Page:Bailly - Dictionnaire Grec-Français.djvu/987

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sang généreux ; particul. dev. une prép. : ὡς ἀπ’ ὀμμάτων (s. e. εἰκάσαι) Soph. à en juger par les yeux ; ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν, Thc. autant que cela est possible ; ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, Thc. eu égard aux circonstances ; ὡς τὸ πολύ, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, le plus souvent ; ὡς ἐπὶ πλεῖστον, le plus possible. À cette construct. se rattache l’emploi de ὡς dev. un adv. : ὡς ἀληθῶς, ὡς ἐτύμως, Eschl. ὡς ἐτητύμως, Soph. aussi véritablement que possible ; avec inversion : θαυμαστῶς ὡς, Plat. θαυμασίως ὡς, att. étonnamment ; en séparant l’adv. de ὡς : θαυμαστῶς μοι εἶπες ὡς, Plat. ce que tu m’as dit là est étonnant ; surt. avec un superl. : ὡς μάλιστα, att. le plus possible ; ὡς τάχιστα, att. le plus promptement possible ; ὡς βέλτιστος, att. le meilleur possible ; avec une prép. : ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον, Thc. sur l’espace le plus resserré possible ; ὡς ἐν ἐχυροτάτῳ, Xén. dans la situation la plus forte possible || III l’intention, le but : || 1 avec l’intention de, dans le dessein de, en vue de, avec un part. fut. ou prés. : ἐλάμβανε τὸ τόξον ὡς κατατοξεύσων αὐτόν, Hdt. il prenait son arc comme pour le frapper d’une flèche ; avec un part. abs. : προσέθηκε δρέπανα ὡς ἐμβαλούντων εἰς τοὺς ἐναντίους, Xén. il ajouta des faux, pour qu’ils pussent se jeter sur l’ennemi || 2 comme, en guise de : ὡς σιτίον καὶ φάρμακον διδόναι, Xén. donner même du poison en guise d’aliment ; comme si : ὡς εἰς Πισίδας βουλόμενος στρατευέσθαι, Xén. comme s’il voulait faire une expédition en Pisidie || 3 en qualité de : ἦν δὲ οὐδὲ ἀδύνατος ὡς Λακεδαιμόνιος εἰπεῖν, Thc. il n’était même pas incapable de parier pour un Lacédémonien, c. à d. il ne manquait pas d’éloquence ; μακρὰν ὡς γέροντι ὁδόν, Soph. longue route pour un vieillard ; p. suite avec un part. parce que, vu que, attendu que : κατεγέλων τῆς πολιορκιάς ὡς ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια, Xén. ils se moquaient du siège, parce qu’ils avaient les provisions nécessaires ; la prop. commençant par ὡς exprime souv. non un fait, mais une simple possibilité, une conjecture, une opinion : ὡς μηδὲν εἰδότ’ ἴσθι μ’ ὦν ἀνιστορεῖς, Soph. sache que je ne sais rien des choses que tu rappelles || 4 en quelque sorte, à peu près, environ, litt. comme (si c’était), comme (qui dirait) : ὡς τὸ τρίτον μέρος, Thc. le tiers environ, litt. comme le tiers ; ὡς δύω παρασάγγας, Xén. environ deux parasanges || IV une exclamation : ὡς καλός μοι ὁ πάππος, Xén. comme mon grand-père est beau ! || V un souhait, avec l’opt. : ὡς ἔρις ἀπόλοιτο, Il. puisse la discorde cesser ! avec une négat. : ὡς μὴ θάνοι, Od. puisse-t-il ne pas mourir ! || VI une interrog. indir. : διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὡς μνημονικὸς ὁ Κῦρος, Xén. ils se disaient les uns aux autres combien Cyrus avait bonne mémoire ; θαυμάζω ὡς ἡδέως καθεύδεις, Plat. j’admire comme tu dors paisiblement ; de