Abrégé du dictionnaire grec-français/Z

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
◄  Ε
Η  ►

Ζ, ζ (ζήτα) zêta, 6e lettre de l’alphabet grec. Comme chiffre ζ’ = 7 (le nombre 6 étant représenté par le signe ς’) ; = 7000.

ζα-, préfixe augmentatif, très, fort, v. ζαής, ζάθεος, etc.

ζά, éol. c. διά.

ζάγκλον, ου (τὸ) faucille.

ζα·ής, ής, ές, qui souffle avec violence [ζα-, ἄημι].

ζά·θεος, η ou ος, ον, tout à fait divin, d’où vénérable, saint, admirable [ζα-, θεός].

ζά·κορος, ου (ὁ, ἡ) prêtre préposé au service d’un temple [ζα- ou ζά, κορέω ; cf. διάκονος, διάκτορος].

ζά·κοτος, ος, ον, tout à fait irrité, furieux [ζα-, κότο].

ζάλη, ης () 1 agitation violente des flots, d’où tempête sur mer ; fig. tempête, d’où flots de sang || 2 p. ext. tempête, en gén. ouragan, orage.

ζα·μενής, ής, ές, hostile, ennemi [ζα-, μένος

Ζάν, Ζανός, dor. c. *Ζήν, Ζηνός.

ζα·πληθής, ής, ές, tout à fait plein de, gén. [ζα-, πλῆθος].

ζα·πλουτος, ος, ον, très riche [ζα-, πλοῦτος].

ζά·πυρος, ος, ον, tout en feu [ζα-, πῦρ].

ζα·τρεφής, ής, ές, bien nourri, robuste [ζα-, τρέφω].

ζα·φλεγής, ής, ές, plein de feu [ζα-, φλέγω].

ζα·χρειής, ής, ές, violent, impétueux [ζα-, χράω].

ζά·χρυσος, ος, ον, rempli d’or [ζα-, χρυσός].

ζάω-ῶ (avec contract. en η des formes en αε, d’où prés ζῶ, ζῇς, ζῇ ; impér. ζῆ, opt. ζῴην ; inf. ζῆν ; impf. ἔζων, ἔζης, ἔζη, ἐζῶμεν, ἐζῆτε, ἔζων ; fut. ζήσω ou ζήσομαι ; aο. ἔζησα, pf. ἔζηκα, pl. q. pf. ἐζήκειν ; ttf. au lieu d’ἔζησα, ἔζηκα, ἐζήκειν, les Attiques emploient d’ord. les ao., pf. et pl. q. pf. de βιόω) vivre, d’où : 1 être en vie ; οἱ ζῶντες, Od. les vivants, les hommes ; ζ. ὀλίγα ἔτεα, Hdt. vivre peu d’années ; subst. τὸ ζῆν, la vie || 2 soutenir sa vie, se faire vivre : τινι, ἀπό τινος, ἔκ τινος, vivre de qqe ch. || 3 vivre, passer sa vie : εὖ ζῆν, Soph. κακῶς, Soph. avoir une vie heureuse, malheureuse ; ζ. βίον μοχθηρόν, Soph. vivre d’une vie misérable || 4 fig. en parl. de choses, être dans toute sa force : ἄτης θύελλαι ζῶσι, Eschl. les tempêtes du malheur sont dans toute leur force ; ἀεὶ ζῆ ταῦτα (νόμιμα), Soph. ces lois sont toujours vivantes [p. *δϳάω, de {{lang|grc|*γϳάω, *γιάω = *γιϝάω, cf. βίος = lat. vivo].

ζεγέριες (genre inconnu) sorte de rats d’Afrique.

ζέε, 3 sg. impf. poét. de ζέω.

ζειά, ᾶς (ή) sorte de blé, épeautre, pour les chevaux.

ζεί·δωρος, ος, ov : 1 qui procure de l’épeautre, d’où fécond || 2 par confus. avec ζαω, qui donne la vie (Aphrodite) [ζειά, δωρέομαι].

ζειρά, ᾶς (ή) longue robe descendant jusqu’aux pieds (mot d’orig. étrangère).

