Abrégé du dictionnaire grec-français/Ω

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
◄  Ψ

Ω, ω (ὦ μέγα) oméga (litt. grand ô) 24e lettre de l’alphabet grec. Comme chiffre ω’ = 800 ; = 800000.

interj. pour marquer : I l’étonnement, l’admiration, l’indignation ; avec le nom. ou avec le gén. : ὢ τῆς ἀναισχυντίας, Luc. oh ! l’impudence ! || II la douleur : 1 avec un pron. pers. : ὤ μοι, att. oh ! malheureux que je suis ! ὢ τάλας ἐγώ, Soph. hélas ! malheureux que je suis ! ὤ μοι ἐγώ, hélas ! malheureux, malheureux que je suis ! || 2 avec πόποι : ὢ πόποι (v. ce mot) hélas ! malheureux !

, interj. pour adresser la parole à qqn : 1 avec le voc. : ὦ βασιλεῦ, Hdt. ô roi ! ὦ Ζεῦ πάτερ, Eschl. ô Zeus vénéré ! ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ô Athéniens ! qqf. séparé du voc. : ὦ χαῖρ’, Ἀθάνα, Soph. salut, Athèna ! ὦ χαῖρε λαμπτὴρ νυκτός, Eschl. salut, flambeau de la nuit ! || II dev. un nomin. : ὦ φιλος, Eschl. ô ami ! particul. dev. οὗτος : ὦ οὗτος, Soph. eh toi ! || III dev. la formule d’invocation πρός (au nom de) suivi d’un impér. : ὦ πρὸς θεῶν, ὕπεικε, Soph. au nom des dieux, oh ! cède !

ὦ, ᾖς, ᾖ, sbj. prés. d’εἰμί.

, dor. c. οὗ, gén. sg. masc. et neutre d’ὅς, ἥ, ὅ.

1 dat. sg. masc. et neutre d’ὅς, ἥ, ὅ || 2 poét. p. ἑῷ dat. sg. du pron. possess. ἑός.

, nom. et acc. duel d’ὅ, ἥ, ὅ.

ᾠá, pl. d’ᾠόν.

ὠβάζω (inf. ao. ὠβάξαι) diviser en sections.

ὠβή, dor. ὠβά ᾶς () la section de tribu lacédémonienne, correspondant à la phratrie (v. φρατρία) athénienne.

ὠγαθέ, crase att. p. ὦ ἀγαθέ.

ὤγκυσα, ao. d’ὀγκόω.

ὠγμός, οῦ () l’action de crier ὤ ὤ, d’où le cri.

Ὠγυγία, ας () Ogygia, île de Calypso.

Ὠγύγιος, α ou ος, ον : 1 d’Ogygos, fils de Kadmos, anc. roi de Thèbes || 2 p. ext. très ancien, antique, vénérable.

ὧδε, adv. : I adv. de manière, ainsi : 1 de cette manière, se rapporte à ce qui précède ou à ce qui suit : εἴπερ ὧδ’ ἔχει, Soph. s’il en est ainsi ; ὧδε ἠμείψατο, Soph. il répondit ainsi, etc. ; en relat. avec un adv. relatif : ὧδε... ὡς, ainsi... que ; ὧδ’ αὕτως, ainsi justement ; ὧδέ πως, à peu près ainsi ; ὧδε εἰπεῖν, att. pour ainsi parler || 2 dans l’état où l’on est : ὧδε θέεις, Il. tu cours maintenant comme tu cours, c. à d. sans résultat || 3 tellement, à ce point ; suivi de ὥστε. à ce point que, etc. || II adv. de lieu, ici, sans mouv. : ὧδε κἀκεῖ, Plut. ici et là ; avec mouv. : ὧδε κἀκεῖσε, Luc. ici et là [adv. de ὅδε].

Ὠδεῖον, ου (τὸ) l’Odéon, édifice public d’Athènes, primit. destiné aux exercices de chant et affecté, depuis Périclès, à certains services publics (tribunal, assemblées du peuple, etc.) [ᾠδή]

ᾠδή, ῆς () 1 chant, en gén. chant avec accompagnement d’instruments || 2 action de chanter [contr. p. ἀοιδή].

ᾤδηκα, v. οἰδέω.

ᾤδησα, v. οἰδέω.

ὧδι, forme att. renforcée pour ὧδε.

ᾠδικός, ή, ό : 1 propre ou apte à chanter || 2 habile à chanter || Cp. ᾠδικώτερος, sup. ᾠδικώτατος [ᾠδή].

ᾠδικῶς, adv. en musique, en cadence.

ὠδίνω (impf. ὤδινον, f. ὠδινῶ et ὠδινήσω, ao. ὠδίνησα et ὤδινα ; pass. seul. ao. ὠδινήθην) 1 éprouver les douleurs de l’enfantement, enfanter avec douleur || 2 p. ext. éprouver une douleur violente : ὠδίνων ὀδύνῃσιν, Od. souffrant des douleurs cruelles ; au moy. être dans l’angoisse, être anxieux ; avec un acc. : συμφορᾶς βάρος, Soph. garder renfermé dans son sein le douloureux fardeau de son infortune ; ὑπέρ τινος, Eur. souffrir pour qqn [ὠδίς].

ὠδίς, ῖνος () I douleur de l’enfantement, d’où enfantement : 1 au propre || 2 p. ext. toute douleur violente, souffrance cruelle (physique ou morale) || II fruit de l’enfantement, enfant, rejeton.

ᾠδός, οῦ (ὁ, ἡ) chanteur, chanteuse [contr. d’ἀοιδός].

ᾤδουν, impf. d’οἰδέω.

ὠδύρατο, 3 sg. ao. 1 d’ὀδύρομαι.

ὠδυσάμην, v. ὀδύσσομαι.

ὠδώδειν, pl. q. pf. d’ὄζω.

ᾤετο, 3 sg. impf. d’οἴομαι ou οἶμαι.

ὤζησα, ὦζον, v. ὄζω.

ὤζω (seul. prés.) crier oh ! d’où pousser des exclamations [ ; pour la format. cf. οἰμώζω d’οἴμοι].

ὠή, interj. pour appeler, holà ! hé !

ᾠήθην, ao. d’οἴομαι ou οἶμαι.

ὤθεσκε, 3 sg. impf. itér. d’ὠθέω.

ὤθετο, v. ὄθομαι.

ὠθέω-ῶ (impf. ἐώθουν, f. ὤσω, ao. ἔωσα, poét. ὦσα, pf. ἔωκα ; pass. f. ὠσθήσομαι, ao. ἐώσθην, pf. ἔωσμαι) I pousser, c. à d. : 1 pousser en avant : τινα, repousser qqn, en parl. d’un courant ; ἀφ’ ἵππων, Il. précipiter d’un char ; χαμᾶζε, Il. précipiter à terre ; fig. repousser loin de soi, chasser, repousser précipitamment : Ἀχαιοὺς ἰθὺς τάφροιο, Il. les Grecs dans la direction du fossé ; ἀπὸ σφείων, Il. loin de soi ; ἄνω, Xén. pousser en haut, faire monter ; τινα ἔξω δόμων, Eschl. ἀπ’ οἴκων, Soph. chasser qqn de sa maison ; fig. repousser, répudier : τινας ἀθάπτους, Soph. des personnes sans leur donner de sépulture, c. à d. leur refuser la sépulture ; en parl. de choses : λᾶαν ἄνω ποτὶ λόφον χερσίν τε ποσίν τε, Od. pousser une pierre en haut vers la colline, des pieds et des mains ; ξίφος ἐς κουλεόν, Il. pousser une épée dans le fourreau ; fig. précipiter, presser (une affaire) ; au pass. être repoussé ou précipité || 2 pousser en arrière, d’où retirer avec force, arracher : δόρυ ἐκ μηροῦ, Il. une javeline de la cuisse ; tirer à soi : τὸ πνεῦμα, El. tirer à soi ou retenir le souffle || 3 dériver (les eaux d’un lac) acc. || Moy. (ao. ἐωσάμην) : I intr. : 1 se heurter || 2 se précipiter ; en parl. de poison, se précipiter en bas, se répandre dans le corps || II tr. : 1 repousser, éloigner de soi : τινα, qqn ; προτὶ ἄστυ, Il. vers Ilion, vers la ville ; τείχεος ἄψ, Il. du rempart ; νεῶν ἄπο, Il. des vaisseaux || 2 se pousser en avant, pénétrer en avant.

