Pausanias, Elide-1, chapitre XVI

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche


ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ· ΗΛΙΑΚΗ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙϚ'.

DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE V

CHAPITRE XVI.


1

Ναὸς Ἥρας. Παρθένων ἀγὼν δρόμου. Αἱ τιθεῖσαι τὸν ἀγῶνα γυναῖκες ἑκκαίδεκα. Χοροὶ δύο οὓς ἱστᾶσι.

Λείπεται δὲ τὸ μετὰ τοῦτο ἡμῖν τῆς τε Ἥρας ὁ ναὸς, καὶ ὁπόσα ἐστὶν ἐν τῷ ναῷ πρέποντα ἐς συγγραφήν. Λέγεται δὲ ὑπὸ Ἠλείων, ὡς Σκιλλούντιοι τῶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ πόλεών εἰσιν οἱ κατασκευασάμενοι τὸν ναὸν ὀκτὼ μάλιστα ἔτεσιν ὕστερον, ἢ τὴν βασιλείαν τὴν ἐν Ἤλιδι ἐκτήσατο Ὄξυλος. Ἐργασία μὲν δή ἐστι τοῦ ναοῦ Δώριος· κίονες δὲ περὶ πάντα ἑστήκασιν αὐτόν. Ἐν δὲ τῷ ὀπισθοδόμῳ, δρυὸς ὁ ἕτερος τῶν κιόνων ἐστί. Μῆκος δέ εἰσι τοῦ ναοῦ πόδες τρεῖς καὶ ἑξήκοντα, οὐκ ἀποδεῖ· τὸν δὲ ἀρχιτέκτονα ὅστις ἐγένετο, οὐ μνημονεύουσι.


1

Temple de Junon. Courses de jeunes filles. Seize femmes y président. Elles se forment en deux chœurs.

IL nous reste maintenant à décrire le temple de Junon et tout ce qu'il renferme de remarquable. Les Éléens disent que ce temple a été fondé par les Scillontiens de l'une des villes de la Triphylie, huit ans tout au plus après l'avènement d'Oxylus au trône de l'Élide. Ce temple est d'architecture dorique, il est entouré de colonnes, et celles de l'Opisthodome sont alternativement de bois de chêne et de marbre. Il a à peu de chose près soixante-trois pieds de long. On ne se souvient pas du nom de l'architecte qui l'a bâti.


2

Διὰ πέμπτου δὲ ὑφαίνουσιν ἔτους τῇ Ἥρᾳ πέπλον αἱ ἓξ καὶ δέκα γυναῖκες· αἱ δὲ αὐταὶ τιθέασι καὶ ἀγῶνα Ἡραῖα. Ὁ δὲ ἀγών ἐστιν ἅμιλλα δρόμου παρθένοις, οὔτοι που πᾶσαι ἡλικίας τῆς αὐτῆς· ἀλλὰ πρῶται μὲν αἱ νεώταται, μετὰ ταύτας δὲ αἱ τῇ ἡλικίᾳ δεύτεραι, τελευταῖαι δὲ θέουσιν, ὅσαι πρεσβύταται τῶν παρθένων εἰσί.

2

Seize femmes choisies à cet effet, font tous les cinq ans un voile pour Junon ; elles sont aussi chargées de faire célébrer les jeux nommés Héraea. Ces jeux sont des courses de jeunes filles qui ne sont pas toutes du même âge : les plus jeunes courent les premières; on fait ensuite courir celles qui sont plus avancées en âge, et enfin les plus âgées.

3

Θέουσι δὲ οὕτω· καθεῖταί σφισιν ἡ κόμη, χιτὼν ὀλίγον ὑπὲρ γόνατος καθήκει, τὸν ὦμον ἄχρι τοῦ στήθους φαίνουσι τὸν δεξιόν. Ἀποδεδειγμένον μὲν δὴ ἐς τὸν ἀγῶνά ἐστι καὶ ταύταις τὸ Ὀλυμπικὸν στάδιον, ἀφαιροῦσι δὲ αὐταῖς ἐς τὸν δρόμον τοῦ σταδίου τὸ ἕκτον μάλιστα. Ταῖς δὲ νικώσαις ἐλαίας τε διδόασι στεφάνους, καὶ βοὸς μοῖραν τεθυμένης τῇ Ἥρᾳ. Καὶ δὴ ἀναθεῖναί σφισιν ἔστι γραψαμέναις εἰκόνας. Εἰσὶ δὲ καὶ αἱ διακονούμεναι αὐταῖς ἑκκαίδεκα, κατὰ ταὐτὰ ταῖς ἀγωνοθετούσαις, γυναῖκες.

