75%.png

Pausanias, Elide-1, chapitre III

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche


ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ· ΗΛΙΑΚΗ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE V

CHAPITRE ΙΙΙ


1

Ἤλιδος ἅλωσις. Εὐχὴ γυναικῶν. Ἠλείων βασιλεῖς. Δωρείων κάθοδος. Ὄξυλος.

Ἡρακλῆς δὲ εἷλεν ὕστερον καὶ ἐπόρθησεν Ἦλιν, στρατιὰν παρά τε Ἀργείων καὶ ἐκ Θηβῶν ἀθροίσας καὶ Ἀρκάδας. Ἤμυναν δὲ καὶ Ἠλείοις οἱ ἐκ Πύλου τοῦ ἐν τῇ Ἠλείᾳ καὶ οἱ Πισαῖοι. Καὶ τοὺς μὲν ἐτιμωρήσατο αὐτῶν ὁ Ἡρακλῆς· τῆς δὲ ἐπὶ τοὺς Πισαίους στρατείας αὐτὸν χρησμὸς ἐπέσχεν ἐκ Δελφῶν ἔχων οὕτω·

Πατρὶ μέλει Πίσης, Πυθοῦς δέ μοι ἐν γυάλοισι.

Τοῦτο μὲν δὴ σωτηρία Πισαίοις τὸ μάντευμα ἐγένετο. Φυλεῖ δὲ Ἡρακλῆς τήν τε χώραν ἀνέδωκε τὴν Ἠλείαν καὶ τἄλλα, αἰδοῖ τοῦ Φυλέως μᾶλλον ἢ αὐτὸς ἑκουσίως· τά τε γὰρ αἰχμάλωτα ἐφίησιν ἔχειν αὐτῷ καὶ Αὐγέαν μὴ ὑποσχεῖν δίκην.

1

Prise d'Élis. Vœux des Femmes. Rois des Éléens. Retour des Doriens. Oxylus.

HERCULES ayant rassemblé dans la suite une armée d'Argiens, de Thébains et d'Arcadiens, prit Élis et la mit au pillage. Les Pyliens de l'Élide et les Pisaeates, étaient venus au secours des Éléens; les premiers en furent punis par Hercules, mais il fut dissuadé de son expédition contre les Pisaeates par un oracle de Delphes ainsi conçu : Pise est sous la protection de mon père, comme Pythos est sous la mienne. Les Pisaeates durent leur salut à cet oracle. Hercules rendit à Phyléus l'Élide et les autres biens de son père, plutôt par déférence pour lui, que de son plein gré. Il lui rendit aussi les prisonniers et voulut bien ne pas se venger autrement d'Augias.

2

Τῶν δὲ Ἠλείων αἱ γυναῖκες, ἅτε τῶν ἐν ἡλικίᾳ σφίσιν ἠρημωμένης τῆς χώρας, εὔξασθαι τῇ Ἀθηνᾷ λέγονται κυῆσαι παραυτίκα, ἐπειδὰν μιχθῶσι τοῖς ἀνδράσι. Καὶ ἥ τε εὐχή σφισιν ἐτελέσθη, καὶ Ἀθηνᾶς ἱερὸν ἐπίκλησιν μητρὸς ἱδρύσαντο. Ὑπερησθέντες δὲ ἀμφότεροι τῇ μίξει καὶ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ ἄνδρες, ἔνθα συνεγένοντο ἀλλήλοις πρῶτον, αὐτό τε τὸ χωρίον Βαδὺ ὀνομάζουσι, καὶ ποταμὸν τὸν ῥέοντα ἐνταῦθα ὕδωρ Βαδὺ ἐπιχωρίῳ φωνῇ.

2

On dit que les femmes Éléennes, voyant le pays désert, tout ce qui était en âge de porter les armes ayant été tué, adressèrent des vœux à Minerve pour obtenir de concevoir aussitôt qu'elles auraient eu commerce avec des hommes; leur prière fut exaucée, et elles érigèrent un temple à Minerve et lui donnèrent le surnom de Mère. Hommes et femmes éprouvèrent un plaisir si vif dans ces premières rencontres, qu'ils donnèrent dans leur dialecte, le nom de Bady (agréable) au lieu où elles s'étaient faites, et ils nommèrent Hydor Bady (eau agréable) le fleuve qui passe par-là.