même dans les locut. : οὐκ ἔσθ’ ὡς, Soph. il n’est pas possible que ; οὐκ ἔσθ’ ὡς οὐ, Soph. il n’est pas possible que... ne ; sur la locut. οἶσθ’ ὡς ποίησον, v. οἶδα || B conj. || I que, avec l’ind. : ὡς εἴσ’ ἀληθεῖς οἶδα, Soph. je sais qu’ils sont sincères ; avec un part. prés. ou fut. : ὡς ἐμοῦ ἰόντος ὅπη ἂν καὶ ὑμεῖς, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε, Xén. sachez ceci, c’est que j’irai partout où vous irez || II afin que, pour que, en vue de, avec le sbj. après un temps principal : κρῖν’ ἄνδρας, ὡς φρήτρη φρήτρῃσιν ἀρήγῃ, Il. choisis les hommes pour que les tribus se portent secours les unes aux autres ; avec l’opt. après un temps second. : εἶχον δρέπανα ὡς διακόπτοιεν, Xén. ils avaient des faux pour faucher (tout ce qu’ils rencontreraient) ; avec l’ind. : τί μ’ οὐ λαβὼν ἔκτεινας εὐθὺς, ὡς ἔδειξα μήποτ’ ἐμαυτὸον ἀνθρώποισιν ἔνθεν ἦ γεγώς ; Soph. pourquoi m’ayant pris ne m’as-tu pas tué tout de suite, pour m’empêcher de révéler aux hommes le secret de ma naissance ? avec l’inf. : κώθωνα ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσασθαι, Xén. une tasse pour puiser au fleuve ; particul. dans les locut. ὡς ἔπος εἰπεῖν, att. ; ou simpl. ὡς εἰπεῖν, Hdt. pour ainsi dire ; ὡς συντόμως εἰπεῖν, Xén. ὡς συνελόντι εἰπεῖν, Xén. pour le dire en peu de mots, bref || III de telle sorte que, avec l’inf. : εὖρος ὡς δύο τριήρεις πλέειν ὁμοῦ, Hdt. d’une largeur telle que deux trirèmes pussent y naviguer de front ; avec. l’ind. : οὑτως ἐμοὶ ἐβοήθησας ὡς νῦν σέσωσμαι, Xén. tu m’as secouru de telle sorte, que me voilà sauvé. Lorsque l’antécéd. οὕτως (v. les ex. préc.), τοῖόσδε ou autre semblable se trouve exprimé dans la 1re prop., ὡς est qqf. s. e. dans la 2e, particul. chez Hérodote : οὕτω ἱσχυραὶ (ὡς) μόγις ἂν λίθῳ παίσας διαρρήξειας, Hdt. tellement dures, qu’à peine on pourrait les briser à coups de pierres || IV lorsque, après que, et avec εὐθύς ou τάχιστα, dès que, avec l’ind. : ὡς ἴδον Ἥφαιστον, Il. lorsqu’ils virent Hèphæstos ; ὡς δὲ εἶδεν ἔλαφον, Xén. lorsqu’il eut vu une biche ; εὐθὺς ὡς ήκουσεν, Eschl. dès qu’il eut appris ; avec le sbj. ou l’opt. pour marquer l’idée de répétition : toutes les fois que, chaque fois que : ὡς δὲ εἰς τὴν Μιλησίην ἀπίκοιτο, Hdt. toutes les fois qu’il arrivait en Milésie || V parce que, puisque, car, avec l’ind. : τί ποτε λέγεις, ὦ τέκνον ; ὡς οὐ μανθάνω, Soph. que veux-tu dire, enfin, mon enfant ? car je ne comprends pas ; μὴ καὶ λάθῃ με προσπεσὼν, ὡς μᾶλλον ἂν ἕλοιτό μ’ ἢ τοὺς πάντας Ἀργείους λαβεῖν, Soph. de peur qu’il ne m’aperçoive, car il aimerait mieux s’emparer de moi que de tous les Grecs. || 2 ὡς, prép. avec l’acc. vers, primit. et en poésie avec un nom de pers. : αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον, Od. toujours un dieu pousse le semblable vers son semblable ; ὡς ὑμᾶς, Soph. vers vous ; postér. et en prose avec un n. de lieu : ὡς Ἄβυδον, Thc. vers Abydos [cf. ἕως].

ὦσα, ao. d’ὠθέω.

ὡσ·αν·ει, conj. comme, en quelque sorte [ὡς, ἄν, εἰ].

ὤσασκε, 3 sg. ao. itér. d’ὠθέω.

ὡσ·αύτως, adv. de même, ainsi, également, de la même manière, chez Hom. touj. -