Pausanias, Béotie-1, chapitre III

La bibliothèque libre.
Aller à : navigation, rechercher


ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ· ΒΟΙΩΤΙΚΑ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE IX

CHAPITRE ΙII.


1

Ἥρας ὀργή. Δαίσαλα ἐορταί. Κιθαιμωνίδων νυμγῶν ἄντρον.

Ἥραν ἐφ´ ὅτῳ δὴ πρὸς τὸν Δία ὠργισμένην ἐς Εὔβοιάν φασιν ἀναχωρῆσαι· Δία δέ, ὡς οὐκ ἔπειθεν αὐτήν, παρὰ Κιθαιρῶνα λέγουσιν ἐλθεῖν δυναστεύοντα ἐν Πλαταιαῖς τότε· εἶναι γὰρ τὸν Κιθαιρῶνα οὐδενὸς σοφίαν ὕστερον. Οὗτος οὖν κελεύει τὸν Δία ἄγαλμα ξύλου ποιησάμενον ἄγειν ἐπὶ βοῶν ζεύγους ἐγκεκαλυμμένον, λέγειν δὲ, ὡς ἄγοιτο γυναῖκα Πλάταιαν τὴν Ἀσωποῦ.


1

Courroux de Junon. Fêtes appelées Dédales. Caverne des Nymphes Cithéronides.

ON dit que Junon irritée, on ne sait pourquoi, contre Jupiter, se retira dans l'Eubée ; Jupiter ne pouvant, à ce qu'on prétend, la déterminer à revenir, alla vers Cithaeron, alors roi de Platées, qui ne le cédait en sagesse à personne. Il conseilla à Jupiter de faire faire une statue de bois, de la voiler et de la conduire sur un char attelé de bœufs, en disant que c'était Platée, fille d'Asopus, qu'il allait épouser.


2

Καὶ ὁ μὲν ἔπρασσε κατὰ τὴν παραίνεσιν τοῦ Κιθαιρῶνος· Ἥρα δὲ ἐπέπυστό τε αὐτίκα, καὶ αὐτίκα ἀφίκετο. Ὡς δὲ ἐπλησίαζε τῇ ἁμάξῃ, καὶ τοῦ ἀγάλματος τὴν ἐσθῆτα περιέρρηξεν, ἥσθη τε τῇ ἀπάτῃ ξόανον εὑροῦσα ἀντὶ νύμφης γυναικὸς, καὶ διαλλαγὰς ποιεῖται πρὸς τὸν Δία. ἐπὶ ταύταις ταῖς διαλλαγαῖς Δαίδαλα ἑορτὴν ἄγουσιν, ὅτι οἱ πάλαι τὰ ξόανα ἐκάλουν Δαίδαλα· ἐκάλουν δὲ (ἐμοὶ δοκεῖν) πρότερον ἔτι, ἢ Δαίδαλος ὁ Παλαμάονος ἐγένετο Ἀθήνῃσι· τούτῳ δὲ ὕστερον ἀπὸ τῶν δαιδάλων ἐπίκλησιν γενέσθαι δοκῶ, καὶ οὐκ ἐκ γενετῆς τεθῆναι τὸ ὄνομα.

2

Jupiter suivit le conseil de Cithéron ; Junon instruite sur-le-champ de ce mariage, accourut promptement ; mais lorsqu'elle se fut approchée du char, et qu'elle eut déchiré le vêtement de la statue elle vit avec plaisir qu'on l'avait trompée et qu'au lieu d'une femme c'était une statue en bois ; elle se réconcilia donc avec Jupiter. Les Platéens célèbrent en mémoire de cette réconciliation, des fêtes appelées Dédales, parce qu'on donnait anciennement le nom de Dédales à toutes les statues en bois. On les appelait ainsi, à ce que je crois, même avant que Dédale, fils de Palamaon, fût né à Athènes ; je pense même qu'il n'avait pas reçu ce nom en naissant ; mais que c'était un surnom qu'on lui avait donné plus tard, à cause de son habileté à faire des statues en bois.

3

Δαίδαλα οὖν ἄγουσιν οἱ Πλαταιεῖς ἑορτὴν δι´ ἔτους ἑβδόμου μέν, ὡς ἔφασκεν ὁ τῶν ἐπιχωρίων ἐξηγητής· ἀληθεῖ μέντοι λόγῳ, δι´ ἐλάσσονος, καὶ οὐ τοσούτου χρόνου. Ἐθελήσαντες δὲ ἀπὸ Δαιδάλων ἐς Δαίδαλα ἕτερα ἀναριθμῆσαι τὸν μεταξὺ χρόνον ἐς τὸ ἀκριβέστατον, οὐκ ἐγενόμεθα οἷοί τε. Ἄγουσι δὲ οὕτω τὴν ἑορτήν.

