Dictionnaire classique sanscrit-français/Tableau de transcription

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
◄  Préface Tableau de transcription Signes et abréviations  ►


TABLEAU DE TRANSCRIPTION.

VOYELLES.
a â i î u û ḷi ḷî é æ ô
CONSONNES.
Gutturales.
ka ḱa ga ǵa γ̇a
Palatales.
ća ċ҆a j́a j՛a ña
Cérébrales.
ṭa ṭ҆a ďa ḍ̌a ṇa
Dentales.
ta ťa da ďa na
Labiales.
pa ṕa ba b́a ma
Semi-voyelles.
ya ra la va
Sifflantes. ?
ça śa sa
Aspirée.
ha
Lettre védique.
ḷa
GROUPES.
क्‍ क्क क्च​ क्त क्त्य क्त्र​ क्त्र्य​
k kka kća kta ktya ktra ktrya
क्त्व​ क्न​ क्न्य​ क्म​​​ क्य​​ क्र​​
ktva kna knya kma kya kra
क्र्य​ क्ल क्व​ क्ष​
krya kla kva kśa (xa)
ख‍ ख्न​ ख्र​​ ​ख्व​
ḱna ḱra ḱva
ग्‍ ​ग्ग​ ​​ग्न​ ग्र​​​
g gga gna gra
घ्‍ घ्न​ घ्न्य​​​​ घ्र​ घ्ल​​
ǵ ǵna ǵnya ǵra ǵla
ङ‍ ङ्क​​ ङ्क्न​​​​​ ङ्क्य​​ ङ्क्ष ङ्ख ङ्ग
γ̇a γ̇ka γ̇kna γ̇kya γ̇xa γ̇ḱa γ̇ga
ङ्ङ ङ्म ङ्घ ङ्य​
γ̇γ̇a γ̇ma γ̇ga γ̇ya
च्‍ च्च​ च्ञ च्र​ च्व​
ć ćća ćña ćra ćva
​छ्म​ छ्य​ ​छ्र​ छ्व​​
ċ́a ċ́ma ċ́ya ċ́ra ċ́va
ज‍ ​ज्ञ ज्र​ ज्ज​
j́ña j́ra j́j́a
ञ‍ ​ञ्च ञ्झ ​ञ्ञ
ñ ñća ñj́a ñña
​ट्क​ ट्ट ट्ल्स​​ ​ट्प​ ट्म​ ट्ष ट्स​ ट्य​
ṭa ṭka ṭṭa ṭlsa ṭpa ṭma ṭśa ṭsa ṭya
ठ्म​​ ठ्य​
ṭ̌a ṭ̌ma ṭ̌ya
ड्ग​​ ड्ड ​ड्ढ ​ड्भ ​ड्य​
ḍa ḍga ḍḍa ḍḍ̌a ḍb́a ḍya
​ढ्ण​​ ढ्म​ ढ्य​​
ḍ̌a ḍ̌ṇa ḍ̌ma ḍ̌ya

ण्‍ ण्ण
ṇṇa
त्‍ त्त त्र त्व त्त्र त्त्व त्त्न
t tta tra tva ttra ttva tna
थ्‍ थ्व
ť ťva
द्‍ द्ग द्ग्र द्ग्य द्घ द्ग्र द्द द्द्र
d dga dgra dgya dǵa dǵra dda ddra
द्द्व द्ध द्ध्न द्ध्व द्ध्य द्न द्ब
ddva dďa dďna dďva dďya dna dba
द्ब्र द्ब द्ब्य द्ब्र द्म द्य द्ब
dbra db́a db́ya db́ra dma dya dba
द्र द्र्य द्व द्व्य द्व्र
dra drya dva dvya dvra
ध्‍ ध्न ध्र ध्व
ď ďna ďra ďva
न्‍ न्त न्त्र न्त्र्य न्त्व न्न न्र न्व
n nta ntra ntrya ntva nna nra nva
प्‍ प्त प्न प्र प्ल प्व प्व्य
p pta pna pra pla pva pvya
फ्म फ्य
ṕa ṕma ṕya
ब्‍ ब्र
b bra
भ्‍ भ्र
b́ra
म्‍ म्न म्र म्ल म्व
m mna mra mla mva
रु रू
ra ru
ल्न ल्ल
la lna lla
व्‍ व्र व्ल व्व
v vra vla vva
श्‍ श्छ श्न श्र श्ल श्व
ç çća çna çra çla çva
ष्‍ ष्त ष्त्य ष्थ ष्थ्य ष्न ष्व
ś śta śtya śťa śťya śṇa śva
स्‍ स्त्र स्न स्र स्ल स्व
s stra sna sra sla sva
ह्‍ हु हू हृ हॄ ह्य ह्ण ह्न
h hu hṛ hṝ hya hṇa hna
ह्म ह्र ह्र्य ह्ल ह्व ह्व्य
hma hra hrya hla hva hvya
SIGNES DIVERS.
â ि i î u û ê æ ô
anuswâra ṃ ń anunâsika m ń virâma visarga apostrophe
CHIFFRES.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0