Abrégé du dictionnaire grec-français/Χ

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
◄  Φ
Ψ  ►

Χ, χ (χῖ) khi, 22e lettre de l’alphabet grec. En chiffre χ’ = 600, = 600000.

χ’, élis. poét. pour κε dev. une aspirée.

χἀ, crase p. καὶ ἁ, dor. p. καὶ ἡ.

χάδον (ao. 2 poét.), χαδέειν (inf. ao. 2 poét. et ion.) de χανδάνω.

χάζεο (2 sg. impér. prés. moy. épq.), χάζετο (3 pl. impf. moy. épq.), χάζοντο (3 pl. impf. moy. épq.) de χάζω.

χάζω (seul. ao. 2 épq. κέκαδον p. *κέχαδον et fut. épq. κεκαδήσω) écarter, d’où séparer de, priver de, gén. || Moy. χάζομαι (f. χάσομαι, épq. χάσσομαι, ao. 1 ἑχασάμην, épq. χασσάμην, ao. 2 épq. 3 pl. κεκάδοντο, p. *κεχάδοντο) s’éloigner, se retirer de, gén. ou ἑκ avec le gén. ; abs. ἀψ, Il. ou ὀπίσσω, Il. se retirer en arrière, se reculer ; ὑπ’ ἔγχεος, Il. se reculer menacé par une lance ; avec un inf. se soustraire à, refuser de : δὶς θανεῖν oὐ χάζομαι, Eur. je ne refuse pas de mourir deux fois [R. Χα, être privé de ; cf. χήρα].

χαἱ, crase poét. p. καὶ αἱ.

χαίνω (f. inus., ao. 2 ἔχανον, pf. 2 κέχηνα au sens d’un prés.) I s’ouvrir, s’entr’ouvrir : τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών, Il. alors que la terre s’entr’ouvre pour moi, c. à d. pour m’engloutir ; τὸ κεχηνός, Luc. ouverture béante || II 1 en parl. d’hommes ou d’animaux, ouvrir la bouche, la gueule ou le bec ; fig. rester bouche béante par l’effet de l’étonnement ou de l’attente, ou par désœuvrement (cf. franç. bayer aux corneilles) ; οἱ κεχηνότες, Ar. les badauds ; χ. τὸ στόμα τινι ou πρός τι, ouvrir la bouche pour avaler ou saisir qqe ch. ; fig. demeurer bouche béante, c. à d. stupéfait ou en admiration : πρός τι, devant qqe ch. ; πρός τινα, κατά τινος, devant qqn || 2 ouvrir la bouche pour parler, parler : δεινά ῥήματα κατά τινος, Soph. prononcer de terribles paroles contre qqn [R. Χα, être béant, d’où p. allong. R. Χαν ; cf. χάσκω, lat. hiare].

χάιος, α, ον, respectable, noble, bon.

χαῖρε, impér. de χαίρω.

χαίρεσκον, impf. itér. de χαίρω.

χαίρω (impf. ἔχαιρον, f. χαιρήσω, ao. inus. pf. κεχάρηχα ; pass. f. inus., ao. 2 ἐχάρην, pf. κεχάρημαι et κέχαρμαι, pl. q. pf. ἐκεχαρήμην) I se réjouir, être joyeux : χ. θυμῷ, Il. ἐν θυμῷ, Il. φρεσἰν ᾗσιν, Il. φρενα, Il. se réjouir dans son cœur, νόῳ χαιρειν, Od. se réjouir dans son cœur, c. à d. secrètement ; part. χαίρων, joyeux, gai, content, réjoui ; part. pf. κεχαρηκώς, m. sign. ou au sens de volontiers, de bon cœur de la part d’autrui, c. à d. impunément ; subst. τὸ χαῖρον, la joie || II se réjouir d’ordinaire, se plaire d’ordinaire à ou dans ; avec un part. : χαίρουσι χρεώμενοι, Hdt. ils aiment à se servir de, etc. || III avoir sujet de se réjouir, d’ord. avec la nég. c. à d. n’avoir pas sujet de se réjouir, avoir à regretter, à se repentir : οὐδ τιν’ οἴω Τρώων χαιρήσειν, Il. et je ne pense pas qu’aucun Troyen ait sujet de se réjouir ; οὐκ ἐχαίρησεν ἀλλ’ ἀπετέτμητο τὴν κεφαλήν, Plut. il n’eut pas sujet de se réjouir, loin de là, il eut la tête tranchée ; οὐ χαίρων ἐρεῖς, Soph. tu n’auras pas sujet de te réjouir de dire ; avec un rég. au dat. se réjouir de, prendre plaisir à, trouver son plaisir ou sa joie dans : διαῖτῃ, Xén. dans un genre de vie ; γἑλωτι, Xén. aimer à rire ; τῷ γυμνάζεσθαι, Plut. aimer à s’exercer ; τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς θεοὶ θνῄσκοντας οὐ χαίρουσι, Eur. car les dieux n’aiment pas voir mourir ceux qui les vénèrent ; avec un acc. plur. neutre employé adv. : ταῦτα λυπεῖσθαι καὶ ταῦτα χαίρειν, Dém. s’affliger des mêmes choses et se réjouir des mêmes choses ; χ. χαράν, Plut. éprouver de la joie ; χαίρω ἀκούσας, Il. ἰδών, Il. je me réjouis d’avoir entendu, d’avoir vu ; χαίρουσιν βίοτον ἔδοντες, Od. ils se plaisent à manger leurs biens ; avec ὅτι, οὕνεκα, ὡς, εἰ, se réjouir de ce que ou si. etc. || IV se réjouir, dans certaines formules : 1 à l’impér. χαῖρε, réjouis-toi, c. à d. joie à toi ! salut à toi ! Dieu te protège ! bénédiction sur toi ! de même au plur. et au duel χαίρετε, χαίρετον, comme souhait de bienvenue dans les rencontres ; de même pour prendre congé (cf. lat. salve ou vale), adieu ; ou pour porter la santé de qqn, analogue à : grand bien vous fasse ! à votre santé ! dans les prières et les supplications au sens de : agréez ma prière ; pour tranquilliser ou calmer qqn : laissez donc ! ayez bon courage ! à l’inf. au sens de : salut ! χαίρειν δὲ τὸν κήρυκα προὐννέπω, Soph. je souhaite la bienvenue au héraut ; au commenc. des lettres, χαίρειν (s. e. λέγει ou κελεύει) salut ! Κῦρος Κυάξαρῃ χαίρειν, Xén. Cyrus à Cyaxare, salut ! || 2 en mauv. part : χαιρέτω, Hdt. qu’il se réjouisse ! salut à lui ! c. à d. bien le bonjour ! qu’il aille se promener ; en parl. de choses : χαιρέτω βουλεύματα, Eur. adieu les projets d’autrefois ! au part. : ἐρπέτω χαίρουσα, Soph. qu’elle aille se promener ! χαίρειν ἐᾶν τινα ou τι, envoyer promener qqn ou qqe ch., litt. dire à une personne ou à une chose de se bien porter ; τινὰ πολλὰ χαίρειν λέγειν, Eur. souhaiter beaucoup de prospérités à qqn, c. à d. l’envoyer promener ; avec le n. de pers. au dat. : τινὶ χαίρειν, κελεύειν ou λέγειν || Moy. se réjouir de, trouver son plaisir en, dat. [R. Χαρ, briller de joie ; cf. χάρις, χαρά ; cf. lat. grātus].

Χαιρώνεια, ας () Khærôneia (Chéronée, auj. Kaperna) bourg de Béotie.

Χαιρωνεύς, έως () habitant ou originaire de Xhéronée.

Χαιρωνικός, ή, όν, de Chéronée [v. le préc.].

χαίτη, ης () 1 cheveux flottants, longs cheveux, longue ou épaisse chevelure ; en parl. d’animaux, crinière || 2 p. anal. crinière d’un casque.

χαίτωμα, ατος (τὸ) crinière d’un casque [χαίτη].

χάλαζα, ης () grêle, grain de grêle ; d’où orage de grêle [cf. lat. grando].

χαλαζάω-ῶ : 1 tomber en grêle || 2 être ladre, maladie des porcs [χάλαζα].

χαλαζοβόλος, ος, ον, qui envoie (litt. qui lance) de la grêle [χάλαζα, βάλλω].

χαλαζοφύλαξ, ακος () gardien chargé d’observer et d’annoncer l’approche des nuages de grêle.

χαλαζώδης, ης, ες, qui ressemble à la grêle, grenu [χ. -ωδης].

χαλαργός, ός, όν, aux sabots agiles : ἄμιλλαι, Soph. courses de chevaux aux sabots agiles [dor. p. *χηλαργός de χηλὴ, ἀργός].

χαλαρός, ά, όν : 1 lâche, non serré ; fig. mou, efféminé ; subst. τὸ χόλαρον, le relâchement (de la bride d’un cheval) || 2 souple || Cp. χαλαρώτερος [χαλάω].

χἁλασμα, ατος (τὸ) 1 relâchement, écartement || 2écartement des hommes ou des rangs d’une troupe en bataille [χαλάω].

χαλαστικός, ἡ, όν, propre à relâcher, à détendre, gén. [χαλάω].

Χαλαστραῖος ou Χαλεστραῖος, α, ον, de Khalastra, ville de Macédoine : Χαλεστραῖον ῥύμμα, Plat. sorte de natron ou d’alcali solide qu’on recueillait à Khalastra, et qui servait de savon.

χαλάω-ῶ (impf. ἐχάλων, f. χαλάσω, ao. ἐχάλασα, pf. κεχάλακα ; pass. f. inus., ao. ἐχαλάσθην, pf. κεχάλασμαι, pl. q. pf. ἐκεχαλάσμην) 1 tr. relâcher, détendre, laisser aller : πὰν κάλυμμ’ ἀπ’ ὀφθαλμῶν, Soph. retirer tous les voiles qui le cachent à mes yeux ; au pass. être relâché, se relâcher : σῶμα κεχαλασμένον, Plat. corps détendu, relâché, amolli ; avec double nég. : χαλᾶν τινα ἐκ δεσμῶν, Eschl. relâcher ou délivrer qqn de ses liens ; τινα κακῶν, Eschl. délivrer qqn de ses maux ; fig. ὀργήν, Ar. se relâcher de sa colère ; ἐπιθυμίαν, Plut. de son désir || 2 intr. se détendre, se relâcher : πύλαι χαλῶσαι, Xén. porte qui s’ouvre ; fig. χαλᾶν τοῦ τόνου, Luc. se relâcher de sa tension, de son effort ; avec un dat. : τοῖς τοκεῦσιν, Eur. pardonner à des parents ; abs. céder.

χάλβανη, ης () galbanum, résine d’une plante ombellifère de Crète [hébr. chelbenah].

Χαλδαικός, ή, όν, de Chaldée ou des Chaldéens [Χαλδαῖος].

Χαλδαῖος, α, ον, de Chaldée, Chaldéen ; οἱ Χαλδαῖοι, les Chaldéens : 1 habitants de la Chaldée, au S. O. de Babylone, anc. pple nomade du N. de l’Assyrie et de l’Arménie || 2 prêtres de Babylone, renommés pour leurs connaissances en astrologie.

χαλεπαίνω (impf. ἐχαλεπαινον, f. χαλεπανῶ, ao. ἐχαλέπηνα, pf. inus. ; pass. seul. prés. et ao. ἐχαλεπάνθην) 1 être rude, désagréable, pénible || 2 au mor. être mal disposé, se montrer difficile, hostile ou malveillant, se fâcher, s’irriter : τινί, contre qqn ou contre qqe ch. ; πρός τινα, être hostile ou malveillant pour qqn ; πρός τι, être mécontent de qqe ch. ; ἐπί τινι, au sujet de qqe ch. ; τινί τινος, être mal disposé ou se fâcher contre qqn pour qqe ch. ; avec double dat. : Ἑκατωνύμῳ χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις, Xén. n’étant pas satisfaits de ce qu’avait dit Hékatônymos, n’approuvant pas ce qu’il avait dit ; ὅτε τις προτερος χαλεπηνη, Il. lorsqu’on s’est montré le premier hostile ou malveillant, c. à d. lorsqu’on est agresseur ; au pass. être traité d’une manière hostile ou malveillante, être un objet de colère, de ressentiment [χαλεπός].

χαλεπός, ή, όν : 1 difficile, malaisé, pénible : χωρίον χ. Xén. τόπος χ. Xén. pays, lieu difficilement accessible, difficile à traverser ; λιμὴν χ. Od. port d’un accès difficile ; χ. ἄεθλος, Od. travail pénible à exécuter ; χαλεποὶ δέ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς, Il. les dieux sont terribles ou difficiles à supporter dans leur apparition ; avec un part. : χ. ἧν τὸ δίκαιον φυλάσσων, Hdt. il était rigide observateur de la justice || 2 difficile à porter, à supporter : θώρακες, Xén. cuirasses gênantes ; νόμος χ. loi sévère ; χωρίον ἑλῶδες καὶ χαλεπόν, Thc. lieu marécageux et malsain || 3 contraire, en parl. du vent ; d’où, en gén. désagréable, malveillant, avec le dat. ou avec πρός ou περί et l’acc. ; χαλεπον ὁ βίος, Xén. la vie (à Athènes) est chose difficile ; οὐδεν χαλεπόν, Luc. aucune difficulté, c. à d. cela se laisse facilement faire ou dire ; subst. τὸ χαλεπόν, la manière d’être difficile, fâcheuse ; τὰ χαλεπά, les difficultés, les maux, les dangers, les soucis ; avec le gén. : τὸ χ. τοῦ πνεύματος, Xén. la violence du vent ; τὰ χαλεπώτατα, le plus difficile, p. suite, le plus important || Cp. χαλεπώτερος, sup. χαλεπώτατος.

χαλεπότης, ητος () désagrément, incommodité, difficulté : 1 en parl. de lieux : χωρίων, Thc. difficulté de terrain || 2 caractère difficile, humeur chagrine, malveillance ou hostilité [χαλεπός].

χαλέπτω (ao. pass. ἐχαλέφθην) 1 chagriner, tourmenter, acc. || 2 faire du mal à, nuire à, vexer, maltraiter, acc. [χαλεπός].

χαλεπῶς, adv. 1 péniblement, difficilement || 2 p. suite, avec peine, à peine, d’où guère || 3 péniblement, d’une façon importune, à charge : χαλεπῶς ἑγένετv μοι, Att. cela me devint pénible ; χαλεπῶς ἔχειν, être difficile, malveillant, méchant, mécontent ; ou être malade ; χαλεπῶς ἔχειν τινί, Xén. être en colère contre qqn ; χαλεπῶς ἔχειν πρός τι, Isocr. ou τινί, être fâché de qqe ch. || Cp. χαλεπώτερον.

Χαλεστραῖος, v. Χαλαστραῖος.

χαλιν·αγωγέω-ῶ, conduire avec le frein [χαλινός, ἄγω].

χαλινο·ποιητική, ῆς () (s. e. τέχνη) l’art de fabriquer des freins, des mors [χαλινός, ποιέω].

χαλινός, οῦ, plur. οἱ χαλινοι ou postér. τὰ χαλινα () 1 frein, mors ; p. anal. frein d’un navire, c. à d. câble, amarre || 2 lien, en gén. [cf. sscr. khalinas, khalinas, frein, bride]

χαλινόω-ῶ, soumettre au frein, acc. [χαλινός].

χαλινωτήρια, ων (τὰ) ancres ou amarres [χαλινόω].

χάλιξ, ικος (ὁ, ἡ) 1 petite pierre, caillou || 2 moellon || 3 chaux, pierre à chaux.

χαλιφρονέω-ῶ, être léger d’esprit, être irréfléchi [χαλίφρων].

χαλιφροσύνη, ης () légèreté d’esprit [χαλίφρων].

χαλίφρων, ων, ον, gén. ονος, léger d’esprit, irréfléchi, imprudent [χαλάω, φρήν].

χάλκ·ασπις, ιδος (ὁ, ἡ) au bouclier d’airain ; οἱ Χαλκάσπιδες, les Khalkaspides, corps de troupes macédonien [χαλκός, ασπίς].

χαλκεῖον, ου (τὸ) I atelier d’ouvrier en cuivre, en airain ou en fer, forge ou fonderie || II objet en cuivre ou en airain : 1 vase, marmite || 2 jeton de cuivre ou d’airain [χαλκεύω].

χάλκειος, α, ον, poét. c. χάλκεος : χαλχκήιος (épq. p. χάλκειος) δόμος, Od. une forge [χαλκός].

χαλκ·εμβολάς, άδος, adj. f. c. le suiv.

χαλκ·έμβολος, ος, ον, armé d’un éperon d’airain ; subst. ἡ χ. (s. e. ναῦς) navire armé d’un éperon d’airain [χαλκός, ἔμβολος].

χαλκεο·θώρηξ, ηκος (ὁ, ἡ) épq. et ion. à la cuirasse d’airain [χ. θώρηξ].

χάλκεος, α ou ος, ον, d’ord. contr. en prose att. χαλκοῦς, ῆ ou οῦς, οῦν, d’airain, c. à d. : I fait d’airain : χάλκεον ἱστάναι τινα, Dém. ou ἀνιστάναι τινά, Luc. litt. dresser qqn en airain, c. à d. élever à qqn une statue d’airain ; fig. c. à d. ferme, fort : 1 en parl. de son : ὄψ χαλκέη, Il. voix d’airain, c. à d. forte, retentissante || 2 en parl. de la solidité : τεῖχος χάλκεον, Od. mur d’airain ; ἄνδρες, (Hdt.) hommes ou guerriers d’airain, portant des armures d’airain ; χάλκεον ἧτορ, Il. cœur d’airain, c. à d. ferme || II couvert d’une armure d’airain ; en gén. garni d’airain (cercle, bouclier, etc.) || III provenant de l’airain : χ. αὐγή, Il. éclat de l’airain [χαλκός].

χαλκό·φωνος, ος, ον, à la voix forte ou retentissante comme l’airain [χ. φωνή].

χάλκευμα, ατος (τὸ) tout ouvrage en airain (chaîne, épée, etc.) [χαλκεύω].

χαλκεύς, έως () I ouvrier en cuivre ou en airain, chaudronnier ; p. ext. ouvrier en métaux, c. à d. : 1 qui travaille le fer, forgeron || 2 qui travaille l’or, orfèvre || II poisson de mer, vraisemblabl. la dorée.

χαλκευτικός, ή, όν : 1 qui concerne l’art de forger ; subst. ἡ χαλχευτική (s. e. τέχνη) art du forgeron || 2 habile à forger [χαλκεύω].

χαλκεύω (f. χαλκεύσω, ao. ἐχάλκευσα ; pass. pf. κεχαλκευμαι) : 1 intr. travailler le cuivre, l’airain ou le fer, être forgeron || 2 tr. travailler en cuivre, en airain ou en fer : τι, qqe ch. c. à d. fondre ou forger qqe ch. en un métal quelconque || Moy. (ao. ἐχαλκευσάμην) 1 se forger à soi-même, acc. || 2 faire forger : τί τινι, qqe ch. pour qqn [χαλκεύς].

χαλκεών, ῶνος () endroit où l’on travaille l’airain, le cuivre ou le fer, forge, fonderie [χαλκεύς].

χαλκῆ, v. χάλκεος.

Χαλκηδόνιος, α, ον, de Khalkèdôn ; ἡ Χαλκηδονία, Xén. le territoire de Khalkèdôn, la Chalcédoine.

Χαλκηδών, όνος () Khalkèdôn, ville de Bithynie, en face de Byzance.

χαλκήιον, χαλκήιος, ion. c. χαλκεῖον, χάλκειος.

χαλκ·ήλατος, ος, ον, forgé ou fondu (litt. étendu) en cuivre ou en airain [χαλκός, ἐλαύνω].

χαλκ·ήρης, ης, ες, garni d’airain [χ. ἄρω].

Χαλκιδεύς, έως () habitant ou originaire de Chalcis [Χαλκίς].

Χαλκιδικός, ή, όν, de Chalcis, de la Chalcidique ; ἡ Χαλκιδική (s. e. χώρα) le territoire de Chalcis ou de Chalcidique [Χαλκίς].

χαλκί·οικος, ος, ον, qui habite un sanctuaire d’airain (Athèna) [χαλκός, οἰκέω].

χαλκίον, ου (τὸ) 1 vase d’airain ou de cuivre || 2 bouclier d’airain || 3 monnaie de cuivre [χαλκός].

χαλκίς, ίδος () sorte d’oiseau à plumage cuivré.

Χαλκίς, ίδος () Khalkis (Chalcis) : 1 ville d’Eubée (auj. Evripo) || 2 ville d’Etolie (auj. Galata) || 3 fl. de Triphylie.

χαλκῖτις, gén. εως ou ίδος, adj. f. de cuivre [χαλκός].

χαλκο·βάρεια, ας, adj. cf. le suiv.

χαλκο·βαρής, ής, ές, chargé ou garni d’airain [χαλκός, βάρος].

χαλκο·βατής, ής, ές, au plancher d’airain [χ. βαίνοι].

χαλκο·βόας, ου, adj. aux cris retentissants comme l’airain, à la voix retentissante [χ. βοάω].

χαλκο·γλώχιν, ινος (ὁ, ἡ) à la pointe ou aux pointes d’airain.

χαλκό·δετος, ος, ον, enchaîné par des liens d’airain.

χαλκο·ειδής, ής, ές, qui ressemble à de l’airain [χ. εἶδος].

χαλκο·θώραξ, ακος (ὁ, ἡ) à la cuirasse d’airain.

χαλκο·κνήμις, ιδος (ὁ, ἡ) aux bottines d’airain [χ. κνημίς].

χαλκο·κορυστής, οῦ, adj. m. couvert d’une armure d’airain [χ. κορύσσω].

