Page:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/175

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cette page n’a pas encore été corrigée


AΛ. Nαι.

ZO. OÙKoOv SXXo ^èv ô xé^ivov Kal yi^pii^Evoq, &XXo 5è oTç xé^ivcùv )y)f]Tai ;

AΛ. Π&q yàp od ;

ZCÏ. *Ap’ oSv oOtOÇ Kal oTç ô KI.8apiOTf|Ç Kl8opl^El Kttl

oÔTèç à Ki8apLaTf|c; &XXo &v eïr) ;

AΛ. Nαι.

Zn. ToOto Tolvuv àpxloc; t^pôxcov eI S xP^^^t^^^^^î ’^"*- ^ "^ Xpf^xai âeI Sokeî ixEpov EÎvai.

AΛ. ΔoKEL.

ZO. Tl o3v ())û^Ev x6v oKUxoxé^iov ; xÉ^ivEiv ÔpyAvoïc; ji6vov f^ Kal )(Epolv ;

AΛ. Kaι xEpolv.

ZQ. Xpfjxai Spa Kttl xatixaiç ;

AΛ. Nαι.

ZO. *H Kal xoîç ô4>9aXiioLÇ xP^\/’^^°^ okuxoxoheî ;

AΛ. Nαι.

ZO. T6v Se xp<i)lievov Kal oîc; XP^"^»"- ^t^ep» &tioXoYoOjiEv ;

AΛ. Nαι.

ZO. "ExEpov Spa OKUXoxéjioc; Kal KiBapioxfic; x="-P"^ "^"^ ô<j)9aXtiôv oTç lpY<iCovxoi ; ®

AΛ. <t>aLVExaL.

ZO, OÙKoOv Kal navxl xû acô^axi XP^’^"’- SySponoç ;

AΛ. ritivu ye.

ZO. "ExEpov S’ î^v x6 XE xPtiEvov Kal s XP^*^""- ’

AΛ. Nαι.

ZO. "ExEpov &pa &v8pa)TT6<; èaxi xoO a6^iaxoç xoO âauxoO ;

AΛ. "EoiKEv.

ZO. Tl TTox* oSv ô SySpoTToç ;

AΛ. OÔK Ixcû XéyEiv.

��C lO ypoJjxEvo; Stob. : ô ypwjxîvoç BT || 6 3 âvôpwnoç Schaiu : SvOpwTcoî BT 11 e 7 âvOpojJîoç BckLer : âvOpwnoî BT.