Page:Descartes - Œuvres, éd. Adam et Tannery, VIII.djvu/98

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Prima

��68 Principiorum Philosophie 59-60.

xlvi. Primo, fi duo illa corpora, puta B & C, effent plané

sequalia, & aequè velociter moverentur, B quidem à

^ dextrâ verfus finiflram, & C illi in

direétum à finiftrâ verfus | d extram,

cùm fibi mutuô occurrerent, refle-

��Secunda.

��Tcrtia.

��Quarta.

��derentur, & poflea pergerent moveri, B verfus dex- tram & C verfus finiflram, nullâ parte fuae celeritatis amiffâ 3 .

xlvii. Secundo, fi B effet tantillô majus quàm C, cseteris

pofitis ut priùs, tune folum C reflefteretur, & utrum- «o que verfus finiflram eâdem celeritate moveretur. xLvm. Tertio, fi mole effent œqualia, fed B tantillô cele-

riùs moveretur quàm C, non tantùm ambo pergerent moveri verfus finiflram, fed etiam transferretur ex B in C média pars celeritatis quâ hoc ab illo excedere- i5 tur : hoc efl, fi fuiffent priùs fex gradus celeritatis in B, & quatuor tantùm in C, pofl mutuum occurfum unumquodque tenderet verfus finiflram, cum quinque gradibus celeritatis.

xlix. Quarto, fi corpus C plané quiefeeret, effetque paulô 20

majus quàm B, quâcunque cum celeritate B movere- tur verfus C, nunquam ipfum C moveret; fed ab eo repelleretur in contrariam partem : quia corpus quief- cens magisrefiflit magnae celeritati quàm parvae, idque pro ratione exceffûs unius fupra alteram; & ideirco 25 femper major effet vis in C ad refiflendum, quàm in B ad impellendum b .

9 majus] major (/" édit.).

a. Voir t. V, p. 291, 1. 22-27.

b. Tome IV, p. i83,l. u, et p. 186, 1. t,

�� �