χαλκο·πάρειος, ος, ον, épq. χαλκοπάρῃος, ος, ον, aux joues d’airain, c. à. d. aux côtés d’airain (casque).

χαλκό·πλακτος, v. χαλκόπληκτος.

χαλκό·πλευρος, ος, ον, aux flancs d’airain (urne) [χ. πλευρά].

χαλκό·πληκτος, ους, ουν, dor. χαλκό·πλακτος, ος, ον, fait (litt. frappé) d’airain, ou dont l’airain frappe (hache) [χ. πλήσσω].

χαλκό·πους, ους, ουν, gén. -ποδος 1 aux pieds d’airain ; fig. infatigable || 2 aux chaussures d’airain ; aux sabots ferrés d’airain || 3 au sol d’airain [χ. πούς].

χαλκό·πυλος, ος, ον, aux portes d’airain [χ. πύλη].

χαλκο·πώγων, ωνος () traduction du latin Ahenobarbus [χ. πώγων].

χαλκός, οῦ () I cuivre || II airain || III p. ext. objet travaillé en cuivre ou en airain : 1 arme d’airain (épée, pointe de lance, casque, cuirasse, etc.) || 2 vase d’airain (chaudron, urne), en gén. ustensiles ou la vaisselle d’airain || 3 monnaie de cuivre, le 8e de l’obole [orig. incert., p.-é. de la R. Χαρ, briller ; p. suite, apparenté à χρυσός].

χαλκό·στομος, ος, ον 1 à bec d’aigle (éperon de navire) || 2 à ouverture ou à la bouche d’airain (trompette) [χ. στόμα].

χαλκό·τευκτος, ος, ον, fabriqué en airain [χ. τεύχω].

χαλκοτυπέω-ῶ, forger ou façonner de l’airain, travailler le cuivre ou l’airain [χαλκοτύπος].

χαλκοτυπική, ῆς () art ou métier de forgeron [χαλκοτύπος].

χαλκο·τύπος, ος, ον, qui travaille (litt. qui frappe) l’airain, le cuivre ou le fer ; subst. ὁ χαλκοτύπος, forgeron [χ. τύπτω].

χαλκό·τυπος, ος, ον, fait (litt. frappé) par une arme d’airain, en parlant d’une blessure [χ. τύπτω].

χαλκοῦν, neutre de χάλκεος-οῦς.

χαλκουργός, ός, όν, qui travaille le cuivre ou l’airain ; subst. ὁ χαλκουργός, chaudronnier ou forgeron [χαλκός, ἔργον].

χαλκοῦς, contr. de χάλκεος.

Χαλκοῦς () Khalkous, litt. sol aux mines de cuivre, en Attique [cf. le préc.].

χαλκοφί, gén. épq. de χαλκός.

χαλκο·χίτων, ωνος (ὁ, ἡ) à la cuirasse (litt. à la tunique) d’airain [χ. χιτών].

χάλκωμα, ατος (τὸ) vase d’airain [χαλκός].

χαλκ·ωρυχεῖον et χαλκωρύχιον, ου (τὸ) mine de cuivre [χαλκός, ὀρύσσω].

Χαλύβες, ων (οἱ) les Khalybes, pple du Pont, renommé pour son habileté à travailler le fer et inventeur de l’acier [cf. χάλυψ, -θεν].

χάλυψ, υβος () acier.

χαμάδις et χαμᾶζε, adv. sur ou vers la terre, à terre [χαμαί].

χαμᾶθεν, adv. de dessus terre [χαμαί].

χαμαί, adv. à terre, sans mouv. ou avec mouv. : χαμαὶ ἔρχεσθαι, Luc. marcher en rampant ; ό χαμαὶ βίος, Plut. la vie terre à terre, la vie simple, modeste [anc. locat. du nom. inusité χαμά, la terre ; cf. lat. humus, humi ; cf. χθαμαλός, χθών, etc.].

χαμαι·ευνάς, άδος, fém. c. le suiv.

χαμαι·εύνης, ου, adj. m. qui couche ou dort à terre [χ. εὐνή].

χαμαί·ζηλος, ος, ον, qui aime ou qui recherche le sol : I au propre : 1 en parlant des plantes, qui se plait au ras du sol, bas, rampant, nain || 2 en parlant d’hommes, très petit, nain || 3 en parlant de choses : δίφρος χαμαίζηλος ou simpl. ὁ χαμαίζηλος, le siège bas || II fig. bas, commun, vulgaire [χ. ζῆλος, ou, sel. d’autres, χ. suff. -ζήλος].

χαμαῖθεν, adv. c. χαμᾶθεν.

χαμαι·κοίτης, ου, adj. m. qui couche ou dort à terre [χ. κοιτόω].

χαμαι·λέων, οντος () litt. « lion nain », caméléon, reptile dont la peau change de couleur quand il est irrité ; fig. comme symbole de mobilité.

χαμαι·πετής, ής, ές : 1 tombé à terre, couché ou gisant à terre || 2 qui est à terre, bas, très petit, nain ; fig. bas, commun, vulgaire || 3 qui se penche à terre, courbé vers la terre [χ. πίπτω].

χαμαιπετῶς, adv. en volant à terre [χαμαιπετής].

χαμαιτυπεῖον, ου (τὸ) mauvais lieu [χαμαιτύπη].

χαμαι·τύπη, ης () prostituée [χ. τύπτω].

χαμ·εύνη, ης () 1 lit qu’on fait à terre || 2 bois de lit [χ. εὐνή].

χαμεύνιον, ου (τὸ) dim. de χαμεύνη.

χαμόθεν, mauv. lec. p. χαμᾶθεν.

χάμψαι, ων (οἱ) crocodiles [mot égyptien ; cf. copte empsah, arabe temsâh].

χἄν, crase att. p. καὶ ἂ ἄν.

χανδάνω (f. χείσομαι, ao. 2 ἔχαδον, pf. au sens d’un prés. κέχανδα) contenir, acc. ; ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον, Od. autant que ses mains en pouvaient contenir ; ἤυσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός, Il. il cria autant que put y suffire la tête d’un mortel, c. à d. de toutes ses forces [R. Χαδ, contenir, prendre ; cf. χαίνω, χάσκω, lat. hend- dans prehendo].

χανδόν, adv. en ouvrant la bouche, à pleine bouche ; fig. c. à d. avidement [χαίνω, -δον].

χάννη, ης () serran, poisson de mer vorace, litt. qui a la bouche béante.

χάνοι, v. χαίνω.

χάος, gén. χάεος-χάους (τὸ) I ouverture béante, gouffre, abîme ; particul. : 1 espace immense et ténébreux qui existait avant l’origine des choses || 2 p. ext. immensité de l’espace, de l’air ou durée infinie du temps || II p. suite d’une fausse dérivation de χέω (verser, répandre) : 1 masse confuse des éléments répandus dans l’espace, chaos || 2 t. stoïc. liquide, particul. eau [R. Χα, être béant; cf. χαίνω, χάσκω, χανδάνω].

χάρα, ας () joie, plaisir [R. Χαρ, briller, d’où réjouir; v. χαίρω].

χάραγμα, ατος (τὸ) I trace que laisse une déchirure ; particul. : 1 cicatrice d’une morsure, d’où morsure || 2empreinte de monnaie || II fig. signe, marque [χαράσσω].

χαράδρα, ας () 1 lit creusé par un torrent, ravin ; p. suite, ravine, torrent || 2 p. anal. ou p. ext. précipice, d’où chemin étroit et abrupt, défilé [χαράσσω].

χαραδριός, οῦ () pluvier, oiseau de ravin [χαράδρα].

χαραδρόομαι-οῦμαι, être sillonné de torrents et, p. suite, impraticable à la marche [χαράδρα].

χαρακόω-ῶ, entourer de pieux, palissader, acc. [χάραξ].

χαρακτήρ, ῆρος () signe gravé, empreinte, particul. : 1 empreinte de monnaie || 2 figure gravée sur le bois, la pierre ou un métal || 3 fig. signe distinctif, marque, caractère extérieur propre à une pers. ou à une ch. [χαράσσω].

χαράκωμα, ατος (τὸ) 1 palissade, retranchement || 2 camp retranché [χαρακόω].

χαράκωσις, εως () action de construire une palissade, un retranchement [χαρακόω].

χάραξ, ακος ( ou ) I () pieu, particul. : 1 échalas pour la vigne || 2 pieu pour palissade, d’où au sg. collect. palissade || II () au sg. ouvrage entouré de palissades, retranchement ; particul. camp retranché || III () poisson de mer [R. Χαρ, creuser].

χαραξίποντος, ος, ον, qui fend ou sillonne la mer [χαράσσω, πόντος].

χάραξις, εως () incision [χαράσσω].

χαράσσω, néo-att. χαράττω (f. χαράξω, ao. ἐχάραξα ; pass. ao. ἐχαράχθην, pf. κεχάραγμαι) 1 aiguiser, acc. : fig. τὸ φιλόνεικον, Plut. exciter l’humeur querelleuse de qqn ; κεχαραγμένος τινί, Hdt. irrité contre qqn ; χαράττεσθαί τινί τι, Eur. se fâcher contre qqn au sujet de qqe ch. || 2 faire une entaille, une incision, particul. écorcher, déchirer, acc. ; fig. χ. λόγῳ τινά, Plut. égratigner qqn par des remarques malignes [χάραξ].

χαρείς, part. ao. 2 pass. de χαίρω.

χαρήσομαι, fut. réc. de χαίρω.

χαριδότης, ου () litt. « celui qui donne la joie » (Zeus, Hermès, Bacchus) [χαρά, δίδωμι].

χαριεῖ, 2 sg. fut. att. de χαρίζομαι.

χαρίεις, ίεσσα, ίεν, att. au sens adv. -ιεν : I qui plaît, d’où : 1 gracieux, aimable ; ironiq. χαρίεν γὰρ εἴ, Xén. en effet ce serait une jolie chose, si..., etc. || 2 plaisant, singulier : τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ ἱπποκόμου χαρίεν, Plut. le mot du palefrenier était plaisant ; χαρίεν λέγειν, dire qqe ch. de plaisant || II chez les Att. qui a bonne grâce, c. à d. : 1 qui est de bon goût, de bon ton ; τὸ ἀστεῖον καὶ χαρίεν, Luc. l’esprit et le bon goût || 2 qui a bonne grâce à faire qqe ch., d’où qui s’entend à, habile connaisseur : χ. ἐπί τινος, Isocr. habile en qqe ch. ; χαρίεις γεωργός, Plut. habile cultivateur ; χ. παιδαγωγός, Plut. habile précepteur || Cp. χαριέστερος, sup. χαριέστατος [χαρίζομαι].

χαριεντίζομαι, faire le gracieux, l’homme d’esprit, plaisanter, badiner [χαρίεις].

χαριεντισμός, οῦ () trait d’esprit, plaisanterie [χαριεντίζομαι].

χαριεντότης, ητος () bonne grâce, bon ton, grâce ou esprit [χαρίεις].

χαριέντως, adv. : 1 avec grâce ; p. suite, avec esprit ou finesse, d’une manière agréable || 2 avec bonne grâce, de bon cœur ; particul. à bonne intention || Cp. χαριέστερον [χαρίεις].

χαριέστατος, η, ον, sup. de χαρίεις.

χαριέστερος, α, ον, cp. de χαρίεις.

χαριεστέρως, cp. de χαριέντως.

χαρίζομαι (impf. ἐχαριζόμην, f. att. χαριοῶμαι, postér. χαρίσομαι et χαρισθήσομαι, ao. ἐχαρισάμην, postér. ἐχαρίσθην, pf. κεχάρισμαι) I dép.-moy. être agréable, c. à d. : 1 faire plaisir à : τινι, être agréable à qqn ; τινί τι, faire plaisir à qqn en qqe ch., lui accorder la faveur de qqe ch. ; δῶρα, Od. accorder la faveur de présents ; ἄποινα, Il. payer une rançon ; rar. et poét. avec un gén. de ch. : χαρίζεσθαι ἀλλοτρίων, Od. litt. « accorder la faveur du bien d’autrui », c. à d. être généreux aux dépens d’autrui ; ταμίη χαριζομένη παρεόντων, Od. intendante qui donne libéralement de ses provisions ; avec un dat. de pers. et un acc. de pers. : χ. τιναάτινι, être agréable à qqn en lui prêtant l’assistance de qqn ; χ. τὸν Ὀκταούιον μητρί, Plut. faire tuer Octave pour complaire à sa mère || 2 complaire à, avoir des complaisances pour : γαστρί, Xén. complaire à son ventre, c. à d. se laisser aller à la gourmandise ; τῷ σώματι, Xén. complaire à son corps, c. à d. s’abandonner à la mollesse ; τῇ ἡδονῇ, Xén. s’abandonner au plaisir ; θυμῷ, Xén. s’abandonner à la colère || 3 chercher à plaire, avoir le désir d’être agréable : μήτε τί μοι ψεύδεσσι χαρίζεο, Od. et ne cherche pas à m’être agréable par des mensonges ; κενὰς χαρίζῃ χάριτας τούτοισιν ἐμὲ συκοφαντῶν, Dém. tu cherches vainement à leur plaire en me calomniant || II pass. être agréable ou cher à, dat. ; particul. au pf. κεχάρισμαι, être agréable, être cher : κεχάριστο θυμῷ, Od. elle était chère à son cœur ; τοῖσι Ευβοεῦσσι ἐκεχάριστο, Hdt. cela avait été agréable aux Eubéens ; part. κεχαρισμένος, η, ον, agréable ; κεχαρισμένος ἦλθεν, Od. il fut le bienvenu ; κεχαρισμένα θεῖναι τινί, Il. ou δρᾶν, Luc. faire des choses agréables à qqn ; κεχαρισμένα εἰδέναι, Od. avoir pour qqn des sentiments de bienveillance ; au pf. κεχάρισμαι, avoir reçu un service, une faveur, un bienfait : πεισθέντες ὡς κεχαρισμένοι φιλοῦσι, Xén. ceux qu’on a persuadés vous aiment comme s’ils avaient reçu une faveur || Cp. κεχαρισμενώτερος [χάρις].

χάρις, ιτος, acc. ιν ou ιτα () A grâce, c. à d. : 1 grâce extérieure, charme de la beauté : μετὰ χαρίτων, Thc. avec grâce, avec élégance || 2 joie, plaisir : οὺδεμίαν τινί χάριν ἔχειν, Ar. ne trouver aucun plaisir dans une chose ; particul. jouissance sensuelle, plaisirs de l’amour B grâce, c. à d. I faveur, bienveillance : τινός, à l’égard de qqn ; p. suite, marque de faveur ou de bienveillance, service, bienfait : τῶν Μεσσηνίων χάριτι, Thc. pour complaire aux Messéniens ; χ. πρός τινα, bienveillance pour qqn ; χάριν φέρειν τινί, Il. donner à qqn une marque de faveur, lui accorder un bienfait : τινός, pour qqe ch. ; χάριν δοῦναι, Soph. δρᾶσαι, Thc. accorder une faveur, témoigner sa bienveillance, rendre un service à qqn ; χάριν θέσθαι (non θεῖναι) τινί, Hdt. προσθέσθαι, Soph. παρασχεῖν, Soph. accorder ses bonnes grâces à qqn ; adv. : 1 ἐν χάριτι, Att. par faveur ; ἐν χάριτί τινί τι ποιεῖν, Plat. faire qqe ch. en faveur de qqn ; ἐν χάριτί τι διδόναι, Xén. donner qqe ch. pour faire plaisir || 2 χάριν, avec le gén. en faveur de : Ἕκτορος, Il. en faveur d’Hector ; rar. avec l’art. : τὴν Ἀθηναίων χάριν, Hdt. par amitié pour les Athéniens ; p. ext. à cause de, pour (cf. lat. gratia) : τοῦ χάριν ; Ar. à cause de quoi ? τούτου χάριν, à cause de cela ; avec un pron. possess. : ἐμὴν χάριν, Eschl. τὰν ἐμὰν χάριν, Eschl. à cause de moi (lat. mea gratia) ; τὴν σὴν χάριν, Soph. à cause de toi (lat. tua gratia) ; πρὸς χάριν τινός, Soph. pour l’amour de qqe ch. || II égards, marque de respect || III désir de plaire, d’où : 1 condescendance : εἰς τὴν ἐκείνου χάριν, Plut. pour lui complaire, par amour pour lui ; οὐδὲν ἐς χάριν πράσσων, Soph. ne faisant rien pour m’être utile ; πρὸς χάριν διαλέγεσθαι, δημηγόρειν ou ὁμιλεῖν τινι, Eur. Xén. parler ou converser de manière à plaire à qqn ou à flatter qqn || 2 bonne grâce, bon gré, acquiescement : χάριτος ἕνεκα, Xén. de bon gré || C 1 grâce, reconnaissance : εὐεργέων, Od. pour des bienfaits ; χάριν ὁφείλειν, Xén. ὁφεῖλαι τινι, Soph. devoir de la reconnaissance à qqn ; δοῦναι χάριν ἀντί τινος, Il. ἀποδιδόναι, Xén. χάριν ἀποδιδόναι τινός, Plat. ἀντί τινος, Xén. ὑπέρ τινος, témoigner sa reconnaissance pour qqe ch., en échange de qqe ch. ; χάριν ἀμείβειν τινος, Eschl. témoigner sa reconnaissance en échange d’un bienfait ; χάριν εἰδέναι τινί, Il. ou προσειδέναι, Plat. savoir gré à qqn ; χάριν λαμβάνειν τινός, Soph. recueillir de la reconnaissance de qqn ou pour qqe ch. ; avec omiss. du verbe : χάρις τοῖς θεοάς ὅτι, Xén. grâces soient rendues aux dieux de ce que, etc. || 2 récompense, rémunération, salaire [R. Χαρ, briller ; cf. χαίρω].

Χάρις, ιτος () Kharis, litt. « la Grâce » : 1 femme d’Hèphæstos || 2 au pl. αἱ Χάριτες, les Kharites, les Grâces [v. le préc].

χαρίσιος, α, ον, qu’on donne en signe de reconnaissance : τὸ χαρίσιον, plante d’amour, sorte de plante qui croissait sur le Taygète et dont les Lacédémoniennes usaient comme de philtre [χαρίζομαι].

χαριστέος, α, ον, adj. verb. de χαρίζομαι.

χαριστήριος, ος, ον, qui sert à témoigner la reconnaissance ; subst. τὰ χαριστήρια (s. e. ἱέρα) sacrifices d’actions de grâces ; particul. sacrifice de la supplication romaine ; τὸ χαριστηριον, Plut. témoignage de reconnaissance ; χαριστήρια τροφῶν ἀποδιδόναι, Luc. rendre grâces pour l’éducation qu’on a reçue [χαρίζομαι].

χαριστικός, ή, όν, bienfaisant, libéral ; τὸ χαριστικόν, libéralité [χαρίζομαι].

χάριτα, v. χάρις.

χαριτία, ας () bonne grâce, enjouement [χάρις].

χαριτογλωσσέω, att. χαριτογλωττέω-ῶ, faire le gracieux ou l’aimable en paroles [χ. γλώσσα].

χαριτοδότης, ου () c. χαριδότης.

χάρμα, ατος (τὸ) 1 sujet de joie ; particul. sujet de joie maligne ou insolente || 2 joie, réjouissance, plaisir [R. Χαρ, briller ; v. χαίρω].

χάρμη, ης () joie ; particul. joie de combattre, ardeur belliqueuse ; d’où combat, bataille [R. Χαρ, briller ; cf. χαίρω].

χαρμονή, ῆς () joie, plaisir [χαίρω].

χαρμοσύνη, ης () c. [χαρμονή].

χαρμόσυνος, η, ον : 1 qui réjouit, qui est un sujet de joie || 2 qui exprime la joie ; τὰ χαρμόσυνα (s. e. ἱέρα) Plut. fête de réjouissance [χαρμονή].

χαροποιός, ός, όν, qui réjouit, agréable [χαρά, ποιέω].

χαροπός, ή, όν, au regard brillant, d’où aux yeux clairs ou brillants ; p. suite, d’un bleu gris ou clair, d’une teinte azurée [χαίρω, ὢψ].

χαροπότης, ητος () la couleur d’un bleu clair [χαροπός].

χάρπασαι, crase poét. p. καὶ ἀρπάσαι.

χάρτης, ου () feuille de papyrus ou de papier.

χαρτίον, ου (τὸ) dim. de χάρτης.

χαρτός, ή, όν, dont on peut ou dont il faut se réjouir [adj. verb. de χαίρω].

Χάρυβδις, εως () 1 Charybde, monstre marin qui attirait et engloutissait les vaisseaux, dans le détroit de Messine || 2 gouffre, abîme, en gén.

χαρῶ, ῇς, ῇ, sbj. ao. 2 de χαίρω.

Χάρων, ονος () Khâron (Charon) nocher des Enfers.

Χαρώνειος, ος, ον, de Charon, c. à d. des Enfers [Χάρων].

Χαρωνίτης, ου, adj. m. qui vient de chez Charon [Χάρων].

χασκάζω (seul. prés.) regarder bouche béante, c. à d. avec admiration ou envie, acc. [fréq. de χάσκω].

χάσκω (seul. prés. et impf.) s’ouvrir, s’entrebâiller ; d’où : 1 bâiller par indolence, ennui ou inattention || 2 particul. demeurer bouche béant [R. Χα, être béant ; cf. χάος, lat. hio, hisco].

χάσμα, ατος (τὸ) ouverture béante, particul. : 1 gouffre, abîme || 2ouverture de la bouche [χαίνω].

χασμάομαι-ῶμαι, demeurer bouche béante, c. à d. être comme hébété ou stupide [χάσμη].

χάσμη, ης () 1 bâillement || 2 bouche béante [χαίνω].

χασμώδης, ης, ες, sujet aux bâillements, d’où somnolent, nonchalant ; τὸ χασμῶδες, Plut. nonchalance [χάσμη, -ωδης].

