Lexique étymologique du breton moderne/Index des mots/Grec

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Texte établi par Faculté des lettres de Rennes, J. Plihon et L. Hervé (p. 282-286).
III. GREC
(Le grec moderne et les mots non helléniques entre parenthèses.)
Ἀ- 
 8
ἄγω 
 104
αἶθος, αἴθω 
 213
(ἀϐροῦτες
 3
ἀδύς 
 169
αἶμα 
 73
ἄγγελος 
 108
ἀεί 
 213
αἰών 
 213
ἀγϰύλος 
 11
ἄελλα 
 21
ἄϰος 
 172
ἄγϰυρα 
 11
ἄημι 
 21
ἀϰούω 
 243
ἀγοστός 
 41
ἀήρ 
 21
ἄϰρατος 
 80
ἀγχὶ 
 156
ἀθαρής 
 215
ἄϰρος 
 109
ἄγχω 
 113
αἰεί, αἰέν 
 213
ἀλεῖν 
 194

ἀλίνειν 
 138
βῆσσα 
 33
δέρω 
 89
ἄλλος 
 7, 111
βίος 
 31
δεσπότης 
 215
ἅλς 
 165
βλέτυες 
 131
δέχεσθαι 
 85
ἀλώπηξ 
 190
βόθρος 
 34
δή 
 94
ἅμα 
 162
βόλεται 
 150
δῆμος 
 93
ἀμαλός 
 102
βουϰόλος 
 47
δῖος  
 105
ἀμαρτάνω 
 27
βουλή 
 150
δόμος 
 88
ἀμαρτωλή 
 27
βούλομαι 
 150
δορϰάς, δόρϰος 
 174
ἀμάω 
 197
βοῦς 
 48
δόρυ 
 93
ἀμμές 
 165
βραδύς 
 38
δράγμα 
 106
ἀμνός 
 213
βρενθύομαι 
 46
δράσσομαι 
 93
ἀμφὶ 
 7, 114
βρόγχος 
 45
δράχμη 
 106
ἀμφιλύϰη 
 191, 114
βρότος 
 196
δρῦς 
 93
ἀν- 
 8
βρύϰω 
 45
δύο, δύω 
 88
ἀνὰ 
 10
(βρῦτον) 
 46
δῶρον 
 106
ἀνάγϰη 
 11
ἄναλτος 
 14
Γαμϐρός 
 132
Ἐγγύς 
 156
ἀνδάνω 
 169
γάμος 
 132
ἐγϰέφαλον 
 113
ἄνεμος 
 11
γαυσός 
 129
ἕδος 
 22
ἄνευ 
 12
γελεῖν 
 133
ἕζομαι 
 22
ἀνεψιός 
 61
γενέσθαι 
 131
εἶδος 
 6, 142
ἀνήρ 
 210
γένος 
 131
εἴϰοσι 
 275
ἀνθηρός 
 215
γένυς 
 132
εἰλύω 
 146
ἄνιπτος 
 212, 215
γέρανος 
 130
εἶμι 
 205
ἀντὶ 
 10
γῆρυς, γηρύω 
 130
εἰπεῖν 
 75
ἁνύω 
 110
γλήνη, γλῆνος 
 133
-είρω 
 58
ἄξων 
 5
γλοιός 
 133
-εῖς 
 157
ἀπὸ 
 1
-γνητος 
 131
ἐϰ 
 157
ἀπολαύειν 
 179
γνύξ 
 134
ἑϰατόν 
 53
ἀπομύσσω 
 204
γνυετεῖν 
 134
ἐλαχύς 
 182
ἀραρίσϰω 
 231
γόμφος 
 136
ἐλεημοσύνη 
 7
ἀργός 
 116
γόνυ 
 134
ἑλίϰη 
 156
ἄργυρος 
 16
γράφω 
 79
ἕλιξ 
 146
ἀριθμός 
 236
γρόνθος 
 145
ἔμφυτον 
 112
ἄρϰτος 
 90, 158
γυνή 
 109
ἐνεγϰεῖν 
 232
ἀρόω 
 15
γυρός, γῦρος 
 137
ἐνὶ 
 113, 220
ἀστήρ 
 253
γύψ 
 145
ἔνισπε 
 59
ἀστός 
 148
ἐννέα 
 209
ἄστρον 
 253
Δαίεται 
 104
ἕννυμι 
 155
ἀστυ 
 148
