Discussion Livre:Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra.djvu/Diff

La bibliothèque libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Livre:Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra.djvu

-Î
-I
-Q
-Î
-X
-T
-Î
-Î
-Z
-10
-5
-X
-T
-R
-1
-N
-A
-L
-FG
-Q
-Ã
-I
-D
-C1
-E
-I
-I
-I
-Ã
-1
-Y
-É
-R
-Ï
-E
-L
-A
-T
-1
-Z
-CF
-È
-I
-EZ
-4
-9
-Î
-IÎF
-ZI
-L
-L
-IIÂGRX
-EG
-L
-G
-P
-4
-SI
-P
-PX
-RT
-Ï
-F
-EGÏ
-E
-5
-ÉÎJG
-1
-G
-J
-HZ
-G
-Ï
-IS
-GÈJÈF
-Ã
-5
-J
-ËIÉÂ
-1
-M
-M
-S1É
-EQ
-ÎÃRL
-É
-Y
-L
-4
-E1
-2
-Z
-2123
-J1
-R
-Ï7
-F
-Î
-0
-ÉS
-È
-Ï
-Z
-L
-É
-È
-1
-T
-S1
-2
-R
-IZ
-À
-UW
-XII
-ÃTT
-2
-S
-Ã
-LLI
-Ë
-É
-ÉÎEP
-A
-Î
-5
-É
-Z
-T
-IRAS
-I
-L
-L
-R
-Q
-Î
-Î
-Z
-È
-Ï
-R
-R
-ARR
-WI
-I
-A
-AM
-ÂÈX
-S
-È
-Ã
-5
-Ã
-Î
-È
-13
-I
-L
-IF
-RW
-RF
-L
-Ã
-29
-4
-Î
-7
-J
-75
-27
-I
-12
-JAÎÎZZÏG
-1
-WI
-Z
-AF
-Ë
-G
-7
-1
-W
-7
-2
-7
-H
-V
-3
-VV
-7
-7ÎÉ
-ÎIÃZ
-72
-7
-V
-7
-7
-V
-7
-S
-7
-777
-R
-4
-N
-7M7
-7
-7Œ
-A7Z
-7
-Y
-7
-777
-7
-Z7
-7
-4
-L
-7
-7
-7
-7R
-G
-7
-MB
-7
-7
-77
-7
-7
-77
-7
-X
-7
-Â
-7
-S
-7
-7
-R
-S
-R
-7
-Ï
-7
-5
-E
-SÏ
-É
-Û
-1GGG
-ÊZ
-7
-7
-V
-3
-G
-V
-R
-A
-Ê
-Z
-I
-LT
-Ï
-ÊJ
-Î
-N
-IE
-Z
-SCH
-E
-Ï
-Î
-É7Q
-É
-J
-ÎÎ
-Î
-Y
-GT5FÎ7
-ÎÎ
-G
-Î
-È
-SÉÈW
-W
-7Z
-Î
-ÉIÎ
-1
-É
-A
-11
-P3
-I
-ÂLLL
-7
-7
-Î
-7
-7
-T
-II
-R
-3
-3
-O
-S
-3
-7
-7
-J
-7
-A
-4
-Ï
-ÀÎ
-F
-Y
+FRÉDÉRIC
+NIETZSCHE
+AINSI
+PARLAIT
+ZARATHOUSTRA
-L
-KE
+LIVRE
-MOMM
+MONDE
-PNNSOUMZ
-7
-Ï
-Î
-Ï
-J
-I
-ÎÀ7
-5
-7
-1
-J
-S
-7
-É
-À
-IPG
-SG
-Î
-A
-IL
-WF
-F
-3
-Î
-V
-3
-E
-I
-A
-2ÈIÎ
-G
-7
-4
+PERSONNE
+TRADUIT
+PAR
-I
-FWW
-Ç
-À
-E
-E
-3
-À
-LE
-7
-Q1
-Ï
-7
-Y7
-G
-1È
-É
-1Ê
-Z7Ë2
-SÀ
-S
-C
-7
-I
-Z
-Ï
-W
-AA71
-I
-IÏVSÏË
-EE
-7
-2È
-Î
-7
-7
-7
-1
-Î
-AGI
-1
-R
-Î
-S
-ÎWZ
-ÈG
-3
-L
-7
-7
-J
-AÎ
-J
-WU
-2
-7
-I
-RÃÎ
-I
-5Ã
-Î
-SI
-Ë
-Ã
-EË
-7
-7
-WR
-Z
-S7A
-W
-7
-7
-SV
-7
-7
-5
-1
-I
-T
-MI
-3J
-EÀÊÎËËLÊÀÎ
-7
-4S
-PÎ
-À
-1
-7
-7
-X
-G
-V
-L
-79
-R
-7I
-WJ
-V
-W
-4
-G7
-Ï1
-7
-WM
-Z
-Î
-FF
-77
-7
-7
-Î
-1
-T
-7J
-Î
-M
-V
-S
-S
-5
-T7
-M
-22Î
-I
-G
-7
-P
-ÜËMÎÎËIÎ
-13
-Z
-1
-R9
-E
-4
-1
-Ë
-SGCIÉTÉ
+PARIS
+SOCIÉTÉ
-MMZCVNN
+MERCVRE
-1
-72
-Ï7
-1
-Ï1
-E
-J
-1
-L
-JA
-AWT
-A
-XY
-KY
-DI
-LTERMVNN
-A
-1
-Q
-G
-QAG
-VV
-SI
-HIM
-JGËX
-È
-Î
-ZS
-ÉÏ
-7
-0
-7
-WZGÏQIZ
-7FF
-Î
-Î
-M
-À7
-Y
-7
-D
-J
-7
-7
-J
-2
-G
-5
-J
-Ï
-T
-W
-X
-Î
-G
-1
-Q
-7
-7
-7
-7
-7
-I
-Î1
-7
-I
-EL
-Î
-R
-35À
-Ê
-ÏAX
-GA
-GU
-JJ
-ÎG
-Î
-I
-ZGLJ
-ÎJ
-7
-27
-7
-7
-7
-F
-Y
-E
-R
-J
-ZWÎ
-7
-7
-7
-V
-F
-Î
-Ï
-Î
-555W
-5
-1
-7
-Î
-7
-WA
-7
-ZI
-7
-M
-DCCCJCCVIII
-7E
-7
-SË
-SÈ
-Î4
-É
-L
-E7
-7
-Z
-É
-E
-W
-ZFÎV
-7
-7
-777
-V
-7
-7
-G7
-12
-77
-A
-7
-7
-7
-TË
-7
-Î
-A
-7
-7G
-G
-Z
-G3
-Y
-Ã
-A6
-7
-7
-Î
-Ù
-E1I5
-7
-7
-G
-1
-I
-Ï
-V
-T
-IIÀ
-7
-FZ
-WR
-I7F
-Z
-Â
-Ï
-ÎI
-Ã
-7
-A
-Ë
-RA
-2
-7
-7
-1
-FF
-1
-7
-CRÏË
-1
-3
-Ï
-Î
-Ï
-É
-7
-E
-2
-E2
-I
-Î
-LZ
-W
-V
-Ï
-E
-1
-E
-5
-Q
-JM
-3GF
-J
-5
-7J7
-7
-Î
-7
-7
-7
-7
-Z
-V
-Î
-2Ï
-Q
-Q
-ÂÙËÈÏ2
+RVE
+DE
-2
-À
-ZË
-4
-5
-A
-7
-2Q
-JE
-ËÎ
-1
-5
-S
-7
-Ë
-À
-3
-À
-1
-Î
-7V
-Î
-7
-7
-T
-NÏ
-7
-I
-7
-FÂ
-7
-Î
-777
-7
-ZA
-77
-1
-G
-A
-GGNR
-7
-G
+ÉCHAVDÉ
+SAINT
+GERMAIN
+XV
+CENTER
+LEIPZIG
+C
-ÎJ
-J
-7
-J
-J
-J
-7
-S
-J
-7
-7
-7
-Y
-ÛL
-7
-17
-FWG
-W
-5
-7
-Î
-ÜF
-7
-R
-1Ï
-ISGGUYA
-IAFX
-2
-7
-7
-Î
-7
-T
-7
-É
-7
-Ï
-RS
-NIÉ
-7
-S
-7
-7
-L
-A
-G2
-S
-È
-ÎZYÏL
-7
+NAUMANN
-ÎIË1
-7
-U
-É
-7
-R
-5Î
-1
-7
-775
-K
-R
-77
-7
-W
-T
-L
-Ê
-7
-J
-7
-5
-P
-Y7
-4
-7
-Ç
-N
-N
-13
-QI
-57
-G
-JÂ
-7
-7Î
-7
-É
-Î5
-ÃT
-ÎÉÉL
-7L
-È
-JÏ
-F
-Î
-Ë
-Ü
-ÃÎË
-II
+DCCC
+XCVIII
-È1
-È
-1
-ÂT
-J
-QG11
-4
-2
-ZÇ1
-X
-1
-ÈÉ
-J
-TQ
-1
-SM
-FA
-UL
-Ë
-1
-Î
-Â1
-1
-ZÀ
-RZFTSW
-11
-J
-GA
-FËIËÎÎ
-E
-P
-Î
-Ï
-Ë1
-2
-ÎÈ
-Ë
-21
-ˌ5
-Ï1
-1
-J
-I
-1
-1
-3
-Î
-Ï
-Ï
-IT1É
-Î
-Ë
-IF
-Î
-TÎ
-Î
-ÏÎ
-1
-Î
-2
-F
-1LR
-1
-1
-R
-S1
-GG
-G
-QGFI
-JT
-1
-Î
-L
-GÎ
-Ë
-Î
-AI
-11
-1
-À
-LF
-P
-É
-FIX
-R
-T
-Î
-R
-11
-Î
-LÏ
-R
-FIL
-ÉÎ
-1
-1
-11
-SA
-1
-Î
-F1
-É
-Ï
-V
-12
-11
-1
-Â
-J
-F
-V
-1
-1
-T
-Ï
-J
-2
-1
-5
-1
-AIJÎQ
-1
-1
-J
-A
-131
-1
-IJ
-1
-ÎÎ
-SÏ
-A
-1
-V
-1
-1
-1
-Ê
-ÈÎË
-Î
-1
-R
-1
-1
-S
-1
-E
-V
-L
-11A
-5
-1
-À
-J
-A
-11
-41
-M1
-W
-T
-1
-1
-ZI
-Ï
-2È
-Ï
-Ï
-1
-EWE
-RW
-ÎÎ
-5
-E
-É
-Ï
-ÀWÏÎ
-S
-Î
-Ë
-Ï
-Î
-1
-V
-Z
-1
-G1
-1
-AW
-4
-1
-S
-2
-1
-Z
-F1
-3MA
-Î
-S
-3
-1
-G
-ÎÉ
-11
-É
-1
-Œ1
-1
-2
-É
-ÏÎI
-5Î
-È
-Î
-T
-T
-1
-1
-11
-ÀT
-12M1
-1
-J
-Ë
-Ï
-1FÏ
-1
-ÎS
-ÎËÜ
-I
-W
-21
-GI
-X
-XG
-Ï
-ÎX
-Q
-1
-1
-V
-12
-11
-1
-1
-R
-Î
-1
-1
-1
-1
-S
-11
-WE2
-A
-1
-Ë
-ÎG
-ÏXSÀ
-3
-Z
-1
-R
-1I
-Q
-ÛË
-1
-Ë
-1Ï
-ÏÊ1
-Î
-Ë
-W
-Ë
-1
-1
-A
-Y
-I
-ËAI
-ÎË
-J
-4
-1
-Z
-1
-1
-1
-S
-1
-W
-1
-S1
-Î
-ÎW
-1
-1
-L
-Î
-Î
-Î1G
-1
-J
-1
-G
-Ï
-QSI
-1
-A
-3
-I
-2
-Î2
-VGHÎGXË
-JJEÏÎWÏÏ
-1G
-ÏI
-1
-Z46
-F
-P1
-5
-TÃ
-Î
-ÃÃL
-Ë2
-F
-1
-V
-I
-1
-1
-1
-L
-Q
-AH
-1
-1
-V
-A
-W
-1
-1
-1
-4
-1
-A9
-4
-EFN
-1
-GZ
-W
-1
-W
-3Ë
-E
-1
-2
-É
-1
-1
-3
-1
-J
-GTGGZYÏHJGG
-T
-Î
-Ï
-R
-Y
-1
-1R
-Î
-1
-1
-1
-Î
-111
-1
-IT
-M
-Ê
-I
-È
-1
-1
-1
-12
-IÉF
-U
-1
-1
-Î
-C
-1
-WA
-Î
-1
-1
-1
-W3
-1
-G
-1
-T
-Z
-ÎX
-5Z
-L
-1
-L1
-IÎ
-S
-Ë
-Q
-1
-M
-Z
-S
-WI
-EÂ
-1
-ÉÎZËNAWÂ
-1
-1
-ÏËË
-M
-1
-PT
-1
-1
-ZËËÈÎ
-ÎË
-1
-171
-L
-2
-1
-1
-1
-LM
-M
-P
-Ë
-W
-Q
-1
-1I1U
-É
-1
-1É
-Î
-1
-1
-1
-Z
-Ï
-Z
-Î
-1
-1
-1
-Z
-11
-Î
-1
-ET
-1
-1
-1
-2221
-WÊÜÎI
-L
-T
-1
-ÏÎ
-1
-GÈ
-1
-1
-T
-É
-1IW
-1A
-1
-1
-S
-Î
-I
-WZÈV
-ÂÂAËTA
-IMWW
-SN
-1
-1
-É
-Ë
-Ë
-Ï
-1
-1
-1
-1
-ÇQ
-J
-Y
-G3RJ
-J
-N
-J
-Î
-1
-1
-1
-2
-ÏË
-T
-1J
-Q
-1J
-ËÏ
-1G
-F
-1
-1
-1
-312
-S1I
-I
-1
-E1
-V
-11
-1
-Ï
-LL
-1
-ÏÜ
-2Z
-Ï
-ÎÉ
-1
-1
-Y1I2
-M
-1
-1
-1
-Ï
-R
-5
-1
-2I
-IJA1
-3
-1
-A
-1
-1
-12
-ÎÏËÏQ
-K
-WÉÈQ
-2Ï
-1
-É
-Ë
-ÎÉÎ
-ÉÎÉ
-À
-J
-11
-I
-1
-È1
-5Y
-I
-1
-5
-I
-S
-Î
-2
-1
-T
-É
-Ë
-1
-T
-1
-Ï
-T1
-H
-Ï
-J
-C
-L
-Ë
-V
-2
-IF
-1Ï
-L
-Ï
-1
-Ï
-L
-A
-Î1ÀL
-Ã
-1
-V
-3
-I2
-Î
-ÎÉÉ
-É
-EÉ
-Ï
-1
-1
-1
-2
-1
-Î
-E
-Ï
-I
-1
-EL
-Î
-1
-Î
-I
-J1
-È
-ÏÈ
-1
-Î
-É
-I
-1Î
-Y
-J1
-1
-L
-LÎ
-1
-Ï
-1
-1
-Î
-1
-1
-L
-1
-1
-1
-X
-F
-T
-J
-11QA
-V
-ÏÀG
-ASÎJ11
-1
-1
-WU
-1
-1
-J
-G1
-1
-VÎ
-V
-11
-X
-7
-L
-ËÊ
-1Î
-Î
-1
-Ï
-S1
-1
-2
-1
-1
-W
-1
-111
-M
-1
-11
-W
-II
-1
-1
-1
-RAI
-SL
-2
-1
-1
-ÉÉ
-É
-1
-Ë
-1I
-1
-1
-1
-Ã
-È
-É
-1
-1
-È
-Î
-CFA
-V
-I
-VJ
-I
-RÈ
-À
-J
-Î
-L
-J
-F
-J1
-1
-Ã
-G
-R
-1
-11
-21
-1
-1
-1
-1
-11
-1
-1
-1
-13
-Ê
-1
-1
-1
-1
-1
-Ã
-1
-1
-1
-L
-L
-M
-5
-1
-1
-1
-Z
-1
-Î1Ë
-ÊXÏ
-EH
-1
-LB
-E
-111JÎF
-2
-1
-Z
-V1
-11
-Î
-Z
-4
-J
-Ï
-E
-S
-A
-1
-1
-ÉÎ
-1
-X
-1
-L
-1
-11
-JF
-Y
-1
-1
-1
-1
-È
-À
-Q
-1
-1
-3
-1R
-I
-J
-IÉ
-2
-È
-Q
-XY
-V
-1
-21
-À
-Y
-1
-R
-M
-2
-LGÉÏG
-1
-Î
-F
-F
-À
-11
-1
-1
-G
-1
-E1
-WW
-I1
-Ë
-ÎT1
-1X
-13
-1
-1
-1
-1
-Q
-1
-1
-1
-L
-1
-1I
-ZT
-T
-1
-Î
-1F
-J
-ËL
-1
-1
-ÏIÎ
-Ã
-L
-G1
-Â
-GÎ
-Î
-ZÉ
-R
-MX
-1
-5
-I
-MG
-Ë
-L
-F
-LÎ
-1
-Ë1
-1
-I
-A
-Ë
-I
-R1Ë
-1
-L
-Î
-Î1
-1
-71
-1
-1
-5
-1
-ÎÎ
-19
-1
-5
-11
-AI
-15X
-E
-1
-S1
-ÎR
-ŒÏ
-L
-1
-S
-1
-W
-M
-1
-11
-1
-É
-1
-ÊÈ
-IÏT
-1
-DÂ
-Ë
-EÊ
-1
-1
-UN
-1
-S
-2
-KW
-J
-1
-IH
-1
-2
-1F
-Z
-ÎÉ
-R
-2
-2ÎË
-Ï
-1
-7
-1
-5
-E
-1
-Ë
-I
-LQ
-R
-1
-FZGN
-1
-F
-1
-GG
-J
-1
-11IG
-ËÂ
-Ï
-2
-I
+AINSI
+PARLAIT
+ZARATHOUSTRA
+PREMIÈRE
+PARTIE
-JÏÎÎZVFG
-É
-A
-MM
-UN
-I
-Ê
-Î
-ÊÎ
-ÎÏSË
-Z119
-Q
-VL
-R
-1
-G
-7
-R9
-Z
-R
-4
-ÎEL
-ÃÏ
-MA
-R
-1
-1
-R
-T
-È
-ÜG
-Î
-Î
-I
-Ê
-AÏÃ
-É
-S
-1
-7G
-L
-Î
-J
-G
-1
-Z
-P
-U
-À
-1
-S
-À
-W
-1
-A
-1
-W
-M
-V
-ZZ
-T
-K
-JRÉW
-WWW
-2
-S
-I
-AÎ
-W
-Y
-ZUM
-7
-N
-2
-N
-NG
-3Z
-EL
-1
-4
-ÈÎZ
-T
-3
-G
-JÈ
-ÈÇ
-F5
-G
-Î
-RË
-1
-M
-GZ
-K
-3
-I
-É
-Z
-ËÎ
-L
-R
-W
-W
-FF
-I
-XË
-ËÎ
-S2Ï
-Ï
-Ï
-ËS
-ËÏÏ
-Ï
-À
-KIF
-A
-I
-35
-S
-A
-ÈW
-M
-3PG
-E7
-F
-Ô
-ËG2A
-ÏKZ
-K
-T
-A
-K
-S
-À
-J
-1
-1ETY
-T
-Î
-I
-ËRQ
-SÏÏÎIÊ
-L
-SIÊ
-É
-W
-KÏ
-R
-1
-E
-Q
-É
-F
-ZZ
-2
-É
-ÏG2
-F
-R
-3
-J
-7
-ËÏI
-1
-Z
-Î
-AI
-Q
-1
-SW
-Ç
-M
-S
-4
-H
-R
-R
-SW
-1
-V
-JHQ
-W
-J
-L
-G
-Q
-N
-Ü
-L
-2
-1
-Ë
-LL
-A
-G
-S
-5
-7
-G51
-G
-L
-2LV
-1
-A
-MR
-X
-Î
-J
-Ë
-V
-Z
-GS
-W
-GZ
-2
-J
-M
-2G
-1
-Z
-GJ2
-G
-FZ
-ÎTËGGR
-VI
-G
-WIR
-Ë
-1
-ZS
-S
-S
-W
-4
-5
-À
-ÏRSA
-Î
-É
-Ê
-W
-Z
-I
-Ï
-ÉÂ
-A
-5
-CÃ
-2
-HP
-YBPYÎÎGQ
-ÏÎÉÎ
-ÎG
-Î
-5
-ÉE
-5
-I
-1
-P
-L
-4
-I
-Ï
-A
-R
-T1Ë
-A
-XGZA
-5
-L
-J
-WWW
-L
-ÃË
-2
-RÎ
-ÏJA
-N
-G
-1Ê
-WI
-Ë
-F
-WW
-G1
-FAC
-R
-F
-W
-YVW
-MI
-VW
-ÊR
-ŒK
-2
-2Z
-J
-L
-3
-Î
-F
-AGGZI
-À
-1G
-L
-Î
-Â
-2G
-I
-S
-1
-3T
-LU
-R
-V
-1
-R
-D
-Î
-1
-Q
-A
-2
-H
-ÎZ
-É
-È
-É
-M
-5
-G
-J
-AIG
-E
-IR
-N
-T
-3
-F
-GI
-ÂFËRR
-GGEÎÎÎÊÏÏÎ
-7
-R
-SG
-Z
-U
-AÎRKIW
-UN
-5
-Ï
-MIR
-GR
-G
-5
-Ï
-ÎFÎÎGGSŒ
-ZI
-33
-G
-5
-Z
-Ë
-Y
-R
-Z
-IF
-Î
-I
-31
-Î
-F
-1
-XR
-RAR
-ÈÀ
-I
-I
-T
-6
-FÎ
-ÉË
-L
-7
-W
-I
-2ÉGR
-1
-Î
-À
-Y
-R
-E
-4
-2
-A
-M
-S
-Z
-Î
-Ï
-1
-G
-YG
-G
-GÉÃ
-F
-Ã
-V
-Î
-2Ë
-IÀMG
-W
-ËW2G
-T
-J
-I
-7Ë
-GÉÇ
-Î
-G1
-Ü
-G
-S
-Q
-E
-SILÂY
-3
-1A
-ÏÎÃL
-X
-Ã
-É
-ÎZ
-4
-GE
-2
-2
-A
-5
-GW
-1
-IÎ
-Î
-4ËÉ
-X
-L
-2
-I
-I
-L
-WJ3
-2
-ÀI
-NR
-2
-S
-S
-T
-G
-R
-G
-I
-Ë
-LCL
-ÈÎË2
-É
-A
-X
-É
-Z
-J
-Ã
-U
-ÃQ
-QI
-IES
-R
-L
-JI
-Q
-S
-ÃLUÊ
-WA
-GS
-Ï
-5
-É
-E
-G4
-2
-W
-M
-A
-Z
-L
-1
-ÎW
-I
-C
-S2
-M
-ÎG
-X
-A
-Î
-S
-5
-M
-L
-M1Î
-GF
-YXPX
-V
-S
-Y
-1
-S
-SÀWËGR
-J
-WM4
-7
-Î
-Ã
-J
-A
-G
-3
-JEG
-Q
-G
-R
-1
-G
-V
-I
-5
-3
-Â
-D4
-2
-X1ÀWGRIPËB
-W
-I
-ÎT
-Ï
-ÏÏ
-I
-Ï
-F
-ÎA
-I
-J
-ËLW
-III
-Y
-A
-ET
-1
-IQ
-Z
-I
-L
-J
-ÎI
-1
-L
-2
-Y
-Î
-LI
-5
-J
-S
-Z
-1
-I
-S
-N
-2
-G
-G
-S
-R
-1
-J
-WI
-I
-1
-IÏ
-GÉFÉV
-R
-C
-Ë
-Y
-VW
-4
-I
-AT
-E
-ÏME5
-3
-Î1
-F
-MT
-Z
-1
-É
-Ï
-Î
-F
-R
-R
-I
-È
-I
-L
-ÎËÎ
-M
-1
-V
-ÈI
-M
-Ë
-LI
-L
-Î
-Ï
-E
-Î
-È
-V
-R
-S1
-ZÏ
-1
-5É
-Z
-Z
-F
-I
-3
-L
-A
-1
-ÊT
-2
-S
-RÀ1
-Î
-È
-Â
-A
-Q
-U
-1È
-1
-J
-J
-1
-È
-J
-ÎJ
-AT
-V
-Ç
-1Î1
-XS
-É
-5
-5
-AI
-N5
-J
-L
-E
-Î
-Ï
-55Â
-A
-ÉG
-5
-A
-ÎR
-RË5
-5
-É
-M
-5
-5
-IÇ
-Ï
-I
-JÉ
-Q
-Î
-J
-Ç
-Î
-Ç2
-N
-1
-R
-1
-GË
-5
-J
-R
-É
-I
-S
-Î
-2
-5
-ÎÂÎ
-21X31
-Î
-1
-IÊF
-ZI
-Î
-Ë
-N
-A
-2
-I
-É
-L
-L
-Ï
-1
-A
-Z
-I
-ÎSRG
-G
-AÎJÊY
-L
-Z
-SLËSÏË
-ÎSÈÎ
-C
-L
-J
-A
-S
-Q
-A
-G
-2
-J
-1Ç
-À
-J
-Z
-T
-G
-2
-ZI
-1
-2
-2
-A
-Ï
-Ë
-Z
-G
-Î
-R
-J
-XE
-I
-2
-A
-M
-V
-Ï
-1
-J
-Ü
-L
-RS
-4
-S
-Î
-A
-Â
-I
-ÉTR
-À
-A
-1
-LV
-S
-Ï
-T
-Ë
-1
-RZ
-Î4
-FS
-VP
-G
-Z
-C
-M
-J
-L
-G
-4Y
-1
-É
-W
-1
-2TA2
-9
-I
-MGF
-Ã
-T
-1
-R5
-Î
-X
-Ï
-U2
-S
-Î
-X
-5
-U
-1
-1
-S
-Ê
-V
-Î
-JÀX
-RÂ
-J
-2
-S
-I
-2
-R
-Î
-F
-R
-L
-M
-Y
-1
-2
-1
-S
-Y
-G
-M
-G
-YRÈG
-Q
-À
-L
-S
-1
-Ï
-Ï
-1
-2
-A5
-S
-Î
-J
-E2F
-1
-Ë
-Ï
-I
-I
-Ë
-VWVLÎ
-C
-É
-Î
-Î
-I
-F
-N
-Î1
-9
-ËËT
-J
-1
-F
-Ï
-A
-J
-Ë5I2
-Ë
-W
-R
-Î
-S
-IR
-Î
-Î
-1
-ÏGS
-Z
-R
-AM
-A
-G
-2
-Y
-J
-P
-H
-A
-5
-Ë
-R
-GW
-J
-2
-2
-E
-1
-S
-S
-NM
-Y
-Î
-A
-4
-Î
-Î
-E
-L
-ÈÎ
-Z2Â
-ÃÏS
-2
-I
-ÊÎ
-L
-2
-Î
-Î
-Ï
-Î
-1
-L
-J
-T
-1
-L
-M
-X
-1
-V
-4
-L
-W
-L
-HI
-F
-Ï
-Î
-A
-WS
-V
-M
-L
-XFFF
-IÇÎ
-ÎL
-À
-1
-Z5
-3
-I
-5AG
-Ç
-I
-J
-IG
-J
-3
-3
-Ç
-IGNV
-LGFÎ
-I
-1
-S
-5G
-Y
-GÎ
-3
-D
-Î
-G
-À
-G
-L
-51
-ÏË
-S
-ÎG
-1
-GÏV
-JJ
-1
-RG
-J
-V
-A
-S1
-4
-Y2
-1
-YZ
-1
-X
-LÎ
-4
-Ç
-L
-G
-G
-5
-G4
-R
-Q
-I
-Î
-E
-9
-V
-J
-A
-G
-1
-F
-2
-É
-Î
-2À
-F
-M
-E
-Î
-VW
-Z
-V
-SWIZWTR
-Y
-VGA
-L
-Ç
-1
-ELÎ
-Ë
-JG
-Z
-IL1
-Ë
-J
-À
-J
-É
-I
-I
-É
-3
-T
-1
-ÎÉIËÏÂ
-1
-R
-T
-ÃRFÈÎÎ
+PRÉFACE
+DE
+ZARATHOUSTRA
-7
-V
-J
-FÏ
-ËÏE
-V
-LA
-É
-Ë5
-ÏÏ
-É
-Ã
-Î
-Î
-É
-1
-R
-É
-PI
-I
-3
-911
+S
+EN
+IL
-V
-O
+Ô
-JP
-I
-E
-MAI
+MAIS
-LÈ
-I
-VO1CIÏ
+VOICI
-REDEVENUGR
+REDEVENUS
+FOLIE
-W
-E
-A
-A
-I
-R
-I
-LVO1LA
-POURQU01G
-E
+VOILÀ
+POURQUOI
+JE
-PROFONDE1UFS
-I
-IË
-IA
-R
-CUNIMETU
+PROFONDEURS
+COMME
+TU
-18
-SO
-I
+LE
+SOIR
-APP01
-1ÈVËAZ
-Î
-1
-R
-N
-A
-TACLARTÉ
+APPORTANT
+TA
+CLARTÉ
-I
-IIL
-E
-1
-É
-2
-M
-1
-Ë
-1EM
-L
-Î3
-Â
-4
-SSII
-Ï
-1
-T
-SE
-S
-IX
-ÏSI
-V
+RICHESSE
-Î
-Q
-1
-Î
-F
-R
-N
-Q
-A
-L
-L
-É
+BR
-QI
-IG
-ZA
-RATHOUSTRA
-V
-QILIPIÊL
-DL
+ZARATHOUSTRA
+IL
-5
-I
-L
-I
-Ã
-A
-11
-9ST
-MMSF01
-M
-IIIVU
-L
+MAIS
+IL
+S
+EST
+TRANSFORMÉ
-I
-1
-OURD
+MONTAGNE
+VEUX
+TU
+AUJOURD
+CRAINS
+TU
+PAS
-Z
-L
+SON
+ŒIL
+EST
+PUR
+ET
+SA
-N
+NE
+S
+AVANCE
+T
+IL
+PAS
+COMME
+UN
+DANSEUR
-E
-ST
-E
-T
-W
-I
-L
-Î
-Î
-ÏÎS
-Î
-9
+EST
+FAIT
-I
-À
-ΆX
+CEUX
-1
-1
-T
-R
-T
-I
-LÎ
-L
-T
-I
-L
-U
-S
-S
-R
-A
-QL
-1
-U
-SÎ
-Î
-R
-A
-2
-S
-R
-R
-AN
-G
-S
-LÎ
-E
-HI
+DORMENT
-ÏFAMOUR
+L
+AMOUR
-I
-AO
-Ã
-SI
-R
-E
-TREWSAIIIT
-SELXNÎT
-Â
+LE
+SAINT
+SE
+MÎT
+À
-TÂ
-ÎLLG
+AINSI
+TÂCHE
-J
-ÔL
-Î
-FOUR
-EUIZ
+POUR
+EUX
-IV
-G
-E
-Î
-T
-QOISEAUX
-Q
-A
-TI
-A
-Z
-J
-T
-J
-M
-C
-C
-I
-T
-E
-I
-IT
+OISEAUX
-NNMNURE
+MURMURE
-P
-E
-PARM
+PARTIR
-TY
-MOO
-T
-L
-SIG
-P
+MORT
+BR
+3
+VOISINE
+QUI
+SE
-1ME
-GRAII
-L
-E
+UNE
+GRANDE
+FOULE
-2
-GAR
-011
-V3LLÎ
-ÂL1LÎL
-C
+CAR
+ON
+AVAIT
+ANNONCÉ
+ZARATHOUSTRA
+PARLA
-SWHUMUM
+SURHUMAIN
-ËÂ
-A
-ÎFAGT
-PO
-GLE
-S
-V
-É
+FAIT
+POUR
+LE
-T
-A
-Î
-V
-USQL1
-Â
+JUSQU
+À
-Ï
+CHOSE
+AU
-REFLUXDE
-I
-1
-A
-A
-1
-L
-ÎG
-Î
-T
-J
-5
-I
-Î
-ZLÏ
-4IÉ
-À
-N
+REFLUX
+DE
+CE
+GRAND
+FLUX
-RETOURIIER
+RETOURNER
-SL1L
-D10ILLI8IF
+SURMONTER
-HQLLLÎHQJ
-GË
-I
-II
-3
-T
-S
-F
-3
-G
-JIÈ
-5
-SI
-T
-R
-Ã
+HOMME
-I
-DOULOIUEUSE
+DOULOUREUSE
-CÏLA
+À
+LA
-IJ
-VI
-Î
-I
-Q
-ULALASPHÊNIE
+BLASPHÈME
-Ã
-E
-LÏINPENÉTRABLE
+L
+IMPÉNÉTRABLE
-ÂJNE
+ÂME
-11
-ÊTAÎT
+ÉTAIT
-L11IJ
-T
-Â
+LUI
+ET
+À
-T
-Z
-OHÈ
+OH
-FLAME
+ÂME
-1
-II
-FL
-IL
-Y
-F
-Q
-Î
-Î
-R
-JGLÏËZY
-L
-A
-A
-LG
-J
-L
-R
-I
-G
-X
-A
-R
-R
-V
-1
-5
-1
-L
-R
-R
-2
-Ï
-I
-G
-RI
-X
-S1
-R
-V
-11
-GSÈ
-SHQ
+N
+EST
+ELLE
-Î
-1OMME
+L
+HOMME
-JUSTIFIER
+LÉGITIMER
+ELLE
-SOIFMÊMELA
-Y
-Q
-Ã
-T
+SOI
+MÊME
-RN
+ELLE
+NE
+M
+MON
-A
-Ë
-R
-R
+ORDURE
+ET
-Î
-IFHEURE
+L
+HEURE
+MA
+JUSTICE
+JE
+NE
-LEIIÏ
-1
-A
-E
+LE
+JUSTE
+EST
-A
-RDENT
-L
-T
+ARDENT
-L1EURE
-OU
+HEURE
+OÙ
-N
-UN
-ORTE
+QU
+IMPORTE
-L
-R
-L
+PITIÉ
+LA
+PITIÉ
-OU
-LON
-CLO11ET
-Î
-CELURQURÎR
-R
-HOMMEI
+OÙ
+L
+ON
+CLOUE
+CELUI
+QUI
+AIME
+LES
+HOMMES
-PITRE
+PITIÉ
+PAS
+UN
+CRUCIFIEMENT
-SI
-A
+DÉJÀ
+CRIÉ
+AINSI
-A1
-E
+AI
+JE
-1DS1
-L
-ECI
-I
-T
-R
-V
-SÎ
-T
-È5
-A
-I
-È
-I
-5
-JE
-ÎË
-X
-T
-LÎ
-1
-L
-I
-Î
-RAZ
-T
-QIL
-1
-Z
-E
-AÎ
-2
-T
-Q
-FÎ
-Ï1
+AINSI
-IÎË
-QU
-I
-FF
-A
-I
+BR
-ËÀ
+OPTION
+VERSION
+AUDIO
+DISPLAY
+NONE
+VERSION
+AUDIO
-SUR
-2ÉÃ
-HLLMAÏÎÎ
+SURHUMAIN
-CLAN
-EREUX
+DANGEREUX
-7
-7
-I
-Ï
-R
-Ë
-ET
+ARRÊT
-PEN
+L
+ON
-T
-O
+C
-1U1
-PASSEGE
+UN
+PASSAGE
-MF
+UN
-A
-T
-T
-GP
-JÎAIMEJÎLITCEUX
+J
+AIME
+CEUX
-QIIEGTPOUR
-L
-Ï
-AU
+QUE
+POUR
-DE1À
-Î
-Q
-Q
-G3
-L
-L1
-A
-G
-JÎ
-L
-FÏ
-EL
-R
-È
-1
-A
-L
-1
-T
-Î
-I
-J
-A
-AL
-V
-IV
-V
-A
-ALI
-L
-L
-GX
-7
-Ü
-EE
-HL
-JK
-H
-F
-Ç
-SZ
-E
-I
-Î1
-L
-PÎÀQ
+DELÀ
-V4
-7
-R
-LN
-L
-V
-12
-OUR
-N
+POUR
+QU
-A
-AR7
-TIENNE
+APPARTIENNE
-AÜN
+AFIN
-SURHUNIAIN
+SURHUMAIN
-JÎ
-É
-GOARTEI
+GOUTTE
-ÎSA
-Q
-J
+SA
+LE
+PONT
+PENCHANT
+ET
+SA
+VERTU
+IL
+VOUDRA
-II
+DE
+VERTUS
+IL
+Y
-R
+VERTUS
+C
+EST
+UN
-Î
-FFF
-É
-A
-1
-Â1119
+ÂME
-G
+CELUI
+QUI
+NE
+VEUT
-A
+NE
+RESTITUE
+POINT
+CAR
+IL
-CUM
+CELUI
-AE
-VOIRIE
-SE
-É
+DE
+VOIR
+LE
+DÉ
+TOMBER
+EN
+SA
+FAUX
+JOUEUR
-RË
-J
-R
-SE
-R
-R
-5
-G
-T
-R
-L
-E
-L
-R
-E
-Ã
-Q
-I
-E
-ÎI
-I
-R
-R
-D
-I
-R
-ER
-R
-I
-P
-I
-RI1
+PÉRIR
-D
-V
-SWHUMAVLN
-V
-QUÂJL
-L
-Z
-3
-1
-3
-TD1011SLÈÏ3
+SURHUMAIN
+BR
+5
+QUAND
+ZARATHOUSTRA
-T
-J
-L
-T
-JEDI
-HQ
+JE
+NE
+SUIS
-Ã
-D
-I
-Q
-T
-Z
-B
-D
-USÉ
-R
-T
-I
-I
-IÎ
-YWX
+YEUX
-BÊGUES
-LLS
+BÈGUES
+ILS
+DONC
-DAMIER
-KOMME
+DERNIER
+HOMME
-H
+IL
-PO
-RRA
-J
+POURRA
+NE
+JETTERA
-SO
+SON
+DÉSIR
+OÙ
+LES
+CHAOS
+DANSANTE
+JE
-ENCORE
+EN
+VOUS
-OU
+OÙ
+L
+HOMME
+NE
+METTRA
-EST
-F
+SONT
+PROCHES
-MÊP1
-ÎS
-F
-ÏUÎ
+PEUT
+PLUS
+SE
+MÉPRISER
+LUI
-J
-II
-Z
-DAMIER
+DERNIER
-Î
-SEIGTGXÀJGWÇÏ
-T
-LÏÏ
-Ï
-Ï
-O
-4
-R
-R
-J
-I
-V
-ITE
-R
-VI
-T
-R
-C
-T
-S
-223
-53
-ÏI
-1
-F
-V
-À
-5
-15
-Y
-TÊ
-DES
-YEUX
+DE
+L
+ŒIL
-A
-D
-OUS
+NOUS
-L
-1
-LLL
-1
-S
+DERNIERS
-DES
-YEUX
-Ï
+DE
+L
+ŒIL
-ABANDOMIÉ
+ABANDONNÉ
-LEUR
-SEMBLE
+PASSE
+CHEZ
+EUX
+POUR
+UN
-SÏTVANCE
+S
+AVANCE
+BIEN
-CELUI
-SIU
+SUR
-FF
-POISO11
-PAR
+POISON
+DE
-PAR
-LA
-CELA
-DONNE
+DE
+LÀ
+POUR
+SE
+PROCURER
-Q
-T
-L
-L
-OU
+L
+ON
+NI
-III
+NI
-VEUT
+VOUDRAIT
-VEUT
-S
-GTTQÃ
-F
+VOUDRAIT
-OHACIM
+CHACUN
-VADE
-A
-I
+VA
+DE
-DES
-YEUX
+DE
+L
+ŒIL
-AMSI
+AINSI
+FIN
-L
-É
-A
-DES
-YEUZT
-N
+DE
+L
+ŒIL
-DA
-PRÉFACE
+LE
+PROLOGUE
-UN
-CHEVRIER
-1
-EÎ
+À
+DES
+CHEVRIERS
-CROIENT
-QUE
-JE
-SUIS
+ME
+TIENNENT
+POUR
+UN
+CŒUR
-QUE
-JEPIRAILLEÏÂE
-ÊROURANTEBLEMENT
-Z
-R
-J
+POUR
+UN
+BOUFFON
+AUX
+RAILLERIES
+SINISTRES
-IJ
+RIENT
+ET
+TANDIS
-V
+IL
+Y
+A
+DE
+LA
+GLACE
-M
-Z
-IR
-GI
-A4
-I
-R
-Î2Â
-S
-S
-Ï
-A
-LE
-LA
-T
-S
-AR
+BR
-À
+OPTION
+VERSION
+AUDIO
+DISPLAY
+NONE
+VERSION
+AUDIO
-FÎT
-Î
-J
-F
-L
-Ï
-Î
-JI
-J
-Ï
+QUI
+FIT
+TAIRE
+TOUTES
-REGARÇ1
-Î
+REGARDS
-DANS
-A
+PENDANT
+CE
+TEMPS
-ÀÃ
-41
-6UVRAGE
-J
-JLÉTÉTAIT
-ORL
-Î
-ÈI
-5
-R
-Ã
-Z
-Q
-Ï
-E
-Z
-Q
-E
-Î
-IG
-R
-ÎIÏ
-Î
-ËÎÎÈÈ
-FÎQ
-F
-Z
-Y
-É
-SR
-UÊ
-S
-É
-É
-E
-S
-T
-Ã
-II
-AL
-Î
-III
+À
+L
+OUVRAGE
+IL
+ÉTAIT
+SORTI
-Q
-Z
-LIIL
-Î
-17
-L
-W
+LE
-DEVAIT
+ALLAIT
-DIFFIL
+DIT
+IL
-SL11
+SUR
-AÎ
-Ï
-18
-PAS
-BEAUCOUP
+GUÈRE
-Z
-I
-I
+BR
+7
+OPTION
+VERSION
+AUDIO
+DISPLAY
+NONE
+VERSION
+AUDIO
+FRAYEUR
-AV
+À
+CÔTÉ
+IL
+OUBLIA
+LE
-FÎIËI
-S
-È
-S11RFJ
-Î
-Q
-SE
-R
+PASSA
+SUR
-11
-DITPJAPSONGCŒUR
+IL
+DIT
+À
+SON
+CŒUR
-BEL1
-IWPÊCHÈÎAUJQ
-1R
-ÏI5
-Î
-Ï
-Î
-D
+BELLE
+PÊCHE
+AUJOURD
+MAIS
+UN
-NIQMÉEMTE
+INQUIÉTANTE
-HIMIAINE
+HUMAINE
-AE
-P1QS
-UJ
-1
-RG
+DE
+PLUS
+TOUJOURS
+DÉNUÉE
-A
+FATAL
-W
+LEUR
+EXISTENCE
-AI
+NUAGE
+HOMME
-RESPRIT
-ÎNE
-PA1
-IE
-É
-I
-E
-S
-V
-E
-J
-SI
-T
-A
-L
-E
-IF
-L
+ESPRIT
+NE
+PARLE
-I
+BR
+OPTION
+VERSION
+AUDIO
+DISPLAY
+NONE
+VERSION
+AUDIO
-EN
-TROP
+A
+TROP
+DE
+GENS
-TOI
-UN
-VIVANT
-PAR
-DESSUS
-NP
-LIR
-PÂTURENAUDIABLE
-R
-Q
-I
-2
-Q
+PÂTURE
+AU
+DIABLE
-HLLLT
+NUIT
-MAISBN
-A
+MAISON