ὠθίζω, pousser, presser ; au pass. : 1 se pousser, se presser || 2 être en conflit ou en dissentiment, se quereller [ὠθέω].

ὠθισμός, οῦ () l’action de se pousser, la mêlée, le tumulte ; ὠθισμὸς λόγων, Hdt. mêlée de paroles, altercation [ὠθίζω].

ὠιγνυντο, 3 pl. impf. pass. d’οἴγνυμι.

ὠιόμην, impf. poét. d’οἴομαι.

ὤιξα, ao. épq. d’οἴγω.

ὤῖον, v. ᾠον.

ὠίσθην, ao. pass. épq. d’οἴομαι.

ὠίχθην, ao. pass. d’οἴγνυμι.

ὦκ’, élis. poét. p. ὦκα.

ὦκα, adv. vite, avec rapidité ou agilité ; avec idée de temps, tout de suite || Sup. ὤκιστα [ὠκύς].

ὠκέα, fém. ion. et épq. d’ὠκύς.

Ὠκεάνιος, α, ον, de l’Océan [Ὠκεανός].

Ὠκεανός, οῦ () I Okéanos, fils d’Ouranos et de Gaea, dieu de la mer || II l’Océan, c. à d. : 1 dans Hom. la masse liquide qui coule comme un fleuve autour de la terre || 2 postér. la mer extérieure, p. opp. aux mers intérieures, particul. l’Océan Atlantique.

ὠκειάνων, gén. pl. fém. épq. d’ὠκύς.

ᾤκεον, impf. épq. d’οἰκεω.

ὠκέως, adv. rapidement, vite, avec agilité [ὠκύς].

ᾤκηθεν, 3 pl. ao. pass. épq. d’οἰκέω.

ᾤκηκα, v. οἰκέω.

ᾤκησα, v. οἰκέω.

ᾤκιζον, v. οἰκίζω.

ᾤκικα, v. οἰκίζω.

ὡκινάκης, crase p. ὁ ἀκινάκης.

ᾠκίσθην, v. οἰκιζω.

ᾤκισμαι, v. οἰκιζω.

ὤκιστα, v. ὦκα.

ὤκιστος, v. ὠκύς.

ᾠκούρουν, v. οἰκουρέω.

ᾤκτειρα, v. οἰκτείρω.

ᾤκτειρον, v. οἰκτείρω.

ᾤκτισα, v. οἰκτίζω.

ὠκύαλος, ος, ον, qui navigue rapidement sur mer [ὠκύς, ἁλς ou p.-ê ὠκύς et suff. -αλος ; sel. d’autres ὠκύς, ἁλλομαι].

ὠκυβόλος, ος, ον, qui s’élance et frappe promptement [ὠκύς, βάλλω].

ὠκύμορος, ος, ον : 1 pass. qui meurt d’une prompte mort || 2 qui frappe d’une mort prompte [ὠ. μόρος].

ὠκυπέτης, dor. ὠκυπέτας, ου, adj. m. au vol ou à l’essor rapide [ὠ. πέτομαι].

ὠκυπόδεσσι, dat. pl. ép. de ὠκύπους.

ὠκύποινος, ος, ον, qui châtie promptement, qui amène un prompt châtiment [ὠ. ποινή].

ὠκυπομπός, ός, όν, qui transporte promptement [ὠ. πέμπω].

ὠκύπομπος, ος, ον, transporté promptement [ὠ. πέμπω].

ὠκύπορος, ος, ον, qui s’avance rapidement [ὠ. πείρω ; cf. πόρος].

ὠκύπους, ους, ουν, gén. ὠκύποδος, aux pieds agiles [ὠ. πούς].

ὠκύπτερος, ος, ον, aux ailes rapides ; subst. τὰ ὠκύπτερα, les plumes du bout de l’aile, d’où l’aile [ὠ. πτερόν].

ὠκύροος, ος, ον, qui coule rapidement, au cours rapide [ὠ. ῥέω].

ὠκύς, εῖα, ion. έα, ύ : 1 rapide, prompt, vite, agile : πόδας ὠκύς, aux pieds agiles || 2 aigu, perçant, tranchant ; en parl. du son, ὤκιστος ἀκοῇ, El. qui a l’ouïe très fine || Cp. ὠκύτερος, sup. ὠκύτατος ou ὤκιστος [R. Ἀκ, être aigu ; cf. ἀκή, ἀκωκή, acer, accipiter, etc.].

ὠκύτατος, v. ὠκύς.

ὠκύτερος, v. ὠκύς.

ὠκυτόκιος, ος, ον, propre à hâter l’accouchement ; τὸ ὠκυτόκιον, le remède pour hâter la délivrance [ὠκυτόκος].

ὠκυτόκος, ος, ον : 1 qui procure un accouchement prompt et facile ; subst. τὸ ὠκυτόκον, Hdt. l’accouchement prompt ou facile || 2 qui féconde vite [ὠ. τίκτω].

ὠλάφιον, crase att. p. ὦ ἐλάφιον.

ὤλβισα, v. ὀλβίζω.

ὠλένη, ης () le haut du bras, le coude ; d’où, 1 le bras || 2 la main [cf. lat. ulna].

ὤλεσα, ao. act. de ὄλλυμι.

ὠλέσθην, ao. pass. réc. de ὄλλυμι.

ὠλεσίκαρπος, ος, ον, stérile [ὄλλυμι, καρπός].

ὤλετο, 3 sg. ao. 2 moy. de ὄλλυμι.

ὠλεύθερος, crase dor. p. ὁ ἐλεύθερος.

ὠλίσθηκα, v. ὀλισθάνω.

ὠλίσθησα, v. ὀλισθάνω.

ὤλισθον, v. ὀλισθάνω.

ὦλκα, v. *ὦλξ.

ὦλλος, crase p. ὁ ἄλλος.

ὦλλοι, crase p. οἱ ἄλλοι.

ὠλλύμαν, impf. moy. dor. de ὄλλυμι.

ὤλλυν, impf. de ὄλλυμι.

*ὦλξ () seul. acc. ὦλκα, c. αὖλαξ.

ὡλοκαύτουν, v. ὁλοκαυτέω.

ὡλοκαύτωσα, v. ὁλοκαυτόω.

ὠλόμαν, ao. 2 moy. dor. de ὄλλυμι.

ὤλοντο, 3 pl. ao. 2 moy. de ὄλλυμι.

ὠλοφυράμην, v. ὀλοφύρομαι.

ὠλοφύρθην, v. ὀλοφύρομαι.

ὡμάλισα, v. ὁμαλίζω.

ὡμαλίσθην, v. ὁμαλίζω.

ὠμηστής, οῦ, adj. m. 1 qui mange de la chair crue, d’où carnassier, féroce ; subst. ὁ ὠμηστής, la bête féroce || 2 p. ext. en parl. de pers. cruel, inhumain [ὠμός, ἔδω].

ὡμίληκα, ὡμίλησα, v. ὁμιλέω.

ὦμμαι, pf. pass. de ὁράω, v. ὅσσομαι.

ὤμνυν, impf. d’ὄμνυμι.

ὠμοβοέη ης () v. ὠμοβόεος.

ὠμοβόειος, α, ον, de cuir de bœuf non tanné [ὠμός, βοῦς].

ὠμοβόεος, η, ον, c. ὠμοβόειος ; subst. ἡ ὠμοβοέη (s. e. δορά) la peau de bœuf non tannée [cf. ὠμοβόειος].