χἅτερος, crase poét. p. καὶ ἕτερος.

χατέω-ῶ (seul. prés. et impf.) 1 désirer vivement, avoir envie de, inf. || 2 avoir besoin de, gén.

χατίζω (seul. prés.) 1 désirer vivement, gén. || 2 avoir besoin de, gén. ; abs. être dans le besoin [χατέω].

χαυλι·όδων, -όδοντος (ὁ, ἡ) 1 adj. saillant, en parl. des dents || 2 subst. ὁ χαυλιόδων Hdt. défenses de sanglier, d’hippopotame, etc. [χαύλιος, saillant, ὀδούς].

χαῦνος, η, ον, flasque, mou, sans consistance ; p. suite, vide, vain, frivole, sot || Cp. χαυνότερος [R. Χαϝ, d’où Χαυ, être béant ; cf. χάος].

χαυνότης, ητος () 1 défaut de consistance || 2 fig. vanité, vain orgueil [χαῦνος].

χαυνόω-ῶ (f. χαυνώσω ; pass. ao. ἐχαυνώθην, pf. κεχαύνωμαι) 1 rendre lâche ; d’où au pass. devenir lâche, mou, flasque || 2 fig. gonfler de vanité, de présomption, etc. ; au pass. s’enfler d’un vain orgueil : ἐπί τινι, au sujet de qqe ch [χαῦνος].

χαύνωμα, ατος (τὸ) terre amollie et sans consistance [χαυνόω].

χαύνωσις, εως () action d’amollir par des caresses, par la persuasion [χαυνόω].

χαυνωτικός, ή, όν, propre à relâcher, à amollir, gén. [χαυνόω].

χαὑτῇ, χαὑτοῦ, crase poét. p. καὶ ἑαυτῇ, καὶ ἑαυτοῦ.

χέαι, inf. ao. 1 de χέω.

χέε, 3 sg. impf. poét. de χέω.

χεζητιάω-ῶ (seul. prés.) avoir envie d’aller à la selle [χέζω].

χέζω (f. χεσοῦμαι ou χέσομαι, ao. 1 ἔχεσα, ao. 2 ἔχεσον. pf. inus., en compos. -κέχοδα ; part. pf. pass. κεχεσμένος) aller à la selle || Moy. m. sign. [R. Χεδ, relâcher, de la R. Χα, s’ouvrir, être béant]

χειά, ᾶς () trou où se cachent les serpents [R. Χα, être béant ; v. χάσκω].

χεῖλος, εος-ους (τὸ) I lèvre : 1 en parl. de pers. : χείλεσι γελᾶν, Il. rire des lèvres, sourire ; ἐπ’ ἄκρου τοῦ χεῦλους ἔχειν τι, Luc. avoir qqe ch. (un mot, une réponse, etc.) sur le bord des lèvres || 2 en parl. d’animaux, lèvre des chevaux || II p. anal. : 1 bord d’une coupe, d’une corbeille || 2 bord d’un fleuve || 3 bord d’un fossé, d’une langue de terre [R. Χα, s’entr’ouvrir ; cf. χάσκω]

χεῖμα, ατος (τὸ) I mauvais temps, d’où : 1 tempête, ouragan ; fig. en parl. d’un malheur || 2 froid || II saison du mauvais temps, hiver ; adv. χεῖμα, Od. ou χείματι, Soph. pendant l’hiver [cf. χειμών].

χειμάδιος, ος, ον, d’hiver ; subst. τὸ χειμvδιον, Dém. station d’hiver, quartier d’hiver ; τὰ χειμάδια, Plut. quartiers d’hiver [χειμάς].

χειμάζω (f. χειμάσω ; pass. ao. ἐχειμάσθην, pf. κεχείμασμαι) I tr. 1 ballotter, agiter, en parl. de la tempête ; d’où au pass. être battu de la tempête (sur mer), être surpris par un orage (sur terre) || 2 fig. troubler, agiter, bouleverser, acc. ; d’où au pass. être agité, troublé, bouleversé || II intr. : 1 être orageux : θεὸς χειμαζει, Soph. le ciel (litt. le dieu, c. à d. Zeus) est orageux ; ἡ νεφελη χειμάσει ἐφ’ ἡμᾶς, Plut. la nuée crèvera sur nous ; impers. χειμάζει, Hdt. le temps est orageux, il fait mauvais temps || 2 hiverner, prendre ses quartiers d’hiver [χεῖμα].

χειμαίνω (ao. ἐχείμηνα ; pf. pass. κεχείμασμαι) agiter, ballotter, en parl. d’une tempête [χεῖμα].

χειμά·ρροος-ους, οος-ους, οον-ουν, formé ou grossi par des pluies d’orage ou d’hiver ; subst. ὁ χειμάρροος, torrent [χεῖμα, ῥέω]

χείμα·ρρος, ος, ον, c. le préc. ; subst. ὁ χείμαρρος. c. le préc.

χειμασία, ας, ion. χειμασίη, ης () action d’hiverner [χειμάζω].

χειμερίζω, hiverner [χειμάζω].

χειμερινός, ή, όν, qui est de l’hiver, qui se fait pendant l’hiver ; ἡ χειμερινή (s. e. ὥρη) Hdt. la mauvaise saison ; τὸ χειμέρινον ou τὰ χειμέρινα, les brumes d’hiver, le mauvais temps, où règne le mauvais temps [χεῖμα].

χειμέριος, α, att. ος, ον : 1 qui concerne le mauvais temps, orageux, pluvieux : χ. ἅελλαι, Il. tempêtes d’orage ; χ. νότος, Soph. vent d’orage ; χειμέριος νύξ, Thc. nuit d’orage ; οἱ χειμεριώτατοι μῆνες, Hdt. les mois où le temps est le plus mauvais ; fig. sombre comme l’hiver || 2 en poésie, particul. chez les Epq. qui est de l’hiver, qui se fait pendant l’hiver : ὥρη χειμερίη, Od. la mauvaise saison || Sup. -ώτατος [χεῖμα].

χειμο·θνής, ῆτος (ὁ, ἡ) mort de froid [χειμών, θνῄσκω].

χειμών, ῶνος () mauvais temps : I au propre : 1 orage, tempête : χειμῶνι χρῆσθαι, Ant. être surpris par une tempête, en parl. de navigateurs ; χ. ὀρνίθιας, Ar. grêle d’oiseaux (canards, geais, etc. apportés par un Béotien) ; χειμῶνος, Soph. pendant l’orage || 2 saison du mauvais temps, hiver : τοῦ χειμῶνος ou simpl. χειμῶνος, en hiver, pendant l’hiver ; χειμῶνι, Il. en hiver ; d’ord. ἐν χειμῶνι, ἐν τῷ χειμῶνι, dans la saison de l’hiver ; χειμῶνα, Soph. τὸν χειμῶνα, Xén. en hiver || 3 p. suite, le froid || II fig. : 1 tumulte de la bataille || 2 trouble, l’agitation politique || 3 malheur || 4 agitation, trouble de l’âme d’où passion, folie || 5 danger [cf. lat. hiems].

χείρ, se décline en att. : χείρ, χειρός, χειρί, χεῖρα ; χεῖρες, χερῶν, χερσί ; χεῖρας ; χεῖρε, χεροῖν () A main, d’où : I litt. la main considérée simpl. comme membre du corps : χειρὸς ἑλεῖν τινα, Il. ἔχειν τινά, Il. ἀνιστάναι τινά, Il. prendre, tenir, lever qqn par la main || II p. anal. ou p. ext. : 1 αἱ χεῖρες, les pattes antérieures de certains animaux || 2 poing, bras : χειρὸς δεξιτερῆς πῆχυς, Il. coude du bras droit || 3 creux ou plat de la main || 4 bras pendant des épaules : χεῖρε πετάσσαι τινί, Il. ou εἴς τινα, Od. tendre les bras à qqn ; χεῖρε πετὰσσας, Od. ayant ouvert les deux bras, en parl. d’un nageur || III main, terme employé : 1 pour marquer la direction : ἐπ’ ἀριστερὰ χειρός, Od. à main gauche ; λαιᾶς χειρὸς οἰκεῖν, Eschl. habiter sur la gauche ; subst. ἡ ἀριστερά, ἡ δεξιά, v. ἀριστερός, δεξιός, etc. || 2 en parl. de suppliants : χεῖρας ἀνασχεῖν θεοῖς, Il. tendre les mains vers les dieux ; ποτὶ γούνασι χεῖρας βάλλειν, Od. χεῖρας ἀμφιβάλλειν γούνασι, Od. ou δείρῃ, Od. entourer de ses bras les genoux au le cou de qqn ; χειρός τινος ἁπτέσθαι, Plut. prendre la main de qqn pour le supplier || 3 en parl. de votants : τὴν χεῖρα αἵρειν, Xén. lever la main ; ἀνατείνειν τὴν χεῖρα, Xén. lever et tendre la main || 4 pour marquer l’action (p. opp. à la parole ou à la délibération) : ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήγειν, Il. secourir de la parole et de la main ; en gén. l’activité, l’énergie : χερσίν τε ποσίν τε καὶ σθένει, Il. des mains, des pieds, de toute sa force ; καὶ ποδὶ καὶ χειρὶ καὶ φωνῇ καὶ πάσῃ δύναμει, Eschn. des pieds, des mains, de la voix, par tous les moyens possibles ; particul. la violence : χερσὶν ἢ λόγῳ, Soph. par l’action ou par la parole ; προσφέρειν χεῖρας, Xén. employer la force ; χειρῶν ἀδίκων ἄρχειν, Xén. commencer la guerre, commencer une lutte, une guerre ; ἐς χειρῶν νόμον ἀπικέσθαι, Hdt. en venir à la loi de la force, c. à d. en venir aux mains ; χεῖρας ἐπιφέρειν τινί, Il. ou ἐφιέναι τινί, Il. porter les mains sur qqn ; χεῖρας ἀπέχειν τινός, Il. Od. s’abstenir de toucher à qqn || 5 pour marquer la puissance, la richesse ou la pauvreté, une idée de protection, etc. || 6 pour marquer le contact : χεῖράς τ’ ἀλλήλων λαβεῖν, Il. se prendre mutuellement les mains en signe de fidélité ; ἐμβαλλειν χειρὸς πίστιν, Soph. mettre sa main dans la main de qqn comme gage de foi || 7 avec une prép. : τῶν ἀνὰ χεῖρα πραγμάτων, Plut. les affaires qui se présentent sous la main, les affaires courantes ; ἀπὸ χειρὸς μεγάλα ἐργάζεσθαι, Luc. accomplir de grandes choses par son activité personnelle ou son habileté ; en gén. διὰ χειρὸς ἔχειν, avoir dans sa main, sous sa direction ou en son pouvoir, protéger ou diriger, acc. ; διὰ χειρὸς ἔχειν τὰ συγγράμματα, τοὺς λόγους, etc. avoir en main ou sous la main, c. à d. connaître, lire avec attention les ouvrages, les discours, etc. ; εἰς τὴν χεῖρα λαμβάνειν, Luc. prendre dans sa main ; fig. ἐς χεῖράς τι ἄγεσθαι, Hdt. prendre qqe ch. en main, entreprendre qqe ch. ; ἔμελλε ἐς χεῖρας ἄξεσθαι τὸ στράτευμα, Hdt. Xerxès était sur le point de prendre en main la conduite de l’armée ; en mauv. part : εἰς χεῖρας ἱκέσθαι, ἐλθεῖν, πεσεῖν, etc. Il. tomber dans les mains de qqn. au pouvoir de qqn ; sans idée d’hostilité : ἐς χεῖρας ἐλθεῖν τινι, s’approcher de qqn pour s’entretenir avec lui confidentiellement et amicalement ; avec idée d’hostilité : εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τινι, en venir aux mains avec qqn ; ἡ ἐκ χ. μάχη, combat à l’arme blanche, c. à d. sans projectiles ; ἐκ χειρὸς βάλλειν, Xén. frapper avec l’épée, non avec la fronde ; ἐν ταῖς χερσῖν ἔχειν, avoir dans les mains posséder, tenir, etc. || B p. ext. ou p.anal. : I tout ce qu’on peut tenir dans la main, poignée : la poignée d’hommes, la troupe (cf. lat. manus, manipulus) ; pléonast. μεγάλη χεὶρ πλήθεος, Hdt. une grande foule, une multitude ; particul. troupe de soldats : οὐ σὺν μεγάλῃ χ. avec une troupe peu nombreuse ; πολλῇ χειρί, Hdt. avec une troupe nombreuse || II ce que la main exécute, particul. le tour de main, la manière, le style propre à un écrivain ou à un artiste || III p. anal. objet en forme de main : 1 χεὶρ σιδηρᾶ, Thc. main de fer, sorte de crampon pour saisir un vaisseau ennemi, grappin d’abordage || 2 gant la décl. poét. se fait qqf. d’après le th. χερ- : nom. pl. χέρες, acc. χέρας, gén. duel χεροῖν [R. Χερ, saisir; cf. anc. lat. hir, main].

χειραγωγέω-ῶ, conduire par la main, diriger, acc. [χειραγωγός].

χειρ·αγωγός, ός, όν, qui conduit par la main ; subst. ou ἡ χειραγωγός, Plut. guide, conducteur, conductrice [χείρ, ἄγω].

χειρ·απτάζω (seul prés.) toucher avec la main, tâter, palper [χ. ἄπτομαι].

χειρ·αψία, ας () action d’entrelacer les bras, t. de lutte [χ. ἄπτω].

χείρεσι, χείρεσσι, dat. pl. poét. de χείρ.

χειριδωτός, ός, όν, garni de manches [χειρίς].

χειρίζω (f. χειρίσω, att. χειριῶ ; f. pass. χειρισθήσομαι) manier, gouverner [χείρ].

χείριος, α, ον, qui est entre les mains de, au pouvoir de, soumis [χείρ].

χειρίς, ίδος () 1 gant || 2 longue manche des vêtements persans ou gaulois, ou de vêtements à l’usage des acteurs tragiques [χείρ].

χείριστος, η, ον, sup. v. χείρων.

χειροβλημαόμαι-ῶμαι, frictionner avec la main.

χειρο·βολέω-ῶ, lancer avec la main, acc. [χείρ, βάλλω].

χειρό·γραφος, ος, ον, écrit à la main ; τὸ χειρόγραφον, obligation ou caution par écrit [χ. γράφω].

χειρο·δάικτος, ος, ον, déchiré avec la main, égorgé [χ. δαίζω].

χειρό·δεικτος, ος, ον, qu’on montre de la main, visible [χ. δείκνυμι].

χειρο·ήθης, ης, ες, accoutumé à la main, maniable (cf. lat. mansuetus), d’où 1 en parl. d’animaux, apprivoisé, doux, familier ; avec le dat. habitué à, familier avec || 2 en parl. de pers. habitué à, familier avec, dat. ; abs. maniable, traitable, docile, de mœurs douces || 3 en parl. de choses, qui devient familier, à quoi on s’habitue, qui s’adapte à, dat. [χ. ἦθος].

χειρό·κμητος, ος, ον, travaillé de main d’homme, fait avec art [χ. κάμνω].

χειρο·κοπέω-ῶ, couper la main ; au pass. avoir la main coupée [χ. κόπτω].

χειρο·κρασία, ας () et χειροκρατία, ας () domination par mainmise, domination par la force, tyrannie [χ. κρατέω].

χειρό·μακτρον, ου (τὸ) essuie-mains, serviette [χ. μάσσω].

χειρο·μάχα, ας, adj. f. qui fait le coup de poing. litt. « qui combat avec les mains », nom d’un parti politique de Milet [fém. dor. de χειρομάχος].

χειρο·μάχος, ος, ον, qui combat ou lutte avec les mains [χ. μάχομαι].

χειρο·μύλη, ης () moulin à bras.

χειρο·νομέω-ῶ, mouvoir les mains ou les bras en cadence, particul. : 1 t. de danse, gesticuler en cadence avec les mains ou les bras ; p. ext. avec les jambes || 2 t. de pugilat, manœuvrer de manière à fatiguer son adversaire en se bornant à parer les coups [χείρ, νέμω].

χειρονομία, ας () gesticulation cadencée, pantomime, sorte de danse guerrière [cf. χειρονομέω].

χειρο·πέδη, ης () menottes [χ. πέδη].

χειρο·πληθής, ή, ες, assez gros pour remplir la main [χ. πλῆθος].

χειρο·ποιέομαι-οῦμαι faire de ses propres mains [χείρ, π.].

χειροποίητος, ος, ον, fait de main d’homme [χειροποιέομαι].

χειρό·σοφος, ος, ον, habile à gesticuler en cadence [χ. σοφός].

χειρότερος, α, ον c. χείρων.

χειροτέχνημα, ατος (τὸ) ouvrage fait à la main [χ. τέχνη].

χειρο·τέχνης, ης, ες, qui exerce un art manuel, d’où artiste, artisan ; ἰατορίας, Soph. qui pratique l’art de guérir ; fig. πόλεμου, Plut. artisan ou auteur d’une guerre [χ. ].

χειροτεχνία, ας () profession manuelle [χειροτέχνης].

χειροτεχνικός, ή, όν : 1 qui concerne les arts manuels || 2 habile dans un art manuel || Sup. -ώτατος [χειροτέχνης].

χειροτονέω-ῶ (f. χειροτονήσω, ao. ἐχειροτονόσα, pf. κεχειροτόνηκα, etc.) tendre la main pour voter, d’où : 1 voter à main levée || 2 nommer par un vote à main levée : τινα, qqn : τινα στρατηγόν, Xén. qqn général ; au pass. être élu à main levée : ἐχειροτονήθη Δημοσθὲνης τὴν ἀρχήν, Eschn. Démosthène fut investi par un vote à main levée de la charge de, etc. ; ἔκ τινων, Plat. être élu par qqs-uns || 3 décider ou décréter par un vote à main levée, acc. [χειροτόνος].

χειροτονητός, ή, όν, élu ou décrété par un vote à main levée ; ἀρχὴ χ. Eschn. magistrature élective [adj. verb. de χειροτονέω].

χειροτονία, ας () 1 action de voter ou vote à main levée || 2 p. ext. suffrage, vote, voix [χειροτόνος].

χειρο·τόνος, ος, ον, qui se fait ou qu’on offre les mains tendues [χ. τείνω].

χειρουργέω-ῶ, travailler avec la main, d’où 1 faire un travail manuel, exercer un métier, pratiquer un art : οἱ χειρουργοῦντες, El. les artisans ou les artistes || 2 faire une opération, opérer, t. de chirurg. || 3 préparer fabriquer, d’où construire, confectionner || 4 manier, particul. jouer d’un instrument || 5 maltraiter, user de violence envers || 6 agir, mettre en exécution, accomplir [χειρουργός].

χειρουργία, ας () 1 travail manuel || 2 t. de chir. opération [χειρουργός].

χειρουργικος, ή, όν : I qui travaille ou agit de ses mains || II particul. : 1 qui s’adonne à la pratique de : περί τι, à la pratique d’un art, d’un métier ; abs. οἱ χειρουργοί, les artistes || 2opérateur, chirurgien [χ. ἔργον].

χείρους, contr. p. χείρονες ou χείρονας, nom. et acc. pl. de χείρων.

χειρόω-ῶ, manier, d’où soumettre, dompter || Moy. χειροῦμαι : 1 mettre dans ses mains ou sous son pouvoir, dompter : χ. Λακεδαιμονίους σφίσι, Thc. soumettre les Lacédémoniens à leur pouvoir ; χ. πρὸς βίαν, Soph. χ. βίᾳ, Xén. soumettre de vive force || 2 dompter et tuer, acc. || 3 capturer, acc. || 4 se rendre maître de et mettre hors d’état de nuire, acc. || 5 surmonter, réfuter, réduire à néant (les suppositions, les opinions d’autrui) [χείρ].

χείρωμα, ατος (τὸ) 1 ce qu’on fait de sa propre main : χειρώ ματα τυμβοχόα, Eschl. offrandes que l’on verse de ses propres mains sur un tombeau ; en mauv. part : χείρωμα θανάσιμον, Soph. action qui donne la mort de la propre main de qqn, c. à d. mort donnée par la main d’un homme, meurtre || 2 ce qu’on soumet : χείρωμα εὐχερες, Eschl. ennemi facile à subjuguer [χειρόω].

χείρων, ων, ον, gén. ονος, pire : I en parl. de pers. : 1 plus faible || 2 de race ou de condition inférieure || 3 plus mauvais ou simpl. méchant (p. opp. à ἀγαθός) || 4 inférieur, en gén. : τι, πρός τι, en qqe ch., pour qqe ch., etc. ; ποιεῖν τι, Xén. inférieur pour faire qqe ch. || II en parl. de choses : 1 pire, de qualité ou de condition inférieure : χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ, Xén. cela va plus mal pour lui ; οὐ χεῖρον, avec un inf. Plat. il n’en vaut pas pis de, etc., c. à d. il est préférable de. etc. || 2 à un degré inférieur, moins [cp. de χέρης].

Χείρων, ωνος () Kheirôn (Chiron) centaure de Thessalie qui enseigna à Asklèpios et à Achille l’art de guérir.

χειρῶναξ, ακτος () qui travaille de ses mains, ouvrier, artisan [χ. ἄναξ].

χειρωναξία, ας () travail manuel, métier, profession [χειρώναξ].

χεῖσθαι, inf. pass. de χέω.

χείσομαι, fut. de χανδάνω.

χελιδοῖ, v. χελιδών.

Χελιδόνεαι et Χελιδόνιαι νῆσοι (αἱ) les îles des hirondelles, n. de cinq petites îles sur la côte de Lycie [χελιδών].

χελιδών, όνος, voc. χελιδοῖ () 1 hirondelle ; χελιδόνων μουσεῖα, Ar. lieu où l’on bavarde || 2 hirondelle de mer, sorte de poisson volant.