3

Elles ont, en courant, les cheveux épars, la robe retroussée un peu au-dessus du genou, et l'épaule droite nue jusqu'au sein. Le stade olympique est aussi destiné à ces courses, mais on le raccourcit environ de la sixième partie. On donne à celles qui ont remporté la victoire une couronne d'olivier et une portion de la vache qu'on sacrifie à Junon ; on leur permet en outre de se faire peindre et de placer leurs portraits dans le temple. Les seize femmes qui président à ces jeux ont un pareil nombre de suivantes destinées à les servir.

4

Ἐπανάγουσι δὲ καὶ τῶν παρθένων τὸν ἀγῶνα ἐς τὰ ἀρχαῖα, Ἱπποδάμειαν τῇ Ἤρᾳ τῶν γάμων τῶν Πέλοπος ἐκτίνουσαν χάριν, τάς τε ἑκκαίδεκα ἀθροῖσαι γυναῖκας λέγοντες, καὶ σὺν αὐταῖς διαθεῖναι πρώτην τὰ Ἡραῖα. Μνημονεύουσι δὲ καὶ ὅτι Χλῶρις νικήσειεν Ἀμφίονος θυγάτηρ μόνη λειφθεῖσα τοῦ οἴκου· σὺν δὲ αὐτῇ καὶ ἕνα περιγενέσθαι φασὶ τῶν ἀρσένων. Ἃ δὲ ἐς τοὺς Νιόβης παῖδας παρίστατο αὐτῷ μοι γινώσκειν, ἐν τοῖς ἔχουσιν ἐς Ἀργείους ἐδήλωσα.

4

On fait remonter ces courses à la plus haute antiquité : on dit en effet qu'Hippodamie voulant rendre grâces à Junon de son mariage avec Pélops, rassembla seize femmes, et célébra pour la première fois les jeux Héraeens avec elles; et la tradition rapporte que le prix fat remporté par Chloris, la seule des filles d'Amphion qui eût conservé la vie; on dit qu'un des fils de ce prince avait aussi survécu, mais on a vu dans la description de l'Argolide tout ce que j'ai pu recueillir sur les enfants de Niobé.

5

Ἐς δὲ τὰς ἑκκαίδεκα γυναῖκας καὶ ἄλλον τοιόνδε λέγουσιν ἐπὶ τῷ προτέρῳ λόγον. Δαμοφῶντά φασι τυραννοῦντα ἐν Πίσῃ πολλά τε ἐργάσασθαι καὶ χαλεπὰ Ἠλείους. Ὡς δὲ ἐτελεύτησεν ὁ Δαμοφῶν (οὐ γὰρ δὴ οἱ Πισαῖοι συνεχώρουν μετέχειν δημοσίᾳ τοῦ τυράννου τῶν ἁμαρτημάτων, καί πως ἀρεστὰ καὶ Ἠλείοις ἐγένετο καταλύεσθαι τὰ ἐς αὐτοὺς ἐγκλήματα), οὕτως ἑκκαίδεκα οἰκουμένων τηνικαῦτα ἔτι ἐν τῇ Ἠλείᾳ πόλεων, γυναῖκα ἀφ´ ἑκάστης εἵλοντο διαλύειν τὰ διάφορά σφισιν, ἥτις ἡλικίᾳ τε ἦν πρεσβυτάτη, καὶ ἀξιώματι καὶ δόξῃ τῶν γυναικῶν προεῖχεν.

5

Il y a encore une autre tradition sur la réunion de ces seize femmes. On dit que Démophon, tyran de Pise, accabla de maux infinis les Éléens, Après sa mort, comme les Pisaeens n'avaient eu aucune part aux injustices de leur tyran, les Éléens consentirent à terminer à l'amiable les démêlés qu'ils pouvaient avoir avec eux ; l'Élide se trouvant alors composée de seize villes, on choisit dans chacune, la femme la plus avancée en âge et la plus recommandable par son rang et par sa considération personnelle.