-HONMRE
+HOMME
-U
-È
-Ã
-L
-I
+DONNEZ
+MOI
+À
+LE
+JOUR
-AME
+SA
+PROPRE
+ÂME
-IIR
-P
-THOUSTRA
+OFFRIT
+À
+ZARATHOUSTRA
+ICI
+INVITE
-BOÎI
-6Q
+BOIRE
-GS
-PRES
+EST
+PLUS
+FATIGUÉ
+MORT
-AO
+DIT
+LE
-Î
-ÎA
-L
-21
-ZA
-PÂME
-TRANQUILLE
-I
+ÂME
+TRANQUILLE
+BR
+OPTION
+VERSION
+AUDIO
+DISPLAY
+NONE
+VERSION
+AUDIO
-CORMNE
+COMME
-NIE
+ME
-VLAT
-ÀPPP
-Ç
-J
-L
-O
-I
-22
-C
-QI
-Ï
+LUI
+TOUT
+CENT
-SCANDALISARITFFVL
+SCANDALISANT
-X
-Ï
+CRÉATEUR
+DE
-JF
-IL
+MAL
+MAIS
+CE
-ENFÊTE
-N
-L
+EN
+FÊTE
+ZARATHOUSTRA
-DZ
+QU
+A
+T
+IL
+À
-LÃ
-II
-LEUR
+LE
-L
-L
+BR
-F
+OPTION
+VERSION
+AUDIO
+DISPLAY
+NONE
+VERSION
+AUDIO
-PAIR
+LES
+AIRS
-SETENAIT
+SE
+SENTAIT
-AUT
-SŒUR
+TOUT
+CŒUR
-Î
-I
-I
-N
-X
-I
-24
-DÉCOUVRIR
+SAVOIR
-TROUVÉ
+RENCONTRÉ
-F
-Î
-G
-Â
-Q
-Z
-Ë
-Ï
-A
-S
-G
-Z
-Q
-1
-L
-2GÏ
-C
-G
+BR
-9
-Y
-HJZQWÎ
-IF
-GI
-1
-5
-LG
-L
-11
-5
-4
-5
-GG
-4
-G
-Î
-I
-ÎËWF
-MÉ
-ÎF
-Î
-I
-Î
-A
-3
-5
-T
-ÎË
-J
-1
-ËÎ
-È
-1
-Ë
-Î
-J
-Ï
-B
-I
-FËW
-ËIÉ
-Î
-I
-3
-1
-I
-A
-I
-F
-JIFJ
-Ï
-RMIX
-Î
-RYRYL
-6
-ÏBQ
-U
-4
-Ï
-1Î
-E
-5
-JL
-3
-I
-A151
-Ï
-Ï
-4
-Q
-Ç
-FB
-Î
-L
-L
-ÉQ
-NÃ
-MH
-7
-Y
-Ï
-L
-J
-Ï
-M
-G
-ÈÎ
-I
-É
-É
-FILL
-Ë
-F
-J
-Ë
-N
-S
-GW
-Ë
-ÃÉ
-T
-LÎ
-Y
-L
-IÎ
-LÈÃ
-ÎÃ
-2
-5
-3
-Î
-TW
-É
-ÎI2
-Î
-3
-1
-9
-W
-FGTI
-ZI
-F
-G
-È
-2
-R
-SI
-H
-IF
-TE
-É
-Î
-Î
-ZÉ
-JZ
-Î
-JUÀ
-SA
-T
-E
-14
-TI
-ÈFJG
-UJÃ
-J
-4
-V
-IR
-L
-1
-F
-L
-É5Ï5
-F
-ÊFÎJ
-T
-ÏF
-W
-J
-5
-Q
-3É
-ÏG
-2
-A
-È
-WM
-Î
-L
-ZI
-C
-W
-É
-1
-1
-LGÈ
-Î
-2F
-Î
-Î
-Î
-ÈËÎ
-G
-F
-É
-I
-C
-I
-ÎÉÉ
-Ü
-Z
-5
-Î
-5
-IT
-4
-IX
-GÎ
-QIR
-Ã11
-ÎI
-ÎE
-2
-I
-Î
-E
-È
-L
-4É
-F
-J
-R
-J
-G
-ÎJF
-G
-V
-N
-4
-JW
-Î
-Ç
-4
-Ê
-T
-17
-5
-L
-ÉC
-Î
-U
-ÏÎY
-4
-LL
-J
-Ã
-L
-É
-2
-Ã
-ÎÎ
-Î
-WË1
-Î
-Ï
-Ï
-Ë2
-L
-T
-ZJ
-V
-1
-4
-4
-Q
-F
-Q
-È
-QJ
-Ã
-QGE
-ZW
-Î
-É
-L
-E
-IO
-W
-ÜR
-ËEA
-ËRG
-W
-J
-IJ
-ÎJI
-Z
-E
-1
-A
-I
-G
-R
-Î
-Ï
-CRA
-A
-F
-Ã
-Z
-X
-ÏÎÎ
-UÉ
-XT
-EL
-5
-S
-Ã
-ÂLQI
-E
-E
-5
-G
-E
-VIN
-A
-I
-R
-V
-GGÂ
-Ï
-4
-4
-1
-Q
-À
-IJ
-2
-QS
-Ï
-F
-ZL
-Î
-F
-1
-T4
-G
-I
-Î
-Ï
-È
-Î
-É
-Q
-V
-X
-1
-KÃ
-KA
-Z
-À
-J
-2È
-FXÂTNJJ
-Â
-7
-2I
-G
-Î
-E
-X
-2
-1
-T
-ÈÉ
-V
-È
-G
-ËË
-AI
-E
-R
-1V
-7
-NY
-Q
-Ï
-Q
-I
-T
-JJÈL
-ÊL
-Y
-L
-5
-LÀÏQLYÂ
-4
-ÉÏ
-MA
-QQ
-G
-A
-Î
-Ë
-È
-T
-V
-I
-XX
-2
-X
-RR
-AU
-4
-M
-FÈJ
-I
-AR
-7
-J4
-LÏ
-L
-1
-4
-V
-Y
-JNF
-W
-L
-R
-ÎÎ
-J
-EL
-3
-J
-Î
-Î
-ÎL
-G
-3
-IG
-R
-Ï
-LE
-E
-I
-9
-Ï
-T
-1
-F
-J
-Ï
-2
-L
-Q
-E
-Î
-4
-1
-2
-Î
-F
-1
-1
-RN
-4
-5
-Î
-4
-L
-Ï
-J
-Q
-L
-35
-4
-ÉQ
-Ë
-Î
-1
-C
-J
-F
-A
-7
-W
-R
-2Ë
-4
-I
-4
-JR
-JÉ
-LG
-S
-LL
-4
-Ë
-J
-T
-7
-1
-Î
-1
-IF
-A
-2
-2
-ÀF
-F
-G
-IÏ
-Y
-M
-ËMFÎ
-X
-X
-T
-4
-Ã
-NL
-4
-J
-4
-4
-G
-LZ
-YY
-É
-F
-È
-Ã
-T
-É
-4
-1
-4
-4
-E
-4
-5
-4
-4
-4
-Y
-SUR
-W
-I
-Ê
-G
-GL
-F
-FF
-GV
-GF
-4
-2
-Q
-J
-Z
-F
-É
-Ç
-4Ë
-ËQ
-ASF
-1
-ÉW
-E
-V
-J
-Y
-L
-R
-4
-3
-X
-2
-1
-1
-7
-PF
-3
-E
-F
-È
-M1
-ÏZ
-Î
-Y
-Î
-N
-1
-VÃ
-Î
-Î
-FJ
-ÏÏÏ
-9
-34
-V
-ÃJ
+LES
+DISCOURS
+DE
+ZARATHOUSTRA
-È
-J2
-2
-Z
-V
-IË
-C
-Ï
-RML
-1
-ÎAI
-É
-L
-V
-4
-IÉÂF
-M
-4
-E
-Z
-G
-S
-QÇÇ
-4
-J
-G
-4
-5
-G
-1
-V
-1
-GW
-A
-E
-V
-GGSW
-AGI
-Î
-Ë
-1Ë
-I
-S
-G
-II
-FW
-ZA
-1
-1
-1
-2
-AGR
-IÂL
-ÎÎ
-W
-Â
-V
-F
-Q
-Z
-L
-SJVRF
-F
-1I
-L
-1V
-4
-G
-Z
-M
-E
-S
-5
-R
-V
-2
-Z
-V
-G
-A
-WZ
-7
-4R
-AG
-VG
-V
-2
-F
-X
-V
-V
-R
-Z
-T
-Z
-V
-GMM
-V
-VÎ
-2
-M
-X
-VZÉ
-V4
-7
-V
-VG
-5
-V
-Z
-UN
-V
-V
-V
-IÀ
-V
-Â
-ZV
-Ë
-F
-I
-L
-AÎ
-V
-V
-Î
-E1
-1
-V
-R
-I
-I
-V
-ÈÎ
-F
-ÎÎ
-V
-I
-1
-V
-V
-M
-V
-Ï
-A
-ZGGGAGZ
-V
-V
-I
-Ï
-G
-ÎÎ
-V
-X
-ËW
-À
-F
-Z
-R
-V
-1
-V
-ÉI
-ËA
-Â
-N
-Z
-R
-3Z
-V
-Î
-À
-É
-I
-L
-Y
-G
-5
-5G
-I
-I
-I
-AY
-5
-V
-V
-Ë
-3
-V
-V
-I
-5
-SI
-V
-M
-L
-I
-Q1
-V
-Ê
-V
-I
-I
-E
-Ï
-ÎGJ
-GJV
-J
-V
-È
-V
-VV
-L
-V
-L
-V
-2
-V
-V
-Î
-12Î
-Ï
-1E
-J
-Ï
-J
-NF
-Z
-Ê
-S
-ÏI
-I
-E2
-IÎ
-ÛI
-1
-V
-I
-ÉÈ
-È
-ÏV
-J
-Ã
-K
-É
-VL
-Ê
-Ã
-J
-V
-G
-G
-T
-À
-W
-Y
-TV
-Z
-31
-MG
-V1
-M
-R
-H
-T
-4
-R
-S
-GG
-J
-È
-VV
-V
-1
-A
-V
-Y
-2G24
-V
-1V
-1
-V
-V
-VV
-J
-W
-Ë
-G
-IG
-Z
-R
-2
-G4
-V
-1
-4
-G
-S
-LÀ
-F
-V
-Ã2ÎÏL
-J
-YÎ
-G
-V
-V
-V
-7
-N
-1
-G
-S
-I
-I
-Î
-Î
-I
-L
-V
-V
-J
-IL
-Â
-Î
-ZÏË3
-V
-M
-V
-J
-1
-G
-Ç
-GQGGXYG
-V
-V
-J
-110
-Î
-ÂW1
-V
-G
-7
-R
-R
-IÊÉ
-Ï
-È
-V
-Z
-Ï
-V
-G
-V
-U
-È1
-Î
-F
-A
-W
-GV
-J
-À
-Ç
-QT
-G
-GYGF
-G
-2
-Ê
-Î
-C
-Ï
-Ë
-2A
-Ï
-Z
-S
-E
-I
-V
-IV
-1
-Q
-V
-V
-V
-JXÎÏÏ
-Ü
-I
-3
-G
-V
-5
-E
-R
-J
-1
-Q
-Î
-Ë
-E
-Z
-V
-F
-ËÎI
-R
-V
-5
-S
-V
-G
-E
-SG
-LÎ
-1
-W5
-QÀ
-H
-VHQ
-4
-ÀG
-VS
-K
-V
-A
-NY
-4
-Î
-G
-V
-M
-G
-G
-P
-M
-Ü
-L
-G
-V
-5
-1
-V
-3Ë
-M
-R
-J
-P
-5M
-Î
-Y
-H
-G
-M
-È
-K
-V
-L1
-À
-EG
-G
-G
-K
-V
-G
-Y
-Ç
-L
-5
-E
-V
-W
-M
-FRV
-W
-ËË
-V
-ËÎ
-Î
-ZËÎ
-R
-Ï
-GÏ
-EÏ
-AN
-E
-VI
-G
-V
-G
-Î
-2W
-R
-Ï
-Ë
-7V
-L
-É1
-NI
-L
-Ë
-G
-E3Z
-5Z
-YS
-Q1
-5
-V
-G
-E1
-5
-Ë2È
-ËAA
-ÏËV
-Î1
-C
-7
-A
-Ï
-RÉ
-ÎZ
-Ë
-ÏÈ
-Î2ÎÈV
-À
-J
-2
-I
-Î
-Ë
-ÎSËÎ
-1
-ÂS
-L
-TZ
-Ë
-È
-ÎË
-VË
-É
-Î
-À
-W
-2
-WW
-J
-V
-4
-V
-È
-A
-V
-R
-V
-Z
-S
-Î
-V
-4
-M
-L
-T
-RW
-G
-1
-I
-V
-W
-V
-Y
-Y
-1
-S
-J
-Ü
-V
-V
-Î
-ICIA
-1
-IÈ
-G25
-ILV
-9Î
-A
-J
-TV
-V
-2
-FË6
-J
-Î
-1
-Î
-T4
-Ã
-I
-S
-2LAJ
-L
-J
-2
-F
-R
-V
-V
-ZF
-R
-ZLV
-L
-ÏÊÊJ
-S
-F
-IÏÏ
-1
-A
-W
-GT
-G5
-I
-4I
-V
-IL
-1
-V
-Î
-2
-I
-Y
-SAÎKG
-1U
-Ï
-Î
-R
-X
-Ë
-3ÎI
-W
-WR
-GG
-2
-S
-V
-W
-W
-6
-Ç
-N
-R
-V
-TT
-G
-S
-V
-Î
-C
-1VAJ
-J
-2
-1W
-Î
-L
-V
-1
-Î
-GG
-Î
-T
-X
-Î
-ÉË
-I
-JV
-I
-M
-FV
-R
-VS
-A
-Ï
-L
-2
-W
-MV
-JE
-À
-W
-Î
-Ç
-Z
-W
-S
-U
-M
-V
-MX
-2
-IGËÈYË
-SI
-I
-S
-L
-4
-XX
-2
-31
-1
-Y
-RZ
-J
-V
-V
-NS
-Î
-ÎF
-MM
-1
-1
-V
-M
-Î
-V
-7
-V
-X
-R
-VA
-V
-Z
-WP
-Ï
-4
-5
-FF
-3
-I
-V
-Ï
-L
-Ã
-LV
-V
-G
-4
-JL
-V
-VA
-R
-Y
-ÊÇW
-GMÇF
-4
-F
-I
-J
-X
-G
-3
-À
-X
-T
-LG
-K9
-5
-R
-Ë
-YÉ
-V
-V
-X
-G
-V
-V
-VI
-GN
-L
-V
-F
-Ï1
-5
-V
-Î
-GÈ
-ËG
-AÎ
-Î
-W
-M
-ÎG
-NG
-A
-E
-VÏF1
-3
-Ï
-G
-É
-7L
-T
-Î
-J
-PF
-V
-L
-V5
-9
-W
-Ë
-I
-I
-Ï
-F
-Ë
-Î
-Z
-V
-2
-V
-F
-1G
-5Ç
-Z
-Ç
-V
-V
-JJ
-3
-V
-VF
-Z
-ÊR
-ÎÏ
-Ç
-II
-Î
-I
-5
-LNÏ
-4
-F
-ÎÉ
-2
-9
-Ï
-S
-I
-É
-Ë
-G
-W
-R
-G
-1
-M
-V
-J
-R
-M
-WÇYÈ
-Y
-L
-L
-É
-1
-J
-T
-V
-V
-V
-1
-Q
-N
-G
-X
-A
-ZTV
-XG
-WÃ
-R
-7
-Z
-V
-X
-V
-V
-É
-M
-Z
-R
-M
-W
-GF
-V
-M
-V
-V
-V
-V
-J
-ÇF
-2
-J
-5
-V
-J
-5
-RF
-I
-I
-4
-VV
-1
-V
-V
-V
-Î
-V
-1
-Ï
-Ï
-1
-G
-F
-Ê
-V
-I
-2
-F
-Ë
-Î
-ÎÛ
-Î
-É
-R
-G
-L
-J
-7
-V
-S
-5
-1
-V
-FL
-G
-QW
-ÎT
-R
-G
-Y
-AXI
-J
-VU
-L
-V
-RW
-RVV
-VWSGW
-R
-G
-Ë
-TGR
-Ë
-I
-ÎY
-WZ
-A
-R
-FR
-Y
-I
-VL
-7
-R
-V5
-H
-3H
-Î
-Ç
-K
-GÎJ
-45
-4
-A
-V
-S
-V
-R
-3
-P
-A
-S
-R
-V
-ÏRR
-E
-1
-L
-V
-V
-Î
-L
-Î
-MIN
-TG
-Ï
-V
-51
-V
-V
-W
-2
-1
-2
-R
-MM
-TË1
-WW
-1S
-V
-T
-V
-ÈR
-ÎGWË
-A
-T
-É
-S
-V
-F
-È1
-11V
-V
-5
-Ï
-Œ
-V
-1
-V
-G
-H
-V
-G
-Î
-Î
-T
-ËV
-RLV
-Ç
-JM
-Ê
-Ë
-2
-ÏÎ
-V
-V
-1
-J
-NG
-RIT
-ÀI
-Ë
-ËLV
-É
-WM
-H
-Ï
-2
-WW
-E1
-V
-P
-ZL
-Î
-V1
-GF
-W
-A
-V
-WG
-Ï
-TMM
-J
-Î
-MI
-I
-AÜ
-Œ
-W
-W
-V
-VF
-G
-L
-Î
-V
-J
-VL
-T
-R
-Ï
-V
-Ë
-M
-MG
-R
-V
-W
-V
-M
-V
-M
-Z
-V
-L
-Î
-W
-Î
-I
-2
-NV
-J
-Ã
-1
-5I
-5
-7
-WV
-RI
-V
-R
-V
-G
-6
-V
-YY
-M
-R
-V
-Î
-ML
-A
-V
-À
-G
-L
-V
-3
-Ï
-I
-W
-É
-FÛ
-J
-F
-1
-R
-J
-I
-J
-F
-I
-Ç
-L
-LF
-Î
-QV
-Q
-J
-5
-AG
-G
-V
-Î
-Y
-VJ
-VV
-V
-UAÏ
-ÎN
-VÎ
-V
-V
-TSSF
-L
-Î
-Î
-Ã
-ÏÉÎ
-E
-A
-T
-V
-Ï
-A
-Q
-A
-1
-Î
-V
-ÎOÎIÏF
-1
-N
-V
-J
-T
-ÏJ
-GR
-GF
-SS
+CE
-PSMGRSNS
-MS
-1
+POUR
+FAIRE
+MAL
-A
-OUIBIEN
+OU
+BIEN
-LÏ
-II
-I
-S
-SA
-T
-CONSOÉ
-LATEURS
-PQ
-SEI
-QLIER
+CONSOLATEURS
+SE
+LIER
-IFENTENDÈNT
-Y
-Q
-Î
-M
-ÏS
-1
-11ÎL
-Œ
-É
-R
-R
-A
-1S
-LTITO
-ÏL
-I
-L
-R
-A
-À
-OM
-1
-L
-ÃÉÏ
-É
-Z
-S
-Î
-SIS
-SAL
-SS
-A
-I
-R
-S
-L
-S
-S
-LR
-S
-S
+N
+ENTENDENT
+JAMAIS
+CE
+QUE
+TU
+VEUX
-T
-Ï
-FR
-T
-I
-28
-I
-I
+LA
-T
-A
-4
-IL
-Q
-L
-CONNUE
+ÉTINCELANT
+D
+OR
+COMME
+ÉCAILLE
+BRILLE
+EN
-C
-GG
-BRÎLL
-T
+BRILLENT
-I
+CES
+ÉCAILLES
+ET
-TOUT
-T
-Ï
-E
+TOUS
+LES
+DRAGONS
+TOUTE
-MO1
-C
-FI
-G
-G5
-Ï
-ÎÏ
-I
-I
-L
-P
-4
+MOI
-Q
+CRÉÉES
+ET
+C
+EST
+MOI
+QUI
+IL
+NE
+DOIT
+AINSI
+DRAGON
-LEILION
-AI
+LE
+LION
+EN
-GI
+LA
+BÊTE
-TTRA
-I
-A
-S
-A
-A
-SITTA
-IEAS
-È
-É
-A
-I
-RV
-T
-Z
+NE
+SUFFIT
+ELLE
+PAS
-4E
-Û
-V
-QF
-SA
-ÉML2
-Z
-O1T1A
-A
-GG
-PAS
-C
-A
-LLE
+CRÉER
+UNE
+LIBERTÉ
+POUR
+LA
+CRÉATION
+NOUVELLE
-LRÜ
+LUI
-CONNUE
+COMME
-Î
-Ã
-È
-AÜRMATION
+AFFIRMATION
-R
-1
-Y
-I
-UN
-4
-L
-R
-4
-Ã
-È
-Q
-I
-L
+BR
-I
-KA
-I
-V
-NE
+QUE
-EUNES
-1
-J
+JEUNES
-AR
-EZ
+GARDEZ
-ONNEUR
-E
-SOMMEIU
-E
-RES
-CE
-EZ
-E
-ES
-G
-D
-H
-L
-L
-T
-P
-T
-1
-L
+HONNEUR
+LE
+SOMMEIL
+ET
+RESPECTEZ
+LE
-T
-I
+EST
-VOLE111
+VOLEUR
-ÈÃ
-PERÇÂGE
+PORTE
+SA
+DORMIR
+ON
-I
+DORMIR
-SU1
-IY1Q
-ÈÉL
-FL
-YLI
-LÎÉLD
-ÊL
-IL
-È
-Î
-4
-GJ
+SURMONTER
+TOI
+MÊME
-J
-DE3
-LFÂME
-R
-R
-R
+DE
+L
+ÂME
-MÊNIE
-Ï
-ÇAI
-ÏJÎLÉ
-E
-TÉ
+MÊME
+CAR
+IL
+EST
-ÏÊCOIÎÈILIÉVLDBRTU
-NP
-VS
-W
-I
-Ï
-L
-Ë
-Î
-I
-J
-3
-S
-Î
-A
-I
+RÉCONCILIÉ
+DORT
+MAL
-IL
-MENT
+PENDANT
+LE
+JOUR
+AUTREMENT
-Q
-V
+LA
+NUIT
+ET
+TON
+ÂME
-AÜAMÉE
-Z
-1
-D
-FF
-V
-RLT
-E
-IL
-R
-S
-A
-À
-L
-R
+AFFAMÉE
-É
-31
-I
-N
-I
-S
-É
-ÉÉ
-O
+PETITE
+SOCIÉTÉ
-POLIRTANTEILGFAUT
+POURTANT
+IL
+FAUT
-F
-32
-A
-A
-A
-U
+DANS
+ET
+IL
-QAMN
-Ç
-G
+QUARANTE
+PENSÉES
-I
-QL
+AUPRÈS
+DE
+CE
+SAGE
-P
+TRAVERS
+D
+UN
-À
-L
-L
-A
-T
-A
-R
-V
-V
-W
-1
-I
-1
-W
-33
-3333
-A
-Q
-ÏÂIG
-3
-V
-I
-Ã
-F
-IER
-R
-3
-T
-Ë
-ÎA
-R
-Î
-I
-V
-L
-I
-R3
-I
-J
-A
-II
+BR
-LV
-L
-É
-U
-Y
+DES
+HALLUCINÉS
+DE
-Â
+ARRIÈRE
+MONDE
+DÉTOURNER
-OIE
-A
+JOIE
+ENIVRANTE
-GE
+MONDE
+CE
-PARFAITE
+IMAGE
+ET
+IMAGE
+IMPARFAITE
-CONTRADICTION5
-É
+CONTRADICTION
+UNE
+JOIE
+ENIVRANTE
-V
-V
-R
+PARUT
+UN
+JOUR
+LE
+MONDE
-MSI
+AUSSI
-IETSÎ
-L
+JETAI
+MON
+ILLUSION
+PAR
+DELÀ
+LES
-DEÃX
-LÎARR1
-F
-ÊRE
-MONDËÎÈ
-ÎÉ
-Ï
-1
-W
-R
-2
-PAR
-LA
+L
+ARRIÈRE
+MONDE
+PAR
+DELÀ
-VÉR1TÉ
-R
-G
-Ï
-T
-ÏÀFIL
-L
-SI
-C
-I
-1
-Î
-1
+VÉRITÉ
-CRÉÉJJÉTAITÈ
-ŒUVIFE
-F
-G
-ITG
-Î
-Q
+CRÉÉ
+ÉTAIT
+ŒUVRE
+FAITE
-LEOINME
+COMME
-T
-Î
-ÎËI
-Î
-Ë
-F
-1
-A
-È
-1
-ÜA
-R
-U
-Z2
-IÉEÎ
-TRI
-Î
-Â
-RÎ
-ÈZ
-MÎ
-ÀÎ
-ÉÊ
-Â
-1
-F
+LES
+DIEUX
-SE
-11
+IL
-V
-É
-MAI
+MOI
-Y
-ÏL
-V
-Q
-L
-II
-LI
-FRÈRESL
-JE
+FRÈRES
+CE
-V
-Ã
-I
-É
-D
-AUTRÉ
+L
+AUTRE
-X
-É
-Ï
-ÏÏ
-3
-I
-I
-12
-I
-L
-I
-À
-Î
-T
-I
-L
-I
-LAI
-AG
-Ã
-4
-R
-JB
-TAS
-E
-R
-L
-IL
-S
-I
-I
-J
-1
-2
-R
-R
-2
-Y
-36
-WM
+MOI
-LIRPVOULOIRÇ
-Î
+VOULOIR
+HOMMES
-ÉCARTJCOMIIIE
+ÉCART
+COMME
-DÉC
-RÉPITS
-V
-A
+DÉCRÉPIS
-DÉCRÉPITSL
+DÉCRÉPITS
+QUI
+MÉPRISÈRENT
+CÉLESTES
+ET
-ÇES
-G
+CES
+POISONS
+DOUX
-LLS
+LA
+TERRE
+ILS
-Q
+LES
+ÉTOILES
-SOUPIRÈRENTÂ
+SOUPIRÈRENT
+OH
+QU
+IL
-D
-CÎA
-RT
-Ï
-Ï
-Ï
-G
-R
-A
-1
-L1H
-G
-6
+À
+L
+IMAGE
-Ã
-JÃ
-II
-I
-0
-PÊCHE
+PÊCHÉ
-IJ
-JJ
-00RPS
+CORPS
-L
-I
-T
-Î
-S
-J
-J
-D
-Ï
-R
-TO
-S
-1
-ÏÎ
-QLGÏÏ
-ÎËLL
-Î
-E
-R
-SI
-ÎI
-1
-L
-WI
-QI
-G
-F
-ALLË
-F
-I
-À
-Â
-L
-7
-Y
-7
-5ÈÃÈ
-1552
-4
-Î
-XR
-Î
-W
-2
-Î
-G
-SA
-S
-V
-UT
-E
-I
-II
-T
-1
-C
-G
-A
-A
-2
-V
-E
-T
-V
-CE
-L
-L
-U
-1
-I
-T
-L
-I
-L
-L
-14
-R
-R
-E
-R
-Î
-TI
-FI
-E
-I
-É
-I
-I
-V
+BR
-3
-I
-R
-2
-L
-I
-V
-I
-A
-J
-ÃFF
-P
-I
-L
-I
-Q
-RAISCN
-I
-I
-II
+RAISON
-IL
-ÎË
-I
-Ã
-IIIER
+FIER
-A
-ÛQ11
+TON
-ER
-MOT
-R
-5
-I
-I
-P
-GE
-Q1IEG
-1ESÃSENS
+EN
+MOI
+CE
+QUE
+LES
+GENS
-ESP1
-ÎÎ
-IIQ
-RTÈ
-G
-1
-FJAINAIS
-JGDE
-IIN
+ESPRIT
+N
+A
+JAMAIS
+DE
+FIN
-R
-I
-AI
-I
-U
-E
-S
-S
-J
-I
-1
-É
-II
-Ï
-T
-SÏISÎS
-E
-I
-V
-SEE
-IE
-I
-CE
-R
-I
-AV
-11
-2
-H1
-I
-T
-FF
+L
+ESPRIT
+VOU
-É
-J
-1
-40
-J
-J
-VAUL
-M
-ILES
+LES
-SENTIINONTS
-E
-T
+SENTIMENTS
+ET
+IL
-MEILLERN
-E
+MEILLEURE
-DÉTOMVERS
+DÉTOUR
+VERS
-DO1DE11RS
-ÃAI
-A
-ÏI
-ETAQ
+DOULEURS
+ET
-L
-Q
-J
-Ã
-1
-ÏÉ
-Ï
-JÉ
-ÃÈÃIÃ
-À
-Ê
-É
-T
-CORPSFJ
+CORPS
+QU
+ILS
+QU
+EST
+CE
+QUI
-PLA
+LA
+VOLONTÉ
-6SÜLILB
+ESTIME
+ET
+LE
+MÉPRIS
-LÏÉSPRIT
-W
+L
+ESPRIT
+COMME
-J
-V
-J
-J
-1
-GIF
-R
-R
-Ã
-Î
-W
-ÃR
-GÎLSÏ
-Ã
-Ï
-V
-F
-L
-T
-R
-R
-I
-I
-I
-À
-J
-Î
-A
-41
-V
-Ü
+IL
-POM
+POUR
-A
-E
-I
-I
-T
-V
-Ã
-I
-Z
-S
-I
-L
-IEÎ
-I
-AIO
-J
-L
-R
-V
+BR
-Ã
-Q
-À
-Z
-II
-V
-9
-R
-J
-W
-CE
-W
-W
-CE
-NES
-J
-INS
+DES
-VT
-X
+VEUX
-VEUX
+VOUDRAIS
-1
-D
-EN
+DE
-I
-C
-EGÎ
+CECI
+QUE
+J
+AIME
-I
+SEULEMENT
-A
-AT
-2E
-5I
-7
-ËÎ
-2F
-COMME
+TEL
-P
-E
-F
+COMMANDEMENT
+D
+UN
-GZ
+HUMAINE
+QU
+IL
-DESZTER1
-ES
-S
-1PÉ1
-I
-Ê1ÎIÎÎ
-Ë
-ÉÉ
-I
-A
+DES
+TERRES
+SUPÉRIEURES
-PM
-HS
-Ï
-È
-E
-PIA
+PARADIS
-A1ME
-1L
+J
+AIME
+IL
-AAJ
-ENJ
-116
-PQL1
-NE
-RTAI
+A
+EN
+ELLE
+PEU
-RI
-R
-I
-Z
-J
-R
-RY
-I
-À
-1
-E
-2
-Î
-RÉ2
-RÀW
-Î
-É
-SUI
-S
-OEÜS
+OEUFS
-DANS
+DE
-MIS
+APPORTAS
-FINIRENT
+FINIRAIENT
-CHANTEUSES
-R
+CHANTEURS
-AINSI
+AINSI
-PUISQU
+PARCE
+QU
-A
-V
-E
-Î
-R
-1
-S011T
+SONT
-M
-PI
-G
-A
-AAT
-LE
-L
-A
-R
-IL
-Î
-A
-LE
-ROÎ
-L
-L
-Ë
-W
-A
-É
-ÎÏ
-S
-1
-C
+SON
-IMIT
+FINIT
-ELLESS
-T
-V
+ELLES
-L
-A
-R
-É
-I
-A
-I
-R
-O
-OF
-I
-L
-EIC
-É
-T
-S
-È
-ÈFÉ
-JF
-L
-L
-L
-1
-Ê
-R
-ËS
-9
-N
-1
-T
-E
-2
-R
-E
-R
-SI
-LÀ
-T
-TÎÎ
-L
-T
-I
-JÏ
-I
-C
-R
-LR
-LA
-L
-Z
-EE
-L
-Î
-L
-R
-L
+BR
-I
-J
-Î
-ÏÏI
-IJII
-ÏÎÎ
-V
-A
-DE
+DANS
-J
-U
-YEUX
-A
-V
-L
-Q
-LL
+IL
-G
-V
-IL
-II
-41S
-ÎÊJÀ
+AS
+DÉJÀ
-YENPENSÉES
-GCHACUN
-CRIERAIT
-OTEZ
+EN
+PENSÉES
+CHACUN
+S
+ÉCRIERAIT
+ÔTEZ
-41
-Y
-DE
-EJ
-V
-LL
-E
-4
-IF
-4
-A
-E
-É
-S
-I
-R
-V
-L
-I
-I
-R
-R
-I
-R
-S
-SÂ
-ACCÎ
-T
-T
-I
-Ï
-IL
-AÃÃÉÉI
-W
-1
-N
-T
-BB
-AK
-M
-É
-46
-I
-LLLLLLÂTGË
+L
+IMAGE
-NÈ
-YAA
-M
+NE
+VEUX
+TU
+VENGER
-ÎL
-L
+DISCOURS
+PESAIT
+SUR
-ASSASSINÂIRTL
-L
-HSLÃ
+ASSASSINANT
+IL
-FO116
-I
+FOLIE
+SUR
+LUI
+DE
+PARALYSÉE
-Ï
-AI
-M
-FI
+LA
-5FARDE
-AUË
-A
-Ë
-1
-Î
-F
-Ã
-ÎÎ
-I
-É
-ROULERAIT
+FARDEAU
+ROULERAIS
-É
-I
-E
-Q
-É
-T
-L
-E
+TÊTE
-J
-E
-IL
-J
-CHEZL
+CHEZ
-V
-A
-STAPPELAT
+S
+APPELÂT
-É
-P
-QÉ
-A
-F
-LIL
-E
-IJ
-A
+BR
-NE
+QUE
-NE
+QUE
-SAN
-ÉTRAN
-ER
-E
-P
-S
-J
+SANG
+ÉTRANGER
+JE
-LINAUVAIS
+MAUVAIS
-J
-TENANT
+HOMME
+MAINTENANT
-EST3
-LÉAIT
+EST
+FAIT
-A
-C
-P
-IAI
+QUI
-SAN
-JF
+SANG
-AS
-1
-P
+PAS
-CHEMN
-L
-L
-O
-1
-R
-QE
-É
-I
-L
+CHEMIN
+VA
+D
+UN
+SOMMET
-CELA
+SUIVRE
+CE
+CHEMIN
+TU
-L
-J
-É
+DES
+SOMMETS
+ET
+CEUX
-1
-P
-1
-1
-Î
-S
-LWMMEG
-EMLDËJ
-I
-A1R
+ON
+PARLE
+DES
+HOMMES
+GRANDS
+ET
+ROBUSTES
+L
+AIR
-LIESPRITPLEINVQDILINE
-TJ
+L
+ESPRIT
+PLEIN
+D
+UNE
-ACCORDERYBIEN
-JÉ
-ZJ
-ÃJÏÉ
-RÎ
-I
-Î
-É
-MI
-I
-1A
-VF
-1
-É
-I
-A
-5
-I
-È
-IÎ
+ACCORDE
+BIEN
-V
-R
-O
-IEÉÈ
-L
-IER
-S
-49
-COMM1M
+COMMUN
-H
+IL
-LEUNYSEMBLE
-Q
-N
-À
-V
-4
-I
-T
-V
-Y
-C
-L
-SUL
-LL
+LEUR
+RESSEMBLE
-T
-J
-Î
-O
-P
-ÎÎ
-50
-A
-U
-DA
-LA
+DE
-CO1ERE
-IMAIS
+COLÈRE
+MAIS
-LA
-A
-A
-Ï
-N
-TD
-É
-DL
-T
-A
-A
-IL
-T
-IJÉÉÉ
-V
-I
-FÎÏÏ
-R
-IÏ
-J
-RIT
-V
-Z
-È
-ILA
-Z
-L
-1
-I
-ÀÀ
-SI
-L
-É
-FCÏJ
-À
-F
+BR
-DANS
+SUR
-J
-A
-V
-DE
+AVEC
-U
-A
+SE
-TOUT
-QT
-PLUS
+PUIS
-MONTER
+S
+ÉLEVER
+AUSSI
-RD
-I
-Ã
-L
-III
-A
-ST
-1L
+EST
+IL
+TU
-ÂJCUE
-P
-I
-Q
-E
-L
-L
-L
-T
-R
-LI
-T
-Z
-IT
-R
-Î
-SL
-T
-E
-T
-R
-I
-Î
+ÂME
-R
-Y
-52
-MIT
-A
+PRIT
+À
-DL
-J
+IL
+Y
-C
-UI
-VERS
+OUI
+DANS
-COMBIEN
+COMME
-COMBIEN
+COMME
-COMBIEN
+COMME
-COMBIEN
+COMME
+JE
-LA
-EST
+S
+ÉLÈVE
-GRANDIT
+A
+GRANDI
-IL
-N
-AURAIT
-ATTEND
-TOUJOURS
+NE
+CESSE
+D
+ATTENDRE
-ATTEFIDÀIL
-Î
-L
-G
+ATTEND
+IL
-ATTENDÏQ
-LÃ
-JF
-É
-W
+ATTEND
-LIMME
+HOMME
+MOI
-PLEURA
+PLEURAIT
-E1MNENA
+EMMENA
-DURANT
+PENDANT
-TEMPS
+MINUTES
+LA
-Ï
-A
-A
-R
-A
-R
-A
-A
-LN
-R
-W
-I
-A
-N
-EST
+NE
+SERAIT
-CÔTES
-A
-J
+CÔTÉ
+QUI
-SIILS
+ILS
-EST
+EST
-A
-A
-A
-A
+PAR
-AMEL
-SANCFÏFIE
+ÂME
+SANCTIFIE
-A
-A
-VQQP
-A
-È
-Î
-E
-O
-A
-A
-5
-A
-V
-E
-RII
-AI
-Î
-A
-T
-A
-1
-WI
-I
-ÈS
+BR
+VIE
-LA
+CETTE
-AVEC
+PAR
+L
+APPÂT
+DE
-NOMME
+DÉSIGNE
-W
-A
-E
-T
-R
-HS
+ILS
-MÊME
-LA
-ZÎLÎÎF
+DONC
-EUX
-MÊMES
-Ï
-1
-VOICIÊCS
+VOICI
+LES
-A
-V
-Î
-I
-A
-ILSLAIIRIERAIENT
+ILS
+AIMERAIENT
-IL
-GRXRDONS
+GARDONS
-L
-L
-L
-X
-Ã
-A
-FR
-T
-W
-L
-D
-56
+ILS
-ENCORE
-A
+À
-SOUIÎERANCE
+SOUFFRANCE
-D
+IL
-V
-ETRE
+ÊTRE
-V
-V
-57
-A
-I
-V
-A
-I
+BR
-Î
-X
-1
-A
-A
-Î
-M
+QUE
-CŒUR
+COEUR
-J
-ÉTAIS
+JE
+FUS
+TOUJOURS
-A
-Î
-I
-Q
-W
-F
-PJ
-ETIHFAIRE
-Ã
+ET
+FAIRE
+VOTRE
+GUERRE
-Ï
-A
-L
-Î
-IÊ
-Ï9
-QE
-Q
-O
-JO
-W
-I
-ÈG
-Î
-Î
-YLO
-J
-E
-È
-ÏJ
-IÈI
-Ë
-EÀ
-ÎLÂ
-L
-Ã
-V
-FLUXET
+FLOT
+ET
-ÊTRE
+ÊTES
-FR
-A
-ÎÃ
-1
-EËE1
-UN
-R
-L
-A
-I
-GG
-A
-E4
-A
-L
-Î
-IL
-I
-V
-KW
-LRÎL
-I
-5
-JT
-J
-A
-R
-Q
-L
-VL
-C
-A
-R
-A
-I
-Ï
-L
-LV
-IL
-L
-R
-R
-T
-L
-3
-L
-L
-5
-T
-L
-1
-E
-S
-À
-F
-I
-I
-QI
-3
-Î
-A
-2
-È
-Î
-3
-G
-IL
-F
-Î
-É
-Ï
-Î
-I
-V
-ZÎ
-S
-12
-I
-G
-L
-17ÎL
-5
-G
-I
-2
-A
-W
-F
-Ï
-QL
-GGLÀJRZÏ
-M
-F
+BR
-I
-J
-DES
+DE
+TOUS
+LES
-2
-LL
-MENTI
-I
-AUSSI
+IL
+MENT
-O
-T
-JJ
-LA
-COMP1
-11D
-WS
+LE
+COMPREND
+PAS
-SA
-LANGUE
+CE
+LANGAGE
-10ÎSTTE
-T
-TÎI
-T
-U
-TIUA
-J
-RLI
-AR
-IAATIULTI
-Ê
-TLL
-3
-I
-I
-Ã
+LOIS
-R
-IL
-L
-IL
-IL
-L
-J
-TW
-62
-ETA1
+ÉTAT
+IL
-SERT
-ENCORE
+SE
+MET
+AU
+SERVICE
+DE
-W
-I
-QSEIPCHAUFFER
+SE
+CHAUFFER
-L
-T
-ECLATZDE
+ÉCLAT
+DE
-1
-À
-I
-E
-IÎXLI
-J
-H
-L
-I
-X
-63
-AVEC
-ELLE
-VEUT
-ALLÉCHER
+DEVEZ
+LUI
+SERVIR
+D
+APPÂT
+POUR
-APPE
-LE
-DA
+APPELLE
+LA
-S
-A1I
-IRENT
+SE
+POUSSENT
-S
+ILS
-I
-A
-M
-R
-I
-ÎÈ
-V
-64
-EN
-PLEIN
-AIR
-EVITEZ
+DEHORS
+ÉVITEZ
-EST
-ENCORE
+RESTE
-L
-KA
+BR
-SE
-JCOUME
+TOURNE
-111OILD9
-I
-É
-5
-Ã
-A
-ÃFF
+MONDE
-W
-66
-LO
+LE
-À
+AURA
-FIN
+LUI
+FUIS
-FINS
+FUIS
-VIVAIS
+AS
+VÉCU
-II
-IS
+MAIS
-VEUIMEURG
+VENIMEUX
-SERAÎÈIUÎ
+SEMBLES
-È
-I
-FR
-R
-R
-I
-V
-Q
-68
-DEVANT
-AV
-CE
+AVEC
-CŒUR
+COEUR
-ENCORE
-COMME
+QU
-I
-ÀI
-IL
-L
-AF
-AU
-L
-L
-Î
+BR
-Ã
-SIIL
-I
-R
-R
-7
-I
-III
-I
-ÎI
-X
-X
-A
-I
-I
-Q
-LÀ
+CHEZ
-BEAUCOUPQRELLE
-IQ
+BEAUCOUP
+ELLE
-Q
-VQ
-ÊTREPÎIU
+ÊTRE
-GIIG
+LA
+CHIENNE
-TOUTCE
+TOUT
+CE
+QU
+ILS
+FONT
+JUSQUE
+DANS
+LEUR
-SAÎDISCORD
-EQT
-Î
-P
-I
-Q
-ÏÎ
+SA
+DISCORDE
-IME
+UNE
-A
+À
+NOUS
-NOUSÎNE
+NE
-TLÀINSI
+AINSI
-L
-L
+BR
-LÀI
-11
+L
+AMI
+CELA
-TOUJO1U
-S
+TOUJOURS
-È
-R