3

Φυλέως δέ, ὡς τὰ ἐν τῇ Ἤλιδι κατεστήσατο, αὖθις ἐς Δουλίχιον ἀποχωρήσαντος, Αὐγέαν μὲν τὸ χρεὼν ἐπέλαβε προήκοντα ἐς γῆρας· βασιλείαν δὲ τὴν Ἠλείων Ἀγασθένης ἔσχεν ὁ Αὐγέου, καὶ Ἀμφίμαχός τε καὶ Θάλπιος. Ἄκτορος γὰρ τοῖς παισὶν ἀδελφὰς ἐσαγαγομένοις διδύμας ἐς τὸν οἶκον, Δεξαμενοῦ θυγατέρας ἐν Ὠλένῳ βασιλεύοντος, τῷ μὲν ἐκ Θηρονίκης Ἀμφίμαχος, Εὐρύτῳ δὲ ἐκ Θηραιφόνης ἐγεγόνει Θάλπιος.

3

Après avoir rétabli l'ordre dans le pays, Phylée retourna à Dulichium. Augias mourut ensuite à un âge très avancé, et son fils Agasthenes monta sur le trône avec Amphimachus et Thalpius. En effet les deux filles jumelles de Dexamène roi d'Olène, Théronice et Théréphone, ayant épousé les deux fils d'Actor, Ctéatus et Eurytus, Amphimachus était né du premier de ces mariages, et Thalpius du second.

4

Οὐ μὴν οὐδὲ Ἀμαρυγκεὺς οὔτε αὐτὸς διέμεινεν ἰδιωτεύων, οὔτε Διώρης ὁ Ἀμαρυγκέως. Ἃ δὴ καὶ Ὅμηρος παρεδήλωσεν ἐν καταλόγῳ τῶν Ἠλείων, τὸν μὲν σύμπαντα αὐτῶν στόλον ποιήσας τεσσαράκοντα εἶναι νεῶν, τούτων δὲ τὰς ἡμισείας ὑπὸ Ἀμφιμάχῳ τετάχθαι καὶ Θαλπίῳ· τῶν λοιπῶν δὲ εἴκοσι, δέκα μὲν ναυσὶ Διώρην τὸν Ἀμαρυγκέως ἡγεῖσθαι, τοσαύταις δὲ ἑτέραις Πολύξενον τὸν Ἀγασθένους. Πολυξένῳ δὲ ἀνασωθέντι ἐκ Τροίας ἐγένετο υἱὸς Ἀμφίμαχος (τὸ δὲ ὄνομα τῷ παιδὶ ἔθετο ὁ Πολύξενος κατὰ φιλίαν, ἐμοὶ δοκεῖν, πρὸς Ἀμφίμαχον τὸν Κτεάτου τελευτήσαντα ἐν Ἰλίῳ), Ἀμφιμάχου δὲ Ἠλεῖος.

4

Amaryncée lui-même eut quelque part à l'autorité ainsi que Diorès son fils. Nous apprenons cela d'Homère qui dit dans le catalogue, que de quarante vaisseaux qui composaient l'escadre des Éléens, il y en avait vingt sous les ordres d'Amphimachus et de Thalpius, dix sous ceux de Diorès fils d'Amaryncée, et dix sous ceux de Polyxénus fils d'Agasthènes. Polyxénus eut, après son retour du siège de Troie, un fils qu'il nomma Amphimachus par amitié, ce me semble, pour le fils de Ctéatus qui était mort devant Troie.

5

Καὶ ἐπὶ Ἠλείου βασιλεύοντος ἐν Ἤλιδι, τηνικαῦτα ὁ Δωριέων στόλος σὺν τοῖς Ἀριστομάχου παισὶν ἠθροίζετο ἐπὶ καθόδῳ τῇ ἐς Πελοπόννησον. Γίγνεται δὲ τοῖς βασιλεῦσιν αὐτῶν λόγιον τόδε, ἡγεμόνα τῆς καθόδου ποιεῖσθαι τὸν τριόφθαλμον. Ἀποροῦσι δέ σφισιν, ὅ τι ὁ χρησμὸς ἐθέλοι, συνέτυχεν ἐλαύνων ἀνὴρ ἡμίονον, ὁ δὲ ἕτερος διέφθαρτο τῷ ἡμιόνῳ τῶν ὀφθαλμῶν.