6

Αἱ πόλεις δὲ, ἀφ´ ὧν τὰς γυναῖκας εἵλοντο, ἦσαν Ἦλιδος. Ἀπὸ τούτων μὲν αἱ γυναῖκες οὖσαι τῶν πόλεων Πισαίοις διαλλαγὰς πρὸς Ἠλείους ἐποίησαν· ὕστερον δὲ καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπετράπησαν ὑπ´ αὐτῶν θεῖναι τὰ Ἡραῖα καὶ ὑφήνασθαι τῇ Ἥρᾳ τὸν πέπλον. Αἱ δὲ ἑκκαίδεκα γυναῖκες, καὶ χοροὺς δύο ἱστᾶσι, καὶ τὸν μὲν Φυσκόας τῶν χορῶν, τὸν δὲ Ἱπποδαμείας καλοῦσι. Τὴν Φυσκόαν δὲ εἶναι ταύτην φασὶν ἐκ τῆς Ἤλιδος τῆς κοίλης, τῷ δήμῳ δὲ ἔνθα ᾤκησεν ὄνομα [μὲν] Ὀρθίαν εἶναι.

6

Chargées de terminer ces différends, ces femmes rétablirent en effet la paix entre les Éléens et les Pisaeens, et dans la suite on leur confia le soin de présider aux jeux qui se célébraient en l'honneur de Junon et de préparer le voile de la déesse. Ces seize femmes se forment en deux chœurs, dont l'un porte le nom de Physcoa et l'autre celui d'Hippodamie. Cette Physcoa était, dit-on, delà basse Élide; la bourgade qu'elle habitait se nommait Orthia.

7

Ταύτῃ τῇ Φυσκόᾳ Διόνυσον συγγενέσθαι λέγουσι, Φυσκόαν δὲ ἐκ Διονύσου τεκεῖν παῖδα Ναρκαῖον· τοῦτον, ὡς ηὐξήθη, πολεμεῖν τοῖς προσοίκοις, καὶ δυνάμεως ἐπὶ μέγα ἀρθῆναι, καὶ δὴ καὶ Ἀθηνᾶς ἱερὸν ἐπίκλησιν Ναρκαίας αὐτὸν ἱδρύσασθαι· Διονύσῳ τε τιμὰς λέγουσιν ὑπὸ Ναρκαίου καὶ Φυσκόας δοθῆναι πρώτων. Φυσκόας μὲν δὴ γέρα καὶ ἄλλα καὶ χορὸς ἐπώνυμος παρὰ τῶν ἑκκαίδεκα γυναικῶν. Φυλάσσουσι δὲ οὐδὲν ἧσσον Ἠλεῖοι καὶ ἄλλα ὅμως τῶν πόλεων· νενεμημένοι γὰρ ἐς ὀκτὼ φυλὰς, ἀφ´ ἑκάστης αἱροῦνται γυναῖκας δύο.

7

On ajoute que Bacchus avait eu commerce avec elle, et qu'elle en avait eu un fils nommé Narcaeus, qui, lorsqu'il fut devenu grand, fit la guerre aux peuples voisins, devint très puissant; et qu'après avoir fait bâtir le temple de Minerve Narcaea il fut le premier qui rendit les honneurs divins à Bacchus. On décerna différents honneurs à Physcoa, et on donna son nom à un de ces chœurs. Les Éléens ont conservé le même nombre de femmes, quoiqu'ils n'aient plus ces seize villes, et comme ils sont divisés en huit tribus, ils en prennent deux dans chacune.

8

Ὁποῖα δὲ ἢ ταῖς ἑκκαίδεκα γυναιξὶν, ἢ τοῖς ἑλλανοδικοῦσιν Ἠλείων δρᾶν καθέστηκεν, οὐ πρότερον δρῶσι, πρὶν ἢ χοίρῳ τε ἐπιτηδείῳ πρὸς καθαρμὸν, καὶ ὕδατι ἀποκαθήρωνται. Γίνεται δέ σφισιν ἐπὶ κρήνῃ Πιέρᾳ τὰ καθάρσια. Ἐκ δὲ Ὀλυμπίας τὴν πεδιάδα ἐς Ἦλιν ἐρχομένῳ, πρὸς τὴν πηγὴν ἀφικέσθαι τὴν Πιέραν ἔστι. Ταῦτα μὲν δὴ ἔχει κατὰ τὰ προειρημένα.

8

Ni les Hellanodices des Éléens, ni ces seize femmes ne font aucune des cérémonies dont ils sont chargés avant de s'être purifiés avec de l'eau, et par le sacrifice d'un porc choisi à cet effet. Ces purifications se font vers la fontaine Piéra, qui se trouve dans la plaine, entre Olympie et Élis. Tout cela se pratique conformément au compte que je viens d'en rendre.