χέλυμνα, ης () c. χελώνη.

χελύνη, ης () 1 lèvre || 2 mâchoire [χέλυς].

χέλυς, υος () 1 lyre, faite primit. avec une écaille de tortue || 2 partie bombée de la poitrine, sternum [cf. χελώνη].

χελώνη, ης () I tortue || II p. anal. : 1 toit pour abriter les travailleurs et les machines de siège autour d’une place assiégée || 2 écaille de lyre.

χελώνιον, ου (τὸ) I écaille ou carapace de tortue || II p. anal. : 1 dos écailleux du crabe || 2 monnaie de Ténédos avec une empreinte de tortue [χελώνη].

χεν·όσιρις () n. égypt. du lierre.

χέρας, acc. poét. et ion. de χείρ.

χέραδος (τὸ) seul. acc. sg. tas de petites pierres et de sable, gravier [apparenté à χαράδρα ; sel. d’autres de χέρρος, ξηρός].

χερειότερος, α, ον, c. χερείων.

χερείων, ων, ον, gén. ονος, épq. c. χείρων.

χέρης, adj. m. et fém. (seul. aux. formes suiv. : dat. χέρηι, acc. χέρηα ; pl. nom. χέρηες, acc. pl. neutre χέρηα) 1 méchant, mauvais, méprisable || 2 au sens d’un cp. plus faible, plus lâche, inférieur à, gén.

χερμάδιον, ου (τὸ) petite pierre, caillou (servant de projectile) [dim. de χερμάς ; sel. dautres, neutre du suiv.].

χερμάδιος, ος, ον, de la grosseur d’une pierre qu’on lance avec la main [χερμάς].

χερμάς, άδος () pierre, gros caillou ; particul. pierre qu’on lance, pierre de fronde.

χερνής, ῆτος, adj. m. et χερνήτης, ου () qui vit du travail de ses mains ; d’où pauvre, misérable [χείρ].

χερνῆτις, ιδος () fém. de χερνήτης.

χέρνιβα, acc. sg. de χέρνιψ, ou acc. pl. de χέρνιβον.

χέρνιβον, ου (τὸ) bassin pour se laver les mains [χέρνιψ].

χερνίπτω, d’ord. moy. χερνίπτομαι (f. χερνίψομαι, ao. ἐχερνιψάμην, pf. inus.) 1 se laver les mains avec l’eau lustrale avant le sacrifice || 2 laver ou purifier avec l’eau lustrale, acc. [χέρνιψ].

χέρ·νιψ, ιβος () eau pour se laver les mains avant le repas, ou avant un sacrifice ou une cérémonie religieuse, en gén. ; χέρνιβας νέμειν, Soph. permettre la participation aux sacrifices ; χερνίβων κοινωνός, Eschl. qui est en communauté d’ablutions, c. à d. commensal, hôte ou parent [χείρ, νίπτω].

χεροῖν, gén. et dat. duel de χείρ.

χερό·πλκκτος, ος, ον, frappé de la main [χείρ, πλήσσω].

Χερρονήσιος, α, ον, de la Chersonèse de Thrace [Χερρόνησος}}].

χερρόνησος, v. χερσόνησος.

χέρρος, v. χέρσος.

χερσαῖος, α, ον, de terre ferme ; χερσαῖος, homme de terre ; particul. qui voyage par terre : κῦμα χερσαῖον στρατοῦ, Eschl. le flot de l’armée qui se déroule sur la terre ferme [χέρσος].

χερσεύω : I intr. : 1 rester en friche, être inculte, être stérile || 2 se fixer ou vivre sur la terre ferme || II tr. laisser en friche ; d’où au pass. rester en friche, être inculte [χέρσος].

χερσί, dat. pl. de χείρ.

χέρσον·δε, adv. vers la terre ferme, sur la terre ferme, avec mouv. [χέρσος, -δε].

Χερσονήσιος, néo-att. Χερρονήσιος, α, ον, de la Chersonèse de Thrace [Χερσόνησος].

χερσονησο·ειδής, ής, ές, semblable à une presqu’île [χερσόνησος, εἴδος].

χερσό·νησος, néo-att. χερρόνησος, ου () I presqu’île, péninsule || II n. géogr. : 1 la Chersonèse de Thrace (auj. péninsule de Gallipoli) || 2 la Chersonèse Taurique (auj. Crimée) || 3 abs. la Chersonèse, presqu’île entre Epidaure et Trœzène || 4 ἡ χ. τῆς Βυβασσίης, la Chersonèse de Bybassie [χέρσος, νῆσος].

χέρσος, néo-att. χέρρος, ος, ον : I sec, solide, dur, en parlant de la terre, du sol || II p. suite : 1 ferme, solide, particul. de terre ferme, continental ; subst. ἡ χέρσος (s. e. γῆ) la terre ferme, le continent : ἑπὶ χέρσου, Od. κατὰ χέρσον, χέρσῳ, Eschl. sur la terre ferme, sur le continent || 2 stérile, inculte, qui est en friche ; fig. stérile, privé d’enfants [R. Χερ, manquer de ; cf. *χέρης].

χερσόω-ῶ, rendre inculte, laisser en friche : γῆ κεχερσωμένη, Plut. terre en friche [χέρσος].

χεσείω (seul. prés. ) avoir envie d’aller à la selle [χέζω].

χεῦα, ao. épq. de χέω.

χεῦμα, ατος (τὸ) I ce qui s’épanche, ou ce qu’on répand, particul. : 1 courant (d’un fleuve) || 2 libation || II p. suite : 1 bord d’un ouvrage en métal fondu || 2 vase pour les libations [χέω].

χεύομεν, 1 pl. ao. sbj. épq. de χέω.

  1. χεύω, χεύεις, χεύει, fut. épq. de χέω.
  2. χεύω, χεύῃς, χεύῃ, sbj. ao. 1 épq. de χέω.

χέω (impf. ἔχεον, f. χέω, ao. ἔχεα, pf. inus. ; pass. f. χυθήσομαι, ao. έχύθην, pf. κέχυμαι, pl. q. pf. ἐκεχύμην) I verser, répandre : 1 en parl. de liquides : ὕδωρ, faire pleuvoir ou au sens ord. verser de l’eau ; δάκρυα, répandre des larmes ; au pass. : χυθέντος πάγου, Soph. la gelée s’étant répandue || 2 en parl. de l’air, de vapeurs, etc. : χύτο πάλιν ἀήρ, Od. la vapeur se dissipa : κέχυτ’ ἀχλὺς κατὰ ὀφθαλμῶν, Il. un brouillard se répandit sur ses yeux ; χέειν ἠέρα, Od. répandre du brouillard, de l’obscurité ; τύμβῳ χέειν χοάς, Eschl. répandre des libations sur un tombeau || 3 en parl. de choses sèches, laisser tomber, répandre : φύλλα, Il. des feuilles ; ἄλφιτα, Od. de la farine ; δοῦρα, Il. répandre une pluie de javelots ; au pass. : ἐπ’ ἀλλήλοισι κέχυντο, Od. ils étaient jetés les uns sur les autres ; χέειν σῆμα, Il. verser ou amonceler la terre qui marque le lieu de sépulture ; χ. τύμβον, Il. Od. amonceler la terre qui s’élève en tertre, qui forme une tombe ; χ. κόνιν κὰκ κεφαλῆς, Il. secouer de la poussière sur sa tête ; κρέας, Il. servir sur la table des viandes rôties || 4 p. anal. en parl. de pers. ou d’animaux, se répandre à flots ; fig. se jeter avec effusion : ἀμφί τινι, au cou de qqn || 5 p. anal. en parl. du son : φήνην, Od. φθόγγον, Eschl. répandre, faire retentir la voix || 6 fig. χέειν ὕπνον ἐπὶ βλεφάροισιν, Il. Od. verser le sommeil sur les paupières ; δόλον περὶ δέμνια χεῦεν, Od. il répandit une ruse, c. à d. un piège autour du lit ; au pass. : νόσος κέχυται, Soph. la maladie se répand ; ἀμφὶ δὲ οἱ θάνατος χύτο, Il. la mort s’était répandue autour de lui || II en mauv. part, répandre, relâcher : γῆ χείται, Xén. la terre est meuble || III laisser s’affaisser, laisser tomber : χέειν ἡνία ἔραζε, Il. laisser tomber les rênes à terre ; δέσματα ἀπὸ κρατός, Il. rejeter les bandelettes de sa tête ; πτερὰ ἔραζε, Od. jeter des plumes à terre || Moy. χέομαι (impf. ἐχεόμην, f. χέομαι, ao. ἐχεάμην, ao. 2 ἐχύμην, pf. κέχυμαι, pl. q. pf. ἐκεχύμην) I tr. : 1 répandre : κρατῆρα, Plut. le contenu d’un cratère ; épancher : χοάς, Od. des libations || 2 laisser tomber, jeter : πήχεε ἁμφί τινα, ses bras autour de qqn || 3 en mauv. part, relâcher, amollir, acc. || II intr. se répandre : πόντον ἔπι, Il. sur la mer [R. Χυ, répandre, d’où χευ-, χεϝ-, χε- ; cf. χεύω, lat. fu- de fundo].

χέω, χεῖς, χεῖ, fut. du préc.

χέω, χέῃς, χέῃ, sbj. prés. ou ao. de χέω.

χή, crase poét. p. καὶ ἡ.

χηλευτός, ή, όν, adj. verb. du suiv.

χηλεύω, faire un tissu de mailles [χηλή].

χηλή, ῆς, () objet en forme de pince, d’où : I pied, serre ou pince de certains animaux, particul. : 1 pied fourchu des ruminants || 2 pied du loup || 3 serres d’oiseau || 4 griffes de monstres fabuleux || 5 pinces de l’écrevisse || 6 mâchoire et rangées de dents entr’ouvertes dans la gueule du loup, d’où gueule (sel. d’autres, griffes) || II courbure d’un lieu ; particul. : 1 bras d’une digue, travaux avancés d’un port || 2 courbe d’un rivage en forme de croissant || 3 bord saillant en pierre d’un mur destiné à briser les vagues [R. Χα, s’ouvrir ; cf. χάσκω, χαίνω, pf. κέχηνα].

χηλός, ού () coffre pour serrer les vêtements, objets précieux, etc. [R. Χα, s’ouvrir, être ouvert ; v. χαίνω].

χἡμεῖς, crase poét. p. καὶ ἡμεῖς.

χἡμέρα, ας () crase poét. p. καὶ ἡ ἡμέρα.

χήμη, ης () came, sorte de coquillage [χαίνω].

χήν, χηνός (ὁ, ἡ) oie [cf. lat. anser].

χηναλωπεκιδεῦς, έως () petit de l’oie d’Egypte [χηναλώπηξ].

χηναλώπηξ, εκος () oie d’Egypte, sorte de canard [χήν, ἀλώπηξ].

χήνειος, α, ον, ion. χήνεος, η, ον, d’oie [χήν].

χηνιδεύς, εως () oison [χήν].

χηνίσκος, ου () extrémité de la poupe d’un navire recourbée comme le cou de l’oie [χήν].

χήρα, ας () v. χῆρος.

χηραμός, οῦ (, p. ext. ) trou, creux, cavité, tanière [R. Χα, s’ouvrir, être ouvert ; v. χαίνω].

χήρατο, 3 sg. ao. 1 moy. épq. de χαίρω.

χηρεία, ας () veuvage [χηρεύω].

χηρεύω : 1 être vide : ἀνδρῶν}}, Od. d’hommes || 2 être veuf ou veuve || 3 être solitaire, vivre dans la solitude [χῆρος].

χήρη, fém. ion. de χῆρος.

χῆρος, α, ον : 1 dépouillé, vide ; avec un gén. privé ou dépouillé de || 2 particul. privé d’un parent (seul. au fém. et ion. χήρη) et spécial. privée d’un mari : χήρη τινός, Il. privée d’un mari, veuve ; subst. ἡ χήρα, veuve [R. Χα, s’écarter ; cf. χωρίς, χάζομαι].

χηρόω-ῶ (ao. ἐχήρωσα, ao. pass. ἐχηρώθην) : I tr. : 1 rendre vide, désert, acc. || 2 priver || 3 particul. priver d’un époux, d’une épouse, rendre veuve ou veuf || II intr. vivre dans le veuvage [χῆρος].

χηρωσταί, ῶν (οἱ) collatéraux qui héritent à défaut de plus proche parent [χῆρος].

χἡσεῖτε, crase dor. p. καὶ ἥσετε, 2 pl. fut. d’ἵημι.

χῆτος (τὸ), seul. dat. sg. χήτει, manque, défaut ; p. contract. χήτει, à défaut de, faute de, gén. [cf. χατέω].

χἥφθα, crase dor. p. καὶ ἥφθη, ao. 1 pass. 3 sg. d’ἅπτω.

χθαλαμοπτήτης, ου, adj. m. qui vole près de la terre [χθαμαλός, πέτομαι].

χθαμαλός, ή, όν : 1 qui est à terre, qui touche la terre, bas ; τὰ χθαμαλά, Plut. les régions basses || 2 fig, bas, vil || Cp. -ώτερος, sup. -ώτατος [χαμαί].

χθές, adv. hier : ἡ χθὲς ἡμέρα, Plut. le jour d’hier, hier [suppose *χές ; cf. lat. her = *hesi, comme χταμαλός = χαμαί].

χθεσινός, ή, όν, c. χθιζός.

χθιζά, v. χθιζός.

χθιζινός, ή, όν, c. χθιζός.

χθιζός, ή, όν, d’hier : χθιζὸς ἔβη, Il. il est venu hier ; adv. τὸ χθιζόν, ou χθιζόν, hier ; χθιζόν τε καὶ πρώιζα, Il. hier et avant-hier, c. à d. tout récemment [χθές].

χθόνιος, α ou ος, ον : 1 souterrain : χθόνιοι δαίμονες, ou abs. χθόνιοι, les dieux des Enfers ; αἱ χθόνιαι θεαί, les déesses infernales (Dèmèter et Perséphonè, ou les Erinyes) ; ἡ χθονία, la déesse des Enfers (Hékatè) || 2 qui pénètre sous terre, qui va sous terre : χθόνιος Ἑρμῆς, Hermès, conducteur des morts aux Enfers ; χθ. φάμα, Soph. bruit qui parvient aux Enfers.

χθονοστιβής, ής, ές, qui foule la terre [χθ. στείβω].

χθονοτρεφής, ή, ές, nourri par la terre, né de la terre [χθ. τρέφω].

χθών, χθόνος () terre, c. à d. 1 terre, sol ; ἐπὶ χθονί, Il. à terre, sur le sol ; particul. le sol propre à la culture || 2 terre, pays, contrée : χθ. Ὰσία, Eschl. la terre d’Asie ; χθ. Εὐρώπη, Soph. la terre d’Europe ; ξένη, Soph. terre étrangère, hospitalière ; χθ. πατρῴα, Eschl. terre des ancêtres, patrie ; au sens de cité, Etat : νόμους χθονός, Soph. lois de l’Etat || 3ensemble du sol terrestre, terre entière || 4 terre comme séjour des vivants et des morts : ζῶντος καἰ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο, Il. vivant et voyant le jour sur la terre ; au contraire, χθόνα δύμεναι, Il. s’enfoncer sous terre, c. à d. mourir ; abs. οἱ υπο χθονος, Eschl. ceux qui sont sous terre, les morts ; οἱ κατὰ χθονὸς θεοί, Eschl. αἱ κατὰ χθονὸς θεαί, Eschl. les dieux, les déesses des Enfers [cf. χθαμαλός, χαμαί].

Χθών, όνος () Khthôn (litt. la Terre) mère des Titans [v. le préc.].

χῖ (τὸ) indécl. la lettre Χ.

χιλιαρχέω-ῶ (impf. ἐχιλιάρχουν, ao. ἐχιλιάρχησα) être chiliarque ; à Rome, être tribun militaire.

χιλι·άρχης, εω () ion. c. χιλίαρχος.

χιλιαρχία, ας () 1 fonction de chiliarque || 2 fonction de tribun militaire, à Rome [χιλίαρχος].

χιλί·αρχος, ου () 1 commandant de mille hommes || 2 à Rome, tribun militaire || 3 chez les Perses et, plus tard, chez les Macédoniens, le plus haut dignitaire de l’Etat après le roi, sorte de connétable ou de chancelier [χ. ἄρχω].

χιλιάς, άδος () le nombre mille, un millier ; p. ext. un gros chiffre [χίλιοι].

χιλι·έτης et χιλι·ετής, ής, ές, gén. έος, de mille ans [χ. ἔτος].

χίλιοι, αι, α, mille : χίλιοι Πελοποννησίων, Thc. mille Péloponnésiens ; χιλίους καὶ πεντακοσίους, Eschn. mille cinq cents, quinze cents ; πεντακόσιοι καὶ χίλιοι, Xén. m. sign. ; τέτταρας πρὸς τοῖς χιλίοις, Luc. mille quatre ; collect. au sg. ἵππος χιλίη, Hdt. ἵππος χιλία, Xén. mille chevaux, c. à d. corps de mille cavaliers ; subst. οἱ χίλιοι, les mille, n. de magistrats à Argos, à Agrigente, etc.

χιλιό·ναυς, εως (ὁ, ἡ) formé de mille vaisseaux [χ. ναῦς].

χιλιο·ναύτης, dor. χιλιοναύτας ου (ὁ, ἡ) de mille matelots [χ. ναύτης].

χιλιοστός, ή, όν, millième [χίλιοι].

χιλιοστύς, ύος () corps de mille hommes [χιλιοστός].

χιλιο·τάλαντος, ος, ον, qui pèse ou vaut mille talents [χ. τάλαντον].

χιλός, οῦ () fourrage vert, pour la nourriture des chevaux : λαμβάνειν χιλόν, Xén. fourrager ; qqf. gazon sec.

χιλόω-ῶ, mener au fourrage, au vert, au pré, acc. [χιλός].

χίμαιρα, ας () jeune chèvre ; particul. chèvre qu’on immolait avant un combat en l’honneur d’Ἄρτεμις ἀγροτέρα.

Χίμαιρα, ας, () Khimæra (Chimère) monstre de Lycie soufflant du feu, avec tête de lion, corps de chèvre et queue de serpent [cf. χίμαρος].

χίμαρος, ου : 1 ὁ χίμαρος, jeune chevreau || 2 ἡ χίμαρος, jeune chèvre ; p. ext. chèvre [χίμαιρα].

χίμεθλον, ου (τὸ) et χίμετλον, ου (τὸ) engelure.

χιονίζω, couvrir de neige [χιών].

χιονό·βλητος, ος, ον, couvert (litt. battu) de neige [χ. βάλλω].

χιονο·βόλος, ος, ον, qui répand ou amène la neige [χ. βάλλω].

χιονό·κτυπος, ος, ον, battu de neige [χ. κτυπέω].

χιονώδης, ης, ες, neigeux, couvert de neige [χ. -ωδης].

Χίος, ου () Khios (auj. Scio ou Saki-Andassi) île de la côte ionienne, avec une ville du même nom (auj. Scio).

Χίος, ου, adj. m. originaire de Khios : οἱ Χῖοι, ou sans art. Χῖοι, les habitants de Khios ; Χία ναῦς, d’où subst. ἡ Χία, vaisseau de Khios [contract. p. Χίιος, adj. de Χίος].

χιτών, ώνος () A vêtement : I propr. vêtement de dessous, tunique, d’où : 1 tunique d’homme (tunique dorienne en laine, courte et sans manches) ; χ. σχιστός, Plut. tunique fendue, laissant voir les hanches, à l’usage des jeunes filles Spartiates || 2 tunique de femme, tunique ionienne en lin, longue et avec manches || II p. ext. : 1 vêtement, en gén. || 2 vêtement de guerre : χ. χάλκεος, Il. tunique d’airain, c. à d. cotte d’armes ou cuirasse ; χ. στρεπτός, Il. cotte d’armes ou cuirasse formée d’anneaux de métal B tout ce qui enveloppe, particul. : I empeigne ou semelle de soulier || IIenveloppe de pierres, d’où : 1 enceinte || 2 χ. λάινος, Il. tombeau || III t. d’anat. ou de bot. : 1 peau de serpent || 2 pelure de pomme || 3écaille du coquillage χήμη || IV χιτὼν κόκκινος ou φοινικοῦς, Plut. à Rome, drapeau de couleur éclatante, planté devant la tente du général, pour les signaux de marche ou de combat [probabl. mot d’orig. sémit. ; cf. hébreu Kethoneth].

χιτώνιον, ου (τὸ) 1 petite tunique de femme || 2 ironiq. mauvaise petite tunique [dim. de χιτών].

χιτωνίσκος, ου () petite tunique courte pour les hommes [dim. de χιτών].

χιών, όνος () neige ; au plur. flocons de neige ; p. ext. eau glacée [cf. lat. hiems ; v. χειμών, χεῖμα].

χλαῖνα, ion. χλαίνη, ης () 1 vêtement de dessus, manteau de laine épais et chaud qu’on se jetait sur les épaules et qu’on assujettissait avec une agrafe || 2 couverture jetée sur le lit pendant le sommeil [cf. λάχνη, lat. lāna].

χλαμύδιον, ου (τὸ) 1 dim. de χλαμύς || 2 c. χλαμύς.

χλαμυδουργία, ας () confection d’une chlamyde ou de chlamydes [χλ. ἔργον].

χλαμύς, ύδος () chlamyde, sorte de casaque militaire sans manches ; particul. : 1 casaque de cavalerie ou d’infanterie || 2 casaque d’éphèbes servant dans la cavalerie : τῆς χλύμυδος ἔθιγε μόνον, Plut. il vient seulement de toucher à la chlamyde, c. à d. d’entrer dans la classe des éphèbes ; ἐκ χλαμύδος, Plut. au sortir de la classe des éphèbes || 3 casaque de général, portée par les rois, par les acteurs tragiques || 4 casaque de héraut [cf. χλαῖνα].