5

TAmphimachus eut un fils nommé Éléus sous le règne duquel les fils d'Aristomachus firent les préparatifs de leur expédition pour rentrer dans le Péloponnèse. L'oracle avait conseillé aux rois des Doriens de prendre pour guide dans leur entreprise celui qui avait trois yeux. Ils ne savaient pas trop ce que cet oracle voulait dire, lorsque le hasard leur fit rencontrer un homme conduisant un mulet qui avait perdu un oeil;

6

Κρεσφόντου δὲ συμφρονήσαντος, ὡς ἐς τοῦτον τὸν ἄνδρα ἔχοι τὸ μάντευμα, οὕτως ᾠκειώσαντο αὐτὸν οἱ Δωριεῖς. Ὁ δὲ σφᾶς ναυσὶν ἐκέλευεν ἐς Πελοπόννησον κατιέναι, μηδὲ στρατῷ πεζῷ διὰ τοῦ ἰσθμοῦ πειρᾶσθαι. Ταῦτά τε δὴ παρῄνεσε, καὶ ἅμα τὸν ἐς Μολύκριον ἐκ Ναυπάκτου πλοῦν καθηγήσατο αὐτοῖς· οἱ δὲ ἀντὶ τούτου δεηθέντι τὴν Ἠλείαν γῆν συνέθεντο αὐτῷ δώσειν. Ὁ δὲ ἀνὴρ ἦν Ὄξυλος Αἵμονος τοῦ Θόαντος. Θόας δὲ ἦν οὗτος, ὃς καὶ τοῖς Ἀτρέως παισὶν ἀρχὴν συγκαθεῖλε τὴν Πριάμου. Γενεαὶ δὲ ἀπὸ Θόαντος ἀνήκουσιν ἓξ ἐς Αἰτωλὸν τὸν Ἐνδυμίωνος.

6

Cresphontes conjectura que c'était celui dont l'oracle parlait, et les Doriens se l'attachèrent. Il leur conseilla de rentrer par mer dans le Péloponnèse et de renoncer à l'idée de forcer le passage de l'Isthme avec une armée de terre. Il ne se borna pas à leur donner cet avis, mais il conduisit aussi leurs vaisseaux de Naupacte à Molycrium. Il leur demanda pour récompense le pays des Éléens, et les Doriens le lui promirent. Cet homme était Oxylus, fils d'Haemon, fils de Thoas. C'est ce Thoas qui avait suivi les Atrides au siège de Troie. Il descendait, à la sixième génération, d'Ætolus, fils d'Endymion.

7

Ἦσαν δὲ οἱ Ἡρακλεῖδαι συγγενεῖς καὶ ἄλλως τοῖς ἐν Αἰτωλίᾳ βασιλεῦσι, καὶ ἀδελφαὶ Θόαντι τῷ Ἀνδραίμονος, καὶ Ὕλλῳ τοῦ Ἡρακλέους ἦσαν αἱ μητέρες. Συνεπεπτώκει δὲ τῷ Ὀξύλῳ φυγάδι ἐξ Αἰτωλίας εἶναι. Δισκεύοντα γάρ φασιν ἁμαρτεῖν αὐτὸν, καὶ ἐξεργάσασθαι φόνον ἀκούσιον· τὸν δὲ ἀποθανόντα ὑπὸ τοῦ δίσκου, τὸν ἀδελφὸν εἶναι τοῦ Ὀξύλου Θέρμιον· οἱ δὲ Ἀλκιδόκον τὸν Σκοπίου.

7

Les Héraclides tenaient d'ailleurs aux rois d'Étolie par les liens de la parenté, et la mère de Thoas, fils d'Andræmon, était sœur de celle d'Hyllus, fils d'Hercules. Oxylus avait été exilé de son pays pour un meurtre involontaire qu'il avait commis malheureusement, en lançant un disque. Celui que le disque avait tué était Thermius, son propre frère, ou, suivant d'autres, Alcidocus, fils de Scopius.