Pausanias, Elide-1, chapitre XIV

La bibliothèque libre.
Aller à : navigation, rechercher


ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ· ΗΛΙΑΚΗ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.

DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE V

CHAPITRE XIV.


1

Ὁ δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ βωμὸς παρέχεται καὶ ἄλλο τοιόνδε ἐς θαῦμα· οἱ γὰρ ἰκτῖνες πεφυκότες ἁρπάζειν μάλιστα ὀρνίθων ἀδικοῦσιν οὐδὲν ἐν Ὀλυμπίᾳ τοὺς θύοντας· ἢν δὲ ἁρπάσῃ ποτὲ ἰκτῖνος ἤτοι σπλάγχνα ἢ τῶν κρεῶν, νενόμισται τῷ θύοντι οὐκ αἴσιον εἶναι τὸ σημεῖον. Φασὶ δὲ Ἡρακλεῖ τῷ Ἀλκμήνης θύοντι ἐν Ὀλυμπίᾳ δι' ὄχλου μάλιστα γενέσθαι τὰς μυίας· ἐξευρόντα οὖν αὐτὸν ἢ καὶ ὑπ' ἄλλου διδαχθέντα Ἀπομυίῳ θῦσαι Διί, καὶ οὕτως ἀποτραπῆναι τὰς μυίας πέραν τοῦ Ἀλφειοῦ. Λέγονται δὲ κατὰ ταὐτὰ καὶ Ἠλεῖοι θύειν τῷ Ἀπομυίῳ Διί, ἐξελαύνοντες τῆς (Ἠλείας) Ὀλυμπίας τὰς μυίας.


1

Une autre merveille que l'on raconte de l'autel de Jupiter à Olympie, c'est que les milans qui de tous les oiseaux de proie sont les plus carnassiers, respectent le temps du sacrifice. Si par hasard un milan se jetait sur les entrailles ou sur la chair des victimes, on en tirerait un mauvais augure. On raconte aussi qu'Hercule, fils d'Alcmène, sacrifiant un jour à Jupiter, dans Olympie, fut si incommodé des mouches, que sur le champ, soit de son propre mouvement, soit par le conseil de quelqu'un des assistants, il immola une victime à Jupiter Apomyius ; et le sacrifice ne fut pas plutôt achevé, que l'on vit toutes les mouches s'envoler au-delà de l'Alphée.

2

Τῆς δὲ λεύκης μόνης τοῖς ξύλοις ἐς τοῦ Διὸς τὰς θυσίας καὶ ἀπ' οὐδενὸς δένδρου τῶν ἄλλων οἱ Ἠλεῖοι χρῆσθαι νομίζουσι, κατ' ἄλλο μὲν οὐδὲν προτιμῶντες ἐμοὶ δοκεῖν τὴν λεύκην, ὅτι δὲ Ἡρακλῆς ἐκόμισεν αὐτὴν ἐς Ἕλληνας ἐκ τῆς Θεσπρωτίδος χώρας. Καί μοι καὶ αὐτὸς ὁ Ἡρακλῆς ἐφαίνετο, ἡνίκα τῷ Διὶ ἔθυεν ἐν Ὀλυμπίᾳ, τῶν ἱερείων τὰ μηρία ἐπὶ λεύκης καῦσαι ξύλων. τὴν δὲ λεύκην ὁ Ἡρακλῆς πεφυκυῖαν παρὰ τὸν Ἀχέροντα εὗρε τὸν ἐν Θεσπρωτίᾳ ποταμόν, καὶ τοῦδε ἕνεκά φασιν αὐτὴν Ἀχερωίδα ὑπὸ Ὁμήρου καλεῖσθαι.

2

Depuis ce temps-là, les Éléens ont coutume de faire tous les ans un sacrifice, pour être délivrés de l'importunité des mouches durant les jours de fêtes qui sont consacrés à Jupiter. Et dans tous les sacrifices qu'ils font à ce dieu, ils observent inviolablement de ne brûler que du peuplier blanc. Je crois que la raison de cette préférence, est qu'Hercule a le premier apporté cet arbre de la Thesprotie, en Grèce, et qu'il ne se servait pas d'un autre bois pour faire rôtir les cuisses des victimes. Il trouva cet arbre sur les bords de l'Achéron,] fin des pages manquantes et c'est pour cela qu'Homère le nomme l'arbre de l'Achéron.