ζέσις, εως (ή) ébullition [ζέω].

ζέσσε(ν), 3 sg. ao. poét. de ζέω.

ζευγηλατέω-ῶ, conduire un attelage de chevaux ou de bœufs [ζευγηλάτης].

ζευγ·ηλάτης, ου () conducteur d’un attelage de chevaux ou de bœufs [ζεῦγος, ἐλαύνω].

ζευγίτης, ου, adj. m. 1 accouplé || 2 au pl. oἱ ζευγῖται, les zeugites, citoyens de la 3e classe, à Athènes (litt. qui possèdent un attelage de bœufs) [ζεῦγος].

ζεύγλη, ης (ή) partie du joug où s’emboîte le cou de l’animal [ζεύγνυμι].

ζεῦγμα, ατος (τὸ) 1 joug (de la nécessité) || 2 lien, en gén. ; d’où, ce qui sert à relier, particul. pont de bateaux || 3 barrage qui ferme l’entrée d’un port [ζεύγνυμι].

ζευγνύμεν, ζευγνύμεναι, inf. prés. épq. de ζεύγνυμι.

ζεύγνυμι (f. ζεύξω, ao. ζευζα, pf. inus. ; pass. ao. 1 ἐζεύχθην, ao. 2 ἐζύγην, pf. ἔζευγμαι) mettre sous le joug, attacher au joug : 1 au propre : ἵππους ὑφ’ ἅρμασι, Il. ὑπ’ ἅρματα, Od. ὑπ’ ἅρματα, Hdt. ἐν ἅρμασι, Eschl. atteler des chevaux à des chars ; ἐν ζυγοῖσι, Eschl. atteler sous le joug ; ἀνάγκη ζυγείς, Soph. soumis au joug de la nécessité || 2 fig. en parl. de mariage, au pass. : γάμοις ζευχθῆναι, Soph. ou ζυγῆναι, Eur. être uni par un mariage ; ἐζευγμένη, Soph. femme mariée || 3 p. anal. joindre, unir deux extrémités : ποταμόν, Hdt. Ἑλλήσποντον, Hdt. joindre par un pont les deux rives d’un fleuve, de l’Hellespont, y jeter un pont ; γέφυραν, Hdt. réunir les deux extrémités d’un pont, jeter un pont || 4 en gén. joindre, unir : παλαιάς ναῦς, réparer de vieux navires, litt. substituer des baux (v. ζυγόν) neufs aux anciens ; σανίδες ἐζευγμέναι, Il. poutres fortement unies, formant un assemblage solide || 5 p. ext. lier, attacher fortement : ἀσκούς δεσμοῖς, Xén. des outres avec des liens || II Moy. attacher pour soi ou à son char, atteler, en gén. acc. ; p. ext. joindre, unir : τὸν Βόσπορον, Hdt. jeter un pont sur le Bosphore ; fig. ἄκοιτιν ζεύξασθαι, Eur. unir à soi une épouse [R. Ζυγ, joindre ; cf. ζυγόν, lat. jŭgum, jungo].

ζεύγνυντο, 3 pl. impf. pass. ao. moy. poét. de ζεύγνυμι.

ζεύγνυσαν (3 pl. impf. épq.), ζεύγνυσθαι (inf. prés. pass.), ζευγνύσθην (3 duel poét. impf.) de ζεύγνυμι.

ζευγνύω (seul. prés., impf. ἐζεύγνυον, poét. ζεύγνυον) c. le préc.

ζεῦγος, εος-ους (τὸ) 1 attelage de deux animaux (bœufs, chevaux, mulets), d’où voiture traînée par des animaux attelés, chariot || 2 p. ext. couple, paire ; particul. couple uni par mariage ; κατὰ ζεῦγος ou κατὰ ζεύγη, Plut. ἐς ζεύγεα, Luc. par couples, par paires [ζεύγνυμι].

ζευγο·τρόφος, ος, ov, qui entretient un attelage [ζεῦγος, τρέφω].

ζευκτήριον, ου (τὸ) joug (neutre du suiv.).

