Pausanias, Elide-1, chapitre XIII

La bibliothèque libre.
Aller à : navigation, rechercher


ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ· ΗΛΙΑΚΗ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE V

CHAPITRE XIII.


1

Πελόπιον τὸ ἐν Ἄλτει. Τὰ περὶ Πέλοπος καὶ Ταντάλου. Βωμοῦ Διὸς Ὀλυμπίου μέτρα κατασκευή.

Ἔστι δὲ ἐντὸς τῆς Ἄλτεως καὶ Πελόπιον ποτὲ τεμημένον τέμενος· ἡρώων δὲ τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ τοσοῦτον προτετιμημένος ἐστὶν ὁ Πέλοψ ὑπὸ Ἠλείων, ὅσον Ζεὺς θεῶν τῶν ἄλλων. ἔστιν οὖν τοῦ ναοῦ τοῦ Διὸς κατὰ δεξιὰν τῆς ἐσόδου πρὸς ἄνεμον Βορέαν τὸ Πελόπιον, ἀφεστηκὸς μὲν τοῦ ναοῦ τοσοῦτον, ὡς μεταξὺ καὶ ἀνδριάντας καὶ ἀναθήματα ἄλλα ἀνακεῖσθαι· παρήκει δὲ ὡς ἐπὶ τὸν ὀπισθόδομον ἀπὸ μέσου μάλιστα ἀρξάμενον τοῦ ναοῦ, καὶ λίθων τε θριγκῷ περιέχεται, καὶ δένδρα ἐντὸς πεφυκότα καὶ ἀνδριάντες εἰσὶν ἀνακείμενοι.


1

Pélopium, enceinte dans l'Altis. Traditions concernant Pélops et Tantale. Construction et dimension de l'autel de Jupiter Olympien.

IL existe dans l'Altis une enceinte nommée Pélopium, qui est depuis longtemps l'objet de la vénération des Éléens, Pélops étant, suivant eux, autant au-dessus des autres héros qu'on honore à Olympie, que Jupiter est au-dessus des autres Dieux. Le Pélopium est donc à droite de l'entrée au nord du temple de Jupiter; il est cependant assez éloigné du temple pour qu'il y ait dans l'intervalle beaucoup de statues et d'autres offrandes ; il s'étend en longueur depuis à peu près la moitié dû temple jusqu'à l'Opisthodome ; il est entouré d'une balustrade de pierre, planté d'arbres et orné de statues.


2

Ἔσοδος δὲ ἐς αὐτὸ πρὸς δυσμῶν ἐστιν ἡλίου. Τοῦτο ἀπονεῖμαι τῷ Πέλοπι Ἡρακλῆς ὁ Ἀμφιτρύωνος λέγεται· τέταρτος γὰρ δὴ ἀπόγονος καὶ οὗτος ἦν Πέλοπος. Λέγεται δὲ καὶ ὡς ἔθυσεν ἐς τὸν βόθρον τῷ Πέλοπι. Θύουσι δὲ αὐτῷ καὶ νῦν ἔτι οἱ κατὰ ἔτος τὰς ἀρχὰς ἔχοντες· τὸ δὲ ἱερεῖόν ἐστι κριὸς μέλας. Ἀπὸ ταύτης οὐ γίνεται τῷ μάντει μοῖρα τῆς θυσίας· τράχηλον δὲ μόνον δίδοσθαι τοῦ κριοῦ καθέστηκε τῷ ὀνομαζομένῳ Ξυλεῖ.

2

L'entrée de cette enceinte est au soleil couchant. On dit qu'elle a été consacrée à Pélops par Hercules, fils d'Amphitryon, qui descendait de lui à la quatrième génération ; Hercules, dit-on, fut aussi le premier qui lui offrit dans une fosse un sacrifice que les magistrats Éléens renouvellent encore tous les ans. La victime est un bélier noir ; il n'en est réservé aucune part pour le devin, et il est d'usage d'en donner seulement le col au Xyleus;

3

Ἔστι δὲ ὁ ξυλεὺς ἐκ τῶν οἰκετῶν τοῦ Διός, ἔργον δὲ αὐτῷ πρόσκειται τὰ ἐς τὰς θυσίας ξύλα τεταγμένου λήμματος καὶ πόλεσι παρέχειν καὶ ἀνδρὶ ἰδιώτῃ. Τὰ δὲ λεύκης μόνης ξύλα, καὶ ἄλλου δένδρων ἐστὶν οὐδέν. Ὃς δ' ἂν ἢ αὐτῶν Ἠλείων ἢ ξένων τοῦ θυομένου τῷ Πέλοπι ἱερείου φάγῃ τῶν κρεῶν, οὐκ ἔστιν οἱ ἐσελθεῖν παρὰ τὸν Δία. Τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐν τῇ Περγάμῳ τῇ ὑπὲρ ποταμοῦ Καί̈κου πεπόνθασιν οἱ τῷ Τηλέφῳ θύοντες· ἔστι γὰρ δὴ οὐδὲ τούτοις ἀναβῆναι πρὸ λουτροῦ παρὰ τὸν Ἀσκληπιόν.