3

Εἶχον δὲ ἄρα καὶ ἐξ ἀρχῆς οἱ ποταμοὶ, καὶ ἐς τόδε ἔχουσιν οὐ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐπιτηδείως πρὸς γένεσιν πόας τε καὶ δένδρων. Ἀλλὰ πλεῖσται μὲν ὑπὸ Μαιάνδρου μυρῖκαι καὶ μάλιστα αὔξονται· Ἀσωπὸς δὲ ὁ Βοιώτιος βαθυτάτας πέφυκεν ἐκτρέφειν τὰς σχοίνους. Τὸ δένδρον δὲ ἡ περσεία μόνου χαίρει τοῦ Νείλου τῷ ὕδατι. Οὕτω καὶ τὴν λεύκην θαῦμα οὐδὲν καὶ αἴγειρόν τε καὶ κότινον, τὴν μὲν ἐπὶ Ἀχέροντι ἀναφῦναι πρῶτον, κότινον δὲ ἐπὶ τῷ Ἀλφειῷ, τὴν δὲ αἴγειρον γῆς τῆς τῶν Κελτῶν καὶ Ἠριδανοῦ τοῦ Κελτικοῦ θρέμμα εἶναι.

3

Les fleuves étaient autrefois comme ils le sont encore à présent, plus ou moins propres à la production de certaines herbes ou de certains arbres, c'est ainsi que les tamarins se multiplient beaucoup et deviennent très grands sur les bords du Méandre ; que l'Asope, en Béotie, produit des roseaux très longs, et que la persea ne se plaît que sur les bords du Nil. Il n'est donc pas surprenant que le peuplier blanc, le peuplier ordinaire et l'olivier sauvage aient paru d'abord, le premier sur les bords de l'Achéron, le second dans les Gaules, sur les bords de l'Éridan, et l'olivier sauvage sur ceux de l'Alphée.

4

Φέρε δή (ἐποιησάμεθα γὰρ βωμοῦ τοῦ μεγίστου μνήμην) ἐπέλθωμεν καὶ τὰ ἐς ἅπαντας ἐν Ὀλυμπίᾳ τοὺς βωμούς. Ἐπακολουθήσει δὲ ὁ λόγος μοι τῇ ἐς αὐτοὺς τάξει, καθ' ἥντινα Ἠλεῖοι θύειν ἐπὶ τῶν βωμῶν νομίζουσι. Θύουσι δὲ Ἑστίᾳ μὲν πρώτῃ, δευτέρῳ δὲ τῷ Ὀλυμπίῳ Διὶ, ἐπὶ τῶν βωμῶν τῶν ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Τρίτα δὲ ἐπὶ ἑνὸς βωμοῦ καὶ αὕτη καθέστηκεν ἡ θυσία.

4

Puisque nous avons parlé du grand autel, nous allons parcourir tous ceux qu'on voit à Olympie, et nous suivrons l'ordre qu'observent les Éléens dans les sacrifices qu'ils y offrent. Ils sacrifient d'abord à Vesta, et ensuite à Jupiter Olympien, sur des autels qui sont dans le temple ; troisièmement à Saturne et à Rhéa, sur un même autel; ensuite à Jupiter et à Neptune, aussi sur le même autel ;

5

Πέμπτα Ἀρτέμιδι θύουσι καὶ λαιοὶ δι' Ἀθηνᾶν ἕκτα Ἐργάνῃ. Ταύτῃ τῇ Ἐργάνῃ καὶ οἱ ἀπόγονοι Φειδίου, καλούμενοι δὲ Φαιδρυνταί, γέρας παρὰ Ἠλείων εἰληφότες τοῦ Διὸς τὸ ἄγαλμα ἀπὸ τῶν προσιζανόντων καθαίρειν, οὗτοι θύουσιν ἐνταῦθα πρὶν ἢ λαμπρύνειν τὸ ἄγαλμα ἄρχονται. Ἔστι δὲ Ἀθηνᾶς καὶ ἄλλος βωμὸς πλησίον τοῦ ναοῦ, καὶ Ἀρτέμιδος παρ' αὐτὸν τετράγωνος, ἀνήκων ἠρέμα ἐς ὕψος.

5

le cinquième sacrifice s'offre à Diane et à Junon ; le sixième à Minerve Erganée : ce dernier est offert par les descendants de Phidias, qu'on nomme les Phaedryntes, parce que les Éléens les ont chargés de nettoyer la statue de Jupiter des ordures qui peuvent s'y attacher. Ils offrent tous les ans un sacrifice sur cet autel avant de commencer à nettoyer la statue. Il y a près du temple un autre autel de Minerve et un autel de Diane; ce dernier est carré et s'étrécit insensiblement en s'élevant.