χλανίδιον, ου (τὸ) dim. de χλανις.

χλανιδο·ποιία, ας () confection de manteaux légers [χλανίς, ποιέω].

χλανίς, χλανίδος () 1 manteau léger de laine fine et précieuse || 2 couverture de laine fine pour un lit [cf. χλαῖνα].

χλευάζω, railler, se moquer : τινά, railler qqn, tourner qqn en dérision ; τι, se moquer de qqe ch. || Moy. railler [χλεύη].

χλευασμός, οῦ () 1 raillerie || 2 plaisanterie [χλευάζω].

χλεύη, ης () rire moqueur, risée ; p. ext. dérision, moquerie.

χλιαίνω (f. -ανῶ, ao. έχλίανα et έχλίηνα, pf. inus.) rendre tiède, échauffer doucement, amollir par l’action d’une chaleur douce ; au pass. s’échauffer doucement [χλίω].

χλιαρός, ά, όν : 1 tiède, d’une chaleur douce || 2 mou, efféminé [χλίω].

χλιδανός, ή, όν, mou, efféminé [χλιδή].

χλιδαω-ῶ : 1 être mou, délicat, efféminé || 2 p. suite, s’enorgueillir, être fier, tirer vanité : τινι, ἑπί τινι, de qqe ch. [χλιδή].

χλιδή, ῆς () 1 mollesse, délicatesse ; vie molle, délices, voluptés ; p. suite, tout ce qui sent la mollesse, la parure, le luxe ; particul. chevelure || 2orgueil, fierté, arrogance [χλίω].

χλίδημα, χλιδήματος (τὸ) parure, luxe [χλιδάω].

χλιδών, χλιδῶνος () harnais somptueux [χλιδή].

χλίδωσις, εως () ornementation [χλιδάω].

χλίω (seul. prés.) être dédaigneux, fier, orgueilleux [cf. χλιαρός, χλιαίνω].

χλόα, dor. c. χλόη.

χλοάζω, germer [χλόη].

χλο·αυγής, ής, ές, qui brille d’un vert tendre ou d’un jaune pâle [χλόη, αὐγή].

χλοερός, ά, όν, c. χλωρός.

χλόη, ης () herbe naissante, pousse ou gazon d’un vert tendre [cf. χλωρός ; lat. helvus, olus ou holus].

Χλόη, ης () Khloè (Chloé) c. à d. verdure ou verdoyante (Dèmèter, comme protectrice des semences).

χλοη·τόκος, ος, ον, qui engendre une verdure nouvelle [χλόη, τίκτω].

χλούνης, ου, adj. de sign. incertaine, ép. du porc sauvage ou du sanglier, chez les poètes épq. ; sel. les uns, qui est dans sa verdeur (χλόη) c. à d. jeune, robuste ; sel. d’autres, châtré [χλόη, εὐνή].

χλοῦνις () fleur de jeunesse, puberté [χλούνης].

χλωρεύς, έως () sorte d’oiseau de couleur jaunâtre, p.-ê. le même que χλωρίων.

χλωρηίς, χλωρηίδος, adj. f. jaunâtre ; ou sel. d’autres, qui chante dans la verdure, en parl. du rossignol [χλωρός].

χλωρίς, χλωρίδος () femelle du loriot (v. χλωρίων) [χλωρός].

χλωρίων, χλωρίωνος () oiseau de couleur jaunâtre ou jaune, p.-ê. le loriot [χλωρός].

χλωρό·κομος, ος, ον, à la chevelure verdoyante ou verte [χλ. κόμη].

χλωρό·πτιλος, ος, ον, au plumage verdâtre ou jaune [χλ. πτίλον].

χλωρός, ά, όν : I d’un vert tendre comme les jeunes pousses, d’où : 1 d’un vert clair ou pâle, d’un vert jaunâtre || 2 d’un jaune pâle ou clair || 3 p. ext. pâle en gén., de couleur terne ou grise || II vert, p. opp. à sec, c. à d. qui a toute sa sève, encore frais : ῥοπαλόν χλωρόν, Od. massue de bois encore vert ; p. ext. frais, récent : τυρὸς χλωρός, Ar. fromage frais ; χλ. αἷμα, Soph. sang frais, jeune ; χλωρὸν δάκρυ, Eur. larme fraîchement versée [χλόος].

χλωρότης, χλωρότητος () 1 couleur d’un vert pâle ; p. ext. couleur blême, pâleur || 2 verdeur, fraîcheur, vigueur [χλωρός].

χνοάζω, avoir son premier duvet, sa première barbe ; p. anal. χν. λευχανθὲς κάρα, Soph. avoir la première floraison de cheveux blancs [χνόος].

χνοάω-ῶ (seul. prés. et impf.) avoir son premier duvet, sa première barbe [χνόος].

χνόη, ης () 1 écrou de fer au centre du moyeu, où s’adapte l’essieu d’une voiture || 2 p. suite, bout de l’essieu dans le moyeu [cf. κνάω].

χνόος-οῦς, όου-οῦ () toute efflorescence ; particul. : 1 écume de la mer || 2 premier duvet, la barbe naissante ; fig. teinte d’archaïsme en parl. du style [cf. κνάω].

χόανος, ου () litt. récipient d’un métal en fusion, particul. : 1 écheno de fondeur, sorte d’entonnoir par où l’on verse le métal fondu || 2 creuset de fondeur [χέω].

χοάς, acc. pl. de χοή.

χόας ou χοᾶς, acc. pl. de χοεύς [v. χόος.]

χόες, χοεύς, v. χόος.

χοή, ῆς () libation ; particul. libation en l’honneur des morts [χέω].

χοή·ρης, ης, ες, qui sert aux libations funéraires [χοή, ἄρω].

χοη·φόρος, ου (ὁ, ἡ) choéphore, c. à d. qui porte des libations ou des offrandes funéraires [χοή, φέρω].

χοἱ, crase poét. p. καὶ οἱ.

χοἵδε, crase poét. p. καὶ οἵδε.

χοινῖξ, χοίνικος () 1 mesure de blé de quatre ou plus vraisembl. de trois cotyles (cf. κοτύλη) c. à d. un peu plus d’un litre, d’où ration de blé : χ. ἀλφίτων, Thc. πυρῶν, Plut. un chénice de farine, de blé ; χοινίκος ἐμῆς ἅπτεσθαι, Od. toucher à mes provisions, c. à d. manger ou vivre à mes frais ; ἐπὶ χοίνικος καθῆσθαι, Plut. manger sa ration sans plus s’inquiéter de rien, litt. s’asseoir inerte, une fois la ration du jour assurée || 2 morceau de fer ou de bois percé, sorte d’entrave pour les esclaves [χέω].

χοἷον, crase att. p. καὶ οἷον.

χοιραδώδης, ης, ες, scrofuleux [χοιράς, -ωδης].

χοιράς, χοιράδος, adj. f. qui a la forme d’un cochon, particul. d’un dos de cochon ; subst. ἡ χ. écueil, récif ; d’où : 1 île pierreuse et peu élevée || 2 p. anal. au pl. humeurs ou taches à fleur de peau, écrouelles [χοῖρος].

χοίρειος, α, ον et χοίρεος, α, ον, de cochon, de porc ; τὰ χοίρεια, Plut. viande de porc [χοῖρος].

χορίδιον, ου (τὸ) petit cochon [dim. de χοῖρος].

χοιρίνη, ης () petit coquillage de mer, dont les juges athéniens se servaient pour voter.

χοίρινος, η, ον, de cochon, de porc ; subst. ἡ χοιρίνη (s. e. δορά) couenne de porc [χοῖρος].

χοιρίον, ου (τὸ) petit cochon [χοῖρος].

χοιρό·θλιψ, χοιρόθλιδος (ὁ, ἡ) débauché [χοῖρος, θλίβω].

χοιρο·κομεῖον, ου (τὸ) 1 cage d’osier pour les petits cochons || 2 linge pour les femmes [χοῖρος, κομέω].

χοιρό·κτονος, ος, ον, qui concerne un cochon tué ou offert en sacrifice [χ. κτείνω].

χοιρο·πώλης, dor. χοιροπώλας, α () marchand de cochons [χ. πωλέω].

χοῖρος, ου (ὁ, ἡ) petit cochon ; p. ext. cochon engraissé, porc.

χολάς, χολάδος (), au pl. intestins [cf. χόλιξ, χορδή ; lat. hīra, d’où, ira ; dim. hillæ ; hariolus, haruspex].

χολάω-ῶ (seul. prés.) être bilieux, p. suite être mélancolique [χολή].

χολέρα, ας () choléra, maladie.

χολεριάω-ῶ, être atteint du choléra [χολέρα].

χολερικός, ή, όν, malade du choléra, cholérique [χολέρα].

χολή, ῆς () 1 bile, fiel ; fig. colère, haine : χολὴν ἔχειν, avoir de la bile, être irascible ou irrité ; χολὴν ἐμεῖν, Plut. vomir sa bile, c. à d. être médisant, tenir de méchants propos ; πάνυ ἐστί μοι χολή, Ar. cela me donne du dégoût, m’est insupportable || 2 vésicule du fiel [R. Χαρ, Χαλ, briller; cf. χόλος, χλόη, χλωρός ; lat. fel, cf. fulvus, helvus, gilvus].

χολ·ημεσία, ας () vomissement de la bile [χολή, ἐμέω].

χολικός, ή, όν, bilieux [χολή].

χόλιξ, χόλικος () boyau ; d’ord. au pl. tripes.

χόλος, ου () 1 bile ou fiel || 2 fig. colère, haine, ressentiment, rancune : χ. τινός, colère éprouvée par qqn, ou au sujet de qqn ou de qqe ch., rar. contre qqn ; χόλον ἔχειν τινός, Soph. avoir du dépit ou du ressentiment au sujet de qqn ou de qqe ch. ; χολον ἔχειν τινί, Eur. avoir du dépit ou être irrité contre qqn ; en parl. des animaux, fureur [cf. χολή, lat. fel].

χολόω-ῶ (f. χολώσω, ao. ἐχόλωσα, pf. inus.) exciter la bile, mettre en colère, irriter : τινα, qqn ; τινά τινι, qqn par qqe ch. ; au pass. s’irriter, être irrité : τινι, τινος, contre qqn ou au sujet de qqn ou de qqe ch. ; avec un gén. accompagné d’un part. : τινος κταμένοιο, Il. s’irriter de la mort de qqn ; ἔκ τινος, par suite de qqe ch. || Moy. (f. χολώσομαι, ao. ἐχολωσάμην, f. ant. κεχολώσομαι) s’irriter [χόλος].

χολώδης, ης, ες, irascible [χόλος, -ωδης].

χολώσεαι (2 sg. sbj. ao. moy. épq.) χολόω, χολωσέμεν (inf. fut. act. épq.) de χολόω.

χολωτός, ή, όν, irrité [adj. verb. de χολόω].

χήνδρος, ου () petit corps dur et rond, grain (de sel, d’encens, etc.) ; particul. : 1 grain de froment ou d’épeautre mondé et concassé, gruau ; p. suite, tisane de gruau || 2 p. ext. froment, épeautre ; en gén. céréales dont on fait du gruau || 3 cartilage ; au pl. cornes naissantes des jeunes cerfs.

  1. χόος-χοῦς et χοεύς, gén. χοέως-χοῶς ou χόος, dat. χοί, acc. χοᾶ (contr. de χοέα) ; pl. nom. χόες, gén. χοῶν, dat. χουσί, acc. χόας ; duel. inus. ( et ) 1 ὁ χοῦς, conge, mesure pour les liquides, de la contenance de douze κοτύλαι (envir. 3 litres un quart) || 2 οἱ χόες, fête des Conges, le 2e jour des Anthestéries [R. , d’où Χου, Xoϝ ; cf. χέω ; v. le suiv.].
  2. χόος-χοῦς, gén. χόου-χοῦ ( et ) monceau de terre, particul. terre enlevée d’une excavation et amoncelée [R. , répandre, d’où par renforc. Χου, Xoϝ ; d’où subst. χόος pour *χόϝος ; v. χέω].

χορ·αγός, dor. c. χορηγός.

χορ·αύλης, ου () joueur de flûte qui accompagne un chœur de danse [χορός, αὐλέω].

χορδή, ῆς () 1 corde à boyau, corde d’un instrument de musique : χορδὰς κινεῖν, Plut. toucher des cordes d’un instrument ; prov. μηδὲν πρὸς τὴν χορδήν, Luc. nullement en mesure || 2andouille, boudin.

χορδο·λογέω-ῶ, accorder un instrument avant de jouer [χορδή, λεγω].

χορδοστροφία, ας () torsion ou tension des cordes d’un instrument de musique [χορδή, στρέφω].

χορεία, ας () 1 danse ; p. anal. mouvement du corps mesuré, réglé, après le repas ; mouvement régulier des mondes, du soleil || 2 particul. danse ou chœur de jeunes filles, ronde || 3 chant en chœur.

χορεῖος, α, ον : 1 qui concerne les chœurs, les danses || 2 qui préside aux chœurs, aux danses [χορός].

χορευτής, οῦ () danseur, celui qui figure dans un chœur, choriste [χορεύω].

χορευτικός, ή, όν, qui concerne les chœurs de danse ou les choristes [χορεύω].

χορεύω (f. χορεύσω, ao. ἐχόρευσα, pf. κεχόρευκα ; pass. ao. ἐχορεύθην, pf. κεχόρευμαι) I intr. danser une ronde, danser en chœur ; particul. mener un chœur de fête : τινι ou περί τινα, en l’honneur de qqn ; au pass. impers. : κεχόρευται ἡμῖν, Ar. notre rôle de danseurs est terminé || II tr. : 1 fêter ou célébrer par un chœur de danse, acc. || 2 remplir du bruit ou de l’agitation d’un chœur || Moy. fêter ou célébrer par un chœur : φροίμιον, Eschl. le prélude d’une fête, c. à d. préluder à une fête par des chœurs de danse [χορός].

χορηγέωω (f. χορηγήσω, ao. ἐχορήγησα ; pf. pass. κεχορήγημαι) 1 conduire le chœur || 2 chez les Att. être chorège, c. à d. faire la dépense d’équipement et d’organisation d’un chœur ; abs. χορηγοῦσιν μὲν οἱ πλούσιοι, χορηγεῖται δὲ ὁ δῆμος, Xén. les riches pourvoient aux dépenses d’organisation des chœurs, et le peuple profite de ces dépenses ; p. ext. faire les frais d’une chose, pourvoir aux dépens de : ταῖς ἡδοναῖς, Eschn. ταῖς ἐπιθυμίαις, Luc. subvenir aux dépenses qu’on fait pour ses plaisirs, pour la satisfaction de ses caprices, etc. ; τινί, pourvoir aux besoins de qqn ; τι, fournir qqe ch. ; τινί τι, procurer qqe ch. à qqn ; Πομπήιος ἔκ τε γῆς καὶ θαλάττης χορηγούμενος, Plut. Pompée qui tirait ses ressources à la fois de la terre et de la mer [χορηγός].

χορηγία, ας () 1 fonction de chorège, c. à d. soin d’équiper et d’organiser un chœur de danse, d’où les frais de cet équipement || 2 p. ext. approvisionnement, fourniture, ressources, en gén. ; particul. ressources d’une armée, revenus d’un Etat, moyens de subsistance [χορηγός].

χορηγικός, ή, όν, qui concerne le chorège ou la fonction du chorège : χορηγικοὶ τρίποδες, Plut. trépieds consacrés par le chorège dont les chœurs avaient obtenu le prix [χορηγός].

χορ·ηγός, οῦ () 1 celui qui conduit le chœur, chef d’un chœur de danse ou de musique, p. anal. celui qui conduit une troupe, un cortège || 2 chorège, celui qui fait les frais d’équipement d’un chœur ; p. ext. celui qui fait la dépense d’une chose, qui pourvoit à, qui fournit les ressources nécessaires : τινι, τινος, pour qqe ch. [χορός, ἡγέομαι].

χορικός, ή, όν, qui concerne les chœurs, les danses ; τὸ χορικόν, chœur dans les pièces de théâtre [χορός].

χορικῶς, adv. en formant un chœur.

χορο·διδάσκαλος, ου () directeur des chœurs, celui qui préside aux exercices et aux répétitions [χορός, δ.].

χοροι·τυπνία, ας () action de frapper (la terre) en chœur, danse en chœur [χ. τύπτω].

χορο·λέκτης, ου () celui qui choisit et ordonne les figurants d’un chœur [χ. λέγω].

χορόνδε, adv. à la danse (aller) [χορός, -δε].

χορο·ποιος, ος, όν : 1 qui compose ou arrange un chœur de danse || 2 qui conduit un chœur, une danse [χ. ποιέω].

χορός, οῦ () chœur, c. à d. : 1 chœur de danse, danse exécutée par plusieurs personnes et ordin. accompagnée de chants : χοροὺς ἱστάναι, Plut. former des chœurs ; ἐς χορὸν ἔρχεσθαι, Od. aller à la danse ou à la ronde ; χορὸν ἰέναι, Od. χορὸν εἰσοιχνεῖν, Od. m. sign. ; χορὸν ἅπτειν, Eschl. former (litt. nouer) une ronde || 2 chœur, troupe de personnes qui figurent dans une danse : κυκλικὸς, ἐγκύκλιος ou κύκλιος χορός, chœur formant le cercle, c. à d. formant une ronde autour de l’autel, particul. dans les fêtes de Bacchus ; χορὸν αἰτεῖν, Ar. demander (aux magistrats, particul. à l’archonte, l’autorisation de former) un chœur, c. à d. de faire représenter une pièce nouvelle ; χορὸν ἱστάναι, Xén. ou εἰσάγειν, ou ἄγειν, faire paraître le chœur sur la scène ; ἐξάγειν, Xén. faire sortir le chœur ; τοῦ χοροῦ ἡγεῖσθαι, προεστάναι, προστατεύειν, être chef du chœur, conduire le chœur || 3 p. ext. troupe, cercle, groupe de personnes, d’animaux, de choses : μελιττῶν, El. la troupe des abeilles ; χοροὶ πρόσθιοι, Ar. la rangée des dents de devant || 4 chant exécuté par le chœur || II lieu où l’on danse [R. Χαρ, briller].

χορτάζω (f. άσω) engraisser de fourrage ou d’herbe, engraisser, acc. [χόρτος],

χορταῖος, α, ον, de fourrage, d’herbe χ. χιτών, tunique d’une étoffe à longs poils que les Silènes portaient au théâtre et qui figurait le feuillage dont ils se couvraient à l’origine [χόρτος].

χόρτος, ου () I lieu entouré d’arbres et de haies, enceinte ; particul. enceinte d’une cour || II herbe, particul. : 1 fourrage vert ou sec : κοῦφος, Xén. fourrage léger, c. à d. foin || 2 pâture des animaux, en gén. || 3 p. ext. nourriture grossière [R. Χερ, prendre, saisir, contenir ; cf. lat. hortus et cohors].

χοῦν, acc. de χοῦς.

χοῦς () v. χόος.

χουσί, dat. pl. de χόος-χοῦς.

χοῦσι, 3 pl. prés. ind. de χόω.

χοὗτος, χοὕτω, crase poét. p. καὶ οὗτος, καὶ οὕτω.

χόω (impf. ἔχουν, ao. ἔχωσα ; pass. f. χωσθήσομαι, ao. ἐχώσθην, pf. inf. κεχῶσθαι) c. χῶννυμι.

χρᾷ, 3 sg. prés. ind. de χράω, ou rar. c. χρῇ, 2 sg. prés. ind. de χράομαι.

χραίνω (ao. ἔχρανα ; ao. pass. ἐχράνθην) : I toucher légèrement à la surface, effleurer, raser ; p. anal. : τι αἵματι, Eur. arroser ou souiller (une épée) de sang || II p. suite : 1 teindre, colorer || 2 salir, souiller ; fig. souiller par le meurtre, l’inceste, l’adultère, etc. : τὸ τῆς φιλίας ὄνομα, El. souiller le nom de l’amitié || Moy. salir, souiller, teindre qqe ch. à soi : χεῖρα φόνῳ, Soph. teindre ou rougir sa main d’un meurtre [cf. χραύω, χράω].

*χραισμέω (fut. ήσω, ao. 1 ἐχραίσμησα, ao. 2 ἔχραισμον, pf. inus.) être utile, être secourable, porter secours : τινι, à qqn ; τι, en qqe ch. ; οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον χραῖσμε, Il. litt. sa massue ne lui fut d’aucun secours quant à la mort, c. à d. ne put le préserver de la mort [χραίσμη, assistance, secours, de χραω].

χραισμησέμεν, inf. fut. épq. de *χραισμέω.

χράομαι, v. χράω 2.

χρᾶσθαι, inf. prés. moy. de χράω.

χρᾶται, 3 sg. prés. ina. ion. de χράομαι, v. χράω 2.

χραύω (seul. ao. sbj. 3 sg. χραύσῃ) toucher légèrement à la surface, blesser légèrement [éol. c. le suiv.]

1 *χράω (seul. à l’impf. 3 sg. ἔχραε et 2 pl. ἐχράετε) toucher légèrement à la surface, effleurer ; avec un suj. de pers. tomber sur, fondre sur : τινι, sur qqn ; δῶμα χ. ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν, Od. s’abattre sur une maison pour en boire et en manger tout le contenu (sel. d’autres, δῶμα est rég. des deux verbes) [R. Χρα, effleurer, toucher].