ζευκτήριος, α, ov, qui sert à joindre, à unir, gén. [ζεύγνυμι].

ζευκτός, ή, όν, attelé [adj. verb. de ζεύγνυμι].

ζεύξατα (2 pl. impér.), ζεῦξαν (3 pl. poét. ind.), ζεύξειεν (3 pl. poét. opt.), ζεῦξε(ν) (3 sg. poét.) ao. de ζεύγνυμι.

ζεῦξις, εως () 1 action de joindre par un pont || 2 action d’atteler au joug [ζεύγνυμι].

Ζεῦξις, ιδος, acc. ιν () Zeuxis, peintre célèbre, etc.

Ζεύς, voc. Zεῦ, gén. Διός, dat. Διί, acc. Δία () 1 Zeus, fils de Kronos et de Rhéa, époux d’Héra, dieu du ciel, dieu suprême, père des dieux et des hommes, ordonnateur de toutes choses ; comme personnification du ciel, en parl. de la pluie : Ζεὺς ὕει, la pluie tombe du ciel, il pleut || 2 en parl. d’Hadès : Ζεὺς καταχθόνιος, Zeus souterrain [R. Διϝ, briller, d’où les deux th. : th. Ζευ- = *Δjευ- *Διευ-, forme renforcée de *Διυ-, auquel se rattache le nom. Ζεύς = lat. Jū-(piter), Jov(is), etc. ; et dev. une voy. th. Δι- pour Διϝ- auquel se rattachent les cas obliques Διός, Διί, Δία = lat. dies ; cf. Dies-piter, v. Ζήν].

ζεφυρίη, ης () s. e. αὔρα, le souffle du zéphyr [ζέφυρος].

ζέφυρος, ου () 1 zéphyr, vent d’ouest ; d’ord. vent violent ou pluvieux ; qqf. brise agréable || 2 le Zéphyr personnifié [cf. ζόφος].

ζέω (impf. ἔζεον, f. ζέσω, ao. ἔζεσα, pf. inus. ; pass. ao. ἐζέσθην) 1 bouillir || 2 bouillonner ; p. anal. ζ. φθειρσί, Luc. fourmiller de poux [R. Ζες, bouillonner].

ζῆ, ζῇ, v. ζάω.

ζηλήμων, ων, ov, gén. ονος, envieux, jaloux de, gén. [ζῆλος].

ζῆλος, ου () I propr. ébullition, d’où : 1 ardeur, zèle : ζ. τινος ou πρός τινα, zèle pour qqn ; τινος, πρός τι, pour qqe ch. || 2 p. suite, émulation, rivalité || 3 en mauv. part, haine, jalousie || II objet d’émulation, sujet de gloire || III exubérance de style [ζέω].

ζηλοτυπέω-ῶ, jalouser, envier, être jaloux de, acc. [ζηλότυπος].

ζηλοτυπία, ας () jalousie [ζηλότυπος].

ζηλό·τυπος, ος, ον, jaloux [ζῆλος, τύπτω].

ζηλόω-ῶ, avoir de l’ardeur, d’où : I rechercher avec ardeur, chercher à égaler, à imiter, acc. || II envier : 1 en b. part, louer, approuver : τινά τινος, τινά τι, qqe ch. de qqn ; louer qqn de qqe ch. ; σὲ ζηλῶ θανόντα, Eschl. je t’envie d’être mort ; ζ. τινα ὁθούνεκα, Eschl. ὅτι, Xén. porter envie à qqn, c. à d. l’estimer heureux de ce que, etc. || 2 en mauv. part, jalouser, envier : τινά τι, porter envie à qqn au sujet de qqe ch. [ζῆλος].

ζήλωμα, ατος (τὸ) 1 sentiment d’émulation, rivalité avec, d’où efforts pour rivaliser avec, ζήτημα lutte d’émulation || 2 objet d’envie, haute fortune, grande situation, au pl. [ζηλόω].

ζήλωσις, εως () émulation, zèle à imiter [ζηλόω].

ζηλωτέος, α, ov, adj. verb. de ζηλόω.

