Page:Schlagintweit - Le Bouddhisme au Tibet.djvu/401

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
265
LE BOUDDHISME AU TIBET

TRANSCRIPTION PHONÉTIQUE TRANSCRIPTION TIBÉTAINE TRANSLITTÉRATION PAGE
Rikhrodpa. རི་ཁྲོད་པ Ri-khrod-pa.
103
Rimate. རི་མ་ཏེ Ri-ma-te.
71
Rinchen na dun. རིན་ཆེན་སྣ་བདུན​ Rin-chhen-ṣna-bdun.
36
Ritha. རི་ཐ Ri-tha.
177
Ruibal chenpoi dok-jed. རུས་སྦལ་ཆེན་པོའི་བཟློག་བྱེད​ Rus-ṣbal-chhen-po’i-bzlog-byed.
194
Sa. Sa.
182
Sa choupa. ས་བཅུ་པ Sa-bchu-pa.
80
Sadag gyalpo. ས་བདག་རྒྱལ་པོ Sa-bdag-rgyal-po.
175
Sagpar. སག་པར​ Sag-par.
131
Sakyapa. ས་སྐྱ་པ Sa-ṣkya-pa.
47
Samtan. བསམ་གཏན​ bSam-gtan.
36
Sangbai dagpo. གསང་བའི་བདག་པོ gSang-ba’i-bdag-po.
34
Sangye chi kou. Soung thoug chi ten. སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུགསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན​ Sangṣ-rgyas-ṣku. gsung-thugs-kyi-rten.
114
Satsa (comp. Tsatsa). སྰ་ཙྪ Sa-chchha.
124, 132
Sa tsoma. ས་འཙོ་མ Sa-’ts’ho-ma.
6
Semtsamo. སེམས་ཙམ་མོ Semṣ-tsam-mo.
26
Senge-chad-ti. སེངྒེ་བརྒྱད་ཁྲི Seng-ge-brgyad-khri.
136
Sengei nyal tab. སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས​ Seng-gé’i-nyal-ṣtabṣ.
156
Senge Nampar Gyalva. སེང་གེ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ Seng-ge-rnam-par-rgyal-ba.
118
Sengti. སེང་ཁྲི Seng-khri.
136