2 χράω (f. χρήσω, ao. ἔχρησα. Les contr. sont en η : prés. 3 sg. χρῇ, impf. 3 sg. ἔχρη) A act. prêter : τινί τι, qqe chose à qqn pour son usage || B Moy. χράομαι-ῶμαι (f. χρήσομαι, ao. ἐχρησάμην, pf. κέχρημαι, ao. au sens pass. ἐχρήσθην ; les contr. sont en η : prés. χρῶμαι, χρῇ, χρῆται ; inf. χρῆσθαι) prendre une chose en main, se l’approprier, se faire donner pour un usage provisoire ; d’où emprunter, prendre à crédit : I avec l’acc. : 1 se faire prêter, emprunter : τι, qqe ch. ; παρά τινος, emprunter à qqn ; πάντα χρέεσθαι (ion.) δι’ ἀγγέλων, Hdt. se faire tout transmettre par des messagers || 2 p. suite, prendre en main, entreprendre, mettre en pratique : τὴν ἐμπειρίαν, Isocr. l’expérience (des choses militaires) || 3 entreprendre : τί χρήσομαι, χρήσωμαι, ou χρησαίμην ; etc. Att. que dois-je, que vais-je entreprendre, à quoi bon ? χρῆσθαι ὅ τι ἂν βούλωνται, Thc. faire d’eux ce qu’on voudrait, se livrer à discrétion || II avec double neg. : νόμιμα πλεῖστα ἀρετῇ χρ. Thc. observer très bien les lois de la justice ; ἐλάχιστα λογισμῷ χρ. Thc. user très peu du raisonnement ; πλείω χρ. θαλάσσῃ, Thc. avoir une plus grande habitude (pour soi-même) de la mer ; σὺ μὴ πάντα θυμῷ χρέω, Hdt. ne t’abandonne pas complètement à la colère ; ᾢ ἂν βούληται ἕκαστα χρῆσθαι, Xén. employer chaque chose comme il veut ; τί ἄλλο χρ.; Thc. que faire autre chose ? τί χρήσομαί τινι; Att. οὐκ οἶδα ὅτι χρ. τινι, Att. avec un rég. de pers. que dois-je faire de qqn ? je ne sais ce que je dois faire de qqn, c. à d. entreprendre avec lui ; τι χρ. ἐμαυτῷ, ἐμοί, σαυτῷ, αὐτῷ, etc. ; Att. que dois-je faire de moi, de toi, etc. ? comment m’y prendre avec moi, avec toi, etc. ? || III avec un dat. se servir de, user de : 1 en parl. de pers. avoir affaire avec, avoir des relations avec : χρ. τινι, avoir des relations avec qqn ; χρ. Πλάτωνι, Pur. étudier les ouvrages de Platon ou suivre la doctrine de Platon ; χρ. τινι, Xén. avoir des relations amicales avec qqn ; ἐμοὶ χρ. κριτῇ, Eur. si on se sert de moi comme juge, c. à d. à mon jugement, d’après moi ; χρ. τινι φίλῳ ou πολεμίῳ, Xén. avoir qqn pour ami ou pour ennemi ; χρ. τινι ὡς φίλῳ, ὡς πολεμίῳ, Thc. Xén. avoir avec qqn des relations comme avec un ami ou un ennemi, c. à d. le traiter en ami ou en ennemi ; φιλικῶς χρ. τινι, Xén. traiter qqn en ami ; χρ. τοῖς θεοῖς, avoir affaire aux dieux, les honorer, les admettre comme divinités, ou être en relations avec eux pour leur adresser une demande, une prière ; ἵππῳ χρῆσθαι, Xén. manier le cheval, aller à cheval ; οὐ ποδὶ χρησίμῳ χρῆσθαι, Soph. ne pas se servir d’un pied utile, c. à d. où l’on ne peut se servir du pied, d’où l’on ne peut se tirer ; τῷ σώματι χρ. disposer de son corps, le gouverner de telle ou telle façon, en tirer parti || 2 de même construit avec un nom abstrait marquant l’idée d’un sentiment, d’une passion, χρῆσθαι forme une locut. équival. au verbe correspond. au subst. exprimé : χρ. ὀργῃ, Hdt. se laisser aller à la colère ; χρ. ταῖς ἐπιθυμίαις, Thc. s’abandonner à ses passions ; χρ. ὠμότητι, Plut. user de cruauté ; χρ. ἀληθεῖ λὁγῳ, Hdt. user de sincérité, dire la vérité ; νὁμῳ χρ. observer la loi ; χρ. τοῖς κακοῖς, mettre à profit l’adversité, Eur. ou éprouver l’adversité, Eur. Plut. ; χρ. τοῖς ἁμαρτήμασι, Isocr. tomber dans des fautes ; τοῖς πράγμασι χρ. Att. savoir s’accommoder des circonstances, savoir en user avec elles, les mettre à profit, ou diriger les affaires ; en parl. des phénomènes naturels : χρ. γαληνείᾳ, Eur. avoir du beau temps ; ὀμβροις, Plut. avoir de la pluie ; en parl. d’arts, de sciences, d’industrie : τέχνῃ, Xén. exercer un art ; γεωργίᾳ, Xén. s’adonner à l’agriculture ; ἐμπορίᾳ, Plut. exercer le commerce ; au pf. au sens du prés. : φρεσὶ γὰρ κέχρητ' ἁγαθῇσι, Od. car elle avait un bon esprit, un esprit sage ; ou au sens du pf. : συμφορῇ κεχρημένος, Hdt. ayant éprouvé un malheur ; à l'ao. pass. être employé : αἱ δὲ οὐκ ἐχρήσθησαν, Hdt. on n’en fit point usage, ils ne furent pas utilisés, en parl. de vaisseaux [R. Χpa, prendre ; cf. χειρ].

3 χράω-ῶ (f. χρήσω, ao. ἔχρησα, pf. κέχρηκα) faire savoir, en parl. d’un oracle ou d’un dieu, acc. ; d’où rendre un oracle : τινί τι, faire connaître à qqn la réponse d’un dieu ; abs. τοῦ θεοῦ χρήσαντος, Thc. le dieu ayant fait connaître sa réponse ; χρῆσαι γῆν οἰκεῖν, Thc. ordonner ou répondre d’habiter une terre ; ἔχρησας ὥστε τὸν ξένον μητροκτονεῖν, Eschl. tu as ordonné par ton oracle à ton hôte de tuer sa mère || Pass. (ao. ἐχρησέθην, pf. κέχρησμαι ou κέχρημαι) être annoncé par l’oracle ; τὸ χρησθέν, la réponse de l’oracle ; τὰ χρησθέντα, Soph. les déclarations de l’oracle ; μαντεῖα ἃ τοῦδ' ἐχρήσθη σώματος, Soph. les prédictions faites au sujet de ce corps ; en part. abs. : χρησθὲν αὐτῷ τοῦτο παθεῖν Thc. comme l’oracle lui avait annoncé qu’il subirait ce traitement || Moy. χράομαι-ῶμαι (f. χρήσομαι ; la contract. en α à l’inf. χρᾶσθαι) se faire donner, d’où obtenir une réponse d’un dieu, d’un oracle, interroger ou consulter un oracle, abs. ; χρ. μαντηίῳ, Hdt. consulter un oracle ; χρ. ψυχῇ Τειρεσίαο, Od. consulter l’âme de Tirésiàs [R. Xpa, prendre].

4 *χράω (2 sg. χρῇς ou χρῆς, 3 sg. χρῇ) avoir besoin ; au pf. moy. κέχρημαι, au sens d’un prés. : οὐ πόνων κεχρήμεθα, Eur. nous n’avons pas besoin de ces ennuis ; au part. χεχρημένος : 1 qui a besoin : τινός, de qqe ch. || 2 abs. qui est dans le besoin, pauvre, indigent [R. Xpa, prendre, d’où avoir besoin ; cf. χρήμα, χρήσις, etc.].

χρέα, v. χρέος.

χρέεο, var. de χρέω [cf. χρέω].

χρέεσθαι (inf. prés. ion.), χρέεται (3 sg. prés. ind. ion.) de χράομαι, moy. de χράω 2 ou de χράω 3.

χρεία, ας () I usage, emploi, c. à d. : 1 en gén. usage qu’on fait d’une chose : ὑπὸ τὴν χρείαν ὀνόματα, Plut. mots usités ; χρεία τῶν ὀνομάτων, Plut. emploi des mots ; p. suite, service, fonction : χρ. εἰρηνικαί. Plut. service en temps de paix ; χρ. πολιτικαί, Plut. services publics ; τὴν χρείαν ἐπιτελεῖσθαι, Plut. arriver au terme de sa fonction ; au plur. αἱ τοῦ σώματος χρεῖαι, Xén. les emplois du corps, les fonctions pour lesquelles on se sert du corps || 2 manière de se servir de qqe chose ou d’en user avec qqn, commerce habituel, relations : πρὸς ἀλλήλους, Plat., relations des hommes les uns avec les autres || II matière dont on fait usage, particul. : 1 objet dont on se sert : χρεῆαι ναυτικαί, El. agrès d’un navire || 2 fig. matière à discussion, question ou sujet qu’on traite || 3 t. de rhét. sujet de développement, lieu commun ; p. suite, maxime, sentence, d’où trait d’esprit, bon mot || III profit qu’on retire de l’usage d’une chose, profit, avantage : χρείας παρέχεσθαί τινι, Dém. παρέχειν, Plut. procurer des avantages ou rendre des services à qqn || IV besoin, nécessité : 1 en gén. : διὰ χρείαν, Xén. ὑπὸ χρείας, Plut. χρείας ὕπο, Eschl. par nécessité ; ἵν' ἕσταμεν χρείας, Soph. (considérant) dans quel besoin nous sommes ; πρός τι χρείας; Soph. pour quel besoin ? en vue de quoi ? χρείᾳ πολεμεῖν, Soph. lutter contre la nécessité ; φορβῆς χρείᾳ, Soph. par besoin de nourriture ; χρείαν ἔχειν τινός, Eschl. avoir besoin de qqn ; αἱ περὶ τὸ σῶμα χρεῖαι, Plut. les besoins du corps ; τῆς χρείας ἐπικειμένης, Plut. ou ἐπιστάσης, Luc. le besoin s’imposant ; χρεία ἔχει μέ τινος, Soph. j’ai besoin de qqe ch. ; ἐν χρείᾳ τινὀς γἱγνεσθαι, Plut. ou εἶναι, Plat. être dans la nécessité de qqe ch. ; avec un gén. de pers. : τοιάνδε σου χρείαν ἔχω, Eschl. tel est le besoin que j’ai de toi, voilà le service que j’attends de toi, voilà ce que je désire de toi || 2 résultat du besoin, pauvreté, indigence [χρέος].

χρείη, opt. prés. de χρή.

χρεῖος, ion. et épq. c. χρέος.

χρειώ, όος-οῦς () v. χρέω.

χρειώδης, ης, ες, utile, profitable, avantageux à, dat. ; τὸ χρ. l’utile || Sup. -έστατος [χρεία, -ωδης].

χρείων, part. prés. épq. de χράω 3.

χρεμετάζω (impf. poét. χρεμέτιζον, ao. ἐχρεμέτισα) hennir.

χρεμετισμός, οῦ () hennissement.

χρεμετιστικός, ή, όν, qui a la faculté ou l’habitude de hennir [χρεμετίζω].

χρέμης, ητος () sorte de poisson de mer.

χρέο, var. de χρέω [cf. χρέεο].

χρεοκοπέω-ῶ, faire banqueroute ; d’où tromper, duper [χρέος, κόπτω].

χρεοκοπία, ας () banqueroute [v. le préc.].

χρεοκοπίδαι, ῶν (οἱ) litt. « les banqueroutiers », nom des partisans de la σεισάχθεια de Solon [χρεσκοπέω].

χρεολυτέω-ῶ, payer une dette [χρέος, λύω].

χρεέμενος, part. prés. ion. de χράω 2.

χρεόν, ion. c. χρέων, v. χρή.

χρεένται, 3 pl. prés. ind. ion. de χράω 2.

χρέος (τὸ) gén. χρέεος-χρέους (dat. inus., acc. χρέος ; pl. χρέεα-χρέα, gén. χρεῶν, dat. inus., acc. χρὲα ; duel inus.), nécessité, obligation, d’où : 1 dédommagement, indemnité, satisfaction || 2 restitution d’un objet volé || 3 acquittement d’une promesse || 4 en gén. χρέα λαμβάνειν, Plut. contracter des dettes ; χρεῖος (épq.) ὀφείλειν τινί, Il. avoir une dette envers qqn ; χρέος ἀποστήσασθαι, Il. ἀποδοῦναι, Ar. διαλύειν, Plut. acquitter une dette ; ἀνιέναι, Plut. ou ἀφιέναι, Luc. remettre une dette ; ἀφαιρεῖσθαι, Plut. abolir les dettes ; fig. dette à payer pour une faute || 5 besoin : χρέος ἔχειν τινός, Ar. avoir besoin de qqe ch. || 6 utilité, d’où intérêt, ce qui intéresse ou concerne qqn : τὸ σὸν φρουρῆσαι χρέος, Soph. c’est ton affaire de veiller ; χρέος σὸν τόδε ἀνευρίσκειν, Eur. c’est ton affaire de trouver cela ; σὸν οὐκ ἔλασσον ἢ κείνης χρέος, Eur. non moins dans ton intérêt que dans le sien [R. Χαρ, d’où Χρα, prendre, saisir ; v. χράω].

χρέουσα, part. prés. fém. ion. de χράω 3.

χρεώ, 2 sg. impér. prés. ion. de χράομαι, moy. de χράω 2 [cf. χρέο et χρέεο].

χρεώ, gén. χρεόος-χρεοῦς () besoin, nécessité : χρειοῖ (ion. p. χρεοῖ) ἀναγκαίῃ, Il. par l’effet d’une dure nécessité ; avec le gén. : ἵν’ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστί, Od. là où il n’est pas besoin de câble ; χρειώ με ἵκει τινός, Od. ou χρειώ με ἱκάνεται, Il. Od. ou γίγνεται, Il. ou ἐστί τινος, Il. j’ai besoin de qqe ch. ; τίπτε δέ σε χρεώ; Il. quel besoin as-tu de cela ? τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο; Il. qu’as-tu besoin de moi ? χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σέ, Il. nous avons, toi et moi, besoin de prudence ; avec une prop. inf. : οὐδέ τί μιν χρεὼ νηῶν ἐπιβαινέμεν, Od. il n’est pas besoin qu’il monte sur des navires [R. Χρα, prendre ; cf. χράω 2, χρεία et χρέος].

χρεώμενος, η, ον, ion. c. χρώμενος, part. de χράομαι.

χρεών, part. neutre de l’impers. χρή.

χρέωνται, 3 pl. prés. ind. ou sbj. ion. de χράομαι.

χρέως, (τὸ) indécl., att. c. χρέος.

χρεώστης, ου () débiteur [χρέος].

χρε·ωφειλέτης, ου () débiteur [χρέος, ὀφείλω].

χρή : A impers. aux temps suiv. : prés. χρή, d’où sbj. χρῇ, opt. χρείη, ''inf. χρῆναι, part. χρεών ; impf. ἐχρῆν ou χρῆν, f. χρήσει et qqf. f. moy. χρῆσται) I il est besoin, il est nécessaire, il faut : 1 avec l’inf. : ποθεῖν ἃ μὴ χρὴ (s. e. ποθεῖν) Eschl. regretter ce qu’il ne faut pas ; ὡς χρή, Eschl. comme il faut || 2 avec la prop. inf. : τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι; Il. qu’est-ce qui te force à dire cela ? οὐδέ τι σε χρὴ νηλεὲς ἦτορ ἔχειν, Il. il ne faut pas que tu aies un coeur impitoyable ; avec ellipse de l’inf. : τίπτε μάχης ἀποπαυέαι; οὐδέ τι σε χρή (s. e. ἀποπαύεσθαι), Il. pourquoi cesses-tu le combat ? il ne le faut pas || 3 rar. avec un dat. de pers. et un inf. : ἄλλῳ γὰρ ἤ μοι χρὴ τῆσδ’ ἄρχειν χθονός; Soph. est-ce pour un autre ou pour moi, c. à d. dans l’intérêt d’un autre ou dans le mien que je dois gouverner ce pays ? || 4 avec un gén. de ch. et un acc. de pers. : μυθήσεαι ὅττεό σε χρή, Od. tu diras ce qu’il te faut ; οὐ μέν σε χρὴ ἔτ’ αἰδοῦς, Od. tu n’as plus besoin d’une fausse honte ; τί με χρὴ μητέρος αἴνου; Od. qu’ai-je besoin de faire l’éloge de ma mère ? || II en parl. du destin, il est fatal, c’est l’arrêt du destin : χρῆν γὰρ Κανδαύλῃ γένεσθαι κακῶς, Hdt. car il fallait qu’il arrivât malheur à Candaule ; subst. τὸ χρῆν, la fatalité, le destin || B impf. 2 sg. χρῆσθα, Ar. tu devais || C part. prés. neutre χρεών, indécl. : I avec ou sans ἐστί, il est nécessaire de, il faut, suivi d’un inf. ou d’une prop. inf. : τοῖς ἐμοῖς αὐτὴν χρεὼν τόξοις ἁλῶναι, Soph. c’est l’arrêt du destin qu’elle soit prise avec le secours de mes flèches || II à l’acc. abs. quand il faut : χρεόν (ion.) μιν μὴ λέγειν τὸ ἐόν, Hdt. quand il lui fallait ne pas dire ce qui était ; ὑμεῖς οὐ χρεὼν ἄρχετε, Thc. vous commandez quand il ne le faut pas, c. à d. sans droit || III subst. et indécl. seul. aux nom., gén. et acc. τὸ χρεών, ion. τὸ χρεόν, ce qu’il faut, ce qui doit être ; p. suite : 1 la nécessité ; avec le gén. : οὐκ ἔστιν ἀπαλλαγὴ τοῦ χρεών, Eur. on n’échappe pas à la destinée ; avec l’inf. : τὸ χρεὼν γένεσθαι, Hdt. ce qui doit arriver || 2 la mort [R Χρα, prendre ; v. χρέος].

χρῇ. v. χράω 4.

1 χρῄζω (impf. ἔχρῃζον, f. χρῄσω, ao. ἔχρῃσα, pf. inus.) I manquer de, avoir besoin, gén. ; avec un inf. avoir besoin de ; abs. au part. pauvre, indigent || II demander, solliciter, désirer : 1 avec un rég. de ch. au gén. : τινός, qqe ch. ; ou à l’acc. avec un pron. neutre ou un adj. : ὅσον γε χρῄζεις, Soph. tout ce que tu veux ; de même, avec un inf. ou une prop. inf. || 2 avec un rég. de pers. au gén. suivi d’un inf. : ἐχρήιζε τῶν Ἀθηναίων προσχωρῆσαι, Hdt. il priait les Athéniens de se rapprocher ; avec un gén. de pers. et un gén. de ch. : τῶν δ’ ἐγὼ ὑμέων χρηίζων συνέλεξα (ὑμᾶς) Hdt. voici ce que je désire de vous et pourquoi je vous ai réunis ; abs. au part. χρῄζων, litt. désirant, voulant, p. suite, bienveillant, favorable ; subst. au neutre, τὸ χρῄζον, Eur. le désir, l’objet d’une demande [χρεία].

2 χρῄζω (seul. prés. et impf.) rendre un oracle [χράω].

χρηίζω (ao. inf. χρηίσαι, part. χρηίσας) ion. c. χρῄζω.

χρηίσκομαι (seul. prés.) employer, se servir de, dat. [χρηΊη, ion. c. χρεία].

χρηίσσω, fut. ion. de χρῄζω.

χρῆμα, χρήματος (τὸ) chose dont on se sert ou dont on a besoin, particul. : I au sg. : 1 ce dont on s’occupe, chose, affaire : κοῖόν τι χρῆμα’ ἐποίησας; Hdt. quelle chose as-tu faite ? || 2 événement, occurrence : τί χρῆμα πάσχει; Eur. que lui est-il arrivé ? particul. en mauv. part : ὤ μοι κακὸν τὸ χρῆμα, Soph. c’est quelque malheur ! τί χρῆμα; qu’est-ce ? que signifie cela ? que dois-je faire de cela ? par suite, presque au sens de pourquoi ? à cause de quoi ? en vue de quoi ? τί χρῆμ’ ἐπέμψω τὸν ἐμὸν ἐκ δόμων πόδα; Eur. pourquoi m’as-tu fait venir ? syn. de τι : ἐς ἀφανὲς χρῆμα, Hdt. pour une chose incertaine ; σκοπέειν χρὴ πάντος χρήματος τὴν τελευτήν, Hdt. en toute chose il faut considérer la fin ; ou dans les locut. usuelles : ἅπαν τὸ χρῆμ’, Soph. pour tout dire en un mot ; πᾶν χρῆμα ἐκίνεε, Hdt. il mit tous les ressorts en mouvement, il fit tout ce qui est possible ; ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν, Plut. au commencement tout n’était qu’une masse ; πρῶτον χρημάτων πάντων, Hdt. avant toute chose ; en parl. d’un cerf : καλόν τι χρ. καὶ μέγα, Xén. belle et grande pièce ; d’un renard : μέρμερον χρ. Plut. créature rusée ; ἐπὶ κόσῳ ἂν χρήματι; Hdt. pour quelle somme ? avec un gén. : χρῆμα θαυμαστὸν γυναικός, Plut. un prodige de femme ; χρ. χειμωνῶς, Hdt. la tempête || II au plur. τὰ χρήματα au sens collect. bien, avoir : χρ. πατρῷα, biens paternels ; particul. trésor, chose précieuse ; en parl. de l’Etat, puissance, ressources ; οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες, Xén. ceux qui ont des biens, les riches ; ἡ χρημάτων κοινωνία, Plut. la communauté des biens ; χρ. στρατιωτικά, fonds de la guerre ; ναυτικά, fonds de la marine ; δημόσια, deniers publics ; ἱερά, deniers sacrés ; ζημιοῦν χρήμασι, Thc. punir d’une amende ; τὰ χρ. εἰσπράττειν ou πράττεσθαι, etc. faire rentrer, recouvrer de l’argent ; χρήματα ἀποτίνειν, τελεῖν, εὐφέρειν, etc. payer de l’argent [χράομαι].