6

Μετὰ δὲ τοὺς κατειλεγμένους, Ἀλφειῷ καὶ Ἀρτέμιδι θύουσιν ἐπὶ ἑνὸς βωμοῦ. Τὸ δὲ αἴτιον τούτου παρεδήλωσε μέν που καὶ Πίνδαρος ἐν ᾠδῇ, γράφομεν δὲ καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς λόγοις τοῖς Λετριναίοις. Τούτου δὲ οὐ πόρρω καὶ ἄλλος τῷ Ἀλφειῷ βωμὸς πεποίηται, παρὰ δὲ αὐτόν ἐστιν Ἡφαίστου. Τοῦ δὲ Ἡφαίστου τὸν βωμόν εἰσιν Ἠλείων οἳ ὀνομάζουσιν Ἀρείου Διός. Λέγουσι δὲ οἱ αὐτοὶ οὗτοι, καὶ ὡς Οἰνόμαος ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τούτου θύοι τῷ Ἀρείῳ Διί, ὁπότε τῶν Ἱπποδαμείας μνηστήρων καθίστασθαι μέλλοι τινὶ ἐς ἵππων ἅμιλλαν.

6

Après tous les sacrifices dont je viens de parler, on en offre un à Alphée et à Diane sur le même autel ; Pindare en a dit la raison dans quelqu'une de ses odes, et j'en parlerai lorsque j'en serai aux Laetrinaeens. A peu de distance de cet autel on en voit un autre érigé à l' Alphée, et tout auprès un autel de Vulcain, que quelques Eléens nomment l'autel de Jupiter Aréius, et ils disent qu'Oenomaüs sacrifiait à ce Jupiter, lorsqu'il se disposait à entrer en lice avec quelqu'un des prétendants à la main d'Hippodamie.

7

Μετὰ τοῦτον πεποίηται μὲν Ἡρακλεῖ βωμὸς, ἐπίκλησιν Παραστάτῃ· πεποίηται δὲ καὶ τοῦ Ἡρακλέους τοῖς ἀδελφοῖς Ἐπιμήδει καὶ Ἴδᾳ, καὶ Παιωναίῳ τε καὶ Ἰάσῳ. Τὸν δὲ τοῦ Ἴδα βωμὸν, Ἀκεσίδα ὑπὸ ἑτέρων οἶδα καλούμενον. Ἔνθα δὲ τῆς οἰκίας τὰ θεμέλιά ἐστι τῆς Οἰνομάου, δύο ἐνταῦθά εἰσι βωμοί, Διός τε Ἑρκείου· τοῦτον ὁ Οἰνόμαος ἐφαίνετο αὐτὸς οἰκοδομήσασθαι· τῷ δὲ Κεραυνίῳ Διὶ ὕστερον ἐποιήσαντο (ἐμοὶ δοκεῖν) βωμόν, ὅτ' ἐς τοῦ Οἰνομάου τὴν οἰκίαν κατέσκηψεν ὁ κεραυνός.

7

On voit ensuite l'autel d'Hercules surnommé Parastates, ainsi que ceux d'Epimèdes, Idas, Paeonaeus, et lasius ses frères. Quelques personnes nomment celui d'Idas, l'autel d'Acesidas. Dans l'endroit où sont les ruines de la maison d'Oenomaüs il y a deux autels, celui de Jupiter Hércéus, qui paraît avoir été érigé par Oenomaiis lui-même, et de Jupiter Céraunius qu'on construisit, je crois, lorsque la foudre eut frappé le palais d'Oenomaüs.

8

Τὰ δὲ ἐς τὸν μέγαν βωμὸν, ὀλίγῳ μέν τι ἡμῖν πρότερόν ἐστιν εἰρημένα· καλεῖται δὲ Ὀλυμπίου Διός. Πρὸς αὐτῷ δέ ἐστιν Ἀγνώστων θεῶν βωμὸς, καὶ μετὰ τοῦτον Καθαρσίου Διὸς καὶ Νίκης, καὶ αὖθις Διὸς ἐπωνυμίαν Χθονίου. Εἰσὶ δὲ καὶ θεῶν πάντων, βωμοὶ, καὶ Ἥρας ἐπίκλησιν Ὀλυμπίας, πεποιημένος τέφρας καὶ οὗτος· Κλυμένου δέ φασιν αὐτὸν ἀνάθημα εἶναι. Μετὰ δὲ τοῦτον Ἀπόλλωνος καὶ Ἑρμοῦ βωμός ἐστιν ἐν κοινῷ, διότι Ἑρμῆν λύρας, Ἀπόλλωνα δὲ εὑρέτην εἶναι κιθάρας, Ἑλλήνων ἐστὶν ἐς αὐτοὺς λόγος.