ὠμοβοίνος, η, ον, cf. le préc.

ὠμοβόρος, ος, ον, qui mange de la chair crue [ώμός, βιβρώσκω].

ὠμόβυρσος, ος, ον , fait de cuir non tanné [ώμός, βύρσα].

ὠμογέρων, οντος () 1 vieillard encore vert || 2 vieux avant l’âge.

ὠμοδακής, ής, ές, qui mord au vif (litt. crûment) [ὠ. δακνω].

ὠμοθετέω-ῶ, placer cru (sur l’autel), c. à. d. dépecer la victime et placer sur l’autel, avant de les cuire, des morceaux de tous ses membres, enveloppés de graisse. moy. c. à l’act. [ὠ. θετός].

ὠμόθην, ao. pass. d’ὄμνυμι.

ὠμόθυμος, ος, ον, au cœur dur ou cruel [ὠ. θυμός].

ὤμοι, interj. hélas ! 1 avec un gén. de ch. : ὤμοι βαρείας ἆρα τῆς ἐμῆς τύχης, Soph. hélas ! quel sort pénible est le mien ! || 2 avec un n. de pers. au nom. : ὤμοι τάλας, Ar. hélas ! malheureux que je suis ; au voc. : ὤμοι ἀναιδείην ἐπιειμένε, Il. hélas ! quel impudent ! ou au dat. (par redoubl. de μοι) ὤμοι μοι, att. hélas ! malheureux que je suis ! [pour ὤ μοι].

ὡμοιωθήμεναι, inf. aor. pass. épq. d’ὁμοιόω.

ὡμοιώθην, ὡμοιωθήσομαι, ὡμοίωμαι, ὡμοίωσα, v. ὁμοιόω.

ὠμοκτατής, ής, ές, aux fortes épaules [ὤμος, πλάτη].

ὠμόλινος, ος, ον, de lin écru ; subst. το ὠμόλινον, serviette [ὠμός, λίπον].

ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολόγησα, v. ὁμολογέω.

ὠμππλάτη, ης () l’omoplate, os plat de l’épaule [ὦμος, πλάτη].

ὤμορξα, v. ὀμόργνυμι.

ὠμορξάμην, v. ὀμόργνυμι.

ὦμος, ου () 1 épaule : ὤμῳ σάκος ἑλεῖν, Il. prendre son bouclier sur son épaule ; ἐλαύνειν φεύγοντα ὦμον, etc. Il. frapper l’épaule d’un fuyard ; au plur. pour le sg. : ἀμφὶ ou περὶ ὤμοισιν, autour de l’épaule, en parl. du baudrier qui se passait sur l’épaule droite ; en parl. des animaux, les parties supérieures des pieds de devant || 2 p. ext. bras [cf. lat. umerus].

ὠμός, ή, όν : I cru. c. à d. : 1 non cuit : ὠμὰ κρέα, Il. viandes crues ; κριθαὶ ὠμαί, Luc. orge non grillée ; ὠμὸν βιβρώσκειν τινά, Il. καταφαγεῖν τινα, Xén. manger ou dévorer qqn vivant ; adv. ὠμά τι δάσασθαι, Il. manger qqn cru ; p. suite, indigeste || 2 non mûr, en parl. d’un fruit ; non parvenu à son développement, qui n’est pas à point, prématuré, précoce : ὠμὸν γῆρας, Od. vieillesse prématurée (mais vieillesse morose), Plut.) || 3 non amolli (par le soleil), d’où non en état d’être travaillé, en parl. de la terre || 4 non desséché (blé, etc.) || II au moy. dur, cruel, inhumain : τινι, εἴς τινα, envers qqn. || Cp. ὠμότερος, sup. ὠμότατος [cf. lat. amarus].

ὤμοσα, ao. d’ὄμνυμι.

ὠμόσιτος, ος, ον, qui mange cru ; d’où sauvage, féroce [ὠμός; σιτέομαι].

ὤμοσσα, ao. épq. d’ὄμνυμι.

ὠμότης, ητος () 1 crudité, c. à d. crudité d’un aliment || 2 dureté, cruauté, inhumanité [ὠμός].

ὠμοφαγία, ας () action de manger de la chair crue [ὠμοφάγος].

ὠμοφάγος, ος, ον, qui mange de la chair crue [ὠμός, φαγεῖν].

ὠμοφρόνως, adv. d’un cœur dur, cruellement [ὠμόφρων].

'ὠμόφρων, gén. ονος (ὁ, ἡ) au cœur dur, cruel, inhumain [ὠμός, φρήν].

ᾤμωγμαι, ᾤμωζον, v. οἰμώζω.

ὠμωμόκειν, pl. q. pf. d’ὄμνυμι.

ᾤμωξα, ao. d’οἰμώζω.

ὠμῶς, adv. durement, cruellement || Sup. ὠμότατος [ὠμός].

ᾠμώχθην, ao. pass. d’οἰμώζω.

ὤν, οὖσα, ὄν, part. pr. d’εἰμί.

ὦν, ion. c. οὖν.

ὧν, gén. pl. du relat. ὅς, ἥ, ὅ.

ὠνάμην, ao. 2 d’ὀνίναμαι.

ὦναξ, sel. d’autres ὦ ’ναξ, crase ou élis. poét. et ion. p. ὦ ἄναξ.

ὤνατο, 3 sg. ao. d’ὀνίναμαι ou d’ὄνομαι.

ὦνδρες, sel. d’autres ὦ ’νδρες, crase ou élis. poét. et ion. p. ὦ ἄνδρες.

ὠνείδικα, ὠνείδισα, ὠνειδίσθην, v. ὀνειδίζω.

ὤνεκα, crase dor. p. οὒ ἕνεκα.

ὤνεμος, crase dor. p. ὁ ἄνεμος.

ὠνέομαι, v. ὠνέω.

ὤνευον, v. ὀνεύω.

*ὠνέω, acheter, seul. part. pf. ἐωνηκώς ; pass. (impf. ἐωνούμην, ao. ἐωνήθην, pf. {{lang|grc|ἐώνημαι, pl. q. pf. ἐωνήμην) être acheté : part. prés. τὰ ὠνούμενα, Plat. les choses achetées moy. seul us. d’ord. au sens act. ὠνέομαι-οῦμα (impf. ἐωνούμην ou ὠνούμην, f. ὠνήσομαι, ao. ἐωνησάμην ou ὠνησάμην, pf. ἐώνημαι ; les Att., au lieu de l’ao. ἐωνησάμην, emploient ἐπριάμην, v. πρίαμαι) acheter ; avec le n. de prix au gén. : τι ψυωῆς, acheter qqe ch. au prix de sa vie ; τι τινι, acheter qqe ch. à qqn ; en mauv. part. : ἀργύρου τινά, Eur. acheter qqn à prix d’argent ; particul. : 1 prendre à ferme, affermer, acc. || 2 faire mine d’acheter, marchander, acc. [ὦνος].

ὠνή, ῆς () 1 achat, emplette ; particul. ferme, fermage || 2 prix d’un achat ou d’un fermage [ὦνος].

ὠνήμην, ao. moy. épq. d’ὀνίνημι.

ὠνήρ, crase ion. p. ὁ ἀνήρ.

ὤνησα, ao. d’ὀνίνημι.

ὠνησάμην, ao. moy. d’ὠνέομαι.

ὠνητέος, α, ον, adj. verb. d’ὠνέομαι.

ὠνητής, οῦ () acheteur [ὠνέομαι].

ὠνητός, ή, όν : 1 acheté, acquis à prix d’argent : δύναμις ὠνητή, Thc. armée mercenaire ; avec le gén. de prix : ὠνητὸς χρημάτων, Isocr. acheté à prix d’argent || 2 qu’on peut acheter, vénal : ὠνητὸς χρήμασιν, Thc. qu’on peut acheter pour de l’argent [adj. verb. d’ὠνέομαι].

ὤ’ νθρωπε, élis. poét. p. ὦ ἄνθρωπε.

