Page:Balbi - Catholicon, 1460, Gutenberg.djvu/164

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


Catholicon, 1286, Ango2.png

Ango gis xi ctu . i . costringere sollicitare affice re cruciare vm actm vn ualia k n sut in freqnti usu anctu nec anctus pticipium Regu j c j AF fligebat & cam emula cius et vehementer angebat Et ut dicit psti . ango anxi servavit n in supino . ago enim actu facit.

Anqor angoris mas. ge . i. anxietas ab ango

b angiillAve ut auguilldrie cibus ct » angmllan um rij loara ubi anguille flbunoant Dicif cciam AnguillA lcutica qua pueri verbcmnf* ct el> cibu9 tnfirmue AnguiltA 7uxra illuo Cafeue anguilla wortio nbus illc ucl illa <St ut oirit bafiV in ix. omot cxAmoron.Aiguiltae non aliter ntfi cx ce no iiACct ccr tifftmu olt.quAtt genus nec ouum net altcr aliquio orus infUurAt.fi ut oiximus. ’"eljnio gignenoi foicinnrur originem. TnguillAris*7n anguilla uio?* Jnguinus nanit.pnf.pd.tiomcn pofTcHinu TQigMipco.Anguio coponihtr ab Aiiguis b>. ,~. pce er 6r anguipcs Dje.omie ge.i. bns aiicc ttjnos peDea.fiait fuerunt gicjtnree.qui oicti funt babuifTc Anguinoo peOce.ucl qi Afhiti ftint ao moou ftipenno ur qi ferpcbAnt in terrenia tmni cis confioemco VTnSttis.Ab anguluo li 6> B angnis uio co cv /Atigutofuo et nuo> rectiuo inccDAt.ct eft flje ang •^ ^us aquau.feipens tciranim.oraeo tcmplorum. fh|ngulariB.ab ango. gis.O’z b Aiigntuo.li.quiA -^a pArietibus unoiqj angulAt* ct angatur.ur quiA ouofi parietee in unii comiigut * angat. Vii b ct b Angularie.ct B angulare quoo babct ouog anguloo.ur efr jn anguto.ec angMlofus.lA.rum. ct Ancjulatus.ra.Ki.quoOcftanmtlare.^ucmlug componiFmm bis.et fit bianguluo.la.lfT.ouos angulos bns. vnoe biAngulahio.ta.ftim.7h? co ponit cu tris.ct di triangulue.la.lum.vii trian cjuIahtB.ri.tum.7tcm componi? cit quaruoi pe m.rex.ct di quaorAnguIus.Ia.lum.vii quaoran gutarue.ra.Kt.et pcnranguluo.la lum.a pcntba quoo efr qncp.vno? pentbAiigulAtuo.ra.him.ot fpxangulufi.laJum.vii rexangulahts.ra.Ki.et pofTuntponi poicra nomina fubfrantiuc.ut bic biAiisulus.figurA Ouo^ angulo^.rriangulus eri fii.Wlis.il inarculini ^f um.ct fc js cetcris. /gnio pcnulhma cor in angularis clr. " ^pigufrio.as.ab ancco.gio.oV angttft-ue.ra.htj -^ijfnctus.quoo comjJAf" Anguflior.immus.t7ii b anguf>ia.hc.i.anxicrao.Eolor.7n plurali ram accipif* jj loco ftricto.ct auguOio.as.ut’ p fubtc concm angufio.ras.ubum actm.i.lrrictu (accre Cor.vj.Jlon anguOiatmin uobie.angufrtamini autc m utfccribus ucfrris.ul ^m ali3 tiam aguf ramtni.ct per compoficom coangufho.tis.GtAb bijs omnibus iibAliA.€t ue Oicit grec./lnmifrit remp uo Dicahir feo loats athis. " 1 ngufro.ras.raui.in anguOio.as.exponirur. i Xnbclo.lao.pcnV proo" afbtrarut uiocf ucllo J po.8 anclus.la.lum non ArpiraFfm bug.via» f wwinelue fiip.mulh ramcn Afpirant anbclus ^l^nbcHi.tt.nt.b.fcribiF.bMbAoihtlana.ooarir» m m cibo fiimpt-a calcfacit ct fhingit. ( pbibet cc IrcinuramenKi naribue ARjofira.pm pap.Gt jjd" vnX.vntx mAccr.A mcoicie calion ficru qj ^hr ^tniaue.oA.aum.i.inuictuo vn<[tuf’anbehl bocrius DciTs efl- aniclue qi inuictue.quia