χρηματίζω (f. χρηματίσω, att. χρηματιῶ, ao. ἐχρημάτισα, pf. κεχρημάτικα, pass. ao. ἐχρηματίσθην, pf. κεχρημάτισμαι) A s’occuper d’affaires, particul. : I s’occuper d’affaires d’argent || II s’occuper d’affaires publiques, traiter, négocier : χρ. ἰδίᾳ, Dém. traiter d’une affaire en particulier ; particul. : 1 négocier publiquement comme personnage officiel, comme souverain : τινί, avec qqn || 2 en parl. du président d’une assemblée, soumettre aux délibérations d’une assemblée, porter devant une assemblée, acc. : χρ. περί τινος ou ὑπέρ τινος, ouvrir ou provoquer une délibération sur qqe ch. || 3 en parl. d’une assemblée, délibérer, tenir conseil || 4 traiter d’intérêts publics, d’affaires de l’Etat avec qqn ; particul. en parl. de négociations diplomatiques, avoir des conférences, négocier : τινί, πρός τινα, avec qqn ; περί τινος, au sujet de qqe ch. || 5 donner audience ; fig. χρ. ταῖς εὐχαῖς, Luc. écouter les prières ; au pass. τὰ χρηματιζόμενα, Plut. l’objet d’une négociation ; en parl. d’un oracle, donner une réponse : τινι, à qqn || B postér. prendre un titre, une qualification ; p. suite, agir ou se comporter en qualité de, etc. : νέα Ἴσις ἐχρημάτισε, Plut. elle se fit appeler la nouvelle Isis, ou se comporta comme une nouvelle Isis ; μὴ πατρόθεν, ἀλλ’ ἀπὸ μητρῶν χρηματίζειν, Plut. tirer son nom de ses aïeux maternels, non de ses aïeux paternels || Moy. (f. χρηματιοῦμαι, pf. κεχρημάτισμαι) 1 entrer en pourparlers dans son intérêt, négocier pour sa part : τινι, avec qqn || 2 faire des affaires, particul. faire du commerce, trafiquer ; p. suite, faire ses affaires, gagner de l’argent, s’enrichir : ἔκ τινος, ou ἀπό τινος, Plat. se faire une source de profits de, tirer profit de [χρῆμα].

χρηματικός, ή, όν, qui concerne l’argent : χρηματικὴ ζημία, Plut. amende d’argent ; οἱ χρηματικοί, les hommes d’argent, c. à d. ceux qui possèdent, les riches ; ou ceux qui ne cherchent qu’à acquérir, les hommes cupides [χρῆμα].

χρημάτισις, εως () action de faire des affaires pour gagner de l’argent, d’où gain [χρηματίζομαι].

χρηματισμός, οῦ () action de faire des affaires pour gagner de l’argent ; particul. action de faire du commerce, commerce, trafic ; p. suite, gain [χρηματίζομαι].

χρημαστικέον, adj. verb. de χρηματίζομαι.

χρηματιστήριον, ου (τὸ) lieu où se traitaient les affaires communes à une cité, à un Etat, marché, halle, comptoir, bourse [χρηματίζομαι].

χρηματιστής, οῦ () homme d’affaires ou commerçant [χρηματίζομαι].

χρηματιστικός, ή, όν, qui concerne la gestion ou la négociation des affaires ; particul. qui concerne les affaires d’argent [χρηματίζομαι].

χρηματοδαίτης, ου () celui qui répartit les biens [χρῆμα, δαίομαι].

χρηματοποιός, ός, όν, qui procure des richesses, de l’argent [χρῆμα, ποιέω].

χρημοσύνη, ης () besoin, indigence, pauvreté [χράομαι, v. χράω 2].

χρῆν, v. χρή.

χρῇς, v. χράω 4.

χρῆσαι, inf. ao. 1 de χράω 1 ou 3, ou impér. ao. 1 de χράομαι.

χρησάμενος, η, ον, part. ao. 1 de χράομαι.

χρῆσθα, v. χρή.

χρήσθων, 3 pl. impér. prés. de χράομαι.

χρησιμεύω, être utile à, dat. [χρήσιμος].

χρήσιμος, η ou ος, ον : I qui rend ou peut rendre service, particul. : 1 utile, profitable, avantageux : χρήσιμος πρός τι, εἴς τι, περί τι, utile à qqe ch., avantageux pour qqe ch. ; τὸ χρήσιμον, l’utilité ; τὸ χρ. τινος, Plut. l’utilité de qqe ch. : en parl. de pers. : παρασχεῖν ἑαυτὸν χρήσιμον, Soph. se rendre utile ; οἱ χρήσιμοι, Dém. ou τὸ χρήσιμον, Plut. les bons citoyens || 2 p. suite, de bonne qualité : ποὺς χρήσιμος, Soph. pied sûr, ferme ; τοῖς σώμασι χρησιμώτεροι, Xén. hommes mieux constitués || II dont on tire parti, utilisé, fréquenté, en parl. d’un lieu sacré || Cp. χρησιμώτερος [χράομαι].

χρησίμως, adv. utilement, d’une manière avantageuse.

χρῆσις, εως () 1 action de se servir de, usage, emploi ; particul. le commerce habituel, les relations ; le commerce intime, les relations intimes || 2 utilité [χράομαι, v. χράω 2].

χρησμηγορέω-ῶ, prononcer des oracles, prophétiser [χρησμός, ἀγορεύω].

χρησμολογέω-ῶ, prononcer des oracles, prophétiser [χρησμολόγος].

χρησμολογία, ας () action de rendre des oracles, prophétie [χρησμολόγος].

χρησμολόγος, ος, ον 1 qui prononce ou rend des oracles || 2 qui interprète ou explique les oracles [χρησμός, λέγω].

χρησμοποιός, ός, όν, qui compose des oracles (en vers) [χρ. ποιέω].

χρησμός, οῦ () 1 réponse d’un oracle || 2 fig. déclaration certaine [χράω 3].

χρησμοσύνη, ης () 1 manque, besoin, | 2 désir d’acquérir, désir [χρησμός].

χρησμοφύλαξ, χρησμοφύλακος () gardien des oracles rendus [χρησμός, φύλαξ].

χρησμῳδέω-ῶ (pf. pass. κεχρησμῴδημαι) chanter des oracles, c. à d. prononcer des oracles en vers ; d’où rendre des oracles [χρησμῳδως].

χρησμῳδἱα, ας () réponse d’un oracle, particul. réponse en vers [χρησμῳδως].

χρησμῳδικός, ή, όν, qui concerne les oracles, prophétique [χρησμῳδως].

χρησμῳδός, ός, όν, qui rend (litt. qui chante) des oracles, qui prédit ; subst. ὁ χρ., devin, prophète [χρησμός, ᾴδω].

χρῆσται, v. χρή.

χρηστέον, adj. verb. de χράομαι.

χρηστηριάζω, rendre un oracle, prophétiser || Moy. consulter un oracle : περί τινος ou ἐπι τινι, au sujet de qqe chose ; θεῷ, Hdt. consulter un dieu ; ἱροῖσι, Hdt. consulter l’oracle en offrant des sacrifices [χρηστήριος].

χρηστήριον, ου (τὸ) I oracle, c. à d. : 1 lieu où réside un oracle || 2 oracle, réponse d’un oracle || II victime offerte en sacrifice ; d’où sacrifice [neutre du suiv.].

χρηστήριος, α ou ος, ον, qui concerne les oracles, les prophéties [χράω 3].

χρήστης, ου () 1 prêteur, créancier || 2 (du moy. κίχραμαι) débiteur (gén. pl. χρήστων pour le différencier de χρηστῶν, gén. pl. de χρηστός) [χράω 2 ou κίχρημι].

χρηστικός, ή, όν : 1 pass. utile, usuel || 2 act. habile à se servir de, gén., postér. dat. || Sup. χρηστικώτατος [χράομαι].

χρηστικῶς, adv. utilement, commodément. || Cp. -ώτερον.

χρηστο·γραφία, ας () talent d’un bon peintre [χρηστός, γράφω].

χρηστοήθης, ης, ες, d’un caractère bon et honnête [χρηστός, ἤθος].

χρηστομαθεία, ας () chrestomathie, recueil des meilleurs ou des plus utiles morceaux d’auteurs [χρ. μανθάνω].

χρηστός, ή ou ός, όν : I dont on peut se servir, p. suite : 1 de bonne qualité || 2 au mor. honnête, honorable, brave, vertueux : τὰ χρηστά, Att. les choses bonnes, honorables || 3 noble ; οἱ χρηστοί, Xén. les principaux citoyens, les grands || 4 heureux : χρηστὴ τελευτή, Hdt. fin heureuse ; τὰ χρηστά, Eschl. événements heureux || 5 bénin : τραῦμα, Luc. une blessure légère, bénigne ; δῆγμα, Luc. morsure légère || II qui rend service : 1 bon, dévoué, serviable, obligeant, empressé : τινι, περί τινα, à l’égard de qqn ; particul. bon citoyen, citoyen utile ; ironiq. débonnaire, simple, crédule, niais ; en apostrophe : ὦ χρηστέ, Dém. mon bon ! || 2 bienfaisant, secourable ; τὰ χρηστὰ ἔς τινα, Hdt. les bienfaits à l’égard de qqn ; χρηστὰ τῶν νεύρων, El. remèdes bons pour les nerfs ; χρηστοὶ θεοί, Hdt. dieux secourables ; ἱρὰ χρηστά, Hdt. sacrifices favorables, qui portent bonheur [adj. verb. de χράομαι].

χρηστότης, χρηστότητος () bonne qualité, bonté ; particul. bonté de cœur [χρηστός].

χρηστοφιλία, ας () amitié pour les gens de bien [χρηστόφιλος].

χρηστό·φιλος, ος, ον, qui aime les gens de bien [χρηστός, φιλέω].

χρηστῶς, adv : 1 de bonne foi, loyalement || 2 d’une façon salutaire, utile, pratique [χρηστός].

χρῖμα, χρῖματος (τὸ) c. χρίσμα.

χρίμπτω (ao. ἔχριμψα ; ao. pass. ἑχρίμφθην) toucher légèrement la surface, effleurer, d’où : 1 tr. mener tout auprès : σύριγγα, Soph. conduire la roue d’un char de manière à raser la borne ; au pass. : χρίμπτεσθαι πέλας, Od. s’approcher tout près || 2 intr. s’approcher de, effleurer, dat. || Moy. 1 tr. mener tout auprès, approcher, acc. || 2 intr. s’approcher de, dat. [cf. χρίω].

χρῖσις, εως () couche de plâtre ou de mortier [χρίω].

χρῖσμα, χρίσματος (τὸ) ce qui sert à enduire : 1 onguent, parfum, essence || 2 graisse liquide, huile, etc. || 3 mélange de plâtre ou de chaux, plâtre, mortier [χρίω].

χριστιανός, οῦ () chrétien [Χριστός].

χριστός, ή, όν, oint, enduit, graissé ; subst. ὁ Χρ. l’Oint du Seigneur, Jésus-Christ [adj. verb. de χρίω].

χρίω (f. χρίσω, ao. ἔχρισα, pf. κέχρικα ; pass. f. χρισθήσομαι, ao. ἐχρίσθην, pf. κέχριμαι, postér. κέχρισμαι) toucher légèrement, effleurer, d'où : 1 écorcher légèrement, piquer : μύωπι, Eschl. avec l'aiguillon ; fig. en parl. de la maladie ) Luc. chroniques, annales [χρονός].

χρόνιος, α ou ος, ον : I qui vient ou a lieu après un long temps, tardif : χρόνιος ἐλθών, Od. étant venu tardivement || II qui est venu ou a lieu depuis longtemps, vieux, ancien : χρόνιος ἀπών, Eur. absent depuis longtemps || III qui dure longtemps, long : p. suite : 1 qui se prolonge, qui traîne en longueur || 2 en parl. de pers. hésitant || Cp. χρονιώτερος, sup. χρονιώτατος [χρονός].

χρονιστἑον, adj. verb. de χρονίζω.

χρονιστός, ή, όν, qui doit être différé [adj. verb. de χρονίζω].

χρονο·γράφος, ου () auteur d'un ouvrage d'histoire par ordre de temps [χρονός, γράφω].

χρονός, ου () I temps, d'où : 1 durée du temps : ὁ πᾶς χρ. Soph. le temps tout entier, dans son ensemble ; ό ἄλλος χρ. Att. le temps qui a précédé ; ό λοιπὸς χρ. le reste du temps, le temps à venir ; ό μύριος χρ. Soph. le temps infini ; ὁ πρὶν, πάρος, πρόσθεν χρ. Soph. le temps d'auparavant, le temps passé ; ό ττε χρ. Soph. le temps d'alors ; abs. χρόνος μαλάξει σε, Eur. le temps adoucira la douleur || 2 durée de temps déterminée : χρόνος βίου, Eur. le temps de la vie ; χρόνος ἥβης, Eur. le temps de la jeunesse || 3 époque déterminée, le moment précis : κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον, Att. τοῦτον τὸν χρόνον, Hdt. en ce temps-là ; ὁ παρεληλυθὼς χρ. Isocr. οἱ παρελθόντες χρ. Isocr. le temps passé ; ὁ παρεών (s. e. χρόνος) Hdt. ὁ νῦν παρων, Soph. le temps présent ; ὁ μέλλων, Att. l'avenir ; ὁ δι' αἰῶνος χρ. Eschl. l'existence entière ; παλαιὀς ἀφ' οὗ χρονος, Soph. il y a longtemps que, litt. un long temps s'est écoulé depuis que, etc. ; ἀφ' οὗ χρόνου, Xén. depuis le temps que, depuis que, etc. ; au gén. abs. : χρόνου περιιόντος, Hdt. le temps s'écoulant ; χρόνου προβαίνοντος, Att. le temps avançant ; ἀνὰ χρόνον, Hdt. dans le cours du temps, après un temps ; διὰ χρόνου, après un certain temps, après un intervalle de temps ; διὰ τὸν χρόνον, Dém. à travers le temps de la vie, à travers l'âge ; διὰ πολλοῦ χρόνου, Hdt. διὰ μακροῦ χρόνου, Hdt. après un long temps ; χρόνος διὰ χρόνου, Soph. le temps après le temps, c. à d. les jours après les jours ; πολλοῦ χρόνου, Xén. ἐκ πολλοῦ χρονου, Hdt. ἐκ μακροῦ χρόνου, Soph. depuis longtemps ; ἐκ τούτου τοῦ χρόνου, Xén. ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου, Isocr. depuis ce temps ; ὀλίγου χρόνου, Hdt. en peu de temps ; βαιοῦ κοὐχι μυρίου χρόνου, Soph. dans un temps court et non dans un temps éloigné, c. à d. bientôt ; οὐ μακροῦ χρόνου, Soph. depuis peu de temps ou dans peu de temps ; βραχεῖ χρόνῳ ὕστερον, Xén. peu de temps après ; συχνῷ χρόνῳ ὕστερον, Xén. longtemps après ; χρόνον, ἐπὶ χρόνον, pendant un certain temps ; χρόνον ἐπὶ μακρόν, Hdt. πολλὸν ἐπὶ χρόνον, Od. πολὺν χρόνον, Il. Od. οὐκ ὀλίγον χρόνον, Il. pendant longtemps ; ἐν χρόνῳ, Eschl. dans le cours du temps ; ἐντὸς χρόνου, Hdt. dans un certain temps ; εἰς χρόνον, pour le temps à venir, pour l'avenir, à la suite, après ; εἰς τὸ πᾶν χρόνου, Eschl. pour toujours, pour tout le temps ; ἕνα χρόνον, Il. une fois pour toutes ; σὺν χρόνῳ, Eschl. avec le temps, enfin ; παρὰ τὸν χρόνον, pendant le temps ; ὑπὸ του χρόνου, avec le temps, à force de temps, enfin ; χρόνῳ ποτε, Att. χρόνῳ κοτέ, Hdt. m. sign. ; τὸν λοιπὸν χρόνον, Att. τοῦ λοιποῦ χρόνου, Soph. pour le reste du temps, désormais ; τοῦ χρόνου πρόσθεν, Soph. avant le moment convenable ; qqf. avec χρόνος s. e. : τὸν ἔμπροσθεν (s. e. χρόνον) Att. au temps passé ; ἐν τῷ ὕστερον (s. e. χρόνω) Att. dans l'avenir ; τὸν ἀεί (s. e. χρόνον) Soph. pour toujours, éternellement ; ἐκ πλέονος, Thc. depuis un plus long temps ; ἐν τῷ πρὸ τοῦ, Thc. dans le temps avant ; ἐξ ἐκείνου, Xén. depuis ce temps || II durée de la vie, âge : χρόνῳ παλαιός, Soph. très âgé (litt. ancien par le temps) ; χρόνῳ μείων, Soph. moins âgé || III partie d'une année || IV temps, délai, retard : τὸν χρόνον αἰτιώμενοι, Luc. se plaignant du retard.

χρονο·τριβέω-ῶ : 1 intr. traîner le temps en hésitations, être lent, incertain || 2 tr. traîner en longueur, acc. [χρονός, τρίβω].

χροός, gén. ion. et poét. de χρώς.

χρυσᾶ, plur. neutre de χρυσέος-χρυσοῦς.

Χρῦσα, ης () Khrysa : 1 port de Troade avec un temple d’Apollon || 2 petite île près de Lemnos (auj. Strati) || 3 lieu d’Athènes.

χρυσ·αίετος, ου () aigle doré ou royal [χρ. αἱετός].

χρυσ·αμοιβός, ός, όν, qui échange pour de l’or : σωμάτων, Eschl. qui fait donner de l’or en échange des cadavres [χρυσός, ἀμείβω].

χρυσ·άμπυξ, χρυσάμπυκος (, ) au bandeau d’or, au frontal d’or.

χρυσ·άνιος, dor. c. χρυσήνιος.

χρυσ·άορος, ος, ον, à l’épée ou au glaive d’or [χρ. ἀείρω].

χρυσ·αυγής, ής, ές, qui a l’éclat de l’or [χρ. αὐγή].

χρυσεῖον, ου (τὸ) mine d’or [χρυσός].

χρύσειος, α, ον, c. χρύσεος [χρυσός].

χρυσ·ελεφαντ·ήλεκτρος, ος, ον, fait ou incrusté d’or, d’ivoire et de vermeil [χρ. ἐλέφας, ἤλεκτρον].

χρυσ·ένετος, ος, ον, enchâssé dans l’or [χρ. ἐνδέω].

χρυσεό·δμνητος, ος, ον, fait (litt. bâti) d’or [χρ. δέμω].

χρυσεο·κόμης, ου () c. χρυσοκόμης.

χρύσεος-οῦς, έα-ῆ, εον-οῦν : 1 adj. d’or, c. à d. qui est d’or, fait d’or, travaillé en or, orné, incrusté ou tissé d’or ; fig. en parl. de tout ce qui brille (soleil, jour, etc.) ; de tout ce qui est précieux ou utile (charrue, trésors, etc.) ; de choses abstraites (espérance, vie, etc.) || 2 subst. ὁ χρυσοῦς (s. e. στατήρ) pièce d’or [χρυσός].

χρυσεο·σάνδαλος, ος, ον, aux sandales d’or [χρ. σάνδαλον].

χρυσεό·στολμος, ος, ον, aux ornements d’or [χρ. στολή].

χρυσ·εραστής, οῦ () celui qui a l’amour de l’or.

1 Χρύση, ης () Khrysè : 1 ion. c. Χρύσα || 2 autre.

2 Χρύση, voc. de Χρύσης.

χρυσῆ, contr. de χρυσέα, fém. de χρύσεος.

Χρυσηίς, Χρυσηίδος () Khryséïs, fille de Kkrysès ; au plur. Χρυσηίδες, Eschl. des captives comme Khrysèïs [patr. de Χρύσης].

χρυσ·ηλάκατος, ος, ον, à la quenouille d’or, aux flèches d’or (Artémis) [χρ. ἠλακάτη]

χρυσ·ήλατος, ος, ον, dont l’or s’étend ou s’étire (sous le marteau), travaillé en or [χρ. ἐλαύνω]

χρυσ·ήνιος, ος, ον, aux rènes d’or [χρ. ἠνία]

χρυσ·ήρης, ης, ες, incrusté d’or [χρ. ἄρω]

Χρύσης, ου () Khrysès, prêtre d’Apollon, père de Khrysèïs [χρυσός].

χρυσίδιον, ου (τὸ) 1 petite pièce d’or || 2 petite somme d’argent [χρυσός].

χρύσινος, η, ον, d’or [χρυσός].

χρυσίον, ου (τὸ) : I petit morceau d’or, un peu d’or ; d’où or, en gén. || II tout objet d’or ou travaillé en or : 1 monnaie d’or ; d’où en gén. somme d’argent ; p. suite, biens, richesses || 2 coupe d’or || 3 au plur. objets d’or (bijoux, parure, vase, etc.) || III t. de tendresse, mon petit or, mon petit trésor [χρυσός].

χρυσίς, ίδος () 1 vase d’or || 2 vêtement brodé d’or || 3 chaussure brodée d’or [χρυσός].

χρυσῖτις, ίτιδος, adj. f. qui contient de l’or [χρυσός].

χρυσο·βαφής, ής, ές, teint en or. c. à d. qui a des vêtements ou des chaussures brodées d’or [χρ. βάπτω]

χρυσό·γονος, ος, ον, née de l’or : γενεά, Esch. race née. de l’or, c. à d. les Perses, comme descendants de Persée né de Zeus changé en pluie d’or [χρ. γίγνομαι].

χρυσο·δαίδαλτος, ος, ον, habilement travaillé en or, richement orné d’or [χρ.δαίδαλος ].