ὥνθροπος, crase p. ὁ ἄνθρωπος.

ὥνθρωποι, crase p. οἱ ἄνθρωποι.

ὤνιος, ος ou α, ον, qui s’achète, qu’on peut acheter : ὤνιόν τι ἄγειν, Plut. ἐξάγειν, Plut. ou κομίζειν, Plut. amener ou apporter qqe ch. au marché ; τὰ ὤνια, les marchandises, particul. les vivres ou les denrées de chaque jour ; fig. ὤνιον ποιεῖν τι, Plut. faire qu’on puisse acheter pour de l’argent (la patrie, le pouvoir, etc.) [R. ϝων, vendre ; cf. lat. vēnum, vēneo, vendo].

ὤνομα, éol. c. ὄνομα.

ὠνομάδαται, 3 pl. pass. ion de ὀνομάζω.

ὠνομασμένως, adv. nommément [part. pf. pass. d’ὀνομάζω].

ὠνόμηνα, ao. poét. d’ὀνομαίνω.

ὦνος, ου () 1 prix d’une chose qu’on achète || 2 achat [R. ϝων, vendre ; cf. lat. vēnum, vēneo, vendo , v. ὠνέομαι, ὠνή].

ᾧνος, crase p. ὁ οἶνος.

ὠνοσάμην, ao. d’ὄνομαι.

ᾠνοχόει, 3 sg. impf. d’οἰνοχοέω.

ᾠνώθην, ᾤνωμαι, v. οἰνόω.

ὡξ, crase dor. p. ὁ ἐξ.

ὦξα, ao. d’οἴγνυμι ou d’οἴγω.

ὤξυνα, ὠξύνθην, v. ὀξύνω.

ᾠο·ειδής, ής, ές, semblable à un œuf, ovale ; τό ᾠοειδές, Plut. humeur ou sécrétion humide des yeux [ὠ. εἶδος].

ᾠόμην, impf. d’οἴομαι.

ᾠόν, οῦ (τὸ) œuf : ᾠὸν τίκτειν, Hdt. pondre un œuf ; ἐκλέπειν, Hdt. faire éclore un œuf [p. ὤιον, *ὤϝιον ; cf. lat. ovum].

ὠόπ ou ὠὸπ ὄπ, ôh hop ! ôh hop, hop ! signal d’arrêt donné par le pilote aux rameurs [onomatopée].

ᾠοτοκία, ας () faculté de pondre, ponte [ᾠόν, τίκτω].

ᾠοῦ, gén. d’ᾠόν.

ᾤου, 2 pl. d’ᾠόμην, impf. d’οἴομαι.

ᾠοφυλακέω-ῶ, garder les œufs, veiller sur les œufs [ᾠ. φύλαξ].

ὤπαζον, v. ὀπάζω.

ὤπασα, v. ὀπάζω.

ᾧπερ, dat. d’ὅσπερ.

ὠπισάμην, v. ὀπίζω.

ὥπλεον, v. ὡπλέω.

ὥπλιζον, ὡπλίκειν, ὥπλισα, ὡπλίσθην, ὥπλισμαι, v. ὁπλίζω.

ὥπλισσα, ao. épq. d’ὁπλίζω.

Ὥπόλλων, crase poét. p. ὁ Ὰπόλλων.

ὦπται, 3 sg. pf. pass. d’ὁράω.

ὠπτήθην, ὤπτημαι, ὤπτησα, ὤπτων, v. ὀπτάω.

ὤπυιον, v. ὀπυίω.

ὤπυον, v. ὀπύω.

ὤπωπα, pf. 2 d’ὁράω.

ὦρ, contr. d’ὄαρ.

ὥρα, ας () A toute division du temps, période de temps : I selon la durée en gén. temps, durée : ὥρα νυκτὸς καὶ μηνὸς καὶ ἐνιαυτοῦ, Xén. la durée d’une nuit et d’un mois et d’une année ; εἰς ὥραν ἔτους, Plut. pour une durée d’une année, pour une année ; περιτελλομέναις ὥραις, Soph. dans les périodes de temps qui accomplissent leur évolution ; ὁ κύκλος τύν ὡρέων, Hdt. le cercle des saisons, etc. ; particul. période déterminée du temps : 1 année || 2 période du mois || 3 période du jour ou de la nuit ; ὧραι τῆς ἡμέρας, Xén. les heures de la journée ; d’ord. sans art. : τριτης ὥρας, Plut. à la troisième heure ; prov. δυωδεκάτης ὥρας, Plut. à la douzième heure, c. à d. à la dernière heure, en parl. de la mort imminente || II selon les saisons, d’où : 1 saison ; particul. la saison par excellence, saison des fleurs, printemps ; fig. le printemps de la vie, la fleur de l’âge : οἱ ἐν ὥρᾳ, ceux qui sont dans la fleur de l’âge || 2 climat, température || 3 produit d’une saison, fruits, moisson || B temps opportun, moment favorable : εἰς ὥρας, Od. au moment convenable ; ἐν ὥρῃ, Od. ἐν ὥρᾳ, Ar. à temps ; τὴν ὥρην, Hdt. τὴν ωραν, Xén. à temps ou au temps accoutumé ; πρὸ τῆς ὥρας, Xén. avant le temps ; p. suite avec un rég. temps d’une chose, moment convenable pour une chose : κοίτοιο, Od. ὕπνου, Od. l’heure du coucher, du sommeil ; avec un inf. : ὥρη (ἐστὶν) εὔδειν, Od. ὥρα ἐστὶ καθεύδειν, Xén. c’est l’heure de dormir ; particul. âge nubile || C Ὥ ραι, ων (αἱ) les Heures, gardiennes des portes du ciel et servantes des dieux [cf. ὤρος].

ὤρα, ας () soin, souci, sollicitude : ὤραν τινὸς ἔχειν, Hdt. ou ποιεῖσθαι, Hdt. avoir ou prendre soin de qqn ou de qqe ch [cf. οὖρος].

ὡραία, ας () v. ὡραῖος.

ὡραῖος, α, ον : 1 qui est de la saison ; τὰ ὡραια, Thc. les fruits de la saison || 2 qui se fait à une époque ou dans une saison déterminée ; subst. ἡ ὡραία, la saison où se fait d’ord. telle ou telle chose, particul. la saison de la moisson ou de la récolte ; la saison des pluies : τὴν ὡραίαν οὐκ ὕει, Hdt. il ne pleut pas à l’époque ordinaire des pluies ; p. suite, qui est de saison, qui arrive à point, mûr, opportun : ὡραῖος ἐτελεύτησε, Plut. ou άποτέθνηκε, Plut. il mourut en âge de mourir ; particul. mûr pour le mariage : ὡραία γάμου ou γάμων, Hdt. Xén. mûre pour le mariage, nubile ; avec un gén. de pers. : ὡραία ἀνδρός, Hdt. jeune fille mûre pour un mari || 3 qui est dans la fleur de l’âge ; p. suite, beau, gracieux, charmant || Sup. ὡραιότατος [ὤρα].

ὡραιότης, ητος () jeunesse, fraîcheur, beauté ; au pl. maturité des fruits [ὠραῖος].

ὡραϊσμός, οῦ () beauté, grâce [ὠραῖος].

ὡρακιάω-ῶ, tomber en défaillance.

ὠρανός, dor. c. οὐρανός.

ὥρασι(ν), adv. dans la saison, en temps opportun, jusqu’à maturité : μὴ ὥρασ’ ἵκοισθε, Ar. puissiez-vous ne pas atteindre le moment opportun ! c. à d. allez au diable ! [ὤρα].

ὤργανα, v. ὀργαίνω.

ὤργασα, ὤργασμαι, v. ὀργάζω.

Ὡργεῖος () crase poét. p. ὁ Ἀργεῖος.

ὤργισα, ὠργίσθην, ὤργισμαι, v. ὀργίζω.