8

Quant au grand autel qui porte le nom de Jupiter Olympien, je viens d'en parler tout à l'heure. On voit tout auprès l'autel des Dieux inconnus, ensuite celui de Jupiter Catharsius et de la Victoire, celui de Jupiter surnommé Chthonius; un autel dédié à tous les Dieux, et celui de Junon surnommée Olympienne, également fait de cendre, et qui lui a été consacré, dit-on, par Clyménus. Après quoi vous trouvez un autel commun à Apollon et à Mercure qu'on a réunis, parce que suivant les Grecs, Mercure fut l'inventeur de la lyre et Apollon de la cithare.

9

Ἐφεξῆς δὲ Ὁμονοίας βωμὸς, καὶ αὖθις Ἀθηνᾶς· ὁ δὲ Μητρὸς θεῶν. Τῆς ἐσόδου δὲ τῆς ἐς τὸ στάδιόν εἰσιν ἐγγύτατα βωμοὶ δύο· τὸν μὲν αὐτῶν Ἑρμοῦ καλοῦσιν Ἐναγωνίου, τὸν δὲ ἕτερον Καιροῦ. Ἴωνι δὲ οἶδα τῷ Χίῳ καὶ ὕμνον πεποιημένον Καιροῦ· γενεαλογεῖ δὲ ἐν τῷ ὕμνῳ νεώτατον παίδων Διὸς Καιρὸν εἶναι. Πλησίον δὲ τοῦ Σικυωνίων θησαυροῦ, ἤτοι Κουρήτων, ἢ τοῦ Ἀλκμήνης ἐστὶν Ἡρακλέους· λέγεται γὰρ καὶ ἀμφότερα.

9

Les autels qui suivent sont ceux d'Homonaea (la Concorde), de Minerve et de la mère des Dieux, ll y a tout auprès de l'entrée du stade deux autels dédiés, l'un à Mercure Enagonius et l'autre à Caerus (l'Occasion). Je connais un hymne d'Ion de Chios en l'honneur de ce Caerus ; il dit qu'il était le plus jeune des fils de Jupiter. II y a vers le trésor des Sicyoniens un autel d'Hercules, soit le Curète, soit le fils d'Alcmènes, car on dit l'un et l'autre.

10

Ἐπὶ δὲ τῷ Γαίῳ καλουμένῳ, βωμός ἐστιν ἐπ' αὐτῷ Γῆς, τέφρας καὶ οὗτος. Τὰ δὲ ἔτι ἀρχαιότερα καὶ μαντεῖον τῆς Γῆς αὐτόθι εἶναι λέγουσιν. Ἐπὶ δὲ τοῦ ὀνομαζομένου Στομίου, Θέμιδι ὁ βωμὸς πεποίηται. Τοῦ δὲ Καταιβάτου Διὸς προβέβληται μὲν πανταχόθεν πρὸ τοῦ βωμοῦ φράγμα· ἔστι δὲ πρὸς τῷ βωμῷ τῷ ἀπὸ τῆς τέφρας τῷ μεγάλῳ. Μεμνήσθω δέ τις οὐ κατὰ στοῖχον τῆς ἱδρύσεως ἀριθμουμένους τοὺς βωμούς, τῇ δὲ τάξει τῇ Ἠλείων ἐς τὰς θυσίας συμπερινοστοῦντα ἡμῖν τὸν λόγον. Πρὸς δὲ τῷ τεμένει τοῦ Πέλοπος, Διονύσου μὲν καὶ Χαρίτων ἐν κοινῷ, μεταξὺ δὲ αὐτῶν, Μουσῶν καὶ ἐφεξῆς τούτων, Νυμφῶν ἐστι βωμός.

10

On voit sur le Gaius (endroit consacré à la Terre) un autel dédié à Ghé (la Terre), qui est aussi fait avec de la cendre, On dit qu'en des temps très reculés, la Terre avait là un oracle. L'autel de Thémis est sur ce qu'on appelle le Stomium. Celui de Jupiter Cataebates est entouré d'une balustrade ; il est vers le grand autel de cendre. On se souviendra qu'en faisant l'énumération de ces autels, je n'ai point eu égard à l'ordre de leur situation, mais seulement à celui des sacrifices que les Éléens offrent sur chacun d'eux. On voit près de l'enceinte consacrée à Pélops, un autel commun à Bacchus et aux Grâces ; entre le Pélopium et cet autel, il y en a un dédié aux Muses, et ensuite celui des Nymphes.