75%.png

Analyse du Kandjour/Kon-Tsegs/05

La bibliothèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Csoma de Körös
Traduction par Léon Feer.
Texte établi par Musée Guimet, Paris (Tome 2p. 226).
VOLUME V. — (Ca)

16. Tib. Drag-rul-can-gyis-jus-pa དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ. Sk. Ugrapaṛiprccha, « question d’Ugra. »

17. Tib. Sgya-ma-mkhan-bzang po-lung-bstan pa སྒྱམ་མཁན་བཟང་པོ་ལུང་བསྟན་པ. Sk. Bhadra-mayakâra-vyâkarana, « prophétie sur Bhadra mâyakâra » (un jongleur) par Çâkya.

18. Tib. Cho-hphrul chen-po bstan-pa ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ. Sk. Mahâ pratihârya upadeça, « manifestation de grands miracles et prodiges » (par Çâkya).

19. Tib. Byams-pahi-sengehi-sgra-chen-po བྱམས་པའི་སེན་གེའི་སྒྲ་ཆེན་པོ. Sk. Maitreya-mahâ-sim̃ha-nâdana, « la grande voix de lion de Maitreya » (le saint qui doit paraître le premier dans l’avenir et devenir Buddha).

20. Hdul-va-rnam-par-gtan-la-dvab-pa-ñe-var-hkhor-gyis-jus-pa འདུལ་བ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པཉེ་བར་འཁར་གྱིས་ཞུས་པ. Sk. Vinaya-ânircaya Upàli paripṛccha, « l’arrangement du Hdul-va » (enseigné par (Çâkya) à la requête d’Upâli (prétendu compilateur de la classe Dulva[1].)

21. Tib. Lhag-pahi-bsam-pa-bskul-va, ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསྐུལ་བ. Sk. Adhyâcaya-sancoda, « exhortation à entreprendre davantage[2]. »

22 Lagh bzang gis-jus pa ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པ. Sk. Subâhu-paripṛccha. « Questions de Subâhu. »

23. Tib. Des-pas-jus-pa. དེས་པ་ཞུས་པ. Sk. Sarata-paripṛccha. « Questions d’un chef ou d’un brave, ou de Surata. »

24. Tib. Dpah-byin gyis-jus-pa, དཔའ་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པ. Sk. Viradatta paripṛccha. « Sutra prononcé à la demande de Viradatta. »

25. Tib. Vadsalahi-rgyal-po-hchar-byed-kyis-jus-pa བད་ས་ལཧི་རྒྱལ་པོ་འཆར་བྱེད་ཀྱིས་ཞུས་པ. Sk. Udayâna vadsa-râja-paripṛccha. « Sûtra à la requête de Udayâna-vadsa-râja[3]. »

26. Tib. Bu-mo-blo-gros-bzang-mos-jus-pa, བུ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོས་ཞུས་པ. Sk. Sumatidârikâ pripṛccha. « Sûtra à la demande de Sumatidârikâ (jeune fille). »

27. Tib. Ba-mo gang-gâhi-mchog-gis-jus-pa, བུ་མོ་གང་གའི་མཆོག་གིས་ཞུས་པ. Sk. Gangottarâ-pariprccha. « Sûtra à la demande de Gangottarâ (jeune fille). »

28. Tib. Mya-ngan-med-kyis-byin-pa-lung-bstan-pa, མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པ་ལུང་བསྟན་པ. Sk. Açokadatta-vyâkarana. « L’annonce de Açokadatta (ou une prophétie sur lui). »

29. Tib. Dri-ma-med kyis-byin-pa-jus-pa དྲི་མ་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པས་ཞུས་པ. Sk. Vimaladatta-pariprccha. « Sûtra à la requête de Vimaladattâ (jeune fille). »

30. Tib. Yon-tan-rin-po-che-me-tog-kun-tu-rgyas-pas-jus-pa, ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒུས་པས​་ཞུས་པ. Sk. Guna-ratna sankusumita-paripṛccha, « question de Guna-Ratna, etc. »

31. Sangs-rgyas-kyi-yul-bsam-gyis-mi-khyab-pa-bstan-pa, སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བྤ་བསྟན་པ. Sk. Acintya Buddha-viṣaya-nirdeça, « description des inconcevables provinces du Buddha. »

  1. Les derniers volumes du Dulva (XI-XII-XIII) se composent des questions
    d’Upali,(L. F.) 
  2. Il faut lire : Atyaçaya, etc.(L. F.) 
  3. Voir Mdo XVI, 15. (L. F.)