ὤρεα, dor. c. οὔρεα, poét. p. ὄρεα-ὄρη, plur. d’ὄρος.

ὤρεγμαι, ὤρεξα, v. ὀρεγω.

ὥρεον, impf. ion. d’ὁράω.

ὤρεσσι, v. ὄαρ.

ὠρέχθην, v. ὀρέγω.

ὡρέων, gén. pl. ion. d’ὥρα.

ὥρη, ion. c. ὥρα.

ὤρη, ion c. ὤρα.

ὥριζον (impf.), ὥρικα (ao.) d’ὁρίζω.

ὡρικός, ή, όν, qui est dans la fleur de l’âge, jeune, beau [ὥρα].

ὡρικῶς, adv. à point, au moment opportun (sel. d’autres, avec l’ardeur d’un jeune homme).

ὤρινα, ὠρίνθην, v. ὀρίνω.

ὥριος, α ou poét. ος, ον, qui est dans la saison, de la saison ; ὥρια πάντα, Od. tous les fruits de la saison [ὥρα].

ὥρισα, ὡρίσθην, ὥρισμαι, v. ὁρίζω.

ὥριστος, crase p. ὁ ἄριστος.

ὤριων, ωνος () sorte d’oiseau de l’Inde.

Ὠρἱων, ωνος () Orion, constellation.

ὡρμάθην, ao. pass. dor d’ὁρμάω.

ὥρμαινον, v. ὁρμαίνω.

ὥρμασα, ao. dor. d’ὁρμάω.

ὡρμεόμην, impf. pass. ion. d’ὁρμάω.

ὡρμήθην, ὥρμηκα, ὥρμημαι, v. ὁρμάω.

ὥρμηνα, v. ὁρμαίνω.

ὥρμισα, v. ὁρμίζω.

ὥρμων, v. ὁρμάω.

ὤρνυν, impf. d’ὄρνυμι.

ὤρνυον, impf. d’ὀρνύω.

ὢρνυτο, 3 sg. impf. pass. d’ὄρνυμι.

ὡρο·γράφος, ου () celui qui écrit (l’histoire) par ordre d’années, annaliste, particul. annaliste municipal [ὤρα, γράφω].

ὡρο·λόγιον, ου (τὸ) appareil pour dire l’heure, cadran, l’horloge, particul. cadran solaire [ὤρα, λέγω].

ὡρό·μαντις, εως () celui qui annonce les heures [ὤρα, μάντις].

ὠρόμην, ao. 2 moy. d’ὄρνυμι.

ὧρος, ου () 1 année || 2 au pl. annales.

ὤρουον, ὤρουσα, v. ὀρούω.

ὠρρώδουν, v. ὀρρωδέω.

ὦρσε, 3 sg. ao. d’ὄρνυμι.

ὦρτο, 3 sg. ao. 2 moy. d’ὄρνυμι.

ὠρυγή, ῆς () hurlement [R. Ῥυγ, gronder (cf. lat. rugio, et ω prosth. ; v. ὠρύω].

ὠρυγμός, οῦ () rugissement [cf. ὠρθγή].

ὤρυξα, ao. d’ὀρύσσω.

ὠρυσάμην, v. ὠρύω.

ὤρυσσον, ὠρύχθην, v. ὀρύσσω.

ὠρύω, d’ord. moy. ὠρύομαι (seul. prés. et impf. et ao. ὠρυσάμην) hurler ; p. anal. : 1 pousser des hurlements de douleur : ἐπί τινι, τινα, au sujet de qqn || 2 pousser des cris de joie véhéments [R. Ῥυ, gronder (cf. lat. rumor, ravis, raucus, etc.].

ὡρχαῖοι, crase ion. et dor. c. οἱ ἀρχαῖοι.

ὡρχαῖος, crase ion. et dor. c. ὁ ἀρχαῖος.

ὠρχεῦντο (3 pl. poét. impf. moy.), ὤρχησα (ao. act.) d’ὀρχέω.

ὥρχων, crase ion. et dor. c. ὁ ἄρχων.

ὡρῶν, gén. pl. d’ὥρα.

ὠρωρύγμην, ὠρωρύχειν, v. ὀρύσσω.

  1. ὤς, adv. ainsi, de cette façon : 1 abs. ὣς φάτο, Hom. il parla ainsi ; ὣς εἰπών, Hom. ayant parlé ainsi ; καὶ ὥς, même ainsi, d’où néanmoins, toutefois ; οὐδ’ ὥς ou μηδ’ ὥς, pas même ainsi || 2 pour marquer une comparaison : ώς... ὥς, comme..., ainsi ; de même que..., de même || 3 pour marquer une idée de simultanéité : ὡς..., ὥς, comme..., en même temps ; au moment où..., à ce moment même || 4 pour marquer une conséquence : par suite, à cause de cela || 5 pour annoncer une preuve, un témoignage, un exemple : ainsi par exemple [adv. de l'anc. pron. démonstr. ὅς].

ὥς pour ὡς, quand il est placé après le mot auquel il se rapporte.