δαιτρόν, δαιτύς 
 104
ἕνος 
 160
ἄτερ 
 8
δάϰρυ 
 86
ἐνώπια 
 114
ἄτερος 
 157
δάϰτυλος 
 85
ἐξ 
 110
ἄτη 
 147
δάμαρ 
 93
ἕξ 
 170
ἀτμος 
 94
δαματός 
 88
ἕπεται 
 160
αὔρα 
 21
δάμνημι 
 103
ἔπος 
 75
ἄφνω 
 14
δάρις 
 106
ἑπτά 
 245
ἄχνη 
 259
-δε 
 85, 94
ἔργον 
 72
δέδορϰε 
 107
ἐρειϰη 
 47
Βαθύς 
 33
δέϰα 
 91
ἔρευθος 
 237
βανά 
 109
δέϰεσθαι 
 85
ἐρυθρός 
 237
βαρύες 
 31
δέμω 
 88
ἔρυσθαι 
 140
βαστάζω 
 41
δεξιός 
 91
ἐσθής 
 155
βδέλλα 
 131
δέργμα, δεργμός 
 107
ἕστηϰε 
 238
βένθος 
 33
δέρϰεται 
 107
ἐστὶ 
 34
ἔσχε 
 159
ϰαινός 
 62
ϰότος, Κότυς 
 49
ἕτερος 
 157
ϰαίνω 
 62
ϰρααίνω 
 95
ἔτι 
 138
ϰάϰϰη 
 50
ϰραδάω 
 82
ἔτος 
 156
ϰάλαμος 
 74
ϰραδίη 
 80
εὐ- 
 158
ϰαλέω 
 67
ϰράνον 
 228
εὐθύς 
 100
ϰάλπη 
 60
ϰρηπίς 
 63
ἐχέτλη 
 159
ϰάμνειν 
 53
ϰρίϰος 
 66
ἔχω 
 159
ϰαμπτός 
 53
ϰρίνω 
 55, 140
ἕως 
 152
ϰάμπτω 
 51
ϰύϰλος 
 66
ϰάναστρον 
 52
ϰύλλα 
 74
Ζέει 
 135
ϰάννα 
 52
ϰύριος, ϰῦρος 
 64
ζεύγνυμι 
 172
ϰάνναϐις 
 52
ϰυρτός 
 77
Ζεύς 
 91
ϰάπια 
 68
ϰύων 
 66
ζορϰός, ζορξ 
 174
ϰάπρος 
 129
ϰώπη 
 54
ζυγός 
 172
ϰαρδία 
 80
ζύμη 
 174
ϰαρπίον 
 64
Λᾶας 
 186
ϰαρπός 
 64
λάϐραξ 
 42
 
 12
ϰαρτός 
 76
λαϐρεύομαι 
 180
 
 172
ϰάρυον 
 59
λᾶιγξ 
 186
ἡδύς 
 169
ϰατὰ 
 129
λαιδρός 
 184
ἡέλιος 
 160
ϰείρω 
 76
λαιμός 
 182
ἤθω 
 246
ϰεῖται 
 84
λάμπειν 
 184
ἥλιος 
 160
ϰεϰαδμένος 
 49
λάπτειν 
 189
ἡμεῖς 
 165
ϰεντεῖν 
 62
λάταξ 
 180
ἡμέρα 
 157
ϰέντρον 
 62
λείπω 
 86
ἥμισυς 
 157
ϰεράννυμι 
 80
λειτουργία 
 186
ἠώς 
 152
ϰέρας 
 76
λείχω 
 184, 188
ϰεραυνός 
 84
λευϰός 
 191
Θάλλειν 
 91
ϰερχνηίς 
 63
λέχεται 
 181
θάλλος, θάλος 
 91
ϰέρχνω 
 63
λέχος 
 149, 181
θάνατος 
 92
ϰεύθω 
 85
λῆνος 
 135
θερμός 
 92
ϰῆδος 
 65
λητουργία 
 186
θέρος 
 137, 145
ϰῆλον 
 59
λίμνη 
 183
θήλη, θῆλυς 
 92
ϰιϐωτός 
 168
λιμός 
 182
θιγγάνω 
 96
ϰινέω, ϰίω 
 68
λοιδορέω 
 184
θνῄσϰω, θνητός 
 92
ϰλαδαρός 
 71
λουτρόν 
 179
θολερός 
 86
ϰλαδεύειν 
 71
λούω 
 133
θορεῖν 
 107
ϰλαμαρός 
 69
λυγγάνειν 
 189
θραύω 
 106, 273
ϰλίνω 
 69
λύγος 
 181
θρώσϰω 
 107, 273
ϰλόνις 
 72
λύζειν 
 189
θύρα 
 104
ϰλυτός, ϰλύω 