3

Les Platéens célébrent les Dédales tous les sept ans, à ce que m'a dit l'Exégète du pays ; mais à dire la vérité, ils les célèbrent plus souvent ; malgré mes recherches, il ne m'a pas été possible de déterminer au juste l'intervalle qu'il y a d'une de ces fêtes à l'autre : voici comment ils les célèbrent.

4

Δρυμός ἐστιν Ἀλαλκομενῶν οὐ πόρρω μέγιστος τῶν ἐν Βοιωτίᾳ· στελέχη δρυῶν ἐστιν ἐνταῦθα· ἐς τοῦτον οἱ Πλαταιεῖς ἀφικόμενοι τὸν δρυμὸν, προτίθενται μοίρας κρεῶν ἑφθῶν· ὄρνιθες δὲ οἱ μὲν ἄλλοι σφίσιν ἥκιστά εἰσι δι´ ὄχλου, τῶν κοράκων δὲ (οὗτοι γάρ σφισιν ἐπιφοιτῶσιν) ἔχουσιν ἀκριβῆ τὴν φρουράν· τὸν δὲ αὐτῶν ἁρπάσαντα κρέας, ἐφ´ ὅτῳ τῶν δένδρων καθεδεῖται, φυλάσσουσιν· ἐφ´ οὗ δ´ ἂν καθεσθῇ, τεμόντες ποιοῦσιν ἀπὸ τούτου τὸ δαίδαλον· δαίδαλον γὰρ δὴ καὶ τὸ ξόανον αὐτὸ ὀνομάζουσι.

4

Il y a dans la Béotie à peu de distance d'Alalcomènes un bois de chênes, le plus grand qui soit dans cette contrée, on y trouve de très gros troncs de chêne ; les Platéens viennent dans ce bois et y mettent des morceaux de viande cuite ; ils ne font aucune attention aux autres oiseaux, mais ils observent avec soin les corbeaux qui s'approchent, et ils examinent sur quel arbre va se poser celui qui a pris un de ces morceaux de viande, et après avoir coupé cet arbre, ils en font le Dédale, ( c'est le nom qu'ils donnent à la statue en bois) :

5

Ταύτην μὲν ἰδίᾳ οἱ Πλαταιεῖς ἑορτὴν ἄγουσι, Δαίδαλα μικρὰ ὀνομάζοντες· Δαιδάλων δὲ ἑορτὴν τῶν μεγάλων καὶ οἱ Βοιωτοί σφισι συνεορτάζουσι, δι´ ἑξηκοστοῦ δὲ ἄγουσιν ἔτους· ἐκλιπεῖν γὰρ τοσοῦτον χρόνον τὴν ἑορτήν φασιν, ἡνίκα οἱ Πλαταιεῖς ἔφευγον. Ξόανα δὲ τεσσαρεσκαίδεκα ἕτοιμά σφισίν ἐστι κατ´ ἐνιαυτὸν ἕκαστον παρασκευασθέντα ἐν Δαιδάλοις τοῖς μικροῖς.

5

cette fête est particulière aux Platéens ; ils la nomment les petits Dédales ; ils ont encore les grands Dédales que les Béotiens célèbrent en commun avec eux ; ils ne les célèbrent que tous les soixante ans, parce que, disent-ils, cette fête fut discontinuée pendant un pareil espace de temps à cause de l'exil des Platéens. Ils ont quatorze statues en bois qui ont été préparées, une chaque année, dans les petits Dédales

6

Ταῦτα ἀναιροῦνται κλήρῳ Πλαταιεῖςν, Κορωναῖοι, Θεσπιεῖς, Ταναγραῖοι, Χαιρωνεῖς, Ὀρχομένιοι Λεβαδεῖς, Θηβαῖοι. Διαλλαγῆναι γὰρ καὶ οὗτοι Πλαταιεῦσιν ἠξίωσαν, καὶ συλλόγου μετασχεῖν κοινοῦ, καὶ ἐς Δαίδαλα θυσίαν ἀποστέλλειν, ὅτε Κάσσανδρος ὁ Ἀντιπάτρου τὰς Θήβας ἀνῴκισε. Τῶν δὲ πολισμάτων ὁπόσα ἐστὶν ἐλάσσονος λόγου, συντέλειαν αἱροῦνται.

