez vu aucune forme" (Devarim 4:15), et il est dit "Et à qui me compareras-tu, à qui je serais comparable?" (Yesha'yahu 40:25); et s'Il avait un corps, il serait comparable aux autres corps.

9. S'il en est ainsi, que signifie ce qui est dit dans la Torah "Et sous Ses pieds" (Shemot 24:10), "Ecrits par le doigt de D.ieu" (Shemot 31:18; Devarim 9:10), "La main de l'Eternel" (Shemot 9:3; Bamidbar 11:23; Devarim 2:15), "Les yeux de l'Eternel" (Devarim 11:12), "Les oreilles de l'Eternel" (Bamidbar 11:1; Bamidbar 11:18), etc. - Tout cela en fonction de [la faculté de] compréhension des fils de l'homme qui ne connaissent rien d'autre [la réalité] des corps; et la Torah parle selon le langage de l'homme. Et toutes [ces expressions] sont des attributs, comme il est dit "Si j'aiguise la lame de mon épée" (Devarim 32:41), a-T-il vraiment une épée, et tue-T-il avec cette épée?; c'est une allégorie, et toutes sont allégories.

10. La preuve de ceci, c'est qu'un Prophète dit qu'il a vu le Saint Béni Soit-Il "vêtu de neige blanche" (Daniyel 7:9), et un autre [Prophète] L'a vu "porter des vêtements pourpres" (Yesha'yahu 63:1); et Moshe notre Maître lui-même L'a vu sur la Mer [Rouge lors de la sortie d'Egypte, et il L'a vu] comme un combattant faisant la guerre, et au Sinai comme un chântre dirigeant la prière. C'est-à-dire qu'Il n'a pas d'image ni de forme, tout ne [dépend] que de la vision prophétique et de son contenu. Et en vérité, l'homme n'a pas de connaissance qui lui permette de Le comprende et de L'examiner; et c'est ce que dit le verset "[Prétends-tu] examiner D.ieu, jusqu'aux raisons du Tout Puissant?" (Iyuv 11:7).

11. [10] Pourquoi Moshe notre Maître cherchait-il à comprendre [D.ieu] comme il est dit "Montre-moi Ta Gloire" (Shemot 33:18) - Il cherchait en vérité à reconnaître [l'apparence] du Saint Béni Soit-Il, afin qu'il sache en son cœur comment Le distinguer des hommes qu'il voyait devant lui et graver son image en lui, afin que l'homme Le trouve et le différencie dans sa connaissance des autres hommes; ainsi Moshe notre Maître chercha quelle était l'Existence du Saint Béni Soit-Il, différencié en son cœur des autres choses qui existent, jusqu'à connaître la vérité de Son Existence comme elle est. Et le Saint Béni Soit-Il lui répondit que l'homme vivant n'a pas de compréhension assez forte, lui dont le corps et l'âme sont liés, afin d'atteindre la Vérité de cette chose [qu'est l'Existence] de son Créateur.

12. Et Le Saint Béni Soit-Il [lui enseigna] des choses que l'homme ne connaissait pas avant lui, et qu'il ne saura [jamais] après lui, jusqu'à ce que [Moshe] comprenne la Vérité de Son Existence, c'est-à-dire que Le Saint Béni Soit-Il est différent dans son intellect de tout ce qui exsite, comme un [homme] est différent des [autres] hommes quand on le voit de dos, et ceci par son corps, dans ses vêtement et dans son intellect; et un verset parle de ce sujet: il est dit "Et tu verras Mon Dos, et Ma Face on ne La verra pas" (Shemot 33:23).

13. [11] Et lorsqu'il est clair que [D.ieu] n'a pas de corps, il est clair qu'Il n'a pas une seule incidence corporelle: Il n'a ni addition ni division, Il n'a ni localisation ni dimension, Il n'a ni accroissement ni diminution, Il n'a ni droite ni gauche, Il n'a ni devant ni derrière, Il n'a ni position assise ni position debout. Et Il n'a pas d'existence temporelle, et n'a donc ni commencement ni fin sur la base des années; Et Il n'a pas de changement, et il n'y a rien qui Lui cause de changement.

14. Et Il n'a ni mort ni vie [qui soit] comme la vie du corps vivant, Il n'a ni stupidité ni sagesse [qui soit] comme la sagesse de l'homme sage, Il ne dort ni se réveille, Il n'éprouve ni colère, ni joie, ni peine, et Il ne se tait ni ne parle comme parle l'homme. Ainsi parlent les sages, Il n'a besoin ni de s'asseoir ni de se lever, il n'a ni repos ni fatigue.

15. [12] Et puisqu'il en est ainsi, toutes les paroles qui font référence à cela dans la Torah et dans les paroles des Prophètes, toutes sont des allégories et fes formes poétiques, comme il est dit "Il est assis dans les Cieux et se divertit" (Tehilim 2:4), "Comme ils provoquent ma colère" (Devarim 32:21), "Comme l'Eternel prendra plaisir" (Devarim 28:43), etc. Sur tout cela les sages ont dit, la Torah parle le langage des fils de l'homme. Et il est dit "Ils provoquent ma colère" (Yeremiya 7:19); alors qu'il est dit "Je suis L'Eternel qui ne change pas" (Mal'akhi 3:6), et s'il y a des fois où Il éprouve de la colère et des fois où il se réjouit, c'est un changement. Toutes ces paroles n'ont pas de réalité si ce n'est pour [l'existence] sombre des corps [d'ici] bas, qui résident dans des réceptacles de matière qui tirent leur essence de la terre. Mais Lui, Le Saint Béni Soit-Il, est élevé et bien au dessus de tout ceci.

Mishne Torah > Sefer Madâ > Yesodei Hattorah