uicio uinri non potuit.ct o’i ab AnicoB.i.muichis ^ffipticos.i.inuictus.ct componiFAb a ct nicos "^Hjiiatta.Ic.pcnuIrima coi </quoo efVuictus. repra oiminitm io cfr pama anus, SJniailofue.Ab Anus uf aniculA tii aniailofus _Ih.fJim.i.Aiiil’ uX rioiculoftte ao fiViruoinc Attuii TvJ_«’^’Ab Atiu9 di b ct 15 Anitis ct B Ic pn? ^po* ^/tcs anuo uf grinene ao anu.rbfmot.c.iiij.Tn cpras aut inancs fhbulAS Dcuira.uf fim alia lirre ram anilcs rAbulae.vno? amtitcr aoubium.ct 15 aniliras.raris.i.fgncchis.anhguiras. f9LnimA.me fm quofoa DeriuaFab alo.Iis.eo ... cp nos atat.^lij oiit cp componihii ab a fmc ct nemo Htnguis.co cp fit finc fanguine.^tij oiamt animA cfle pmittfi.nos ucm Oirimuo.q» Anima Ocriua? ab animos cjce qc» larinc o’i ucntue.qt quioa pufAucrunt anima effe uenKi.qi ore tra bentes ucnKi.uiucre uiccamur.et ab anima bic animue.mi.qucOA uio Animc.£t in fnbfrancia iEcm cf> AnimA.animuo.lffiiuts.mcio.ct Ipue in cffccru non.fUm anima tii quia viujfiratctmc bra ucgirat.animus ou fiipit ct vott.VnDe oiat rfiD"./InimA c uitc.animus clrcon/ilij ctuigoris rcnfus c Ottm fcntit.mcne cft Oii intcIligit.uV re coIit.rArio Duin oilccinit.lptie cOum Ipirat uel contcmpIaF.€t nora q» quioa oiit ,pbAbiIitcr a nimA pmi bominis in cotpore ruirfc creata.Qd quio Autc 0? anima pmi bominto cfrimeF.oe ali 16 certiflime fcicnou.cf in coipore crecnf.Crean Oa cnim infunoit cab Ocus.ct infunDcnoo crcat. ^nima f m greg autc in morAlibuo e immorra tis.Quoo fic patct Trcs qutfpc uirales fpue cka uit omnipotcno ocue. vnu qui catnc non tcgif A[u qui camc tcgiF.H cu ama non moriF.rcr ciu qui carne tcgjf* ct cu cainc moriF.Spus na qt cff qui cu caznc non trgif angctoi; . Gpits qui carnc tcgtf g ai ratnc non morit’ bofm.Spue qui cu caine tcgiF.ct cu camc moriF iumcntoit omtqj animatiu.brutot4.bomo iraqj fic in mcoi o crcarus clr.ut cflct infcrioz angoto fupcrior iti mcnro 7ra babet comune cu funinio aliquio.co mimc cu infimo.7mmoiralira tc fcj fpus oi angc lo.OQoiraliratc uo cimio cii iumenro.qtioufqj ct ipfam moiraliratc carnie gla refuirccconis ab foiboat.ct inbeionDo fbtii cato fehict* in ^ctuii. quta et ipfc fbiritus inberenDo caini.feruAt* in oe um.Que ramcn caro ncc in rcprobis mtcr futpli ciA.Efecte ocficit.quia (cmg CcfiricnDo fubfiftit. ut qui I>u et caine peccauciut ftmg efTcncialiter uiucntce.ct camc.et Ibu finc finc inorianF./JHflj ccia raconcm ponit greo; in iiij.nioraV.cxpones iltuo 7ob Srcrit quioa cuiue non agnofceba ol tum bn autc inquit oictum cft frcht.Omnis qp pc creAtuw.quiA cx nicbilo fiicra clr et p femct ipfam ao nirbilum tcnoit.non ItAre babct fj ec Rucrc.Racionatis uo crearuni coiplb q ad ymA ginem^conoitoris cfr cottoira nc aDnicbilii tnlc at figiF Ao boc ccia facit quoo oiot gregor.in xviij.libto morAf.g.ut bcati inquit atq) etorni fiimuo.inotcinu vmiramur ctcmu.ct magna cfr nobis etcmirao.pmirao5 etciiiiratis.7te Ariflotit’ in ij.li.oo anima Dirit.Oeo uiccr animc gcnus altctt efTc.ct boc folum contingit fcBari.fiait u pctuu a coimptibiti.7tf fic ©irit bemb.flicbil c in rebus quoo poflit replcre crcAturani Rictam