Page:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/179

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


AAKIBIÂAIIi: io5

ZO. "Eti oCv Ti aatjiéorepov Seî dtTToSeixBf^val aoi ôxi i^ i|ju)(f) èativ SvSpcûTtoç ;

A A. Ma Ala, àXX' Uavôç jioi SokeI tx^*-^' ZO. El Se yE [ii] &KpiB5>q, àXXà. kolI ^ExpLCùc;, l^apKEÎ V^jiîv àKpiBôq ^Èv yàp t6t£ Elaé^iESa, bxav eupcojiEv 8 vuvSi?) TTaprjXSo^iEV Sià Ta noXXf^c; EÎvai oKÉipEcoç. d

AA. Tt toOto ;

Zn. "O SpxL oOtcù ttcoc; £pp/)8r|, bxi npÔTov oKETtxéov EÏT] aôxè xè aùx6* vOv 5è àvxl xoO aôxoO auxè EKaaxov laKÉ^i^ESa 8 XL Eoxt, Kal ïacoc; E^apKÉOEi" oô y*^P ■"°" Kupi6T£p6v yE oôSèv &v f^jiôv oôxcov <|)]f)aaniEv î^ xi^v

AA. Où Sfjxa.

ZO. OÙKoOv KaXûç Exei- oîixcû vo^I^eiv, l^iè Kal ak npo- co^lXelv àXXfjXoiq xoîc; XéyoLÇ xP^^J^évouc; xfj ^'"Xfî ""P^Ç "^V

4'"xV ;

AA. riàvu jièv oSv.

ZO. ToOx' Sp' î^v 8 Kal àXtycp ê^mpoo6Ev eÏttojiev 8xi e ZcùKp(kxr]Ç 'AXklBiASt] SiaXéyExat Xéycp y^pca\x£.voq, où Ttpàç x6 abv Ttpàaanov, ô>q Iolkev, &XXà npbq x6v 'AXKi.6ià5r)v TtoiovuiEvoç xoijc; Xéyouç' xoOxo 5é èaxiv •f^ ip^X^'

AA. "E^OLyE SoKEÎ.

ZO. yoxi^v Spa ^^âç keXeûei yvcoplaai 6 ènixàTTov yvôvai âauxév.

AA. "EoiKEv. 131

ZO, "Oaxiç êtpa xôv xoO ocb^axéq xl yiyvàaKEi, xi aôxoO, àXX' o^x aûx6v lyvoKEv.

AA. Oîjxcoq.

ZO. OùSeIç &pa xôv laxpGv éauxôv yj.yvcùOKEi Ka8* bcov iaxpéc;, oùSè xôv TraiSoxpiBcov Ka8' 8oov 7Tai5oxpl8r|q.

AA. OÔK loiKEV.

��C 8 àXXà xal (lETptiu; T : om. B ]| d i oà B : oî) T j| aùtoj «ùtô Steph. xjTOj «OtÔv ht II e 2 Xo'yw T : om. B 11 131 a a Ti Slob. : om. BT.

�� �