ὡς, adv. et conj. : A adv. relat. marquant : I une comparaison : 1 comme, de même que, en corrélat. avec un antécéd. exprimé : ὡς..., ὥς, comme..., ainsi ; de même que..., de même ; ὡς..., οὕτω, m. sign. ; il se place souv. après le suj. et s’écrit ὥς : θεὸς δ’ ὣς τίετο, Il. il était honoré comme un dieu ; βόες ὣς ἀγελαῖαι, Od. comme un troupeau de génisses ; en ce sens ὥς est qqf. pléonast. : ὡς ἔλαυνεν ὡς οὐκ ἀίοντι ἐοικώς, Il. il poussait ses chevaux comme s’il n’entendait pas, litt. comme semblable à un homme qui n’entend pas || 2 comme, tandis que, en même temps que : ὡς ἥψατο γούνων, ὥς, etc. Il. comme elle avait touché ses genoux, de même, etc. ; ὡς ἴδεν, ὡς, etc. Il. dès qu’il la vit, aussitt, etc. || 3 tandis que, tant que, aussi longtemps que : ὡς ἂν οὗτος ἥλιος αἴρῃ, Soph. aussi longtemps que ce soleil s’élèvera dans le ciel || 4 comme, autant que : ἑλὼν κρέας ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον, Od. ayant pris de la viande autant que ses mains en pouvaient contenir ; ὡς εῖχε ποδῶν (v. πούς) autant qu’il avait de vitesse ; particul. après construit avec un comparat. : βραχύτερα ἠκόντιζον ἣ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν, Xén. ils ne lançaient pas leurs javelots assez loin pour pouvoir atteindre les frondeurs || II une relation : 1 comme, de la façon que ; οὕτω νῦν καὶ ἐγὼ νοέω ὡς σὺ ἐίσκεις, Od. moi aussi je pense maintenant comme tu penses toi-même || 2 comme, selon que, suivant que : ὡς ὁ μάντις φησίν, Eschl. selon ce que dit le devin ; ὡς φάτις ἀνδρῶν, Soph. comme disent les hommes ; avec l’inf. dans une prop. dépendant d’une prop. subordonnée : ὡς σφίσι δοκέειν, Hdt. selon leur avis ; après ὥς φησιν, ὡς λέγουσιν, ὡς οἶμαι et autres constructions de ce genre, le verbe de la prop. principale devient comme le rég. de ces verbes et peut se construire à l’inf. : ὡς δὲ Σκύθαι λέγουσι νεώτατον ἁπάντων ἐθνέων εἶναι τὸ σφέτερον (pour ἐστίν, ὡς λέγουσι) Hdt. la nation des Scythes, selon ce qu’ils disent eux-mêmes, est la plus récente de toutes || 3 en tant que, autant que, dans la mesure où, avec une nuance d’indétermination : ellipt. dans les locut. ὡς ἕκαστος, ὡς ἕκαστοι, Hdt. Thc. chacun pour soi, litt. selon que chacun, etc. ; d’ord. avec l’inf. : ὡς ἐμὲ εὖ μεμνῆσθαι, Hdt. autant qu’il m’en souvient bien ; ὥς γέ μοι δοκεῖν, Ar. autant qu’il me semble ; μεγάλα ἐκτήσατο χρήματα ὡς ἂν εἶναι Ῥοδώπι, Hdt. elle acquit de grandes richesses pour une (femme comme) Rhodôpis ; elliptiq. ὡς ἐμοί, ou ὥς γ’ ἐμοί (s. e. δοκεῖν) autant qu’il me semble ; εἶ γενναῖος ὡς ἰδόντι, Soph. à te voir, tu es d’un sang généreux ; particul. dev. une prép. : ὡς ἀπ’ ὀμμάτων (s. e. εἰκάσαι) Soph. à en juger par les yeux ; ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν, Thc. autant que cela est possible ; ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, Thc. eu égard aux circonstances ; ὡς τὸ πολύ, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, le plus souvent ; ὡς ἐπὶ πλεῖστον, le plus possible. À cette construct. se rattache l’emploi de ὡς dev. un adv. : ὡς ἀληθῶς, ὡς ἐτύμως, Eschl. ὡς ἐτητύμως, Soph. aussi véritablement que possible ; avec inversion : θαυμαστῶς ὡς, Plat. θαυμασίως ὡς, att. étonnamment ; en séparant l’adv. de ὡς : θαυμαστῶς μοι εἶπες ὡς, Plat. ce que tu m’as dit là est étonnant ; surt. avec un superl. : ὡς μάλιστα, att. le plus possible ; ὡς τάχιστα, att. le plus promptement possible ; ὡς βέλτιστος, att. le meilleur possible ; avec une prép. : ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον, Thc. sur l’espace le plus resserré possible ; ὡς ἐν ἐχυροτάτῳ, Xén. dans la situation la plus forte possible || III l’intention, le but : || 1 avec l’intention de, dans le dessein de, en vue de, avec un part. fut. ou prés. : ἐλάμβανε τὸ τόξον ὡς κατατοξεύσων αὐτόν, Hdt. il prenait son arc comme pour le frapper d’une flèche ; avec un part. abs. : προσέθηκε δρέπανα ὡς ἐμβαλούντων εἰς τοὺς ἐναντίους, Xén. il ajouta des faux, pour qu’ils pussent se jeter sur l’ennemi || 2 comme, en guise de : ὡς σιτίον καὶ φάρμακον διδόναι, Xén. donner même du poison en guise d’aliment ; comme si : ὡς εἰς Πισίδας βουλόμενος στρατευέσθαι, Xén. comme s’il voulait faire une expédition en Pisidie || 3 en qualité de : ἦν δὲ οὐδὲ ἀδύνατος ὡς Λακεδαιμόνιος εἰπεῖν, Thc. il n’était même pas incapable de parier pour un Lacédémonien, c. à d. il ne manquait pas d’éloquence ; μακρὰν ὡς γέροντι ὁδόν, Soph. longue route pour un vieillard ; p. suite avec un part. parce que, vu que, attendu que : κατεγέλων τῆς πολιορκιάς ὡς ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια, Xén. ils se moquaient du siège, parce qu’ils avaient les provisions nécessaires ; la prop. commençant par ὡς exprime souv. non un fait, mais une simple possibilité, une conjecture, une opinion : ὡς μηδὲν εἰδότ’ ἴσθι μ’ ὦν ἀνιστορεῖς, Soph. sache que je ne sais rien des choses que tu rappelles || 4 en quelque sorte, à peu près, environ, litt. comme (si c’était), comme (qui dirait) : ὡς τὸ τρίτον μέρος, Thc. le tiers environ, litt. comme le tiers ; ὡς δύω παρασάγγας, Xén. environ deux parasanges || IV une exclamation : ὡς καλός μοι ὁ πάππος, Xén. comme mon grand-père est beau ! || V un souhait, avec l’opt. : ὡς ἔρις ἀπόλοιτο, Il. puisse la discorde cesser ! avec une négat. : ὡς μὴ θάνοι, Od. puisse-t-il ne pas mourir ! || VI une interrog. indir. : διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὡς μνημονικὸς ὁ Κῦρος, Xén. ils se disaient les uns aux autres combien Cyrus avait bonne mémoire ; θαυμάζω ὡς ἡδέως καθεύδεις, Plat. j’admire comme tu dors paisiblement ; de même dans les locut. : οὐκ ἔσθ’ ὡς, Soph. il n’est pas possible que ; οὐκ ἔσθ’ ὡς οὐ, Soph. il n’est pas possible que... ne ; sur la locut. οἶσθ’ ὡς ποίησον, v. οἶδα || B conj. || I que, avec l’ind. : ὡς εἴσ’ ἀληθεῖς οἶδα, Soph. je sais qu’ils sont sincères ; avec un part. prés. ou fut. : ὡς ἐμοῦ ἰόντος ὅπη ἂν καὶ ὑμεῖς, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε, Xén. sachez ceci, c’est que j’irai partout où vous irez || II afin que, pour que, en vue de, avec le sbj. après un temps principal : κρῖν’ ἄνδρας, ὡς φρήτρη φρήτρῃσιν ἀρήγῃ, Il. choisis les hommes pour que les tribus se portent secours les unes aux autres ; avec l’opt. après un temps second. : εἶχον δρέπανα ὡς διακόπτοιεν, Xén. ils avaient des faux pour faucher (tout ce qu’ils rencontreraient) ; avec l’ind. : τί μ’ οὐ λαβὼν ἔκτεινας εὐθὺς, ὡς ἔδειξα μήποτ’ ἐμαυτὸον ἀνθρώποισιν ἔνθεν ἦ γεγώς ; Soph. pourquoi m’ayant pris ne m’as-tu pas tué tout de suite, pour m’empêcher de révéler aux hommes le secret de ma naissance ? avec l’inf. : κώθωνα ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσασθαι, Xén. une tasse pour puiser au fleuve ; particul. dans les locut. ὡς ἔπος εἰπεῖν, att. ; ou simpl. ὡς εἰπεῖν, Hdt. pour ainsi dire ; ὡς συντόμως εἰπεῖν, Xén. ὡς συνελόντι εἰπεῖν, Xén. pour le dire en peu de mots, bref || III de telle sorte que, avec l’inf. : εὖρος ὡς δύο τριήρεις πλέειν ὁμοῦ, Hdt. d’une largeur telle que deux trirèmes pussent y naviguer de front ; avec. l’ind. : οὑτως ἐμοὶ ἐβοήθησας ὡς νῦν σέσωσμαι, Xén. tu m’as secouru de telle sorte, que me voilà sauvé. Lorsque l’antécéd. οὕτως (v. les ex. préc.), τοῖόσδε ou autre semblable se trouve exprimé dans la 1re prop., ὡς est qqf. s. e. dans la 2e, particul. chez Hérodote : οὕτω ἱσχυραὶ (ὡς) μόγις ἂν λίθῳ παίσας διαρρήξειας, Hdt. tellement dures, qu’à peine on pourrait les briser à coups de pierres || IV lorsque, après que, et avec εὐθύς ou τάχιστα, dès que, avec l’ind. : ὡς ἴδον Ἥφαιστον, Il. lorsqu’ils virent Hèphæstos ; ὡς δὲ εἶδεν ἔλαφον, Xén. lorsqu’il eut vu une biche ; εὐθὺς ὡς ήκουσεν, Eschl. dès qu’il eut appris ; avec le sbj. ou l’opt. pour marquer l’idée de répétition : toutes les fois que, chaque fois que : ὡς δὲ εἰς τὴν Μιλησίην ἀπίκοιτο, Hdt. toutes les fois qu’il arrivait en Milésie || V parce que, puisque, car, avec l’ind. : τί ποτε λέγεις, ὦ τέκνον ; ὡς οὐ μανθάνω, Soph. que veux-tu dire, enfin, mon enfant ? car je ne comprends pas ; μὴ καὶ λάθῃ με προσπεσὼν, ὡς μᾶλλον ἂν ἕλοιτό μ’ ἢ τοὺς πάντας Ἀργείους λαβεῖν, Soph. de peur qu’il ne m’aperçoive, car il aimerait mieux s’emparer de moi que de tous les Grecs. || 2 ὡς, prép. avec l’acc. vers, primit. et en poésie avec un nom de pers. : αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον, Od. toujours un dieu pousse le semblable vers son semblable ; ὡς ὑμᾶς, Soph. vers vous ; postér. et en prose avec un n. de lieu : ὡς Ἄβυδον, Thc. vers Abydos [cf. ἕως].

