Pausanias, Elide-1, chapitre XXVI

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche


ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ· ΗΛΙΑΚΗ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KϚ'.

DESCRIPTION DE LA GRECE: LIVRE V

CHAPITRE XXVI.


1

Ἄγαλμα Νίκης. Μικύθου ἀναθήματα. Ἀγῶνος ἄγαλμα φέροντος᾿῾αλτῆρας. Τὰ περὶ Μικύθου ἱστορούμενα. Νίκης Ἀπρέρου ἄγαλμα. Ἡρακλέους ἔργων εἰκόνες ὑπὸ Ἡρωκλεωτῶν τῶν ἐπ' Εὐξείνῳ πότνῳ ἀνατεθεῖσα.

Μεσσηνίων δὲ τῶν Δωριέων οἱ Ναύπακτόν ποτε παρὰ Ἀθηναίων λαβόντες, ἄγαλμα ἐν Ὀλυμπίᾳ Νίκης ἐπὶ τῷ κίονι ἀνέθεσαν. Τοῦτό ἐστιν ἔργον μὲν Μενδαίου Παιωνίου, πεποίηται δὲ ἀπὸ ἀνδρῶν πολεμίων, ὅτε Ἀκαρνᾶσι καὶ Οἰνιάδαις (ἐμοὶ δοκεῖν) ἐπολέμησαν. Μεσσήνιοι δὲ αὐτοὶ λέγουσι τὸ ἀνάθημά σφισιν [εἶναι] ἀπὸ τοῦ ἔργου τοῦ ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ μετὰ Ἀθηναίων, πραχθέντος εἶναι, καὶ οὐκ ἐπιγράψαι τὸ ὄνομα τῶν πολεμίων σφᾶς, τῷ ἀπὸ Λακεδαιμονίων δείματι· ἐπὶ Οἰνιαδῶν δὲ καὶ Ἀκαρνάνων οὐδένα ἔχειν φόβον.

1

Statue de la Victoire. Offrandes de Micythus. Statue du dieu Agon tenant des haltères. Histoire de Micythus. Statue de la Victoire Aptéros. Offrandes des Héracléotes du Pont-Euxin, représentant divers travaux d'Hercule.

LES Doriens de la Messénie, que les Athéniens établirent à Naupacte, ont dédié à Olympie une statue de la Victoire sur une colonne : elle est l'ouvrage de Paeonius de Mende; ils l'ont fait faire du produit des dépouilles de leurs ennemis; je crois que ce fut après la guerre qu'ils firent aux Acamaniens et aux Oeniades : cependant ils disent qu'ils l'ont dédiée lorsqu'ils remportèrent la victoire sur les Lacédémoniens à Sphactérie, conjointement avec les Athéniens, et qu'ils n'y ont pas inscrit le nom des vaincus par crainte des Lacédémoniens, crainte qu'ils n'auraient pas eue à l'égard des Acamaniens et des Oeniades.

2

Τὰ δὲ ἀναθήματα Μικύθου πολλά τε ἀριθμὸν καὶ οὐκ ἐφεξῆς ὄντα εὕρισκον. Ἀλλὰ Ἰφίτου μὲν τοῦ Ἠλείου καὶ Ἐκεχειρίας στεφανούσης τὸν Ἴφιτον, τούτων μὲν τῶν εἰκόνων ἔχεται τοσάδε ἀναθήματα τῶν Μικύθου· Ἀμφιτρίτη καὶ Ποσειδῶν τε καὶ Ἑστία· Γλαῦκος δὲ ὁ ποιήσας ἐστὶν Ἀργεῖος. Παρὰ δὲ τοῦ ναοῦ τοῦ μεγάλου τὴν ἐν ἀριστερᾷ πλευρὰν, ἀνέθηκεν ἄλλα· Κόρην τὴν Δήμητρος καὶ Ἀφροδίτην, Γανυμήδην τε καὶ Ἄρτεμιν· ποιητῶν δὲ Ὅμηρον καὶ Ἡσίοδον, καὶ θεοὺς αὖθις Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν.