3

c'est le nom de l'un des serviteurs du temple ; chargé de fournir à un prix fixe aux villes et aux particuliers le bois qui leur est nécessaire pour les sacrifices. Le peuplier blanc est le seul arbre qu'on emploie à cela. L'entrée du temple de Jupiter est interdite à tout étranger ou même à tout Éléen qui a seulement goûté des chairs de la victime sacrifiée à Pélops. Il en est de même à Pergame sur le Caïque pour ceux qui ont sacrifié à Télèphe ; ils ne peuvent pas entrer dans le temple d'Esculape avant de s'être purifiés.

4

Λέγεται δὲ καὶ τοῖον· μηκυνομένου τοῦ πρὸς Ἰλίῳ πολέμου, προαγορεῦσαι αὐτοῖς τοὺς μάντεις, ὡς αἱρήσουσιν οὐ πρότερον τὴν πόλιν, πρὶν ἂν τὰ Ἡρακλέους τόξα καὶ ὀστοῦν ἐπαγάγωνται Πέλοπος. Οὕτω δὴ μεταπέμψασθαι μὲν Φιλοκτήτην φασὶν αὐτοὺς ἐς τὸ στρατόπεδον· ἀχθῆναι δὲ καὶ τῶν ὀστῶν ὠμοπλάτην σφίσιν ἐκ Πίσης τῶν Πέλοπος. Ὡς δὲ οἴκαδε ἐκομίζοντο, ἀπόλλυται περὶ Εὔβοιαν καὶ ἡ ναῦς ὑπὸ τοῦ χειμῶνος ἡ τὸ ὀστοῦν φέρουσα τὸ Πέλοπος.

4

On raconte aussi au sujet de Pélops, que la guerre de Troie traînant en longueur, les devins annoncèrent qu'on ne prendrait pas la. ville qu'on n'eût les flèches d'Hercules et un os de Pélops ; d'après cela, dit-on, les Grecs firent venir Philoctète dans le camp et envoyèrent chercher à Pise l'omoplate de Pélops ; à leur retour chez eux, beaucoup de vaisseaux grecs périrent vers, l'Eubée et celui qui rapportait l'os de Pélops fut de ce nombre.

5

Ἔτεσι δὲ ὕστερον πολλοῖς μετὰ ἅλωσιν Ἰλίου, Δαμάρμενον ἁλιέα ἐξ Ἐρετρίας ἀφέντα δίκτυον ἐς θάλασσαν, τὸ ὀστοῦν ἑλκύσαι, θαυμάσαντα δὲ αὐτοῦ τὸ μέγεθος, ἔχειν ἀποκρύψαντα ὑπὸ τὴν ψάμμον. Τέλος δὲ αὐτὸν ἀφικέσθαι καὶ ἐς Δελφούς, ὅτου τε ἀνδρὸς τὸ ὀστοῦν εἴη, καὶ ὅ τι χρηστέον αὐτῷ, διδαχθῆναι δεησόμενον.

5

Longtemps après la prise de Troie, un pécheur d'Érétrie, nomma Damarménus, ayant jeté ses filets dans la mer, en retira cet os ; étonné de sa grandeur, il le tint caché dans le sable, et enfin il alla à Delphes pour demander au dieu de quel homme venait cet os, et ce qu'il en fallait faire :

6

Καί πως κατὰ πρόνοιαν τοῦ θεοῦ τηνικαῦτα παρὰ Ἠλείων ἐπανόρθωμα αἰτούντων νόσου λοιμώδους, ἀνεῖπεν οὖν σφισιν ἡ Πυθία, τοῖς μὲν ἀνασώσασθαι Πέλοπος τὰ ὀστᾶ, Δαμαρμένῳ δὲ ἀποδοῦναι τὰ εὑρημένα αὐτῷ Ἠλείοις. Καί οἱ ταῦτα ποιήσαντι, ἄλλα τε ἀντέδοσαν Ἠλεῖοι, καὶ Δαμάρμενόν τε αὐτὸν, καὶ ἀπογόνους τοὺς ἐκείνου, φύλακας σφᾶς εἶναι τοῦ ὀστοῦ. ῾Η δὲ ὠμοπλάτη τοῦ Πέλοπος ἠφάνιστο ἤδη κατ' ἐμέ, ὅτι (ἐμοὶ δοκεῖν) ἐκέκρυπτο ἐπὶ πολὺ κατὰ τοῦ βυθοῦ, καὶ ὁμοῦ τῷ χρόνῳ προσέκαμνεν οὐχ ἥκιστα ὑπὸ τῆς θαλάσσης.