-ARNITIÉ
+AMITIÉ
-J
-Ï
-Î
-W
-V
-JF
-73
-LL
+IL
-CŒUR
+COEUR
-I1ONNEUR
+HONNEUR
-SURHIUNAIN
+SURHUMAIN
-SIQLÈNŒ
-W
+SILENCE
-L
-ŒIL
+LE
+VISAGE
-IÎINESSES
+FINESSES
-E
-4
-WW
-Î
-WI
-74
-À
-PÊCLAIR
+L
+ÉCLAIR
-LLÂLÏLÛL
+L
+ÂME
-Q
-R
-É
+ET
+AVEC
+QUEL
+AIR
+GENTIL
+LA
+CHIENNE
+SENSUALITÉ
+SAIT
+MENDIER
+UN
+MORCEAU
+D
+ESPRIT
+QUAND
+ON
+LUI
+REFUSE
+UN
+MORCEAU
+DE
+CHAIR
+VOUS
+AIMEZ
+LES
+TRAGÉDIES
+ET
+TOUT
+CE
+QUE
+BRISE
+LE
+CŒUR
+MAIS
+MOI
+JE
+SUIS
+MÉFIANT
+ENVERS
+VOTRE
+CHIENNE
+VOUS
+AVEZ
+DES
+YEUX
+TROP
+CRUELS
+ET
+PLEINS
+DE
+DÉSIRS
+VOUS
+REGARDEZ
+VERS
+CEUX
+QUI
+SOUFFRENT
+VOTRE
+LUBRICITÉ
+NE
+S
+EST
+ELLE
+PAS
+TRAVESTIE
+POUR
+S
+APPELER
+PITIÉ
+ET
+JE
+VOUS
+DONNE
+AUSSI
+CETTE
+PARABOLE
+ILS
+N
+ÉTAIENT
+PAS
+EN
+PETIT
+NOMBRE
+CEUX
+QUI
+VOULAIENT
+CHASSER
+LEURS
+DÉMONS
+ET
+QUI
+ENTRÈRENT
+EUX
+MÊMES
+DANS
+LES
+POURCEAUX
+SI
+LA
+CHASTETÉ
+PÈSE
+À
+QUELQU
+UN
+IL
+FAUT
+L
+EN
+DÉTOURNER
+POUR
+QU
+ELLE
+NE
+DEVIENNE
+PAS
+LE
+CHEMIN
+DE
+L
+ENFER
+C
+EST
+À
+DIRE
+LA
+FANGE
+ET
+LA
+FOURNAISE
+DE
+L
+ÂME
+PARLÉ
+JE
+DE
+CHOSES
+MALPROPRES
+CE
+N
+EST
+PAS
+CE
+QU
+IL
+Y
+A
+DE
+PIRE
+À
+MES
+YEUX
+CE
+N
+EST
+PAS
+QUAND
+LA
+VÉRITÉ
+EST
+MALPROPRE
+MAIS
+QUAND
+ELLE
+EST
+BASSE
+QUE
+CELUI
+QUI
+CHERCHE
+LA
+CONNAISSANCE
+N
+AIME
+PAS
+À
+DESCENDRE
+DANS
+SES
+EAUX
+EN
+VÉRITÉ
+IL
+Y
+EN
+A
+QUI
+SONT
+CHASTES
+JUSQU
+AU
+FOND
+DU
+CŒUR
+ILS
+SONT
+PLUS
+DOUX
+DE
+CŒUR
+ILS
+AIMENT
+MIEUX
+À
+RIRE
+ET
+ILS
+RIENT
+PLUS
+QUE
+VOUS
+ILS
+RIENT
+AUSSI
+DE
+LA
+CHASTETÉ
+ET
+DEMANDENT
+QU
+EST
+CE
+QUE
+LA
+CHASTETÉ
+LA
+CHASTETÉ
+N
+EST
+ELLE
+PAS
+UNE
+VANITÉ
+MAIS
+CETTE
+VANITÉ
+EST
+VENUE
+À
+NOUS
+NOUS
+NE
+SOMMES
+PAS
+VENUS
+À
+ELLE
+NOUS
+AVONS
+OFFERT
+À
+CET
+ÉTRANGER
+L
+HOSPITALITÉ
+DE
+NOTRE
+CŒUR
+MAINTENANT
+IL
+HABITE
+CHEZ
+NOUS
+QU
+IL
+Y
+RESTE
+AUTANT
+QU
+IL
+VOUDRA
+AINSI
+PARLAIT
+ZARATHOUSTRA
+BR
+BR
+MILLE
+ET
+UN
+BUT
-VIT
+A
+VU
-DÉCOUVRIT
+A
+DÉCOUVERT
-NE
-DÉCOUVRIT
+N
+A
+DÉCOUVERT
-APPENN
-CONNES
+APPELAIT
+BONNES
+PEUPLE
-TROUVÉ
+DÉCOUVERT
-ORNÉES
+REVÊTUES
-MÉCHANCETÉ
-DU
+MÉCHANCETÉE
+DE
+SON
-CHAÜLUÊ
-U
-I
+DE
+CHAQUE
+LUI
-OL11S
+PLUS
+PAR
-IL
-R
-76
-LUI
-HORNME
+HOMME
-77
-EVALUER
+ÉVALUER
-LE
-JOYAU
+DES
+JOYAUX
+LE
-MAB
-VOILA
+MAL
+VOILÀ
-Î
-2Ã
-L
-P
+IL
+Y
-5
-V
-Î
-7
-M
-N
-O
-78
-Ã
-W
-7
-11
-YA
-MAN
-NE
-V
-7
-7
-7
-R
+MANQUE
-A
-Z
-SW
-1
-A
-X
-QÃ
-E
-Ï
-II
-Q
-ÉÏGS
-7
-I
-II
-I
-Î
-I
+BR
-Ë
-Ï
-O
-I
-LA
-ILOL
+AMOUR
-UN
+TOI
-DU
+DE
+SON
-PLUJÀ
+PLUT
-E
-FI
-ÎO
-U
-I
-D8
+AMOUR
+DE
+CE
+FANTÔME
-IRE
+NE
+PAS
-VPUÎ
+VOUS
-ÃL
-F
-V
-P
-P
-P
-80
+JE
-NIÊME
+MÊMES
-ET
-SON
+AU
+AINSI
-UR
-ZA
+UN
+VA
-J
-À
-CŒUR
+COEUR
+TEL
-RI
-J
-A
-DONNER
-PG
-GW
-R
-V
-V
-IIU
-Î
-4
+À
+OFFRIR
-IL
-Ã
-Y
-W
-Ë
-T
-81
-L
-L
-A
-I
-7
-Î
-R
-2
+IL
-LIÎES
+MES
-L
-AK
-L
-A
-J
-F
-Î
-Î
-LI
-ÉÈ
-J
-R
-A
-Ã
-I
-T
-T
-T
-N
-L
-ÎIA
-IA
-I
-NN
-LR
-IP
-I
-Z
-Î
-T
-L
-2
-P
-A
-Z
-F
-L
-F
-Ë
-À
-AR
-RTTTT
-J
-L
-R
-WA
-X
-3
-LTÎ
-4
-IÎ
-F
-T
-É
-4
-Î
-Ï1
-Ë
-Ã
-È
-T
-I
-S
-À
-S
-I
-L
-A
-T
-FT
-Î
-2
-12
-Î
-FPÉIJË
-ÈÉÈ
-L
-IL
+BR
-A
-V
-Q
-ENASLEDROITETLA
-FORCELQ
-I
-I
-ES
+EN
+AS
+LE
+DROIT
+ET
+LA
+FORCE
+EST
-E1
-I
-É
-ÃSUIIELLE
+SUR
+ELLE
-RR
-ÈÀJÃ
-J
-ÃI
-V
-Ã
-I
-VERA
-P
+Y
+A
-ÎÎ
-31
-IL
-ÏTÏÉA
-ÎZÈL
-ÉÈFÎIÎIRIÏ
-R
-A
-PÃV
-I
-Q
-AG
-I
-1
-I
-1
-E
-I
-E
-L
-ZI
-I
-I
-R
-Î
-R
-UUL
+PROPRE
-L
-I
-V
-V
-IR
-V
-FAUZDÉLI
-V
-A
-V
+FAUX
-G
-J1G
-VI
+S
+ILS
-VVV
-MAISVVES5TUVCAPABLE
+MAIS
+ES
+TU
+CAPABLE
-ASSASSIN
-W
-DL
-V
-GS
-VIV
-LU
-F
-T
+ASSASIN
+MON
+FRÈRE
-V
-G
-LÎSÎ
-É
-R
-Î
-6
-LA
-S
-J
-1
-É
+LE
-D
+QUI
+TE
+FORCE
+À
+DANS
+LES
+AIRS
-MAGE
+MALGRÉ
-Ï
-T
-É
-ÈL
-Ë
-Ë
-I
-I
-ÃËL
-W
-A
-L
-I
-T
-R
-T
-R
-R
-IL
-R
-I
-A
-S
-C
-IV
-2
-A
-LL
-SI
-L
-N
-S
-IP
-L
-4
-RV
-Q
-R
+BR
-SUIVÉRAIS
+OÙ
+VAS
+PAR
-V
-A
-SOLITAIREMENT
-U11E
+UNE
-J
-I
-A
-L
-Y
-I
-R
-L
-É
-È
+JE
+SUIS
+TOUT
-MHAURAS
-G
+M
+AURAS
-1
-G
-ÎIGAGG
-É
-Ï
-J
-Ï
-Q
-R
-Y
-L
-I
-I
-T
-È
-L
-Î
-ÉÈ
-R
-X
-VI
-T
-T
-I
-È
-2
-I
-I
-IE
-W
-IAÎ
-D
-87
-V
-Ã
-IIHOMME
+L
+HOMME
+MOI
-FR
-QUFIL
+SURHUMAIN
+QU
+IL
-BMVMÇË
+BRAVOURE
-AMOURL
-YOL
-L
-F
-F
-EL
-LLL0
-11
+AMOUR
+AVEC
+VOTRE
+AMOUR
+CELUI
-Î11SPÎI
-É
-IDE
-L
-I
-PR9UI
-V
-RZ
-Ã
-Ã
-Ã
-V
-E
-ÎL
-L
-1
-V
-T
-T
-L
-À
-N
-L
-I
-Z
-R
-1
-2
+VOUS
+INSPIRE
+DE
+LA
+PEUR
-PUISQUE
+PARCE
+QUE
-ET
-PUISQUE
+MAIS
+QUE
-NI
-LESÀFERNMES
-Î
-FR
+LES
+FEMMES
-Q
-J
-I
-IL
-TF
-RI
-EAET
-E
-Ã
-A
-Y
-T
-A
-AA
-RÎ
-I
-RRI
-Q
-R
-A
-T
-L
-RAR
-R
-E
-RF
-Î
-F
-CE
+IMPOSSIBLE
-A
-A
-L
-F
-L
-4
-V
-L
-AA
-T
-R
-U
-IL
-Û
-M
-L
-V
-89
-S
-A
+BIEN
-VF
-DOMIE
+DONNE
-RL
-Ã
-I
-V
-A
-T
-AFTE
-I
-Ã
-V
-I
-I
-V
-T
-T
-T
-L
-ÏX
-Z
-FI
-ÎIT
-IL
-E
-Q2Ë
-Z
-ÉZ
-E
-I
-A
-I
-R
-ËF
-Ï2
-3
-T
-Ã
-ÉÎT
-L
-Q
-M
-L
-E
-L
-LL
-I
-L
-J
-SÎLP
-VLV
-J5
-I
-TL
-W
-E
-E
-LI
-L
-I
-L
-Î
-IZ
-Ã
-T
-S
-L
-L
-Î
-LL
-ITTL
-T
-I
-L
-2
-IF
-T
-E
-L
-LÎ
-I
-I
-Z
-I
-Î
-Ë
-ILT
-2
-L
-LI
-E
-S
-T
-I
-LT
-IL
-I
-I
-I
-SVIL
-LV
-SZ
-L
-STTL
-L
-LL
-A
-11
-L
-1
+BR
+UN
-EN
-ALLER
+ÉLOIGNER
-LUI
+COMME
-SERZDT
+SERAIT
+DONC
-I
-IUVENTEZ
+INVENTEZ
-UN
-Î
-CHEZICELUI
-J
-A
+CHEZ
+CELUI
-ÂINC
+ÂME
-POIURAIS
+POURRAIS
-WM
+SIEN
-MÉM
-J
-D
-AG
+MIEN
-Î
-I
-Î
-Ï
-R
-F
-LTR
-Î
-J
-R
-A
-IL
-92
-R
-Ã
-CÎITES
+DITES
-DE
-NOUVEAU
-OFFENSE
-EB
+OFFENSÉ
+EH
-L
-L
-N
-AI
-M
-U
-C
-1
-Q
-1
-Q
-R
-G
-I
-I
-A
-Ï
-E
-T
-T
-L
-A
-Î
-J
-R
-NNÎ
-R
-R
-Î
-U
-T
-I
-I
-T
-T
-I
-I
-II
-A
-N
-RIP
-1
-A
-III
-I
-F
-RRRRZ
-Ê
-À
-W
-R
-T
-E
-R
-T
-N
-I
-R
-R
-R
-I
-P
-P
-A
-ÎIOI
-I
-T
+BR
-LE
+OU
-YÎGÀ
-T
+TU
-ÂM
-IÃ
-J
-C
+ÂME
-IL
-NEL
+NE
-TETTRANS
-4
-Q
-PLANTER
-ITU
+TE
+TRANSPLANTER
+TU
-V
-L
-1I
-IARR
-I
-A
-S
-A
-ALERSLTA
-R
-S
-Ë
-Ï
-ÜÉ
-Î
-C
-L
-ÎIÏ
-IVR
-F
-Î
-I
-ÃR
-ÏÏÏ
-Î
-R
-R
-I
-I
-V
-W
-L
-W
-SUPÉRIEM
+SUPÉRIEURE
-3
-IVG
-D
-GUI
+OUI
-SE
-I
-Q
-II
-RELAÜONS
+RELATIONS
+LÀ
-ÜE
-È1
+FIN
+À
-AMO1U
+AMOUR
-DEUIZ
+DEUX
-DISMOI
+SURHUMAIN
+DIS
+MOI
-I
-Q
-I
+BR
-FI
-L
-K
-V
-L
-È
-A
-IL
-E
-I
-P
-I
-T
-RRES
-TP
-LBT
-D
-1
-T1
-LN
-SUSPND
-A
-EC
-OUR
-E
-U
-E
-IERI
-ER
-I
-E
-E
-RA
+PAR
+RESPECT
+POUR
+LE
+BUT
+ET
+L
+HÉRITIER
+IL
+NE
+SUSPENDRA
-AU
-BON
-MOMENT
+À
+TEMPS
-CF
+D
-CŒUR
+COEUR
-11
-ES
+TRÈS
-ÊTRES
-I
-L
-I
-Q
-W
-1
-GT
-MPS
-A
-L
-X
-A
-F
-Î
-7
-LE
-ÉG
-ËR
-EÎ
-T
-F
-Î
-Î
-É
-È
-I
-1
-1Ë
-G
-ÈÊ
-ÎÃÎ
-È
-Ï
-R
-M
-VII
-L
-A
-AZ
-TLV
-T
-Ë
-R
-L
-L
-L
-V
+TRÈS
+LONGTEMPS
-L
-L
-H
-GG
-LL
+IL
-CŒUR
+COEUR
+NE
-A
-LL
+IL
-U
-TEST
+C
+EST
-I
-R
-PEURQUEI
+POURQUOI
-ABAIINER
+À
+AIMER
-L
-Ï
-ROYEZ
+CROYEZ
-LUIGMÊME
+AURAIT
+LUI
+MÊME
-É
-2Ï
-EÎ
+ÂGE
-J
-I
-H
-Q
-IL
-I
-IL
-L
-II
-L
-SI
-I
-ATTIRER
+AFFIRMER
-JJJF
-OUR
-UOI
-E
+POURQUOI
+JE
-L
-V
-MV
-IA
+SUR
+LA
-ZARATHOUSTRAIÎ
-L
-QL
-AL
-SK
-Y
-Î
-F5I
-JG
-R
-I
-R
-7
-GUI
-Ï
-PI
-A
-I
-A
-E
-L
+ZARATHOUSTRA
+BR
-ATI
-V
-V
-P
-X
-1
-TEMP
-NICST
+N
+EST
-LSFÎ
-ÉTINCE
-V
-Î
-V
-LANTE
+ÉTINCELANTE
-TMEVERTU
+UNE
+VERTU
-S
-F
-IÈ
-Q
-N
-IN
-A
-ZVOUS
-I
-I
-W
-I
-S
-E
-U
-S
-AI
-A
-Z
-Î
-T
-I
-I
-FQJÃ
-Q
-IÎIËI
-RI
-LI
-I
-L
-IÎÎ
-ËI
-I
-L
-Y
-PG
-QT
-FIL
-E
-I
-Z
-FLYV
-5
-5
-T
-I
-S
+VOUS
+ASPIREZ
-A
-1F
-MASSER
+AMMASSER
-WGOÏSINE
+L
+ÉGOÏSME
-DÉGÉ
-NÉRESŒNŒ
+DÉGÉNÉRECENCE
-ESPÈOE
-I
+ESPÈCE
-R
-V
-T
-LE
-W
-S
-T
-R
-Q
-G
-B
-H
+IL
-IME
+UNE
-Ã
-FÉ
-MURMIUE
+MURMURE
-I
-I
+BR
-K
-IJESPRIT
+L
+ESPRIT
-II
+N
-V
-I
-Î
-É
-OXSTA
-T
-IOOO
-AU
-AR
+HÉRITIER
-M
-RR
-T
-R
-104
+QUI
-I
-À
-V
-J
-ODEM
+ODEUR
-IL
-V
+BR
-JOM
+JOUR
-LNIE
+UNE
-W
-EM
+M
-J
-II
-V
-A
-O
-FF
-T
-AS
-TTTE
-T
-Y
-LV
-EII
-Î
-É
-J
-Ã
-É
-V
-Î
-O
-II
-1
-V
-L
-ÎÏ
-Ë
-O
-T
-R
-V
-I
-M
-N
-A
-106
-IME
+UNE
-COIMNE
+COMME
-SURHUMAÉT
-B
+SURHUMAIN
-K
-A
-Z
-L
-I
-L
-IJÏGÏ
-V
-I
-S
-Ï
-5
-E
-V
-E
-I
-Î
-I
-R
-L
-4
-AR
-ÈJ
-Q
-Z
-È
-V
-ÏÎ
-I
-L
-É
-1
-T
-I
-À
-R
-Ï
-IZJ
-IA
-F
-L
-2ÎÊF2
-5
-L1I
-LI
-Î
-F
+BR
-Q
-V
-R
-TF
-X
-É
-T
-J
-LIL
-1
-A
-Z
-TH
-T
-111S1
-1211
-211
-V
-211
-OL1S
-T3
-Ï
-5
-4
-U
-T
-DBHXIBIIIG
-1
-1
-16
-V
-11
-ÎTÎ
-2
+AINSI
+PARLAIT
+ZARATHOUSTRA
+DEUXIÈME
+PARTIE
-QUXMD
-VOUL
+QUAND
+VOUS
-A
-K
-QQI
-ËVÏ
-V
-DHM
+D
+UN
-ZM9
-1
-Ã
+AMOUR
-I
-FR
-JP
+PAGE
+NIETZSCHE
+AINSI
+PARLAIT
+ZARATHOUSTRA
+DJVU
-SR
-JËÏ
-Î
-F
-F
-V
-5
-E
-E
-V
-1
-V
-1
-A
-R
-I
-N
-1V
-L
-VER
-A
-1
-A
-IIR
-Ã
-C
-5
-ÊV
-Î
-V
-Z
-IL
-Ï
-E
-L
-IF
-I
-T
-1
-L
-AM
-WI
-JV
-I
-ER
-A
-V
-G
-EV
-Ï
-LV
-1
-IQ
-IV
-GLI
-È
-V
-À
-4R
-EV
-I
-ÊÉ
-V
-R
-RV
-Ï
-X
-J
-E
-RG
-G
-L
-N
-Y
-Ï
-V
-W
-S
-Ï3
-Î
-V
-R
-Q
-ËZV
-FX
-Ã
-V
-3
-É
-ÏËLP
-P
-F
-Z
-IR
-Y
-ÉP
-L
-R
-7
-Î
-5
-Ï
-Î
-1
-V
-U
-Z
-Y
-GRÀ
-5
-L
-AV
-A
-ÎVV
-V
-9
-AG
-V
-LA
-VSÏÏ
-VV
-LI
-U
-V
-L
-V
-LR
-LA
-V
-Ï
-SC
-2
-Ç
-Î
-C
-L
-2
-2
-T
-12
-1
-5
-2
-L
-VG
-V
-GU
-G
-QY
-L
-Ã
-NG
-I
-F1
-LY
-I
-L
-R
-L
-Y
-É
-Î
-IF
-XI
-P
-I
-2
-G
-UE
-I
-À
-L
-G
-VN
-T
-V
-ÉX
-ES
-2
-291
-S
-L
-4
-SL
-F
-Ï
-Î
-ÈÏ
-E
-Û
-2
-Î
-1I
-Q
-GG
-4
-V
-1
-11
-2
-5
-Ã
-G1
-N
-R
-AF
-R
-U
-Q
-V
-VV
-Ã
-1
-ÎV
-Î
-J
-VJ
-V
-7
-SV
-F
-Ï
-X
-Î
-E
-31
-J
-A
-Ã
-5
-È
-Ã
-É
-T
-V
-J
-WI
-F
-U
-IN
-YI
-2
-4
-Y
-7
-LT
-L
-Î
-Ã
-VV
-ÏÀ
-VG
-Ï
-GÏ
-QV
-Z
-Ã
-Ï
-Z
-7
-Z
-U
-1F
-I
-A
-ÈL
-ÀÃ
-É
-Ï
-ÎSI
-V
-7
-R
-Ã
-ÃÎ
-F
-I
-Î
-T
-I
-C
-I
-Ï
-L
-EV
-V
-Y
-1
-F
-I
-V
-È
-Ë
-V
-5
-1
-V
-3
-VIF
-Ê
-A
-I
-R
-WI
-2
-ZÎ
-1
-À
-G
-Î
-M
-ÉÎGÀ
-V
-MG
-3
-ZWNÜ
-1
-ÃÊ
-E5
-E
-2
-F
-ÎÎ1
-Ë
-1
-C
-Q
-Î
-ÏÎ
-1
-Ë
-L
-VGÀ
-Ã
-W
-V
-V
-3
-1
-A
-V
-Ï
-Q1VG
-ÎEX
-À
-V
-J
-3
-Q
-T
-I
-1
-J
-I
-V
-V
-EÏJ
-J
-Ï
-R
-149
-5
-Q
-IL
-A
-2
-5
-Î
-Î
-E
-ËW
-I8
-È
-V
-V
-Î
-F
-R
-É
-1
-19
-ZÎJN
-MA
-Y
-4
-5
-55
-5
-IQ
-ÈF
-1
-UJQ
-E
-T
-JT
-ÏY
-1
-ÉS
-1
-VQ
-EY
-M
-Ë
-Ï
-LLX
-1
-J
-Ë
-1
-G
-5
-1
-M
-É
-3
-1
-EX
-XAËZ
-GW
-Z
-9
-W
-1
-Î1
-Ï
-4
-GR
-3
-Î
-SQ
-G
-I
-3Î
-Ï
-V
-ÎÎ
-ÎÏ
-Ï
-TÎ
-J
-V
-V
-L
-L
-1
-ŒM
-W
-R
-ËV
-V
-HS
-1
-J
-É
-ANI
-U
-IÃ
-E
-Ã
-GG
-GA
-XSÂY
-MY
-J
-M
-INN
-À
-1
-Î
-V
-UN
-T
-RV
-Î
-IG
-I
-V
-L
-Y
-Î
-3
-G
-PG
-EQ2
-T
-A
-W
-1
-ÎÎ
-J
-Î
-ÉS
-Î
-ÎJ
-É
-JV
-J
-ÎF
-QQ
-G
-V
-V
-R
-I
-5
-R
-A
-RV
-VV
-5
-1
-Y
-J
-MI
-È
-V
-V
-VV
-G
-V
-J
-1
-V
-ÎI
-V
-L
-Â
-È
-QYÂ
-TAI
-5
-G
-R
-5
-1
-TP
-G
-J
-YHÎ
-J
-ÏE
-J
-FJ
-3
-I
-Ï
-Q
-V
-1
-S
-À
-NY
-7
-E
-Î
-LÈ
-Î
-IS
-1
-I
-A
-Î
-R
-1
-1
-I
-A
-I
-G
-È
-7
-1
-U
-UW
-4
-RUT
-4
-A
-WU
-X
-G
-V
-V
-VJ
-R
-V
-IJ
-J
-J
-1
-V
-È
-V
-À
-I
-ZQ
-V
-GJMÏ
-Î
-W
-2
-ÎRÎ
-VQ
-G
-GW
-WJ
-J
-1
-M
-F
-Ï
-V
-1
-W
-4
-R
-G
-Ë
-N
-1
-Ã
-L
-Î
-Ï
-E
-Î
-T
-LÏÎ
-Ï
-L
-Q
-R
-I
-ATTENDANT
-COMME
-LE
+PAREIL
+AU
-DOMANT
+DONNANT
-PLÉNIMDE
-A
-YY
+PLÉNITUDE
-COUCHEÇPGJFPQI
-AAN
+COUCHE
+ET
+ENFIN
-VAAAÈ
-011
-AAAA
-A
-E
-A
-LIF
-A
-Î
-A
-J
-ÏA
-L
-PC12RQUOI
+DIT
+À
+SON
+CŒUR
+POURQUOI
-SEFNAYÉ
+EFFRAYÉ
+DANS
+MON
+RÊVE
+QU
+EST
+CE
+QUI
+M
+A
+RÉVEILLÉ
+UN
+ENFANT
+QUI
+PORTAIT
+UN
-SAESAAI
-PAS
-A
-I
-TILT
-A
-A
-A
-0
-ZAAAAHAAAAA
-DAAAZ
-Ã
-LA
-ALAAALA
-ÃÀLÃÃÉ
-AIT
-É
-LI
-IFII
-FT
+EST
+PAS
+APPROCHÉ
+DE
+MOI
+Ô
+ZARATHOUSTRA
+ME
+DIT
-FLLFF
-MAIA
-1A1
+ENFANT
+REGARDE
+TOI
+DANS
+LA
+GLACE
+MAIS
+LORSQUE
+J
+AI
+REGARDÉ
+DANS
+LE
+MIROIR
+J
+AI
+POUSSÉ
+UN
+CRI
+ET
+MON
+CŒUR
-1
-AQA
-I
-AIÉ
-ASAFDÊ
-DAAISF
-IL
-AA
-T
-M0
-C0
-Î
-L
-IÉZI
-ÃÉT
-ÊBÏAÎI
-ËAFI
-I
-Ï
+EST
+ÉBRANLÉ
+CAR
+CE
+N
+ÉTAIT
+PAS
+MOI
-Î
-V
-V
-AAA
-DAAAA
-IRII
-É
-Ï
-À
-FLTÎAA
-ÎÎ
-1
-RTIT
-A
-A
-A
-A
-À
-A
-TSL
-AIËÎAÊ
-IAA
-F
-A
-A
-AAL
-Ã
-I
-L
-T
-L
+VU
+MAIS
+LA
+GRIMACE
+ET
+LE
+RIRE
+SARCASTIQUE
+D
+UN
+DÉMON
-LX
-W
-R
-110
-11
-SAN
+EN
+DISANT
-MO
-S
-ARA
-OUS
-A
-SUR
-SAU
-A
+MOTS
+ZARATHOUSTRA
+SURSAUTA
-E
-DI
-T
-T
-Z
-TH
-TR
-T
-Ï
-MEN
+MON
-Q
-DGNE
+DONC
-MOU
-BONHEI1I
+PAR
+MON
+BONHEUR
-LNES
+MES
-Z3
-I
-IIIZL
-F
-1L
-IIÈI
+ZARATHOUSTRA
-ETFAIRE
-1UVB1EN
+ET
+FAIRE
+DU
+BIEN
-AIMÉSLÏ
-Ã
+AIMÉS
-ENSQTORREIILFS
+EN
+TORRENTS
-Y
+DANS
+LEVER
+AU
-L
-Q
-IQUITTAIIT
+QUITTANT
-Q
-ÈÉÏ
-S
-I
-IK
-IE
-I
-R
-T
-LÉLA
-RA
-1
-I
-J
-DANS
-L
-IMP1
-ATICABLE
+À
+TRAVERS
+LES
+VOIES
+IMPRATICABLES
-ANCIEMRES
+ANCIENNES
-EMREMIS
+ENNEMIS
-EMREMIS
+ENNEMIS
-N
-L
+M
-QUE
+DONT
-JETTE
-CONTRE
+MENACE
-J
-ÃQ
-J
-É
-F
-V
-112
-I
-6I
-J161111
-S
+ENNEMIES
-MÉCLWMT
+MÉCHANT
-LI
-É
-S
+BR
-DOUCES
+SAVOUREUSES
-SUR
-J
+SURHUMAIN
-ÜEUX
+DIEUX
-SUR
-J
-HUMAIN
-A
-À
+SURHUMAIN
-FF
-I
-JF
-SURHUNÏAIN
+SURHUMAIN
-JECTURE
+CONJECTURE
-EG
-T
-ÎS
-4
-Q
-Ã
-À
-Î
-V
-T
-1
-4
-D
-SAINIEZ
+SAURIEZ
+POUR
+VOUS
-QUE
-PAS
+POINT
-NIOI
+MOI
-IL
-ENSEI
-IIENENT
+ENSEIGNEMENT
-QT
-Ç
-R
-9
-T
-V
-I
-Î
-R
-IL
-A
-V
-H
-TT
-IL
-Q
-L
-Y
-1
-9
-1
-F
-Ç
-ÉÈ
-R
-ÉÉÎÈ
-L
-IL
-L
-1
-ÀJLDER
-DÉLÎYFAJ1CE
+CRÉER
+C
+EST
+LA
+GRANDE
+DÉLIVRANCE
+LA
+DOULEUR
+ET
-DRQLDTLÈ11
-7
-À
-ÈÀ
-L
-ALLÉGEM
-ENT
+ALLÉGEMENT
-PATIN
+MAIS
+AFIN
-QIL
-É
-LLF
-12
-AL
-90
-1P
-DE
-Î
-1
-1U
-S
-ET
-DE
-TI
-ANSRERINAAON
-01
-Î
-1È
-1QÃÎL
+FAUT
+BEAUCOUP
+DE
+DOULEURS
+ET
+DE
+TRANSFORMATIONS
+OUI
+IL
+FAUT
+QU
+IL
-VVTW
+VOTRE
-IPGRTS
-É
-ÉÈ
-F
-S
+MORTS
+AMÈRES
-CÏ
-Ê
-Ï9
-1
-S
+CRÉATEURS
-LÉQM
+POUR
-LE
-CRÉATEM
+TE
+CRÉATEUR
-PENFAUT
+L
+ENFANT
-E
-PFAUT
+FAUT
-VOUS
-E
-VOULOI1
+VOULOIR
-W
-W
-NEPLUSMVOULOIR
+NE
+PLUS
+VOULOIR
-ULJJ
-Q
+CRÉER
-INOIFL
-1
-1
-E
-O
-IL
-J
-L
-G
-A
-ET
-T
-J
-ÉÃ
-L
+MOI
-GJ
-1
-JN
-J
-R
-4
-H
-S
-R
-I
-J
-W
-RR
-Q
-N
-I
-116
+IL
-DO11C
+DONC
-G
-H
-T
-I
-T
-I
+BR
-1
-HORNME
+L
+HOMME
-CON
-PSQLP
-NAISSANCE
+CONNAISSANCE
-HO1MNE
+HOMME
-SFIMPOS
-EW
-ÇL
-EUNE
-PASP
-HE1
-ÎLIE1T
-1EE
-E
-EE
-HEMEZEE
-LÀ
-ËMH9
-F
-L
-EI
-BL
-Ã9P
-É
+S
+IMPOSE
+DE
+NE
+PAS
+HUMILIER
+LES
+AUTRES
+HOMMES
+IL
+S
+IMPOSE
+LA
+PUDEUR
+DE
-O
-EPI
-I
-SLILPIIAUTP
+S
+IL
+FAUT
-1
-EE
-I11E
-1
-E
-EIEE
+PAS
+QUE
+L
+ON
+DISE
-SEÎEA
+SUIS
+JE
-LE
-S
-Î
-E
-1E1E
-AQÊ
-Ï
-L
+SUIS
+QUE
-Z
-R
-LE
-E
-IVLI
-I
-L
-VRÉ
-L
-I
-IR
-EE
-E
-I
-2
-ÉÉÃ
-LLE
-X
-I
-S
-118
-Â
-VOILE1
+À
+VOILER
-P
-I
-I
-RE
-OU1
+RÉJOUI
-PECHE
-ORIGMEL
-J
+PÉCHÉ
+ORIGINEL
-JLLL1B
-A
+AIME
+À
-R
-I
-L
-I
-Q
-Q
-UËPR
-Q
-J
-T
-Q
-M4
-VA
-I
-I
-F
-N
-E
-I
-V
-5
-R
-I
-S
-R
-S
-A
-4
-119
-W
-OROYEZEINOI
+CROYEZ
+MOI
-11
-VA
-T
-MI
-R1XFAÎR
-NAL
-A
-19
-PSASA
-P
-ATÎT
-M
-TLL
+IL
+VAUT
+MIEUX
+FAIRE
+MAL
+QUE
+DE
+PENSER
+PETITEMENT
+IL
-VV
-V
-LT
-V
-V
-O
-Ã
-T
-Ã
-T
-T
-IL
-O
-F
-I
-R
-3
-U
-H
-V
-IL
-L
-V
-V
-V
-W
-R
-T
-N
-7
-7
-Î
-R
-V
-R
-120
-SOUFLÎRE
+SOUFFRE
-SOUTLÎRANCE
+SOUFFRANCE
-111
-8
-8
+M
+AS
-C1
-É8I
-L
+CRÉER
-1
-Î
-A
-V
-A
-A
-Ï
-Ï
-Î
-V
-M
-A
-Î
-Ï
-ÎËS
-121
-L
-OF
-ÉRE
-MCÎ
+OFFRE
+MOI
-111011
+MON
-PROCLZMLNU
-ÎÎV
+PROCHAIN
-QI
-DU1SQ
-V
-SI
+DURS
-A
-Z
-NI
-551
-A
-Ï
-2
-RIT
-L
-1
-1
-R
-AI
-SIG
-ÀL
-JW
-Î14
-I
-ER
-T
-I
-ÏL
-LULF
-ÃÎ1
-YÉ
-1
-É
-VAA
-QÈ
-J
-RL
-W
-PT
+BR
-Y
-JR
-Î
-N
-I
-P
-S
-A
-JJÎ
-L
-T
-R
-SI
-É
-S
-F
-SS
-Â
-R
-L
-ÎS
-T
+FAUSSES
+VALEURS
+ET
-RWOÎÉSORÎLÏUËAÎREË
-A
-R9I
-I
-R
-R
-LESLLRNORTELS
+PAROLES
+ILLUSOIRES
+VOICI
+POUR
+LES
+MORTELS
-Î
-Ï
-Z
-Î
-A
-Ã
-L
-W
-R
-R
-L
-É
-F
-RIÉ
-ÎËIW
-I
-I
-M
-124
-N
-ÉD
-PSIRI
-L
-AU
-R
-Î
-V
-2
-V
-ËÎ
-125
-A
-CŒRWS
+CŒURS
-V
-A
-I
-Z
-G
-1
-3
-P
-I
-I
-VR
-ËI
-V
-Q
-5
-3
-ÂFG1VÀÎ
-K
-4
-A
-EÎ
-Î
-Ë
-R
-X
-A
-L
-Ã
-J
-I
-I
-I
-E
-I
-T
-V
-I
-J
-5
-F
-E
-J
-W
-WG
-LSF
-II
-F
-J
-L
-R
-RT
-1
-R
-T
-I
-Î
-È2
-R
-I
-I
-Z
+BR
-I
-A
-R
-F
-S
+SOIT
-LI
-Y
-ÊÎVERTUEUX
-VZFZFIF
+Ô
+VERTUEUX
-POURVOUS
-R
-I
-ML
+POUR
+VOUS
+UN
-U
-V
-FÃ
-VÎ
-IL
-VLILR
-V
-V
-L
-3
-I
-L
-L
-I
-B
-R
-A
-L
-L
-IL
-L
-R
-RP
-LX
-L
-J
-G
-2
-G
-A
-A
-M
-S
-V
-127
-L
-A
-QLUE
+QUE
-PEROPREA
+PROPRES
-AINIEAU
-J
+ANNEAU
+S
-Ã
-È
-Q
-CERTAI1IS
+CERTAINS
-J
-É
-I
-T
-SOINNOLENTS
-T
-V
-Î
-Î
-Ï
-V
-Î
-T
-G
-G
-T
-F
-TI
-V
-R
-I
-T
-3
+SOMNOLENTS
-R
-R
-Ï
-ÈÎ
-128
-I
-11
-ONIE
+IRONIE
-T
-R
-129
-DU
-PAS
-ÊLEVÉ
-EN
+ÉLEVÉ
+DANS
-PRES
-SA
+PRÈS
+LA
-ILS
-BÎ1811
-GI
-BIL
-1
-1E
-B
+BIEN
+ET
+EN
+MAL
-POUWIEZ
+POURRIEZ
-A
-LL
+IL
-P
-POU
+POUR
-I
-R
-R
-I
-FF
-A
-TAV
-U
-A
-130
-Ï
-A
-A
-PENÎANT
+L
+ENFANT
-LUS
-7
-J
-1
-Q
+PLUS
-V
-P
-I
-K
-T
-Ï
-Ã
-J
-LR
-I
-É
-R
-Î
-È
-S
-FI
-T
-T
-A
-E
-I
-IL
-T
-L
-1
-T
+BR
-EMPOISON
-NÈRENT
+ONT
+EMPOISONNÉ
-IL
-DÉSÈCHE
+DESSÈCHE
-JL
-SIEST
-DETOURNÉ
+S
+EST
+DÉTOURNÉ
-V
+FRUIT
-A
-9
-J
-I
-É
-ATT
-I
-A
-È
-T
-É
-FF
-W
-RR
-I
-È
-182
-S
-AVANÇAIT
+ARRIVAIT
-DE
-LA
-VIE
-A
-PÉ
-SUISJE
-ENVOLE
-SUR
+SUIS
+JE
+ENVOLÉ
+VERS
-H
-I
-J
-ETEZ
+JETEZ
-ÎRJJJR
-Ï
-L
-R
-À
-L
-T
-LAI
-R
-A
-A
-Ï
-QJ
-U
-A
-134
-BÂTISSONS
+BÂTIRONS
-ON
-L
-P
-W
-L
-ÉGCTL
-TÉ
+ÉGALITÉ
-I
-T
-PO
-1I
-L
+POUR
-1
-IITT
-FT
-R
-E
-136
-D
-CHACIME
+CHACUNE
-SM
+SUR
-ENCORE
-R
-R
-C
-I
-A
-R
-R
-I
-C
-C
-1
-1
-188
-ILS
+IL
-DEVE11IR
+DEVIENIR
-DANS
+PAR
-ENCORE
-LUI
-1
-L
-LL
-Î
-VT
-V
-E
-1
-È
-Ï
-I
-2
-LÎA
-Î
-3
-ËÎ
-ÎÉ
-AW
-A
-139
-IL
-HOM1EUR
+HONNEUR
-GG
-U
-I
+BR
-L
-K
-I
-N
-UÎ
-ÉÏES
+DES
-CÉFËBRES
+CÉLÈBRES
-ÃGSÈ
-PRÉCIÜINENT
+C
+EST
+PRÉCISÉMENT
-141
-D
-ENDURANTJET
-RUSÉS
+ENDURANT
-VO1
-R
+VOUS
-CÉLÈBRE
+ILLUSTRE
-INE
+ME
-I
-J
-142
-J
-SONT
+SERONT
-QUE
-ESPW
-T
+ESPRIT
-INCISÉ
+QUI
+INCISE
-S
-MUITRANCE
-QU
-ELLE
-GRANDIT
+SOUFFRANCE
+QUE
+LA
+VIE
+AUGMENTE
-AG
-ISSENT
-S
-V
+AGISSENT
-PAREIL
+PAREILLE
-POU
-RWICZ
+POURRIEZ
-IÎJ
+BR
-AMOU1
-EUX
-P
+AMOUREUX
-LA
-LANGUE
+LE
+LANGAGE
-DOIT
-ÊTRE
+ÉTAIT
-I
-I
-T
-I
-R
-A
-I
-AIRRTS
-R
-R
-I
-P
-O
+Ô
+DU
-Y
-A
-DOMIE
+DONNE
-P
-JY
-DORMENT
-0
+DONNENT
+Ô
-P
-RI
-J
-IJ
-A
-10
-F
-LA
-I
-ÉÃ
-SSTT
-FR
-D
-T
-W
-I
-X
-RN
-Î
-XX
-C
-ÏÈ
-Î
-V
-146
-OBSCUR
+TÉNÈBRES
-R
-I
-CO1M11E
+COMME
-Q
-AU
-L
-C
-EST
-MAINTENANT
+VOICI
-L
-E
-A
-OTTL
-R
-I
-P
-J
-O
-A
-L
-V
+BR
+D
+ELLES
-EM1EMI
+ENNEMI
+FINES
-JOLIES
-V
-È
-A
-I
-10
-Î
-Ë
-ÎÎ
-Ã
-Y
-E
-I
-NE
-Ï
-148
-ENSEMBLE
-HAINEÇONS
+HAMEÇONS