χρυσό·δετος, ος ou η, ον, attaché ou fixé avec de l’or [χρ. δέω].

χρυσο·ειδής, ής, ές, qui ressemble à de l’or [χρ. εἴδος].

χρυσό·ζυγος, ος, ον, au joug d’or [χρ. ζυγόν].

χρυσό·θρονος, ος, ον, au siège ou au trône d’or [χρ. θρόνος].

χρυσό·κερως, ως, ων, gén. ω, aux cornes dorées [χρ. κέρας].

χρυσο·κόλλητος, ος, ον, soudé avec de l’or, plaqué d’or, enrichi d’or [χρ. κολλάω].

χρυσο·κόμης, ου, adj. m. 1 aux cheveux d’or || 2 qui a des ornements d’or dans ses cheveux [χρ. κόμη].

χρυσό·κομος, ος, ον, aux plumes d’or [χρ. κόμη].

χρυσο·λύρης, dor. χρυσο·λύρας, ου, adj. m. à la lyre d’or (Apollon) [χρ. λύρα].

χρυσό·μαλλος, ος, ον, à la toison d’or [χρ. μαλλός].

χρυσο·μηλολόνθιον, ου (τὸ) (mon) petit scarabée d’or, t. d’amitié [χρ. μελολόνθη].

χρυσο·μίτρης, dor. χρυσο·μίτρας, ου, adj. m. au bandeau d’or ou à la mitre d’or.

χρυσό·νωτος, ος, ον, au dos d’or, c. à d. recouvert ou plaqué d’or [χρ. νῶτος].

χρυσό·παστος, ος, ον, parsemé, constellé, tacheté ou brodé d’or [χρ. πάσσω].

χρυσο·πέδιλος, ος, ον, aux chaussures d’or (Héra) [χρ. πέδιλον].

χρυσο·πήληξ, ηκος (, ) au casque d’or.

χρυσο·ποιός, οῦ () ouvrier qui travaille l’or [χρ. ποιέω].

χρυσοπόλη, ης () plante à fleurs rouges qui servait a éprouver l’or du Pactole.

χρυσό·πρυμνος, ος, ον, à poupe d’or [χρ. πρύμνα].

χρυσό·πτερος, ος, ον, aux ailes d’or (Iris) [χρ. μτερόν].

χρυσ·όροφος, ος, ον, au toit d’or [χρ. ὄροφος].

χρυσό·ρραπις, ιδος (, ) à la baguette d’or, à la verge d’or (Hermès) [χρ. ῥαπίς].

χρυσό·ρρυτος et χρυσόρυτος, ος, ον, qui roule de l’or dans ses flots [χρ. ῥέω].

χρυσός, οῦ () 1 or, métal précieux : χρ. ἄπυρος, Hdt. ou χρ. ἄπεφθος, Hdt. or non fondu ; χρ. λευκός, Hdt. or blanc, c. à d. alliage d’or et d’argent ; χρ. κοῖλος, Luc. or ciselé, vaisselle d’or || 2 objets travaillés en or (ornement ou parure en or, armure d’or ou ornée d’or, coupe d’or, etc.) || 3 tout objet brillant ou précieux comme l’or, toute chose précieuse || 4 richesse, en gén. [R. Χαρ, d’où Χρυ, briller].

χρυσο·στέφανος, ος, ον, à la couronne d’or, couronné d’or [χρ. στέφανος].

χρυσό·στροφος, ος, ον, dont la corde est en or tordu [χρ. στρέφω].

χρυσό·τευκτος, ος, ον, fabriqué en or, fait d’or [χρ. τεύχω].

χρυσο·τόκος, ος, ον, qui pond des oeufs d’or [χρ. τίκτω].

χρυσοῦς, v. χρρύσεος.

χρυσο·φαής, ής, ές, qui a l’éclat de l’or [χρ. φάος].

χρυσο·φανής, ής, ές, brillant comme l’or [χρ. φαίνω].

χρυσο·φεγγγής, ής, ές, qui a l’éclat de l’or [χρ. φέγγος].

χρυσοφορέω-ῶ, porter des vêtements d’or ou brodés d’or, des joyaux ou parures d’or, etc. [χρυσοφόρος].

χρυσο·φόρος, ος, ον, qui porte des vêtements ou des parures d’or [χρ. φέρω].

χρυσο·φύλαξ, -ακος (, ) gardien de l’or, gardien d’un trésor ; subst. ὁ χρυσοφύλαξ, trésorier [χρ. φύλαξ].

χρυσο·χάλινος, ος, ον, à frein d’or [χρ. χαλινός].

χρυσό·χειρ, -χειρος (, ), aux mains (chargées) d’or, c. à d. d’anneaux d’or [χρ. χείρ].

χρυσοχοέω-ῶ, travailler l’or, être orfèvre, joaillier [χρυσοχόος].

χρυσο·χόος, όου () 1 celui qui dore les cornes des victimes || 2 fondeur d’or || 3 orfèvre [χρ. χέω].

χρυσόω-ῶ, revêtir d’or, dorer [χρυσός].

χρυσ·ωνέω-ῶ, acheter de l’or, c. à d. donner de la monnaie d’argent en échange de monnaie d’or [χρ. ὠνέομαι].

χρυσ·ῶπις, ιδος (, ) et χρυσ·ωπός, ός, όν : : 1 aux yeux ou au visage d’or || 2 p. ext. brillant d’or ; subst. ὁ χρ., la dorade, poisson [χρ. ὤψ].

χρυσ·ωρυχέω-ῶ, creuser ou explorer une mine d’or [χρ. ὀρύσσω].

χρύσωσις, εως () action de dorer [χρυσόω].

χρυσωτής, οῦ () : doreur [χρυσόω].

χρῶ, contr. p. χράου, impér. prés. de χράομαι.

χρῷ, dat. att. de χρώς.

χρώζω (f. -ώσω, ao. ἔχρωσα, pf. inus. ; pass. ao. ἐχρώσθην, pf. κέχρωσμαι) 1 toucher la surface d’un corps ou toucher de son corps : μάτην κεχρώμεσθα, Eur. en vain nous a-t-il embrassé les genoux, c. à d. suppliée, en parl. de Médée || 2 teindre, colorer || Moy. teindre, colorer [χρώς].

χρῶμα, χρώματος (τὸ) couleur de la peau, carnation ; p. ext. : 1 couleur pour la teinture, particul. fard || 2 fig. t. de mus. modulation ; particul. genre de composition où l’on procède par demi-tons, musique chromatique ; – couleur, c. à d. qualité du caractère (cf. franç. il est bon teint) [χρώννυμι].

χρωματικός, ή, όν, qui concerne la chromatique (v. χρωμα) ; τὸ χρωματικόν, la chromatique [χρῶμα].

χρώννυμι (seul. prés.) colorer, teindre [χρώς].

χρώς, gén. χρωτός () I surface du corps humain, d’où : 1 peau : ἐν χρῷ ou ἐν χροί κείρεσθαι, Hdt. être tondu au ras de la tête || 2 p. ext. tout près de : ἐν χρῷ παραπλεῖν, Thc. naviguer tout près du rivage || 3 surface du corps recouvert d’un vêtement, d’une cuirasse : ἐν χρῷ τοῦ θώρακος, Plut. sur la surface de la cuirasse || II p. ext. 1 chair || 2 corps, particul. parties charnues du corps : τήκετο χρώς, Od. son corps s’épuisait par l’effet du chagrin || III couleur, p. suite : 1 couleur du corps, carnation, teint : χρὼς τρέπεται, Il. Od. sa couleur change, il change de couleur || 2 p. ext. couleur, en gén. [p. *χροῦς, de, χροίω, de la R. Χραϝ, Χρα, toucher ; cf χρόα]

χρωτίζω, colorer, teindre || Moy. colorer pour soi, se donner une teinture (de qqe ch.) [χρώς].

χυδαῖος, ος, ον, commun, ordinaire [χύδην].

χύδην, adv. : I en versant, en répandant || II p. suite : 1 confusément, sans ordre, pêle-mêle || 2 à l’abandon, d’une manière relâchée ; d’où en prose (cf. soluta oratio) [R. Χυ, répandre ; v. χέω, et -δην].

χυλός, οῦ () suc, jus [χέω].

χύλωσις, εως () action de réduire en jus ou de convertir en chyle [χυλέω].

χύμενος, fém. du part. ao. pass. épq. de χέω.

χυμός, οῦ () I suc : 1 suc de viande ; p. anal. suppuration d’une blessure || 2 suc préparé ; tout aliment succulent ou savoureux, sirop || II p. ext. goût, saveur d’une chose [R. Χυ, répandre].

χύντο, poét. c. ἔχυντο, 3 pl. ao. 2 pass. de χέω.

χύσις, εως () effusion, épanchement ; en parl. de matières sèches : χ. φvλλων, Od. tas de feuilles tombées [R. Χυ, répandre ; cf χέω].

χυτλόω-ῶ, au moy. (ao. ἐχυτλωσάμην) se baigner d’huile, se graisser les membres (après le bain) [χύτλον, liquide, de χέω].

χύτο, 3 sg. ao. 2 moy. épq. de χέω.

χυτός, ή, όν, versé, répandu : χυτὴ γαῖα, Il. Od. terre amoncelée pour une sépulture, tombe formée d’un amas de terre ; subst. οἱ χυτοί, les levées, les digues [adj. verb. de χέω].

χύτρα, ας () vase d’argile, pot de terre, marmite ; prov. χύτραις ἱδρύειν τινά θεόν, Ar. consacrer l’autel ou la statue de qqe dieu par l’offrande d’un pot de terre rempli de légumes cuits ; λῆμαν χύτραις, Luc. avoir des grains de chassie gros comme des marmites, c. à d. être très chassieux et ne pas voir clair [χέω].

χυτρέυς, εως () potier [χύτρα].

χυτρίδιον, ου (τὸ) dim. de χυτρίς.

χυτρίς, χυτρίδος () vase de terre, marmite [χύτρα].

χυτρό·πους, -ποδος () pot de terre ou marmite à pieds [χύτρα, πούς].

χύτρος, ου () vase de terre, marmite ; au plur. οἱ Χvτροι : 1 fête des Marmites, à Athènes, le 8e jour des Anthestéries, où l’on offrait à Dionysios et à Hermès des pots remplis de légumes cuits || 2 les Pots ou les Marmites, n. de sources thermales aux Thermopyles [χέω, v. χύτρα].

χυτρο·τομέω-ῶ, railler, se moquer [κύτρα, τέμνω].

χὡ, crase poét. p. καὶ ὁ.

χᾡ, crase poét. p. καὶ οἱ.

χᾤ, crase poét. p. καὶ ᾤ.

χώεο (2 sg. impér. prés. poét.), χώετο (3 sg. impf. épq.) de χώομαι.

χωλεία, ας () claudication [κωλεύω].

χωλεύω, être boiteux, boiter [κωλός].

χωλο·ποίος, ος, ον, qui fait boiter [κωλός, ποιέω].

χωλός, ή, όν : 1 boiteux || 2 fig. mal équilibré, instable, chancelant.

χωλότης, ητος () claudication [κωλός].

χῶμα, ατος (τὸ) I terrassement, terrasse : 1 pour se défendre contre l’ennemi || 2 terrasse élevée par les assiégeants pour s’approcher de la ville || II p. ext. : 1 toute jetée, même en pierres ; môle || 2 digue pour empêcher le débordement d’un fleuve || 3 toute élévation de terre naturelle (atterrissement, dune, promontoire) || 4 amas de terre d’un tombeau, tombe, tombeau [χώννυμι].

χῶν, part. prés. de χόω.

χωνεύω, fondre dans le creuset, fondre, en parl. d’un métal [contr. de χοανεύω ; cf. le suiv.]

χώνη, ης () écheno de fondeur, entonnoir par où coule le métal en fusion [contr. de χοάνη].

χώννυμι (seul. prés. et impf. act. et fut. pass. 3 sg. χωσθήσεται) amonceler de la terre ou du sable : χῶμα ou χώματα, Att. faire un terrassement, une jetée ; τάφον, Soph. τύμβον, Eur. élever une tombe au moyen de terre amoncelée [χόω].

χὧνπερ, crase poét. p. καὶ ὧνπερ.

χώομαι (f. χώσομαι, ao. ἐχωσάμην, pf. inus.) être irrité ou mécontent, s’irriter, se fâcher : θυμόν, Il. κῆρ, Il. φρεσὶν ᾖσιν, Il. κηρόθι, être irrité au fond du coeur ; τινι, contre qqn ; τινος, rar. περί τινος, au sujet de qqn ou de qqe ch. ; μή μοι τόδε χώεο, Od. ne t’irrite pas contre moi à cause de cela.

χὥπη, crase p. καὶ ὅπη.

χὡπόσος, crase poét. p. καὶ ὁπόσος.

χὥπου, crase poét. p. καὶ ὅπου.

χὥπως, crase poét. p. καὶ ὅπως.

χώρα, ας () I espace de terre limité, particul. : 1 espace de terre situé entre deux objets, intervalle : οὐδέ τι πολλὴ χώρη μεσσηγύς, Il. et il n’y a pas grand intervalle au milieu || 2 emplacement, en gén. place : ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ, Il. dans un petit espace || 3 place occupée par une personne ou par une chose ; ἐν χώρᾳ εἶναι, Plut. être à une place ; κατὰ χώραν ἔχειν, se tenir à sa place, demeurer en repos, ou laisser qqe ch. en place ; κατὰ χώραν μένειν, Hdt. rester à sa place || 4 place marquée, rang, poste ; particul. place assignée à un soldat, poste : χώραν ἔχειν, Xén. occuper son poste ; ἐν χώρᾳ πίτντειν, Xén. tomber à son poste ; ἐν χώρᾳ θανεῖν, Xén. mourir à son poste ; χώραν λείπειν, Thc. ou προλείπειν, Thc. abandonner son poste || 5 fig. place ou position qu’on occupe dans la vie : χώραν ἔντιμον ἔχειν, Xén. avoir une situation honorable ; ἐν μισθοφόρου χώρα εἶναι, Xén. être au rang d’un mercenaire ; ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ εἶναι, Xén. être réduit au rang des esclaves ; ἐν οὐδεμιᾳ̂ χώρᾳ εἶναι, Xén. n’avoir aucun rang, être considéré comme rien || II espace de pays, d’où : 1 pays, contrée : ἡ χώρη ἡ Ἀττική, Hdt. le territoire de l’Attique, l’Attique ; οἱ κατὰ χώραν, Att. les habitants du pays ; particul. la patrie || 2 sol, terre || 3 campagne, d’où bien de campagne [cf. χῶρος].

χωρέω-ῶ (f. -ήσομαι, rar. ήσω, ao. ἐχώρησα, pf. κεχώρηκα) A intr. : I faire place, se retirer : πάλιν αὖτις, Il. ou simpl. πάλιν, Xén. se retirer en arrière, retourner sur ses pas, reculer, s’éloigner de, gén., ou ἀπό ou ἐκ et le gén. ; rar. avec un dat. de pers. : τινι, se retirer devant qqn || II changer de place, se déplacer, d’où : 1 s’avancer, en parl. de pers. : ἀλλὰ χωρῶμεν, Soph. eh bien ! allons ! χώρειν ἐπί τινα ou ἐπί τι, πρός τινα, ou πρός τι, ὥς τινα, s’avancer, d’où aller auprès de qqn ou de qqe ch. ; ἐς ναῦν, Eschl. monter sur un navire ; εἰς ὅπλα ou εἰς τὰ ὅπλα, Plut. courir aux armes, d’où prendre les armes ; avec idée d’hostilité : πρός τινα, s’avancer ou marcher contre qqn : χ. ὁμόσε, Thc. courir à l’ennemi ; fig. πρὸς ἔργον, Soph. en venir à l’action, πρὸς ξύμβασιν, Thc. en venir à un accommodement ; en parl. de ch. : χωρεῖ τὸ ὕδωρ, Xén. l’eau s’avance, gagne du terrain ; χωρεῖν δι’ ἀσπίδων, Xén. pénétrer à travers les boucliers, en parl. de traits ; νὺξ ἐχώρει, Eschl. la nuit s’avançait ; de même en parl. de ch. (eau, sueur, larmes qui coulent) ; ἡ φότις κεχωήκεε, Hdt. le bruit s’était répandu ; διὰ πάντων χωρεῖν, Plut. circuler dans toutes les bouches, en parl. d’un nom || 2 avancer, faire des progrès, aboutir : εὖ χωρεῖν, Att. ou εὐτυχέως χωρεῖν, Hdt. bien marcher, bien réussir ; χ. εἰς τὸ πρόσῳ τῆς τέχνης, El. faire des progrès dans un art ; abs. aboutir, réussir ; en parl. d’un oracle, s’accomplir || 3 aller çà et là, d’où aller || B tr. avoir un espace suffisant pour contenir, acc. ; χ. δύο μεδίμνους, Luc. contenir deux médimnes ; ξυνελθόντας, Thc. une troupe (d’hommes, de fuyards, etc.) venus ensemble [χώρα].

χώρη, ion. c. χώρα.

χωρητικός, ή, όν, capable de contenir, gén. [χωρέω].

χωρίδιον, ου (τὸ) dim. de χωρίον.

1 χωρίζω, mettre en place, placer [χώρα].

2 χωρίζω (f. ίσω, att. χωριῶ, ao. ἐχώρισα ; pass. ao. ἐχωρίσθην, pf. κεχώρισμαι) séparer : ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχήν, Plat. τοῦ σώματος τὴν ψυχήν, Plat. l’âme du corps ; au pass. être séparé, se séparer, d’où aux temps passés (ao. et pf.) : 1 être écarté, éloigné de, gén. || 2 se séparer, s’éloigner : ἀπό τινος, de qqn ou de qqe ch. ; au pf. être différent, se distinguer : τινος, de qqn ou de qqe ch. ; τινι ou ἀπό τινος, de qqn [χωρίς].

χωρίον, ου (τὸ) I emplacement, d’où : 1 place, emplacement || 2 t. de géom. espace compris entre des lignes, aire, surface || II particul. : 1 marché || 2 place forte || 3 contrée, pays || 4 fonds de terre, domaine de campagne, champ ou jardin || 5 passage d’auteur, période d’histoire [χώρα ou χῶρος].

χωρίς, adv. et prép. séparément, c. à d. : I à part : χ. εἶναι, Xén. être séparé ; χ. μὲν..., χ. δέ, d’un côté..., de l’autre ; χ. οἰκεῖν, Dem. habiter à part ; χ. ποιεῖν, Isocr. distinguer ; χ. τινι διδόναι, Il. ou πορειν, Od. donner qqe ch. à qqn en particulier ; p. suite : 1 séparément de, à part : ἡ ψυχὴ χ. τοῦ σώματος, Plat. l’âme séparément du corps ; d’où loin de : χ. ἀνθρώπων, à l’écart des hommes, loin des hommes ; χ. τινος, ἀπό τινος, loin de qqn ou de qqe ch. || 2 sans, avec le gén. || 3 à part, à l’exception de, outre, gén. : χ. τούτων, à part cela, outre cela ; au commenc. d’une phrase, en outre ; χ. ἡ ὁκόσαι, Hdt. excepté toutes celles qui, etc. ; χ. ἤ, χ. ὅτι, χ. ἢ ὅτι, excepté que ; θαυμασια δ’ ἡ χώρη οὐκ ἔχει χ. εἰ ὅτι ποταμούς, Hdt. le pays n’a rien de remarquable, excepté les fleuves ; χ. εἰ μή, χ. ἂν μή, excepté si, à moins que, etc. || II p. suite, différemment : χ. τὸ τ’ εἶναι καὶ τὸ μὴ νομίζεται, Eur. être ou n’être pas sont réputés choses différentes ; χ. τὰ τ’ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ καίρια, Soph. parler beaucoup et à propos sont choses différentes [cf. χῆρος].

χωρισμός, οῦ () 1 tr. action de séparer, séparation || 2 intr. action de se séparer ; d’où séparation : ψυχῆς ἀπὸ σώματος, Plat. de l’âme d’avec le corps [χωρίζω].

χωριστός, ή, όν, séparé ; fig. abstrait [adj. verb. de χωρίζω].

χωρίτης, ου () habitant de la campagne, cultivateur [χώρα].

χωριτικός, ή, όν, de la campagne, campagnard : πλῆθος χωριτικόν, Plut. foule des gens de campagne [χωρίτης].

χωριτικῶς, adv. en paysan, d’une manière rustique.

χωρίτις, χωρίτιδος () fém. de χωρίτης.

χωροθεσία, ας () situation géographique d’un pays [χώρς, τίθημι].

χῶρος, ου () espace, d’où : 1 intervalle entre : νεκύων, Il. entre les morts || 2 emplacement déterminé, lieu limité. χ. ὅδε, οὗτος, etc. le lieu, le pays que voici ; χ. ἀσεβῶν, Luc. séjour des impies || 3 pays, région, contrée ; territoire d’une ville || 4 espace de la campagne, campagne ; particul. bien de campagne, fonds de terre [R. Χα, être ouvert ; cf. χώρα et χωρίς].

χὡς, crase poét. p. καὶ ὡς.

χώσατο, poét. c. ἐχώσατο, 3 sg. ao. 1 de χώομαι.

χώσεται, 3 sg. fut. ind. ou (poét.) 3 sg. sbj. ao. moy. de χώομαι.

χῶσις, εως () || 1 action de construire une jetée, une digue || 2 action de combler un port [χώννυμι].

χώσομαι, fut. moy. de χώννυμι ou de χώομαι.

χὥσους, crase p. καὶ ὅσους.

χὥσπερ, crase poét. p. καὶ ὥσπερ.

χὥταν, crase poét. p. καὶ ὅταν.

χὥτι, crase poét. p. καὶ ὅτι.

χὥτε, crase poét. p. καὶ ὅτε.