6

il se trouva que, par un effet de la providence divine, les Éléens demandaient alors au dieu les moyens de faire cesser une épidémie qui ravageait leur pays ; le dieu ordonna aux Éléens de recouvrer les os de Pélops, et à Damarménus de donner aux Éléens ce qu'il avait trouvé. Damarménus obéit à l'oracle, et outre plusieurs autres témoignages de reconnaissance, les Éléens l'établirent gardien de cet os. L'omoplate de Pélops n'existait plus de mon temps ; comme elle avait été pendant un grand nombre d'années, cachée dans les flots, elle n'avait pas moins souffert de ce séjour dans la mer que des atteintes du temps.

7

Πέλοπος δὲ καὶ Ταντάλου τῆς παρ' ἡμῖν ἐνοικήσεως, σημεῖα ἔτι καὶ ἐς τόδε λείπετα. Ταντάλου μὲν λίμνη τε ἀπ' αὐτοῦ καλουμένη, καὶ οὐκ ἀφανὴς τάφος· Πέλοπος δὲ ἐν Σιπύλῳ μὲν θρόνος ἐν κορυφῇ τοῦ ὄρους ἐστὶν ὑπὲρ τῆς Πλαστήνης μητρὸς τὸ ἱερόν. Διαβάντι δὲ Ἕρμον ποταμὸν, Ἀφροδίτης ἄγαλμα ἐν Τήμνῳ πεποιημένον ἐκ μυρσίνης τεθηλυίας. Ἀναθεῖναι δὲ Πέλοπα αὐτὸ παρειλήφαμεν μνήμῃ, προϊλασκόμενόν τε τὴν θεὸν καὶ γενέσθαι οἱ τὸν γάμον τῆς Ἱπποδαμείας αἰτούμενον.

7

On trouve encore maintenant dans nos contrées des traces de la résidence de Tantale et de Pélops ; un lac qui porte le nom de Tantale, et son tombeau qui est assez remarquable. On voit aussi le trône de Pélops au sommet du mont Sipyle, au-dessus du temple de la Mère Plastène ; enfin, après avoir traversé l'Hermus, on voit à Temnos une statue de Vénus faite en bois de Myrthe femelle, et nous apprenons par la tradition que c'est Pélops qui l'a érigée pour rendre la déesse favorable au projet qu'il avait d'obtenir Hippodamie en mariage.

8

Ἔστι δὲ ὁ τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου βωμὸς, ἴσον μὲν μάλιστα τοῦ Πελοπίου τε καὶ τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἥρας ἀπέχων, προκείμενος μέντοι καὶ πρὸ ἀμφοτέρων. Κατασκευασθῆναι δὲ αὐτὸν οἱ μὲν ὑπὸ Ἡρακλέους τοῦ Ἰδαίου λέγουσιν, οἱ δὲ ὑπὸ ἡρώων τῶν ἐπιχωρίων γενεαῖς δύο ὕστερον τοῦ Ἡρακλέους. Πεποίηται δὲ ἱερείων τῶν θυομένων τῷ Διὶ ἀπὸ τῆς τέφρας τῶν μηρῶν, καθάπερ γε καὶ ἐν Περγάμῳ. Τέφρας γὰρ δή ἐστι καὶ τῇ Ἥρᾳ τῇ Σαμίᾳ βωμὸς οὐδέν τι ἐπιφανέστερος ἢ ἐν τῇ χώρᾳ τῇ Ἀττικῇ, ἃς αὐτοσχεδίας Ἀθηναῖοι καλοῦσιν ἐσχάρας.

8

L'autel de Jupiter Olympien est à une égale distance du Pélopium et du temple de Junon, et il s'étend en face de l'un et de l'autre. Cet autel a été érigé, suivant les uns, par Hercules Idaéen ; et suivant d'autres, par des héros du pays, deux générations après Hercules. Il est fait, de même que celui de Pergame, de la cendre des cuisses des victimes qu'on sacrifie à Jupiter. Il y a aussi à Samos un autel de cendre érigé à Junon, mais il n'a rien de plus remarquable que ceux qu'on élève à la hâte dans l'Attique, et qu'on nomme Escharae.

9

Τοῦ βωμοῦ δὲ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ κρηπῖδος μὲν τῆς πρώτης, προθύσεως καλουμένης, πόδες πέντε καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατόν ἐστι περίοδος. τοῦ δὲ ἐπὶ τῇ προθύσει, περίμετρος ἐπακτοῦ πόδες δύο καὶ τριάκοντα. Τὸ δὲ ὕψος τοῦ βωμοῦ τὸ σύμπαν ἐς δύο καὶ εἴκοσιν ἀνήκει πόδας. Αὐτὰ μὲν δὴ τὰ ἱερεῖα ἐν μέρει τῷ κάτω, τῇ προθύσει, καθέστηκεν αὐτοῖς θύειν. Τοὺς μηροὺς δὲ ἀναφέροντες <ἐς> τοῦ βωμοῦ τὸ ὑψηλέστατον καθαγίζουσιν ἐνταῦθα.