ζηλωτής, οῦ () qui a du zèle, du goût pour [ζηλόω].

ζηλωτικός, ή, όν, capable d’ardeur, de zèle, d’émulation [ζηλωτός].

ζηλωτός, ή ou ός, όν : 1 envié ou digne d’envie : ζηλ. τινι, ou ὐπό τινος, Isocr. envié par qqn ou enviable pour qqn || 2 digne d’être imité || Cp. -ώτερος, sup. -ώτατος [adj verb. de ζηλόω].

*ζῆμι (seul. impf. 1 sg. ἔζην) c. ζάω (ἔζης, ἔζη, etc. sont des formes contr. de ἔζαες, ἔζαε, etc. impf. de ζάω).

ζημία, ας () 1 dommage, perte : ζημίαν λαβεῖν, Dém. éprouver un dommage ; ζημίαν ἡγεῖσθαι, Il. regarder comme un dommage || 2 amende pécuniaire : ζημίαν ἀποτίνειν, Hdt. payer, acquitter une amende ; ὀφείλειν, Hdt. devoir une amende, d’où être condamné à une amende ; ζημίαν ὀφείλειν τάλαντον, Plut. être condamné à une amende d’un talent || 3 en gén. peine, châtiment ; ζημίαν ἐπιτιθέναι τινί, Hdt. infliger une peine a qqn ; θάνατον ζημίαν ἐπιτίθεσθαι, Thc. ouπροθεῖναι, Thc. ou ποιεῖν, Xén. infliger ou fixer par une loi la peine de mort ; θάνατος ἡ ζημία ἐπικέεται, Hdt. θάνατος ἐστιν ἡ ζημία, Xén. on est puni de mort || 4 en parl. de pers., t. de reproche, fléau, peste (cf. lat. damnum].

ζημιόω-ῶ (f. -ώσω, ao. ἐζημίωσα) 1 causer du dommage à, léser : τινα, qqn ; au pass. être lésé ; éprouver un dommage, une perte || 2 infliger une amende : ζημ. τινα πεντήκοντα τάλαντα, Hdt. χιλίῃσι δραχμῇσι, Hdt. punir qqn d’une amende de 50 talents, de 1000 drachmes || 3 p. ext. punir, en gén. : ζ. τινα θανάτῳ, Hdt. τινα φυγῇ, Thc. punir qqn de mort, de l’exil ; au pass. : ζημιοῦσθαι ζημίαι ἐσχάταις, Lys. être puni des derniers châtiments [ζημία].

ζημιώδης, ης, ας, dommageable, ruineux [ζημία, -ωδης].

ζημίωμα, ατος (τὸ) peine : ζ. τινος, Xén. pein„ infligée pour qqe ch. [ζημιόω].

ζῆν, inf. prés. de ζάω.

*Ζήν ou Ζήν () (gén. Ζηνός, dat. Ζηνί, acc. Ζῆνα, acc. apocopé, Ζῆν) c. Ζεύς.

Ζήνων, ωνος () Zènôn (Zénon) philosophe de l’école d’Elée.

ζῆτα (τὸ) indécl. zêta, lettre de l’alphabet grec [v. Ζ, ζ.].

ζητεῖ (3 sg. prés.), ζήτει (3 sg. impf. poét.) au suiv.

ζητέω-ῶ (impf. ἐζήτουν, f. ζητήσω, ao. ἐζήτησα, pf. ἐζήτηκα) I chercher : εύρήσεις ζητῶν, Ar. tu trouveras en cherchant || II particul. 1 chercher à rencontrer, aller à la recherche de, acc. || 2 chercher à trouver, à connaître : τὸν αὐτόχειρα, Soph. le meurtrier ; τὸν δράσαντα, Thc. le coupable ; ζ. τὰ θεῖα, Xén. s’occuper de recherches sur les choses divines || 3 chercher à obtenir, acc. || III désirer

ζήτημα, ατος (τὸ) 1 recherche || 2 objet de recherche [ζητέω].
ζήτησις, εως () I recherche || II particul. 1 inspection : ποιεῖσθαι ζήτησιν τῶν νεῶν, Hdt. faire la visite des navires || 2 recherche philosophique [ζητέω].