-D
-ETERNE
-1E
+L
+ÉTERNELLE
-Î11CROYABLE
+INCROYABLE
-LAMAS
+LOUES
-CŒUR
+COEUR
-ASSOIIFÉ
+ASSIFFÉ
+SOURIRE
-W
-Q
-T
-ILI
-V
-E
-C
-T
-F
-N
-E
-WIIVSRJ
-A
-150
-Q
-I
-V
-GUN
-NO
+YEUX
+Ô
+ABÎME
-C
-UR
-T
-I
-ET
-LA
-FRAÎCHEUR
+UN
+SOUFFLE
+FRAIS
-IORÊTS
-C
+FORÊTS
-PAR
+DE
-I
-QU
+BR
-R
-H
-E5
-Î
-F
-EIE
-Î
-A
-A
-SOLITAIRE
+SEUL
-P
-LÉ
-Ï
-IL
-CONÜANTES
+CONFIANTES
-R
-IÎ
-J
-J
-R
-I
-N
-ÎA
-152
-INÜDÉLITÉ
+INFIDÉLITÉ
-LANÇA
-DES
+DÉCOCHA
+SES
-CŒUR
+COEUR
-FRA
-É
-USTE
+TOUCHÉ
+JUSTE
-TNU
-OU
-RS
+TOUJOURS
-PP
-J
-ÉTAÎT
-DE
+ÉTAIT
+LE
-P
-P
-ŒIL
+OEIL
-É
-AT
-Y
+QUI
+ÉTAIT
-IL
-R
-ML
-I
-W
-A
-U
-M
-VV
-154
-C
-QUAND
+LORSQUE
-SACRIÜCE
+SACRIFICE
-COMA
+CORNA
-ÜGURENT
+FIGURENT
-Ã
-Î
-L
-Î
-L
-1Î
-LÎ
-R
-D
-L
-TSTT
-9
-VEST
+C
+EST
-ENCORE
-PASIUDÉLIVRÉV
-U
-QR
+PAS
+DÉLIVRÉ
+AINSI
-SA
-T
-V
-S
-É
-E
-V
-Ã
-A
-Ï
-ÏR
-E
-TIF
-É
-RL
-D
-É
-Î
-Ã
-É
-L
-I
+BR
-V
-W
-A
-N
-W
-O
-JUSTE
-APPRÉCIATIONS
+ÉVALUATIONS
-OÙ
+SUR
+LEQUEL
-PLUS
-LOIN
+EN
+AVANT
-LE
-YI
-ÃÉ
+LÀ
-LA
-COUTMNE
+COUTUME
-ENCORE
-LEPOIDS
+AUSSI
+LE
+POIDS
+PARFOIS
-C
-F
-N
-4
-X
-158
-I
-CŒUR
+COEUR
-CONÜÉ
+CONFIÉ
-SURUUMTER
-SOT
+SURMONTER
+SOI
-ET
-MÊMESÏ
+MÊMES
+QUE
-Ï
-I
-I
-N
-I
-R
-M
-L
-A
-Î
-160
-Q
-L
-I
+IL
-EUXSMÊMÉS
-A
+EUX
+MÊMES
-WÂUI
+CELUI
-UI
+CELUI
-A
-KPP
-ÎÎ
-L
-L
-S
-1
-L
-A
-À
-A
-A
-21
-A
-RLR
-PR
-I
-GG
-À
-MÃ
-L
-N
-IN
+BR
-BOURBÉE
+BOMBÉE
-POM
+POUR
-SI
+ET
-TAMEAU
+TAUREAU
-AMBRE
+OMBRE
+PROJETÉE
-OBSÇUROIT
+OBSCURCIT
-SO11
+SON
-DÉ
-1M
-GÉE
+DÉCHARGÉE
-Î
-É
-IÉII
-J
-R
-Y
-Y
-R
-4
-MR
-R
-R
-HÎÎT
-164
-Q
-ENE
+FINE
-AME
-FRÉIMRA
+ÂME
+FRÉMIRA
-Z
+BR
-11
-OP
+TROP
-MIOIEZ
-Z
+BARIOLÉ
-TRUE
-ES
+TOUS
+LES
-NION
+MON
-F
-IL
-J
-T5
-VOUS
-MÊME
+ET
-EU
-LES
-RE
-ARDENT
-ÊLE
-MËLE
-P
-A
+PEUPLES
+REGARDENT
+PÊLE
+MÊLE
+À
-NIÊLE
+MÊLE
-IN
+M
-AMERT1UNE
+AMERTUME
+LES
-AMAIT
+AURAIT
-EN
-ASSEZ
-POUR
+DE
+QUOI
-SING1111ÈRE
+SINGULIÈRE
-MFCMTS
+ENFANTS
-ÜLS
+FILS
-XX
+BR
-HOL
-L1IL18
+HOMME
-DEGOIITENT
+DÉGOÛTENT
-PMEZAÎ
+PURE
-R
-V
-170
-AVEC
-DES
+LES
-ÇET
-C
-EST
+ET
+VOICI
-1
-EGARDS
-O
+REGARDS
+Ô
-IL
-3
-1111
-Z
+N
+AIMEZ
+LÀ
-MACULÉS
+IMMACULÉS
+TOMBE
-R
-R
-R
-R
-172
-V
-RRAUVAISES
+MAUVAISES
+SES
-V
-Ï
-V
-É
-I
-173
-IL
-MEUT
+VEUT
-W
-L
-É
-Ï
-L
+BR
-G
-I
-14
-A
-IN
-SI
-SI
-W
-L
-R
-C
-ÃI
-1111
+UN
-BŒUFS
+BOEUFS
-DES
-MAINS
+DE
+LA
+MAIN
-BIEN
+BIEN
-NIOUDRE
+MOUDRE
-Y
-Y
-Y
-N
-176
-X
-ULLS
+ILS
-VERNIS
+VERTUS
-ÉTOUIÎTÈRENT
+ÉTOUFFÈRENT
-LIS
+ILS
+MÊME
+BR
-111
-8
-L
-I
-ÎV
+M
+ARRIVE
-POËTE
-12
+POÈTE
-CŒUR
+COEUR
-I
-UG
-OREÜLE
-È
+OREILLE
-GLORIÜENT
+GLORIFIENT
-W
-M
-F
-L
-W
-A
-FI
-L
-ÏA
-L
-12
-G
-F
-Ï
-X
-7
-XXX
-180
-LIS
+ILS
-L
-ORNEMENT
+LA
+SPLENDEUR
-POËTES
-4
-A
+POÈTES
-UN
+VU
-1
-V
-L
-LS
-Î
-Î
-L
-Î
-I
-V
-R
-I
-P
-1
-Ã
-3
-I
-R
-TÎ
-KIF
-IT
-2
-II
-1
-S
-1
-L
-1
-FI
-RRV
-I
-4
-A
-LT
-R
-ÏÎJEIÂ
-1
-R
-T
-ÎÎ
-I
-SVRI
-Î
-Ô5A
-ÏR
-ÎÎG
-V
-LE
-LFLÎ
-L
-VI
-I
-Î
-Ã
-I
-V
-3
-Ï
-5
-1
-W9
-1
-S
-WI
-Ï
-11
-1
-1
-L
-Ë
-Î
-É
-WÉ
-1J
-1
-4
-IÊ
+BR
-R
-W
-À
-G
-U
-À
-A
-ÏCMMES
+FEMMES
-SEJOINNAIT
+SÉJOURNAIT
-RÉCEMMENT
+RECONNURENT
-F
-R
-RR
-184
-DE
-PRÈS
+AUPRÈS
-CECI
+C
-LUCJ
+NOUVELLE
-AIÎN
+AFIN
-L
-ÉTAT
-VOIX
+BRUITS
-W
-M
-ÎJ
-186
-X
-ÉCOUTE
+LAISSE
-AÜN
+AFIN
-ORF
-I
-L
+OR
-4
-ÀINSI
+AINSI
-1
-HOID
-1118
+L
+HOMME
-EN
+DE
+CELA
-PA
-OMLOREÎ
-Z
-JE
+OMBRE
+IL
-GRÉPUPPV
-SP
-TATION
-È
-P
-J
-E
+RÉPUTATION
-V
-4
-IÏGJ
-ËT
-V
-T
-AI
-F
-A
-187
-L
-A
-E
-E
-EN
+DE
+CELA
-H
+IL
-W
-I
-IJ
-L
-N
-J
-D
-T
-TEA
-A
-IÎ
-T
-N
-P
-I
-E
-A
-A
-Â
-L
-IL
-TC
-ÀÀ
-Q
-É
-AI
-CTP
-E
-ET
-U
-CVRTZ
-L
-F
-V
-A
-LTÎÎÎ
-À
-T
-T
-C
-A
-5
-TS
-E
-LO
-C
-T
-Î
-R
-T
-T
+BR
-ÉGAL
+PAREIL
-ÉGAL
+PAREIL
-CŒURS
-V
+COEURS
-Q
-I
-T
-TOUTESVLES
-FONTAI11ES
+TOUTES
+LES
+FONTAINES
+SE
-SF
-I
-QÉÃÃ
-1
-COENR
+CŒUR
-SE
-MIT
-À
-ERRER
-ÇA
+ERRA
+ÇÀ
-190
-IL
+ESPÈCE
+DE
-LÂ
-BAS
-PERFIDE
+PERFIDE
-FLOTTE
+PORTE
-ZA1
-A
-Y
-1
-ÈHOLLSTRA
-V
+ZARATHOUSTRA
+VIENT
+DANS
+TOUTES
+LES
-Q
-S
+RIANT
-R
-LU
-192
-I
-A
-A
-FI
-NOISE
+NOTRE
-RÊVÉE
-AUX
+RÊVÉS
+EUX
-DNLLLLÊ
+D
+UNE
-A
-I
-L
-F
-V
-IHR
-À
-J
-È
-T
-ÎG
-VR
-À
-193
-H
-A
-J
+EN
-Z
-L
-3
-Q
-1
-F
-R
-3
-Ã
-I
-Ã
-R
-RZVZ
-T
-Î
-RL
-R
-L
-É
-RÎ
+BR
-V
-V
-UNE
+QUELQUE
-Ï
-V
-IN
-QL
-FIRMES
+INFIRMES
+DE
+ENCORE
-IUÜRMES
+INFIRMES
-YEUIC
+YEUX
-TOUTE
-JAMÀS
+JAMAIS
-MÉCONTEMENT
+MÉCONTENTEMENT
+IL
-F
-196
-À
-Z
-SI
+LORSQUE
-LA
-CHOSE
-LA
+LES
+CHOSES
+LES
-VOULAIS
+VOUDRAIS
+QU
+IMAGINE
-I
-F
-198
-HESPWIT
+L
+ESPRIT
-FI
-EST
+TROUVER
-PAR
-SE
+PAS
+DE
-Î
-R
-Î
-Ê
-L
-R
-A
-A
-R
-A
-AÎ
-A
-4
-I
-R
-J
-I
-CCCR
-H
-CE
-A
-N
-R
-EXP
-200
-L
-I
-ÉPOUVANTÉS
+ÉPOUVANTABLES
-AVEC
-FLÎLLLL
+D
+UN
-PARLAIT
+PARLA
-D
+SUR
-L
-Ï
-I
-Ã
-PRRR
-V
-R
-A
+BR
-CŒUR
+COEUR
-POWQUOZÎ
+POURQUOI
-A
-4
-U
-R
-Z
-I
-O
-I
-I
-T
-EN
-CONSOLATION
+POUR
+ME
+CONSOLER
-CŒUR
+COEUR
-VANITEIIÎIBÎÎSQTIISLJOUENT
+VANITEUX
+ILS
+JOUENT
-TOUTÂUR
+TOUT
+LEUR
-MO
-É
-J
-IDESTIE
+MODESTIE
-M
-GUY
-SA
+SON
-II
-I
-Î
-NIAL
+MAL
+MIDI
-PHOÏNME
+L
+HOMME
-AIT
-UNE
+FASSE
-ÉPOZWAMTCBLE
+ÉPOUVANTABLE
-RIRE
-À
-Z
-L
-I
-L
-I
+BR
-RL
-L
-A
-2
-É
-V
-Q
-II
-I
-Î
-CHASSÉ
-AU
-LOIN
+ÉGARÉ
-CELA
+PARTIR
+L
+AUTRE
+QUI
+EST
-Q
-À
-MEM
+MON
-I
-N
-V
-P
-LL
-S
-EF
-RAYE
-JUSQU
-À
+IL
+S
+EFFRAYE
+DE
-PLANTE
-DES
+TÊTE
+AUX
+GUISE
+DE
-1
-HOR10GE
+L
+HORLOGE
-GI
-S
-V
-I
-Q
-I
-R
-S
-R
-4
-E
-1
-È
-C
-FUYAIT
+REFLUAIT
-COMME
+AVEC
-ENTÊTÉ
+AIR
+DE
+DÉFI
-WWW
+VEUX
-DANS
+DERRIÈRE
+CONTRE
+LUI
-I
-I
-A
-HABÎTE
-AUX
+HABITE
+EUX
-A
-V
-A
-QUI
+QUEL
-DE
+DU
-ON
+L
+AUTRE
-INURMURE
+MURMURE
-209
-O
+Ô
-AUTO1U
+AUTOUR
-HOÉNMES
+HOMMES
-S
-Î
-EÏ
-4
-F1
-L
-E
-R
-1
-TAGR
-W
-R
-A
-S
-W
-1
-S
-NV
-Y
-É
-E
-S
-L
-R
-ZY
-A
-T
-Î
-S
-G
-A
-3
-ÏA
-L
-F
-V
-Ü
-1SI
-R
-Ë
-W
-Î
-IAA
-I
-S
-2F
-1
-3
-AL
-3
-MF
-2
-Â
-É
-2
-A24
-SÇ
-7
-2
-À
-ZG
-QQ
-A
-Ë3
-M
-4
-O
-Î
-Z
-È
-I
-AI
-EG
-S
-3
-R
-A
-ËÎJTLR
-ËWI
-F
-S
-A
-ÜA
-4X
-1
-FX
-Z
-W
-A
-Ë
-ÎÎË
-SR
-ÈF
-F
-1
-1
-1
-Y
-1
-5IÂ
-GJUZ
-4
-1
-À
-LI
-V
-ÎJRÎNÎI
-Û
-LL
-IV
-I
-IRÎ
-Ã
-MK
-LI
-T
-V
-VW
-Î
-WIR
-GG
-YY
-J
-Ã
-3
-N
-IK
-G
-IL
-AY
-LW
-F4
-C15
-FÉY
-J
-L
-5
-J
-3
-JÎ
-Y
-T
-I
-L
-RM
-J
-AI
-R
-ÇÜÎGZËGJÀGZ
-1
-JI
-YI
-IJÉ
-T
-VL
-Î
-4
-Z
-4
-N4
-IR
-I
-4
-L
-U
-G
-G
-V
-J
-Î
-I
-Î
-4
-I
-A
-41
-Q
-H
-Z
-W
-J
-K
-4
-I
-A
-T
-N
-US
-L
-DONN
-S
-S
-ÎS
-Î
-DE
-P
-01101
-BS
-09
-QLLÈ
-6
-G
-V0
-B
-G
-PA
-IN
+QUOI
+EST
+CE
+QUE
+JE
-VHS
-ÂV
-I
-Q
-É
-4
-X
-4
-MANS
+VOUS
+LE
+DONNE
+PAS
+SUIS
+JE
+DONC
+AVARE
+MAIS
-PMS
-S
-7
-S
-A
-SANCE
+PUISSANCE
-B1ENTOT
-DLL
-RL
-S
-S
-TT
-T
-L
-T
-L
-L
-T
-QLLL
-GT
-SGS
-EJHHS
-611
-SO
-G
+BIENTÔT
+QUITTER
+SES
+AMIS
+EN
+SORTE
-1
-SB
-HLL
-3
-P
-UL
-I
-2
-SÜLLG
-0
-S
-P
+IL
+SE
+MIT
+À
+PLEURER
+À
+SANGLOTS
-AMVAAT
-A
+ARRIVAIT
+À
-NMT
-1L
-F
-TQQ
-J
+NUIT
+IL
-QMTTANF
+QUITTANT
-AM1S
-FI
-F
-GÎ
-I
-L
-Z
-T
-ÈIIÎJFÎ
-I
-É
-J
-1
-O
-ÎK
-Î
-ËIS
-S
-S
-4
-A
-4
-P
-L
-V
-OÎ
-Z
-EM
-SJÎ
-Ã
-3ÈÎ
-Q
-GAS
-E
-FZ
-1
-2
-ÎÎ
-É
-F
-L
-JRS
-ÎZ
-1
-V
-C
-R
-4
-V
-5
-Î
-É
-41
-4
-L
-24
-IE
-AI
-Ï
-FS
-ÏF
-Î
-CEF
-S
-Q
-1
-GI
-Î
-É
-ÉB
-ÃÉ
-ÃÏS
-Ã
-1
-È
-J
-È
-2
-4
-Ã
-Î
-A
-I
-A
-LÏ
-O
-2
-LTTO
-1
-4
-MIL
-4
-ET
-4
-A
-EG
-G
-ÉÎ
-1
-JL
-V
-F
-F
-V
-L
-GE
-A
-K
-Î
-Î
-V
-R
-Î
-G
-I
-EN
-Î
-Î
-O
-E1
-L
-T
-A
-R
-A
-AX
-1
-T
-Î
-YE
-2
-L
-A
-J
-J
-5
-Z
-I
-Q
-ÎÎ
-I
-I
-R
-JS
-S
-S
-Î
-SS
-S
-A
-J
-S
-A
-R
-4
-R
-U
-3
-R
-1
-Ï
-L
-R
-4
-Ï
-R
-52
-YLÈ
-G
-J
-IËLÜFÏÎ
-L
-É
-Ã
-S
-L
-Z
-L
-S
-W
-1
-1
-S
-4
-5G
-P
-È
-É
-5
-L
-LÎI
-Î
-ÏL
-22
-5Î
-IË
-É
-RS
-R
-E
-ZN
-S
-YXC
-Ï
-4
-L
-V
-5Z
-Z
-IF
-J
-A
-M
-J
-W
-X
-RL
-Ã
-T
-L
-S
+AMIS
+BR
-I
-J1
-R
-S1
-É
-ÉE
-L
-Î
-V
-T
-J
-A
-T
-RI
-3
-R
-L
-L
-Ê
-V
-LG
-AI
-1
-1
-5
-R
-A
-1
-FÇ
-G
-J
-T
-LA
-15
-1
-Q
-V
-ZË
-E
-Î
-LÎ
-ÉE
-P
-Y
-ÏG
-È
-LT
-3
-1
-K
-Ë
-Y
-ÏÎÉSI
-5
-ÎI
-V
-L
-ÎÏ
-Î
-L
-S
-F
-Z
-A
-1
-1
-Z
-TH
-T
-1ILS1
-PFL1
-31
-3
-1
-3
-OLIS
-TFT
-GJJ
-T
-G
-IÏ
-J
-L
-ÏÃ
-K
-JF
-T101S161116
-P3
-1
-È16
-A
-XII
-I
-ILÊ
+AINSI
+PARLAIT
+ZARATHOUSTRA
+TROISIÈME
+PARTIE
-ASPÎREZ
-V
-J
-R
-G
-I
-ÀL
-ÉLÉ
-TO
+ASPIREZ
+À
+L
+ÉLÉVATION
-0
-E
-NRD
-E
-TU
-UN
-NE
-VAI
-11
-M
-Î
-RE
-E
-N
-Î
-Î
-ËL
-VË
+MOI
+JE
+REGARDE
+EN
+BAS
+PUISQUE
+JE
+SUIS
+ÉLEVÉ
-Ã
-Î
-E
-I
-2
-T
-A
-Z
-L
-S
-U
-R
-2
-I
-22
-LS
-CCLUX
-QM
+CELUI
+QUI
-R
-Ã
-ZM
-TRUGÔDIES
+TRAGÉDIES
-DB
-LL
-VÎC
-I
-4
+DE
+LA
+VIE
-Ï
-D
-J
-Ã
-IL
-ILË
-EÉÉÏÃÉÉÉ
-E
-A
-J
-7
-L
-W
-FIT
-V
-T
-7
-ET
-1
-ÉL
-Ã
-É
-Ï
-ÈÏÎ
-H
-JE
-T
-IT
-E
-Q
-I
-R
-L
-E
-Z
-S
-1
-M5
-P
-5S
-Q
-D
-5
-LÊÉ
-É
-GÈ
-É
-QIQ
-A
-G
-É
-QÃ
-5
-1
-7
-Â
-A
-Ë
-T
-I
-Î1
-TÎ
-ÎÎS
-J
-T
-É
-2
-Ê
-È
-2
-TÎISKÎLL
-25
-ÏJ
-ZÈ
-LUI
-5
-G
-FH
-ÀCÀ
-41
-1
-XË
-X
-S
-A
-J
-Ë
-4
-1
-W
-2
-E
-KC
-Î
-ÉË
-G
-Ë
-Ë
-GI
-2
-Ï
-Î
-R
-4
-X
-Ë
-Ë
-F
-J
-2
-W
-2EI4
-M
-G
-ËÎ
-Q
-X
-Ï
-4
-E
-MN
-Œ
-2
-V
-GÎ
-2
-2F
-IWÜI
-W
-2M
-5
-VE
-1R
-RIÂ
-LA
-GW
-GI
-MG
-42
-L
-G
-Ë
-M
-I
-S
-L
-W
-ÀSÏ
-XR
-A
-Z
-ÏÂU
-G
-Ã
-V
-4
-WM
-T
-G
-À
-A
-5Î
-4
-SW
-E
-M
-1
-Z
-À
-Z
-Ï
-S
-L
-G
-S
-Z
-ÎÎ
-É
-Î
-É
-A
-R
-Î3
-L
-S
-É
-I
-ÉË
-4
-JIN
-Z
-ÜXÏ
-ZV
-WEWW
-Œ
-W
-WÉ
-A
-RS
-L
-5
-W
-V
-5Î
-R
-J
-M
-R
-G
-G
-ÀG
-Â
-R
-G
-GZJ
-EÉ
-1GXGÊAZGÀI
-3WG
-S2
-GÇ
-AGE
-A
-G
-E
-TÇ3
-R
-4
-V
-GI
-Ï
-5
-2
-I
-Q
-IAI
-R
-A
-U
-V
-A
-ËÎA
-Ë
-Î
-R
-J
-LÎ
-Ê
-ÃI
-2
-Ï2
-1
-ME
-1
-1
-F
-Î
-SL
-Q
-3
-LÎ
-F
-J
-Î
-I
-Ê
-É
-Î
-ÏÀ
-I
-B
-V
-ËËNZÎ
-2
-R
-PEI
-Ï
-ÏÂ
-12
-I
-WIÏ
-K
-S
-W
-K
-V
-JL
-L
-Û
-X
-1
-IF
-4
-U
-V
-I
-Î
-ÉÏÏ
-R
-41
-L
-Î
-Y
-F
-F
-E
-G
-1
-Ï
-L
-1
-Ï
-ÏÎÎIÎ
-2
-7
-9
-ÃD
-L
-WS
-Z
-U
-S
-R
-G
-Z
-R
-X
-WV
-VR
-1
-J
-Y
-V
-5
-N
-5
-4
-1
-V
-2
-2
-JÉËJ
-G
-4
-I
-Œ
-G
-4
-S
-5
-G
-151
-R
-R
-Î
-R
-Ê
-1
-ÎZËLÎÎVÜËMW
-Q
-1
-Ï
-L
-5
-1
-5
-L
-2
-5
-WS
-R
-É
-4
-5
-Z
-L
-AI
-Y
-Î
-ÎÜS
-Î
-ÎÏÎÎFÏ
-Ï
-L
-5
-Î
-R
-Ã
-M
-1
-J
-V
-1
-I
-3
-Ï
-SX
-C
-Ï
-MÎ
-Î
-Î
-Î
-Q
-V
-A
-FR
-V
-R
-MU
-IL
-1E
-R
-4
-T
-2
-W
-VÀ
-1
-I
-1
-ÎÉ
-Ã
-JJ
-I
-ÎLF
-L
-J
-V
-IL
-J
-LR
-I
-N
-FA
-Z
-1
-Q
-J
-È
-V
-L
-5
-Z
-I
-Z
-GV
-R
-U
-Î
-ÉÊÈJ
-1
-I
-É
-ÏÎÈ
-Ï
-E
-LR
-ÉSMT
-2
-È
-M
-Ã
-2
-F
-S
-J
-Ë
-Ê
-Ã
-É
-Î
-ÏX
-Ê
-J
-T
-E
-Î
-V
-GÏAÎZ
-WIÏÊIIÎJ
-2
-J
-PQÈJ
-V
-ÜÏ
-R
-ZZS
-G
-Î
-ÈÈ
-X
-È
-È
-È
-Ï
-G
-S
-1
-1
-Ï
-W
-M
-2
-R
-R
-J
-É
-I
-L
-1AR
-É
-L
-V
-1
-TGR
-SAY
-NZ
-Œ
-Z
-A
-È2
-Ï
-Ç
-G
-S
-Ï
-9
-Î
-L
-I
-ES
-ÎÉZ
-Ë
-IFSÎ
-5
-SA
-Y
-4
-J
-Y
-E
-1X
-AU
-J
-59
-LG
-Q
-Y
-2
-3
-2
-5
-J
-U
-VÃZÈÈY
-I
-É
-ËL
-V
-É
-QÈ
-IÏ
-4
-L
-ZË
-1
-É
-M
-7
-F
-4
-Î
-E
-P
-E
-Ã
-J
-A
-L
-Ï
-72WÏ
-Z
-Q
-É
-LQ
-SF
-Ã
-È
-Ï
-Z
-F
-ËÏ
-ÃÎÈ
-ÏGÎÜGÏÜÉ
-IF
-2
-31
-J
-ÎI
-V
-1
-1
-R
-GR
-W
-1
-F
-J
-ÏÎ
-2
-Ë
-É
-E
-LA
-Q
-1
-S
-1
-G
-Ë
-V
-GS
-G
-J
-G
-J
-Z
-5
-Ï
-ÏÉÏÎ
-È
-J
-Ï
-R
-G
-YZ
-X
-GF
-G
-ÜL
-R
-3
-A
-J
-V
-A
-F
-A
-V
-S
-Ï
-5
-II
-I
-1
-W
-Q
-G
-1
-N
-1
-1
-3
-4
-IT
-R
-F
-1
-M
-Y
-J
-1
-ÎUN
-R
-1
-1U
-T
-L
-Ï
-R
-L
-A
-R
-X
-Ï
-R
-XÇZZGÂ
-1
-1
-J
-IÏ
-L
-S
-R
-ÎZ
-Q
-P
-Î
-1
-A
-5
-GZ
-Q
-Z
-ÇX
-C
-W
-7
-A
-È
-F
-J5
-WÉ
-1
-Ã
-3
-GL
-4
-M
-TI
-1
-1
-E
-J
-7Î
-A
-ÎÉ
-P
-I
-L
-R
-3
-Q
-F
-J
-1
-1
-1
-GFX
-ÎÇ
-Q
-1
-J
-Y
-S
-IT
-5
-1
-IË
-2
-E
-VA
-I
-Ï
-I
-V
-F
-V
-1
-LA
-ÀI
-1
-È
-Ï
-ÉF
-I
-A
-Î
-2
-T
-S
-5
-Î
-Z
-5
-G
-WA
-G
-1I
-Ë
-J
-U
-W
-I
-1
-W
-5
-WN
-Y
-7
-Œ
-Z
-À
-E2
-Ï
-L
-2J
-111
-ÏÎ
-C
-L
-À
-0À
-B
-E
-È
-1
-S
-VF
-R
-Î
-ÎS
-Q
-É
-1
-Î
-1
-3
-5
-J
-G
-Q
-V
-I
-1
-J
-J
-J
-JF
-G
-G
-M
-G
-I
-L
-I
-Î
-Î
-GWL
-XI
-R
-M1
-ÃÎ
-R
-FÎ
-I
-EËI
-YY
-Z
-I
-Û
-È
-1À
-Î
-È4
-ZFF
-A
-È
-9
-WW
-S
-2
-FÏ
-2
-W
-Ë
-Q
-W
-1
-N
-Ï
-Z
-VÃ
-S
-A
-Z
-2
-E
-N
-7
-W
-M
-4
-M
-4
-F
-3
-A
-X
-RW
-M
-QI
-1
-LG
-Z
-Ç
-Y
-E
-GG
-Ç
-5
-SF
-J
-I
-Y
-G
-J
-G
-BÇ
-R
-Î
-A
-FÇG
-JÀ
-Ï
-ÎS
-FI
-Z
-Ê
-A
-É
-J
-I
-RJÎ
-L
-AGI
-1
-Î
-JE
-SÏ
-Ë
-Ï
-IQ
-I
-ÏÀÂSXÎ
-UN
-Î3
-I
-J9I
-Î
-I5L
-4
-J
-A
-J
-V
-4
-3
-Z
-I
-R
-5
-GW
-Â
-R
-G
-3G
-FQ
-J
-1
-G
-Î
-É
-Î
-EÈ
-LIÉ
-I
-T
-ÏÜÎÎVL
-AW
-W
-SA
-I
-Î
-M
-Ë
-M
-À
-Z
-W
-G
-X
-R
-X
-M
-Î
-A
-W
-V
-GR
-FAU
-S
-G
-R
-WU
-4
-7
-ËSAÏ
-Y
-1
-R
-1
-Z
-ZI
-ÉÂËËZA
-É
-AW
-Â
-L
-L
-2Ã
-T
-A
-GM
-4
-M
-Î
-VA
-T
-J
-I
-È
-É
-A
-I
-NIT
+FINIT
-ADV
-MDRAIT
+ADVIENDRAIT
-Î
-É
-L
-R
-E
-MM
-T
-R
-N
-A
-G
-G
-X
-214
-GFANDEURZ
+GRANDEUR
-MEILLERU
+MEILLEUR
-ETFAÇVÉ
-AI
+EFFACÉ
-IN
+TU
-A
-I
-2
-E
-É
-J
-Î
-215
-POM
+POUR
-EM
+AU
-A
-L11I
+À
+LUI
-LILL
+LUI
-DESEEMIE
+DESCENDE
-A
-Î
-A
-LT
-N
-I
-4
-J
-4
-F
-F
-A
-T
-F
-Î
-ÎG
-216
-A
-IR
-GE
+CE
-W
-ECOUTE
-ECOUTE
-GOMME
+ÉCOUTE
+ÉCOUTE
+COMME
-JJ
-J
-QI
-IRU
-V
-R
-I
-ISI
-5
-I
-V
-A
-V
-X
-Y
-R
-GOM
-MENT
-Z
+COMMENT
-CLES
+DES
-AMOM
+AMOUR
-GM
+QUE
-MLM
+VIVE
-AMEREMEUT
+AMÈREMENT
+BR
-T
-K
-R
-T
-E
-Ï
-X
-ECONTRUT
+ÉCOUTANT
-11
-ARDIS
+HARDIS
-IL
-FL
-AÏ
-T
-J
-219
-DOMINER
+DEVINER
-AVEC
+ET
-HERBE
+DES
+HERBES
+DES
-A
-O
+Ô
-À
-A
-CR
-N
-220
-RETOML
-61
-Â
-SLIÏ
+RETOMBERA
+SUR
+UNE
-A
-A
-DANS
+AU
+FOND
+DE
-COIUAGE
+COURAGE
-MEURTRIER
+DES
+MEURTRIERS
+IL
-ENTENDS
-A
-RV
+ENTENDE
+BR
-P01
-LZ
-1
-B
+PORTER
-ME
-DES
+DE
+MES
-AUTRE
-TOU
-JOURS
-ET
+EN
+ALLANT
-MP
-WP
-AP
-A
-M
-MM
-M
-W
-N
-É
-222
-D
-CW
-ÉÈ
-E
+ARRIÈRE
-DÉJÀ
-DÉJÀ
+DÉJÀ
-FAÇON
+SORTE
-DOM
+DONC
-AUSSI
-ÉTERNEL
+ÉTERNELLES
-LES
+LÀ
+QU
-I
-N
-I
-A
-R
-I
-R
-I
-ÎÃ
-224
-T
+IL
+L
+ATTEINTE
+DE
-PLUS
-LOURD
+TERRIBLE
+IL
-RIA
-À
+RIAIT
-T
-Î
-ÃÏ
-A
-I
-A
-T
-R
-1
-J
-2
-V
-1
-Z
-ÏZ
-ËÎ
-Ç
-JI
-JI
-IT
-JI
-Q
-I
-IXÉLÉ
-1
-V
-É1R
-X
-F
-I
-V
-F
-JF
-O
+Ô
-JE
-VLN
-1
-M
-IL
-I
-6
-L
-Ã
-F
-V
-L
-A
-I
-AÃQÃ
-1
-ÃI
-15T
-O
-1
-Q
-IR
-ÏS
-E
-E
-I
-ÉE
-IRI
-J
-Q
-I
-LI
-L
-II
-O
-À
-A
-IÎ
-R
+BR
-SEMBLABLES
-AMERTUINES
+TELLES
+AMERTUMES
-ENU
-E
+ENTRE
-LPO
-È
-F
-J
-A
-1
-IL
-Q
-L
-A
-LA
-E
-VR
-227
-O
+Ô
-A
-CHERCHÉ
+CHERCHA
-AOCOMP1ISSEL11I
-UIÊME
+ACCOMPLISSE
+LUI
+MÊME
-TY
-P
-G
-YS
-FAIRER
-SQM
-VEXAMEN
+FAIRE
+SON
+EXAMEN
-15
-I
-4
-IL
-ÉCRIRA
+INSCRIRA
-MOMNÊME
+MOI
+MÊME
-OFÜANT
-A
+OFFRANT
+À
+LA
-MFRMTSL
+ENFANTS
-LÎHIVER
-O
+L
+HIVER
+Ô
-CRIAIT
-EN
+DISAIT
+PAR
-ENÜN
+ENFIN
-NIÎT
+MÎT
-VE11UE
+VENUE
-SUIÎFJ
+SUFFI
-MKSTOIRE
+VICTOIRE
-NIE
+ME
-EH
-E
+ELLE
-AA
-LA
-K
-A
-SE
-VÃ
-230
-A
-O
+Ô
-E
-F
-I
+BR
-O
+AVANT
+LE
+LEVER
+DU
+SOLEIL
+Ô
-FRISSOMIE
+FRISSONNE
-DANS
+DE
-È
-ÎÏ
-F
-I
-7
-R
-AR
-W
-ÎÉ
-232
+JAILLIE
-NUAGE
-A
+NUAGES
+À
-CONTRAZÜITE
+CONTRAINTE
-GUM
+QUOI
-D
+DE
+L
-RAINPENT
+RAMPENT
-CONNNUN
+COMMUN
-ATÜRMATION
+AFFIRMATION
-LECEL
-DNUNBÎME
-DT
-T
-ELD
+LE
+CIEL
-AS
-A
-NE
-EEVOIR
-OI
-CI
-E
+DANS
+UN
+ABÎME
+QUE
+DE
+TE
+VOIR
+TOI
+CIEL
+DE
-PRÉFÉRE
-ENCORE
+PRÉFÈRE
-PUR
-CIEL
-AÜN
+AFIN
-L
-T
-Ï
-1
-Î
-Î
-1
-IL
-2R
-IL
-1
-C
-1
-I
-V
-234
-W
+LÀ
-LA
-LUS
+PLUS
-1
-11
-INDUE
+RENDUE
-J
-A
-JOUEM
-S
+JOUEURS
-Q
-T
-V
-M
-235
-I
-O
-IL
-H
+IL
-SÊPARONSNOUS
-DONE
-O
-OIE
+SÉPARONS
+NOUS
+DONC
+Ô
+CIEL
-IL
-I
-O
-S
-I
-T
-R
-LR
-N
-L
-X
-IDF
-LI
-À
-313
-G
-1
-5
-U
-T
-IA
+BR
-LËIIÎ
-T
-L
-L
-ÎA
-I
-V
-R
-R
-L
-N
-M
-JÎW
-J
-ÜT
+FIT
-RECOULE
-À
+REMONTE
+VERS
+IL
-FF
-L
-J
-IL
-I
-V
-N
-I
-Ù
-A
-1
-A
-R
-237
-TI
-PALME
+PATRIE
-NRE
+ME
+ET
-JE
-ENCORE
-BECSIS
+BEC
+SUIS
-COUMIE
+COMME
-ÉPIDÊ111Î6B
+ÉPIDÉMIE
-D
-IL
-R
-4
-238
-E
-E11E
-S
-M
+ELLE
+SON
-ALLER
-A
+S
+APPROCHER
+DE
-111011
+MON
-NIE
+ME
-ALQPTMT
+CLOPANT
-AF
-CMCHIM
+AFFRANCHIRA
-AUSSI
-JE
-VOIS
+IL
+Y
+A
-A
-Î
-ÉT
-240
-LLS
+ILS
-PAMÎQUOI
+POURQUOI
-V8I
-LIL1
+VERTU
-DÉMAISER
+DÉNIAISER
-VOUDRAIENT
+GÉMIRAIENT
-GÉMIR
+QUI
+VOUDRAIENT
-11
-L1PLB
+IMPIE
-DOMINA16
+DOMINA
-A
-Î
-RV
-VR
-Y
-A
-ÈX
-242
-8
-IDIB
+AMI
-H
-MMZWR
+HONNEUR
-ALTERES
+ALTÉRÉS
-O
-HEU1
-E
+Ô
+HEURE
-ENCORE
-ENCORE
-AIMÉ
-QUÉ
-QU
+AIME
+QUELQU
-AIMÉ
-ÉN
-HIVÉR
-MIÉUX
+AIME
+EN
+HIVER
+MIEUX
-JÉ
-MÉ
-MOQUÉ
-MIÉUX
-DÉ
-MÉS
-ÉNNÉMIS
+JE
+ME
+MOQUE
+MIEUX
+DE
+MES
+ENNEMIS
-COURAGÉUSÉMÉNT
-DÉPUIS
-QUÉ
-PHIVÉR
-ÉST
+COURAGEUSEMENT
+DEPUIS
+QUE
+L
+HIVER
+EST
-MAMAISON
-OOURAGÉUSÉMÉNT
-ÉN
+LA
+MAISON
+COURAGEUSEMENT
+EN
-MÉMÉ
+MÊME
-JÉ
-MÉ
+JE
+ME
-ÉT
-FANIARORMÉ
-ÉNCORÉ
+ET
+FANFARONNE
+ENCORE
-RÊVÉ
-MÉNSONGÉR
-SÉ
-MÉT
-A
-RIRÉ
-RAMPÉRAIS
-JÉ
+RÊVE
+MENSONGER
+SE
+MET
+À
+RIRE
+RAMPERAI
+JE
-ÉNCORÉ
+ENCORE
-VIÉ
-JÉ
+VIE
+JE
-DÉVANT
-LÉS
+DEVANT
+LES
-O
-ÉST
-POU1
-QUOI
-JÉ
+C
+EST
+POURQUOI
+JE
-MÉ
-CHAUÜÉ
-PLUS
+ME
+CHAUFFE
+MIEUX
-ÉST
-ÉN
-HIVÉR
-QU
-ÉLLÉ
+EST
+EN
+HIVER
+QUE
+MA
+PAUVRETÉ
-FIDÈLÉ
-JÉ
-COMMÉNCÉ
+FIDÈLE
+JE
+COMMENCE
-JOTR
-AVÉC
-UNÉ
+JOUR
+AVEC
+UNE
-JÉ
-MÉ
-MOQUÉ
-DÉ
+JE
+ME
+MOQUE
+DE
-HIVÉR
-PAR
+HIVER
+AVEC
-ÉST
-CÉ
+EST
+CE
-PÉTIT
-CIÉRGÉ
-AÜN
+PETIT
+CIERGE
+AFIN
-PÉRMÉTTÉ
-ÉNFIN
+PERMETTE
+ENFIN
-CIÉL
-DÉ
+CIEL
+DE
-AUBÉ
-CÉNDRÉÉ
+AUBE
+CENDRÉE
-O
-ÉST
+C
+EST
-QUÉ
-JÉ
+QUE
+JE
-PRÉMIÈRÉ
-HÉURÉ
+PREMIÈRE
+HEURE
-FONTAINÉ
-ÉT
-QUÉ
-LÉS
-CHÉVAUX
-HÉNNISSÉNT
+FONTAINE
+ET
+QUE
+LES
+CHEVAUX
+HENNISSENT
-LÉS
-RUÉS
-GRISÉS
+LES
+RUES
+GRISES
-AVÉC
-IMPATIÉNCÉ
-QUÉ
+AVEC
+IMPATIENCE
+QUE
-CIÉL
-LUMINÉUX
-SÉ
-LÈVÉ
+CIEL
+LUMINEUX
+SE
+LÈVE
-A
-TÊTÉ
-BLANCHÉ
+TÊTE
+BLANCHE
-MÉMÉ
+MÊME
-CÉ
-DÉ
+CE
+DE
-BIÉN
-ÉST
-CÉ
-DÉ
+BIEN
+EST
+CE
+DE
-ÃM
-G
-RR
-M
-Î
-246
-N
-A
+À
+MON
+SILENCE
+DE
-LES
+ET
-IL
-SAM
-΃T
+SAURAIT
-LANGOMEUX
+LANGOUREUX
-SAUMIENT
+SAURAIENT
-WPITOIEMMT
+APITOIEMENT
-LWISSRMT
+LAISSANT
-A
-J
-V
-NT
-248
-5
-DW
-MÏWZTMDMT
+M
+ENTENDENT
-DÉL
+IL
-I
-T
-S
-IL
-LL
-TIL
-V
-A
-L
-I
-I
-L
-R
-T
-A
-VI
-Î
-C
-A
-4
-1
-I
-4
-RÎ
-TG
-SI
-Ã
-J
-S
+BR
-GMMIE
+GRANDE
+DE
+ZARATHOUSTRA
-PARLA
+PARLAIT
-T
-W
-DESSECHÉSL
-Z
+DESSÉCHÉS
-Z
-S
-V
-RR
-R
-I
-4
-250
-NE
-SE
+ILS
-ÜAICHEUR
+FRAÎCHEUR
-ICI
+SA
-PRIENT
+ÉLÈVENT
+DES
+PRIÈRES
-TORIT
+TOUT
-7
-4
-A
-LM
-N
-É
-252
-GROGUEÏA
+GROGNER
-WMGEANŒ
+VENGEANCE
-INE
-FEMEÎS
+ME
+FERAIS
-R
-Œ
-ARRA
-1
-S
-R
-R
-11A
-RSILIIL
-253