 70
λύχνος 
 191
ϰνάφαλον 
 81
Ἰάομαι 
 172
ϰνάω 
 81, 95
Μαϰρός 
 193
ἰδεῖν 
 142
ϰνώδων 
 81, 95
μάλα 
 201
ἰδίω 
 171
ϰόγχη 
 82
μαλαϰός 
 102
ἰθύς 
 100
ϰοέω 
 243
μάργος 
 199
ἴορϰος 
 174
ϰοιμάω 
 84
μαρμαρυγή 
 45
ἵππος 
 109
ϰοιμητήριον 
 84
ματάω 
 201
ἴσος, ἴσσος 
 155
ϰολοϐός 
 136
ματεύω 
 201
ἵστημι 
 238
ϰολούω 
 136
μάτημι 
 205
ἰσχνός 
 162
ϰόμϐος 
 51
μάτην 
 201
ἰτέα 
 149
ϰόνδυλος 
 83
(μαῦρος) 
 205
ϰονίδες 
 211
μέγας 
 195
Κᾶδος 
 65
ϰόρος 
 63
μέδομαι 
 10
ϰαθέδρα 
 49
ϰορώνη 
 77
μέθυ 
 201
μεθύσϰω 
 202
οἶδα 
 142
πό- 
 218
μείων 
 196
οἰνή 
 117
ποινή 
 225
μεῖραξ 
 200
οἰός 
 118
πολιός 
 190
μέλας 
 198
ὀϰτώ 
 111
πολύ 
 85, 173, 186
μέλει 
 194
ὀλισθάνειν 
 187
πορεῖν 
 230
μέλι 
 197
ὁμαλός 
 162
πόσις 
 215
μέλος 
 198
ὅμου 
 162
πόσος, πόστος 
 221
μέμονα 
 78
ὄνομα 
 157
ποτάομαι 
 99
μένος 
 78
ὄνυξ 
 175
ποτὶ 
 4
μέριμνα 
 32, 196
ὀπός 
 239
πούς 
 274
μέσος, μέσσος 
 112
ὄπωπα 
 114
πρέμνον 
 140
μέτρον 
 10
ὀργυια 
 230
πρίαμαι 
 227
μή 
 201
ὀρέγω 
 230, 232
πρὸ 
 229
μῆϰος 
 193
ὀρθός 
 165
πρόϰα 
 229
μῆλον 
 202
ὄρνις 
 115
πρὸς 
 4
μήν, μήνη 
 203
ὄρνυται 
 115
πτάρνυμαι 
 255
μηρία, μηρός 
 206
ὁστέον 
 19
πτερόν 
 119
μιϰϰός, μιϰρός 
 35
οὐαί 
 146
πυγή 
 90
μίσγειν 
 200
οὐλή 
 139
πῦος 
 192
(μόναπος) 
 206
ὀφρύς 
 3
πώνω 
 118
μόρον 
 206
ὄχος 
 149
μοῦσα 
 199
ὄψομαι 
 114
Ῥαφάνη 
 174
μύδος 
 207
ῥέγϰω  
 126
μῦθος 
 112
Παλλαϰή 
 224
ῥέζω 
 72
μυϰτήρ 
 204
παρά 
 15
ῥεῖ 
 16
μύλη 
 194
παροίτερος 
 233
ῥιζα 
 144
μύξα 
 204
παύω 
 217
ῥίς 
 125
μύρμηξ 
 200
πέδη 
 173
ῥυσις 
 126
μύσος 
 207
πείθομαι 
 38
μῶλυς 
 102
πελιτνός 
 190
Σάγμα 
 238
-μωρος 
 201
πέλλα 
 183
σάλος 
 164
πέντε 
 219
σάττω 
 267
Νάειν 
 211
πέπλος 
 183
σήθω 
 246
νᾶσος 
 114
πέπρωται 
 230
σίϰερα 
 247
ναῦς 
 210
πεπτός 
 225
σϰάζω 
 51, 100
νειός 
 211
πέπων 
 222
σϰάλλω 
 120
νεϰρός, νέϰυς 
 12
πέρθω 
 44
σϰαμϐός 
 51
νέμω 
 115
περὶ 
 15
σϰέλος 
 129
νέος 
 211
πέρνημι 
 227
σϰιά 
 241
νέποδες 
 212
πέρυσι 
 277
σϰόλοψ 
 242
νέω 
 211
πέσσω 
 222
σϰόλυμος 
 19
νήθω 
 211