ὦσα, ao. d’ὠθέω.

ὡσ·αν·ει, conj. comme, en quelque sorte [ὡς, ἄν, εἰ].

ὤσασκε, 3 sg. ao. itér. d’ὠθέω.

ὡσ·αύτως, adv. de même, ainsi, également, de la même manière, chez Hom. touj. sé'paré par δέ : ὥς δ’ αὔτως (ou αὕτως), de même qqf. en prose ; en corrélat. avec ὥσπερ, de même que..., de même ; avec le dat. ou avec καί [ὡς, αὔτως].

ὦσδε, dor. c. ὦζε, 3 sg. impf. d’ὄζω.

ὧσ·ει, conj. : 1 comme si, comme lorsque || 2 comme, de même que || 3 comme, à peu près, environ.

ὤσθην, ao. pass. d’ὠθέω.

ὦσι, dat. pl. d’οὖς.

ὦσι, 3. pl. sbj. prés. d’εἰμί.

ὡσίουν, v. ὁσίω.

ὦσις, εως () heurt, coup [ὠθέω].

ὡσιώθην, v. ὁσιόω.

ὦσμαι, pf. pass. d’ὠθέω.

ὥσ·περ, adv. et conj. : A adv. comme, de même que : marque : I une comparaison : 1 comme, de même que : ζῆν ὥσπερ ἤδη ζῇς, Soph. vivre comme tu vis déjà ; avec un corrélat. : τηλίκου ὥσπερ ἐγών, Il. du même âge que moi ; ὥσπερ..., ὧδε, Soph. de même que..., de même ; ὥσπερ καὶ..., οὕτω καί, Xén. de même que aussi..., de, même aussi, etc. ; ὥσπερ ἂν εἴ τις ἀσπάζοιτο, Xén. comme l’aurait embrassé qqn (qui l’aurait connu depuis longtemps), litt. comme qqn l’aurait embrassé, si, etc. || 2 que, après un compar. || II un état : dans l’état où, de la façon que : ὥσπερ ἄν τις λέγοι, Plat. comme on pourrait dire || 2 en tant que, parce que ; avec l’inf. ὥσπερ εἰπεῖν, Luc. comme pour dire || III ὥσπερ ἄν avec le sbj. pour exprimer une idée de temps : 1 tant que : ὥσπερ ἂν ζῶ, Soph. aussi longtemps que je vivrai (sel. d’autres, de qqe façon que je vive) || 2 aussitôt, aussitôt que || IV une explication, un témoignage, une preuve, comme, par exemple : ὅταν χορὸς γίγνηται, ὥσπερ ὁ εἰς Δῆλον πεμπομένος, Xén. lorsqu’on forme un chœur, comme par exemple celui qu’on envoie à Dèlos V en quelque façon, à peu près : ὥσπερ ἀκονιτί, Thc. pour ainsi dire sans effort || VI comme si, avec un part. : ὥσπερ ἐγγελῶσα τοῖς ποιουμένοις, Soph. comme s’applaudissant de ce qu’elle avait fait ; particul. avec un part. abs. ὥσπερ ἐξόν, Xén. comme si cela était en notre pouvoir || B conj. afin que, pour que : φάλεγγα ἔχοντες, ὥσπερ ἰσχυρότεροι ἂν εἴητε, Xén. ayant une troupe rangée, pour que vous soyez plus forts [ὡς, περ].

ὥσπερ·ει, conj. comme si ; avec un verbe ou avec un subst. comme si c’était [ὥσπερ, εἰ].

ὡσπερ·οῦν, conj. : 1 dès que, aussitôt que || 2 comme cela est évident [ὥσπερ, οὖν].

ὥσ·τε, adv. et conj. : I adv. 1 comme (seul. en poésie et en prose ion.) : ὥστε μύρμηκες, Eschl. comme des fourmis ; qqf. séparé : ὥς τίς τε λέων, Il. comme un lion || 2 comme, en qualité de (seul. dans Hom. et dans la prose ion.) ὥστε θεός, Il. en qualité de déesse ; avec un part. attendu que, vu que : ὥστε φυλασσομένων τῶν ὁδῶν, Hdt. attendu que les routes étaient gardées ; elliptiq. : ὥστε περὶ ψυχῆς, Od. attendu qu’il s’agissait de la vie || II conj. : 1 de telle sorte que, avec l’ind. : καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν, ὥσθ’ οἱ Ἕλληνες ἐφρόντιζον, Xén. et le lendemain il ne revint pas, de sorte que les Grecs étaient soucieux ; avec l’inf. ao. : ὥστε ἀποπλησθῆναι τὸν χρησμόν, Hdt. de sorte que l’oracle fut accompli ; avec un impér. : ὥστε μὴ λίαν στένε, Soph. ainsi ne te lamente pas trop ; ὥστε θάρρει, Xén. ainsi courage ! p. suite, au commenc. d’une phrase, de sorte que, c’est pourquoi || 2 à ce point que, d’ord. avec un antécéd. οὕτω τηλίκος, etc. ; avec l’ind. : οὐχ οὕτω φρενοβλαβέες ἦσαν ὥστε ἐβούλοντο, Hdt. ils n’auraient pas été insensés au point de vouloir, etc. ; avec l’inf. : οὐ τηλίκος εἰμὶ ὥστε σημάντορι πάντα πιθέσθαι, Od. je ne suis pas d’âge à obéir en tout à un maître || 3 pour que, avec l’inf. : εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥστε νέεσθαι, ἔρχεο, Il. si ton cœur te pousse à retourner, va ; surt. après un compar. : μέζω κακὰ ἢ ὥστε ἀνακλαίειν, Hdt. maux trop grands pour qu’on les déplore en plaintes bruyantes ; en ce sens ὥστε est qqf. s. e. : νόσημα μεῖζον ἢ φέρειν, Soph. mal trop grave pour qu’on le supporte ; après un positif : ψυχρὸν ὥστε λούσασθαι, Xén. eau trop froide pour s’y baigner ; en ce sens ὥστε est qqf. s. e. : ὀλίγους εἶναι στρατιῇ τῇ Μήδων συμβάλλειν, Hdt. trop peu nombreux pour en venir aux mains avec l’armée des Mèdes ; p. suite, à la condition que : ἐκήρυξάν τε, εἰ βούλοιντο, τὰ ὅπλα παραδοῦναι Ἀθηναίοις ὥστε βουλεῦσαι ὅτι ἂν ἐκείνοις δοκῇ, Thc. ils firent demander par un héraut s’ils voulaient livrer leurs armes aux Athéniens, en laissant ces derniers prononcer sur leur sort comme ils l’entendraient ; εἰδὼς ἃ ἐπαγγέλοιντο, ὥστε ἐκπλεῖν, Xén. sachant ce qu’ils proposeraient, à condition de s’éloigner par mer [ὡς, τε].

ὥστε, dor. c. οὕστε, acc. pl. d’ὅστε.

ὠστίζω (f. ὠστιῶ) pousser souvent, pousser, bousculer ; d’ord. au pass. (seul. prés.) être poussé, bousculé [fréquent d’ὠθέω].

ὠστράκιζον, ὠστραακισμένος v. ὀστρακίζω.

ὤσφραντο, 3 pl. ao. ion. d’ὀσφραίνομαι.