2

Les offrandes de Micythus sont très nombreuses, mais elles ne sont pas toutes réunies. Celles qu'on voit dans l'endroit ou est Iphitus Éléen et Ecéchiria qui lui met une couronne sur la tête, sont les suivantes : Amphitrite, Neptune et Vesta, toutes trois faites par Glaucus d'Argos. Il en a dédié d'autres vers le côté gauche du grand temple; savoir: la fille de Cérès et Vénus, Ganymèdes et Diane, les poètes Homère et Hésiode, Esculape et Hygie.

3

Ἀγών τε ἐν τοῖς ἀναθήμασίν ἐστι τοῖς Μικύθου φέρων ἁλτῆρας. Οἱ δὲ ἁλτῆρες οὗτοι παρέχονται σχῆμα τοιόνδε· κύκλου παραμηκεστέρου, καὶ οὐκ ἐς τὸ ἀκριβέστατον περιφεροῦς εἰσιν ἥμισυ· πεποίηται δὲ, ὡς καὶ τοὺς δακτύλους τῶν χειρῶν διιέναι, καθάπερ δι´ ὀχάνων ἀσπίδος. Τούτων μὲν δὴ σχῆμά ἐστι τὸ εἰρημένον. Παρὰ δὲ τοῦ Ἀγῶνος τὴν εἰκόνα Διόνυσος καὶ ὁ Θρᾷξ ἐστιν Ὀρφεὺς, καὶ ἄγαλμα Διός, οὗ δὴ καὶ ὀλίγῳ πρότερον ἐπεμνήσθην. Ταῦτα ἔργα ἐστὶν Ἀργείου Διονυσίου, τεθῆναι δὲ ὑπὸ τοῦ Μικύθου καὶ ἄλλα ὁμοῦ τούτοις λέγουσι· Νέρωνα δὲ ἀφελέσθαι φασὶ καὶ ταῦτα.

3

On voit aussi parmi les offrandes de Micythus le dieu Agon tenant des haltères : ces haltères ont la forme de demi-cercles un peu allongés et pas très arrondis. On y a pratiqué une ouverture où l'on passe les doigts pour les tenir, comme on passe le bras à travers les courroies d'un bouclier. Auprès de la statue d'Agon se trouvent celles de Bacchus, d'Orphée de Thrace, et le Jupiter dont j'ai parlé plus haut. Tous ces ouvrages sont de Denys d'Argos. On prétend que Micythus en avait dédié encore d'autres avec celles-là ; mais Néron les a aussi enlevées.

4

Τοῖς δὲ ἐργασαμένοις αὐτά, γένος οὖσιν Ἀργείοις, Διονυσίῳ τε καὶ Γλαύκῳ, διδάσκαλόν σφισιν οὐδένα ἐπιλέγουσιν· ἡλικίαν δὲ αὐτῶν ὁ τὰ ἔργα ἐς Ὀλυμπίαν ἀναθεὶς ἐπιδείκνυσιν ὁ Μίκυθος. Τὸν γὰρ δὴ Μίκυθον τοῦτον Ἡρόδοτος ἔφη ἐν τοῖς λόγοις, ὡς Ἀναξίλα τοῦ ἐν Ῥηγίῳ τυραννήσαντος γενόμενος δοῦλος καὶ ταμίας τῶν Ἀναξίλα χρημάτων, ὕστερον τούτων ἀπιὼν οἴχοιτο ἐς Τεγέαν τελευτήσαντος Ἀναξίλα.

4

Denys et Glaucus, qui ont fait ces statues, étaient tous deux Argiens, mais on ne dit pas quel fut leur maître; cependant on peut connaître leur époque par celle de Micythus, qui plaça tous ces ouvrages à Olympie. Hérodote dit dans son histoire que Micythus était esclave d'Anaxilas, tyran de Rhénium, et le garde de toutes ses richesses; qu'après la mort de ce prince il se retira à Tégète.