πετάννυμι 
 112
σϰότος 
 241
νῆμα 
 211
πέτεται 
 119
σϰύλαξ 
 74
νῆσος 
 114
πήλυι 
 219
σϰώρ 
 55
νήχειν 
 211
πίμπλημι 
 184
σμιϰρός 
 35
νίζω 
 212
πίνω 
 118
σμινύη 
 198
νόμος 
 211
πίτυς 
 117
σπαράσσω 
 2
νομός 
 115
πλάθανος 
 181
σπάω 
 58
νύ, νῦν 
 211
πλαϰοῦς, πλάξ 
 181
σπείρω 
 126
νύξ 
 213
πλάτανος 
 181
σπλάγχνον 
 121
νώ 
 211
πλατύς 
 181
σπλήν 
 121
πλείων 
 186
σταγών 
 253
 
 12
πλέω 
 185
στάζω 
 253
ὅγϰος 
 11
πλήρης 
 184
σταῖς 
 265
ὀδούς 
 87
πνῖγος, πνίγω 
 209
στατός 
 238
σταυρός 
 249
τεταγών 
 267
φθίνω 
 244
στεγνός 
 263
τέττα 
 258
φθίσις 
 244
στέγω 
 264
τέφρα 
 94
φθίω 
 244
στεινός 
 269
τήϰω 
 263
φιτρός 
 30
στείχω 
 254
τῆλε 
 219
φλέγω 
 192
στέμϐω 
 252, 259
τηλία 
 258
φλοιδάω 
 37
στενός 
 269
τίθημι 
 80, 86
φλοιός 
 37, 225
στέργω 
 245
τῖλος 
 262
φλοῖσϐος 
 37
στήμεναι 
 238
τλάω 
 259, 265
φραδής, φράζω 
 28
στήμων 
 238
τλητός 
 271
φράτωρ 
 44
στιλπνός 
 245
τορός 
 260
φρέαρ 
 30
στοϐέω 
 259
τορύνη 
 262, 274
φρήν 
 44
στόμα 
 252
τράμις 
 263
φύεται 
 11
στοργή 
 245
τραχύς 
 107
φύρειν 
 32
στόρνυμι 
 142, 253
τρεῖς 
 271
φύσις 
 11, 41
στρεύγομαι 
 273
τρύω 
 273
φῶς 
 24
στρόφος 
 256
τυϰτός 
 263
στρώννυμι  
 142
τύμϐος 
 90
Χαλάω 
 50
στρωτός 
 255
τυφλός 
 87, 108
χαραϰτός 
 69
σφῶς 
 171
χαῦναξ, χαῦνος 
 129
σχάλω, σχάω 
 240
Ὑάϰινθος 
 172
χειμών 
 135
σχίζω 
 242
υἱός 
 106
χείρων 
 130
ὑπὲρ 
 167, 276
χελιδών 
 137
Ταϰερός 
 263
ὑπερμενής 
 141
χέρης 
 130
τάλαντον 
 259
ὕπνος 
 167
χήρ 
 130
ταναός 
 252
ὑπὸ 
 146, 167
χθές 
 90
τανυ- 
 252
ὑπόστρωμα 
 142
χιών 
 135
τάργανον 
 270
ὑπφέρομαι 
 138
χλιαρός 
 72
τάτα 
 258
ὕπνιος 
 170
χλοή, χλόος 
 132
ταῦρος 
 261
ὗς 
 166
χλωρός 
 131
τε 
 221
ὑσμίνη 
 175
χόρτος 
 130
τέγος 
 264
ὑψηλός 
 167
χρίειν 
 145
τείνω 
 252
χρῖσμα 
 79
τεῖχος 
 96
Φαίνω 
 24
τέλος 
 259, 262
φάλιος 
 24
Ὠθέω 
 87
τέμνω 
 259
φαλλός 
 25
ὠϰύς 
 98
τένδω 
 259
φάρσος 
 32
ὠλένη 
 173
τέρετρον 
 260
φάρω 
 32
ὠμός 
 99
τερηδών 
 75
φέρεσθαι 
 31
ᾠόν 
 276
τέρχνος 
 107
φέρω 
 60
τέσσαρες 
 222
φεύγω 
 40, 254