-W
-Î
-I
-W
-L
+BR
-4
-R
-T
-R
-F
-IL
-4
-R
-MÉ
-1
-DES
+FONT
+LES
-POËTE
+POÊLE
-PEU
-256
-IL
-TRANSIGES
+TRANSFUGES
+AINSI
+POUR
-NE
+VIE
-F
-ILE
+FACILE
-DLL
-111
+DIEU
+TE
-257
-ETAIT
+ÉTAIT
-SOUS
+SOIRS
-PZ
-OFOMZ
+PROFOND
-AO11
+OU
-GLI
+IL
-LITT
+ET
-L
-WILL
-É
-A
-VÎ
-258
-D
-PROUVÉ
+DÉMONTRÉ
-SOUTIRÈRENT
+SOUFFLÈRENT
-ETOUL
-FER
+ÉTOUFFER
-AS
-DE
-UIS
-LON
-TEM
-S
-ASSÉ
+PAS
+DEPUIS
+LONGTEMPS
+PASSÉ
-OUR
-P
-P
-G
-P
-P
-7
-P
+POUR
-259
-LL
+IL
+UN
+DIEU
-ELIOSE
+CHOSE
-CATA
-NE
+CELA
+QUE
-A
-RIS
+APPRIS
-NE
-ARMI
-PP
+QUE
+PARMI
-EACHES
+CACHÉS
-AMINAUX
+ANIMAUX
-ETAIT
-LÂ
+C
+ÉTAIT
+LÀ
-ET
+À
-L
-I
-LSELT
+BRISE
-CÉLESTE
-ET
+BIENHEUREUSE
-I
-K
-O
-I
-R
-62
-A
+À
+PORTER
-LES
+LÀ
-DÉJÀ
-GI
-ŒUFS
+OEUFS
-I
-264
-PIQUE
+PIQUÉ
-MOUCHÉSV
+MOUCHES
-ASSIS
-DES
-B
-NS
+LES
+BONS
-SEMMICMF
+SAURAIENT
-LA
+À
+FAIRE
+LÀ
-L11I
+LUI
-UN
+À
-PAIR
-VIT
+L
+AIR
+VIF
-AME
-ÉTEMUE
+ÂME
+ÉTERNUE
+BR
-MO11
+MON
-LI
-L
-1
-FÜ1LG
+MI
+RAFALE
-SÛRETÉ
+CERTITUDE
+DE
+SA
+PART
-CRZNITE
+CRAINTE
-X
-266
-C
-OTTRAIT
+OFFRAIT
-A
-UI
+APPUI
-COTTRET
-A
+COFFRET
+À
-Z
-EGOIS
-ME
+L
+ÉGOÏSME
-PRÉSFINT
+PRÉSENT
-QUEL
+QUELLE
+BR
-LENT
-OU
+LENT
+OÙ
-1
-268
-QU
+QUE
+L
-ÎT1
-CMGM
-S
+ÉTRANGERS
-ÉNALTES
+EXALTÉS
-SSGI
-VLÉ
+ASSERVIT
-MMJ
+MOI
-TWOUR
+POUR
-U
-UNE
+DONNE
+ET
-FÉGOÏSMRC
+L
+ÉGOÏSME
-I
-F
-III
-H
-SI
-A
-270
-VÂ
-111
+VAIN
-271
-FLÉCHISSANT
-ES
+FLÉCHISSANTES
-PÉGOÏSMEI
+L
+ÉGOÏSME
-ÊGOÎSME
+ÉGOÏSME
-VOICV3
+VOICI
-GMND
-MID
+GRAND
+MIDI
-L
-L
+BR
+LA
-DE
-PEU
+FRUGALES
-SUIS
+ME
+PLAIS
+À
+ÊTRE
-LOURDEM
+LOURDEUR
-JME
+JURÉ
-DISPORSÊE
-PP
+ÉGARÉE
-5
-273
-CHANTER
+ENTONNER
-LE
-J
+BR
-U
-N
-ANIOUR
+UN
+AMOUR
+LÀ
-AINIER
+AIMER
-O11VRAGE
+OUVRAGE
-EUXNIÊMES
+EUX
+MÊMES
-TRAÎIIONS
+TRAÎNONS
-INONTAGNES
+MONTAGNES
-LUIANÊME
+LUI
+MÊME
-MAINTENANT
+ALORS
-5
-I
-R
-R
-L
-R
-P
-AUX
+AVEC
+DE
-EST
+SE
+VOIT
+AUTRES
+DE
-CHOSES
-IFHOMME
+CHOSE
+L
+HOMME
-NIAL
+MAL
-1
-TLL1
-1C
+N
+AIME
-O1
-J
-6ÈT
-N011
-R
+OUI
+ET
+NON
-27
-6
-U
+C
+EN
+MOI
-CE
-N
+C
-QU
+TOUJOURS
-PRÉFÈRE
+PRÉFÉRÉ
-U
+DES
+VIEILLES
+ET
+DES
+NOUVELLES
+TABLES
-LÏNEURE
+L
+HEURE
-L
-L
-VK
-I
-I
-T
-P
-A
-TI
-LE
-2
-TE
-VIT
-Î
-N
-B
-279
-TAI
+J
+AI
-LUI
+LE
+CRÉATEUR
+DES
+MONTS
+IL
-CE
+CEUX
-L
-L
+BR
-LQ
-HON1111E
+HOMME
-11011
+NON
-ENCORE
-S11R
+SUR
-1U1E
+UNE
-TO11TES
+TOUTES
-L1OH1H1
+HOMME
-HOI
-1L
-11
+HOMME
-Q11E
+QUE
-SAL11T
+SALUT
-VEM
+VEUX
-LE11R
+LEUR
+L
+OR
-PÊCHEXNS
+PÊCHEURS
-PENDANT
+TANDIS
-2
-ZI
-ZI
+BR
-COETNS
+CŒURS
-SURNIONTE
+SURMONTE
-SALUENT
+SAVENT
-ÂNIES
+ÂMES
-MUS
+NOUS
-VLÊ
-B
+VIE
-CHERCLWR
+CHERCHER
-H
+BR
-QUE
-NOUS
-AVONS
+QU
+IL
+Y
+A
+EN
+NOUS
-À
-O
-ÀFZÏ
-LI
-H
-ÏV
-UN
-L
-IL
-IL
-QUE
-NOUS
-AVONS
+QU
+IL
+Y
+A
+EN
+NOUS
-MOU
-CŒUR
+MON
+COEUR
-GS
+BR
-SCWMT
+SAVENT
-VÉ
-TÉ
+VÉRITÉ
-STMTEND
+S
+ENTEND
-LM
+LUI
-MÊME
+EUX
+MÊMES
+QUI
+EST
-IMMOWC
+IMMOBILE
-INNNOBILE
+IMMOBILE
-MULE
+COULE
-MAB
-I
-R
+MAL
-F
-286
-PRÊOLIEZ
+PRÊCHEZ
-IP
-GC
+BR
-PAVENIR
+SUR
+L
+AVENIR
+BR
-AROLES
-P
-P
-P
+PAROLES
-DE
+LE
-LL
+BR
+11
-AVEC
+À
+L
+ÉGARD
+DE
-Û
-61111
+AVENIR
-MÊINESL
+MÊMES
-AU1U
-E
+AUTRE
-QU
-AU
-G
-RAND
-PÈ1
-E
+QUE
+JUSQU
+À
+SON
+GRAND
+PÈRE
-1
-I
-LV
-1
+ARRIVER
-QUE
-TOUT
-LE
-TEMPS
-SE
+QU
+ELLE
-ET
+UNE
+NOBLESSE
-ÉCRIVE
+ÉCRIRAIT
-DE
-NOUVELLES
+DES
+NOUVELLES
-GMLL
+QU
+IL
+BR
-J
-N
-É
-288
-QU
-AVOIR
+QUE
-PARMISSIMZ
+PERMISSION
-DE
-LA
-FÉLICITÉ
+DES
+FÉLICITÉS
-5
-SAZINT
+SAINT
-289
-0
+Ô
-ÜÈRES
+FRÈRES
+AU
-A
-K
+BR
-PO1U
-QUOI
+POURQUOI
-TOUJOURS
-POUVAIENT
+PEUVENT
-E
-OU
-IIM
-IN
-Q
-Î
-290
-I
-IC
+BR
-011T
+ONT
-INALPROPRE
+MALPROPRE
-TEST
-A
-EM
+C
+EST
+À
+EUX
-TRES
-LL
-EST
-SAGE
+LA
+SAGESSE
+VEUT
-SUR
-MONTÉ
-L
-I
-O
+SURMONTÉ
+Ô
+BR
-É
-Y
-LA1SSEZ
+LAISSEZ
-QIU
+QUI
-TF
+BR
-Z
-I
-292
-IL
-A
-ENA
+À
+EUX
-SOUFIIE
+SOUFFLE
-EMBA1
-QUE1
+EMBARQUER
-COMMENT
+POURQUOI
-È
-R
-294
-LESPOËTES
-V
-V
-LG
+LES
+POÈTES
+BR
-IL1ES
+ELLES
-CE
+CET
+HOMME
-SQ
-CE
+EN
-ENCORE
-I
-PK
+BR
-MDADES
+MALADES
-IATIGUEES
+FATIGUÉES
+LÀ
-DE
-Y
-FR
-RR
-Î
-296
-J
-Q
-AÎNE
+ÂME
-SG
-V
+BR
-L1JOLL1FD
-HL1
-L
-È
+AUJOURD
+HUI
-WWW
+VEUX
-A
-DES
+LES
-I
-A
-2Î
-AITES
+FAITES
-PLUSJVITE
-P
-T
-VRPP
-Ï
-L
+PLUS
+VITE
+BR
-SUÜIT
+SUFFIT
-E1MEMIS
+ENNEMIS
-GMDEZ
+GARDEZ
-UEUV1
-E
+ŒUVRE
-ÎVÉRITÉ
-OU
+VÉRITÉ
+OÙ
+LÀ
-ELLESQNËRNES
+ELLES
+MÊMES
-L
-L
+BR
-LEURS
-GAINS
+LEUR
+GAIN
+IL
+FAUT
+QU
-DOIVENT
-AVOIR
+AIENT
-I
-LLS
-DOIVENT
+IL
+FAUT
-DEVENIR
+QU
+ILS
+DEVIENNENT
-ET
-FHOMXME
+À
+L
+HOMME
-ET
+À
-LZAUTEW
+HAUTEUR
-K
+BR
+23
-AÙISI
+AINSI
-G11ERRE
+GUERRE
-L
-Ã
-K
+BR
-DTÉRÉS
+ALTÉRÉS
-MAILLONS
+VEILLONS
-MIE
+UNE
-ËÏCOCR
+ÉLEVER
+BR
-F
-R
-I
-300
-EME
+UNE
-GWEN
-ESSAYE
-LD
+QUE
+L
+ON
+ESSAIE
+LÀ
-HUINAINE
+HUMAINE
-MM
+NON
+PAROLES
+DE
-AL
-L
+BR
-CHEZ
-QUI
+OÙ
-DONC
-CELTU
+CELUI
-M
-ÉATEM
+CRÉATEUR
-LIAÏSSENT
+HAÏSSENT
-I
-IF
-302
-L
-L
-L
+BR
-BWJSEZ
+BRISEZ
-L
-L
-L
+BR
-JE
-HOM1UE
+HOMME
-I
-U
-LARACINE
-FI
-IS
+LA
+RACINE
-OÙ
-EST
+VERS
-L
+BR
-SONNNES
+SOMMES
-AMI
+MOI
-W
-VOIRE
+VOTRE
-IIEVOMEZ
+NE
+VOULEZ
-UN
-INCIEAR
+INCISER
-L
-CARÎ
+CAR
-J
-QÈ
-H
-LE
-Ã
-O
-N
-LA
-304
-N
-I
-L
-L
-K
+BR
-È
-V
-AZ
-ÉF
-TF
-DÉ
+DÉTRUIT
-J
-EFF
-ÎÏ
-P
-G
-Ã
-FÎ
-1
-L
-WI
-2
-CI
-1
-Ï
-V
-Ë
-ÈZ
-R1
-4
-G
-FJ
-LG
-5
-1
-Î
-ÎIJ
-4
-N
-I
-Ï
-W
-SS
-ÏZ
-WÂI
-V
-Ã
-I
-Î
-Î
-1
-TÎ
-Q
-I
-É1
-L
-Î
-Q
-1
-801611
+SOLEIL
-MOMO
+MÊME
-1MP1ACA
-B1E
+IMPLACABLE
-0191
-PRETE
-A
-DOTRWXO
+SOLEIL
+PRÊTE
+À
+DÉTRUIRE
-VMTOUO
-3
-O
+VICTOIRE
+Ô
-IHISÈTB
-1301
+MISÈRE
+TOI
-I
-0C6SS1TÊ
-RÊSGRVG
-INO1
-POU
-U
-WB
+NÉCESSITÉ
+RÉSERVE
+MOI
+POUR
+UNE
-V1CTO
-I
-AMSÏ
-PARLMT
+VICTOIRE
+AINSI
+PARLAIT
-AK
-I
-1
-ÈS
-T
-L
-4
-ÎL
-1
-1
-1
-AI
-5
-Ï
-E
-I
-FU
-Î
-R
-S
-W
-IËË
-V
-F
-G
-S
-5
-G
-GÎ
-F
-2
-LA
-2
-5
-Y
-I12
-Ï
-ÎÎ
-R
-S
-E
-IF
-ÉZ
-É
-J
-Ê
-U
-T
-L
-E
-I
-V
-ËFÎ
-I
-Î
-Î
-I
-2
-I
-G
-5I
-T
-L
-ÎW
-EA
-E
-G
-I
-V
-4
-11
-GJ
-Ã
-AWR
-M
-L
-Î
-X
-Î
-1
-Ê
-1
-Î
-I
-É
-IÀ
-1
-12
-1
-À
-É
-I
-Î
-Î
-É
-AIT
-1
-IQ
-Ë
-R
-À
-Î
-Z
-V
-F
-J
-J
-L
-J
-Î
-ROI
-3
-UN
-Q
-I
-WR
-Z
-4
-3
-É
-1
-FÎ1
-Â
-C
-Ë
-E
-OF
-À
-4
-I
-V
-J
-N
-JJ
-R
-Z
-5
-QT
-IS
-À
-Ë
-IÈÉ
-È
-Ï
-É
-Î2Î
-ËÎQÈJÏT
-T
-5
-Ê
-I
-O
-Î
-Î
-Ë
-ÈÉ
-F
-5
-G
-Ï
-IIÃ
-20
-1
-F
-ZU
-5
-4
-À
-L
-1
-G
-A
-V
-L
-1
-51
-É
-X
-É
-2
-R
-5
-F
-L
-JF
-Î
-Ï
-3
-ÉÊ
-2
-VË
-YJTÉÉPM
-Ã
-É
-Z
-S
-G
-PZ
-ÎA
-R
-Î
-TZ
-PQ
-SI
-J
-Z
-Ê
-ÂÎ
-F
-5
-4
-UJ
-Y
-G
-GG
-J
-F
-W
-N
-51
-A
-Ë
-JF
-1
-X
-Y
-GZ
+BR
-SAUTA
+S
+ÉLANÇA
+QUE
-TOMTIES
+TOMBES
-ETFCE
+EFFACE
-REMUES
+BOUGES
-Â
-Â
+BR
+DES
-EAAR
-308
-IL
-VOILÀ
+VOICI
+TOI
-A
-HABILLER
+À
+BABILLER
-ENTREJOE
+JETÉS
+ENTRE
+CE
-Q
-N
-PEUT
+PETIT
-GV
+Y
-HO1É
-L111
+HOMME
-COH1H1G
+COMME
-I
-310
-SJIECTATEZWS
+SPECTATEURS
-GORGE
+BOUCHE
-TOUT
-CE
+TOUS
+CEUX
-APPELLE
+APPELLENT
-Q
-U
-CRÉATEUR
-L
-ONT
+TOUT
-REVIENT
+REVIENDRA
-IFHOMME
+L
+HOMME
-REVIENT
+REVIENDRA
-IL
-W
-W
-I
-R
-I
-N
-Ï
-T
-312
-ÉTER11EL
+ÉTERNEL
-MAIS
+VA
-ALUMT
+CHANT
-EST
-POUR
-LES
+CONVIENT
+AUX
+POUR
-LES
+LÀ
-LES
+LÀ
-EN
+DE
+CELA
-IG
-FÉTEMEL
+L
+ÉTERNEL
-A
-NOUVEAUX
+À
+NOUVEAU
-COINMENTTULPARLERAIS
-A
+COMMENT
+TU
+TE
+PARLERAIS
+À
-IL
-I
-WWW
-W
-Ü
-É
-314
-PRORENCÉ
+PRONONCÉ
-ZI
-K
+BR
-LÀÏBAS
-0
+LÀ
+BAS
+Ô
-S
-EJ
-R
-I
-T
-E
-L
-316
-O
+Ô
-110111
-DB
-IÎ1
-ËVB
-DE
-IL1ÎSË
-I
-G
+NOM
+DE
+TRÊVE
+DE
+MISÈRE
-L
-STL11ÊG
-G
+DESTINÉE
+Ô
-VELOCHE
+CLOCHE
-ÂZUR
-G
+AZUR
+Ô
+QUI
+ÉTAIENT
-INNNÉMORIAL
-G
+IMMÉMORIAL
+Ô
-AUX
+CHARGÉ
+DE
+INFINI
-2II
-318
-L
-L
-É
-ENTO1U
-E
+ENTOURE
+SEULS
-PARHUN
+PARFUM
-FATE
+T
+AIE
-K
+BR
+LA
-NION
+MON
-SEULEMEN
-49
+SEULEMENT
+DE
-CRESSELLE
+CRÉCELLE
-DANSE1U
+DANSEUR
-INE
+ME
-D
-I
-VOIX
+VOIES
-ÉMEMIVENT
+ÉMEUVENT
-SE
-RIS
+SOURIS
-DE
-IHIENS
+DES
+CHIENS
-321
-A
+À
-DE
-COULEUR
+MULTICOLORES
-Z
-7
-322
-OREILLES
+OREILLES
+Ô
-LE
-CŒUR
+COEUR
-CŒUR
+COEUR
+AH
-111011
+MON
-PY
+À
+ME
+QUITTER
-110S
+NOS
-À
-ZI
-J
+BR
-J
-DEUCW
+DEUX
-I
-GINQ
-IJE
+CINQ
+LE
-SIA
-H
+SIX
-A
-1
-1
-1
-L
-V
-9
-Q
-2
-G
-VV
-3V
-Y
-2
-VV
-NVA
-Z
-V
-AK
-R
-J
-J
-5
-V
-4
-NG
-1
-Y
-5
-5
-N
-V
-U
-J1
-P
-R
-V
-A
-5
-Î
-V
-V
-V
-C
-SW
-F
-W
-V
-Ï
-V
-G
-V
-A1Î
-V
-V
-1
-ÜY
-ZÎ
-V
-ERV
-L
-ÀJ
-IE
-M
-V
-È
-V
-V
-V
-V
-V
-2
-V5Z
-V
-V
-E
-H
-R
-M
-M
-MG
-A
-Z
-V
-V
-Î
-1
-L
-Â
-Q
-Â
-VUE
-V
-V
-É
-F
-R
-2
-QV4
-ÀIÇY
-V
-R
-Y
-Z
-1
-0
-KI
-V
-5
-I
-3
-ÉIW
-M
-V
-QÈ
-X
-S
-V
-V
-LY
-43
-Ï
-UY
-S
-GR
-I
-V
-LI
-Î
-VAN
-2
-2
-L
-V
-L
-V
-V
-V
-IN
-Q
-6
-Î
-R
-T
-V
-2
-Î
-V
-V
-ÎN
-L
-V
-Z
-V
-AW
-V
-É
-2Î
-ZZ
-V
-I
-LE
-FU
-R
-V
-V
-V
-V
-V
-4
-V
-V
-V
-G
-A
-V
-L
-V
-YY
-L
-1V
-2
-W
-VÎV
-VV
-J
-V
-2
-V
-Î
-V
-SËVË
-V
-5
-ÃV
-P
-5
-V
-G
-VS
-VGE
-3
-A
-5V
-4
-L
-A
-V
-I
-3
-2
-V
-V
-4
-JS
-V
-V
-1
-1
-VIT
-Î
-V
-V
-V
-V
-V
-L
-V
-V
-L
-V
-L
-V
-V
-E
-WS
-VV
-V
-V
-T
-V
-VV
-2
-V
-F
-V
-V
-3
-44
-4
-4
-4
-4
-V
-4
-É
-4
-Ï
-J
-4
-4
-4
-4
-4
-R
-4
-4
-R
-É
-4
-1
-44G
-V
-V
-V
-1
-L
-V
-VVLV
-Î
-PX
-V
-V
-VV
-VYI
-Ë1
-L
-V
-V
-V
-V
-E
-6
-V
-V
-VV
-V
-V
-Y
-È
-V
-V
-V
-V
-ÎÏ
-J
-1
-ÃS
-ÎI1È
-ÎÉQVVV
-1
-V
-A
-V
-SÔPT
-V
-GFÎGI
-7
-P1
-OF011DG
+SEPT
+PROFONDE
-DOU1EU
-R
-V
-V
-HMT
-A1
-JR
-VR
-L
-L
-FL
-O19
-P
-US
+DOULEUR
+HUIT
+LA
+JOIE
+PLUS
-1
-AFFL1OT1ON
-MUF
-V
+L
+AFFLICTION
+NEUF
-ÙMS
-1
-Î
-V
-I
-DM
-V
-V
-M
-V
-T
-EN
-VV
-UN
-VV
-EUS
-011
-9
-016
-VBR
-B
-I
-111
-G
-V
+FINIS
+DIX
+MAIS
+TOUTE
+JOIE
+VEUT
+L
+ÉTERNITÉ
-V
-V
-9È61DLTÉ
-4
-A
-4
-LJ
-I
-V
-4
-V
-L
-VIP
-V
-J
-F2
-V
-V
-V
-V
-V
-Î
-E
-I
-V
-VV
-V
-V
-1V
-J
-È
-Î
-G
-3V
-R
-VV
-V
-V
-F
-Ï
-Q
-V
-V
-3
-C
-V
-I
-ËZ
-IÀÎ
-Ï
-A
-V
-1
-V
-V
-V
-V
-J
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-ÈV
-4
-Î
-4
-V
-4
-V
-V
-R
-V
-JÎV
-VV
-VVV
-V
-V
-V
-3
-V
-GG
-SÎ
-JÛ
-Ï2
-V
-V
-J
-QI
-F
-T
-EV
-V
-1
-3
-1
-VVIF
-Ï
-V
-VV
-V
-C
-V
-J
-FV
-Ë
-EÀ
-Î
-GF
-A
-GQÂ
-G
-GIQQ
-ÎJIJG
-5
-V
-4
-V
-V
-V2
-J
-JGÀS
-J
-R
-5
-3R
-F
-R
-KG
-G
-V
-Î
-Î
-Ï
-H
-1É2
-S
-Î
-V
-V
-ÎZ
-FR
-5
-È
-V
-A
-J
-J
-V
-Q
-3
-L
-V
-V
-L
-1Î
-5
-Î
-4
-V
-53
-4
-LG
-V
-V
-Î
-VV
-6
-1
-É
-Î
-V
-F
-ZÏ
-GFI
-V
-1
-Ï
-ÎÂ
-VQ
-V
-VF
-12V
-L
-À
-V
-V
-V
-V
-3
-ÎVV
-Ï
-A
-V
-EJB
-Ï
-Ë
-Â
-V
-L
-2
-G
-Î
-ÎS
-2
-V
-V
-HP
-È
-V
-I
-V
-V
-V
-V
-I
-L
-1
-V
-VV
-V
-VV
-L
-1
-Î
-ËI
-G
-SY
-JV
-J
-B
-J
-1V
-W
-Q
-L
-V
-J
-V
-1
-GG
-5
-S
-V
-VÎ
-A
-V
-R
-R
-5
-V
-I
-UW
-J
-Z
-V
-F
-FF
-Ï
-V
-VJYJI
-ÏÏP
-51
-V
-ÏRT
-Q
-G
-V4
-V
-V
-V
-F
-Y
-VI
-J
-QL
-V1
-É
-V
-V
-ÎV
-V
-V
-Ï
-5
-L
-V
-V
-EV
-Ï
-V
-V
-3
-2S
-L
-V
-TS
-V
-V
-5
-N
-1V
-V
-V
-V
-9
-V
-ÏÉ
-Ã
-MA
-V
-À
-CE
-1
-V
-SW
-VÎ
-E
-4
-4V
-1
-V
-V
-V
-VV
-Ï
-V
-E
-VV
-5
-V
-2
-V
-N
-V
-A
-A
-V
-1
-ÉÏ
-1
-1
-1
-SI
-WV
-ÂFG
-V
-Q
-I
-V
-V
-VJ
-V4
-VËË
-V
-V
-51
-1
-V
-T
-1
-V
-4
-J
-Î
-1
-V
-V
-V
-GL
-ÎAÏ
-J
-Q
-VI
-V
-L
-F
-P
-3
-7
-1
-É
-L
-É
-RF
-Î
-IV
-V
-V
-V
-F
-EC
-GF
-VI
-Ï
-A
-MR
-G
-TV
-Â
-Z
-J
-E
-QU
-1
-3
-SE
-V
-E
-2
-5Ï
-V
-Î
-Ê
-VQ
-3
-E
-5
-V
-V
-V
-S
-I
-V
-V
-Ë
-J
-E
-GGÂZ
-G
-1
-XI
-Ç
-TÈ3
-V
-L
-V
-V
-V
-V
-V
-WVQ
-AÂ
-I
-3
-G
-Y
-Î
-Ë
-V
-QVV
-É
-L
-15
-5
-5VVËV
-3
-1
-SES
-ÎZ
-V
-VË1
-VV2
-V
-V
-V
-R
-V
-I
-IYÎ
-V
-1
-II
-4
-V
-3G
-VX
-JV
-3
-2
-JIV
-G
-1
-Ç
-V
-QÀ
-Y2VI
-E
-ËË
-V
-2ÏV
-V
-1
-V
-V
-1VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VËVÀ
-Ë1
-V
-V
-V
-WËÎÏ
-1F
-ÎË
-V
-1
-AV2
-V
-2
-ËËÎV
-T
-Ê2
-Ã
-Ï
-Ã
-5
-5
-4
-J
-GË
-G
-I
-5
-YZW2
-G
-V
-F
-V
-Q
-5
-V
-1
-IFQ
-V
-1
-V
-ÀJ
-Î
-V
-V
-W
-V
-Î
-V
-V
-ÏÎ2
-5
-Ê
-2VF
-5
-CI
-ÎIR
-2V
-ÎV
-JÎGE
-Ï
-É
-Â
-VV
-F
-ÈT
-Â
-SYIÈ
-G2
-IJ
-Î
-VÈ
-JRJ
-AZ
-IX
-5GVÏ
-5
-V
-VV
-VV
-VV
-VV
-Ï
-2
-N
-ÏVÎ
-ÏÎL
-VEÏV
-V
-Î
-Î
-Î
-Î
-Ë
-Z
-S
-13S
-V
-3VÏ
-1
-F
-J
-B
-Î
-VV
-V
-I
-V
-4V
-11
-L
-V
-V
-V
-2
-G
-VV
-W
-V
-I
-Q
-1V
-AU
-V
-AN
-MVV
-ÎV
-VI
-W
-ÈCË
-R
-V
-V
-V
-V
-V
-Î
-Î
-ZFFLJV
-V
-V
-V
-V
-J
-I
-2V
-ÉÎÎ
-F
-ÎÈ
-3Î
-Ã1Ï
-VÈLA
-IV
-5
-TÃ
-I
-Q2
-VIÏÎÂ
-V
-ËS
-Î
-SEL
-Î
-V
-ÀË
-VVVVF
-Î
-VIV
-VÏÈ
-4E
-V
-V
-V
-VVV
-WM
-VV
-ËW
-9
-VV
-L
-EZL
-Ê
-Ê
-F2Î
-3
-1
-VP
-5
-Ï
-Î
-V
-V
-V
-ÎVÎ
-Î
-FV
-V
-VV
-N
-I
-TV
-Ë
-1
-L
-M
-Î
-Ï
-V1
-ÀËLFVF
-2
-VÉ
-R
-IÜÎ
-V
-ZJÎ
-2FGÏ
-I
-V
-V
-Î
-É
-Â
-T
-2Â
-É
-1
-V
-P
-V3
-ÎTÃ
-Î
-JVË
-VÏ
-ÏVÏÏ
-A
-R
-25V
-IÏÎV
-SÎ
-EM
-FILÉ
-2
-À
-L
-G
-5I5
-VG
-F
-VGQ
-L
-VF
-1
-V
-J
-05
-YI
-5
-VX
-A
-G
-Î
-X
-QU
-FV
-1
-ÎÎ
-I
-ÎÎ
-Ê
-Ã
-IF
-ÇE
-I
-L7
-G
-Q
-4I
-V
-1
-Î
-VÎ
-Â
-LV
-R
-L
-S
-F
-Q
-Ç
-L
-5
-PG
-5
-G
-E
-4
-VA
-9
-V
-YE
-X
-T
-EP
-A
-NIW
-U
-R
-R
-2
-V
-Ë
-V
-T
-XY
-5
-V
-WWW
-E
-1
-V
-GUM
-V
-G
-R
-Ç
-VVÜ
-VS
-M
-GVN
-A
-SV
-VE
-V
-V
-2
-Q
-V
-FM
-W
-V
-V
-Ï
-Z
-Ë
-GV
-V
-2
-GGL
-M
-G
-V
-AUX
-1
-1
-V
-VR
-V
-V
-V
-ÏV
-V
-ÎÏ
-VJ
-5
-Q
-V
-F
-A
-II
-V
-ÎVGÎ
-Ï
-Î
-L
-J
-È
-AMI
-F
-Î
-Ã
-LÇ
-Î
-9G
-J
-1
-B
-CV
-J
-É
-T
-À
-QÃ
-ÜÏ
-1
-È
-VVG
-J
-J
-I
-F
-V
-L
-5
-KÈ
-Ã
-V
-ÃÎ
-ÏÃ
-SÎ
-3WË
-Ã
-1
-1
-A
-VË
-V5
-V
-ÎÎ
-ÏÈ
-U
-1
-I
-Î
-É
-Ë
-ÂIÎ
-ÎEÂ
-V
-UT
-V
-V
-ÏÈ
-ÎÎËU
-VÎ
-EV
-V
-1JV
-Ê
-V
-V
-V
-S
-Q
-À
-2
-VE
-Q
-I
-1
-V
-VV
-EV
-ÏV
-NT
-Ï
-Q
-Î
-ÇG
-H
-V
-Z
-F
-V
-V
-X
-S
-P
-9
-ICËGK
-Ë
-ÎÎHV
-Î
-V
-A
-Ï
-F
-ZV
-V
-Â
-VV
-ËEÎV
-Â
-Z
-ÇÈS
-X
-L
-Î
-VV
-V
-S
-1V
-VV
-V
-F
-V
-E
-V
-2
-1V
-WF
-VV
-H1
-V
-V
-S
-S
-V
-L
-V
-Œ
-J
-V
-S
-V
-S
-VÉ
-ÃV
-ÏV
-A
-G
-G
-Ê
-VÈ
-I
-WW
-V
-Z
-4
-XS
-SEI
-V
-V
-ËÀÎ
-V
-V
-RÉ
-V
-JN
-V
-E
-R
-MÈFËK
-V
-4JV
-V
-ÃÂÎ
-Î
-ËÎÏËWYÏE
-5
-S
-V
-ÏRË
-J
-R
-GË
-5
-Â
-K2
-V1
-MS
-V
-1R
-F
-NE
-V
-312
-M
-V
-V
-V
-J
-5
-F
-F
-VV
-AG
-V
-V
-WLV
-A
-55
-VWIJÈVR
-VVVSEVX
-TV
-9
-Ë
-VG
-X
-VÉÎ
-V
-VX
-Ï
-VV
-V
-Ï
-VI
-1
-1
-G
-V
-Î
-5
-1
-V
-5
-V
-ËV
-J
-W
-UN
-Î
-VV
-È
-AIM
-VY
-6
-5
-L
-V
-I
-F
-RTFR
-ÉVV
-E
-Î
+ÉTERNITÉ
+DOUZE
+BR
-OMEGA
-FI
+OMÉGA
-OBSCURGT
+OBSCURE
-OM
+OUI
-OM
+OUI
-I
-IVÉRITÉ
+VÉRITÉ
-Q
-M
-VOU
-I
-S
-DRAIÇ
+VOUDRAIS
-I
-A1ME
+T
+AIME
-É
-IFERÈIRI
-LÉ
-Z
-A
-L
-FI
-W
-A
-Ã
-Ã
-R
-EGÏGÉÎ
+ÉTERNITÉ
+BR
-ITE
-1
-E
-R
-R
-R
-R
-R
-7
-326
-DE
-UN
+JE
-I
-L
-QI
-CRÉATEM
+CRÉATEUR
-I
-IL
-R
-R
-H
-Ã
-JN
-R
-AM1E
+JE
+T
+AIME
-ÉRNNURRIÎL
+ÉTERNITÉ
+BR
-DE
+À
-ÈJCAR
+CAR
-Ï
-W
-H
-W
-UÙ
-VÈÎX
-328
-W
-O
+Ô
-LLAÂI
+N
+AI
+BR
-ODE
+DU
-INCOM1U
+INCONNU
-CŒUR
-O
+COEUR
+Ô
-AMIEAUX
-PANNEAU
+ANNEAUX
+L
+ANNEAU
-ÉTERNITÉI
-Ï
-MAAR
-SA
-AZ
-TJ
-V
+ÉTERNITÉ
+BR
-SI
-R
-A1ME
+T
+AIME
-É1
-ERNITÉL
-I
-I
-I
+ÉTERNITÉ
+BR
-R
-A
-S
-S
-T
-N
-330
-L
-T
-Y
-O
+Ô
-VÊTERNITÉ
+L
+ÉTERNITÉ
-AÎME
-EAR
+AIME
+CAR
-AH
-IE
+AIME
-Î
-Î
-E
-ËÃ
-Ï
-I
-SI
-3
+BR
-I
-A
-D
-T
-A
-A
-LR
-ÏFAÏ
-ÎI
-Ë
-J
-Y
-R5
-O
-O
-C
-AMAR
-PARLART
+AINSI
+PARLAIT
-I
-I
-I
-QUATMOMA
-OT
-DERMERE
-PART1O
+QUATRIÈME
+ET
+DERNIÈRE
+PARTIE
-È
-L
-RQFT
-T
-R
-POUR
-LES
+DES
-GFÉ
-VÎF
-8
-MÉ
+A
+TUÉ
-P
-JZGÏRGG
-V
-ZMUMUSU
-A
+ZARATHOUSTRA
-V
-I
-ITT
-LI
-R
-L
-T
-T
-R
-T
-L
-R
-R
-TTTLL
-AI
-LO
-VR
-VUIV
-Ï
-I
-X
-Ã
-L
-RO
-QÈÃ
-V
-ÎÏÃI
-Ï
-Î
-Î
-É
-ER
-E
-G
-Z
-Î
-LIZ
-Ï
-WÏ
-QQ
-F
-Ë
-A
-Î
-ZI
-5
-T
-R
-Ê
-J
-ÜGS
-R
-Î
-E
-J
-R
-J
-J
-GW
-J
-PG
-G
-3
-JR
-I3
-5
-A
-F
-1
-2
-GI
-G
-G
-SS
-Y
-G
-G
-GS
-Y
-À
-Ë
-FQ
-Î
-5
-R
-Î
-G
-J
-I
-1
-Ï
-Q
-EGG
-I
-5
-L
-Ï
-I
-È
-Î
-IÊ
-II
-Î
-LA
-1
-J
-5
-É
-Y
-ÏÏ
-Ã
-1
-É
-Î
-Ï
-J
-LA
-I
-I
-4
-Z
-Q
-V
-V
-M
-Î
-S
-Y
-ÉE
-E
-S
-I
-M
-V
-2
-A
-US
-V
-GÇ
-S
-W
-X
-V
-5
-1
-E
-À
-J
-4
-M
-Î
-GA
-12
-Z
-Î3M
-VÎ
-G
-S
-5
-I
-2
-S
-F
-SÎ
-ÎÉ
-J
-ÃÉÏN
-ÃÏL
-1
-2
-ÈÃ
-G
-R
-S
-Ê
-Z2
-ÏÎ2
-12
-I2Ë
-Î
-3
-I
-F
-JÂWÉ
-1
-HÃ
-1L
-H
-W5
-GJIFGLG
-X
-JR
-3
-V
-W
-F
-XWF
-V
-Z
-É
-I
-1
-A
-53
-V
-FÎ
-L
-I
-LS
-A
-7
-Ï
-I
-QR
-I
-T
-JJ
-5
-V
-G
-V
-V
-IÎÃ
-E
-L
-S
-I
-I
-J
-Z
-1
-GGPQ
-G
-G
-V
-J
-L
-Ï
-È
-Î
-1Î
-A
-V
-Z
-1
-Œ
-L
-1ÎÏ
-Q
-J
-ÏÎ
-2
-2
-GW
-G
-I
-L
-Ï
-L
-T
-5
-I
-V
-XML
-ÎI
-Î
-A
-IA
-L
-V
-ÏW
-Ï
-Ë
-I
-1Z
-G
-ÇGW
-V
-G
-LJ
-T
-J
-GF
-Î
-G
-G
-Î
-TÏ
-Ï
-T
-QU
-AR
-1
-G
-4
-ÎSÉÏÏ
-ÎÉ
-21Î
-È
-Ï
-I
-L
-F
-R
-U
-I
-V
-L
-ÉWË
-ÎÏ
-AVR
-F
-1
-M
-A1
-T
-YË
-R
-U
-S
-Ï1
-Z
-V
-R
-1
-Î
-2
-GF
-R
-SG
-G
-F
-CI
-W
-V
-V
-VV
-V
-I2
-ËÎË
-5R
-ÏÏ
-I1
-L
-ÎI
-I
-K
-Z
-L
-2
-V
-EF
-Î
-L
-T
-FŒ
-L
-Z
-IW
-XLÎ
-J
-I
-1
-5
-LR
-S
-É
-ÊS
-L
-5
-1
-LÊ1
-II
-5
-W
-M
-L
-Î
-R
-3
-I
-J
-YV
-W
-24
-A
-G
-Z
-EZ
-2
-G
-S
-V
-M
-V
-M2
-Ã
-VV
-V
-V
-G
-D
-EK2
-Ë
-W
-P
-G
-Ë
-P
-1
-YI
-JT
-R
-É
-RI
-I
-Î
-I
-Î
-2Z
-É
-USÉ
-1
-Z
-LP
-FM
-C
-À
-1
-IE
-ÃÃ
-ÏÈ
-É
-É
-É
-ÉÃÏ
-L
-Î
-Ï
-X
-À
-Ã
-ÎÏÈÉÏZ
-MIL
-È
-2
-Q
-W
-É
-1
-À
-A
-I
-J
-ÎRË
-H
-R
-Î
-L
-ÎX
-Î
-1
-K
-W
-Z
-M
-A
-G
-Q
-3
-5
-X
-V
-A
-A
-V
-4
-E
-VE
-Z
-A
-V
-1
-É
-7
-V
-3S
-R
-Ë
-R
-1Î
-I
-Î
-2
-L
-G
-X
-X
-A
-F
-J
-Z
-IG
-Ï
-PÊ
-Q
-I
-4
-1
-I
-S
-4
-23
-XÏ
-G
-V
-J
-R
-A5
-J
-ÇG
-G
-V
-Î
-1R
-YS
-G
-Ü
-R
-GR
-A
-Î
-5
-GS
-V1
-V
-AY
-L
-AI
-V
-V
-L
-À
-Y
-3
-G
-V
-Ë
-X
-4
-Y
-Û
-Î
-J
-Ï
-Ï
-IË
-ÇI
-J
-Î
-W
-1
-2
-2
-Ï
-N
-1
-WWÏG
-Î
-R
-R
-L
-NI
-T
-GÏ
-IG
-S
-L
-QUAY
-3
-I
-V
-4
-Z
-V
-3
-X
-ÎT
-RM
-J
-Y
-I
-V
-ËÉ
-W
-3F
-Î
-Ï
-L
-2ÎÉ
-4
-N
-Î
-RÎ
-Y
-GM
-Ï
-V
-ÛVÙ
-G
-3
-2
-G1
-E
-RE
-V
-Î
-Â
-À
-V
-À
-Q
-G
-1
-G
-MG
-M
-G
-YAG
-R
-1
-7
-GN
-1
-VR
-5
-3
-G
-R
-51
-VU
-4
-V
-VV
-V
-1
-W
-4
-U
-R
-ÀLYG
-3
-QU
-JJ
-Q
-G
-È
-QA
-Ï
-9
-J
-V
-5
-F
-NX
-G
-TN
-Y
-G
-V
-V
-Q
-5
-A
-G
-V
-S
-G
-1
-GG
-5
-W
-ZY
-V
-Ç
-ÎÎ
-Ï
-ÈV
-Î
-G5
-5
-R
-C
-U
-G
-V
-Ç
-V
-1
-G
-VM
-R
-A
-V
-V
-3
-V
-A
-U
-V
-RY
-EJ
-7
-V
-Q
-L
-Q
-FW
-1
-A
-FW
-A
-R
-Ë
-I
-111
-ÎT
-I
-Î
-R
-S
-X
-V
-J
-1
-5
-V
-L
-IV
-G
-1
-V
-5
-9
-V
-É
-Ë
-1
-V
-W
-P
-F
-W
-M
-J
-VZZWR
-EXPHIQZW
+EXPLIQUE
-TOI
-MÊME
-F
-334
-IL
-MAÉ
-E1
+MALHEUR
-ZARAT
-ASTRA
+ZARATHOUSTRA
+ET
-QNSI
+AINSI
-AI
+CONTRE
-1
-ON
-CŒUR
+MON
+COEUR
-N
-LNTAGNE
+MONTAGNE
+DU
+MIEL
-1111GL
+MIEL
-LA
-LIANT
+LÀ
+HAUT
+ET
+FAROUCHES
-NI
-LE
+MONDE
-DÉLICE
+DES
+DÉLICES
-RER
-AAMBLER
+RESSEMBLER