6

elles sont tirées au sort par les Platéens, les Coronéens, les Thespiens, les Tanagréens, les Chéroniens, les Orchoméniens, les Lébadiens et les Thébains ; car ces derniers, lorsque Cassandre, fils d'Antipater, eut rétabli leur ville, demandèrent à se réconcilier avec les Platéens, à être admis à l'assemblée commune, et à envoyer des sacrifices aux Dédales. Quant aux autres villes moins importantes, elles se réunissent plusieurs pour une statue.

7

Τὸ [δὲ] ἄγαλμα κομίσαντες παρὰ τὸν Ἀσωπὸν, καὶ ἀναθέντες ἐπὶ ἅμαξαν, γυναῖκα ἐφιστᾶσι νυμφεύτριαν· οἱ δὲ αὖθις κληροῦνται, καθ´ ἥντινα τάξιν τὴν πομπὴν ἀνάξουσι· τὸ δὲ ἐντεῦθεν τὰς ἁμάξας ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ πρὸς ἄκρον τὸν Κιθαιρῶνα ἐλαύνουσιν. Εὐτρέπισται δέ σφισιν ἐπὶ τῇ κορυφῇ τοῦ ὄρους βωμός· ποιοῦσι δὲ τρόπῳ τοιῷδε τὸν βωμόν· ξύλα τετράγωνα ἁρμόζοντες πρὸς ἄλληλα συντιθέασι κατὰ ταὐτὰ, καὶ εἰ λίθων ἐποιοῦντο οἰκοδομίαν· ἐξάραντες δὲ ἐς ὕψος φρύγανα ἐπιφέρουσιν.

7

Le tirage fait, ils parent ces statues sur les bords de l'Asope, et les ayant mises chacune sur un char, ils placent auprès une femme comme pour mener l'épouse au mari ; ils tirent alors de nouveau au sort pour déterminer l'ordre dans lequel chacun sera placé pour la procession ; on conduit ensuite ces chars des bords de l'Asope vers le sommet du Cithéron, où on a préparé d'avance un autel fait de la manière suivante : on arrange des pièces de bois carrées en les mettant les unes sur les autres, comme si c'était des pierres ; lorsqu'on est parvenu à une certaine hauteur, on y ajoute des broussailles et du menu bois ;

8

Αἱ μὲν δὴ πόλεις καὶ τὰ τέλη θήλειαν θύσαντες τῇ Ἥρᾳ βοῦν ἕκαστοι καὶ ταῦρον τῷ Διὶ, τὰ ἱερεῖα οἴνου καὶ θυμιαμάτων πλήρη καὶ τὰ δαίδαλα ὁμοῦ καθαγίζουσιν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ· ἰδιῶται δὲ ὁπόσα δὴ θύουσιν οἱ πλούσιοι· τοῖς δὲ οὐχ ὁμοίως δύναμις, τὰ λεπτότερα τῶν προβάτων θύειν καθέστηκε, καθαγίζειν δὲ τὰ ἱερεῖα ὁμοίως πάντα· σὺν δέ σφισι καὶ αὐτὸν τὸν βωμὸν ἐπιλαβὸν τὸ πῦρ ἐξανήλωσε· μεγίστην δὲ ταύτην φλόγα καὶ ἐκ μακροτάτου σύνοπτον οἶδα ἀρθεῖσαν.

8

les villes et les associations des petites villes, sacrifient chacune une vache et un taureau à Jupiter, et après avoir rempli de vin et de parfums les victimes, ils les brûlent sur l'autel avec les Dédales. Quant aux particuliers, les gens riches font comme les villes, ceux qui le sont moins, offrent des bestiaux d'une moindre valeur ; mais il faut que tout soit brûlé ensemble ; le feu prend à l'autel lui-même qui est consumé avec les victimes, et cela produit une flamme qui s'élève très haut et qu'on aperçoit de très loin.

9

Ὑπὸ δὲ τῆς κορυφῆς, ἐφ´ ᾗ τὸν βωμὸν ποιοῦνται, πέντε που μάλιστα καὶ δέκα ὑποκαταβάντι σταδίους, νυμφῶν ἐστιν ἄντρον Κιθαιρωνίδων, Σφραγίδιον μὲν ὀνομαζόμενον· μαντεύεσθαι δὲ τὰς νύμφας τὸ ἀρχαῖον αὐτόθι ἔχει λόγος.

9

Sur le même sommet où l'on érige cet autel, et en descendant environ quinze stades, on trouve l'autel des nymphes Cithéronides, qu'on nomme l'antre Sphragidium ; la tradition est que ces nymphes y rendaient autrefois des oracles.