ζητητέος, ος, ov, adj. verb. de ζητέω.

ζητητής, οῦ () 1 qui recherche || 2 à Athènes, zetète, magistrat chargé de rechercher les débiteurs de l’État et de recouvrer les créances arriérées [ζητέω].

ζητητικός, ή, όν, qui aime ou est apte à rechercher, à examiner [ζητέω].

ζητητός, ή, όν, digne d’être recherché [adj. verb. de ζητέω].

ζμάραγδος, ου () c. σμάραγδος.

ζμύρνα, ης () c. σμύρνα.

ζόη, ion. c. ζωή.

ζορκάς, άδος () ion. c. δορκάς.

ζοφερός, ά, όν, sombre [ζόφος].

ζοφό·δορπις [seul. acc. pl. ζοφοδόρπιδας) qui se cache pour faire un maigre souper.

ζόφος, ου () I ténèbres, obscurité || II particul. 1 ténèbres des enfers || 2 région de la terre située dans l’obscurité, occident : πρὸς ζόφον, à l’occident || III fig. obscurité (de l’âme) [cf. ὁνόφος].

ζοφόω-ῶ, obscurcir, devenir obscur, sombre, noir ; au pass. être obscurci [ζόφος].

ζοφώδης, ης, ες, obscur, trouble [ζόφος, -ωδης].

ζύγαστρον, ου (τὸ) cassette, coffre en bois ζυγόν].

ζυγείς, part. ao. 2 pass. de ζεύγνυμι.

ζύγιος, α, ον, bon pour le joug ou qu’on met sous le joug : ζύνιοι ἵπποι, Soph. litt. chevaux attelés, c. à d. des quatre chevaux d’un quadrige les deux du milieu, p. opp. aux deux autres (σειραῖοι ἵπποι) [ζυγόν].

ζυγίτης, ου () c. ζευγίτης ; [ζυγόν].

ζυγό·δεσμον, ου (τὸ) courroie qui attache le joug au timon [ζυγόν, δεσμός].

ζυγο·μαχέω-ῶ, combattre avec ses compagnons (de joug), lutter en gén. [ζυγόν, μάχομαι].

ζυγόν, οῦ (τὸ) A tout ce qui sert à joindre deux objets ensemble, d’où I joug pour deux bœufs ou deux chevaux : ὑπὸ ζυγὸν ἄγειν, Il. Od. amener sous le joug ; ζυγὰ ἐπιθεῖναί τινι, Xén. imposer le joug à qqn ; fig. le joug (de la mort, de la nécessité, etc.) ; δούλιον ζυγόν, Hdt. δουλείας ζ. Soph. joug de la servitude || II le joug romain, sous lequel passaient les prisonniers de guerre || III barre qui unit les deux branches recourbées de la φόρμιγξ et ou s’ajustent les cordes || IV t. de mar. 1 banc de rameurs, allant de l’un à l’autre côté du navire (lat. transtra), particul. au sg. banc du milieu (sur trois) ; au plur. τὰ ζυγά, bancs de rameurs || 2 « bau » de navire, c. à d. chacune des poutres qui soutiennent les planchers ou ponts (le « bau » lie l’un à l’autre les deux côtés du bâtiment) || V fléau d’une balance (propr. ce qui unit les deux plateaux) ; d’où balance || B p. suite, tout objet accouplé, d’où : I couple, paire || II rangée de soldats [R. Ζυγ, v. ζεύγνυμι ; cf. ζυγός ; lat. jugum].

ζυγός, οῦ () c. ζυγόν.

ζυγό-σταθμος, ου (ο) balance [ζυγόν, σταθμός].

ζυγο·στατέω-ῶ, mettre dans la balance, peser [ζυγόν, ἵστημι].

ζυγόφι(ν), gèn. sg. épq. de ζυγόν.

ζυγο·φόρος, ος, ov, qui porte le joug [ζυγόν, φέρω].