9

[9] Le soubassement (Prothysis) de l'autel de Jupiter Olympien a cent vingt-cinq pieds de circonférence ; la partie qui s'élève au-dessus (le Thysiastérion) en a trente-deux, et l'autel a en tout vingt-deux pieds de haut. [On amène les victimes jusqu'à la balustrade : là, on les égorge. On en prend les cuisses, et on les porte en haut pour les faire rôtir sur l'autel.

10

Ἀναβασμοὶ δὲ ἐς μὲν τὴν πρόθυσιν ἀνάγουσιν ἐξ ἑκατέρας τῆς πλευρᾶς λίθου πεποιημένοι· τὸ δὲ ἀπὸ τῆς προθύσεως ἐς τὸ ἄνω τοῦ βωμοῦ τέφρας παρέχεται <καὶ> ἀναβασμούς. ἄχρι μὲν δὴ τῆς προθύσεως ἔστιν ἀναβῆναι καὶ παρθένοις καὶ ὡσαύτως γυναιξίν, ἐπειδὰν τῆς Ὀλυμπίας μὴ ἐξείργωνται. Ἀπὸ τούτου δὲ ἐς τὸ ἀνωτάτω τοῦ βωμοῦ μόνοις ἔστιν ἀνδράσιν ἀνελθεῖν. Θύεται δὲ τῷ Διὶ καὶ ἄνευ τῆς πανηγύρεως ὑπό τε ἰδιωτῶν καὶ ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν ὑπὸ Ἠλείων.

10

On arrive à cette balustrade par des marches de pierres qui sont aux deux côtés. De-là jusqu'au haut de l'autel, ce sont des marches faites avec la cendre des victimes. Les femmes et les filles peuvent approcher jusqu'à la balustrade aux jours qu'il leur est permis d'être à Olympie ; mais il n'y a que les hommes qui puissent monter jusqu'à l'autel. Les étrangers sont reçus tous les jours à faire des sacrifices, sans qu'il soit besoin d'attendre les jours plus solennels, comme les temps de foires. Pour les Éléens, il ne se passe point de jour qu'ils ne sacrifient à Jupiter Olympien.

11

Κατ' ἔτος δὲ ἕκαστον φυλάξαντες οἱ μάντεις τὴν ἐνάτην ἐπὶ δέκα τοῦ Ἐλαφίου μηνὸς κομίζουσιν ἐκ τοῦ πρυτανείου τὴν τέφραν, φυράσαντες δὲ τῷ ὕδατι τοῦ Ἀλφειοῦ κονιῶσιν οὕτω τὸν βωμόν. Ὑπὸ δὲ ἄλλου τὴν τέφραν ὕδατος ποιηθῆναι πηλὸν οὐ μή ποτε ἐγγένηται· καὶ τοῦδε ἕνεκα ὁ Ἀλφειὸς νενόμισται τῷ Ὀλυμπίῳ Διὶ ποταμῶν μάλιστα εἶναι φίλος. Ἔστι δὲ καὶ ἐν Διδύμοις τῶν Μιλησίων βωμός, ἐποιήθη δὲ ὑπὸ Ἡρακλέους τοῦ Θηβαίου, καθὰ οἱ Μιλήσιοι λέγουσιν, ἀπὸ τῶν ἱερείων τοῦ αἵματος· ἐς δὲ τὰ ὕστερα τὸ αἷμα τῶν θυμάτων οὐκ ἐς ὑπέρογκον ηὔξηκεν αὐτὸν μέγεθος.

11

Chaque année, le dix-neuf de Mars, les devins apportent de la cendre du prytanée; ils la délayent dans de l'eau du fleuve Alphée, et en font une espèce de mortier dont ils enduisent l'autel; ce mortier ne se peut faire avec d'autre eau. C'est pourquoi l'Alphée passe pour être de tous les fleuves le plus agréable à Jupiter. A Didymes, ville du ressort de Milet, il y a un autel érigé, dit-on, par Hercule de Thèbes, et construit avec du mortier délayé dans le sang des victimes; mais cet autel étant devenu moins célèbre, les sacrifices ont diminué, et l'autel en est moins bien entretenu.

Le texte en italique reprend la traduction de M. l'abbé GEDOYN, Pausanias ou Voyage historique, pittoresque et philosophique de la Grèce, t. II, Paris, Debarle, 1796 parce il manque 2 pages dans le livre]