-D
-ELLE
+DE
+LA
+MER
-ILS
-WM
+MA
-CELUI
+CELA
-OMMTMT
+MONTENT
-DISPARAIS
+DESCENDS
-I
-W
-Î
-Î
-336
-N
-AUSSI
-À
+IL
+QUI
-2
-REC
+AVEC
-ET
+À
+DIRE
-JUS
+TOUS
-CŒUR
+COEUR
-DE
-TOUTE
+TOUTES
-L
-L
+BR
-Z
-L
-Ã
-A
-O
-V
-M
-R
-L
-IIW
-RW
-RÈX
-110UVEAU
+NOUVEAU
-DEHORS
-DANS
+DE
+PAR
-PAS
-EN
-CEND
-RE
+CONSUMÉES
-MÉMO
+MÊME
-DENIEMRE
+DEMEURE
-DEVI11
+DEVIN
-OOMGOASSIONFS
+COMPASSION
+EN
-Î
-I
-I
-UN
-I
-IL
-È
-K
-E
-ÎÈ
-340
-A
-A
+À
-ESTREE
+EST
+CE
-FLWMME
-SUPÉ
-IEW
+L
+HOMME
+SUPÉRIEUR
-CAVEMES
+CAVERNES
-V
-341
-TELS
+PAREILS
-R
-U
-A
-1
-AU
-A
-E
-E
-VA
-LIA1S
-TO
-T
+MAIS
+TOUT
-EG
-L
-11E1
+ÉGAL
+RIEN
-V
-T
-L
-P
-ME
-N
-M
+VAUT
+LA
+PEINE
+EN
+VAIN
-NON
-PLUS
-BÊLZÈS
-S3
-11VÉ1GGS
-A
+BÊTES
+SAUVAGES
+À
+MAIS
-A
-A
-4
-W
-C
-R
-R
-V
-V
-342
-PRÉFÉRES
-ENCORE
+PRÉFÈRES
-U
-SA
-X
+BR
-L
-I
-À
-Î
-V
-É
-VÉCUT
+A
+VÉCU
-MŒURSQ
+MOEURS
-F
-R
-R
-R
-W
-V
-344
-Ê
-E
-APPER
+ÉCHAPPER
+ET
-110BLE
+NOBLE
-NFÉTOUÜE
+M
+ÉTOUFFE
-SOYONS
+SOMMES
-3
-L1JOL1L
-D
-L1LÈLL
+AUJOURD
+HUI
-P1
-11
-L
-S
+PREMIERS
-IU1PORTE
+IMPORTE
-UI
+TU
-DISCOIUS
+DISCOURS
-SL1PÊ1
-LGL
-11
+SUPÉRIEUR
-S
-E
-N
-Ã
-V
-I
-X
-346
-AVEE
+AVEC
-1
-HO1111116
+L
+HOMME
-DIT
+PRONONÇA
-SYBILLE
+SIBYLLE
+BR
-LÜMTENDIOM
+L
+ENTENDIONS
-ROUGE
+SANG
-ÈI
-A
-E
-V
-V
-4
-NE
-Q
-348
-L
-T
-LORSQUE
+TANDIS
+QUE
-ARDEM
+ARDEUR
-I
-ZK
-È
-1
+BR
-TOUJOIU
-S
+TOUJOURS
-P
-I
-D0I
-116
-IHOÃ
+PARDONNE
+MOI
-A
-IME
+UNE
-EFÜAYÉS
+EFFRAYÉS
-QI
-A
-ÊI
-Ë
-Ã
-A
-I
-É
-350
-ENCORE
-EN
+AVEC
-D
-ABORD
-T
-IL
+L
+HOMME
-111011
+MON
-SM
+SUR
-A
+DANS
-SUÜIT
+SUFFIT
-TERR
-T
+TERRE
+ET
-Î
-Ï
-Ë
-Î
-FL
-3
-S
-À
-I
-A
-Z
-A
-R
-R
-R
-ÃX
-V
-352
-J
-U11IQUE
+UNIQUE
-NIA
+MA
-DEMIES
+DEMI
-IIQI
-G
-Î
-G
-1
-G
-IS
-R
-L
-L
-353
-JE
-ME
-SUIS
+J
+AI
-TOUT
+TOUS
+LES
+ENSEIGNEMENTS
-RF
-A
-W
-W
-T
-I
-Q
+JE
-PE
-DROIT
+L
+ENDROIT
-PAS
-ET
-LA
+DE
+LÀ
-ÜIMAS
+FRIMAS
+JE
-NIATVRS
+MARTYRS
-DIM
+DIEU
-AU
-FOND
+FORT
-II
-N
-I
-N
-QQ
-II
-ÈÎ
-356
-ÉÏI
-CŒUR
+COEUR
-À
-OTE
+ÔTE
-T
-VEUXÏCU
-ENTMV
+VEUX
+TU
+ENTRER
-IL
-F
-IL
-ENÜN
-I
+ENFIN
-L
-A
-Î
-Ã
-D
-357
-P
-D
-FF
-B
-RÊVE
-MENT
+BRIÈVEMENT
-L
-Q
-AMOM
+AMOUR
-CHAUÜE
+CHAUFFE
-INI
+FUI
-A
-A
-BOM
-REAU
-U
+BOURREAU
-V
-É
-Ç
-J
-VO
+Ô
-IJ
-É
-Î
-358
-PREN
-11ENT
+PRENNENT
-DOZDEMÜ
-I
+DOULEUR
-X
-I
+BR
-ENRACINÉ
+INCARNÉ
-TOI
-MÊME
-DW
+DUR
-NAPPES
+FRAPPES
-EŒ
-PIATEW
+EXPIATEUR
-DIT
+RÉPONDIT
-PU
-ÂNRDERAIS
+TU
+FARDERAIS
-R
-L
-IR
-360
+DE
+TOUT
+CELA
-HO1MNE
+HOMME
-LLLL
+UN
-ZAMÉH0
-LOSÉ
-I
-A
+ZARATHOUSTRA
-V
-I
-M
-NI
-WM
-L
-ÎÎ
-V
-362
-L
-L
-J
-L
+BR
-CELUIML
+CELUI
+CI
-GMS
+GENS
-POURZXAT
+POURRAIT
-7
-7
-I
-R
-364
-J
-A1
-CHERCHE
+AI
+CHERCHÉ
-ENÜN
+ENFIN
-DE
-DIEU
+DIVIN
-ALORS
+MAIS
+PIEU
-PARLA
+PARLAIT
-REGARDA
+REGARDAIT
-REGARDA
+CONTEMPLA
-C
+CECI
-LA
-NROI
+MOI
-8
-911
-RÉJOLLL1
-B
+S
+EN
+RÉJOUIR
-ROI
+UN
-É
-È
+IL
+EST
-EIFAROUCHÉ
+FAROUCHE
-I
-R
-T
-366
-MÊINEET
+MÊME
+ET
-PLEI11
+PLEIN
-Â1110111
+AMOUR
-D
-IDÉES
+UNE
+IDÉE
-ÉLEVÉES
-S1U
+ÉLEVÉE
+SUR
-AU
-DIVERTISSEMENT
-DE
+POUR
+DIVERTIR
-PLUS
+DAVANTAGE
-ELI
+EH
+DE
+CE
+IL
-Y
-VÎ
-W
-368
-1
+DE
-PIEIGGQUE
+PIEU
+QUE
-T
-EST
-RESTÉ
+A
+ÉTÉ
+POUR
+TOI
+MIEUX
-TR
-W
-E
-V
-W
-A
-T
-Î
-I
-1Î
-A
-ÎI
-T
-VXÎ
-V
-IL
-I
-Î
-Ã
-1
-369
-MAI
+MAIS
-E111ÈVERA
-À
+ENLÈVERAIT
-QUELQUÏM
+QUELQU
+UN
-L
-L
+BR
-ME
-GAR
-E
+CAR
+C
-BERGERS
+PÂTRES
-HO11TE
+HONTE
-ZA1
-ATL1OUSTRA
+ZARATHOUSTRA
-VENGMNCE
-SUR
+VENGEANCE
+CONTRE
-SUISJO
-I
+SUIS
+JE
-ET
-ZÎWSASSIN
+L
+ASSASSIN
-SUR
+DE
-NIOI
+MOI
-N
-EST
+NE
+SERA
-FACILEMENT
-Â
+AISÉMENT
+À
-FEST
+C
+EST
+LEUR
-TUNIQUE
+LE
+SEUL
-UN
-ATIENT
-NE
+IMPATIENT
+QUE
-P
-Q
-NE
-DE
-UIS
-TRO
-LON
-TEM
-S
-ÉCORCHE
-Q
-P
-P
-S
-P
+QUE
+DEPUIS
+TROP
+LONGTEMPS
+ÉCORCHE
-SEJA
+DÉJÀ
-SAULE
+SACHE
-RICLW
-ON
+RICHE
+EN
-HMMEZW
+HONNEUR
-ÉLL
-11POI
-111111
+IMPORTUNE
-ET
-374
-L
-IMINODESTE
+IMMODESTE
-AUSSI
-TOI
-MÊME
-HACHE
+COGNÉE
-IM
+UN
-F
-376
-IL
-LUI
+SOI
-CALC
+CELA
-Ã
-X
-SK
-L
+BR
-AME
-I
+ÂME
-LEURS
-TÊTES
+LA
+TÊTE
-A
-QUELQUKIN
+À
+QUELQU
+UN
-C1181
-OH
-S
-ÈLL
+CHERCHES
+TU
-ÉTONNEMENT
+STUPÉFACTION
-AUJOI1RD
+AUJOURD
-R
+ET
-CŒUR
+COEUR
-PROPRE
-QUI
+QUEL
-DE
+PAR
+SI
-4
-380
+DONC
-SOIE11T
+SOIENT
-LES
+LEURS
-PLUS
+BIEN
+IL
+SOUFFLAIT
+ET
-ZÂ
+LÀ
+ET
-È
-G
-AJ
-Î
-L
-382
-L
-È
-A
+BR
-NIOI
+MOI
+DE
+GENS
-F
-384
-L
-D
-UN
-SEUL
-COUP
+BRUSQUEMENT
-QLLL
+QUI
+DONC
-ENINSTABLE
+ENTRAÎNÉ
+INSTABLE
+GLACÉES
-I
-X
-386
-A
-IIJGI
+MER
-GAITÊ
+GAÎTÉ
-L
-È
-ÏRI
-V
-A
-J
-E
-25
+BR
+S
+OFFRANT
+AU
+VOYAGEUR
-OIIRANT
+OFFRANT
-ÉTA11CHER
+ÉTANCHER
+FIT
-PAS
-UNE
+LA
-ÜDÈLE
-GOMME
+FIDÈLE
+COMME
-Ã
-390
+ET
+DE
-SUR
+VERS
+LÀ
-LES
+LÀ
-IL
-CEIL
+ŒIL
-S
-Ã
-PANTS
+PUITS
-É
-V
-ÉQ
-T
-RÏJ
-QÉQ
-Y
-ÏÈFÏ
-Î
-C
-G
-Î
-I
-M
-1
-J
-Ü
-111
-2
-2
-L
-È
-Z55
-1
-F
-01
-J
-L
-Z
-À
-2
-J
-3
-1V
-J
-G
-L
-UW
-IL
-H
-X
-R
-9
-7
-L
-7
-7
-5
-Ù
-L
-Z
-7
-QU
-X
-4
-3
-4
-X
-1
-4
-À
-M
-M
-À
-R
-C
-V
-N
-1
-1
-J
-GT
-Z
-4
-MM
-L
-Î
-V
-V
-Ï
-ÎÈ
-Î
-V
-FI
-YU
-Î
-J
-ÈCÎÎËÉ
-ÉJ1É
-I
-ÈÈ
-L
-È
-ËÎ
-ÉLÀ
-Ë
-R
-É
-ÎL
-N
-V
-Î
-J
-FR
-X4
-3
-1
-Ç
-Ã
-Ï
-ÎL
-F
-È3
-ZÉ
-ÉF4Î
-V
-VR
-T
-V
-W
-A
-Î
-L
-T
-Ï
-1
-3
-2
-1
-1
-5
-Ë
-G
-7
-1Q
-L
-2
-S
-Y
-S
-ÉIÉ
-G
-QJU
-R
-È
-F
-É
-G2
-T
-ÉG
-A111S1
-PAMLMT
+AINSI
+PARLAIT
-J
-ML
-PLÊD
-1
-ÂI
-BI
-B1
-GOHIIHG
-1
-UIIG
-1V
+AU
+PIED
+DE
-BSSB
-Z
-GT
+ARBRE
+COMME
+D
+UNE
+IVRESSE
+ÉTRANGE
+ET
-WA
-CTMT
-TOUGOURS
-USTC
+ÉTAIT
+TOUJOURS
+JUSTE
-POUR
-2
-TÜLT
-GD
-COHGIHTG
-RIVES
-L
-3
-S01
-L
+POURRAIT
+EN
+CONCLURE
+AVEC
+RAISON
-GH
-CG
-T
-ILLPS
-Ü
-3
-I
-1
-S
-D
-1
-TGG
-4
-5
-V
-ÈHO11SÈI
-IL
-VÜ1T
-PRS
-OTIDI
-OÏLG
-BIHPS
-V
-C
-ÉJÎ
-È
-VK
-Î
-A
-Ï
-Î
-M
-1
-I
-Q
-Z
-1
-É
-ÎXËAÜÎI
-VC
-ËÏ
-J
-1
-4
-U
-C
-1
-3
-J
-Q
-IF
-L
-C
-V
-I
-V
-E
-1
-Ï
-C
-U
-AÎ
-1
-Ï
-U
-A
-I
-C
-QT
-TW
-0
-I
-R
-V
-U
-IL
-7ÃÏJ
-C
-I
-Z
-J
-Î
-Î
-RGÎ
-L
-R
-I
-Î
-W
-Î
-1
-E
-LQ
-T
-ÏIC
-ÎI
-J
-5
-4
-7Î
-À
-F
-Q
-WI
-G
-Î
-ÎWÏZ
-JWÎL
-SAI
-1
-W
-1
-2Z
-G
-G
-WI
-G
-Z
-G
-K
-GI
-Y
-Z
-9
-I
-M
-ÊW
-ËQ
-4
-5
-Z1
-R
-J
-M
-5
-F
-NE
-Z
-G
-I
-2
-L
-9Ï
-ITI
-IL
-ÀP
-É
-3
-1
-Z
-Î
-H
-L
-V
-J
-5Î
-Î
-Î
-J
-J
-3
-R
-E
-É
-M
-E
-I
-Q
-Ë
-D
-Î
-SÏÏË
-12
-5
-Z
-J
-TIR
-L
-LÎÊÂÂÎYÜI
-Î
-È
-ÂG
-È
-5
-Y
-Ï
-L
-A
-2
-È
-T1
-J
-É
-Î
-G
-F5
-F
-V
-J
-ËÉ
-AJ
-G
-5
-I
-IV
-Î
-Y
-Î
-Î
-ÃÎ
-F2A
-I
-ÎÎ
-GÎGÂÏËIL
-ÈE
-IIÎ
-ÈËÉ
-ÎË
-ÎÎ
-5
-VŒ
-E
-Î
-3
-S
-S
-5ÏWÎ
-L
-5
-R
-Ï
-2
-É
-QÎJ
-FÎ
-ÎÉ
-GEG
-2
-Ê
-Â
-E
-5
-Î
-À
-ÎFÎ
-ËGW
-W
-IQ
-JI
-È
-J
-R
-J
-ÃAIÈ
-3È1Î
-Ã
-KG
-W
-G
-V
-J
-Q
-J
-ÇV
-L
-WWW
-Z
-5
-Î
-9
-I
-IÏ
-NÎÀ
-5
-Î
-L
-C
-R
-J
-R
-Q
-Î
-F
-É
-2
-E2
+EN
+CE
+TEMPS
+LÀ
+ZARATHOUSTRA
+N
+AVAIT
+PAS
+DORMI
+LONGTEMPS
+BR
-ML
+CRI
-K
-394
-WIRE
+VOTRE
-FHOMME
-SZQAÉV
-IEM
+L
+HOMME
+SUPÉRIEUR
-171101111116
+L
+HOMME
-QUAND
+LORSQUE
-Q11ELQU
+QUELQU
-R
-A
-396
-N
-EST
-ET
+QUE
+LE
-MEILLE1U
-S
+MEILLEURS
-PARLA
+PARLAIT
-ETTRAYÉ
+EFFRAYÉ
-K
-A
-A
-ÎV
-398
+LUI
+SUPÉRIEURS
-LA
-ENCORE
+LÀ
+CE
+QU
+IL
+Y
+A
-AUJ0111
-D7L1UIB
+AUJOURD
+HUI
+QUI
-MÉMGÉ
+MÉNAGÉ
-MÉMGE
+MÉNAGE
-QUI
-IL
-NIÉ
-CHANTS
+MÉCHANTS
-CHEZ
-VOUS
-COMPLET
+PARFAIT
-NIONDE
+MONDE
-AM1ONCER
+ANNONCER
+SUPÉRIEURS
+SUPÉRIEURS
-DE
-ZION
-WLEURSF
+LIONS
+RIEURS
-R
-T
-N
-M
-M
-AA
-400
-Q
-O
+Ô
-NOUVELLE
+ESPÈCE
-DEM1ERAIS
+DONNERAIS
-PAS
-HÎGTES
+HÔTES
-S
-7
-À
-Î
+BR
-CHEZC
+CHOSE
-A
-MOI
-AVEC
-DES
+DE
-ET
+À
-WM
-26
+VIN
-C
-NI
-R
-I
-IV
-ET
-É
-402
-XM
-UN
+ROI
-EN
+ICI
+AGNEAUX
-CHEZ
+LÀ
+POUR
-1
-1
-11
-ÂC116
+UN
+ÂNE
-HO
-M
-7
-L6
+HOMME
-LÉ
-26
+BR
-FRIIF
-P
-R
-X
-ET
-IL
-QPPS
-W
+ET
+SI
+VOUS
+VOULEZ
-LE
-POEILF
+L
+ŒIL
+NOUS
-POPU
-Î
-LACE
-T
+POPULACE
-LJOMMES
+HOMMES
-ÉGANXLA
-Q
-Q
-UZP
+ÉGAUX
-W
-À
-A
-PUBLÎQUEKV
-X
+PUBLIQUE
-COE
-M
+CŒUR
-L
+BR
-LA
-CHOSE
-UNIQUE
-ET
-ESTI
-EE
+EST
+CE
-OLIHONORER
+D
+HONORER
-AI
-AUEL
-JOURD
+AUJOURD
-WUS
-É
-Ã
+VOUS
-X
-X
+BR
-V
-L
-L
+BR
+MOI
-L
-L
+BR
-Z
-Î
-V
-I
-H
-IL
-W
-L
-ILVÈ
-4
-408
-I
-V
-PÉI
-LSSB
-W
+PÉRISSE
-LÂ
-OU
+LÀ
+OÙ
-BREVE
-I
+BRÈVE
-HMMME
+L
+HOMME
-I
-L
-G
-WIÎ
-Ï
-T
+BR
-LA
-SI
-U
-1
-P
-I
-410
-I
-MÉÜANTE
-ÈT
-SI
+MÉFIANTE
+ET
+IS
-I
+BR
-GALOPPES
+CORR
+GALOPPESGALOPES
-H
-P
-TRÉBUCHERASLD
-ÎÊLÏS
-D
-I
-I
-M
-Q
-A
-V
+TRÉBUCHERAS
+BR
-LUI
+LE
+FRUIT
-À
-TOUT
+A
-A
+BR
-LLEMANDEZ
+DEMANDEZ
-K
-I
-XINMXL
-R
-WA
-TÎÏXE
-41
-2
-L
-C
-C
-EST
-QU
+CAR
-AME
-L
-A
-K
-T
-1
-2
+ÂME
+BR
+13
-LES
-SANGLIERS
+LA
+CHAIR
+DU
+SANGLIER
-LUIÀMÊME
-IME
+LUI
+MÊME
+UNE
-PRERME
+PRENNE
-PF
-L
+BR
+BR
-WENI
+AVENIR
-IL
-A
-I
-RÎ
-1
-414
+SI
-À
-P
+BR
-H
+IL
-NEWWT
+NE
+VEUT
-415
-ECARTEZ
+ÉCARTEZ
-A
-X
+BR
-Ï
-V
-L
+BR
-1
-Q
-U
-416
-IL
+BR
-V
-Z
-QE
-R
-Ã
-RV
-4
-R
-SA
-AU
+BR
-SOUFLÏLE
+SOUFFLE
-ÎIPP1
-IS
+APPRIS
-APPRMEX
+APPRENEZ
-L
-4
-27
+BR
-Î
-A
-Z
-Z
-F
-I
-IÏ
-SMTTMT
+SENTENT
-SR
-ENT
+SERPENT
-LORSQU
+TANDIS
+QU
-PRONONÇ
-S
+PRONONÇAIT
+CES
-ENSEMBLES
-J
+ENSEMBLE
+BR
-OU
-BIEN
-GMML
+GRAND
-ILS
-II
-HIN
-T
-T
-F
-Î
-420
-É
-V
-PARLA
+PARLAIT
+BR
-CONI
-T
-W
-W
-P
-SOLATEURSSONGES
+CONSOLATEURS
+SONGES
-Q
-L
-A
-E
-P
-F
-421
-4
-A
-U
-W
-W
-I
-Y
-2
-NON
+NONNB
-L
-A
-U
-J
-P
-A
-T
-DEFDÉSIRS
-Q
-E
-OI
+DE
+DÉSIRS
-Ï
-FÎ
-Î
-Ë
-P
-4
-T
-I
-E
-R
-II
-S
-R
-R
-R
-I
-Î
-422
-L
-A
-È
-U
-ALI
+AH
-SUBIHJAFFAMÊS
-I
+SUBIT
+AFFAMÉS
-ŒI1IDE
+ŒIL
+DE
-L
-I
-I
-I
-T
-F
-I
-POËTE
-I
-JI
-L
+POÈTE
-Ã
-I
-POËTE
-I
-RER
+POÈTE
+TOI
-RIMMME
-L
-E
-L
-I
-II
+HOMME
-AÀNEAN
-DÉCH
-IRER
-MEU
-AMS
-1
-HEMME
-V
+AGNEAU
+DÉCHIRER
+DIEU
+DANS
+L
+HOMME
-A
-L
-42E
-E
-Ï
-Î
-F
-I
-OEEI
-EEET
+CECI
+CECI
-CLARIÜÉ
+CLARIFIÉ
-T
-IAINSI
+AINSI
-I
-E
-V
-Y
-W
-V
-R
-G
-R
-FON
+FOU
-4
-E
-4
-S
-ÂÎNEÎLÎ
-LE
-LE
-Î
-E
-UREL
-ELLTF
-N
-F
-R
-E
-V
-LA
+BR
-DE
+EN
+LUI
-SI
+À
+QUI
+VOUS
+ÉCONDUISENT
-FHOMINE
-APPRIT
+L
+HOMME
+CONNUT
-AIÎÜNÊE
+AFFINÉE
+QUI
-CMTMGE
-VOILA
+COURAGE
+VOILÀ
+CELUI
+CI
-W
-I
-428
-É
-R
-AIUSI
-PA1
-LA
+AINSI
+PARLA
-V
-1
-I
-Q
-Ã
-I
-L
-I
-A
-IIV
-EI
-S
-I
-V
-I
-A
-L
-5
-M
-V
-Ç
-I
-5È
-É
-VV
+BR
-L
+PARMI
+LES
+FILLES
+DU
+DÉSERT
-U
-U
-Z
-R
-S
-G
-IL
-É
-SA
-EÜÉMINÉS
+EFFÉMINÉS
-IL
-Î
-R
-Z
-1
-I
-V
-R
-Î
-J
-V
+DE
+NOUVEAU
-MS
+AIRS
-ALORS
+BR
-GMNDFLH
+GRANDIT
-EUR
-ÊEN
+EUROPÉEN
-R
-I
-II
-ÀL
-Ï32
-IJ
-E
-NI
+MON
-GLC
-E
+GLOIRE
-DU
-ARMANT
+CHARMANT
-CE
-QUE
+LE
-A1
-ÉLIORE
-1
+AMÉLIORE
-AISIS
-J
+ASSIS
-D
-P
-SELAL1
-È
+SELAH
-UN
-V
-I
-PL
-S
+PLUS
-SOELEIKA
-IL
-EMPHIMCÉ
+SOULEIKA
+ENSPHINXÉ
-A
-A
-D
-T
-L
-DANS
+SUR
-D
-W
-ZMAJAMBE
-P
-L
-I
+UNE
+JAMBE
-O
-S
-V
-1
-J
-E
-Ë
-L
-S
-I
-R
-I
-4
-4
-U
-ET
-N
-TX
-4
-L
-434
-1
-E
-A
-V
-JE
-IL
-U
-W
+DIRAI
-T
-À
-O
+Ô
+SI
-QQ
-IL
-A
-MISÉRABLEMMT
+MISÉRABLEMENT
-E
-O
+Ô
-É
-U
-L
-NEIPLEURE
+NE
+PLEURE
-ANUS
-MI
-F
+FAUDRAIT
+IL
-L
-Î
-L
-ËÎÎ
-Î
-1
-ÊI
-L
-2
-L
-RÎ
-F
-A
-1
-AI
-QÏ1AZ5
-Î
-Î
-V
-É
-A
-Î
-1
-4
-R
-V
-A
-A
-A
-A
-J
-Q
-A
-MALLŒUR
-D
+MALHEUR
+À
-QWL
+QUI
-M
+LE
-N
-Q
-K
-V
-A
-L
-28
-C
-L
-L
-L
-UL
-V
-L
-T
-I
-S
-D
-I
-E
+BR
-UP
-ESPWLT
+ESPRIT
-ZOWRDCW
+LOURDEUR
+FINIR
-ALORS
+OR
-JJ
-F
-ESS
-HS
+ILS
-ÜS
+ILS
-L
-L
+BR
-LIS
+ILS
-P
-IENT
-PILS
+PRIENT
+ILS
-DE1Â
+DELÀ
-OINBRE
+OMBRE
-DEVIII
+DEVIN
-ÉIE1
-N
-ITÉ
+ÉTERNITÉ
-H
-M
-4
-W
-V
-VA
-É
-RI
-V
-A
-4
-V
-V
-Ï
-Î
-È
-Ç
-Î
-F
-L
-ÏÂÎ
-F
-Î
-Î
-I
-É
-PÎ
-P
-V
-4
-M
-V
-U
-W
-V
-IL
-R
-Q
-F
-4
-FR
-4
-A
-T
-A
-E
-L
-440
-T
-Q
-PÉOLÎEURS
+PÉCHEURS
-VP
-E
-P
-LÎÂNE
+ET
+L
+ÂNE
-V
-1
-R
-U
-L
-ILS
-T
-T
-4
-I
-I
-IR
-U
-4
-1
-E
-T
+BR
+POINT
-1
-SH
-G
-SSCL
-E
-A
+SAGESSE
-CELUI
-LA
-ÎLE
+LE
+PLUS
+GRAND
+PAS
+ET
+LE
-GÏAÜD
-PÀS
-9L5
-16
-131115
-TU
-10ÊTISE
-O
+BÊTISE
+Ô
-AUSSI
-ADORAÜONS
+ADORATIONS
+PAS
-ENCORE
-TEM
+TON
+LUI
-4
-I
-GFI
-444
-1
-IL
-LES
+LÀ
-I
-L
-L
+BR
-COMMEIPOU1
-TA11T
+COMME
+POURTANT
-CHAC1M
+CHACUN
-BRUIT
+BATTEMENT
-VOS
-CŒURS
+VOTRE
+CŒUR
-DUST
+C
+EST
-LU
-TEWE
+LA
+TERRE
+BR
-SUPÉRÇURS
+SUPÉRIEURS
+BR
-ET
-ÉT0DJ1Â
-11È
+ÉTONNANT
-MÊME
+Ô
-PROPRE
+NETTE
-ÏF
-WW
+UNE
-SUR
+VERS
-ET
-L
-L
-I
+BR
-COURURENT
+AGITAIENT
-SUR
-Â
-CAUSEWDE
+À
+CAUSE
+DE
-V6
-IZ6
+VENEZ
-T
-ENEZO
+VENEZ
-44
-VEMZN
+VENEZ
-L
+BR
-5
-HELAS
+HÉLAS
-O
-HOMMN
-RNNNNS
+Ô
+HOMME
+PRENDS
-L
-L
+BR
-IL
-R
-R
-R
-NNWÎ
-VX
-450
-HÉL
-AS
+HÉLAS
-SUR
-MMURR
-PNONONN
-SI
-S
+DIT
+MINUIT
+PROFOND
+BR
-T
-I
-JE
-P
-451
-O
+Ô
-ENCORE
-MOUBFN
-ESR
-RNOROXNL
+MONDE
+EST
+PROFOND
+BR
+UN
-RUOROMA
+PROFOND
-1
-ENSA1
-R
+PENSAIT
-JOTM
-29
+JOUR
+BR
-MEUTOUCHELPASL
+ME
+TOUCHE
+PAS
-11
-OP
+TROP
-WMV
+VEUX
-SUISJE
-DIGIEUX
-DIVIN
+RELIGIEUX
+SUIS
+JE
+DEVIN
-RRDS
+LOURDS
-PNORONNN
-ESR
+PROFONDE
+EST
-NOVNNUN
-L
-L
-L
+DOULEUR
+BR
+MINUIT
-CLOÇHEGERAPAUD
+CLOCHE
+CRAPAUD
-SOM
-DS
+SOURDS
+ET
-1
-EOFON1
-E
+PROFONDE
-L
-L
+BR
-J
-1
-CUT
+TOUT
-MALHEUR
+HÉLAS
-F
-454
-D
-NOUNNUN
-SUR
-PNSSN
-NR
-MMS
+DOULEUR
+DIT
+PASSE
+ET
+FINIS
+BR
-PARHUN
+PARFUM
-ŒIL
-O
+OEIL
+C
-ROU
-RE
-JORN
-VNVR
+TOUTE
+JOIE
+VEUT
-É
-I
-ERNITÉ
-PF
+ÉTERNITÉ
+BR
-EFÙ
-ENÉE
+EFFRÉNÉE
-VNUR
+VEUT
-RNONOUNN
-ÉMNNRRIÏL
+PROFONDE
+ÉTERNITÉ
+BR
-A
-T
-A
-W
-4
-T
-L
-R
-JE
-RENDE
+RONDE
-MMMM
-1
-EOEOED
-I
-I
-AF
+MINUIT
+PROFOND
-A1
-EORM1
-F
-É
+AI
+DORMI
-SMS
+SUIS
-A
-FI
-PRUEUEE
+PROFOND
-JOMZ
-7
-A
-PROFON
-E
+JOUR
+PROFONDE
-EUULEUR
-W
-3
+DOULEUR
-J01E
-ELUS
+JOIE
+PLUS
-1
-EME
-9
+PEINE
-MM
+DIT
-EME
-V
-MIAIS
+FINIS
+MAIS
-JEM
+JOIE
-É
-I
-EB
-NITÉ
+ÉTERNITÉ
-E1
-ERN1TE
-2
-J
-J
-A
+ÉTERNITÉ
+BR
-TE
+ILS
+NE
+LE
+BRUIT
+DE
+DIT
-O2IEMT
+VIENT
+MES
-ÉTAIT
+SE
+TENAIT
-CEIL
+ŒIL
-DONC
-ENÜN
+ENFIN
-PWR
+POUR
-4
-J
-Î
-IÎ
-U
-R
-IË5
-1G
-Î
-JF
-Î
-J
-A2ÏIZSGZLGGS
-5G
-S
-R5GA
-G
-I
-GR
-S
-GZ
-E
-S
-A
-461
-IL
-LL
-E
-INATIN
+MATIN
-MOMIE
-DOM
+MONTE
+DONC
-MIDÉ
-4
+MIDI
-A
-S
-S
+BR
-ÃÉ
-G
-J
-1
-UT
-R
-1
-V
-V
-WAV
-W
-71
-V
-V
-G
-1
-U
-UW
-1
-5
-Ë
-I
-5
-3
-G
-È
-WI
-A
-5
-A
-Î
-Î
-3
-UW
-WS
-G
-Z
-GA
-F
-N
-Y
-1
-A
-G
-G
-L
-5
-1
-1
-Z
-R
-Z
-W
-AME
-Z
-SM
-2
-TEQ
-Y
-W
-F
-2
-IÎ
-Z
-14F
-È
-ÈIÏ
-ÎÈ
-ÎÈ
-7
-GW
-GW
-7
-S
-I
-2
-1
-GG
-1
-5
-W
-R
-7
-1
-Z
-GÏ
-3
-J
-Ç
-Î
-ÂSÃ
-K
-9
-G
-Î
-1
-T
-Y
-À
-9
-GG
-Ç
-F
-GFGA
-Z
-S
-S
-IL
-4P
-1
-F
-T
-R
-E
-RZ
-Z
-G
-G
-ÉZ
-WP
-NZVÎÏ
-W
-R
-XY
-4
-WU
-Ë
-Z
-M
-2
-A
-A
-2
-IAGË
-X
-G
-6
-SW
-V
-R
-Œ
-W
-R
-RA
-R
-Z
-IVËS
-RS
-G
-ËA
-Y
-GI
-ÉI
-ÏÉ
-Y2
-Z
-X
-1
-Ë
-S
-W
-R
-3EI
-E
-RÎ
-H
-L
-1ÀL
-Î
-Q
-24
-L
-Ï
-1
-L
-Î1Ï
-F
-I
-Ï
-5Î
-P
-EW
-S
-Ê
-ÏÎ
-VË
-1
-RË
-Î
-J
-V
-Y
-5GG
-1EÊN
-É
-Ë
-T
-Û5
-G
-I
-1G
-L
-R
-1
-Q
-JÎ
-L
-5
-YG
-5
-IVY
-CIÎ
-Ï
-L
-È
-Ï
-1
-J
-Ï
-Z
-ZÀ
-Ê43
-3É
-Z
-2
-ÎI
-ËQ
-QR
-ÏÜ
-Ï
-W
-À
-IM
-421
-Z
-R
-S
-R
-Ë
-Î
-IT
-R
-I
-Ï
-Q
-12
-FJ
-LLJI
-2
-Ë
-I
-É
-2
-F
-I
-ER
-V
-E
-Y
-Z
-Î
-J
-J
-Ã
-Ï
-Ë
-J
-È
-2
-Ï2
-IVÏËËÏ
-É
-Î
-X1
-F
-Z
-27
-4
-1
-7
-L
-G
-2
-G
-2
-A
-2
-1
-R
-X
-7
-J
-M
-J
-X
-ÎJ
-5
-G
-IG
-J
-É
-RY
-ZI
-7
-Ë
-AR
-Î
-FA
-R
-1Î
-Î4
-LË
-3
-J
-Ï
-L
-G
-F
-H
-Ã
-Y
-1
-E
-JAY
-1
-WEEA
-Î
-A
-1
-A
-2
-L
-NX
-4
-ZZ
-S
-2
-G
-À
-XI
-1
-3Î
-2
-L
-Ã
-F
-Î
-R
-W
-S
-Î
-Z
-AI
-C
-Î
-R
-L
-Î
-2
-I
-FY
-SV
-G
-IG
-Î
-G
-E
-LQG
-X
-G
-1
-R
-5
-1
-1
-N
-Y
-YÂÜ
-R
-G
-16
-I
-E
-1
-5
-R
-4
-5
-AXXGZ
-591
-Î
-IL
-L
-Î
-2
-B
-TÏ1
-Ë
-I
-S3É
-X2
-1
-M
-EI
-Î
-É
-Z
-E
-R
-Î
-QR
-Ï
-Ï1
-Î
-E
-3
-1
-V
-X
-ÎÏ
-L
-J
-1
-G
-7
-À
-V
-IG
-LE
-T
-L
-É
-Î
-13
-F
-2
-2
-Î
-Î1
-N
-NY
-ÏRÎSG
-W
-G5
-FÏ
-G
-T
-IA
-ό
-ÎK
-Ï
-1
-1
-L
-L
-4
-T
-L
-L
-A
-Î
-Î3
-I
-1
-É
-Î
-Î
-À
-À
-J
-1
-A
-Q
-GGIGÎXXH
-Î
-I
-J
-UI
-N
-Î
-L
-M
-Q
-TT
-J
-TIA
-Î
-I
-I
-TG
-Q
-J
-Î
-E
-I
-R
-V
-A1W
-Ï
-Ï
-1
-5G
-FÏZÎÎÜ
-1
-C
-A
-ZZ
-S
-JR
-L
-R
-ËZ
-S
-X
-Ï
-Î
-Z
-3
-Ê
-R
-Î
-2
-FR
-Ï
-ILÎ
-ÂE
-EV
-7
-T
-5
-3
-W
-L
-4
-3
-Î
-JF
-ÏG
-G
-J
-1
-EV
-È
-RCR
-É2
-À
-W
-Î
-K
-3
-L
-J
-È
-Ï
-Q
-R
-5
-V
-A
-É
-Î
-Z
-1
-C
-R
-2
-G
-V
-È
-Ë5
-L
-1
-FW
-9FLL
-Ï
-F
-X
-1
-F1
-Ï
-È
-Î
-3
-E
-È
-1
-Ë
-LL
-I
-ÇÀ
-ZÎ
-1
-L
-X
-1
-7
-MGM
-FXÎËJSR
-V
-J
-G
-A
-H
-1
-V
-YI
-E
-Ë
-Î
-È
-I
-E
-J
-Z
-1
-VIM
-V
-T
-Ï
-R
-L
-Q
-5
-1
-E
-L1
-T
-R
-ÎWÏ
-Ï
-MV
-L
-IÈ
-II
-Q
-Ã
-A
-T
-355
-Ã
-T
-V
-Ï
-Ë
-M
-R
-YY
-ZH
-3
-J
-L
-V
-R
-È
-R
-R
-L
-ÎP
-P
-I
-L
-7
-G5
-UIÎ
-W
-L
-1
-E
-WK
-V
-TF
-V
-7
-3
-GÎY
-LI
-J
-XI
-UG
-A
-FN
-5
-F
-JÏ
-IJW
-S
-Â
-V
-GÀÉ
-G
-2
-Z
-4
-2
-I
-V
-I
-JÎ
-R
-23
-1
-IV
-Z
-I
-A
-42
-AFF
-N
-Z
-J
-NL
-43
-L
-C
-1
-Y
-7
-A
-P
-N
-AA
-4
-Î
-ÏF
-HU
-J
-JW
-IÉG
-JÀ
-È
-Y
-I
-2
-V
-R
-ÎRUÃ
-FL
-L
-C
-Ã
-L
-É
-ÇQ
-J
-LE
-T
-ÈÃ
-SI
-A
-LL
-QE
-GZ
-72
-YY
-1
-R
-N
-J
-FÃT
-É
-ÃR
-Î
-Ã
-Î
-Ï
-Z
-À
-A
-FI
-R
-AM
-NE
-I
-X
-V
-4G
-ZI
-A
-7
-5
-S
-W
-G
-Î
-1R
-U
-R
-A
-GG
-G
-M
-L
-2
-3
-R
-Ç
-41
-Ë
-Ï
-A
-SA
-AR
-I
-Ë
-GN
-JTÊKÏ
-N
-V
-A
-S
-I
-Z
-4
-X
-M
-7
-4
-RR
-I
-M
-L
-R
-E
-U1
-M
-11
-RZ
-J
-5
-L
-N
-Q
-3E
-IL
-43
-5
-NG
-5G5
-J
-GP
-7
-ÏI
-4
-9
-T
-1R
-V
-1
-R
-1
-A
-L
-È
-N91
-À
-ZÏ
-4
-1
-X
-I
-SW
-΃
-G
-7
-È
-NÎ
-Ë
-U
-ÏE
-1
-Z
-4
-IWGF
-J
-IG
-J
-M
-Ï
-X
-AL
-Î
-T
-JR
-Ë3
-Ë
-J
-2
-Î
-LË
-2
-MIR
-5ÏÏL
-Ï2
-Î
-K
-Ë
-SÏ
-Î
-T
-Z
-7
-II
-V
-Ï
-Y
-IÏF
-AI
-Î
-2
-I
-Z
-V
-X
-S
-G
-Ü
-Y
-GÇZ
-5
-MG
-RE
-IF
-1
-J
-Ï
-W
-SP
-MF
-L
-ÎF
-Ï
-Î
-Ï2E1IÂ
-S
-Z
-Ë
-I
-1
-Î
-1
-L
-2
-ÎT
-G
-2Œ
-Œ
-X
-A
-1
-JK
-ÎL
-R
-35
-L
-G
-NAGA
-1L
-W
-G
-Î
-R
-Y
-T
-2X
-4
-1
-Œ
-JR
-4
-Ï
-Ï
-TU
-EI
-Q
-2
-G
-3
-Z2
-J
-Î
-J
-J
-J
-A
-LPÎ
-IZ
-I
-1
-1
-X
-Y
-31
-Y
-ZE
-MA
-ZÎ
-F
-RV
-R
-V
-R
-2
-1
-2
-E
-V5
-É
-G
-QM
-1
-Î
-ÈF
-F
-Â
-5
-V
-E
-Ã
-N
-É5
-1
-WI
-5
-Ã
-IZ3
-S
-J
-ÎZ
-I
-5
-G
-ZQI
-É
-C
-R
-ÎÎ
-Î
-Î
-G
-Î
-Ë4
-1
-2
-J
-2
-ÀAÜ
-I
-RË
-WM
-AËÀLSÀ
-ZÊÎ
-5
-ÉZ
-3
-ÀD
-Ï
-Î
-ÎÎ
-QT
-JC
-4
-J
-Î
-A
-I
-X
-ÈV
-2
-Ã
-IL
-F
-GU
-Ã
-É
-ÏÎI
-S
-Ã
-IF
-È
-I
-FI
-IÎ
-A
-R
-XL
-FG
-J
-ÏAM
-U
-R
-2
-V
-I
-HÏJYJ
-Ï
-2
-4
-L
-2
