Page:Descartes - Œuvres, éd. Adam et Tannery, VII.djvu/578

La bibliothèque libre.
Aller à : navigation, rechercher
Cette page n’a pas encore été corrigée


in quibus habitarct, œqiic firmœ eJJ’ent ac ipfa terra quœ nos fujîinet, ut fuperflua Jit omnis cura majoris alicujus firmitatis quœrendœ. Prœterea, ut ad inambulandum certi funt fines Jîabilitati.s foli, qui fufficiant abunde, ut qui/que fupra illud tutà incedat, ita in domibus œdificandis certi 5 funt limites, quos qui attigit certus cfi &c. , ut fuprà".

123 Ubi quamvis injufte Architedus a Caemenjtario cul- paretur, multo tamen injuftius in re fimili ab Authore noflro reprehendor. Verum enim eil, in domibus con- ftruendis certos effe fines, infra fummam firmitatem 10 foli, ultra quos progredi operse pretium effe non folet, iique varii funt pro magnitudine molis conftruendce : nam & humiliores cafae ipli arense tuto imponuntur, neque ha^c minus firma eft ad illas fuflinendas, quàm faxum :id alias turres. Sed falfiffimum eft, in funda- i5 mentis Philofophiœ ftatuendis, taies elfe aliquos dubi- tandi limites infra fummam certitudinem, in quibus prudcnter ac fccure conquiefcere poffimus. Cùmenim Veritas in indivifibili confiftat, poteft contingere, ut quod non agnofcimus effe fumme certum, quantum- 20 vis probabilc appareat, fit plane falfum; nec fane ille prudenter philofopharetur, qui ea fcientise omnis fuc-E poneret fundamenta, quse cognofceret effe for- tafie falfa. Et vero, quid refpondebit Scepticis, qui omnes dubitationis limites tranfcendunt ? Quâ ratione 25 ipfos refutabit ? Nempe defperatis aut damnatis annu- merabit. Egregie certe; fed quibus illi eum intérim annumcrabunt ? Neque putandum eft eorum fedam dudum effe extindam. Viget enim hodie quàm maxi- me, ac fere omnes, qui fe aliquid ingenii prai ca:te- 3o

a. Page 53o, 1. 21, ii p. 5m, 1. 10.