ὠσφρησάμην (ao.), ὠσφρόμην (ao. 2) d’ὀσφραίνομαι.

ὦσχος, ου () c. ὄσχος.

ὠσχοφορία, ων (τὰ) c. ὀσχοφορία.

ὤσω, fut. d’ὠθέω.

ὦτα, plur. d’οὖς.

ὠτακουστέω-ῶ, prêter l’oreille, chercher à entendre, espionner [ὠτακουστής].

ὠτ·ακουστής, οῦ () qui est aux écoutes, espion [οὖς, άκούω].

ὦ τᾶν, v. τάν.

ᾧτε, dat. sg. du relat. ὅστε.

ὠτειλή, ῆς () blessure : 1 dans Hom. blessure fraîche, ouverte || 2 blessure fermée, cicatrice, en prose touj. en ce sens [οὐτάω].

ὥτερος, crase dor. p. ὁ ἕτερος.

ᾧτινι, dat. d’ὅστις.

ὠτίς, ίδος () sorte de volatile, p.-ê. outarde (lat. {{lang|la|otis tarda) [οὖς].

ὠτοκάταξις, ιος () athlète dont les oreilles sont écrasées par les coups [οὖς, κατάγνυμι].

ὠτός, gén. d’οὖς.

ὦτος, ου () duc, oiseau de nuit, muni de deux aigrettes en forme d’oreilles ; p. anal. sot, imbécile [οὖς].

ὤτρυνα, ὠτρύνθην, ὤτρυνον, v. ὀτρυνω.

Ὡττικοί, crase dor. p. οἱ Ἀττικοί.

ὠτώεις, εσσα, ώεν, garni d’anses [οὖς].

ὠτῶν, gén. pl. d’οὖς.

ωὐτος, ion. et dor. p. ὁ αὐτός ; sel. d’autres ωὑτος, ὡὐτος, ὡυτος ou ὠυτος, v. αὐτος.

ὤφειλα, ao. d’ὀφέλλω.

ὠφειλήθην, ὠφείληκα, ὠφείλησα, v. ὀφείλω.

ὤφειλον, impf. d’ὀφείλω.

ὠφέλεια ou ὠφελία, ας () I secours, aide, assistance, en gén. : ὠφελίαν προσλαμβάνειν, Thc. recevoir assistance ; particul. secours de guerre || II utilité, avantage : 1 au sens abstrait, en gén. : απ’ οὐ ἔμελλε οὐδεμία ὠφελίη ἔσεσθαι, Hdt. d’où il ne devait résulter aucun avantage ; ἀπ’ ὠφελείᾳ ἐστί ou γίγνεται τι, Xén. qqe ch. est ou se produit à l’avantage de, etc. ; τὴν κοινὴν ὠφελίαν φυλάξαι, Thc. veiller à l’intérêt commun || 2 au sens concret d’ord. au plur. les avantages, les profits ; particul. les services rendus ; αἱ κοιναὶ ὠφ, Lys. les ressources communes, c. à d. les ressources de l’État || 3 en mauv. part, butin [ὠφελέω].

ὠφελέω-ῶ (impf. ὠφέλουν, ὠφελήσω, ao. ὠφέλησα, pf. ὠφέληκα ; pass. f. ὠφεληθήσομαι, ao. ὠφελήθην, pf. ὠφέλημαι, pl. q. pf. ὠφελήμην) secourir, assister, aider, d’où être utile : τινα, rar. τινι, à qqn ; τι, en qqe ch. ; ὠφ. τινά τι, être utile à qqn en qqe ch. ; οὐδέν τινα, n’être utile en rien à qqn ; au part. prés. employé subst. : οὐδεὶς ἔρωτος τοῦδ’ ἐφαίνετ’ ὠφελῶν, Soph. nul n’apparaissait pour m’aider à satisfaire ce désir || pass. (f. ὠφεληθήσομαι ou ὠφελήσομαι) être aidé, assisté, secouru : πρός τινος, παρά τινος, par qqn ; ἔκ τινος, tirer parti de qqn ou de qqe ch., retirer un profit ou un avantage de qqe ch. ; avec un part. : ὠφελοῦμαι ἰδών, Thc. je profite de ce que j’ai vu, etc. ; avec un adj. ou un pron. neutre : μεγάλα ὠφελεισθαι, Plut. retirer de grands avantages ; οὐδὲν ὠφ, Soph. ne retirer aucun avantage ; en mauv. part : δι’ ἁρπαγῆς ὠφελεῖσθαι, Plut. s’enrichir par le pillage [ὄφελος].

ὠφέλημα, ατος (τὸ) 1 ce qui rend service, chose avantageuse, source de profit, bienfait ; en parl. de pers. bienfaiteur || 2 utilité, avantage, profit [ὠφελέω].

ὠφελήσιμος, ος, ον : 1 utile, avantageux || 2 secourable, bienveillant [ὠφελέω].

ὠφέλησις, εως () avantage, utilité [ὠφελέω].

ὠφελητέος, α, ον, adj. verb. d’ὠφελέω.

ὠφελία, v. ὠφλεια.

ὠφελίη, ion. c. le préc.

ὠφἐλιμος, ος ou η, ον : 1 secourable || 2 utile, avantageux, profitable ; τὸ ὠφέλιμον, l’utile, l’avantage || Cp. ὠφελιμώτερος, sup. ὠφελιμώτατος [ὠφελέω].

ὠφελίμως, adv. utilement, d’une manière avantageuse.

ὤφελλον, impf. d’ὀφέλλω.

ὤφελον, ao. 2 d’ὀφείλω.

ὦφθαι, inf. pf. pass. d’ὄψομαι ; v. ὁράω.

ὤφθην, ao. pass. d’ὁράω ; v. ὄσσομαι.

ὤφληκα, ὤφλησα, ὦφλον, v. ὀφλισκάνω.

ὡφρόντιστος, crase poét. p. ὁ ἀφρόντιστος.

ὠφρυωμένος, η, ον, part. pf. d’ὀφρυόομαι.

ὦχ’, élis. poét. p. ὦκα dev. une aspirée.

ὤχει, ὠχεῖτο, 3 sg. impf. pass. d’ὀχέω.

ᾤχετο, 3 sg. impf. d’οἴχομαι.

ὤχευμαι, ὤχευσα, v. ὀχεύω.

ᾤχημαι, v. οἴχομαι.

ὤχησα, v. ὀχέω.

ᾤχθην, ao. 1 pass. d’οἴγνυμι ou d’οἴγω.

ὤχθησαν, 3 pl. ao. 1 d’ὀχθέω.

ὤχμασα, ao. d’ὀχμάζω.

ᾠχόμην, impf. d’οἴχομαι.

ὤχουν, v. ὀχέω.

ὤχρα, 3 sg. impf. d’ὠχράω.

ὠχρά, fém. d’ὠχρός.

ὠχράω-ῶ, devenir jaune ou pâle [ὠρχος].

ὠχρίασις, εως () action de devenir jaune ou pâle, pâleur [ὠρχιάω].

ὠχριάω-ῶ (f. ὠχριάσω, ao. ὠχρίησα, pf. ὠχρίακα) devenir ou être jaune ou pâle [ὠρχος].

ὠχρός, ά, όν, d’un jaune pâle, pâle.

ὦχρος, ου () couleur jaune ou pâle, pâleur.

ὠχρότης, ητος () pâleur [ὠρχος].

ᾢχωκα, v. οἴχομαι.

ὤψ (), seul. à l’acc. vue, d’où visage : εἰς ὦπα ἰδέσθαι τινί, Il. ou εἰς ὦπα τινος ἰδέσθαι, Il. regarder qqn en face ; θεῆς εἰς ὦπα ἔοικεν, Il. elle ressemblait de visage ou d’aspect à une déesse [R. Ὀπ, voir ; cf. ὄπωπα].

ὧψαι, 2 sg. pf. pass. d’ὁράω.

ᾠῶν, gén. pl. d’ᾠόν.