ζυγόω-ῶ, joindre par une barre ; ζ. κιθάραν, Luc. fixer sur une lyre la barre transversale [ζυγόν].

ζυγωτός, ή, όν, joint [adj. verb. de ζυγόω].

ζυμίτης Αρτος () pain fait avec du levain [ζύμη, levain, de ζέω].

ζυμόω-ῶ, pétrir avec du levain, d’où faire fermenter, faire lever ; au pass. fermenter [ζύμη, v. le préc.].

ζύμωσις, εως () fermentation [ζυμόω].

ζῶ, contr. de ζάω.

ζω·αγρία, ας () c. ζωγρεῖον.

ζω·άγριος, ος, ον, qui concerne la vie sauve : 1 subst. τὰ ζωάγρια, rançon de la vie (payée au vainqueur qui laisse la vie sauve ou à celui qui sauve la vie) : ζ. τίνειν, Il., acquitter une rançon en échange de la vie sauve ; ζ. δῶρα, Hdt. présents au vainqueur qui laisse la vie sauve ou à celui qui sauve la vie ; ζ. ὀφέλλειν, Od. être redevable d’une rançon pour la vie sauve ; ἀποθύειν, El. offrir un sacrifice pour obtenir ou avoir obtenu la vie sauve || 2 adj. offert pour la vie sauve : ζωάγριοι χάριτες, Babr. actions de grâces pour la vie sauve [ζωός, ἀγρεύω].

ζωγραφεῖον, ου (τὸ) atelier de peinture [ζωγράφος].

ζωγραφέω-ῶ, peindre [ζωγράφος].

ζωγραφία, ας () art de peindre [ζωγράφος].

ζω·γράφος, ου () peintre de nature animée ; peintre, en gén. [ζωός, γράφω].

ζωγρεῖον, ου (τὸ) 1 ménagerie || 2 vivier [ζωγρεύς].

ζωγρέω-ῶ (impf. 3 sg. ἐζώγρει) 1 prendre et laisser la vie sauve, c. à d. faire prisonnier || 2 mettre en prison || 3 rendre à la vie, ranimer, acc. [ζωός, ἀγρέω].

ζωγρία, ας () capture d’un prisonnier vivant : ζωγρίῃ λαβεῖν τινα, Hdt. ou αἰρέειν, Hdt. prendre qqn vivant [ζωγρέω].

ζώγριον, ου (τὸ) c. ζωγρεῖον.

ζῳδιακός, ή, όν, qui concerne les constellations d’animaux : ζ. κύκλος, Plut. le zodiaque [ζῴδιον].

ζῴδιον, ου (τὸ) figurine ; au pl. les signes du zodiaque [contr. de *ζωίδιον].

ζωέμεν ou ζωέμεναι (inf. prés. épq.), ζώεσκον (impf. itér.) de ζώω.

ζωή, ής () 1 vie || 2 genre de vie || 3 moyens de vivre, ressources : τὴν ζόην (ion.) ποιεῖσθαι ἔκ τινος, Hdt. se créer avec qqe ch. les moyens de vivre [ζάω]

ζώην, opt. prés. att. de ζάω.

ζῶμα, ατος (τὸ) 1 cotte de métal, d’où cuirasse || 2 caleçon d’athlète || 3 ceinture de femme [ζώννυμι].

ζωμό·ποιος, οῦ () qui fait des sauces [ζωμός, ποιέω].

ζωμός, οῦ () jus, sauce : ζ. μέλα ;. brouet ou sauce noire des Lacédémoniens [ζέω].

ζώνη, ης () I ceinture, particul. 1 ceinture de femme : ζώνην λύειν, Od. délier la ceinture (de l’épouse), le jour du mariage ; ὑπὸ ζώνην τινὰ φέρειν, Eschl. ou ὑπὸ ζώνης, Eur. ou ἐντός ζώνης, Eschl. porter un enfant dans son sein || 2 ceinture d’homme, particul. en parl. des Orientaux : ζώνην λύειν, Hdt. délier sa ceinture, c. à d. se mettre à l’aise pour une halte || 3 ceinture où l’on met son argent, bourse : κῶμοι εὶς ζώνην δεδομένοι, Xén. villages donnés (à une reine de Perse) pour sa bourse, c. à d. comme présent || 4 p. ext. région du corps où se place la ceinture, taille, d’où allure, démarche || II p. anal. 1 tout objet qui entoure comme une ceinture || 2 zone terrestre ou céleste [ζώννυμι].

