Page:Beaufront - Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto, 1906.djvu/57

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
44
EKZERCARO.

mano main.
vidi voir.
resti rester.
kun avec.
dangero danger.
e marque l’adverbe.
kuraĝi avoir le courage de.
rajdi aller à cheval.
i marque l’infinitif.
paroli parler.
pri sur, touchant, de.
bona bon.
ĉapelo chapeau.
diri dire.
ke que.
diligenta diligent.
ami aimer.
veni venir,
kune ensemble,
filo fils.
stari être debout.
apud auprès de.
pura pur, propre,
koni connaître.
pano pain.
manĝi manger.
per par, au moyen de.
buŝo bouche.
flari flairer, sentir,
nazo nez.
antaŭ devant.
domo maison,
arbo arbre,
ĉambro chambre.


7e EXERCICE

Pluriel et accusatif.

La birdoj flugas. — La kanto de la birdoj estas agrabla. — Donu al la birdoj akvon, car ili volas trinki. — La knabo forpelis la birdojn. — Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. — Bonaj infanoj lernas diligente. — Aleksandro ne volas lerni, kaj tial mi bâtas Aleksandron. — De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. — Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. — Mi legas libron. — La patro ne legas libron, sed li skribas leteron.

flugi voler (avec des ailes).
kanti chanter.
agrabla agréable.
akvo eau.