5

Τὰ δὲ ἐπὶ τοῖς ἀναθήμασιν ἐπιγράμματα, καὶ πατέρα Μικύθῳ Χοῖρον, καὶ Ἑλληνίδας αὐτῷ πόλεις Ῥήγιόν τε πατρίδα καὶ τὴν ἐπὶ τῷ πορθμῷ Μεσσήνην δίδωσιν· οἰκεῖν καὶ τὰ μὲν ἐπιγράμματα ἐν Τεγέᾳ φησιν αὐτόν, τὰ δὲ ἀναθήματα ἀνέθηκεν ἐς Ὀλυμπίαν, εὐχήν τινα ἐκτελῶν ἐπὶ σωτηρίᾳ παιδὸς νοσήσαντος νόσον φθινάδα.

5

Les inscriptions qu'on voit sur ces offrandes nous apprennent qu'il était fils de Chœrus, et qu'on lui donne pour patrie les villes grecques de Rhégium et Messène vers le détroit ; elles nous apprennent aussi qu'il habitait Tégée. Il fit toutes ces offrandes à Olympie, en exécution d'un vœu qu'il avait fait pour la guérison de son fils, attaqué d'une maladie de langueur.

6

Πλησίον δὲ τῶν μειζόνων ἀναθημάτων Μικύθου, τέχνη δὲ τοῦ Ἀργείου Γλαύκου, Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἕστηκε κράνος ἐπικειμένη, καὶ αἰγίδα ἐνδεδυκυῖα· Νικόδαμος μὲν εἰργάσατο ὁ Μαινάλιος, Ἠλείων δέ ἐστιν ἀνάθημα. Παρὰ δὲ τὴν Ἀθηνᾶν πεποίηται Νίκη· ταύτην Μαντινεῖς ἀνέθεσαν, τὸν πόλεμον δὲ οὐ δηλοῦσιν ἐν τῷ ἐπιγράμματι. Κάλαμις δὲ οὐκ ἔχουσαν πτερὰ ποιῆσαι λέγεται, ἀπομιμούμενος τὸ Ἀθήνῃσι τῆς Ἀπτέρου καλουμένης ξόανον.

6

Tout auprès des plus grandes statues données par Micythus, qui sont toutes de Glaucus d'Argos, il y a une Minerve debout, couverte de l'égide et ayant un casque sur la tête ; c'est un ouvrage de Nicodamus de Maenale, et une offrande des Éléens. Il y a auprès de cette Minerve une Victoire qui a été dédiée par les Maenaliens. L'inscription ne nous apprend pas à l'occasion de quelle guerre ils firent cette offrande; cette victoire n'a point d'ailes, et on dit que Calamis l'a représentée ainsi à l'imitation de la statue en bois de la Victoire Aptéros qu'on voit à Athènes.

7

Πρὸς δὲ τοῖς ἐλάσσοσιν ἀναθήμασι τοῦ Μικύθου, ποιηθεῖσι δὲ ὑπὸ Διονυσίου, πρὸς τούτοις Ἡρακλέους ἐστὶ τῶν ἔργων τὸ ἐς τὸν λέοντα τὸν ἐν Νεμέᾳ καὶ ὕδραν τε καὶ ἐς τὸν κύνα τοῦ Ἅιδου, καὶ τὸν ἐπὶ Ἐρυμάνθῳ ποταμῷ κάπρον. Ἐκόμισαν δὲ αὐτὰ ἐς Ὀλυμπίαν Ἡρακλεῶται Μαριανδυνῶν ὁμόρων βαρβάρων καταδραμόντες τὴν χώραν. Ἡ δὲ Ἡράκλεια πεπόλισται μὲν ἐπὶ Εὐξείνῳ πόντῳ, ἀπῳκίσθη δὲ ἐκ Μεγάρων· καὶ Ταναγραῖοι δὲ μετέσχον Βοιωτῶν τοῦ οἰκισμοῦ.

7

Vers les petites statues offertes par Micythus, qui sont l'ouvrage de Denys, on voit divers travaux d'Hercule, savoir: ses combats contre le lion de Némée, contre l'Hydre, son entreprise sur le chien des enfers, et celle sur le sanglier d'Érymanthe. Les Héracléotes, après avoir ravagé le pays des Mariandyniens, peuple barbare de leur voisinage, offrirent ces statues à Olympie. Héraclée est une ville sur les bords du Pont-Euxin, qui a été fondée par les Mégaréens ; les Béotiens de Tanayre contribuèrent aussi à sa fondation.