ζώνιον, ου (τὸ) petite ceinture de femme [ζώνη].

ζώννυμι (f. ζώσω, ao. ἔζωσα, pf. ἔζωκα ; pass. ao. ἐζώσθην, pf. ἔζωμαι, mieux que ἔζωσμαι, pl. q. pf. ἐζωσμην) ceindre || Moy. plus us. ζώννυμαι (f. ζώσομαι, ao. ἐζωσάμην) 1 se ceindre : ζωστῆρι, Il. de son baudrier || 2 ceindre sur soi : ζώνην, Il. μίτρην, Il. une ceinture ; χαλκόν, Il. son épée ; χιτῶνα, Plut. s’envelopper d’une tunique.

ζωννύσκετο, 3 sg. impf. itér. pass. du préc.

ζωο·γονέω-ῶ, produire un être vivant [ζώον, γίγνομαι].

ζωό·μορφος, ος, ον, qui a la forme d’un animal [ζῷον, μορφή].

ζῷον, ου (τὸ) 1 tout être vivant, animal || 2 personnage ou figure (d’homme ou d’animal) représentés dans un tableau, même en parl. d’objets inanimés : ζῷα γραψάμενος (= ζωγραφησάμενος) τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου, Hdt. ayant représenté d’après nature le passage du Bosphore (le roi, l’armée) [contr. de ζώϊον].

ζωοποιητικός, ή, όν, propre à créer, gén. [ζωός, ποιτω].

ζωός, ή, όν, vivant [ζάω].

ζῳότης, ητος () nature animale, animalité [ζῷον].

ζωό·φυτος, ος, ον, c. ζώφυτος.

ζωπυρέω-ῶ : 1 ranimer le feu, rallumer, fig. animer, rallumer (l’ardeur, une querelle, etc.) || 2 p. ext. allumer, animer, exciter, acc. [ζώπυρον].

ζώ·πυρον, ου (τὸ) reste de feu prêt à se rallumer ; fig. au pl. dernières étincelles [ζωός, πῦρ].

ζωρός, ός, όν : 1 pur, sans mélange, en parl. du vin ; ζωρότερον πιέειν, Hdt. boire le vin avec moins d’eau ; p. ext. pur, sans mélange, en gén. || 2 au contraire, bien mélangé, tempéré [cf. ζέω].

ζώς, adj. m. c. ζωός (seul. nomin. et acc. ζών).

ζῶσαι (inf. ao. act. et 2 sg. impér. ao. moy.), ζώσατο ('3 sg. poét. ao. moy.), ζώσομαι (fut. moy.) de ζώννυμι.

ζωστήρ, ῆρος () 1 baudrier || 2 ceinture, en gén. [ζώννυμι].

ζωστός, ή, όν, serré autour du corps [adj. verb. de ζώννυμι].

ζώστρον, ου (τὸ) ceinture [ζώννυμι].

ζωτικός, ή, όν : 1 tr. qui donne la vie, vivifiant, vital || 2 intr. plein de vie, vivace, vivant || Cp. -ώτερος, sup. -ώτατος [ζώω].

ζωτικῶς, adv. avec disposition pour vivre : ζ. ἔχειν, Plut. être disposé à vivre || Sup. -ώτατα.

ζώ·φυτος, ος, ov : 1 qui fait vivre, vivifiant || 2 qui produit des êtres vivants, fertile, fécond [ζωός, φύω].

ζώω (seul. prés. , impf. ἔζωον et impf. itér. ζώεσκον) ion. et épq. c. ζάω.

ζῳώδης, ης, ες, de nature animale ou sensuelle [ζῷον, -ωδης].