-G
-1
-W
-L
-S
-JÎ
-ÃÈ
-3
-VN
-ÉÉ
-L
-Ã
-ÎY
-Ã
-M
-R
-2
-IV
-FG
-É1I
-R
-Z
-CEF
-X
-I
-A
-GE
-Î
-R
-G
-É
-L
-E
-X
-IT
-Î
-É
-É
-F
-A
-Y
+NOTES
-V
-A
-V
-E
-MV
-Z
-VV
-V
-V
-V
-VV
-V
-W
-V
-SN
-N
-K
-A
-WI
-Î
-Î
-È
-3
-SV
-V
-I
-À
-NL
-U
-P
-W
-V
-G
-4
-V
-7
-FR
-V
-Z
-YÎGMG
-A
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-Z
-V
-Œ
-V
-3V
-1
-V
-AIN
-Y
-V
-I
-Ë
-Z
-12
-V
-V
-V
-Î
-VV
-1
-1
-J
-VÈJ
-Î
-1
-V
-V
-V
-É
-I
-V
-VMVV
-VV
-V
-V
-VHESYÎ
-VVVIV
-V
-GV
-V
-V
-V
-VVV
-V
-V
-V
-V
-R
-V
-S
-3
-ZV
-V
-VZ
-VM
-E
-V
-VVR
-JV
-Y
-V
-VR
-I
-V
-V
-W
-WÜX
-V
-G
-6
-Z
-V
-WMA
-V
-V1
-V
-2
-S
-XWZXAYZNNAV
-VVV
-V
-YY
-V
-VR
-VÏ
-V
-V
-1
-S
-VV
-V
-ËV
-V
-V
-AMG
-J
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VVX
-V
-V
-VV
-VV
-VV
-VV
-V
-V
-VVVV
-VV
-WV
-VV
-VVVV
-V
-V
-VVVMVVV
-VVVÀV
-V
-V
-VVN
-VVVV
-VV
-VVVVVV
-V
-V
-ÉVVV
-VV
-A
-SV
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VVV
-V
-LS
-V
-V
-R
-V
-VV
-V
-A
-RV
-GW
-4
-V
-V
-VV
-V
-V
-GM
-V
-X
-Û
-T
-V
-F
-V
-V
-YV
-V
-V
-1V
-A
-V
-V
-VÂ
-V
-VV
-4L
-5
-5
-V
-G
-Ë
-Ê
-Ë
-EÈ
-ÏF
-É
-M
-VÀE
-Î
-I
-ÎÎN
-VVV
-Ï
-G
-V
-É
-1V
-V
-ICIRZI
-V
-G
-E
-Ã
-A
-V
-1
-ÏÏÃ
-V
-V
-È
-1
-V
-É
-J
-2V
-1
-1
-VG
-1
-2
-V
-Ï
-4
-MÏ
-G
-Î
-V
-F
-ÏË
-ÎG
-ÉV
-J2
-2
-VÎ
-I
-V
-V
-Ê
-SV
-ÂEV
-V
-SV
-2
-Î
-AR1VV
-VWI
-R
-V
-VV
-V
-V
-L
-W
-1
-VG
-LS1
-Q
-1
-G
-N
-FJ
-VÏ
-J
-WV
-4
-V
-VV
-VV
-3
-V
-Ë
-V
-V
-VZL
-G
-V
-I
-W
-Y
-FI
-VR
-GV
-2G
-Ï
-V
-À
-I
-M
-5
-F
-V
-V
-N
-È
-V
-GY
-TV
-4
-2
-VV
-V
-VVNWK
-GJ
-ÎZ
-ÎF
-VGÏLJV
-V
-VR
-FRV
-T
-V
-Î
-VIV
-ÎÎ
-Î
-5ÎR
-F
-7
-V
-VVV
-V
-V
-V
-V
-V
-4
-Q
-F
-V
-1IÀ5
-VÎ
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-VV
-V
-V5
-V
-VV
-V
-V
-V
-XV
-V
-V
-V
-SV
-VG
-2
-V
-P
-XEV
-X
-V2
-S
-V
-5
-1
-2
-2
-V
-V
-5V
-V
-TS
-L
-ÎV
-IÊ
-É
-Ï
-R
-VI
-Ã
-K2
-TÎÉ
-ÎZ
-5
-VT
-V
-FL
-Ã
-Ï
-ÉV
-V
-V
-V
-ÉL
-V
-V
-V
-R
-V
-Ï
-A
-Ç
-Y
-V
-LV
-V
-V
-V
-V
-Ë2
-IEÎ
-ML
-L
-3VA
-Ë
-5
-R
-I
-V
-V
-V
-ÎÎR
-LÏTÉÉ
-É
-Î
-V
-V
-V
-VV
-VV
-I
-JF
-3
-V
-9
-V
-V
-I
-ÎS
-V
-V
-V
-V
-V
-Ï
-G
-2
-VEI
-S
-WQ
-V
-L
-I
-V
-V
-V
-1
-VÜLL
-Z
-5
-J
-VV
-2
-PV
-V
-V
-V
-N
-V
-VWVV
-V
-V
-VV
-VV
-V
-Z
-V
-WÂVÏW
-J
-V
-T
-Î
-Î
-V
-R
-V
-VE
-V
-V
-V
-F
-RI
-1
-2
-F
-ÎÂ
-1
-ÏV
-È
-AV
-V
-I
-Â
-I
-VVVVS
-V
-V
-ZÏGÎWZ
-ÎS
-E
-V
-VIGÏIJV
-VA
-V
-ÈÉÉÎ
-F
-V
-V
-ÎZ2
-V
-V
-VV
-Î
-V
-X
-I
-4
-V
-V
-V
-V
-2
-VÏËÇ
-V
-2
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-W
-ÀIG
-VAS
-F
-Ã
-V
-F
-Z
-1
-V
-Î
-V
-VV
-VWÏÎÏË
-É
-P
-Î
-5
-LI
-É
-V
-QT
-V
-VV
-VÏ
-PL
-Ë
-F
-RI
-E
-V
-2
-VVE
-VVL
-V
-V
-1
-I
-V
-V
-Z
-9
-Ë
-È
-ÉÎ
-È
-V
-VV
-1
-1A
-V
-Q
-2
-ÏÂ
-Ë
-1
-IÏ
-ÎV
-J
-À
-YZ
-V
-SS1I
-Î
-Y
-V
-Î
-VJV
-J
-J
-ZJ
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-ZVV
-V
-Ç
-V2
-VV
-V
-V
-4
-V
-V
-V
-V
-V5
-V
-ÜV
-IV2SË
-À
-VVV
-3
-1
-V
-2
-É
-QC
-III
-V
-AV
-R
-Z
-I
-I
-V
-V
-1EÉVV
-ÏL
-E
-ZÎ
-ZÊ
-V
-VËÜÀ
-Z2
-FÀRA
-WË
-V
-V
-AA
-VV
-V
-VL
-V
-Î5
-VV
-A
-V5
-CX
-V
-V
-V
-VJV1
-ÏFI
-Î
-V
-Î
-V
-GS
-AV3
-S
-VV
-V
-WM
-Â
-D3XI
-VÈ
-V
-V
-W
-GV
-ZE
-1È
-I
-T
-JTLQQLT
-Ï
-VS
-V
-J
-V
-L
-U
-VV
-V
-V
-V
-VS
-Ã
-Î
-1ÏV
-LÂ
-Z
-1
-RL
-Z
-E
-I
-L
-V
-1
-V
-V
-L
-V
-VV
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-X
-G
-V
-V
-V
-V
-1
-V
-V
-LÏÂF
-V
-Î
-V1
-VV
-V
-V
-VV
-V
-V
-L
-VV
-M
-V
-T5
-P
-ÉÂ
-H
-IV
-V
-V
-IL
-Ï
-1
-Z
-Î
-P
-F
-V
-Î
-E25
-Î
-Â
-GÎË
-Î
-G
-V
-ÏV
-V
-S
-VV
-V
-Ê
-C
-V
-V
-1
-1
-VV
-2
-B
-VLËRÎÏ
-2
-V
-V
-Ã
-V
-FZV
-VRË
-ÊVÎ
-Ï
-V
-ÈSÎ
-1Î
-V
-È
-V
-V
-V
-T
-V
-V
-5
-V
-V
-UN
-Q
-L
-GG
-V
-V
-Z
-Y
-VV
-V
-VW
-V
-G
-V
-2
-V
-1
-VV
-J
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-5
-V
-V
-VV
-V
-G4
-WV
-VO
-I
-ÈY
-GV
-AXE
-V
-É
-V
-V
-V
-Î
-V
-V
-F
-X
-È
-S
-V
-VM
-V
-F
-GV9
-S
-V
-V
-4
-V
-V
-3
-V
-GG
-SA
-V
-V
-V
-VV
-3V
-V
-V
-VV
-5
-V
-V
-V
-5
-VV
-JV
-VV
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-Z
-VV
-V
-Î
-LÈ
-2
-IG
-ÊI
-V
-I
-V
-T
-I
-V
-V
-VA
-Ï
-VV
-V
-4
-V
-3V
-V
-V
-V
-Ë
-PÀ
-ÊV
-VÏRV
-V
-V
-1
-V
-VV
-ÎI
-S
-LX
-I
-Ï
-É
-ÏV
-Z
-V
-L
-1
-V
-V
-VV
-C
-JL
-V
-Î
-A
-V
-VÉËWÊVZG5
-ËË
-G
-R
-V
-E1
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-Î
-Î
-I7
-V
-CI
-F
-V
-V
-J
-PJJ
-ÎÈÎ
-V
-V
-Ë
-2Ë
-Ã
-ÏÎ
-V
-V
-V
-GV
-W
-VV
-VVZV
-WV
-V
-VVV
-V
-V
-VV
-VI
-V
-VV
-VVV
-V
-G
-V
-AG
-V
-V
-VV
-V
-VV
-V
-È
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-VA
-V
-VVV
-VV
-A
-V
-V
-V
-N
-GI
-1S
-V
-Î
-J
-I
-V
-V
-V
-Î
-V
-V
-J
-Ü
-V
-V
-1
-V
-V
-WW
-WA
-0
-V
-2
-V
-V
-V
-L
-Ê
-V
-V
-V
-VV
-È
-VV
-V
-J
-V
-R
-V
-É
-V
-V
-VVV
-S
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-U
-V
-V
-V
-V
-ZH
-1
-V
-ZV
-V
-2
-VÀ
-H
-I
-V
-1
-VXÊ
-V
-N
-V
-V
-3
-RV41
-Z
-Î
-VV
-3
-R
-X
-V
-V
-V
-R
-ÛT
+AOÛT
-GOOU
+6000
-IN
-ABLE
+INCOMPARABLE
-ÜNO
+FINO
-R
-LUIMÈME
+LUI
+MÊME
-MOÎ
-J
+MOI
-MI1
-C
-IN
+MIR
+EIN
-ÜBAWJIEL
+ÜBERFIEL
-ZŒMTKOUSÀRA
+ZARATHOUSTRA
-Ë
-R
-466
-ÜN
+FIN
-ÎR
-Î
-UÇ
-W
-DOUUE
+DONNE
-LL
-L1L
-G
+HEURE
-DANSÏINE
+DANS
+UNE
-ÜN
+FIN
-ET
+À
-ÉBAIICHES
+ÉBANCHES
-PŒUVLRE
+L
+ŒUVRE
-CHIIÏRES
+CHIFFRES
-ÜN
+FIN
-FRITSCL1
-È
+FRITSCH
+À
-SONGEÊIT
+SONGEÂT
-ELUXVRES
+ŒUVRES
-IFOEGEL
+KOEGEL
-ET
+À
-SARHWMAIN
-UEBERMEN
-CH
-ÜBERMENSCL1ICH
+SURHUMAIN
+UEBERMENSCH
+ÜBERMENSCHLICH
-468
-LY
-SAPERLTWMAN
-IDCAB
+SUPERHUMAN
+IDEAL
-I
-REPRÉSENIATIOE
-JLLEN
+REPRESENTATIVE
+MEN
-S1J
-RHOMMES
+SURHOMMES
-ZA
-MTHOAST
-RA
+ZARATHOUSTRA
-ILRIOMPHE
+TRIOMPHE
-ZA
-JLLORT
+LA
+MORT
-IL
-SAPEMOMOE
+SUPERUOMO
-IÜNTERWELTLCR
+HINTERWELTLER
-AMD
-LEIDKOLDE
+UND
+LEIDHOLDE
-LI
+H
-W07
-É8PT6L
+WORTSPIEL
-C
-ONT
+TOUT
-1
-IOND
-KALB
+MONDKALB
-SCHWCM
-È
-1
+SCHWEIN
-FAALHCIT
-FAALIG
-FAAL
+FAULHEIT
+FAULIG
+FAUL
-LI
+H
-999
-LIGUE
+299
+LIGNE
-ZIEMS
-DXU
+LIENS
+DU
-IJ
-E
-ALIGMMD
+ABGRUND
-DISTELLCOPF
-TÈTE
+DISTELKOPF
+TÊTE
-JL
-SCHWARZSÙZLATIG
+SCHWARZSICHTIG
-SCHZVÀIRSÜCHËAÎG
+SCHWÄRSÜCHTIG
-V
-4
-ÏÉ
-ÏÀ
-IÎ
-ÉV
-5
-S
-VV
-J
-V
-Ë
-VV
-ÎVVVVÀ
-V
-GG
-G
-G
-GYA
-5
-VA
-VÎ
-VV
-ÈV
-V
-V
-1W
-V
-2
-Ï
-VÎ
-2
-AV
-R
-Î
-VJP
-V
-VV
-1
-V
-V
-V
-V
-V
-L
-V
-G
-VV
-R
-Î
-VV
-V
-VÏ
-Ï
-VIF
-3
-V
-V
-V
-R
-GÉ
-5
-S
-GJ
-G
-V
-VV
-R
-R
-V
-VJ
-J
-VV
-V
-V
-VW
-V
-A
-V
-V
-ÎVVR
-V
-V
-V
-Z
-Î
-V
-L
-1
-A
-A
-V
-5
-V
-3
-V
-V
-VZV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-5
-VÎGFUÎG
-V
-1
-G
-VIV
-V
-V
-V
-Î
-Ë7
-RI
-VQÊ
-V
-J
-V
-V
-SM
-V
-É
-VEA
-ÉÈÀ
-Î
-Ã
-V
-J
-VV
-VV
-V
-V
-IIIZ
-V
-M
-SVÎ
-V
-V
-1
-V
-I
-2
-G
-V
-V
-L
-3V
-V
-Ï
-1
-V
-ÉA
-UN
-V
-2
-V
-V
-ZVÏ
-GV
-V
-V
-G
-V
-V
-V
-A
-V
-V
-VV
-ET
-VG
-Z
-V
-É
-À
-WI
-V
-VIVV
-V
-VV
-V
-V
-VM
-V
-V
-J
-VI
-5SBV
-VË
-MV
-VV
-V
-V
-GVV
-V
-4
-V
-V
-V
-Q
-V
-V
-E
-V
-I1V
-V
-V
-C
-V
-V
-L
-V
-I
-JÏI
-ÏV
-V
-V
-3
-Q
-V
-VV
-J
-V
-V
-V
-ÎJVFYÉIT
-V
-GÎ
-É
-1
-V
-V
-XY
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-1T
-V
-F
-V
-E
-VVIG
-VV2VV
-VR
-SV
-V
-VV
-1
-T
-V
-VV
-VS
-VVV
-V
-V
-V
-V4
-5
-Y
-ÉV
-WV
-E
-2
-V
-V
-V
-V
-V
-VVVV
-VG
-E
-Ë
-LÎLÈ
-B
-ÎV
-V
-9V
-RC
-L
-L
-V
-VV
-Ï
-A
-V
-VF
-V
-V
-V
-QV
-L
-V
-Y
-VZ
-V
-JF
-V
-V
-V
-V
-V
-Q
-V
-À
-VV
-V
-V
-VV
-VV
-Q
-SW
-V
-V
-J
-VG
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-1
-A
-T
-VÎ
-V
-É
-V
-S
-2
-VÂVVÊG
-I
-Q
-2
-J
-V
-V
-V
-V
-V
-J
-G
-15ÀJ
-7
-G1
-GV
-G
-V
-V
-VJÎ
-V
-V
-1
-5
-4
-V
-AL
-1
-VË
-V
-V
-VV
-SV
-WZ
-VV
-VVV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-Ç
-G2
-V
-V
-V
-V
-2
-V
-I
-V
-SX
-V
-V
-Ï
-ÉVÎT
-ÉIYI
-V
-IË
-V
-ÎV
-ÉËA
-V
-VV
-V
-3
-V
-Î
-VV
-VV
-Ã
-G
-VV
-7
-1
-VV
-VJ
-V
-S
-RS5VÀ
-ÏË
-5
-1
-ZÎÂZJ
-V
-V
-VV
-J
-M
-Ü
-V
-VR
-5V
-V
-VJ
-V
-V
-V
-V
-1
-V
-V
-Ê
-GLV
-LV
-SA
-V
-V
-V
-É
-VV
-V
-V
-V
-5
-M
-VV
-S
-V
-Ç
-V
-VV
-V
-V
-VV
-V
-V
-1
-V
-V
-VV
-VÈ
-V
-VL
-VV
-1
-V
-V
-VV
-W
-Q
-VV
-2
-ÇV
-GV5
-V
-5
-V
-VV
-V
-J
-F
-ÏW
-V
-Â
-Ï
-V
-Ë
-VIVVÎVV
-VV
-V
-VV
-V
-VS
-VT
-9
-VVÉ
-V
-W
-V
-ÎÎ
-V
-V
-I
-I
-V
-V
-ŒÊA
-TÃ
-V
-VGÏ
-Û
-G
-VZ
-Y
-A
-L5
-VTVV
-V
-V
-A
-V
-V
-AV
-LV
-VÎ
-Î
-V
-G
-V
-V
-V
-JVVV
-VVVVV
-L
-FS
-ÎÎÙ
-L
-L
-J
-Ë
-V
-V4
-LV
-V
-ÎV
-VÎ
-VVÊËÜ
-V
-5
-S
-V
-QG
-V
-G
-IV
-1
-ÎVVF
-V
-ÏV
-X
-V
-Y
-V
-Ï3TV
-L
-FG
-V
-ÂV
-I
-V
-VX
-V
-LÈËÏË
-Ë
-VI
-X
-L
-VÎ
-JV
-V
-V
-VV
-VÎ7
-VÎ
-2
-V
-G
-Î
-2
-V
-C
-F
-À
-V
-F
-V
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-Z
-V
-V
-V
-V
-VFV
-V
-ÎGÎ
-Ï1ÀL
-A
-Y
-Ï
-V
-Ï
-IV
-I
-VFVË
-V
-VË
-EÎV
-V
-V
-ÎIÀÈIY
-Ï
-J3
-I
-V
-V
-Î
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-4
-V
-V
-VVV
-S
-V
-V
-VV
-W
-VV
-GV
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-A
-V
-V
-Î
-VV
-Q
-4
-V71
-V
-V
-J
-V
-VÛ
-V
-ÏÎ
-ÈJI5
-S
-V
-SF
-5Ê
-VVÎ
-L
-VÏV
-GF
-V
-VV
-V
-V
-7
-V
-V
-1
-AV
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-VI
-J
-Ï2V
-2
-V
-V
-V
-V
-V
-II
-G
-ÀI
-V
-VVVVE
-Ë
-Â3
-KÀ
-5
-V
-IV7VVZV
-V
-V
-4
-VÎ
-VR
-MH
-VV
-VEG
-VV
-V
-V
-VV
-NL
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-V
-1Ê
-ÏXV
-ÂGËÎËËV
-32
-À
-3
-VVL
-V
-VSV
-VVV
-V
-V
-V
-V
-V
-Ã
-L
-V
-V
-ÎV1ÃV
-Ã
-V
-VV
-V
-VA
-V
-V
-V
-SVÏÎVV
-LÎTV
-Î
-VV
-VVV
-V
-V
-1
-T
-V
-Î
-V
-V
-V
-VV
-VV
-VV
-V
-V
-V
-V
-T
-V
-VÏVV
-V
-V
-S
-L
-R
-S
-I
-5
-VV
-V
-V
-4
-22
-R
-Ï
-V
-GV
-V
-SG
-VVM
-VV
-VV
-V
-VV
-V
-VVV
-V
-VVVVV
-V
-V
-VFV
-V
-VV
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-5
-VL
-F
-V
-V
-1
-V
-V
-WV
-5
-VRQGV
-1
-V
-A5
-Z
-VV
-R
-M
-V
-V
-V
-VV
-AVÎ
-VV
-Î
-V
-V
-V
-Ï
-VD
-V
-VW
-Ï
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-1
-VV
-V
-VVVV
-È
-VWVG
-ÉG
-Î
-Ï
-G1
-VG
-5
-V
-3
-V
-475
-VVV
-J
-1I
-VV
-V
-V
-V
-R
-VV
-V
-VI
-V
-V
-V
-ÀV
-V
-VV
-4
-É
-V
-V
-V
-V
-ET
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-C
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VVV
-V
-5
-V
-V
-M
-43
-V
-X
-V
-V
-Ï
-VVV
-VVV
-V
-1V
-VV
-VVV
-L
-V
-V
-VV
-V
-VV
-V
-V
-V
-VV
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-G
-V
-GG
-V
-5V
-G
-6
-ÇZ
-V
-ÉVGA
-M
-V
-V
-VN
-4
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-PLÊ
-V
-VV
-3V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-X5
-WX
-WVÎ
-ÎVXÎ
-T
-5
-1ÎÎ
-V
-ÎÜÊÉÎÏ
-V
-V
-V
-V
-V
-J
-VÎ
-V
-VÎÎT
-GÂI
-Ï1
-VV
-V1
-ÎV
-VV
-V
-V
-1
-V
-V
-V
-V
-VVV
-V
-G
-X
-VV
-Î
-V
-VV
-V
-V
-ËSVV
-Î
-ÎV
-5
-V
-Ï
-V
-V
-V1
-V
-L
-V
-V
-V
-ÏV
-V
-V
-V
-W1
-VT
-Î
-V
-V
-VTÂÏ
-V
-V
-VV
-21V2
-ÉVÎ
-VI
-F2I
-I
-V
-1Z
-G
-V
-S
-V
-V
-V
-VV
-V
-JV
-V
-V
-V
-G
-S
-MS
-V
-R
-VVAV
-VVVZ
-V
-VG
-V
-VV
-VV
-VV
-V
-V
-V
-VU
-V
-V
-V
-V
-1
-V
-V
-V
-V
-VVVV
-VV
-VVVVV
-V
-AV
-A
-Ç
-V
-SS
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-V5
-V
-VVV
-V
-V
-V
-G
-Y
-T
-V
-GG
-SLI
-VV
-V
-Q
-V
-V
-V3
-VV
-V
-V
-V
-V
-VYV
-Z
-V
-V
-VVJ
-V
-VVV
-V
-V
-S
-V
-VV
-VVV
-I
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-I
-V
-V5
-I
-VGG
-S
-F
-1
-AJZ
-Ê5F
-GEV
-V
-V
-V1
-V
-Q
-V
-V
-VU
-VV
-V
-VV
-A
-V
-V
-3
-2
-VÎ
-Î
-VÏV
-V
-V
-1
-INÎÂ
-T
-FÃË
-FË
-É
-EÎFÈC
-VBÎÏE
-L
-ÀRÎ
-9E
-Î
-V
-V
-V
-V
-V
-PIVV
-FW
-V
-Î
-2
-ÎV
-J2
-V
-1V
-V6
-S3
-GG
-FG
-S
-R
-V
-AV
-U
-V
-1
-VG
-V
-V
-V
-VV
-5
-G
-V
-V
-VV
-V
-VV
-754
-VV
-J
-V
-V
-V
-3
-V
-G
-V
-V
-J
-V
-V
-V
-L
-Î
-V9
-V
-V
-R
-IL
-FL
-V
-Q
-V
-A
-V
-WY
-V
-V
-VR
-V
-21V
-V
-V
-V
-5Â
-V
-5
-V
-IV
-VVZ
-VV
-I
-1
-Ï
-GÏ
-V
-V
-V
-V
-VV1
-V
-V
-5
-V
-VV
-VV
-Q
-V
-VVVÇ
-V
-V
-VVV
-V
-V
-VV
-V
-V
-VV
-V
-V
-V
-VV
-S
-VV
-V
-V
-V
-VV
-V
-VV
-V
-V
-Ü
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-VV
-V
-VVVV
-V
-VVV
-V
-V
-VV
-VVV
-V
-V
-VVPV
-Z
-ÀVV
-V
-VGVV
-RV
-VV5
-V
-V
-V
-VLV
-V
-1
-V
-V
-F
-1
-V
-V
-V
-VVV
-V
-I
-JVJ
-1MV
-VVV
-V
-VV
-VR
-VV
-FN
-TV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-1
-VV
-V
-VVG
-VV
-V
-2
-V
-V
-VV
-WÂG
-S
-J
-FXF
-QG
-V
-V
-Ç
-VV
-LAJ
-VG
-VV
-V
-V
-VG
-VV
-5
-V
-V
-L
-V
-4
-VVVV
-Y
-V
-1
-VVVG
-V
-R
-V
-G
-S
-5
-Î
-V
-V
-VV
-VV
-V
-A
-É
-V
-V
-VV
-Î
-I
-V
-V
-V
-5
-VR
-VV
-RÎ
-V
-V
-GM
-VU
-J
-V
-VVV
-Â
-V
-5
-V
-V5
-V
-V
-V
-VÎV1VV
-VVV
-VV
-VÎ
-Z
-V
-VF
-PV
-V
-V
-VI
-VV
-V
-Ï
-V
-TJ
-1VV
-VWVV
-Ï
-GV
-V
-ËA
-V
-PLV
-V
-V
-ÏV
-V
-V
-V
-V
-V
-2
-2V4
-Ã
-V
-V
-V
-V
-G
-LÏ
-V
-VVV
-I
-R
-VGG
-J
-V
-VV
-V
-J
-1
-V
-V
-2
-VV
-4
-3
-V
-MVC
-VVVV
-GM
-V
-3L
-VV
-V
-1V
-VF
-V
-V
-7V
-V
-R
-VS
-Y
-VVVV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VVCVVV
-VVV
-V
-I
-VV
-VVVV
-V
-V
-V
-MWA
-VV
-V
-2VV
-V
-VV
-V
-V
-FV
-V
-Z
-I
-WVVR
-SVV
-4
-V
-V
-VVV
-V
-VV
-V
-VVVV
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-J
-VVW
-4
-V
-1
-V
-GG
-Y
-V
-V
-S
-V
-5V
-V
-G
-V
-R
-V4
-L
-A
-X
-JV
-V
-GG
-FZ
-V
-V
-MG
-VX
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VV
-ÏVV
-E
-VY
-1V
-V
-ËZ
-ÈLWV
-VV
-1J
-VVVV
-VV
-VVV
-VVV
-MAVV
-V
-V
-VV
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VVV
-V
-V
-2
-VV
-1
-V
-5
-5
-VV
-3
-VV
-VV
-V
-VV
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VI
-V
-Î
-V
-V
-VR
-VV
-A
-V
-V
-0
-VVVV
-VV
-V
-ZA
-V
-VV
-I
-Z5
-X1ÀV
-V
-VV
-V
-ÎË
-V
-2
-AM
-QV
-V
-V
-V
-VL
-1
-V
-S
-B
-V
-V
-U
-P
-IV
-V
-IYG
-V
-V
-RVV
-V
-V
-V
-4
-VV
-V
-V
-V
-4
-V
-VV
-4
-VV
-VV
-VJ
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VW
-A
-4
-1V
-V
-R
-V
-VV
-V
-V
-V
-Ç
-V
-V
-V
-V
-4J
-FI
-IVV
-W
-ÏV
-VE
-Ï
-Ï
-V
-V
-M
-VU
-VV
-V
-V
-R
-V
-V
-W
-G
-V
-V
-GI
-IK
-ÇAN
-JZI
-V
-V
-5
-V1
-V
-E2Â
-V
-V
-V
-V
-V
-V
-VVLQ
-V
-I
-5
-2
-Z
-VW
-V
-QÈ
-2
-V
-Z
-W
-V
-ÂVV
-1V
-AÎ
-Ï
-ÀÉVV
-ÉFÉ
-VS
-RL
-V
-V
-1
-V
-V
-V
-V
-Ï4V
-VU
-VM
-V
-9VV
-VJ
-Î
-Â
-V
-5VZÎXËÉIV
-G
-ËJ
-2V
-V
-1V
-V
-V
-V
-V
-L
-V
-G
-D
-VV
-V
-2
-V
-VV
-V
-VVV
-V
-V
-V
-V
-V
-VU
-IV
-I
-VV
-VQE
-V
-VF
-VÉV
-VVVIA
-VV
-V
-V
-V
-VV
-RW
-X
-PREMIÈRE
-PARTIE
-NPAGE
-LA
-PNÉMCN
-DE
-ZRMMNOUSMM
+TABLE
+TITRE
-D1SC
-0URS
+DISCOURS
+PAGE
-U
-DRE
+TABLE
+TITRE
+DES
-TRANSFORMATISNS
+TRANSFORMATIONS
+PAGE
-VV
-IL
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-1LÀ1TLÈT6
-MOHDB
+L
+ARRIÈRE
+MONDE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-JOÎES
-121
+JOIES
+ET
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-CRLMINEL
+CRIMINEL
+PAGE
-VLV
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-DESVPRÉDÎCATEURS
+TABLE
+TITRE
+DES
+PRÉDICATEURS
+PAGE
-V
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-5DE
+TABLE
+TITRE
+DE
+PAGE
-E
-Q1
+TABLE
+TITRE
-655
-7
+PAGE
+65
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-1
-1
-Ï
-1P
-DE1
+TABLE
+TITRE
+DE
+L
+PAGE
-6É
-L1H
-BULL
-R
-R
-D
+TABLE
+TITRE
+MILLE
+ET
+UN
+BUT
+PAGE
+75
+TABLE
+TITRE
-Ã79
-1
-1
-EN
-V5
-ÎE
+PAGE
+79
+TABLE
+TITRE
+LA
+VOIE
-05555555
+CRÉATEUR
+PAGE
+82
+TABLE
+TITRE
-ÎRÎEILLE
+VIEILLE
-IL
+PAGE
+86
+TABLE
+TITRE
-PMD1
-É11I
-E
+MORSURE
-VIPËRE
+VIPÈRE
+PAGE
-7
-DEL1
-EN
-ANT
+TABLE
+TITRE
+DE
+L
+ENFANT
-M5
-RI5G5
-L
-Ã
+MARIAGE
+PAGE
-A
-L
-1
-DC
+TABLE
+TITRE
+DE
+LA
+LIBRE
+MORT
+PAGE
+96
+TABLE
+TITRE
+DE
-11155
-MM
-96P
-DE
-12
-VE1
-TURQUI
+VERTU
+QUI
+PAGE
-EEA
-É
-R
-1
-INILLP
-P1
-DEUMEME
-L
-ARTIE
-EDLM
-1
-1
-E5
-5G
-5
-5IIE
-Q
-Ï
-BÎÈÂHEM5U555
-Q
-5
-J
-2
-S1
-7
-1
-G
-7
-1
-Ï
-II
-É
-É
-TLL
-Ã
-11
-1
-È
-51
-S
-1
-11
-1
-1
-11
-R
-1
-1
-I
-755
-Y
-7
-JIÎ
-I
-È
-Ã
-Î
-IL
-1
-1
-1
-1
-E
+109
+TABLE
+TITRE
+SUR
+LES
+ÎLES
+BIENHEUREUSES
+PAGE
+113
-Q
-Ã
-ÏL
-SI
-G
-472
+TABLE
+TITRE
-COMPATISSZMTS
+COMPATISSANTS
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-CMIUE
-A
+CANAILLE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-IL
+TABLE
+TITRE
-S
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-Y
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-J
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-4
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-6
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-D
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-À
+TABLE
+TITRE
-EVÉNEMENTS
+ÉVÉNEMENTS
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-1
-94
-V
-L
+PAGE
+194
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-E
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-LU
-A
-TR01S11
-ME
-PARTIE
-LE
-VOYAGEUR
+TABLE
+TITRE
-Q
+PAGE
-Î
-NE
-1A
+TABLE
+TITRE
+DE
+LA
-11M10MIM
+INVOLONTAIRE
+PAGE
-A
-ÃIÀVANT
+TABLE
+TITRE
+AVANT
-4
+PAGE
-1
-I
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-7
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-V
-Y
-L
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-L
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-6
-Q
+PAGE
-1
+TABLE
+TITRE
-J
+PAGE
-FIL
+TABLE
+TITRE
-T
+PAGE
-R
+TABLE
+TITRE
-L
-Y
+PAGE
-1DU
+TABLE
+TITRE
+DU
-I
-1
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-À
-Î1
-6
+AUTRE
-4
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-Î
-H
-WI
-4
+PAGE
-1
-2
-LALAL
-I
-U
-1
-Q
-I
-IL
-W
-Î
-Ï
-G
-ÏÎ
-478
-V
-A
-R
-L
-QUATRIEME
-ET
-DERNIÈRE
-PARTIE
-PAGE
-L
-OH
-1
-ANDE
-DU
-MIEL
-V
-U
+TABLE
+TITRE
-1
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-R
-3
-49I
-Ã
+PAGE
+349
+TABLE
+TITRE
-ENCHAN
-TEUR
+ENCHANTEUR
+PAGE
-L
-Ã
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-R
+PAGE
+TABLE
+TITRE
-I
-37
+PAGE
+377
+TABLE
+TITRE
-OMBX
-E
+OMBRE
+PAGE
+383
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-I
-7
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-GI
+TABLE
+TITRE
-Ã
-41S
-1
+PAGE
+418
+TABLE
+TITRE
+PAGE
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-FJ
+TABLE
+TITRE
+PAGE
-Q1
+TABLE
+TITRE
-PÀNE
+L
+ÂNE
+PAGE
-4
+TABLE
+TITRE
-IVX
-ESSE
+IVRESSE
+PAGE
-È
-J
-Î
-Ã
