Page:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/181

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


AAKIBIAAHS 106

^Cl. rioXXoO &pa Scouaiv ol ycc^PYo'- ^^^ °^ &XXol Sr|^i.oup- yol Y'-Y^"*"^^'-^ ÉauToùç" oôSè ^àp t(x éauxcùv oCxot y^, <*>Ç êoïKcv, àXX' Iti TToppcûTÉpo tôv EttUTÛv Kttxdc Y^ tàç T£)(VaÇ fiç E)(ouot.v xà Y«P ToO acb^ioixoç Y'-Y^<»><ï'^o"^'-v oTç xoOxo ^ SEpaTteûexai.

AA. *AXr|8fi Xéyeiç.

Zri. El &pa oco(j)poa\ivr) èaxl x6 âauxàv y'-Y^<*><7k^£lv, oôSeIç xoûxûùv aàxppcùv «xià xf|v xÉ)^vr|v.

AA. OU ^01 SOKEL.

ZQ. Aià xaOxa 5#| Kal ^dvauaoi aSxai al xÉ^vai 5o- KoOauv EÎvttL Kal oûk àvSpôc; àYOïBoO ^aBi^^axa.

AA. riàvu ^lÈv oSv.

T.C1. OÛKoOv TtdtXiv ôaxiç aS aco^a BEpa-RCiLlEi, xàéauxoO, àXX' o\)\ aûxèv GEpaTTEOsi ;

AA. KlvSuveûel.

ZO. "OaxLÇ Se y^ fà )^fniaxa oô9' éauxàv oÔxe xà ÊauxoO, àXX* EXi TToppoxépo xôv lauxoO ;

AA. "E^oLYE 80KEÎ.

ZO. Où xà aôxoO &pa Ixi npàxxEi ô )y>rniaxicrrf|Ç.

AA. 'Op8ôc;.

ZO. El Spa XLÇ Y^YOVEV kpa.crrf\q xoO 'AXKi6iàSou aâ)- jiaxoç, oiiK 'AXkiBiASou fipàaSri, àXXà xivoç xôv 'AXki- 3ià8ou.

AA. 'AXr|8fj Xéyelc;.

Zri. "Oaxic; Se oou if\q y\i\}y^f\q Ipfi.

AA. 'AvàYKT] <J)atvExaL êk xoO X6you.

ZO. OÔKoOv 6 ^èv xoO a<£>^ax6ç aou èpâv, ÊTTEiSf] XfjYEi ÀvBoOv, aTTiôv oï)(Exai ;

AA. <t>aLvExai.

ZO. 'O 5é YE Tf^ç 4'"X^*> ^pûv oÔK &TtEioiv Icoç &v ènl x6 j (ÎÉXxiov ïr) ; AA. EIk6c; ye-

b I «î T : om. B jl c 6 'AXxt6tdt3ou B : 'AXxtStocSou âpa T.

�� �