+TABLE
+TITRE
-Î
-Î
-Ã
-V
+PAGE
-4
+TABLE
+TITRE
-TÎ
-Ã
-G
+PAGE
-L
-BM
-É
-Y
-4
-É
-5
-GM
-I
-À
-E
-Î
-3
-1
-M
-RÏ
-LF
-3
-5
-2
-Ê
-E
-J
-Z
-ÎI
-ÀË
-Ü
-ZI
-1Î
-É
-Y
-A
-QC
-F
-F
-1
-Î
-I
-SJIÏIIILIÀL
-H
-SI
-V
-4
-È
-O
-I
-3
-I
-JE
-Î
-AU
-4
-4
-Z
-A
-5
-I
-Î
-L
-LL
-ÎÊÎIFIÏÎ
-È
-J
-ÈÉ
-I
-À
-M
-Q
-1
-I
-Î
-A
-I
-1
-T
-F
-I
-AI
-T
-R
-W
-S
-E
-FI
-Ê
-Î
-È
-4
-J
-L
-T
-AGI
-R
-L
-ËÏ
-A
-IÉ
-5M
-Ë
-Î
-J
-R
-R
-É
-S
-R
-I
-S
-L
-I
-S
-S
-S
-Î
-L
-Î
-T
-L
-Ã
-V
-E
-GNÃ
-IJ
-I
-IL
-Ï
-L
-L
-P
-I
-4
-Q
-I
-IIL
-ÃI
-ILR
-Ï
-ÈI
-AI
-4
-IÏ
-È
-L
-VPR
-I
-R
-1
-L
-À
-V
-Ã
-Ã
-4
-ÃÎ
-I
-I
-L
-AW
-V
-R
-WC
-P
-I
-J
-I
-ER
-M
-LL
-C
-Ë
-Î
-1
-Ã
-3
-R
-Ï
-5
-JE
-G
-1
-J
-I
-2
-G
-3
-Ë
-ÏÎ
-Â
-F
-ÇWW1I
-G
-Â
-E
-4
-R
-M
-MY
-WÇ
-CRS
-2
-A
-GA
-GG
-F
-3
-E
-Î
-Z
-IÎ
-S
-Ë
-L
-WF
-5
-2
-Y
-Q
-1
-F
-Ü
-3
-EÏ
-1
-1
-RX
-JR
-FR
-Î
-FÉ
-21
-Ï
-I
-R
-R
-È
-L
-KR
-1
-Â
-1
-A
-Z
-M
-Â
-4
-Î
-L
-I
-ÎA
-I
-Î
-Î
-ËÎIFÂÎZÏIÏ
-IÈI
-ÎA
-R
-ZGGW
-W
-C
-XX
-ZM
-WW
-1
-Î
-I
-Ï
-M
-Z
-T
-U
-L
-ÎÏ
-Ï
-N
-7
-ÏM
-É
-F
-Z
-1
-9
-G
-Q
-É
-M
-W
-NR
-Ü
-Q
-R
-R
-4
-4
-Q
-RR
-W
-1
-Ï
-IF
-2
-SIÎ
-2
-L
-ÏË
-IA
-Ï1Ë
-1ÏY
-Ë
-1
-L
-È
-GL
-3
-5
-1
-2
-3
-I
-Ï
-SÂ
-5
-Î
-I
-Ë
-A
-ZB
-R
-Î
-R
-LV
-Î
-Y
-YG
-15
-É
-GS
-ÏÏÎ
-Î
-È
-J
-Ã
-ÉÉ
-I
-VLQ
-LË
-2
-JJ
-Ï
-F
-W
-JIK
-2L
-S2
-1MP1
-IMER
-G
+IMPRIMER
-ER
-MXL
-HAUT
+MIL
+HUIT
-VMG1
-D1X
+VINGT
+DIX
-FJGÂL
-1
-1
-NAUMAUN
-À
-LEUPMG
-G
-ART
-A
-Y
-4
-13
-I
-L
-Î
-ÉGÃÎÉ
-W
-F
-Ã
-ÃÎÃ
-Î
-WI
-1
-1Ë
-F
-2
-L
-I
-Ï
-S
-J
-È
-Â
-Ë
-1
-L
-ÃI
-ËÃQ
-ÃÉÂÎ
-ICÉ
-1
-4
-3
-Z
-1
-I
-24
-J
-ÎL
-1
-I
-Ï
-À
-ÂGÂG
-I
-L
-J
-S
-1S
-ÏQ
-J
-VVË
-L3
-Î
-5
-V
-L
-V
-Y
-2
-Ü
-IMÏ
-Â
-ÎK
+NAUMANN
-R
-ÏJAJ
-EST
-ÎNJ
-I
-III
-G
-JÏ
-L
-Î
-Ë
-J
-I
-L
-2
-1
-VL
-V
-RW
-Y
-Z
-FF
-Î
-J
-F
-VÃT
-RÎ
-II
-UI
-H
-Ï
-L
-I
-Ë2F
-Â4
-A
-5
-GÀ
-ÎÎ
-ZA
-Z
-4
-S
-ËXËZR
-III
-S
-LGËËÀ
-J
-G
-GGGYW
-WÎ
-1
-W
-2
-AË
-I
-S
-Ë
-F
-Ï
-R
-2
-7A
-É
-È
-A
-ÎÈWYZÏ
-III
-R
-F5
-3
-5
-ES
-G
-J
-223
-ËFÎ
-IÎ
-S
-R
-1
-1
-S2
-J
-É2
-L
-R
-L
-J
-C
-K
-J
-X
-F
-J
-JGM
-R
-Î
-GUST
-V
-V
-J
-ÜV
-A
-FL
-KK
-Y
-G
-EGO
-LA
-7
-Y
-1
-V
-A
-A
-I
-I
-G
-W
-F
-X
-5
-Ë
-Î
-J
-9
-2
-MG
-5
-5G
-J
-Q
-3Î
-1
-I
-QÀ
-GG
-9
-TU
-I
-P
-GAL
-J
-WKS
-AG
-J
-J
-5
-R
-T
-Q
-Ã
-KW
-V
-Î
-M
-S
-I
-Â
-V
-Î
-J
-1
-IGN
-E
-EG
-C
-Î
-Y
-L
-F
-L
-HL
-VZRIIZÏI
-S
-SA
-I
-Ï
-M
-S
-ËÎ
-Z
-ÀÂÎUN
-WA
-S
-R
-J
-1
-T
-VI
-È
-MY
-ZG
-N
-GG
-M
-1
-W
-RW
-G
-R
-R
-X
-Î
-2
-2
-Ï
-È
-Z
-EX
-V
-M
-Z
-IF
-I
-L
-AM
-Î
-1
-ËÎ1
-SA
-Z
-ÉÎZM
-Î
-JV
-W
-J2
-V
-S
-I
-RN
-A
-U
-N
-1Î
-É
-L
-É
-É
-S
-I
-Ë
-É
-U
-5
-ËÏÏ
-9
-V
-G
-Ï
-ÉÎ
-4
-A
-Q
-R
+LEIPZIG
-L
-ÂGE
+PAGE
-II
+D
-LI
+H
-LX
+H
-F
-JÏ
-ET
-Z
-CL
+D
-LI
+H
-MG
-G
-FT
-13T
-T
-LI
+136
-Î
-J
-CS
-CL
+D
-À
-12
-1
-T
-J
-R
-É
-L
-ÂGE
+PAGE
+LIGNE
+LIGNE
-21
+213
+LIGNE
-ÃÃ
-ÃÃ
-1
-ÃÃ
-GMS
-MS
-MM
+213
+LIGNE
+11
+D
+H
+DÉJÀ
+GRAVIS
+233
+LIGNE
+15
+D
+B
+MAIS
+MOI
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
-RL
-H
+D
+LIGNE
+LIGNE
-77
-ÂGG
-2
-È
-YMB
-1Â911
-E
+268
+LIGNE
+8
+D
+H
+SYMBOLIQUE
+269
+LIGNE
+4
+D
+H
+JE
-E
+ÔTE
+LIGNE
-CL
+D
-JV
+LIGNE
-XL
+D
+LIGNE
+LIGNE
-CL
+D
+LIGNE
-CL
+D
+LIGNE
+LIGNE
-HAI
-PERSUAADIE
-4
+T
+AI
+PERSUADIE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
-CL
+D
+LIGNE
-Ã
-1
-1
+LIGNE
-Ã
-ES
+D
+B
+EST
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
+LIGNE
-S
+LIGNE
+8
-LI
-NIA
+H
+M
+A
+LIGNE
+LIGNE
-1
+LIGNE
-1
-1OBLES
-ME1
-1SONGES
+NOBLES
+MENSONGES
+LIGNE
-1
-1
-1
-1
-11
-1
-6
-ÃÃ
-147
-Ã
-9
-1
-1
-ZE
+D
+H
+DE
+L
+ARBRE
+447
+LIGNE
+3
+D
+H
-1
+VAUT
-61
-9
-6
+PEINE
+LIGNE
-È
-È
-1
-Î
+LIGNE
-1
-1
-AZ
-9
-6
+D
+H
+ÊTRE
-1
-Ü
+LIGNE
+3
+D
-Ï
-1
-P
-Ï
-1
-1
+L
+APPEL
-Î
+LIGNE
-CL
+D
-ÉÎ
+LIGNE
-PORIGÎNAL
-1
-1
-9
-1
-1
-1
-ÉÉ
-1
-1
-Î
-7
-1
-À
-9
-Z
-LIQ
-I
+ORIGINAL
-OEUVRES
+À
+LA
+MÊME
+LIBRAIRIE
+ŒUVRES
-FREDERIC
+FRÉDÉRIC
-MREC
-1
-10X
+DIRECTION
-E
-C
-H
-ENRI
+HENRI
+TABLE
+TITRE
-GZ
-LA
+ET
+LE
-VVETSC01
-F
+WEISCOPF
-AM
-Q
+ART
+PAGE
-AZ7ZSZ
-PAR
-IZZ
-ZTL7
-L
-0ILSZ
-L
-6Z
+TABLE
+TITRE
+AINSI
+PARLAIT
+ZARATHOUSTRA
-HENR1
-AT
-BTA
-M
-T
+HENRI
+ALBERT
+PAGE
+1
-PARAITRE
-PROCHAINEMEIVT
-L
-J
+PARAÎTRE
+PROCHAINEMENT
+TABLE
+TITRE
-IKTIÔRALE
+MORALE
-GTZOUCTÂS
+GEORGES
-X
+PAGE
+1
+TABLE
+TITRE
-WCZGWZEZJ
+WAGNER
-CIFÉPZASCZZ
-E
+CRÉPUSCULE
-IZIALES
-1
-NIZIZSCÀE
-CAHZZIRE
-M
-AGYZER
+IDOLES
+NIETZSCHE
+CONTRE
+WAGNER
-A7
-EC
-ZRZLVT
-7
-POÉS2
-E
+ANTÉCHRIST
+POÉSIES
-ALBER1
-4
-E
-T
+ALBERT
+PAGE
+1
-BTTÎ
+MERCVRE
-M
-IE
-RC
-WRI
-E
-D
-E
-F
-I
-T
-D
-TN
-V
-T
-FN
-E
-Ï
-FONDA
-AU
+FRANCE
+FONDÉ
+EN
-TG
-SÉG
-Z
-Ç
-PZADEHZE
-JU
-4
-TT
-Ï4È
-È
-4
-PTS
-LTEÉCHAVDÈLI
-VANTË
-QFI
-PARA
-Ï
-TBU
-JA441ËS
-JHOI5
-GRTÀIYGÊIGON
+SÉRIE
+MODERNE
+15
+RVE
+DE
+L
+ÉCHAVDÉ
+PARIS
+PARAÎT
+TOUS
+LES
+MOIS
+EN
+LIVRAISONS
-PZGÇS
-CTTFQRME
+PAGES
+ET
+FORME
+L
+ANNÉE
-4Ï
-4Î
-TG3
-14
-AIINÉC
-4
-IIBITTMES
+VOLUMES
-AVÈC
-TQ1BIGG
-J
-WI
-I
-A
-D
-RÉGI
-ÃCT
-UT
-ÎÈ11
-CHÉÀF
-YALIËÃED
-TVAT
-T
-EÃTÏE
-V
-R
-OTMNS
-1
-9UVELLOS
-CONTQS
-P0ËGÉÉ
-4TH
-ÃÉIÉ
+AVEC
+TABLES
+RÉDACTEUR
+EN
+CHEF
+ALFRED
+VALLETTE
+ROMANS
+NOUVELLES
+CONTES
+POÈMES
+THÉÂTRE
-M
-I
-I
+ÉTUDES
+CRITIQUES
+TRADUCIONS
+AUTOGRAPHES
+PORTRAITS
+DESSINS
-D
-GRÎÜ
-W
-SÎ2
-T5ÈÊÜ
-Î
-C
-D
-É
-È0
-1F
-PH
-F
-P01
-H
-À
-ÎTS
-DÔGSÎNÀÊÎBT
-VÎG
-NOTTES
+VIGNETTES
-I
-I
-I
-ÎT
-D
-R
-4
-J
-H
-L
-4
-AI
-T
-QF
-L
-W
-4
-M4
-IÎ
-Ï
-À
-4
-R
-X
-T
+PRIX
-AS
-4
-ÉÏLYÇCLT
+FRANCE
-FFL
-34
-2
-R
-IZ5
-C
-C
-Q
-Ã
-S5
-RPR
-IQÈ
-AIBONNEMENT
-TI
-4FRAI
-C
-4E
-C
-SRMUCANN
-U
-ÂÀI
-L
-ÈM
-4
-I
-Ã
-ZU
-UU
-AN
-S
-24
+ÉTRANGER
+2
-S
-X
-MO
-S
-1
-11
-1
-SIX
-MOIS
-13
-A
-4
-4
-TP4TS44
-UFTOTS
-4
-1
-64
-TROIS
-MOIS
-7
-ÃJZÏG
+25
+ABONNEMENT
-ABOUNC
+ABONNE
-FRASÎV
+FRAIS
-Ã
-4
-4
-IUIP
-0
-RMMUNRIA
-55
-UZEDE
-SGLUE
-PARIS
-4
-P
-A
-Î
-IL
-D
-I
-T
-RÎ
-4
-J
-41
-1
-T
-J
-MF
-L
-WE
-A
-M
-WAM
-ÎËÀÂ
-2
-Î
-2ÂF
-É1
-Ï
-Â
-I
-Î
-29
-IR
-Î
-SÈ
-5
-3
-É
-GW
-L
-ÏÈ1
-WW
-1
-C
-Ù
-1É
-F
-W1
-ËXE
-1Â
-FF
-FËÎ
-X
-À
-ÉM
-Y
-F
-4EÎ
-V
-J
-R
-3AËSE
-S
-I
-3
-R
-W
-R
-1
-L
-A
-S
-W
-M
-V
-Y
-Ù
-KM
-UN
-1
-W
-G
-A
-F
-IM
-E
-R
-R
-Z
-WI
-1
-2
-W
-Z
-É
-1
-5
-V
-W
-Î
-9
-G
-WI
-WX1
-2
-A
-R4
-2
-M
-W
-Î
-SL
-G
-I
-Ï
-4
-R1
-F
-É
-Î
-V
-Ï
-W
-1
-V
-Î
-P
-F
-ÎË
-KÏ
-M
-2
-31
-ÈL
-RÏ
-Ë6
-A
-I
-L
-Y
-1
-E
-W
-1
-1
-I
-M
-ÀÀ
-1
-5
-F
-5
-Î
-ËÏWÏ
-Ë
-E
-ÉZ
-2
-E
-JSÂAËLA
-ËKAGZISÉ3
-Î
-I
-1
-A
-I
-A
-X
-M
-5
-Î
-ÎË
-X
-GL
-R
-GÎ
-Î
-2
-F
-Ë
-I
-L
-I
-Ï
-2
-Ï
-3112
-VE
-E
-2
-LS
-ËI
-Î
-JF
-ZÀ
-I
-LÏ
-Ê
-L
-G
-Q
-ËJÎ
-VF
-É
-F5Ï
-É
-Ã
-ÉIÉ
-GÏIIÎ
-L
-ÉÂ
-ÃÃ
-J
-R
-ÀÀ
-QËÎZIÎ
-E
-R
-ÉÜËÎF
-EË
-ÎA
-AM
-T
-T
-1
-2
-M
-1
-Ï
-Ï
-WT
-J
-GS
-3
-W
-5
-25
-T
-AY
-G
-À
-X
-W
-5
-T
-Î
-FÉË
-EÏ1
-V
-Ï
-Ï
-4T
-Z
-J2
-5
-GW
-E
-Z
-WA
-2
-I
-AW
-4
-KK
-1
-SI
-KG
-W
-I
-GG
-RL24
-IJ
-J
-4
-1
-S
-M
-A
-1
-J
-Y
-Ç
-Z
-É
-W
-W
-3
-M
-Z
-2
-1
-IË
-1
-E
-SW
-A
-Â
-Î
-S
-3
-Y
-A
-W
-A
-S
-MM
-Ã
-ËÎ
-1
-F
-Q
-FG
-2
-G
-É
-Î
-IL
-Î
-À
-2
-FIST
-Ï
-Ï
-Î
-RZZSV
-FX
-F
-WSIR
-Ê
-Ë
-Î
-ËÎÎÈ
-ÈV
-TM
-4
-É
-È
-Ã
-Ã
-ET
-J
-Î
-IL
-W
-AD
-O
-TR
-UCTWN
-FRANÇMNC
+TRADUCTION
+FRANÇAISE
-EZWRCS
+ŒUVRES
-FREDEMC
-NMWZSCXM
-PU
-LXÉE
+FRÉDÉRIC
+NIETZSCHE
+PUBLIÉE
-DXRECTMN
+DIRECTION
-Î
-L
-ÏX
-J
-Ï
-Z
-T
-EI
-3Î
-C
-R
-J
-NŒCTZSCHE
-ARCHW
+NIETZSCHE
+ARCHIV
-WEXMAR
-AVÀÀR
-Î
-Î
-AH
-A
-È
-PLV
-7V
-À
-IJË
-Z5
-I
-X
-R
-4
-I
-L
-X
-ÈL
-M
-M
-1
-NJ
-1
-Î
-1
-È
-1
-SS
-ZJ
-4
-Ë
-2
-Î
-1ÀÏMA
-G
-Z
-G
-2
-ËSFÎÂ
-T
-Z
-LÈT
-Â
-ÎE
-Ï
-J
-4
-HM
-1
-1
-ME
-GÉ
-G
-È
-GA
-Z
-F
-4
-1
-J
-4
-À
-2
-WU
-2
-K
-X
-WI
-E
-ÎÎÏ
-Î
-ÈÈ
-QÀ
-L
-F
-VI
-ÎTËZÏ
-AR
-2Ï
-Œ
-1
-2
-1
-Ë
-J
-S
-J
-F
-2
-9
-Z
-R
-L
-E
-Ê
-T
-VI
-T
-7L
-FÈ
-G
-YÎ
-Z
-R
-R
-I
-J
-T
-Ï
-È
-Ü
-ÏÉ
-I
-Ë2
-LÏ
-TÉ
-ÈIFÏN
-GF
-IÎ
-ÎÎ
-ËÎ
-2MLZ
-Ü
-Î
-L
-Ã
-RA
-G
-L
-EL
-3
-I
-ÏG
-J
-M4
-J
-É
-Â
-T
-G
-J
-1
-S
-Î1
-É
-L
-V
-V
-GR
-Y
-R
-ÀI
-1
-Ë
-A
-A
-1
-G
-T
-R
-Q
-RT
-È
-1
-A
-Ã
-I
-I
-I
-QI
-Z
-Ï
-F
-FW
-C1S
-3
-F
-2
-1
-S
-I
-WÊ
-JÎ
-LXZT
-Q
-R
-R
-5
-G
-11
-5
-9
-52Ï
-L
-F
-P
-È
-2
-Î2
-1
-5
-2
-15
-4
-W
-5
-T
-AI
-F
-R
-VL
-V
-1
-1
-J
-R
-A
-QI
-II
-Ç
-J
-V
-É
-Y
-TT
-Î
-Î
-Î
-Î
-Z
-J
-S
-Ë
-I
-2
-J
-J
-2
-LG
-L
-Ï
-2A
-R
-T
-R
-1T
-T
-Î
-Ë
-SS
-G
-3
-Z
-FÎT
-ÃZ
-2
-Ë21
-V
-Q
-4
-J
-Î
-I
-1
-55
-5
-7
-QQ
-E
-JJ
-I
-Î
-A
-N
-1
-1
-W
-Q
-Î
-XÊNGÎ
-LT
-ÂGE
-QQ
-Î
-J
-1
-3
-S
-5
-G
-V
-1AT
-XY
-Ë1
-Î
-GS
-ECI
-G
-1
-DLA
-W
-L
-L
-HE
-FR
-1
-F
-J
-II
-WA
-A
-1S1
-IJ
-MÉ
-S
-L
-A
-L
-Î5E
-5Ï
-Ç
-SA
-7
-SI
-SC
-T
-EJ
-JJ
-J
-2
-1
-E
-G
-4
-E
-4
-G
-5
-MG
-L
-L
-5
-G
-4
-T
-L
-L
-A
-G
-1
-MY
-G
-Ï
-ÎF
-F
-ÃE
-Q
-G
-I
-ER
-A
-ÊÎ
-ÉGÏ
-É
-Q
-Î
-12Ë
-ÎÉ
-ÏÀÎ
-ÉÃ
-ÈÏ
-À
-QT
-2
-È
-I
-Î
-E
-VF
-LÃ
-Î
-Î
-L
-F
-1
-1
-Ï
-1
-Î
-R
-F
-I
-T
-Ï
-SI
-Î
-I
-L
-2
-Ï
-JLB
-Ë
-Â
-I
-U
-1
-RW
-GZ
-Ã
-ÂÉ
-2
-Â
-Ï
-2
-I
-L
-I
-1
-3
-EM
-IW
-Î2
-FR
-È
-I
-3
-3
-1
-É
-ÃJIIÎ
-Ï
-RG
-Î
-AW
-4
-1
-W
-G
-V
-X
-G
-ÇVJÎÏ
-CH
-1
-I
-Q
-G
-É
-Î
-1
-2
-N
-ËJ
-I
-7È5
-R
-1
-J
-3V
-Y
-3
-GS
-ZÎSÎWI
-R
-Î4E
-ZJ
-1
-2
-UÈ
-ZÉ
-Î
-E
-W
-Ü
-É
-ÎÏ
-5
-Ë
-T
-C
-À
-S
-J
-GGËÀIV
-Î
-ÎÎÎW
-É
-GQ
-ÇÀ
-Ï
-GZÇI
-FI
-A
-SF
-IL
-Î
-JPÎÎ
-3
-L
-Ã
-W
-L
-M
-3ÜÎ
-ÎZ
-F
-7
-È
-3
-RI
-E
-IG
-FF
-G
-W
-Z
-MX
-J
-Z
-Y
-2
-5
-Î
-G
-V
-Ë
-Ê
-Ï
-E
-J
-Y
-Ï
-1FË
-IMG
-S
-Z
-L
-Ë
-A
-R
-J
-ÉIZ
-R
-X
-5
-1
-7
-2
-E
-5
-I
-1
-L
-2
-1
-3
-IÎ
-T
-Î
-2F
-AIX
-W1
-S
-WR
-Î
-Î
-5
-X
-S
-J
-Î
-W
-2L
-FM
-2
-M
-1
-Y
-A
-U
-J
-4
-ÀGR
-7Ï
-É
-X
-È
-I
-W9SE
-À
-I
-Â
-Ë
-Î
-4E
-P4ÜZ
-Ï
-1
-A
-IÏ
-7
-V
-Ü
-G
-3
-S
-E
-I
-ÊÎ
-I
-Z
-ÏËÎG
-FF2
-Q
-ÉÏ
-Î
-Î
-I
-Q
-Î
-5Ã
-ÃÈ
-É
-Ã
-IÏGAÎÏÈIÏÎËË
-RÎJ
-Î
-E
-É
-À
-Ã
-È
-LTWÏI
-1
-L
-MG
-AH
-Z
-JR
-2
-UX
-Y
-J
-7
-A
-ZZ
-R
-WA
-F
-1
-4
-1
-U
-4
-A
-4
-W
-4
-3
-C
-N
-7
-G
-LM
-1
-VW
-Y
-MV
-UN
-Z
-W
-V
-TY
-ÎÉ
-FF
-I
-M
-T
-GA
-ÏGÎ
-R
-M
-SÏ
-É
-P
-1
-F
-Ã
-G
-Q
+WEIMAR
-J
-1
-AZ
-ZA
-Ç
-L
-F
-L
-R
-Q
-L
-L
-L
-U
-WG
-S
-I
-I
-LI
-U
-FM4
-CWÏ
-R
-ZG
-5
-S
-WÎ
-Ë
-Ë
-É
-2
-SR
-W
-N
-I
-1
-A
-L
-L
-SL
-Ë
-L
-Î
-L
-L
-L
-IM
-L
-Y
-IR
-1
-À
-L
-L
-LM
-L
-Î
-S
-SG
-L
-Œ
-G
-M
-FM
-3
-1
-WW
-ZWL
-R
-1
-EÏ
-F
-TÊ
-2L
-GY
-ÏIGÂZ
-GGGÎGÀ
-2
-J
-A
-E
-1
-L
-RA
-F
-YF
-L
-X
-GR
-IL
-I
-ËS
-5
-V
-IG
-G
-1
-TE
-42
-2Ü
-1
-5
-RZ
-Ê
-2
-Ï
-X
-GGG
-Z
-G
-TÏLÎG
-SW
-T
-34
-R
-F
-R
-Ï
-V
-ÏI
-LM
-1
-3
-E
-L
-E
-Ë
-Z
-4
-G
-I
-L
-ÎÀ
-G
-A
-I
-X
-I
-R
-JI
-Z
-1
-I
-UG
-Ï
-Ï
-LEWÀÂ
-Ç
-VR
-Ï
-L
-2
-Î
-S
-A
-L
-5
-7
-L
-5
-W
-9
-È
-PIA
-G
-2
-L
-L
-A
-E
-WW
-R
-V
-T
-Î
-AÏE
-TR
-9
-Î
-Î
-4
-Î
-F
-L
-W
-X
-4
-SAI
-YI
-A
-I
-L
-1
-II
-N
-L
-L
-1
-1
-I
-ÀM
-Â
-2
-WÈ1
-É
-L
-I
-I
-1
-I
-L
-L
-C
-XL
-1
-NÀ
-II
-I
-4
-R
-I
-G
-GSM
-GS
-L
-L
-MQ
-4
-J
-GF
-1
-Î
-E
-Î
-L
-2
-G
-1
-I
-ÎË
-I
-Z
-I
-Î
-ËÏ
-ŒZÎÎÎÛ
-IJÊ
-L
-X
-Z
-FÉÈ
-ÃL
-J
-Î
-Z
-L
-I
-L
-X2
-L
-L
-GT
-555
-ÃZJ
-É
-R
-5
-I
-S
-XR
-G
-J
-L
-LL
-À
-J
-GP
-E
-UVRE
-S
-Î
-L
-Î
-J
-Ï
-L
-ÂÉ
-Ã
-A
-L
-Î
-AH
-I
-I
-L
-Y
-L
-L
-9
-1
-M
-E
-L1
+ŒUVRES
-S
-ÜÂÎ
-Ë3Ã
-J3
-L
-1
-4
-G
-A
-I
-L
-I
-ÎÎ
-Z
-A
-5
-VX
-J7
-F
-G
-É
-I
-I1
-L
-ÉÉÉSS
-L
-LL
-È
-T
-Î
-É
-2
-Î
-L
-I
-L
-1
-L
-T
-M
-Ï
-N
-S
-FÎÏ
-I
-L
-L
-È
-Ï
-Ã
-WËÂEÏ
-I
-I
-I
-WI
-GW
-NG
-S
-2
-L
-S
-A
-R
-PI
-G
-L
-1
-5
-ME
-L
-I
-LX
-N
-IÊE
-2
-2
-4
-3
-I
-I
-LIIE
-LŒ
-LW
-K
-LÃ
-LW
-J
-Î
-ÃÂ
-ÀÀÎ
-È
-W
-P
-L
-À
-L
-Ã
-2Ï
-K
-R
-W
-Ë
-U
-ÎF
-Z
-Î
-32
-A
-ÀZ2
-5
-1Î
-T
-Î
-É
-Ã
-X
-Ï
-J
-Y
-1
-3
-L
-15
-A
-LT
-4
-M
-ÎÎE
-3
-Ã
-I
-SI
-1
-R
-LV
-É
-Ë
-I
-1
-J
-I
-L
-L
-A
-RI
-G
-EQ
-L
-F
-Q
-1
-L
-ÎÀ
-3A
-F
-GÀ
-IX
-AI
-WIZ
-A
-I
-C
-É
-Ã
-ÉÀ
-I
-W
-R
-I
-I
-Ï
-2
-V
-FI
-91
-ÎRX
-I2
-S
-7
-W
-1
-R
-L
-J
-J
-I
-I
-G
-V
-Y
-L
-Y
-1
-GP
-Z
-Î
-Î
-Î
-6
-2
-Ë
-W
-Z
-L
-Ë
-ÏÈZ
-Ë
-ÊÊ
-ÎÃÎ
-Î
-1
-ÀÀ
-L
-ÎÎÎÎ
-L
-ET
-I
-F
-IL
-È
-É
-J
-1
-L
-L
-WW
-1A
-J
-A
-2L
-J
-L
-M
-Î
-Ï
-L
-RW
-S
-FIËWÈ
-T
-T
-L
-LI
-L
-Z
-L
-Î
-V
-ÎÏ
-2
-5
-I
-I
-M
-LL
-I
-ÎË
-5
-É
-H
-L
-L
-4
-LL
-LL
-À
-L
-I
-L
-LR
-I
-I
-I
-L
-LUIS
-G
-Z
-I
-L
-LI
-L
-A
-AW
-Î
-G
-4
-A
-L
-Ï
-LWG
-1
-J
-Î
-G
-ÎÏ15
-I
-R
-ÏÃ
-2
-I
-L
-LBÏ
-W
-T
-IN
-I
-A
-Ç
-É
-G
-W17C
-L
-1X
-S
-1
-Î
-Î
-1
-À
-WAI
-ËIZZCZ
-S
-3
-Î
-J
-WW
-1
-F
-KIF
-4
-WÈ
-LS
-G
-R
-R
-L
-S
-I
-1
-À
-L
-L
-L
-Î
-ÎFS
-Ï
-I
-G1
-ÎÎJJZ
-Ï
-ÎI
-L
-TW1
-L
-LI
-L2
-22
-23
-1
-4
-I
-I
-3
-L
-I
-7
-3
-I
-GAI
-A
-G
-ZI
-RF
-M
-Ï
-LL
-À
-LAW
-SÎ
-X
-T
-Î
-FÎ
-F
-JL
-LW
-I
-5
-1G
-YI
-1
-ËÎ
-Î
-I
-I
-Ï
-S
-É
-Ã
-Ã
-LÈÈÎ1
-L
-L5
-G
-Z
-Ï
-L
-S
-À
-1
-ZLE
-9
-Z
-ÊI
-È
-Î
-LÎ
-AA
-E
-V
-Ï
-Ï
-I
-È
-É
-Â
-W
-L
-L
-2
-Ë
-A
-I
-WM
-I
-L
-X
-W
-Z
-ZZ
-5
-Î
-I
-S
-È
-Î
-ÃÉ
-1
-E3
-F
-1
-L
-ÉË
-Î
-5
-1
-IT
-T
-1
-L
-L
-Î
-2
-VLILX
-Î
-I
-Î
-Î
-ÈÂIÎ
-ËWW
-R
-X
-A
-1
-J
-I
-G
-YR
-ÏÎ
-V
-C
-J
-È
-Y
-A
-Z
-LÈ
-J1
-2
-M
-IZ
-LS
-IGE
-M
-WNGÀ
-L
-3
-L
-Ç
-7
-N
-L
-9
-1
-YS
-5
-L
-V
-XI
-T
-AM
-Z
-ÈÈ
-Y
-2
-Ë
-L
-E
-ZËIÏÏ2
-LSÏ
-F
-L
-A
-Z
-Ï
-W
-Z
-ÎL
-ÏÉÏ
-L
-5LLË
-9
-A
-É
-Î
-LZÏ
-S
-3
-Î
-È
-FJ
-Q
-ÈU
-3
-ÏÈ
-E
-F
-I
-È
-I
-È
-TÉ
-L
-Z
-ÎQ
-2
-W
-É
-J
-ÎÎ
-ÎE
-LF
-W9
-1
-L
-L
-YY
-Ï
-Ï
-2
-3
-3
-ÈÀ
-Z
-1
-5
-JI
-X
-L
-3
-Ë
-ÎE
-ÎXËÎ
-41
-LX
-1
-Â
-QR
-R
-Q
-ÀËÂL2ÏËG
-Î
-G2
-Î
-EW
-ÏÉ
-9
-Ï
-T
-AL
-È
-Z
-ÎM
-Î
-E
-A
-Î
-MAG
-LÎ
-L
-GI
-12À
-Ï
-1
-L
-1
-J
-Î
-2ŒAI
-K
-À
-1
-Î
-ZÎ
-ÏX
-22
-F5
-JKFFJ
-4
-Ê
-ÏQ
-Â
-2LL
-Î
-ÈQ
-L
-É
-GZ
-LL
-L
-M
-L
-L
-Z
-3
-IÏÎËÎ
+FRÉDÉRIC
+NIETZSCHE
-4
-4
-2
-F
-4
-GG
-Œ4
-IZÎ
-455
-SW
-1
-X
-J
-ZZ
-Ï
-W
-V
-E
-4
-4
-R
-4
-A
-44Q
-Î
-À
-JF
-4
-5
-M
-J
-4
-1
-G4
-4
-E
-Î
-I
-GL
-J
-Î
-Ï2
-Z
-Z
-È
-F
-ÉWIË
-Î
-I
-F
-Î
-IGÎ
-Z
-EN
-1
-Z
-1
-4YA
-J
-Ï
-4F
-JI
-Y
-4
-1
-1
-FRÉDÈRIEC
+FRÉDÉRIC
-R
-E
-E
-R
-4
-Ã
-L4
-Q3
-É
-Q
-I
-À4I4
-4
-4
-2
-3
-1
-HTH
-O
-LIS
-L
-ETÉ
-4
-V
-4
-V
-1
-ZÎÂGRÎG
-4
+AINSI
+PARLAIT
+ZARATHOUSTRA
-TOUS
+TOUT
+LE
+MONDE
-POQR
-J
-44
-44
-W4
-R
-T
-L
-4
-4
-Ï
-3
-4
-4
-4
-G
-54
-G
-Ç4
-4N
-G
-Q
-4
-J
-Q
-G
-Î
-C
-4
-X
-ÎIL
-É
-Î
-Î
-4
-Ï
-W
-R
-A
-Ë
-Z
-V
-V
-S
-4
-S
-4
-R
-4
-4
-LÎ
-J4
-F
-L
-E
-4
-4
-4
-4
-4T
-4
-V
-4
-4
-YI
-HFNRI
+HENRI
-L
-E
-1
-4
-4
-4
-4Ï
-JXGUY
-4
-4
-FL
-4
-È44
-RL
-TI1
-G
-J
-SÎ
-W
-4
-JIÎZ
-È
-4
-R
-1
-4
-5
-4
-1
-4
-R
-4
-4
-4
-4
-1
-IÎ
-Ë
-L
-Î
-V
-ZÈLÏÂÉIÏÎ
-F
-ÏÏ
-ÀÎ
-Î
-Ë
-4
-4
-2
-Z12
-4
-4
-7
-3
-4GÇ44
-J
-I
-F
-J
-3
-Ü
-4
-1
-4
-E
-T
-52
-4
-F
-V
-W
-Î
-I
-Î
-I
-4
-Ï3
-Z
-Y
-WË
-A
-Â
-G
-F
-Ç
-WŒ
-R
-L
-4
-55
-1
-P
-EP1
-E
-4
-ËÇS
-E
-45
-G
-Ë
-ËÏ
-G
-1R
-V
-Z
-23
-E
-S
-X
-4
-Ã
-WI
-X
-W
-2Ë
-JÎÉ
-4
-ÃÈ
-X
-E
-AAÏÉ
-ÃÉ
-JA
-NY
-4
-Z
-R
-4
-L
-4
-G
-Ë
-1
-E
-7
-R
-R
-1
-J
-R
-2
-Ï
-É
-Î
-Ï
-W
-Î
-R
-È
-Ï
-1J
-Y
-5
-Z
-R
-4
-4
-T
-G
-115
-J
-3
-ËÂ
-Î
-Î
-W
-Î
-É
-Ï
-F
-4
-44
-4
-4
-4
-4
-44
-4
-2
-VI
-4
-L
-4
-4
-4
-3
-Î
-Î
-IKG5
-S
-W4
-W
-VS
-E
-E
-4
-4
-3
-4
-MU
-4
-3
-S
-2
-YI
-J
-2
-W
-4
-4
-4
-4
-É
-4
-44
-Ã
-2
-Ï
-G
-7G
-Ç4
-1S5
-X
-4
-È
-W
-Î
-Z
-Z
-ÉÀÏ
-ÈJ
-È
-5
-À
-GSGÎFX
-I
-Ï
-4
-M
-S
-M
-1
-F
-M
-MM
-W
-Ï
-W5
-Î
-X
-4
-QÊÎIH
-S
-4
-SAX
-Ï
-5
-Q
-E
-Ë
-Â
-M1
-SA
-Y
-ÈÉÃÉÉÉÃT
-È
-Î
-È
-Î
-È
-ÃÉ
-É
-Ë
-7
-RS
-AË
-É
-Ï
-Î
-I
-Ï
-E
-É
-1
-R
-2Î
-X
-M
-IG
-É
-M
-1
-4
-2
-N
-M
-4
-BÎÉ
-4
-Ã
-4
-A4
-4
-5
-4
-4
-5
-1
-Î
-1
-NÉ
-W
-W
-M
-51
-Î
-ÉÃ
-Î
-RË
-Î
-2
-4
-E
-Ë
-1L
-Z
-T
-4
-Î
-R
-P
-2
-Î
-À4
-4
-R
-I
-Ç
-A
-1
-1
-7
-Ã
-Ã
-G
-Y
-M
-1
-4
-4
-X
-R
-4
-4
-4
-4
-4
-Y
-4
-4
-4
-44
-A
-4
-M4GÎ
-4
-RL4
-4
-4
-L
-GGJ
-4
-4
-4
-Ã
-Ï
-G
-1
-Z
-J
-Ï
-5
-4
-1AG
-4
-Ç
-J
-R
-GÏ
-M
-A
-F
-A
-G
-E
-I
-E
-C
-Ï
-Ê
-Î
-2
-Î
-G
-J
-É
-ÉÀF
-TË
-F
-ÈÎ
-W
-SIM
-4
-CG4
-ZQÏRSG
-G
-ÏË
-4
-Î1
-G
-AF
-FÜ
-Î
-RÏ
-S
-4
-FI
-M
-J
-Q
-W
-KW
-A
-A
-Ï
-4
-R
-Ï
-1
-ÉWGGÎ
-4
-4R
-P
-Î
-ÎLZ
-Ë
-G
-ÇÎ
-5Î
-AÏÂ
-R
-NGGÇML
-F
-4
-IP
-5
-4
-14
-5
-I
-A
-4
-4
-Q4
-J
-1
-2
-Y
-2
-É4
-Ã
-1
-L
-É
-Ï
-L
-4
-M
-1
-5
-4I
-2
-4
-4
-4
-3
-R
-4
-A4
-Z
-4
-4
-Î
-G
-Î
-N
-4
-M
-E
-L
-SÈI
-Ï
-1SI
-4Ï
-1
-I
-WÎ
-À
-LA
-À
-U
-4
-E
-44
-M44
-4
-441
-4
-4
-E
-ML
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-Q
-4
-4
-44
-IL
-4
-4
-4
-N
-4J
-B
-FGÎÜ
-4
-SOCJÉT
-RRE
-ÃÈD
-1
-EF
-Î
-4
-RL
-Î
-WF
-ÊU4
-L
-I
-QÎ
-1Î
-T
-Ã
-R
-1
-4
-GXMG
-1
-Ï
-W
-TGV
-I
-J
-R3
-Î
-I
-5
-Ë
-À
-Z
-Ë
-MF
-1
-WÂ
-XS
-G
-Z
-4
-4
-M4
-EG
-MY
-W
-T
-R
-E
-1
-S
-7
-Q4
-4
-R
-R
-1
-A
-SW
-Ë
-4
-E
-4
-G
-Œ
-R
-4
-4
-G4
-4
-4
-4
-H
-M
-XV
-4
-4
-4
-4
-X
-G
-ÇA
-G4
-Œ
-G
-4
-4
-1
-W
-4Î
-YJ
-4
-È
-ÉG
-W
-W
-ÉX
-JSGW
+PARIS
+SOCIÉTÉ
+DV
+MERCVRE
+DE
+FRANCE
-RV
-UN
-LÈGITA
-JB
-SAINTEGIR
-Ã
-4
-U
-X
-Î
-Ã
-Z
-1
-NEH
-4
-E
-MG
-4
-N
-X
-XÏV
-P
-R
-M
-1
-4
-4
-M
-W
-R
-Z
-M
-R
-3
-X
-Ë
-S
-ÃÉ
-ZP
-M
-WKGÈ
-4
-Z
-M
-V
-R
-A
-ÂY
-Ã
-Ï
-Î
-EN
-4
-G
-A
-XÎS
-L
-ÎZ1
-J
-RRT
-WS
-ÏTV
-I
-Î
-G
-RÉ
-W
-N
-5
-ÈÜ
-É
-L
-J
-7
-EÎ
-Ë
-Ã
-Ê
-I
-F
-SÊY
-Q
-É
-4
-I
-È
-À
-1
-Î
-1
-J
-Î
-Î4ÎÇËQ
-P
-J
-H
-Î
-E
-W
-1ÇYWR
-Z
-S
-5È
-Î
-2
-2
-Ë1
-W
-U
-2S4
-JV
-M
-T
-G
-Z
-W
-GW
-4
-1
-S
-M
-AX
-A
-ZÏ
-G
-M
-S
-4X
-3
-M
-E
-SW
-S
-S
-4R
-M
-1
-5F2
-I
-4
-M
-3
-BP
-R
-2
-X
-ZW
-AR
-V
-2
-M
-Z
-Œ
-A
+RVE
+DE
-4
-Z4È
-M4H
-ÂGE
-W
-IÃ
-4
-K
-L
-4
-1
-M
-V
-4
-AZ
-Y
-4
-U
-2
-M
-SW
-7W
-R1
-G
-Î2
-4
-Î
-G
-MGXÎÏ
-Y
-2
-7
-EÜ
-2
-I
-2
-VR
-4
-M
-Z1
-A
-1
-R
-Ï
-E
-4R
-4
-1
-A
-J
-1
-F
-R
-È
-G
-Ï
-R
-AV
-PÂ
-A
-Ï
-5
-5
-Î
-T
-M
-Y
-I
-M
-G
-5
-1
-F
-T
-2
-ZESÜÊË
-EÈ
-È
-Ë
-MI
-PZ
-1
-J
-R
-Z
-G
+ÉCHAVDÉ
+SAINT
+GERMAIN
+XV
+CENTER
+LEIPZIG
-NS
-S
-M
-R
-W
-Ç
-1
-RQ
-Ã
-Y
-7
-F
-Ï
-G
-ÈX
-G
-4F
-À
-QI
-G
-G
-K
-XG
-GN
-WW
-DSÂ
-2
-E
-L
-W
-Ã
-AI
-3
-3
-II
-W
-ÉÎÂ
-2
-Î
-I
-ÀT
-L
-IÀ
-JÎI
-Î
-Ë
-4
-G
-Î
-L
-ÎR
-Î
-Z
-2G
-S
-Q
-X
-4
-4
-ÏR
-R
-GI
-Î
-Q
-S
-ÊÎ
-E
-ÎÎÏ
-TI
-N
-52
-Ë
-5
-Î
-Ï
-PI
-M
-É
-È
-Î
-ÎË
-Ã1
-WÎN
-Ã
-Î
-È
-Ã
-N
-ÉÊ
-1
-1
-Ï
-Ã
-V
-9ËL
-Ë
-Z
-Î
-L
-R
-W
-3Z
-W
-W
-ÃÊ
-Î
-I
-Ë
-L
-R
-I
-R
-É
-ÎW
-MI
+NAUMANN
-RI
-É
-Z
-È
-4LW
-3
-X5
-À
-Z
-ÉÉ
-Î
-À4
-ÀÀÏR
-E
-ËI
-5
-Z
-F
-IMX
-E
-AW
+DCCC
+XCVIII